Sunteți pe pagina 1din 59

Nr. 108/21.03.

2018

Aprob,
Adrian PINTEA
Director General
Propun aprobare,
Cornel Constantin TURCESCU
Director General Adjunct

Specificaţii tehnice
pentru Servicii de control prin teledetecţie a cererilor de sprijin depuse de către fermieri
pentru anii de cerere 2018 și 2019

1 of 59
Cap. 1 - CADRUL GENERAL

LISTA ABREVIERILOR

APIA Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură


ANT Ajutoare Naționale Tranzitorii
BF Bloc fizic (parcelă de referință)
CAPI Fotointerpretarea asistată pe calculator
CE Comunitatea Europeană
CP Puncte de control
CwRS Controale prin teledetecţie
DTM Modelul Digital al Terenului
EFA Zone de interes ecologic
GAECs Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu
GCP Puncte de control la sol
GIS Sistem Informatic Geografic
GPS - GNSS Sistem global de poziţionare
HR Înaltă rezoluţie
IACS Sistemul Integrat de Administrare şi Control
JRC Centru Comun de Cercetare al Comisiei Europene
LFA Zonă defavorizată
LPIS Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole
MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale
PAC Politica Agricolă Comună
QCR Raport de Control a Calităţii
QC Controlul calității
RFV Vizite rapide pe teren
RMSE Eroarea medie patratică
SAPS Schema Unică de Plată pe Suprafaţă
SM Stat Membru al Uniunii Europene
SMR Cerinţe Manageriale Statutare
UE Uniunea Europeană
VHR Foarte înaltă rezoluţie
ZIE Zone de interes ecologic

1.1 Cadrul general

2 of 59
Gestionarea solicitărilor de sprijin, în vederea acordării plăților directe în cadrul
Politicii Agricole Comune, presupune respectarea Regulamentelor care stau la baza punerii în
aplicare a Sistemului Integrat de Administrare și Control (IACS) și include întregul flux de
lucru al acordării ajutorului, începând cu primirea dosarelor de solicitări de sprijin, procesarea
solicitărilor, prelucrarea datelor, realizarea de controale administrative şi controale pe teren,
până la efectuarea plăţilor.
Pentru o corectă gestionare și o verificare eficientă a corectitudinii și caracterului
complet al informațiilor furnizate în cererile de ajutor, cât și pentru a asigura respectarea
criteriilor de eligibilitate și a altor obligații conform articolului nr. 24 din Regulamentul (UE)
nr 809/2014, APIA a decis să folosească pentru controlul cererilor de sprijin depuse de
fermieri, atât controlul prin măsurători clasice pe teren, cât şi controlul prin teledetecţie, în
vederea acordării plăţilor conform legislaţiei în vigoare.
Scopul verficărilor la fața locului este de a controla condițiile în care se acordă ajutorul
în conformitate cu Articolul 37 al Regulamentului (UE) nr. 809/2014 ceea ce înseamnă
verificarea fiecărei parcele declarate: localizare, suprafață și aspecte privind utilizarea/
acoperirea terenului.

Astfel numărul maxim estimat de fermieri ce vor putea fi controlați prin teledetecţie
este de cca. 98.000, suprafaţa propusă pentru controlul prin teledetecţie aferentă anului de
cerere 2018 este de aproximativ 29400 km2, zona de control fiind structurată pe 35 zone
separate (site-uri) amplasate pe întreg teritoriu al Romaniei și divizate în 2 loturi, după cum
urmează:
LOT I: AB_18; AR_18; BH_18; BN_18; BV_18; C_18; CJ_18; CS_18; DJ_18; HD_18;
MM_18; MS_18; OT_18; SB_18; SJ_18; SM_18; TM_18; VL_18
LOT II: BC_18; BR_18; BZ_18; CL_18; DB_18; GL_18; GR_18; HR_18; IF_18; IS_18;
NT_18; PH_18; SV_18; TL_18; TR_18; VN_18; VS_18

Detaliile tehnice ale celor 2 loturi evaluate la valori maxisme sunt prezentate în tabelul
următor:

Nr fermieri posibil a
Nr Lot Nr. de zone Suprafata controlata (ha)
fi selectați la CwRS
Lot 1 18 50990 347725
Lot 2 17 46956 335534
TOTAL 35 97946 683259

Obs. Site-ul denumit C_18 din lotul 1 reprezintă a 2a zonă de control aferentă site-ului
CJ_18.
La stabilirea detaliilor tehnice pentru anul de cerere 2019 vor fi avute în vedere
volumul de date aferent anului 2018.

Tipurile de imagini solicitate de la JRC pentru cele 35 de zone:


 1 imagine VHR;
 2 imagini HR.

Ca practică generală, în cadrul eşantionului sunt selectaţi fermieri a căror suprafaţă


este în proporţie de 100% acoperită de site-ul în care se realizează controlul prin teledetecție.
În cazuri excepționale, vor fi selectați și fermieri care au 80% din suprafața declarată
acoperită de site.
3 of 59
Un fermier selectat la control prin teledetecţie va fi controlat pentru toate scopurile
selectate în conformitate cu art. 40 al Regulamentului (CE) nr. 809/2014. Rezultatele
complete ale controlului pentru un fermier selectat se vor obține numai prin control prin
teledetectie.
Regulile de control cu privire la plăţile pe suprafaţă sunt gestionate în cadrul IACS
conform legislației naționale și europene menționată de Addendum-ul Național 2018, din care
evidențiem:
- Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a
modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în
agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de
implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile
agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu completările și
modificările ulterioare;
- Ordinul M.A.D.R. nr. 38/19.02.2018 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii
şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor
specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se
aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor
specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe
terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
- Ordinul M.A.D.R. nr. 39/19.02.2018 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de
plată pentru anul 2018;
- Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin
scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
- Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și
de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr.
814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;
- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului;
- Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a
unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul
politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat;
- Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce
priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control;
- Regulamentul (UE) nr. 809 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce
priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi
ecocondiţionalitatea;
- Regulamentul Comisiei (UE) 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.
1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de
introducere a unor dispoziţii tranzitorii;
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) Nr. 2333 din 14 decembrie 2015 de modificare
a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor
4 of 59
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi
ecocondiţionalitatea;
Solicitarea de sprijin depusă de către fermieri conţine elemente specifice care să
permită identificarea tuturor parcelelor şi culturilor agricole din cadrul exploataţiei agricole.
Suprafaţa parcelelor este exprimată în hectare cu două zecimale, iar localizarea parcelelor
agricole se face prin depunerea electronică prin digitizare realizată în sistemul IPA-online.
Prestatorul va trebui să prezinte rezultate diferenţiate pe straturi, în funcţie de schemele de
plată pentru care fermierul a depus cerere conform schemelor definite în Addendumul
Național 2018 publicat pe site http://www.apia.org.ro.
În conformitate cu art. 40 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014,
controlul cererilor de sprijin poate să se bazeze şi pe tehnici de teledetecţie, folosind imagini
satelitare ale anului 2018 respectiv 2019.
Prestatorul stabileşte conceptul pentru baza de date, colectează datele de referinţă şi
digitizează pe imaginea satelitară limitele parcelelor agricole identificate de către fermieri
pentru care se solicită sprijin, realizează şi interpretează vizual parcelele, prin utilizarea
imaginilor satelitare şi prin vizite rapide pe teren necesare pentru a obține rezultate relevante
ale controlului prin teledetecție. Prestatorul trebuie să furnizeze către APIA imaginile
satelitare folosite, documentele rezultate după diagnoză, documentele tipărite privind dosarele
care au respingeri minore sau majore necesare desfășurării acțiunilor follow-up, fişier de date
cu rezultate la nivel de dosar al fermierului, raportul preliminar şi raportul final, statisticile
necesare a fi furnizate către JRC.
Fotointerpretarea se va realiza pe baza unei serii de două imagini satelitare de mare
rezoluţie - HR distribuite în timp ("serii temporale"), primăvară-toamnă şi a unei imagini de
rezoluţie foarte mare (VHR-primăvară). În cazul în care diagnoza nu se poate realiza doar prin
intermediul procedurilor de fotointerpretare asistată pe calculator (CAPI), atunci, conform
CTS (specificatii tehnice comune) categoria de folosinţă a terenului şi/sau alte aspecte,
controalele vor fi completate de RFV-uri pe baza fotografiilor cu geotagged .
RFV-urile vizează doar parcele cu limite sau culturi îndoielnice, sau cerinţe specifice,
cum ar fi respectarea Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) dar și pentru unele
solicitări din Schema pentru Sprijinul Cuplat în cazul în care nu pot fi atributate CAPI.
În procesul de realizare a controlului prin teledetecție prestatorul trebuie să aplice
prevederile Caietului de sarcini completat cu măsurile prevăzute în Addendumul Național
pentru România privind controlul prin teledetecție pentru campania anului de cerere 2018 și
respectiv cu cele prevăzute în cadrul documentului (CE) Ghid pentru controalele pe teren și
măsurători ale suprafețelor – campania 2018 (denumit în continuare DSCG) și ale
Orientării tehnice (CE) pentru verificările pe teren (Specificații Tehnice Comune
privind controalele pe teren (denumit în continuare DS-CDP), cu privire la controlul prin
teledetecție al subvențiilor pe bază de suprafață elaborate de JRC.
Pentru informaţii suplimentare privind diferitele etape ale activităţii de control prin
teledetecţie aferente anului de cerere 2018 precizăm că recomandările elaborate de JRC sunt
disponibile pe site-ul https://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap.
Prestatorul de control prin teledetecție trebuie sa dețină și un punct de lucru în
România pe perioada de derulare a acordului cadru.
Intră în responsabilitatea prestatorului să cunoască alte reglementari generale și
specifice, care sunt aplicabile la momentul controlului pentru domeniul solicitat.

5 of 59
Cap. 2. – SPECIFICAȚII TEHNICE

2.1 Obiectul licitației

Scopul controlului prin teledetecţie este acela de a controla suprafaţa, categoria de


folosinţă, cultura agricolă şi respectarea eco-conditionalității pe parcelele agricole incluse în
cererea de sprijin.
Fotointerpretarea asistată de calculator (CAPI) corelată cu prelucrarea imaginilor
satelitare, reprezintă activitatea principala a CwRS, atât pentru verificările asupra culturii, cât
şi pentru cele privind eligibilitatea suprafeței parcelei În cazul în care verificarea culturii are
la bază o clasificare automată, toate parcelele declarate care nu au fost clasificate automat fac,
de regulă, obiectul CAPI.

2.2 Lista activităţilor principale executate de prestator:

Nr. crt Activitate


1. Elaborarea raportului preliminar
2. Prelucrarea imaginilor satelitare
a. Preprocesare și ortorectificare

b. Controlul intern privind procesarea imaginilor satelitare pentru a asigura


calitatea uniformă a acestora;
c. Colectarea de puncte de control la sol si procesare DTM2 

d. Definirea unei baze de date cu imaginile satelitare

3. Colectarea datelor în teren


a. Definirea eșantioanelor de culturi; Selecția parcelelor cu ajutorul imaginilor;
Pregătirea bazei de date GIS pentru colectarea datelor la sol și pentru
tehnicile GPS
b. Instruirea și organizarea personalului

c. Procesarea datelor, imprimarea hărților

d. Executarea activităților de teren (măsuratori și fotografii)

e. Postprocesarea datelor colectate în teren

4. Verificarea consistenței bazei de date a cererilor de sprijin


a. Verificarea completitudinii bazei de date alfanumerice și vectoriale

b. Verificarea corectitudinii bazei de date alfanumerice și vectoriale

c. Verificarea identificatorilor unici pentru: ID registru fermieri, ID blocuri, ID


parcele, etc
d. Verificarea corespondenței dintre parcelele digitizate de fermier și baza de

6 of 59
Nr. crt Activitate
date în care sunt înregistrate cererile
e. Raportare inconsistențe către APIA până la eliminarea acestora

5. Pregătirea, din punct de vedere logistic pentru realizarea CAPI


a. Stabilirea de funcții dedicate pentru software-ul CAPI – dezvoltare software
în mediu ESRI
b. Definirea relațiilor în baza de date GIS și a metodei de introducere a datelor
pentru CAPI
c. Definirea regulilor și a sistemului de codificare bazate pe documentul de
lucru DSCG și a specificațiilor tehnice DS-CDP elaborate de JRC
d. Definirea toleranțelor tehnice aplicate, având ca bază documentul de lucru
DSCG și DS-CDP
e. Instruirea și organizarea personalului: Interpretarea imaginilor satelitare,
analizarea conținutului unui dosar, imbricarea și integrarea datelor pentru
corelarea codurilor privind cultivările comune, diversificarea, GAEC.etc,
eligibilitatea SAPS, testarea și validarea aplicației în timpul instruirii
6. Fotointerpretarea solicitărilor de sprijin (CAPI) și reguli decizionale
a. CAPI: fotointerpretare, verificare categorie de folosință, control GAEC,
digitizarea pe imaginea satelitară a grupurilor de plată (culturilor în cazul
codului A5) identificate de către fermieri;
b. Măsurarea suprafețelor parcelelor și verificarea cu toleranțe (prin metode
semiautomate)
c. Calcularea suprafeței reținute și categoriile sale de folosință – cu aplicații
software automate online și acceptarea rezultatului în perioada CAPI
d. Analiza observațiilor și soluții propuse – prezentate și remediate împreună cu
APIA
e. Controlul intern de calitate asupra procesului de fotointerpretare

7. Vizite rapide pe teren( RFV)


a. Selecția parcelelor pentru care rezultatul CAPI este incert

b. Instruirea și organizarea personalului care execută RFV

c. Procesarea datelor, imprimarea hărților

d. Măsurători la fața locului cu GPS de înaltă precizie: definirea suprafețelor


și/sau a culturilor
e. Postprocesarea datelor colectate în teren, includerea în baza de date CwRS

8. Clasificarea la nivel de grup de plăți


a. Implementarea regulilor de atribuire a codurilor de eroare la nivel de grup de
plăți și de cultură, Grup Greening, EFA
b. Administrarea procesului de clasificare a grupelor de plăți în cadrul bazei de
date CwRS
c. Controlul intern de calitate privind procesul de clasificare la nivel de grup de
plăți
9. Clasificarea la nivel de dosar
a. Implementarea regulilor de atribuire a codurilor pe dosar funcție de codurile
atribuite la nivel de grup de plăți; Grup Greening, EFA,.
b. Administrarea procesului de clasificare a dosarelor în cadrul bazei de date
CwRS;
7 of 59
Nr. crt Activitate
c. Controlul intern de calitate privind procesul de clasificare la nivel de dosar.

10. Livrarea materialelor necesare pentru controlul calității pentru întreg


eșantionul selectat de APIA
a. Pentru controlul calității (eșantionul se compune dintr-un procent de 2% la
care se mai adaugă încă 100 de dosare din fermieri selectați pentru CwRS)
prestatorul va livra către APIA toate materialele care trebuie să le predea la
finalizarea lucrării privind rezultatele controlului CwRS.
11. Corectarea rezultatelor CAPI pentru toate neconformitățile menționate în
raportul întocmit de APIA
12. Livrarea inițială către APIA a rezultatelor controlului
a. Crearea bazei de date cu rezultatele controlului;

b. Livrarea rezultatelor controlului alfanumeric;

c. Livrarea rezultatelor controlului vectorial;

d. Livrarea documentației RFV;

13. Pregătirea și predarea materialelor în vederea desfășurării acțiunilor follow-


up
a. Dezvoltarea software pentru generarea automată a documentelor pentru
follow-up, în formatul agreat cu APIA;
b. Imprimarea documentelor pentru follow-up

c. Transmiterea către APIA a documentelor pentru follow-up

14. A doua fotointerpretare a solicitărilor de sprijin aferentă modificărilor


survenite în acțiunea follow-up de clarificare cu fermierii și reguli decizionale
a. CAPI: fotointerpretare, verificare categorie de folosință, control GAEC,
digitizarea pe imaginea satelitară a grupurilor de plată identificate de către
fermieri;
b. Măsurarea suprafețelor parcelelor și verificarea cu toleranțe (prin metode
semiautomate);
c. Calcularea suprafeței reținute și categoriile sale de folosință – cu aplicații
software automate online și acceptarea rezultatului în perioada CAPI;
d. Analiza observațiilor și soluții propuse – prezentate și remediate împreună cu
APIA;
e. Controlul intern de calitate asupra procesului de fotointerpretare.

