Sunteți pe pagina 1din 6

I.

CONTABILITATE

1. Intreprinderea BETA fabricã un singur produs finit PF pentru care sunt necesare trei materii prime
MP1, MP2 si MP3. Din procesul de productie se obtin, de asemenea, un produs secundar PS care
poate fi vandut dupã ce este supus unui tratament si un deseu D, fãrã valoare, care este deversat si
genereazã cheltuieli pentru prevenirea poluãrii mediului.
Procesul de productie se desfãsoarã dupã urmãtoarea schemã:
– in Sectia 1, MP1 este prelucratã si se obtine produsul intermediar PI1 care este transferat fãrã stocaj
in sectia 2;  
– in Sectia 2, la PI1 se adaugã MP2 si MP 3, operatie in urma cãreia se obtine produsul finit PF,
produsul secundar PS si deseul D;
– in Sectia 3, PS este tratat pentru a putea fi comercializat;
– in Sectia 4, D este supus unui proces de epurare inainte de a fi deversat.
Se cunosc urmãtoarele informatii:
Costul produsului intermediar PI 292.242.857
Costul materiilor prime consumate este de:
M2 4.000.000
M3 1.500.000
Costul manoperei directe in sectia S2 20.000.000
Cheltuieli indirecte ale sectiei S2 incorporabile 4.871.428,57
Valoarea productiei in curs la inceputul perioadei 12.500.000
Valoarea productiei in curs la sfarsitul perioadei 27.573.538,5
Valoarea realizabilã netã a produsului secundar PS 5.250.000
Costul eliminãrii deseului D
(ce s-ar obtine in conditii normale) 3.600.000
Calculati costul produselor finite conform IAS 2.

Rezolvare:
Determinarea costului de productie:
Produs intermediar PI: 292.242.857
Materii prime:
MP2: 4.000.000
MP3: 1.500.000
Manopera directa S2: 20.000.000
Cheltuieli indirecte ale sectiei S2 incorporabile: 4.871.428,57
Valoarea productiei in curs la inceputul perioadei: 12.500.000
Valoarea productiei in curs la sfarsitul perioadei: - 27.573.538,50
Valoarea realizabila neta a produsului secundar PS - 5.250.000
Costul eliminarii deseului D
(doar pentru cele care s-ar obtine in conditii normale): 3.600.000
Costul de productie al produsului finit PF: 305.890.747,07

Obtinerea produsului finit:


345 = 711 305.890.747,07

1
2. Societatea Alfa detine un utilaj achizitionat la costul de 2.500 u.m. si care la 01.01.N are o
amortizare cumulatã de 1.500 u.m. Cota de amortizare anualã este de 15%, iar valoarea amortizabilã a
utilajului este egalã cu costul. La 1 iulie N utilajul a fost avariat ca urmare a unui accident. Deoarece
nu sunt disponibile piesele necesare pentru a-l repara acesta este utilizat, dar la o capacitate redusã. Ca
urmare a accidentului durata de utilitate rãmasã se va reduce la 3 ani. In aceste conditii, valoarea de
utilitate a utilajului este de 300 u.m. Utilajul poate fi vandut la pretul de 100 u.m. Alfa dispune de o
ofertã de a ceda utilajul pentru suma de 320 u.m. la schimb cu un utilaj nou al cãrui cost este de 3.000
u.m. Managementul societãtii Alfa nu doreste sã schimbe utilajul cu unul nou deoarece nu crede cã pe
termen lung va exista cerere pentru produsele obtinute cu ajutorul acestuia. Care sunt inregistrãrile
efectuate de societatea Alfa in anul N conform IAS 16 si IAS 36?

Rezolvare:
Amortizarea pentru perioada 01.01.N-01.07.N: 2.500 x 15% x 1/2= 187,50 u.m
6811 = 2813 187,50 u.m.

Efectuarea testului de depreciere la 01.07.N ca urmare a accidentului:


Valoarea Neta Contabila = 2.500-1.500-187,50=812.50 u.m.
Estimarea realista a valorii juste este de 100 u.m. deoarece societatea nu doreste realizarea
schimbului.
Valoarea recuperabila a utilajului este de 300 u.m.
Deprecierea constanta = 812,50+300 = 512,50 u.m.
6813 = 2913 512.50 u.m.
Amortizarea pentru perioada 01.07.N-31.12.N: 300/3 x 1/2 = 50 u.m.
6811 = 2813 50 u.m

3. Societatea ALFA SA are un contract cu societatea GAMA SA sã achizitioneze 1.000 litri de


benzinã cu pretul de 3 lei/l. Pretul pe piatã la benzinã este de 2,5 lei/l. ALFA SA incheie un alt
contract cu societatea BETA SA sã vandã benzina la pretul de 2,7 lei/l. Pentru a rezilia contractual
incheiat cu GAMA SA, ALFA SA trebuie sã plãteascã o penalitate de 400 lei. Contractul incheiat cu
GAMA SA este un contract oneros deoarece beneficiile economice din contract de 2.700 lei sunt mai
mici decat costurile inevitabile ale contractului de 3.000 lei. Ce inregistrãri efectueazã societatea
ALFA?