15. Livrarea finală către APIA a rezultatelor controlului


a. Crearea bazei de date cu rezultatele controlului;

b. Livrarea rezultatelor controlului alfanumeric

c. Livrarea rezultatelor controlului vectorial

d. Livrarea documentației RFV

16. Reverificarea consistenței Bazei de Date urmare a Fw-Up a cererilor de


sprijin
8 of 59
Nr. crt Activitate
a. Verificarea completitudinii bazei de date alfanumerice și vectoriale

b. Verificarea corectitudinii bazei de date alfanumerice și vectoriale

c. Verificarea identificatorilor unici pentru: ID registru fermieri, ID blocuri, ID


parcele, etc
d. Verificarea corespondenței dintre parcelele digitizate de fermier și baza de
date în care sunt înregistrate cererile
e. Raportare inconsistențe către APIA până la eliminarea acestora

17. Raportarea experienței obținute - Elaborarea Raportului final


a. Urmărirea și analiza procesului

b. Evaluarea codurilor de eroare și a erorilor evidente

c. Recomandări pentru APIA

d. Elaborarea raportului final și traducerea acestuia

Dacă pe parcursul implementării contractului, pentru obținerea unor rezultate optime ale
controlului care să reflecte realitatea din teren, apare necesitatea realizării și a altor
activități decât cele enumerate, prestatorul le va executa fără modificarea valorii totale a
contractului.

9 of 59
2.3 Programul de realizare

Săptămâna 10

Săptămâna 11

Săptămâna 12

Săptămâna 13

Săptămâna 14
Săptămâna 2

Săptămâna 3

Săptămâna 4

Săptămâna 5

Săptămâna 6

Săptămâna 7

Săptămâna 8

Săptămâna 9
Săptămâna 1
Nr.
Denumire etapă Perioada
crt.

1. Elaborarea raportului preliminar Săptămâna 1-2                            

2. Prelucrarea imaginilor satelitare Săptămâna 1-8                            

3. Colectarea datelor în teren Săptămâna 1-7                            

4. Verificarea consistenței bazei de date a cererilor de sprijin Săptămâna 4-5                            

5. Pregatirea, din punct de vedere logistic pentru realizarea CAPI Săptămâna 2-5                            

6. Fotointerpretarea solicitărilor de sprijin (CAPI) și reguli decizionale Săptămâna 5-10                            

7. Vizite rapide pe teren (RFV) Săptămâna 6-11                            

8. Clasificarea la nivel de grup de plăti Săptămâna 8-11                            

9. Clasificarea la nivel de dosar Săptămâna 8-13                            

Livrarea materialelor necesare pentru controlul calității pentru întreg eșantionul selectat de
10. Săptămâna 8-10                            
APIA
Corectarea rezultatelor CAPI pentru toate neconformitățile menționate în raportul întocmit de
11. Săptămâna 9-10                            
APIA

12. Livrarea inițială către APIA a rezultatelor controlului Săptămâna 10-11                            

13. Pregătirea și predarea materialelor în vederea desfășurării acțiunilor follow-up Săptămâna 9-11                            

14. Reverificarea consistenței Bazei de Date urmare a Fw-Up a cererilor de sprijin Săptămâna 9-11

A2a fotointerpretare după modificările din acțiunea follow-up a solicitărilor de sprijin (CAPI)
15. Săptămâna 12-14                            
și reguli decizionale

16. Livrarea finală către APIA a rezultatelor controlului Săptămâna 13-14                            

17. Raportarea experienței obținute -Elaborarea Raportului final Săptămâna 14                            

Notă: Ofertanţii vor considera data începerii serviciilor ca fiind data semnării contractului.

10 of 59
2.4 Descrierea sarcinilor care trebuie realizate de prestator

2.4.1 Elaborarea raportului preliminar

Raportul preliminar va conţine:


 O viziune de ansamblu a metodologiei de lucru;
 Descrierea regulilor decizionale, toleranţelor, tehnicilor şi adaptărilor;
 Graficul de lucru actualizat, personalul alocat, materialele, descrierea amănunţită
hardware şi software, repartizarea activităților între parteneri, dacă este cazul;
 Descrierea sistemului de asigurare a controlului intern al calităţii;
 Descrierea detaliată a procesului privind activitatea pentru colectarea datelor de teren
necesare pentru eşantionarea culturilor, cât și a documentației ce urmează a fi utilizată;
 Specificațiile tehnice stabilite între APIA și prestator, după semnarea contractului, dacă
este cazul;
 Prezentarea documentației ce urmează a fi utilizată la executarea acțiunilor follow-up.

2.4.2 Prelucrarea imaginilor satelitare

Astfel, prestatorul trebuie să dispună de un soft-ware adecvat precum şi de cunoştinţele


necesare pentru prelucrarea în sistemul de referință Stereo 70 a tuturor tipurilor de imagini
(adică orto-rectificarea imaginilor satelitare HR, Pan-sharpen VHR, bundle images, etc.) .

Pentru orto-rectificarea imaginilor satelitare HR și VHR, prestatorul trebuie să consulte


și să aplice Ghidul de Bune Practici pentru Controlul Calităţii Orto-imaginilor.

Specificațiile pentru achiziția imaginilor satelitare sunt postate la adresa


https://g4cap.jrc.ec.europa.eu/g4cap/Default.aspx?tabid=172 după cum urmează:

 HR IMAGE ACQUISITION SPECIFICATIONS CAMOAIGN 2018pentru


imaginile HR
(https://g4cap.jrc.ec.europa.eu/g4cap/Portals/0/Documents/22346_HR_71.pdf?
ver=2018-01-05-182704-700)
 VHR IMAGE ACQUISITION SPECIFICATIONS CAMPAIGN 2018 - pentru
imaginile VHR
(https://g4cap.jrc.ec.europa.eu/g4cap/Portals/0/Documents/22345_VHR_951.pdf
?ver=2018-01-11-203208-887)
 Guidelines for Best Practice and Quality Checking of Ortho Imagery , versiunea
3.0 (https://g4cap.jrc.ec.europa.eu/g4cap/Portals/0/Documents/10133.pdf?
ver=2016-03-31-115702-183)

După prelucrare și realizarea propriului control de calitate, imaginile vor fi tansmise


eşalonat, pe site, la prestatorul care realizează controlul calităţii QC, în vederea obținerii
raportului care să ateste prelucrarea calitativă a tuturor imaginilor pe fiecare zonă de control (2
HR si 1 VHR) astfel încât să se obțină asigurarea că efectuarea controlului prin teledetecție se
face pe imagini corect prelucrate.
Predarea imaginilor prelucrate se va realiza în termen de 10 zile lucrătoare de la
furnizarea de către APIA a imaginilor. Nu sunt considerate ca și acceptate de APIA rezultatele
pentru site-urile care nu conțin toate informațiile necesare. Imaginile VHR și HR vor fi
furnizate atât în format MrSID cât și în format TIFF. Acestea pot fi compuse din mai multe

11 of 59
zone astfel încat să acopere un site, dar nu trebuie să aiba suprapuneri sau benzi negre care să
acopere informațiile de pe vreuna din imagini.

2.4.3 Colectarea datelor de teren

Colectarea datelor de teren, prezăvută în documentul de lucru DSCG și de Specificațiile


Tehnice Comune DS-CDP pentru efectuarea controalelor pe teren emise de JRC, trebuie să
pună un accent special pe diferitele culturi şi tipuri de ANT dar și pentru culturile care sunt
incluse în Schema de Sprijin Cuplat, pentru a asigura o reprezentativitate cât mai bună în cadrul
site-urilor de control, datorită stadiilor diferite de vegetaţie, în concordanţă cu zonele de relief
acoperite. Acest tip de cercetare pe teren nu este considerat a fi RVF în caz de dubiu în timpul
fotointerpretării dar datele colectate la faţa locului pot servi şi ca date de instruire.
Cu aspect de noutate și caracter obligatoriu Geotagging-ul este procesul de adăugare și
încorporare a informațiilor geografice și eventual informații adiționale temporale și / sau
textuale în fișierul metadate al unui fișier fotografie. Locația și timpul de achiziție vor fi
obținute prin Antena GNSS a camerei foto sau a unui smartphone.
Colectarea eșantioanelor de culturi va fi realizată de prestator oricând se impune
necesitatea realizării acestora atât înainte de începerea fotointerpretării precum și în cazul
RFV-urilor specifice . Livrarea se va face către APIA pe fiecare site controlat constând din
fișiere digitale cu fotografii și fișiere *.shp ce conțin punctele pe parcele (eșantion de cultura).
Prestatorul va prezenta documentaţia întocmită pentru această activitate de teren însoţită
de fotografii şi datele de identificare pentru parcelele verificate la momentul livrării
materialelor necesare pentru controlul calității pe întreg eșantionul selectat de APIA dar și într-
un capitol separat ce va face parte din Raportul final.

2.4.4 Verificarea consistenţei bazei de date în care sunt înregistrate cererile de sprijin

La primirea datelor digitale din solicitările de sprijin (date alfanumerice şi vectoriale),


prestatorul trebuie să verifice consistenţa bazei de date primite şi să raporteze către APIA toate
inconsistenţele identificate.
Fiecare set de date primit de la APIA va fi confirmat, de prestator, prin semnătură
autorizată. Verificările se realizează atât în baza de date alfanumerică, între datele alfanumerice
şi cele vectoriale, cât şi verificarea datelor vectoriale cu evidențierea suprapunerilor parcelelor
digitizate aflate în toleranța practicată de APIA-LPIS dar și cu evidențierea parcelelor de
referință supradeclarate. Astfel supradeclarările constatate pe parcela de referință atât în datele
alfanumerice cât și în cele vectoriale trebuie eliminate în totalitate având în vedere toleranța
aplicată de APIA.
Rezultatele sumare ale verificărilor preliminare, ce conțin inconsistențele depistate în
dosare, vor fi comunicate către APIA în vederea remedierii, astfel ca realizarea controlului să se
efectueze pe o baza alfanumerică fără erori dar și vectorială cu eliminarea erorilor posibile.

În ceeea ce privește inconsistențele care fac referire la lipsa shp-urilor pentru unele BF
parcele,culturi, acestea vor fi transmise imediat ce vor fi constatate. În aceste cazuri APIA, în
limita graficului disponibil,se obligă să remedieze și să retransmită shp-urile și datele corectate,
în vederea unei interpretări conforme.
Netransmiterea tuturor inconsistențelor în vederea eliminării totale, atrage refacerea
rezultatelor dosarelor pe cheltuiala prestatorului.

12 of 59
2.4.5 Pregătirea din punct de vedere logistic pentru realizarea CAPI
Prestatorul își va dezvolta un software GIS și baza de date adecvate conform
prevederilor din documentul de lucru DSCG în vigoare la momentul respectiv, Addendum-ul
Național 2018. Protocolul ce va fi întocmit cu prestatorul privind detalierea specificațiilor
tehnice, a regulilor de codificare pentru grupurile de plată și condițiile concrete menționate în
documente de lucru pentru controlul prin teledetecție pentru anul de cerere 2018.

2.4.6 Fotointerpretarea parcelelor agricole din cererile de sprijin si reguli decizionale

Scopul controlului prin teledetecţie este acela de a controla suprafaţa, parcela, cultura şi
categoria de folosinţă a parcelelor agricole din cererea de sprijin. Fotointerpretarea asistată de
calculator (CAPI) va fi utilizată pentru controlul eligibilității suprafeţei pentru care se solicită
sprijin şi, în general, pentru controlul utilizării terenului. Procesul de fotointerpretare va fi
demarat pe site-uri, numai după primirea procesului verbal de predare-primire de la APIA din
care va rezulta transmiterea totală și completă a datelor alfanumerice și vectoriale pentru
fermierii selectați pentru controlul prin teledetecție.
În cazul în care achiziţia imaginilor dedicate VHR va fi nereuşită, se vor lua măsurile
necesare pentru efectuarea măsurătorilor cu acurateţea necesară. Aceasta poate include folosirea
unor imagini de arhivă VHR sau ortofoto în cazul limitelor vizibile, stabile sau efectuarea de
măsurători GPS în teren de precizie egală cu precizia interpretării orthofoto.
Pentru acurateţea diagnosticării dosarelor selectate pentru control la fotointerpretare,
prestatorul va interpreta şi parcelele fermierilor neselectați la control, parcele care fac parte din
cultivările comune şi/sau blocurile fizice în care se face controlul prin teledetectie. Deși în
interpretare, prestatorul va avea în vedere parcelele fermierilor selectați la control și neselectați
la control dar care au parcele identificate într-un poligon de cultivare comună dintr-un BF,
rezultatele controlului vor fi livrate numai pentru fermierii din eșantionul de control.
Având în vedere că în privința controlului prin teledetecție analiza controlului vizează
parcela de referință (BF) , rezultatele pentru fermierii neselectați la control vor fi transmise
către APIA, în situațiile cultivărilor comune (în fișiere de tip *.xlsx sau .csv) în vederea
importului în baza de date IACS pentru o gestionare corectă și completă a cultivărilor comune.
Pentru fermierii neselectați se vor livra rezultate numai pentru acei fermieri care participă într-o
cultivare comună din care face parte cel puțin un fermier din eșantionul de control.
La sfârşitul etapei de fotointerpretare şi/sau a vizitei rapide pe teren (RFV), fiecărei
parcele pentru care se solicită sprijin i se va atribui cel puţin un cod de neconformitate care va
permite stabilirea de către APIA a suprafeţei reţinute a parcelei. Apoi, se va realiza un
diagnostic pentru fiecare cultură/grup de cultură şi apoi la nivel de dosar . Această diagnoză se
va baza pe grupul declarat şi pe suprafeţele măsurate.
Se consideră interpretare finală toate rezultatele care nu conţin coduri de neconformitate
pe parcelă A3 si A3P.
Rezultatele care au coduri de cultivare comună vor fi considerate finale numai după ce
fermierii aduc clarificări la acţiunile follow-up, acțiuni realizate de APIA în vederea rezolvării
cultivărilor comune.
Dacă în rezultatele controlului de calitate efectuat de prestatorul QC și de către APIA se
constată că numărul parcelelor cu diferențe față de CAPI este sub 2%, prestatorul va reface
interpretarea CAPI pentru cazurile găsite cu erori. În cazul în care se constată (de către APIA
sau prestatorul QC) că numărul parcelelor cu diferențe față de CAPI depășește 2%, prestatorul
va reface, pe cheltuiala sa, în totalitate interpretarea CAPI.

13 of 59
Controale privind utilizarea terenului

Controlul privind utilizarea terenului se poate realiza pe ecran şi, dacă este necesar, va fi
completat întotdeauna prin vizite rapide pe teren. Prestatorul trebuie să se organizeze astfel
încât să poată realiza o diagnoză pentru toate parcelele incluse în eşantionul selectat.
Schimbarea categoriei de folosință a terenului ca urmare a fotointerpretării se va
documenta prin rfv-uri.

CAPI -Fotointerpretarea asistată de calculator - (pe ecran)


Controlul utilizării terenului pe bază de imagini multi-temporale se poate realiza prin
clasificare automată şi/sau prin fotointerpretare pe ecran (CAPI). Pe imaginile satelitare vor fi
suprapuși vectorii BF din LPIS şi versiunea digitizată a limitelor parcelelor realizate de fermieri
în IPA-online, indicând localizarea parcelelor care urmează a fi controlate.
Ofertantul îşi va justifica şi ilustra opţiunea şi diferitele etape ale controlului şi va
descrie tehnicile de control şi controlul calităţii la nivel intern pentru metoda propusă. Dacă
utilizează clasificarea automată, va prezenta criteriile pentru stabilirea categoriei de folosinţă a
terenului şi va detalia modalitatea în care sunt folosite rezultatele clasificării în procesul de
stabilire a categoriei parcelei (de ex. ca strat de imagine auxiliară care îl ajută pe interpret sau ca
o etichetă automată atribuită parcelei). Întrucât interpretul trebuie să stabilească cultura pentru a
controla suprafaţa cu CAPI, poate controla în paralel categoria de folosinţă a terenului (în
general, acest lucru este posibil cu excepţia culturilor care nu sunt încă vizibile pe imaginea cu
cea mai mare rezoluţie, de exemplu culturile de vară pe o imagine VHR din primăvară).
Controlul grupului SAPS va fi făcut prin utilizarea conturului parcelelor realizate de
fermieri, care descriu amplasarea terenului în cadrul parcelelor de referinţă. În timpul
controlului se vor înlătura suprafeţele neeligibile (precum clădiri, zone împădurite sau corpuri
de apă) din cadrul parcelelor de referinţă.
Controlul prin teledetecție are drept scop urmărirea următoarele obiective principale:
 Pentru toate parcelele care pot beneficia de sprijin:
- Controlul suprafeţei nete, culturii şi a categoriei de folosinţă pentru fiecare parcelă
agricolă;
- Înlăturarea părţilor neeligibile ale terenurilor;
- Realizarea unui control pentru a se verifica dacă parcela agricolă nu este inclusă într-o altă
solicitare de sprijin (cazul parcelelor suprapuse).
 Pentru parcelele care nu beneficiază de sprijin:
- Dacă este necesar, se controlează dacă parcela nu este suprapusă sau inclusă în parcelele
care beneficiază de sprijin (din alte declaraţii, de exemplu).

Fotointerpretarea - Controlul GAEC

Bunele condiţii agricole şi de mediu care pot fi verificate prin teledetectie sunt
următoarele:
GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice
pentru limitarea eroziunii
1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu
plante prăsitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.
2. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.
GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a
incendia miriştile arabile
2. Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a
vegetației pajiștilor permanente.

14 of 59
GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolaţi și terasele existente pe
terenul agricol, luând măsuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetației nedorite și
asigurarea unui nivel minim de întreținere a terenului agricol
1. Se păstrează elementele de peisaj, incluzând arborii izolaţi și terasele existente pe terenul
agricol.
2. Fermierii trebuie să prevină instalarea vegetaţiei nedorite pe terenul agricol, inclusiv pe
terenul agricol necultivat.

Informații suplimentare cu privire la GAEC se regăsesc publicate în Addendumul


Național 2018.

Controlul GIS al pantei blocurilor fizice cu înclinaţie peste 12 %

Pentru controlul cerinţelor GAEC privind interzicerea cultivării prăşitoarelor pe pante cu


o înclinaţie mai mare de 12%, prestatorul trebuie să utilizeze rezultatele controlului din
interpretarea CAPI, Modelul Digital al Terenului (DTM) și Modelul digital de Elevație (DEM)
primite de la APIA. Prestatorul trebuie să deriveze un strat tematic din DTM prin care să se
descrie suprafeţele care au o pantă cu o înclinaţie mai mare de 12%. Pe baza utilizării stratului
tematic al pantei şi a localizării parcelelor controlate şi interpretate ca având culturi prăşitoare,
prestatorul trebuie să utilizeze instrumentul GIS pentru a decide dacă aceste parcele sunt
localizate în blocuri fizice cu pante cu o înclinaţie mai mare de 12%.
Aceste parcele trebuie să fie verificate dacă direcţia cultivării terenului este în lungul
curbelor de nivel. Cultivarea parcelei perpendicular pe curbele de nivel trebuie să fie semnalată
în consecinţă, se reflectă în rezultatele GAEC notate cu "Pb", iar suprafața neconformă este
suprafața reținută a întregii parcele.
Lista culturilor, a codurilor de culturi, schemele de plată și măsurile de sprijin aplicate
pentru campania 2018 sunt precizate în Addendum 2018.

Vizitele rapide pe teren (RFV)

Pentru toate parcelele care sunt acoperite de nori pe imaginea satelitară sau nu sunt
suficient de clare pentru un rezultat al controlului concludent, se vor realiza RFV.
Prestatorul va face vizitele rapide pe teren (RFV) cu personalul propriu pentru
identificarea culturilor şi evaluarea măsurătorilor sale ori de câte ori există dubii asupra
interpretării, pentru a asigura completarea diagnozei la nivel de parcelă (conform
Addendumului Naţional).
Acest control este relevant pentru culturile care prezinta suspiciuni în recunoasterea pe
imagini (de exemplu, grâu dur faţă de grâu moale sau orz) dar și pentru determinarea cu
exactitate a culturilor pentru care se solicită Sprijin cuplat (legume cultivate în sere și solarii,
prune, mere, cireșe și vișine, caise și zarzăre), o probă de cultură poate fi luată ca o dovadă,
dacă este necesar.
În general, scopul RFV este acela de a observa utilizarea efectivă a terenului, fără a fi
necesară contactarea fermierului. Pentru situațiile speciale de observare a legumelor din sere și
solarii prestatorul, ca organism delegat, va avea împuternicire din partea APIA. Formalitățile
vor fi stabilite de comun acord după încheierea contractului.
Pentru limitele parcelelor care nu sunt clar identificabile pe imaginea de foarte mare
rezoluţie, se vor realiza măsurători ale parcelelor agricole sau ale parcelelor de referinţă, astfel
încât suprafaţa parcelei să se poată măsura pe ecran la o etapă ulterioară.
Opţiunea RFV este relevantă în cazul în care controlul este bazat pe o imagine VHR sau
când imaginile disponibile nu permit interpretarea corectă a limitelor parcelei, a categoriei de
15 of 59
folosinţă a terenului (tipic pentru parcelele îndoielnice sau pentru culturile importante a căror
identificare este dificilă) sau a identificării culturilor pentru care se solicită Sprijin cuplat.
RFV se vor executa și în cazul declarării terenurilor de sub sere și solarii -cultivat- pentru
a stabili cu certitudine dacă există cultura declarată ca astfel să se poată livra în rezultate grupul
ANT.
RFV se vor realiza, ori de câte ori este necesar, pentru a stabili cu certitudine diagnoza pe
parcelă astfel încât rezultatul fotointerpretări să fie sigur și final.
Prestatorul trebuie să asigure pentru uzul propriu documentele pentru vizitele pe teren
(hărţi pentru localizarea generală a parcelelor, document de localizare detaliată, de exemplu cu
fundalul imaginii suprapus peste vectorul limitelor digitale), pentru a facilita activităţile realizate
de personalul responsabil pentru efectuarea vizitelor rapide pe teren. Rezultatele RFV trebuie să
indice categoria reală de folosinţă a terenului şi, dacă este cazul, orice cod de anomalie
predefinit.
Prestatorul trebuie să menţioneze dacă metoda de identificare a categoriei de folosinţă a
terenului a fost vizită rapidă pe teren, pentru a putea identifica nivelul de validare prin această metodă
(când categoria de folosinţă a terenului şi suprafaţa terenului sunt în primul rând controlate prin
CAPI).
La executarea RFV, prestatorul va face fotografii digitale georeferențiate ale parcelelor
vizitate şi în special, ale parcelelor cu probleme. Fotografiile vor fi stocate într-o bază de date, cu
locaţia lor, pentru a fi predate către APIA. Agenția va utiliza aceste fotografii, într-o întâlnire cu
fermierul, astfel reducând la minim numărul de controale follow-up.
Pe baza rezultatelor RFV, se completează şi se realizează din nou clasificarea dosarelor. Pentru
fiecare zonă impactată de nori sau de alte considerente pentru care a fost necesară realizarea de
RFV-uri, se vor livra către APIA datele colectate.
Pentru aceste RFV-uri vor fi livrate anexele anume întocmite cât și fișierele *.shp realizate la
măsurătoarea pe teren. Dacă pentru aceste parcele se vor folosi imagini de arhivă sau orice
materiale ajutatoare care să permită obținerea unei interpretări conform specificațiilor, acestea
vor face parte din materialele ce vor fi livrate către APIA, înainte de etapa de follow-up.

Ofertantul poate să prezinte modelul de document pe care îl va folosi la realizarea


RFV-rilor, în cazul în care acesta nu utilizează macheta propusă în Addendumul Național 2018.

Clasificarea la nivel de grup de plată


Atribuirea codurilor de eroare la nivel de grup de plată și de cultură se va realiza în
conformitate cu prevederile documentului de lucru DSCG, a Specificațiilor Tehnice Comune
DS-CDP pentru efectuarea controalelor pe teren emise de JRC și detaliate în Addendumul
Național 2018.

Clasificarea la nivelul dosarului


Sortarea dosarelor pentru care este necesară o acţiune de verificare reprezintă o
caracteristică a controalelor prin teledetecţie.
Există trei etape in clasificarea dosarelor:
 un test de conformitate;
 un test de completitudine;
 un diagnostic final per dosar ce combină primele două.
Prestatorul care execută control prin teledetecţie va stabili un diagnostic (de acceptat sau
respins) pentru fiecare din grupurile pentru care s-a aplicat şi un diagnostic rezumat la nivel de
dosar.

Input Test Test Cod Dosar


16 of 59
completitudine
dosar
Suprafața D2 (# parcelelor cu Acceptat Respins
reținută pentru coduri DC DI
întreg dosarul T)/Suprafața
parcelelor
solicitate)
<=50%

Diagnosticul final sintetizează diagnosticul testelor conformității și completitudinii la


nivel de dosar. Acest tabel de mai jos propune un cod general de diagnostic per dosar și
descrie o posibilă acțiune follow-up de urmat pentru dosarele respinse sau incomplete.
Se reamintește că dosarele incomplete ce au făcut parte din eșantionul de control inițial
trebuie să fie finalizate pe teren. Contractantul este responsabil cu RFV necesare pentru
finalizarea dosarului (Cf. Addendum-ului Național).

 Codul general de diagnostic propus ia în considerare distincția dintre dosarele respinse


pentru discrepanțe minore și majore. Dacă nu este utilizată o astfel de sortare, codurile
de diagnostic pot fi simplificate (ex. DR7 și DR8 pentru respingeri complete și
respectiv respingeri incomplete).
 Un dosar catalogat drept incomplet va fi luat în calcul și plătit contractantului dacă a
fost procesat și foto interpretat normal.

17 of 59
Test Conformitate Completitudine Cod Concluzie

Succes
D5 Succes DA5 Dosar acceptat prin teledetecție
(complet)
Dosar necontrolat prin teledetecție; parcelele
Eșec ce au făcut ca dosarul să fie incomplet sunt
D6 Succes DI6
verificate pe teren
(incomplet)
Eșec datorat Dosar ‘respins’; toate grupurile de culturi fiind
doar unor Succes RMi, poate fi utilizată o procedură
D7 mici DR7p administrativă corespunzătoare pentru
(complet)
discrepanțe notificarea fermierului cu privire la corecție
(DMi)
Eșec datorat Dosar ‘respins’; parcelele ce au făcut ca dosarul
doar unor să fie incomplet sunt verificate pe teren;
mici Eșec oportunitatea poate fi valorificată pentru a
D8 discrepanțe (incomplet) DR8p verifica grupurile de scheme respinse (în cazul
(DMi) în care nu a fost aplicată o procedură
administrativă corespunzătoare)
Dosar ‘respins’; poate fi utilizată o procedură
Eșec datorat
Succes administrativă corespunzătoare pentru
D7 unor DR7f notificarea fermierului cu privire la corecție,
discrepanțe (complet)
dar de obicei grupurile de culturi sunt verificate
mari(DMa)
pe teren
Eșec datorat Eșec Dosar ‘respins’; atât grupurile de scheme
unor respinse cât și parcelele ce au făcut ca dosarul
D8 (incomplet) DR8f
discrepanțe să fie incomplete sunt verificate pe teren
mari(DMa)

18 of 59
Livrarea materialelor necesare pentru controlul calității la eșantionul selectat de
APIA
Eșantionul de controlul calității va fi compus dintr-un număr de 100 de dosare
controlate de APIA prin control clasic și dintr-un eșantion de 2% din numarul total de
fermieri selectati la CwRS, controlat de prestatorul extern QC.
Având în vedere că predarea rezultatelor pentru CwRS se realizează pe site-uri, după
obținerea rezultatelor pe fiecare site se va realiza și controlul calității pe fiecare site.
Pentru site-ul finalizat, APIA va transmite eșantionul de supracontrol în vederea
transmiterii rezultatelor însoțite de toate documentele produse la fotointerpretare atât către
APIA dar și către prestatorul QC, pentru evaluare. Transmiterea se va realiza prin ftp pus la
dispoziție de catre prestatorul CwRS.
În vederea efectuarii controlului calității, prestatorul CwRS va livra rezultatele controlului,
respectiv:
- imaginile satelitare prelucrate și folosite în obținerea rezultatelor;
- date alfanumerice;
- date vectoriale;
- date referitoare la RFV;
- datele culese la teren în acțiunea de eșantionare a culturilor;
- tabele de cultivare comună.

Corectarea rezultatelor CAPI pentru toate neconformitățile menționate în raportul


întocmit de prestatorul QC dar și de către APIA

Pentru verificarea calității rezultatelor livrate de prestator, APIA va executa controlul


cu personalul propriu pentru un număr de 100 de dosare iar pentru un eșantion de 2% din
fermierii selectați pentru CwRS, verificarea calității va fi executată de un prestator extern
(QC).
Aspectele privind modul de realizare a controlului calității execuției CwRS realizat de
APIA dar și de către prestatorul QC este descris în Addendumul Național 2018.
În situația în care se constată erori în rezultatele livrate, prestatorul CwRS va fi
notificat de organismul care a făcut constatare (APIA și/sau QC) și are obligația să verifice și
să rectifice toate rezultatele în care se regăsește tipul de eroare notificat.
Prestatorul este obligat, ca în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării să își
corecteze orice eroare sistemică sau sistematică rezultată în urma controlului de calitate.
Corecțiile acestor date, în cazul în care ele există, se vor face înainte de livrarea
rezultatelor de către prestator, astfel încât rezultatele să nu fie afectate de o intepretare
ulterioară a parcelelor cu aceste coduri.

2.4.7 Livrarea către APIA a rezultatelor controlului

Rezultatele controlului - vor fi livrate la nivel de dosar.