Rezolvare:
Inregistrare provizion la minimul dintre costul indeplinirii contractului (300 lei) si penalitate (400 lei):
6812 = 1518 300 lei

4. Societatea ALFA SA semneazã pe 30 noiembrie N un contract cu societatea BETA, prin care se


obligã sã-i furnizeze 5 utilaje la pretul de 10.000 lei/utilaj. Data livrãrii este 15 martie N+1. Procesul
de productie, care constã in asamblarea pieselor in utilaje cu ajutorul unui echipament special,
dureazã 2 luni. Orice amanare sau anulare a contractului va determina plata unei penalitãti de 5.000
lei. La sfarsitul anului, ca urmare a scumpirii pieselor, costul s-a dublat, determinand o pierdere de
3.500 lei pentru contract. Productia nu a inceput incã si nu au fost cumpãrate piesele necesare
indeplinirii contractului. Echipamentul necesar asamblãrii este testat pentru depreciere. Acesta are o
valoare contabilã de 100.000 lei si o valoare recuperabilã (determinate tinand cont si de contract) de
98.000 lei. Ce inregistrãri efectueazã societatea ALFA conform IAS 36?

2
Rezolvare:
Recunoasterea provizionului pentru deprecierea echipamentului:
valoarea contabila - valoarea recuperabila = 100.000 - 98.000 = 2.000 lei
6813 = 2913 2.000lei

Recunoasterea provizionului pentru contractual deficitar:


pierdere din contract-provizionul pentru deprecierea echipamentului = 3.500 lei-2.000 lei = 1.500 lei
6812 = 1518 1.500lei

5. La 31.12.N societatea GAMA determinã valoarea recuperabilã pentru un utilaj pe care


intentioneazã sã-l cedeze la 15.000 lei, costul acestuia fiind de 20.000 lei. Potrivit normei IAS 36,
GAMA inregistreazã la aceastã datã un provizion pentru deprecierea utilajului in valoare de 5.000 lei.
Pe 15 februarie N+1, GAMA vinde utilajul la 10.000 lei. GAMA trebuie sau nu sã ajusteze situatiile
financiare ale exercitiului N? De ce?

Rezolvare:
Pretul de vanzare obtinut pe utilaj confirma valoarea recuperabila a acestuia. Decizia de a ceda
utilajul fusese luata inainte de 31.12.N, iar scaderea pretului reflecta conditii existente inainte de data
bilantului.
GAMA suplimenteaza provizionul pentru deprecierea utilajului:
6813 = 2913 5.000 lei

6. Societatea BETA detine un echipament care la 31.12.N este clasificat ca disponibil pentru vanzare
si evaluat la valoarea justã mai putin cheltuielile de cesiune. Vanzarea este estimatã a avea loc peste
un an si 3 luni. Valoarea justã la 31.12.N este de 30.000 lei, iar cheltuielile, de cesiune sunt de 2.000
lei. Rata dobanzii lunarã este de 0,8%. La 31.12.N+1 valoarea justa este estimate la 29.500 lei, iar
cheltuielile de cesiune sunt estimate la 2.100 lei. Ce inregistrare efectueazã societatea BETA la
31.12.N+1 conform IFRS 5 stiind cã efectul trecerii timpului este semnificativ?

Rezolvare:
Valoare justa diminuata cu cheltuielile de cesiune la 31.12.N:
30.000 - 2.000 / (1,008)15 = 28.225,31 lei
Valoare justa diminuata cu cheltuielile de cesiune la 31.12.N+1:
29.500 - 2100 / (1,008)3 = 27.449,60lei
Diferenta intre valoare justa diminuata la 31.12.N si cea la 31.12.N+1:
28.225,31 – 27.449,60 = 775,71 lei

La 31.12.N+1 societatea va inregistra pierderea de valoare:


% = 2913 775,71
6813 597,61
666 178,07

7. La sfarsitul exercitiului N-1, societatea ALFA a clasificat un utilaj ca detinut in vederea vanzãrii.
La data clasificãrii, utilajul avea o valoare brutã de 102.000 lei, amortizare cumulatã de 20.000 lei,
duratã de viatã utilã rãmasã de 8 ani si o valoare rezidualã de 2.000 lei. Valoarea justã mai putin

3
cheltuielile de cesiune este la sfarsitul exercitiului N-1 de 78.000 lei. La 1 septembrie N utilajul
inceteazã a mai fi clasificat ca detinut in vederea vanzãrii si are o valoare recuperabilã de 70.000 lei.
Ce inregistrare se efectueazã la 1 septembrie N, conform IFRS 5? La ce valoare va fi evaluat utilajul?