Structura bazei de date a raportului de control va fi definită cu ocazia încheierii contractului.
Prestatorul va livra, pentru fiecare site, urmatoarele:
 listă a dosarelor, pe judeţ, pe unităţi administrativ teritoriale, pe categorii (dosare acceptate
sau respinse), cu evidențierea codurilor de eroare pe dosar;
 pentru fiecare dosar, în format digital, în fişiere de format *.xml şi *.shp rezultatele pe
parcelă, pentru toate grupele de plată (categorie, suprafaţă declarată şi suprafaţă măsurată
pe imagine, sau găsită la faţa locului şi categoria de folosinţă a terenului, codul de
neconformitate atribuit şi posibile observaţii) dar și *.shp în care se vor evidenția
"neeligibil CROP"și "neeligibil DDPC";

19 of 59
 tabele cu fermierii în cultivare comună, care vor conține atât fermierii selectați pentru
control cât și fermierii neselectați dar care au parcele în poligonul observat în care există
cel puțin o parcelă a unui fermier selectat. Tabelele nu vor cuprinde cultivări comune ce
au numai parcele ale fermierilor neselectați; structura tabelului este prezentată în anexa 2;
 documentațiile întocmite la efectuarea RFV.

2.4.8 Pregătirea și livrarea materialelor în vederea desfășurării acțiunilor follow-up


Prestatorul își va dezvolta un software pentru generarea automată a documentelor
necesare desfășurării activităților follow-up.
Documentele vor fi generate pentru toate solicitările de sprijin care în rezultate au cel
puţin un cod de neconformitate pe parcelă/cultură. Prestatorul va pregăti documentele necesare
realizării acțiunilor follow-up și pentru parcelele care sunt codificate cu OKCC în secundar dar
în principal au atribuit codul C3p, ca urmare a scăderii suprafeței neeligibile ce afectează locația
parcelei declarată de fermier. Astfel, dosarul pregătit va fi folosit de echipa APIA care realizează
acțiunile follow-up în vederea prezentării rezultatelor CwRS fermierilor.
Dosarele vor fi grupate pe județ de registratură şi UAT unde se află terenul controlat.
Aceste dosare vor conține pentru fiecare fermier următoarele:
 Harta, în format A3, color, cu imaginea satelitară a fiecărui bloc fizic cu evidențierea
parcelelor rezultate ca urmare a controlului pentru toți fermierii din BF, cu afișarea ID-
ului și numărul parcelei controlate. Harta se va furniza în format digital;
 Tabele, în format A3, aferente hărţilor de mai sus care vor conţine toţi fermierii care
au parcele declarate în acel BF cu evidenţierea datelor declarate şi a datelor rezultate la
control. Pe lângă aceste date se vor funiza numele și prenumele fermierului (persoana
fizica/persoana juridica), județul de registratură, centrul de depunere a cererii de
sprijin și 2 coloane în alb, una în care se vor consemna de către echipa follow-up
informațiile cu privire la amplasamentul actual al parcelei și una pentru semnătura
fermierului. Fermierii, respectiv parcelele acestora, vor fi ordonate în funcție de
codurile de neconformitate atribuite (ex: se vor afișa toți fermierii cu parcele aferente
implicate într-o cultivare comuna). Tabelul va fi furnizat în format digital *.xlsx;
 Harta martor, în format A3, color, cu imaginea satelitară a fiecarui bloc fizic, va
evidenția limitele parcelelor controlate cu suprafaţa măsurată şi codul de
neconformitate aferent. Harta se va furniza în format digital;
 Rapoartele de teledetecţie şi clarificare cu fermierul – campania 2018 - pentru fiecare
fermier selectat la teledetecţie care are cel puţin un cod de neconformitate pe
parcelă/cultură, indiferent de codul atribuit dosarului. Parcelele declarate de un fermier
vor fi afișate în ordine crescătoare. Raportul se va furniza în format digital *.xlsx şi
pe hârtie. Raportul va fi în format A3 și va conține toate parcelele fermierului,
indiferent de codul de eroare.
Raportul va fi structurat pe secțiuni, astfel:
o secțiunea 1 - date din declarația fermierului
o secțiunea 2 – rezultatele controlului
o secțiunea 3 – conține aceleași coloane din secșiunea 1, necompletate, fermierul
având posibilitatea să înscrie clarificările necesare.
Pentru secțiunile 1 și 2 vor fi afișate toate datele din declarația fermierului cât și
rezultatele controlului: schemele, suprafețele, codurile de neconformitate principale și
secundare. Forma de prezentare a raportului de teledetecție și clarificare cu fermierul
se va definitiva, după semnarea contractului.
 Situaţia centralizatoare care să cuprindă toți fermierii (selectați și neselectați) ce au
coduri de cultivare comună (digital);
 Situaţii centralizatoare care să cuprindă toți fermierii ce au codurile A5, A3 și A3P cu
evidențierea codurilor principale și secundare (digital);

20 of 59
 lista dosarelor cu detalii pe parcele pentru care s-au realizat RFV și documentația
întocmită în acest sens structurată pe fiecare ID ce a necesitat vizită la fața locului pentru
cel puțin o parcelă;
Situaţiile centralizatoare vor avea, după caz, structura urmatoare:

site-name
județ de registratură
centrul local/județean
id fermier
număr parcelă
număr cultură
bloc fizic
aria declarată
aria măsurată
cod capi cultură (crop)
cod capi parcelă (saps)
aria reținută
idvect_c
supradeclarare
status selecție

La livrarea materialelor sus amintite, prestatorul va ține seama de predarea pe Site-uri, Județe
registratură, UAT-uri, gruparea raportelor şi documentelor digitale în folder pe fiecare
fermier.

Hărţile conţin:
 vectorul parcelelor de referință (BF)
 vectorii cu parcelele identificate, găsite pe imagini cu suprafața măsurată și cod CwRS;
 imaginea satelitară VHR de tip fals-color;
 Id-ul fermierilor cu nr. parcelei și suprafața declarată;
Partea descriptivă a hărţii conţine:
 Județul
 Localitatea
 Nume site
 Număr bloc fizic
 Județ de registratură
 Centrul local
 Nume, prenume fermier
 CRF (id-ul fermierului)
 Marcare fermieri selectat sau neselectat la CwRS
 Nr. parcelă controlată
 Suprafață declarată
 Suprafață măsurată
 Codul CwRS
 Suprafață reținută
 Semnătură fermier
Machetele documentelor descrise mai sus sunt prezentate în anexe 3, 4, 5 și 6.

2.4.9 Raportarea experienței obținute - Elaborarea Raportului final


Raportul final va conţine :
 Un rezumat al activităților;
 O evaluare a metodologiei iniţiale, adaptări (prin care se justifică modificările, dacă este
cazul) şi rezultatele obţinute;

21 of 59
 Graficul de realizare prevăzut și cel efectiv, pe etape, analiza întârzierilor, repartizarea
activităţilor între contractor şi subcontractori – dacă este cazul; perioada de primire a
informațiilor, a documentelor de la APIA și perioada de realizare a verificărilor;
 Descrierea detaliată a metodei folosite pentru procesarea imaginilor satelitare şi pentru
interpretarea CAPI;
 Analiza detaliată a calităţii tuturor documentelor de referinţă, cum ar fi:
o imagini satelitare;
o baza de date LPIS;
o parcelele digitizate de fermieri;
o cereri de sprijin, cu referire la: verificările efectuate, numărul de fermieri
primiți de la APIA prin eșantionul de control inclusiv suprafața și numărul
parcelelor de măsurat; schema de ajutor ce trebuie verificată și rezultatul
obținut (număr de fermieri verificați cu detalii referitoare la suprafața şi
numărul parcelelor de măsurat, schema de ajutor, etc, astfel încât să rezulte o
evaluare cantitativă și calitativă a procesului de control, în conformitate cu
cerintele Addendumului Național).
 Prezentarea documentației întocmite pe perioada implementării contractului inclusiv:
o comentarii privind întârzierile (dacă este cazul) aferente fiecarei etape (dacă
este cazul) în procesul de realizare a CwRS (perioada de primire a informațiilor
și documentelor de la APIA și perioada de realizare a verificărilor);
o numărul de fermieri primiți de la APIA prin eșantionul de control inclusiv
suprafața și numărul parcelelor de măsurat, schema de ajutor (grupul de plată)
ce trebuie verificată și rezultatul obținut de prestator, respectiv: număr de
fermieri verificați cu detalii referitoare la suprafața şi numărul parcelelor de
măsurat, schema de ajutor, astfel încât să rezulte o evaluare cantitativă și
calitativă a procesului de control.
 Analiza detaliată a rezultatelor controalelor prin teledetecţie şi pe teren, sinteză asupra
rezultatelor obținute, analiza diferitelor tipuri de:
o ferme (mărime, suprafaţa medie, numărul de parcele, etc.);
o nereguli şi frecvenţa acestora şi suprafeţele corespunzătoare;
 Sinteza privind diferenţa medie dintre datele declarate şi cele măsurate;
 Analiza cu privire la precizia măsurătorilor şi a toleranţelor utilizate;
 Analiza rezultatelor datelor de teren inclusiv prezentarea documentației folosite în
executarea RFV-urilor;
 Documentația realizată ca urmare a efectuarii controlului intern al calităţii;
 Prezentarea remedierilor aduse pentru erorile semnalate în urma controlului de calitate
de către QC și APIA;
 Propuneri pentru simplificarea şi îmbunătăţirea metodologiei;
 analiza duratei activităţii şi a costurilor efective;
 formulare/tabele de analiză pregătite pentru JRC şi APIA.
 Concluzii și recomandări

Rezultatele și etapele principale vor fi prezentate într-un document în format ppt, care
să includă exemple aferente fluxului de lucru. Documentul în format ppt trebuie să fie realizat
în română şi în engleză.
Versiunea tipărita: 2 exemplare color în limba romana şi 1 exemplar în limba engleză;
Versiunea digitală: 1 exemplar al raportului va fi livrat în limba română şi engleză Agenţiei
ca documente în formatele docx şi pdf.

22 of 59
La recepția lucrărilor, prestatorul va livra toate materialele în format digital prevăzute pe un
hard-disk extern și va susține la sediul APIA toate documentele produse în contract.

2.5 Materiale furnizate prestatorului CwRS

2.5.1 Asigurarea imaginilor satelitare


Imaginile satelitare pentru control prin teledetecţie vor fi furnizate de APIA în format
digital şi vor fi transmise pe suport optic sau vor fi preluate de prestator de pe serverul ftp -
APIA sau de pe serverul ftp propriu.

2.5.2 Transmiterea solicitărilor de sprijin


Datele alfanumerice din dosare vor fi livrate prestatorului în format digital. Structura
fişierelor de date ce vor fi furnizate de APIA către prestator reflectă datele conţinute în
formularul prestabilit pentru campania 2018, care a fost completat de către fermieri.
Prestatorului i se vor transmite deasemenea, ca parte a solicitării de sprijin, şi shp-ul
parcelelor digitizate de fermieri în aplicaţia IPA - online.
Prestatorul va trebui să respecte condiţiile de confidenţialitate asupra datelor conţinute
de cererile de plată.
Prestatorului i se vor transmite datele alfanumerice și vectoriale atât pentru fermierii
din eșantionul de control cât și pentru fermierii care au declarat parcele în blocurile fizice
controlate.
Prestatorul va verifica toate dosarele primite, fiecare set de date și va confirma, prin
semnatură pe baza proceselor verbale de predare-primire.

2.5.3 Asigurarea datelor LPIS


Prestatorul va intra în posesia datelor necesare realizării controlului, prin preluare de
pe un server ftp ce îl va pune la dispoziția APIA sau datele vor fi încarcate pe un server al
prestatorului.
Elementele LPIS necesare realizării controlului sunt:
- vectorii parcelelor de referinţă (blocuri fizice), cu suprafeţele acestora.
- straturile zonelor de interes ecologic (ZIE).

2.6 Materiale ce vor fi înapoiate beneficiarului


Nu mai tarziu de data de expirare a contractului, prestatorul va înapoia către APIA:

o Toate documentele furnizate de APIA (declaraţiile fermierilor, date alfanumerice şi


vectoriale, etc.);
o Toate documentele produse pentru contract (fotografii, hărţi, imagini orto, formulare,
etc.);
o Toate fişierele pentru baza de date realizate în timpul contractului, în formatul stabilit cu
APIA;
o Toate fişierele cu parcelele digitizate împreună cu fişierele de atribute care conţin
informaţii de teren şi date topologice (într-un format care va fi stabilit cu APIA);

Cap. 3 CONTROLUL CALITĂȚII

Prestatorul va trebui să asigure implementarea managementului calităţii asupra


activităţii desfăşurate în cadrul procedurilor proprii. În raportul preliminar acesta trebuie să

23 of 59
includă o descriere a sistemului de asigurare a calităţii şi a rezultatelor acestuia, pe care
preconizează să îl implementeze la fiecare etapă a activităţilor realizate la sediul său precum şi
la sediul subcontractorului (dacă este cazul).
Deasemenea, prin contract se asigură accesul direct al serviciilor de monitorizare ale
Agenţiei de Plăţi la documentele şi procedurile de lucru ale prestatorului, ca organism
delegat. Astfel, prin intermediul personalului din cadrul Serviciului de Control prin
Teledetecţie şi Fotogrammetrie responsabil cu monitorizarea şi de la departamentul de control
intern și audit intern, APIA va obţine probe ale activităţii prestatorului.
Pentru a realiza o monitorizare a activitații – prestatorului, ca organism delegat -
acesta va întocmi rapoarte săptămânale care vor fi transmise către APIA în fiecare zi de luni
(cu datele din săptămâna anterioara), prin e-mail, nu mai tarziu de ora 12 00. Rapoartele de
activitate săptămânale vor fi transmise semnate, în format *.pdf și prelucrabil. Aceste rapoarte
se vor întocmi conform anexelor 7, 8, 9 și 10 completate, la termenele stabilite de comun
acord.
Controlul de calitate privind întreaga activitate a prestatorului CwRS, verificarea
prelucării imaginilor satelitare și verificarea rezultatelor obținute la dosarele controlate va fi
executat de către un alt prestator (QC).
APIA îşi rezervă dreptul de a face un control propriu al calităţii întregii activității
desfăşurate de către prestatorul - CwRS privind rezultatele controlului prin teledetecţie.
Eșantionul stabilit de APIA pentru verificarea calității rezultatelor livrate de prestator
CwRS va fi comunicat după finalizarea CAPI pe fiecare site.
Toate datele necesare pentru controlul calității vor fi încărcate de către prestatorul
CwRS pe serverul ftp propriu sau pe serverul ftp pus la dispoziție de către APIA, în vederea
efectuării tuturor activitaților necesare întocmirii raportului privind calitatea execuției CwRS
pentru 100 de dosare întocmit de către APIA iar pentru eșantionul de 2% întocmit de către
prestatorul QC. Pentru propriul control al calității și pentru a îmbunătăți metodologia CwRS,
APIA va organiza un sistem propriu de control al calităţii așa cum este specificat în
Addendumul Național 2018.
Prestatorul va trebui să se asigure că operatorii săi sunt instruiţi corespunzător pentru
efectuarea CAPI şi că folosesc codurile de neconformitate adecvate.
Prestatorul va asigura asistență și instruire gratuită pentru 70 de persoane distribuite în
3 serii, fiecare serie a câte 3 zile lucrătoare, angajați din cadrul APIA, pentru folosirea
programelor de interpretare CAPI și utilizarea software-ului. Instruirea se va realiza înainte de
livrarea materialelor folosite în acțiunile follow-up.
Date necesare pentru controlul calităţii
Datele indicate în tabelul de mai jos pentru eșantionul selectat pentru controlul calității
vor fi furnizate către prestatorul QC și către APIA începând cu 15 august 2018, dar nu mai
târziu de 5 septembrie 2018, decalarea termenelor se realizează funcție de data semnării
contractului.

Tipul datelor Conținut Format

Alfanumeric Date rezultate din înregistrarea solicitărilor de Bază de date XML


sprijin (dosare, grupuri și parcele declarate)

Rezultatele fotointerpretării și clasificării


efectuate de către prestator, pe parcele, grupe de
cultura şi dosar.
Informaţii suplimentare

24 of 59
Tipul datelor Conținut Format

Vectorial Fișierele *.shp cu identificarea realizată de Dosare SHAPE sau


fermieri în IPA online - originale folosite pentru Export ARC/INFO
localizarea parcelelor sau compatibile cu
Baza de date vectorială a rezultatelor parcelelor Ungenerate de la
după fotointerpretare. ARC/INFO
Baza de date vectorială a parcelelor de referință

Baza de date vectorială rezultată pentru stratul


ZIE

Date din controlul pe teren (utilizate pentru


instruirea privind interpretarea categoriei de
folosință)
Imagini Imagini satelitare (complet procesate) Digital, în cadrul
formatelor ERDAS
“IMG”, TIFF şi
comprimate MrSID
sau formate ECW și
fişierele aferente
(ex. “TFW”, etc.)

  Descrierea dosarelor și a formatelor distribuite. Bază de date XML


Baza de date cu Metadate inerentă fiecarei
imagini corectate geometric.
Date suplimentare Rezultatele Controlului de Calitate (QCRs)  
  Nomenclatura, categoriile de folosință și Tabele si dosare
grupurile de cultură declarate și observate. digitale și/sau copii
hard.
  Regulile și manualul de fotointerpretare.  
  Reguli de clasificare și toleranțe.  
  Proceduri pentru Asigurarea calității.  
Sursa VHR şi imaginile orto-redresate utilizate în Campania de teledetecţie, conform
https://g4cap.jrc.ec.europa.eu/g4cap/Portals/0/Documents/22345_VHR_951.pdf?ver=2018-
01-11-203208-887 trebuie să fie returnate către Comisie, către JRC și Ispra nu mai târziu de
01.12.2018.
Procesul de livrare trebuie să includă datele şi documentaţia necesară:
 Imaginile originale (în formatul/nivelul original livrat prestatorului) și Imaginile orto-
rectificate (inclusiv imaginile VHR) pe suport optic/magnetic împreună cu fișierul
relevant IDQA, (evaluarea calității datelor imaginii), care asigură parametrii cu privire la
imaginea-sursă (în conformitate cu documentul de lucru DSCG și DS-CDP).
Statisticile rezumative vor fi furnizate pentru toate zonele de control, dar la sfârșitul
campaniei pentru transmiterea la JRC.

Cap. 4 CERINȚE SPECIFICE

4.1. Verificarea suprafeţei parcelei


Pentru a determina suprafaţa parcelelor agricole, se vor folosi vectorii parcelei de
referinţă şi a schițelor digitizate de către fermieri şi limitele determinate pe imaginile VHR din

25 of 59
anul curent. Rezultatul acestor digitizări va fi constituit din suprafaţa fotointerpretată (numită
„măsurată”), care va fi comparată cu suprafaţa ”declarată” pentru fiecare parcelă agricolă.
Rezultatul va fi exprimat în hectare rotunjit la două zecimale.

Parcelă agricolă este o suprafață continuă de teren agricol, care face obiectul unei
declarații din partea unui singur fermier, cu acceași categorie de folosință, pe care se
cultivă o singură grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013. Totuși, în conformitate cu precizările documentului de lucru DSGC,
atunci când, în contextul Regulamentului 1307/2013, se solicită o declaraţie separată a
utilizării terenului în cadrul unui grup de culturi, acea utilizare anume va limita suplimentar,
dacă este cazul, parcela agricolă.

Poate fi deasemenea uşurată determinarea suprafeţei parcelei agricole când suprafaţa


parcelelor grupate declarate este egală cu parcela de referinţă. Acest caz poate fi tipic în cazul în
care blocul fizic aparţine unui singur fermier. Dacă una dintre parcelele învecinate declarate
aparţine, în acelaşi timp, diferitelor grupe (ex. ANT sau plăţi cuplate), această parcelă va fi
măsurată (digitizată) separat.
În practică, aceasta înseamnă că vor fi necesare mai multe straturi de vectorizare, pentru
scheme decuplate şi cuplate conform precizărilor din Addendumului Național - 2018.
Compararea dintre suprafaţa declarată şi cea măsurată va fi realizată în timpul fazei de
clasificare. Pentru parcelele declarate grupate în timpul măsurătorilor, suma suprafeţelor
declarate va fi comparată cu suprafaţa măsurată.
Ca și regulă generală, suprafața (suprafețele) confirmate nu trebuie să depășească
suprafața maximă eligibilă a parcelei de referinta LPIS corespunzătoare (numită suprafața de
referință). Pentru fiecare parcelă agricolă, suprafața reținută (adică suprafața eligibilă stabilită
după aplicarea toleranței tehnice) este comparată cu suprafața de referință a parcelei
(parcelelor) LPIS corespunzatoare. Suprafața reținută este păstrată atunci când nu este mai
mare decât suprafața de referință. Peste acest prag, se adoptă suprafața de referință. Se poate
stabili un cod specific pentru înregistrarea cazurilor în care s-a aplicat aceasta reducere (de
exemplu OKr în loc de OK).
La verificarea suprafeței parcelei se vor verifica și elementele ZIE declarate de
fermieri. Verificările acestor elemente se vor realiza conform documentului de lucru Ghidul
privind stabilirea stratului EFA menţionat la articolul 70(2) al Regulamentului (UE) NR.
1306/2013, a Ghidului informativ privind aplicarea practicilor agricole benefice pentru climă
şi mediu și a Addendumului Național 2018.
Cu privire la modul de verificare a solicitării de sprijin în care fermierul a aplicat
pentru schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (înverzire) și
anume - diversificarea culturilor - aceasta se va realiza având în vedere genul botanic al
culturilor așa cum sunt încadrate în anexa 1 din Addendumul Național 2018. Schema de
diversificare a culturilor se aplică pe exploatație. Astfel culturile din același gen botanic
formează un grup de plată pentru diversificare. În cadrul diversificării, "cultură" înseamnă
oricare dintre următoarele:

(a) o cultură a oricăruia dintre genurile definite în clasificarea botanică a culturilor;


(b) o cultură a oricărei specii în cazul Brassicaceae, Solanaceae şi Cucurbitaceae;
(c) un teren lăsat pârloagă;
(d) iarba sau alte furaje erbacee.
Culturile de iarnă şi cele de primăvară sunt considerate culturi distincte, chiar dacă
aparţin aceluiaşi gen. Măsurătorile se vor face pe culturile principale. Se consideră cultura
principală cultura preponderentă ca mărime, suprafaţă care cuprinde una sau mai multe culturi
aparținând aceluiași gen botanic, iar cultură secundară cultura următoare ca mărime, suprafaţă
care cuprinde una sau mai multe culturi aparţinând aceluiaşi gen botanic.
Determinarea/măsurarea suprafețelor prevăzute mai sus se va realiza în conformitate cu
26 of 59
documentul de lucru DSCG și a Specificațiilor Tehnice Comune DS-CDP pentru efectuarea
controalelor pe teren emise de JRC. În vederea calculării plăților de ecologizare în
conformitate cu art.22 al R. (UE) nr. 640/2014, pentru diversificarea culturilor, suprafața de la
nivelul grupului de cultură va fi determinată prin însumarea suprafeței fiecărei culturi.
De exemplu în cazul în care o parcela este compusă din mai multe subparcele: a=grâu, b=grâu
dur, c=cartofi, d=tomate, din punct de vedere al diversificării, vor fi măsurate două grupuri și
anume:
- grupul Triticum format din a=grâu + b=grâu dur (culoarea roșie),
- grupul Solanum format din c=cartofi + d=tomate (culoare albastru)

Modul de livrare a rezultatelor controlului pentru schema de diversificare a culturilor se va


stabili prin fișierul XSD de comun acord cu prestatorul.

4.2 Identificarea parcelelor declarate de fermieri pe imaginile satelitare


În procesul de fotointerpretare privind identificarea parcelei, prestatorul va ţine seama
de următoarele:
- să localizeze parcelele declarate şi identificate de fermieri în aplicaţia IPA - online
pusă la dispoziţie de APIA în fişier de format *.shp;
- să coreleze datele din digitizarea efectuată de fermieri cu datele alfanumerice din
solicitările de sprijin (în obținerea rezultatelor controlului se va avea în vedere
suprafața declarată în solicitarea de sprijin);
- să digitizeze zonele neeligibile pentru plata SAPS (zone cu case, zone cu arbuşti, etc.)
pentru a le exclude din calculul suprafeţelor confirmate;
- să digitizeze zonele de interes ecologic declarate de fermieri.
Identificarea realizată de fermieri în IPA - online va sta la baza fotointerpretării și
identificarea limitelor pe grup de plată SAPS, respectând criteriile de eligibilitate pentru acest
grup de plată.
Pentru cultură se va confirma suprafața măsurată chiar dacă nu corespunde cu suprafața
declarată (dar nu mai mult decât suprafața confirmată pentru SAPS).
Pentru celelate grupuri de plată se va confirma suprafața observată funcție de cultura găsită
sau de culturile găsite dacă acestea fac parte din același grup de plată cu cultura declarată
respectând criteriile de eligibilitate pentru aceste grupe de plată. Orice grup de plată nu va fi
mai mare decât grupul SAPS.

4.3 Cazuri ce pot fi acceptate în interpretarea CAPI fa ță de identificarea


realizată de fermieri în IPA-online:
 In cazul in care culturile unei parcele fac parte din acelasi grup de plată solicitat acestea
vor fi identificate si confirmate pe baza schitei digitizate a fermierului.
 Dacă limita parcelei digitizată de fermier în IPA - online, se atinge cu poligonul observat,
sau dacă intersectează mai multe parcele de pe imagine, decalarea în spaţiu dintre limita
parcelei digitizată a fermierului şi cultura observată pe baza imaginilor satelitare poate fi
aplicată numai în cazul în care parcela declarată a fost identificată în mod clar în blocul
fizic, fără să existe posibilitatea vreunei alte opţiuni, de a stabili o corespondenţă între
parcela declarată şi o altă parcelă.

27 of 59
 Parcele alăturate găsite pe imagine în ordinea corectă, având cu aproximaţie dimensiunea
şi forma corectă, toate decalate fără ca să existe dubii cu privire la ordinea lor;
 Dacă parcela este identificată pe o parte greşită a blocului fizic şi nu există nici o altă
declaraţie pentru locul pe care se afla cultura observată, dimensiunea este relevantă şi
există o singură soluţie pentru decalarea parcelei (în blocul fizic nu mai există nici o altă
parcelă cultivată cu cultura respectivă).

4.4. Calcularea toleranţelor tehnice

Toleranţele tehnice se aplică în timpul controlului la rezultatul oricărei parcele


măsurate conform documentului DSCG și a Specificațiilor Tehnice Comune DS-CDP pentru
efectuarea controalelor pe teren emise de JRC. La măsurarea culturilor nu se aplică toleranță
dar suma suprafețelor culturilor măsurate ce compun o parcelă, nu va depăși suprafața
confirmată a parcelei.
Pentru parcelele de pe imaginile VHR va fi utilizată o toleranţă așa cum este precizat în
Addendumul Național 2018.

Principiul aplicării unei toleranţe tehnice la suprafaţa parcelei măsurate este următorul:
Dacă diferenţa (pozitivă sau negativă) dintre suprafeţele declarate şi măsurate la nivelul
parcelei, este mai mică decât toleranţa tehnică, atunci se reţine suprafaţa declarată; dacă
această diferenţă este mai mare decât toleranţa tehnică, atunci se reţine suprafaţa măsurată.
Suprafeţele supra şi sub declarate sunt prelucrate în aceeaşi manieră, făcând posibilă
compensarea între parcele din acelaşi grup şi care sunt în afara toleranţelor.
La sfârşitul procesului de fotointerpretare, fiecărei parcele agricole interpretate, trebuie
să îi corespundă în baza de date cel puţin un cod de neconformitate, o suprafaţă măsurată şi
categoria de folosinţă observată a terenului.
Toleranţele tehnice trebuie să se aplice doar pentru parcelele agricole, nu şi pentru blocurile
fizice (cu excepţia parcelelor care acoperă tot blocul fizic) și deasemenea nu se aplică
culturilor care compun grupul de plată.
La nivel de parcelă, nu se va realiza fotointerpretare pentru parcelele care sunt incluse
în eşantion însă nu sunt acoperite de imagine. Rezultatele pentru aceste parcele vor fi livrate
pe baza datelor culese ca urmare a executării RFV.
În situația în care se identifică în faza de fotointerpretare parcele care nu pot fi localizate
datorită identificatorului eronat al parcelei de referinţă sau datorită inexistenţei acestui număr
– situație ce trebuia clarificată încă din faza de verificare a inconsistențelor, prestatorul va
furniza datele pentru aceste parcele pentru reanalizare de către APIA. Agenția va elimina
eroarea și va retransmite prestatorului CwRS datele fără erori. Având în vedere că predarea
rezultatelor controlului se va realiza o singură dată (nu se mai realizează altă interpretare după
acțiunile follow-up realizate de APIA), reanalizarea și retransmiterea se va efectua înainte de
predarea rezultatelor astfel încât rezultatele predate să reprezinte versiunea finala.
Suprafeţele neeligibile cum ar fi clădirile, suprafeţele împădurite şi corpurile de apă vor fi
excluse din parcelă în situaţia în care acestea depăşesc 0,01 ha.
Prestatorul va furniza aceste informații și pentru excluderile mai mici de 0,01 ha dar care
însumate depășesc 0,01 ha.
Suprafeţele minime eligibile sunt de cel puţin 1 ha pentru exploatație iar suprafaţa
parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,3 ha.
În cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor
fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha și/sau, după caz, să
dețină un număr minim de animale.
Prin excepție, pentru schema de sprijin cuplat pentru legume cultivate în sere și solarii
prevăzută la art. 1, alin. (2), lit. e) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr.
3/18.03.2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada

28 of 59
2015-2020 suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha (conform art. 8 alin.(1) lit.c) din
ordonanţă).
În cazul livezilor tradiţionale suprafaţa minimă eligibilă a parcelelor agricole pentru
Pachetele 1 şi 2 ale Măsurii 10 din PNDR 2014-2020 este de 0,3 ha.

4.5.Observaţii şi codificare la nivelul parcelei

La sfârşitul procesului CwRS (i.e. după verificarea pre-CAPI în cazul imaginilor


întunecate sau al parcelelor localizate în afara imaginii, CAPI sau RFV), fiecărei parcele
solicitate i se va atribui cel puţin un cod tehnic.
Principiul sortării dosarelor la nivel de grup de cultură/plată este următorul: Suprafeţele
declarate şi măsurate pentru fiecare parcelă sunt însumate la nivelul grupului, atunci când se
ia decizia privind plata. În acest context, conform Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, în cazul
sprijinului cuplat, parcela SAPS va fi tratată diferit față de parcela aferentă unui sprijin
cuplat.