Rezolvare:
La sfarsitul exercitiului N-1 se inregistreaza o pierdere de valoare pentru utilaj de 4.000 lei. Utilajul
inceteaza sa mai fie amortizat.
La 01 septembrie utilajul este evaluat ca minimul dintre 70.000 si
82.000 – (82.000 – 2.000) / 8 x 8/12 = 75.333 lei
Rezulta o pierdere de valoare de 8.000 lei (78.000-70.000)
6813 = 2913 8.00 lei

8. Pe baza urmãtoarelor informatii, determinati valoarea bilantierã a activelor imobilizate, a activelor


circulante si a capitalurilor proprii, conform OMFP nr. 3055/2009:
– imprumuturi acordate pe termen lung: 653.000 u.m.;
– constructii: 954.000 u.m.;
– provizioane pentru deprecierea imprumuturilor acordate pe termen lung: 15.750 u.m.;
– investitii financiare pe termen scurt: 68.350 u.m.;
– materiale consumabile: 268.000 u.m.;
– furnizori-debitori: 64.125 u.m.;
– provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 65.850 u.m.;
– amortizarea constructiilor: 354.000 u.m.;
– rezerve: 280.500 u.m.;
– subventii pentru investitii: 65.000 u.m.;
– capital social: 800.000 u.m.;
– interese de participare detinute pe termen lung: 90.000 u.m.;
– mãrfuri: 65.000 u.m.;
– terenuri: 255.000 u.m.;
– rezultat reportat: 56.000 u.m.

Rezolvare:
Active imobilizate: 1.582.250 u.m.
- imprumuturi acordate pe TL: 653.000-15.751 = 637.250 u.m.
- constructii, valoarea neta: 954.000-354.000 = 600.000 u.m
- interese de participare: 90.000 u.m.
- terenuri: 255.000 u.m.
Active circulante: 465.475 u.m.
- investitii financiare pe TS: 68.350 u.m.
- material consumabile: 268.000 u.m.
- furnizori debitori: 64.124 u.m.
- marfuri: 65.000 u.m.
Capitaluri proprii: 1.136.500 u.m.
- rezerve: 280.500 u.m.
- capital social: 800.000 u.m
- rezultat reportat: 56.000 u.m.

4
9. Dispunem de urmãtoarele informatii cu privire la societatea ALFA (sumele sunt exprimate in lei):
venituri din vanzarea produselor finite 50.000, venituri din vanzarea semifabricatelor 30.000, TVA
colectatã 15.200, venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 12.000, intrãri de
produse finite 77.000, iesiri de produse finite 58.000, cheltuieli cu materiile prime si materialele
consumabile 32.000, cheltuieli cu personalul 18.000, cheltuieli cu dobanzile 7.500, venituri din
participatii la societãtile asociate 8.700, venituri din diferente de curs valutar 18.000, cheltuieli cu
diferentele de curs valutar 16.500, cheltuieli cu amenzi si penalitãti 1.000, cheltuieli cu servicii
prestate de terti 10.000, venituri din subventii aferente materiilor prime 2.500, cheltuieli cu redevente
si chirii 1.500, cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale 22.000, cheltuiala cu impozitul pe
profit 2.752.
Structura costului de productie este urmãtoarea:
1- mii lei –
ELEMENTE VALORI
Materii prime si materiale consumabile 320.000
Cheltuieli cu personalul 150.000
Cheltuieli cu amortizarea 200.000
Cheltuieli cu servicii, prestatii externe 100.000

TOTAL 770.000

Cheltuieli administrative (sumele sunt exprimate in mii lei):


_ cheltuieli cu redevente, chirii 1.500;
_ cheltuieli cu personalul 3.000;
_ cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale 2.000.
Calculati costul vanzãrilor si cheltuielile administrative conform IAS 1.

Rezolvare:
Costul vanzarilor (iesirile de produse finite): 58.000 lei
Cheltuieli administrative: 1.500+3.000+2.000=6.500 lei

10. Inregistrati urmãtoarele tranzactii conform OMFP nr. 1.752/2005:


– se vand 1.000 actiuni (interese de participare) la pretul de vanzare de 4 u.m./actiune, costul de
achizitie al actiunilor este de 1 u.m./actiune;
– se incaseazã contravaloarea titlurilor vandute;
– se achizitioneazã 1.000 actiuni (titluri de plasament) la pretul de 0,5 u.m./actiune;
– se vand 500 actiuni (titluri de plasament) la pretul de vanzare de 700 u.m./actiune, costul de
achizitie al actiunilor este de 0,5 u.m./actiune;
– se vand 400 actiuni (titluri de plasament) la pretul de vanzare de 0,4 u.m./actiune, costul de achizitie
al actiunilor este de 0,5 u.m./actiune.

Rezolvare:
- vanzare actiunilor:
461 = 7611 4.000 u.m. -valoarea actiunilor vandute
6641 = 263 1.000 u.m -valoarea de achizitie a actiunilor
vandute
- incasarea titlurilor vandute:

5
5121 = 461 4.000 u.m.
- achizitionare actiuni, 1.000 x 0,5 u.m./actiune:
5081 = 462 500 u.m.

- vanzarea actiunilor:
5121 = % 350.000 -valoarea actiunilor vandute
5081 250 -valoarea de achizitie a actiunilor vandute
7642 349.750 -castigul din vanzare

- vanzarea actiunilor:

% = 5081 200 -valoarea de achizitie a actiunilor vandute


5121 160 -valoarea actiunilor vandute
6642 40 -pierderea din vanzare

S-ar putea să vă placă și