În cazul de mai sus este evidențiată situația în care în cadrul aceleiași parcele sunt
solicitate două scheme diferite, ceea ce înseamnă că în cazul parcelei care beneficiază de
sprijin cuplat, măsurătoare și toleranța aplicată (doar parcelei SC) vor fi calculate distinct.
Sortarea se bazează pe discrepanţele identificate între suprafeţele declarate şi
suprafeţele măsurate.
În mod schematic, există patru etape cu privire la clasificarea la nivel de parcelă:
Etapa 1: Pentru fiecare parcelă agricolă, se calculează toleranţa tehnică.
Etapa 2: Parcelei agricole fotointerpretate i se atribuie un cod principal și unul secundar,
în conformitate cu regulile de codificare (Anexa 1).
Etapa 3:În funcție de codul de neconformitate, suprafaţa măsurată şi codul de cultură sunt
atribuite parcelei agricole.
Etapa 4: Suprafaţa măsurată este comparată cu suprafaţa de referinţă oficială (aşa
cum este înregistrată în LPIS).
În anumite cazuri, etapele 1 şi 2 se pot efectua în ordine inversă.
Reguli de codificare
În funcţie de condiţiile specifice indicate în Anexa 1 au fost stabilite o serie de coduri
“standard” conform DSCG și a Specificațiilor Tehnice Comune DS-CDP pentru efectuarea
controalelor pe teren emise de JRC.
 Codurile Tx sunt atribuite pentru parcelele fermierilor selectați la control care sunt
amplasate în afara imaginilor, în afara zonelor sau sunt acoperite cu nori. Codurile Tx vor
fi coduri secundare. Pentru diagnosticarea acestor parcele se pot folosi, dacă există,
imagini de arhivă, iar dacă nu, se vor efectua vizite la teren pentru realizarea controlului și
respectarea prevederilor art. 40 din Regulamentul (CE) nr. 809/2014 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi
al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de
dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitate, cât şi pentru livrarea rezultatelor în vederea
inserării în aplicație. Pentru toate parcelele care vor avea în cod secundar Tx, odată cu
rezultatele interpretării se vor livra separat şi măsurătorile GPS efectuate în teren cu
fotografiile aferente, ce fac parte din documentația care se va întocmi pentru parcelele ce
29 of 59
primesc diagnostic ca urmare a efectuarii RFV. Pentru cazurile în care rezultatele
controlului se livrează având ca suport imagini de arhivă, prestatorul va specifica şi/sau
va livra imaginea folosită cu menționarea datelor tehnice.
 Codurile Ax corespund anomaliilor, în special celor corelate cu eligibilitatea şi determină
respingerea unei părţi din parcela agricolă sau a întregii parcele agricole.
Dacă limita parcelei de referinţă taie parcela declarată, prestatorul va măsura întreaga
parcelă observată, va confirma suprafaţa eligibilă, atribuind în cod secundar codul A5,
iar în principal unul din codurile de eroare, altul decât A5. Pentru toate parcelele care au
cod secundar A5, prestatorul va livra alături de rezultatele fotointerpretării și următoarele
documente:
o lista parcelelor ce au primit cod A5, în secundar, într-un fisier .xlsx care
conține: ID_fermier, Jud. registratură, sirsup, BF, nr parcelă;
o shp-ul parcelelor digitizate delimitând cultura vizibilă pe imagine, indiferent
dacă iese în afara blocului fizic sau nu.
Aceste materiale vor fi folosite pentru actualizarea parcelelor de referinţă pentru
campania 2018.
Întrucât rezultatele controlului care conțin cod A3 nu se consideră rezultate finale, se
vor face verificări succesive ale consistenţei bazei de date alfanumerice şi vectoriale de
către prestator, până la eliminarea totală a posibilităţii acordării acestui cod. Confirmarea
eliminării totale a codului A3 din rezultate se va face prin întocmirea unui proces verbal
între prestator şi APIA. În această acţiune, APIA va rezolva eliminarea posibilităţii
acordării codului A3 prin verificarea inconsistențelor, înainte de a trimite baza de date.
Inconsistențele vor fi verificate comparând datele din solicitarea de sprijin, datele din IPA
şi blocurile fizice. Stratul de BF va fi transmis conținând toate BF în care fermierii
selectați au parcele cu o zonă tampon de 50 m. Pentru campania 2018, stratul de referință
al BF nu se actualizează după livrarea datelor către prestator.
APIA nu va considera rezultate finale dacă în diagnoza unui dosar există codul
A3 și/sau A3p la cel puțin una din parcelele declarate de fermier, cu excepția
cazurilor bine justificate și doar în cazul primei fotointerpretări. Existența acestor
coduri presupune întâlnirea cu fermierul în cadrul acțiunii de follow-up și, prin
clarificările aduse, este posibilă modificarea declarației alfanumerice și/sau
vectoriale, situație în care se va proceda la diagnosticarea în cea de a doua a
fotointerpretare.
 Codurile Cx sunt atribuite parcelelor agricole interpretate (controlate), însă pentru care
interpretul nu a acceptat suprafaţa declarată sau grupul de cultură/plată. Dacă este
relevant, aceleiaşi parcele i se pot atribui mai multe coduri. În cazul în care se acceptă atât
suprafaţa declarată cât şi grupul de cultură/plată, atunci parcela agricolă controlată va
primi codul “OK”.
Atunci când se atribuie mai multe coduri, suprafaţa reţinută la plată de către APIA şi
categoria de folosinţă reţinută, trebuie să corespundă întotdeauna condiţiei celei mai puţin
favorabile.
Codul C2 regrupează cazurile de genul "parcela agricolă este declarată într-un singur
grup, dar se găseşte în mai mult de un grup" - deși se atribuie ca și cod secundar întrucât
parcela este scindată, prestatorul va livra toate documentele necesare clarificărilor aduse
de fermieri (raport, hărți, etc).
Codul C4 regrupează cazurile de genul “este imposibilă interpretarea categoriei de
folosinţă a terenului” şi “problema legată de limita parcelei nu este rezolvată pe imagine”.
Spre deosebire de codurile T, codul C4 este rezultatul unor acţiuni de interpretare şi o
indicaţie a unor discrepanţe posibile cu categoria de folosinţă sau suprafaţa declarată.
În consecinţă, sunt necesare acţiuni de verificare ale parcelelor (de exemplu RFV), care
vor fi măsurate direct în teren pentru a respecta prevederile art. 40 din Regulamentul (CE)
nr. 809/2014. APIA nu va considera rezultate finale dacă în diagnoza unui dosar există
codul C4 la cel puțin una din parcelele declarate de fermier.
30 of 59
In vederea unei abordări reale a codificărilor rezultate în urma fotointerpretării
confirmarea codurilor de cultură declarate se va face în conformitate cu Anexa nr. 1.1 iar
gruparea culturilor după modelul prezentat în Anexa nr. 2.2

 ANEXA nr. 1.1

DECLARAT OBSERVAT COD RETINUT


GRUP6_POMI GRUP6_POMI Codul culturii declarate
GRUP1_PAJISTI SI GRUP1_PAJISTI SI Codul culturii declarate
FANETE FANETE
GRUP6_POMI GRUP4_LIVTRAD Codul culturii declarate
GRUP8_VII GRUP8_VII Codul culturii declarate
GRUP3_LUCERNA GRUP3_LUCERNA Codul culturii declarate
GRUP4_LIVTRAD GRUP4_LIVTRAD Codul culturii declarate
GRUP4_LIVTRAD GRUP6_POMI Codul culturii declarate
GRUP9_NUCI/ALUNI GRUP6_POMI Codul culturii declarate
GRUP11_SFECLA GRUP11_SFECLA Codul culturii declarate
GRUP7_CARTOF GRUP7_CARTOF Codul culturii declarate
GRUP9_NUCI/ALUNI GRUP9_NUCI/ALUNI Codul culturii declarate

 ANEXA nr. 2.2

COD_CULT_DECLAR COD_CULT_DECLAR
GRUPARE
ATA ATA GRUPARE
GRUP1_PAJISTI SI
606 6567 GRUP6_POMI
FANETE
GRUP1_PAJISTI SI
603 656 GRUP6_POMI
FANETE
GRUP1_PAJISTI SI
604 654 GRUP6_POMI
FANETE
GRUP1_PAJISTI SI
605 655 GRUP6_POMI
FANETE
804 GRUP10_ARBFRUCT 657 GRUP6_POMI
801 GRUP10_ARBFRUCT 6517 GRUP6_POMI
802 GRUP10_ARBFRUCT 6537 GRUP6_POMI
302 GRUP11_SFECLA 253 GRUP7_CARTOF
301 GRUP11_SFECLA 251 GRUP7_CARTOF
GRUP1_PAJISTI SI
607 2517 GRUP7_CARTOF
FANETE
GRUP1_PAJISTI SI
608 254 GRUP7_CARTOF
FANETE
974 GRUP3_LUCERNA 964 GRUP8_VII
9747 GRUP3_LUCERNA 962 GRUP8_VII
9748 GRUP3_LUCERNA 965 GRUP8_VII
9749 GRUP3_LUCERNA 961 GRUP8_VII
661 GRUP4_LIVTRAD 963 GRUP8_VII
GRUP9_NUCI/AL
660 GRUP4_LIVTRAD 702
UNI
GRUP9_NUCI/AL
653 GRUP6_POMI 704
UNI
GRUP9_NUCI/AL
651 GRUP6_POMI 701
UNI
GRUP9_NUCI/AL
659 GRUP6_POMI 703
UNI

31 of 59
652 GRUP6_POMI

NOTĂ: Codurile pot suferi modificări și completări, dar vor fi definitivate după semnarea
contractului de comun acord între părți.
Codurile de eroare trebuie aplicate pentru parcele indiferent de schema de plată
solicitată.
Codurile de eroare se atribuie atât la parcelă (grup de plată) cât şi la cultură. Codul atribuit la
parcelă (grup de plată) va contribui la calculul codului pe dosar, iar codul atribuit culturii va
contribui la obţinerea de informaţii, care reflectă realitatea din teren, necesare în întâlnirea cu
fermierul la follow-up. În raportul de teledetecție și clarificare cu fermierul, vor fi afișate atât
codurile principale cât și codurile secundare. Acțiunile follow-up sunt realizate de către APIA.
Lista livrată de prestator cu posibilitate de filtrare va cuprinde atât fermierii selectați pentru
control cât și fermierii neselectați dar care au parcele declarate în BF controlate.
Codificările parcelelor observate sunt folosite atât în clarificările cu fermierul cât şi ca
justificare în rezultatele finale.
Pentru toate cazurile în care schema SAPS nu este eligibilă, toate grupurile vor fi
neeligibile, cu excepţia grupului ANT4 (tutun).
Codurile de aplicat pentru controlul GAEC sunt descrise în Addendumul Naţional 2018.

Cap.5 Monitorizarea activității realizată de prestatorul CwRS

Pentru monitorizarea activității prestatorului CwRS, responsabilul tehnic de contract


va verifica, pe baza graficului de excuție, chiar și la sediul acestuia, toate etapele contractului,
prin întocmirea unor rapoarte de conformitate privind etapele verificate.
De asemenea prestatorul raportează prin anexele 7, 8, 9 și 10, progresul activităților realizate
pentru fiecare site în parte.

Data vizită la
Activitate
sediu prestator
Număr echipe, numărul persoanelor pe echipe existente la sediul
prestatorului alocate pentru proiect; Hardware şi software utilizat;
Întocmirea și predarea raportului preliminar
Prelucrarea şi verificarea imaginilor satelitare pe modelul numeric al Data vizitelor la
terenului ; sediul
Stadiul procesării imaginilor și obiecțiile referitoare la acestea; prestatorului va
fi stabilita de
Verificarea consistenţei bazei de date;
comun acord
Urmărirea graficului execuție a controlului cât și a graficului de livrare funcție de
a rezultatelor; demararea
Fotointerpretarea solicitărilor de sprijin(CAPI) și reguli decizionale contractului și a
a livrării
Observaţii şi codificare la nivel de parcele (CAPI); materialelor
Clasificarea (diagnosticarea) la nivel de dosar; necesare
Programarea și demararea vizitelor rapide pe teren (RFV); efectuării CwRS

Colectarea datelor de teren necesare eșantionării culturilor


Întocmirea rapoartelor săptămânale de progres.

32 of 59
Imprimarea și livrarea documentelor necesare acțiunii follow-up

Livrarea rezultatelor pentru toți fermierii selectați la controlul prin


teledetecție

33 of 59
Cap.6 INFORMAȚII GENERALE

6.1 Informaţii tehnice suplimentare


Informaţii tehnice suplimentare pentru atingerea obiectivului licitaţiei pot fi obţinute
de pe site-ul http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Main_Page: şi se referă la
pre-procesarea datelor și la CAPI, toleranţe tehnice şi reguli de clasificare, ghidul de bune
practici şi controlul calităţii orto-imaginilor, precum și:
- Documentul de lucru DSCG - Ghid pentru controalele pe teren și măsurători ale
suprafețelor în conformitate cu articolele 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
din Regulamentul (UE) 809/2014.
- Specificații Tehnice Comune DS-CDP pentru campania 2018 privind controalele pe
teren – orientarea tehnică pentru verificările pe teren (OTSC) și măsurarea suprafeței în
conformitate cu articolele 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 din
Regulamentul (UE) 809/2014 astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2033/2015.
- Document de Lucru nr. DSCG-2014-31_EFA-layer privind stabilirea stratului EFA
conform articolului 70 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 1306/2013.
- DSCG/2014/33 – FINAL - Ghid privind identificare a parcelelor agricole (LPIS) în
temeiul articolelor 5, 9 și 10 din regulament delegat (UE) nr 640/2014.
- Addendumul Național cu privire la controlul prin teledetecție a cererilor de plată
depuse de către fermieri în campania anului 2018 şi legislaţia română aplicabilă cererilor de
plată depuse de către fermieri se găsesc la adresa http://www.apia.org.ro/

6.2. Calendarul activităţilor


Data predării rapoartelor preliminar şi final va fi stabilită prin contract. Informaţiile cu
privire la controlul de calitate, raportul final şi returnarea imaginilor satelitare (care vor fi
transmise către JRC în formatul solicitat), vor respecta procedurile instituite de documentele
de lucru DSCG și DS-CDP emise pentru anul de cerere 2018.
Informaţiile trebuie să ajungă la JRC înainte de data limita de 01.12.2018.

6.3 Întâlniri
Ori de câte ori se impune necesitatea unor clarificări în derularea contractului, vor
avea loc întalniri cu APIA, la termene stabilite de comun acord.
Un reprezentant al prestatorului va fi prezent la toate ședințele curente de lucru privind
derularea contractului, la sediul APIA, prestatorul fiind responsabil pentru costurile personale
de transport.

6.4 Arhivarea
Prestatorul va păstra pentru eventuale misiuni de audit, o arhivă a principalelor baze de
date care au condus la clasificarea transmisă Agenției, pentru toate dosarele procesate: bazele
de date alfanumerice şi vectoriale (cu atribute), hărţile digitale şi copii ale imaginilor
procesate.
Deasemenea, va asigura, atât pentru misiunile de audit cât și pentru eventualele
solicitări ale instanțelor de judecată și/sau alte instituții abilitate, posibilitatea de extragere a
datelor necesare din baza de date şi tipărirea documentelor relevante, precum şi protecţia
datelor.
Perioada de arhivare este stabilita conform legislatiei în vigoare.

6.5 Întârzieri și penalităţi aplicabile prestatorului


Prestatorul va trebui să se asigure că operatorii săi sunt instruiţi corespunzator pentru
efectuarea verificărilor şi efectuarea CAPI şi că folosesc codurile tehnice adecvate.
34 of 59
APIA este împuternicită să aplice penalizări în cazul în care sunt identificate erori
sistemice sau sistematice ale interpretării pe parcursul controlului de calitate sau sunt sesizate
erori în documentația verificată.
Se poate aplica o penalizare conform legislației în vigoare pentru fiecare zi lucrătoare
de întârziere în legatură cu datele stabilite pentru livrare. Datele de distribuire vor fi stabilite
funcție de data de primire a imaginilor satelitare dar și de livrarea în totalitate a documentelor
necesare realizării CwRS. Dacă întârzierile nu sunt cauzate de către prestator, datele
corespunzătoare vor fi amânate. Prestatorul este responsabil de execuţia la timp a lucrărilor
sub-contractorilor, dacă este cazul.

6.6 Recomandări generale


Datorită caracterului sensibil al activităţii şi datorită accesului la documente
confidenţiale, este absolut necesară realizarea unei colaborări strânse între prestator şi APIA
prin Serviciul Control prin Teledetecție și Fotogrammetrie. În mod specific, este în înteresul
prestatorului să avertizeze APIA cu privire la orice dificultate care poate să apară, să propună
soluţii adecvate şi să soluţioneze toate diferenţele de interpretare, cât de curând posibil.
Prestatorul se obligă să folosească informaţiile puse la dispoziţie de către APIA numai
în scopul realizării obiectivelor acestui contract şi să nu înstrăineze sub nici o formă
informaţiile iniţiale brute sau prelucrate către terţi.
Ofertantul se angajează în legatură cu toţi termenii licitaţiei sale: preţ, metodologie,
personal, sub-contractori, locurile de desfăşurare a activităţii, software, etc. Acesta nu face
modificări pe durata de implementare a contractului decât cu acceptul APIA.
Prestatorul trebuie să deţină personal tehnic calificat, care vorbeşte limba română, în
scopul facilitării comunicării cu APIA. Solicitarea nu impune ca toţi specialiştii implicaţi în
derularea lucrărilor să fie cunoscători ai limbii române sau să fie prezenţi în ţară pe parcursul
derulării întregii activităţi.

6.7 Obligaţii suplimentare

Prestatorul se obligă să sprijine APIA din punct de vedere tehnic cu răspuns la


sesizările şi reclamaţiile ulterioare ale fermierilor, privind interpretarea culturilor, respectarea
cerințelor de ecocondiționalitate, stabilirea dimensiunilor parcelelor măsurate pe imagine sau
direct în teren, precum şi orice alte aspecte tehnice care fac obiectul contractului şi care pot
aduce atingere solicitării de plată a fermierilor. Răspunsul la contestaţii se va livra către APIA
în termen de 15 de zile de la primire. Prestatorul se obligă să pună la dispoziția APIA punctul
de vedere documentat privind rezultatele controlului pentru toate acțiunile adresate instanțelor
de judecată de către fermierii nemulțumiți de rezultatele controlului, precum și prin
transmiterea de documente în susținerea rezultatelor.
De asemenea, prestatorul, în calitate de organism delegat, se va prezenta, împreuna cu
APIA la instanțele de judecată pentru susținerea tehnică a rezultatelor controlului prin
teledetecție.
Aceaste obligaţii se extind pe întreaga perioadă legală în care fermierii pot depune
contestaţii la APIA sau la instanța de judecată, precum şi pe întreaga perioadă în care membrii
Comisiei Europene pot solicita Agenției clarificari cu privire la controlul prin teledetecţie.

35 of 59
Cap.7 CERINȚE MINIME DE CALIFICARE PRIVIND PERSONALUL SOLICITAT
(EXPERȚI)
7.1 Resurse umane

Asigurarea unui număr minim de personal de specialitate, pe fiecare lot în parte,


prezentându-se nominal personalul de specialitate pe care îl va utiliza pentru realizarea acestor
servicii, precum şi calificările aferente fiecărei persoane nominalizate.
Se solicită următoarele categorii de personal pe fiecare lot în parte :
 1 Manager de proiect care să fi participat în calitate de manager în cel puțin un
proiect și care a fost implicat într-un contract similar cu cel care face obiectul
prezentat în caietul de sarcini;
 1 Specialist control calitate, cu experienţă de minim 2 ani în proiecte de teledetecţie
sau similare sau cu decizie de numire;
 20 Operatori teledetecţie, fotointerpretare, cu experienţă de minimum 2 ani în
controlul prin teledetecţie sau în proiecte de teledetecție și fotointerpretare sau
similare. Experiența va fi detaliată în CV-ul prezentat.
 7 Operatori măsurători terestre cu experienţă de minim 2 ani în măsurători terestre.
Se vor prezenta CV-uri (în format EuroPass, conform modelului ataşat), pentru fiecare din
persoanele nominalizate care vor realiza aceste servicii, prin care să se facă dovada că aceştia
îndeplinesc cerinţele minime de calificare solicitate.
Din CV-uri trebuie să reiasă:
- Denumirea, Beneficiarul şi Perioada de realizare a contractului/proiectului în care a
acumulat experienţa solicitată prin prezenta fişă de date;
- Cursuri absolvite, însoţite de certificate/diplome aferente (specifice experienţei
solicitate prin prezenta fişă de date);
- Locul actual de muncă.
CV-urile vor fi prezentate în original, vor fi semnate de către titular pe proprie răspundere
şi însuşite, sub semnătură şi ştampilă, de către firma ofertantă.
Personalul de specialitate care va fi implicat în realizarea acestui contract este necesar
să fie angajat cu forme legale în cadrul firmei ofertante. În acest sens, ofertanţii vor prezenta o
declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că personalul de specialitate care va fi
folosit în realizarea acestui contract este angajat, în cadrul firmei, cu forme legale şi că orice
substituire de personal se va face cu personal de aceeaşi pregătire sau pregătire superioară.
În cazul în care experții propuși pentru realizarea contractului nu sunt angajați ai
ofertantului, se va prezenta un angajament al acestora prin care se angajează să participe la
proiectul care face obiectul prezentului contract. În situația în care ofertantul este declarat
câștigător, acesta va încheia contract/contracte individuale de muncă cu expertul/experții
propuși și le va prezenta Autorității contractante înainte de semnarea contractului.

Director Direcția Control pe Teren


Gheorghe RADU

Șef SCTF,
Patrice Cristian CROITORIU

Consilieri SCTF:
Adina Raluca DEMIAN
Mihai Cristinel DOBRE
Georgiana Mihaela FOTACHE
Radu Valentin CIUCESCU
36 of 59
ANEXA 1
Semnificația codurilor de eroare atribuite parcelelor controlate prin teledetecţie - campaniile 2018 și 2019

Observaţii la nivelul Cod Suprafaţa furnizată de prestatorul Cod Cod Suprafaţa Reţinută Cultura observată
parcelei agricole pentru teledetecţie Principal Secun-
dar
Parcele agricole în T2 Se aplică regulile de furnizare a A1 T2 Se va reţine suprafaţa Se va înscrie codul
afara tuturor suprafeţei de la codul principal, rezultate A2 conform regulilor de culturii observate
imaginilor anului stabilite după efectuarea RFV sau A3 la codul principal
curent. interpretare pe imagini de arhivă. A3p
Acţiunea follow-up se va realiza în C1d
funcţie de codurile principale. C1c
C3p
C3m
C3+C2
OK
OKCC
OKr
Parcele agricole în T3 Se aplică regulile de furnizare a A1 T3 Se va reţine suprafaţa Se va înscrie codul
afara zonei de control suprafeţei de la codul principal, rezultate A2 conform regulilor de culturii observate
(sau în afara hărţilor stabilite după efectuarea RFV sau A3 la codul principal
disponibile) interpretare pe imagini de arhivă. A3p
Actiunea follow-up se va realiza în C1d
funcţie de codurile principale. C1c
C3p
C3m
C3+C2
OK
OKCC
OKr
Acoperire cu nori T4 Se aplică regulile de furnizare a A1 T4 Se va reţine suprafaţa Se va înscrie codul
suprafeţei de la codul principal, rezultate A2 conform regulilor de culturii observate
stabilite după efectuarea RFV sau A3 la codul principal
interpretare pe imagini de arhivă. A3p
Acțiunea follow-up se va realiza în C1d

37 of 59
funcție de codurile principale. C1c
C3p
C3m
C3+C2
OK
OKCC
OKr
Parcela găsită pe A1 În cazul în care se constată că suprafaţa A1 C3+ Suprafaţa declarată sau Se va înscrie codul
teren este mai mică Se măsurată a parcelei este mai mică decât OK măsurată dar nu mai culturii observate
decât suprafaţa codifică limita impusă de către administraţie se va OKr mult decât suprafața
minimă a parcelei cu acest codifica cu cod A1. C3- declarată
stabilită de către cod doar În funcție de încadrarea în limita C1C
administraţie la nivel toleranței suprafața reținută poate fi mai C1D
de mică sau mai mare decât limita impusă de A5
parcelă. către administraţie dar nu va depăși A1.1
suprafața delarată, astfel :
-pentru suprafețele declarate mai
mici decât limita impusă de către
administrație suprafața reținută va fi
funcție de aplicarea toleranței fie
suprafața masurată fie suprafața
declarată;
-în cazul în care suprafața măsurată este
sub limita de eligibilitate și nu se
încadrează în toleranță, suprafața reținută
este suprafața măsurată;
Excepție de la aceasta regulă face situația OKCC A1 Suprafaţa măsurată Se va înscrie codul
în care parcela face parte dintr-o cultivare C3+C2 culturii observate
comună, în acest caz codul alocat parcelei A2
chiar dacă este măsurată o suprafață mai
mică decât cea minima impusă de către Suprafaţa se va reţine
administrație (se va aplica toleranța dupa regulile de
tehnică) va fi dupa caz OKCC,C3+C2 sau la:OKCC,C3+C2, A2
A2 la codul principal, cu aplicarea
reguluilor de la aceste coduri, iar la codul
secundar A1 respectiv A1.1
Acțiunea follow-up va fi impusă de
celelate coduri alocate.

38 of 59
Se solicită sprijin mai A2 Se va reține suprafața calculată conform A2 A2.1 Suprafața obținută din Se va înscrie codul
mult decât o dată Se regulilor stabilite pentru codul C3+C2, diferența dintre culturii observate
pentru parcela codifica astfel: suprafața declarată şi
agricolă (sau pentru o cu acest Se utilizează suprafaţa, cultura şi valoarea proporțională
parte a acesteia) cod doar categoria de folosinţă declarată. a supradeclarării și
la nivcel În calculul suprafeţelor se va ţine cont şi /sau valoarea
de de parcelele declarate de către fermierii excluderii ce
parcelă. care nu sunt selectaţi la control, dar pot intersectează parcela.
face parte din poligonul observat dar şi de
parcelele pe locația cărora se gasesc
suprafețe neeligibile.

Suprafața reținută se calculează:


1. în cazuri fără suprafeţe neeligibile
prin scăderea proporțională a
supradeclarării.
Suprafața supradeclată va fi distribuită
și scazută proportional în funcție de
suprafața declarată din suprafata
eligibila măsurată.

2. în cazuri ce conțin suprafeţe neeligibile


prin scăderea din suprafaţa declarată a:
- suprafeței neeligibilă intersectată cu
schiţa fermierului;
- suprafeței supradeclarate calculată ca
proporție între suprafața declarată de
fermier şi suma suprafețelor declarate ce
compun CC;
- suprafeței rămasă nerepartizată din
supradeclare, distribuită proporțional;
-suprafeței neeligiblă rămasă
nerepartizată, distribuită proporțional.

În LPIS nu se găseşte A3 Suprafeţei i se atribuie valoarea zero. A3 A3.1 Suprafaţa reținută va fi NC


parcela agricolă sau Orice parcelă codificată cu A3 nu se egală cu zero
referinţa consideră rezultat final. Daca se constată
că este o eroare a nr. BF, se va realiza
controlul la faţa locului.

39 of 59
Obligatoriu follow-up.
Parcela nu este găsită A3P Suprafeţei i se atribuie valoarea zero A3P A3p1 Suprafata reținută va fi NC
în BF dar este Se vor transmite coduri de observaţie A3p2 egala cu zero
declarată pentru fiecare cod A3P acordat pentru A3p3
justificarea acestuia dupa cum urmează: A3p4

A3p1 - inconsistenţe la nivelul datelor


(ex. Schiţa se află într-un bloc fizic, în
baza de date parcela apare în alt bloc
fizic)
A3p2 – cultura respectiv parcela nu poate
fi identificată în poziţia unde a fost
schiţată de catre fermier
A3p3 - cultura respectiv parcela nu poate
fi identificată în blocul fizic indicat de
catre fermier.
A3p4 – parcela a fost declarată de catre
fermier cu o suprafaţă mai mica decât
minimum stabilit de catre administraţie.
Orice parcelă codificată cu A3p nu se
consideră rezultat final.
Pentru toate situaţiile în care fermierul,
prin clarificările aduse modifică
declaraţia alfanumerică și/sau vectorială,
se va proceda la diagnosticarea în cea de
a 2a fotointerpretare. Obligatoriu follow-
up.
Parcela vizibila pe A5 Prestatorul va măsura întreaga parcelă A1 A5 Suprafaţa reţinută va fi Se va înscrie codul
imagine se regăseşte observată, va atribui codul A5 în secundar A2 egală cu suprafaţa culturii observate
parţial în alt bloc, şi în principal va atribui coduri de eroare A3 măsurată până la limita
adică limita parcelei având în vedere măsurarea suprafeței până A3p blocului fizic.
este tăiată de limita la limita blocului fizic. C1d
blocului fizic Parcelele care au în secundar cod A5 vor fi C1c
avute în vedere pentru actualizarea bazei C3p
LIPS pentru campania urmatoare. C3m
C3+C2
OK
OKCC
OKr

40 of 59
Parcelă neeligibilă C1d Acest cod arată că o parcelă declarată de C1d Suprafaţa reținută va fi Se va înscrie codul
pentru grup de plăţi fermier pe o anumită categorie de egala cu zero culturii observate
decuplate (SAPS). folosință (TA,PP,VI,CP) a fost gasită la și/sau categoria de
teledetecție pe categorie de folosință folosință: PD, CC,
neeligibilă pentru SAPS HN, HR
(CC,PD,HN,HR,PD)

Parcela declarată într- C1c C1c C3m Se aplică regulile de Se va înscrie codul
1.Suprafeţei i se atribuie valoarea
un grup cuplat, dar C3m reţinere a suprafețelor culturii observate
măsurată, se indică cultura şi categoria de
găsită în altul. OK de la codul secundar
folosinţă găsită.
OKCC
C3+C2
A2
Parcela agricolă este C2 Se vor împărţi parcelele şi se vor indica C3p C2 Se aplică regulile de Se va înscrie codul
declarată într-un culturile şi categoriile de folosinţă găsite, C3m reţinere a suprafeţelor culturii observate
singur grup, dar se apoi se aplică regulile anterioare. OK de la codul principal
găseşte în mai mult OKCC
de un grup C3+C2
A2
Categoria de folosinţă C3+ Suprafeţei i se atribuie valoarea măsurată C3+ C3+.1 Suprafaţa măsurată Se va înscrie codul
a terenului este și se indică categoria de folosinţă găsită. culturii observate
corectă, suprafaţa este
în afara toleranţei
(supradeclarare, adică
suprafaţa declarată >
suprafaţa măsurată)

41 of 59
Folosinţa terenului C3- Suprafeţei i se atribuie valoarea măsurată C3- C3-.1 Suparafaţa declarată/ Se va înscrie codul
este corectă, suprafaţa şi se indică categoria de folosinţă găsită. Suprafața declarată- culturii observate
este în afara toleranţei neeligibilul intrersectat
(sub-declarare) Excepție de la această regulă se va C3p C3m cu schița fermierului
înregistra în situația în care se constată o
suprafață neeligibilă ce intersectează
digitizarea realizată de fermier. Această
suprafață neeligibilă se va scadea din
suprafața declarată iar codul atribuit va fi
C3p.

Este imposibilă C4 Parcelele declarate ale fermierului vor fi A1 C4 Suparafaţa masurată Se va înscrie codul
interpretarea utilizării controlate prin control clasic pe teren de A2 culturii observate
terenului sau o către contractor (RFV). A3
problemă legată de Orice parcela codificată cu C4 nu se A3p
limita parcelei ce nu consideră rezultat final. C1d
poate fi soluţionată C1c
pe imagine C3p
C3m
C3+C2
OK
OKCC
OKr
Categoria de folosință C3+C2 Se utilizează suprafaţa, cultura şi C3+C2 C3+C2.1 Suprafața obținută din Se va înscrie codul
este corectă, suprafața categoria de folosinţă declarată. diferența dintre culturii observate
în afara toleranței în În calculul suprafeţelor se va ţine cont şi suprafața declarată şi
cazul unei culturi de parcelele declarate de către fermierii valoarea proporțională
comune (se constată care nu sunt selectaţi la control, dar pot a supradeclarării și
aceeaşi cultură pe un face parte din poligonul observat dar şi de /sau valoarea
poligon observat parcelele pe locația cărora se gasesc excluderii ce
reprezentând suprafețe neeligibile. intersectează parcela.
suprafaţa a mai multe
parcele) si există sau Suprafața reținută se calculează:
nu suprafață 1. în cazuri fără suprafeţe neeligibile

42 of 59
neeligibilă exclusă
1.prin scăderea proporțională a
din poligonul
supradeclarării.
observat care să
afecteze 2.Suprafața supradeclată va fi distribuită
amplasamentul și scazută proportional în funcție de
realizat de un fermier suprafața declarată din suprafața
ce face parte din eligibilă măsurată.
cultivarea comună

2. în cazuri ce conțin suprafeţe


neeligibile
prin scăderea din suprafaţa declarată a:
1.- suprafeței neeligibilă intersectată cu
schiţa fermierului;
2.- suprafeței supradeclarate calculată
ca proporție între suprafața declarată de
fermier şi suma suprafețelor declarate ce
compun CC;
3.- suprafeței rămasă nerepartizată din
supradeclare, distribuită proporțional;
4.-suprafeței neeligiblă rămasă
nerepartizată, distribuită proporțional.

Eroarea evidentă nu E1 Se utilizează suprafaţa declarată, cultura E1 Se aplică regulile de Se va înscrie codul
este acoperită de un şi categoria de folosinţă declarată A5 reținere a suprafețelor culturii observate
alt cod A1 de la codul principal
C3p
C3m
OK
OKCC
C3+C2
A2
Limita parcelei SAPS E1NC Se utilizează suprafaţa declarată, cultura A5 E1NC Se aplică regulile de Se va înscrie codul
marcată cu acelaşi şi categoria de folosinţă declarată A1 reținere a suprafețelor culturii observate
număr de parcelă nu Suprafața reținută va fi zero, nu este C3p de la codul principal

43 of 59
reprezintă o suprafaţă eligibila SAPS. C3m
continuă rezultând Obligatoriu follow-up OK
două parcele OKCC
corespunzătoare celor C3+C2
două tipuri de culturi A2
Utilizarea terenului OK Se utilizează suprafaţa declarată, cultura OK E1NC Se va înscrie codul
Se va reține suprafața
este corectă, suprafaţa şi categoria de folosinţă declarată E1 culturii observate
declarată
se încadrează în OK.1
toleranţă
Categoria de folosinţă OKCC Se utilizează suprafaţa declarată, cultura OK OKCC Se va înscrie codul
este corectă, suprafaţa şi categoria de folosinţă declarată. OKr OKCC.1 culturii observate
se încadrează în În calculul suprafeţelor se va ţine cont şi C3p
toleranţă în cazul unei de parcelele declarate de către fermierii C3m
cultivări comune, care nu sunt selectaţi la control, dar pot A1
adică există mai mult face parte din poligonul observat, dar și C1d
de o parcelă corelată de parcelele pe locația cărora se găsesc OKCC
cu un poligon suprafețe neeligibile.
observat şi există Codul se atribuie numai după ce se
suprafaţa neeligibilă realizează excluderea suprafețelor
exclusă din poligonul neeligibile intersectate cu schițele
observat care sa fermierilor. Astfel suprafața măsurată
afecteze poate fi egală sau mai mare decat suma
amplasamentul suprafeţelor declarate (suprafață
realizat de fermier. măsurată rezultă după scăderea
suprafeţelor neeligibile).
Se va reține suprafața rezultată din
diminuarea suprafeței declarate cu
suprafața neeligibilă, conform codului
principal alocat.

Categoria de folosinţă OKCC Se utilizează suprafaţa declarată, cultura OKCC E1NC Se va reține suprafața Se va înscrie codul
este corectă, suprafaţa şi categoria de folosinţă declarată. E1 declarată culturii observate
se încadrează în În calculul suprafeţelor se va ţine cont şi OKCC.1
toleranţă în cazul unei de parcelele declarate de către fermierii
cultivări comune, care nu sunt selectaţi la control, dar pot
adică există mai mult face parte din poligonul observat, dar şi
de o parcelă corelată de parcelele pe locaţia cărora se găsesc
cu un poligon suprafeţe neeligibile.

44 of 59
observat și nu există Codul se atribuie numai dupa ce se
suprafață neeligibilă realizează excluderea suprafețelor
exclusă din poligonul neeligibile şi daca aceste suprafeţe
observat, care sa neeligibile nu se suprapun cu digitizarea
afecteze realizată de fermier. Astfel suprafața
amplasamentul măsurată poate fi egală sau mai mare
realizat de fermier decat suma suprafețelor declarate
(suprafață măsurată rezultă după scăderea
suprafeţelor neeligibile dar care nu se
suprapun cu digitizarea realizată de
fermier).
Categoria de folosinţă OKr Se utilizează suprafaţa măsurată OKr E1 Se va reține suprafața Se va înscrie codul
este corectă, suprafaţa E1NC declarată culturii observate
se încadrează în Okr.1
toleranţă, însă
depăşeşte suprafaţa
eligibilă a blocului

45 of 59
ANEXA 2

Notă : Pentru situațiile în care din rotunjirea la 2 zecimale nu se verifică relația - sumă suprafețe neeligibile, sumă suprafețe reținute - acea diferență
constatată se va aloca parcelei care are ponderea cea mai mare în cadrul cultivarii comune.

46 of 59
ANEXA 3/1

Raportul de teledetecție și clarificare cu fermierul

Am inteles rezultatele controlului si sunt de acord cu modificarile efectuate :

Data :_________________________ Semnatura functionarului APIA:____________________________ Semnatura

47 of 59
ANEXA 3/2

Am inteles rezultatele controlului si sunt de acord cu modificarile efectuate :

Data :_________________________ Semnatura functionarului APIA:____________________________ Semnatura

48 of 59
ANEXA 3/3

Raport de teledetectie si clarificare cu fermierul DIVERSIFICARE an de cerere 2018

Am inteles rezultatele controlului si sunt de acord cu modificarile efectuate :

Data :_________________________ Semnatura functionarului APIA:____________________________ Semnatura

Notă: Aceasta versiune a raportului de teledecție și de clarificare cu fermierul va conține toate informațiile pe parcele și pe culturi și poate fi actualizată
după semnarea contractului de comun acord cu prestatorul.

49 of 59
ANEXA 4

Harta pe BF cu evidențierea rezultatelor parcelelor

50 of 59
ANEXA 5

51 of 59
ANEXA 6

Harta martor pe BF ce evidențiază limitele parcelelor controlate cu suprafaţa măsurată şi


codul de neconformitate aferent.

52 of 59
53 of 59
ANEXA 7

ANTET PRESTATOR
VIZAT
Prestator

RAPORT DE ACTIVITATE SĂPTĂMÂNA ..........2018


“SERVICII DE CONTROL PRIN TELEDETECȚIE LOT 1 și LOT 2-campanie 2018”
Activități LOT1 LOT2
1. Prelucrarea Total .................% Total....................%
imaginilor - stadiu Site_name .........% Site_name .............%
pe site pentru
toate imaginile ce
vor fi folosite în
procesul CAPI
*- raportarea
detaliată pentru
imagini se va
realiza conform
Anexei 2

2. Suprafața de Total Suprafață acoperită Din care Total Suprafată acoperită Din care
controlat de imagine Suprafată de imagine Suprafață
controlată controlată
efectiv efectiv
Site_name ......Km2 Site_name ......Km2

3. Nr. Fermieri de Total fermieri....... Fermieri Fermieri Total fermieri Fermieri Fermieri
controlat- selectați la neselectați selectați la neselecta
control la control control ți la
control
Site_name Site_name

4. Nr. parcele de Total parcele....... Nr. parcele Nr. Total parcele Nr. parcele Nr.
controlat- de controlat parcele de de controlat parcele
declarate de controlat declarate de de
fermierii declarate fermierii controlat
selectati de selectați declarate
neselectați de
la control neselecta

54 of 59
ți la
control
Site_name Site_name

5. Nr Blocuri Total BF........ Nr BF Nr BF Total BF....... Nr BF Nr BF


fizice de controlat controlate rămase de controlate rămase
controlat de
controlat
Site_name Site_name

Total nr. culturi Nr. fotografii Total nr. culturi Nr. fotografii
6. Colectarea Site_name Site_name
datelor de teren
necesare pentru
eşantionarea
culturilor

7. Verificarea Nr. BF Nr. parcele Nr. BF Nr. parcele


corespondenței
între datele Total Total
alfanumerice din Site_name Site_name
baza de date în
care sunt
înregistrate
cererile și vectorii
parcelelor
digitizate în
sistemul IPA-
online în care s-a
realizat
identificarea (se
vor înscrie nr.
neconformități)
8. Verificarea Nr. BF Nr. parcele Nr. BF Nr parcele
limitelor
parcelelor
identificate de Total Total
fermieri în Site_name Site_name
sistemul IPA-
online și
evidențierea
eventualelor
parcele cu
suprapuneri;
(se vor înscrie nr.
neconformități)
9.Verificarea Nr. BF Nr. parcele Nr. BF Nr. parcele
bazei de date alfa- Total Total
numerice Site_name Site_name
(inconsistente,
discordanțe,

55 of 59
neconcordanțe)
(se vor înscrie nr.
neconformități)
10. Digitizarea pe Nr. BF Nr. poligoane Nr. BF Nr. poligoane
imaginea satelitară Total Total
a grupurilor de Site_name Site_name
plată

11. Nr. fermieri Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr,


controlați fermieri fermieri fermieri fermieri fermie fermieri
(Observaţii şi controla control ramași de controla ri rămasi
codificare la nivel ți total ati controlat ți total control de
de parcelă (CAPI) parțial ati controlat
- se au în vedere parțial
numai fermierii Total Total
selectați la Site_name Site_name
control)

12. Vizite rapide Total Nr. RFV efectuate........ Total Nr. RFV efectuate .......
pe teren Site_name Site_name
**- raportarea
detaliată pentru
executarea RFV se
va realiza conform
Anexei 3

13. Atribuire cod Nr. BF Nr. Nr. Nr. BF Nr. Nr.


A3 în care fermieri parcele în care fermie parcele
s-a care au diagnostic s-a ri care diagnosti
atribuit cel ate cu cod atribuit au cel cate cu
cod A3 puțin A3 cod A3 puțin cod A3
un cod un cod
A3 în A3 în
diagnos diagno
tic stic
Total Total
Site_name Site_name

14. Atribuire cod Nr. BF Nr. Nr. Nr. BF Nr. Nr.


A3p în care fermieri parcele in care fermie parcele
s-a care au diagnostic s-a ri care diagnosti
atribuit cel ate cu cod atribuit au cel cate cu
cod putin A3p cod A3p puțin cod A3p
A3p un cod un cod
A3p in A3p în
diagnos diagno
tic stic
Total Total
Site_name Site_name

56 of 59
15. Atribuire Nr. BF Nr. Nr. Nr. BF Nr. Nr.
coduri secundare în care fermieri parcele în care fermie parcele
tehnice (T2, T3, s-a care au diagnostic s-a ri care diagnosti
T4) atribuit cel ate cu cod atribuit au cel cate cu
cod puțin secundar cod puțin cod T2,
T2,T3,T un cod T2, T3, T4 T2,T3,T un cod T3, T4
4 secunda 4 T2,
r T2, T3, T4
T3, T4
Total Total
Site_name Site_name

16. Nr. fermieri Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.


controlați fermieri fermieri fermieri fermieri fermie fermieri
(Observaţii şi controla control rămași de controla ri rămasi
codificare la nivel ți total ati controlat ți total control de
de parcelă (CAPI) parțial ați controlat
- cu date parțial
rectificate--se au Total Total
în vedere numai Site_name Site_name
fermierii selectați
la control)

17. Diagnoza la Nr. Nr. DA5 Nr. Nr. DA5


nivel de dosar dosare dosare dosare dosare
cu DI.. cu DR.. cu DI.. cu
DR..
Total Total
Site_name Site_name

18. Imprimarea Total .................% Total .................%


documentelor cu Site_name Site_name
rezultate necesare
acțiunilor follow-
up

- Se va transmite și lista cu BF și cu ID-urile fermierilor care au în diagnostic coduri A3, A5 și A3P, care să cuprinda și
parcelele în vederea rectificării și eliminării acestor coduri;
Aceasta situație se va transite săptămânal în fiecare zi de vineri, până la ora 12 .
Întocmit, Verificat,

ANEXA 8

57 of 59
ANTET PRESTATOR
VIZAT
PRESTATOR

Raportarea detaliată privind executarea RVF - campanie 2018

Nr crt

SITE

RFV
1  
2  
3  
n  
TOTAL  
Nr. crt

Nr RFV executat

Nr. RFV executat

Nr. RFV executat

Nr. RFV executat

Nr. RFV executat

Nr. RFV executat

Total Nr. RFV


  județ registratură

Data efectuării /

Data efectuării /

Data efectuării /

Data efectuării /

Data efectuării /

Data efectuării /

executat
 

1 2 3 4 5 6 7
1 JJ              
2 JJ              
N JJ              
TOTAL              
Se va înscrie numărul de parcele pentru care s-au executat RFV, repartizate pe site, pe judet de registratură
și perioada în care s-au executat.

Întocmit, Verificat,

ANEXA 9

ANTET PRESTATOR

58 of 59
VIZAT
Director PRESTATOR

Raportarea detaliată
privind predarea materialelor necesare pentru desfășurarea acțiunilor follow-up SITE_18
-campanie 2018
Nr Denumire Document Data Site Jud *
. livrări AB_18 Centru
digital digital
crt i local
(se
înscriu
toate
CL din
județ)
1 Harta pe bloc cu rezultate CL1 ----
CL2 ----
CL3 ---
2 Tabel aferent hărtii pe bloc ---
3 Harta martor ---
4 Raport de teledetecţie şi clarificare cu ---
fermierul
5 Documentul rezultat în urma controlului prin ----
teledetecţie - campania 2018
6 Fişierele *.xml cu rezultatele controlului

7 Fişierele *.shp cu rezultate la control

8 Situații centralizatoare cu fermierii ce au


coduri A3, A3p, A5
9 Tabel ce cuprinde cultivările comune
* Pentru punctele 1-5 se va înscrie nr. de materiale predate pe fiecare județ pentru câte Centre
locale sunt acoperite de site. Pentru punctele 6-9 se va preda situația la nivel de site și județ.
Această anexă va fi completată și predată o singură dată pe site la momentul predării către
APIA a tuturor datelor aferente site-ului respectiv.
Întocmit, Verificat,

59 of 59