Sunteți pe pagina 1din 14

CONTABILITATEA CAPITALULUI SOCIAL, A PRIMELOR DE CAPITAL, A

REZERVELOR SI A ACŢIUNILOR PROPRII

Capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activele


unei entităţi după deducerea tuturor datoriilor sale. (OMFP 1802/2014, art.18 (2) c). Cu
ocazia inventarierii şi în vederea prezentării elementelor în bilanţ capitalurile proprii rămân
evidenţiate la valorile din contabilitate (OMFP 1802/2014 Art.93).

Capitalul social subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de


constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.
• Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând
numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale subscrise şi vărsate.
• Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea
capitalului sunt: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni, încorporarea rezervelor şi alte
operaţiuni, potrivit legii.
• Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului
sunt, în principal, următoarele: reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale sau
diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari sau
asociaţi, răscumpărarea acţiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
sau alte operaţiuni, potrivit legii.

Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport şi de conversie.


• Prima de emisiune se determină ca diferenţă între preţul de emisiune de noi acţiuni
sau părţi sociale şi valoarea nominală a acestora.
• Prima de fuziune se determină ca diferenţă între valoarea aportului rezultat din
fuziune şi valoarea cu care a crescut capitalul social al societăţii absorbante.
• Prima de aport se calculează ca diferenţă între valoarea bunurilor aportate şi
valoarea nominală a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi.
• Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni se calculează ca diferenţă între
valoarea nominală a obligaţiunilor corespunzătoare împrumuturilor obligatare şi
valoarea acţiunilor emise potrivit prevederilor contractuale, atunci când valoarea
obligaţiunilor

Acţiunile proprii (109 A) răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în bilanţ ca o corecţie
a capitalului propriu. Câştigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea,
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii (acţiuni,
părţi sociale) nu vor fi recunoscute în contul de profit şi pierdere. Contravaloarea primită sau
plătită în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii şi se
prezintă distinct în bilanţ, respectiv Situaţia modificărilor capitalului propriu, astfel:
• câştigurile sunt reflectate în contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii";
• pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea,
vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".

Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare


sau contractuale şi alte rezerve.
• Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele
prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege. Rezervele legale pot fi utilizate
numai în condiţiile prevăzute de lege.
• Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entităţii,
conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
• Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama
profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit
hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor
legale.

Înregistrări de bază la constituirea capitalului social


Subscrierea capitalului social 456 (A+) 1011 (P+)
Vărsare capital (Aport) % 456 (A-)
- Pt depunere aport in banca 5121 (A+)
- Pt depunere aport in numerar 5311 (A+)
- Pt depunere aport in natura (teren) 2111 (A+)
- Pt depunere aport in natura (instalatie) 2131 (A+)
Transformare CS nevărsat în CS vărsat 1011 (P-) 1012 (P+)

Aplicaţii practice
Contabilitatea capitalului social, a primelor de capital şi a rezervelor

1. Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 200.000 lei divizat în 20.000


de acţiuni. La înfiinţare s-a depus la bancă contravaloarea a 12.000 de acţiuni şi s-au adus
aporturi în natură concretizate într-un teren evaluat la suma de 30.000 lei şi în instalaţii de
lucru evaluate la suma de 20.000 lei, pentru care s-au acordat 5.000 de acţiuni. Restul
capitalului social s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiinţare.

Op Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare

1 Subscriere acţiuni
2 Vărsare capital (Aport)

3 Transformare CS nevărsat în CS
vărsat
4 Vărsare capital
5 Transformare CS nevărsat în CS
vărsat

2. Adunarea generală a acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin emisiunea a


1.000 de acţiuni care se vând în numerar la valoarea de emisiune (contabilă). Capitalurile
proprii ale societăţii, înainte de emisiune, sunt în valoare de 130.000 lei iar capitalul social
este divizat în 10.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 10 lei.
Calcule:
VN = Cap.social / Nr.acţ => Cap.social = Nr.acţ x VN = 10.000 acţ x 10lei/acţ = 100.000 lei
VC (VE)= Cap.proprii / Nr.Acţ = 130.000 / 10.000 acţ = 13 lei/acţ.
PE = Nr.ac.noi x (VC/VE - VN) = 1.000 acţ x (13-10) = 3.000 lei.
_______________________________________________________________________________________
Op Explicaţia CONTURI SUME
Debitoare Creditoare

1 Subscrierea capitalului 13.000


VN = 1.000 acţ x 10 lei/acţ = 10.000
10.000lei
PE = 1.000 acţ x (13-10) = 3.000 lei 3.000
2 Vărsarea capitalului subscris 13.000
3 Transformare CS nevărsat în CS 10.000
vărsat

3. Se cunosc următoarele date: societatea A are un capital social, vărsat în totalitate, divizat în
10.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 10 lei. Se hotărăşte majorarea capitalului social
printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 14.000 lei. Suma capitalurilor proprii este de
140.000 lei reprezentate, pe lângă capitalul social, de rezervele constituite de societate în
sumă de 40.000 lei. Totodată, societatea a plătit în numerar suma de 200 lei reprezentând
cheltuieli pentru emisiunea noilor acţiuni. Din primele de aport încasate se acoperă
cheltuielile cu emisiunea noilor acţiuni, iar din suma ce a rămas, 60% se încorporează,
ulterior, la alte rezerve iar restul se încorporează în capitalul social.
VC = Cp / Nr.acţ = 140.000 lei / 10.000 acţ = 14 lei/acţ =>
Numărul de acţiuni nou emise: Valoare aport / VC acţ. = 14.000 lei / 14lei/acţ = 1.000 acţ.
Primă de aport de = Valoare aport - Nr.acţ noi x VN acţ = 14.000 - 1.000acţ x 10 lei/acţ
= 4.000 lei.

Op Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare

1 Subscrierea capitalului
VN acţ = 1.000x 10lei/acţ = 10.000
lei
Prima = 4.000 lei
2 Achitare cheltuieli emisiune actiuni
3 Vărsarea capitalului subscris
4 Regularizare capital social
5 Acoperire ch. emisiune din prime
6 Încorporare prime de aport la
- alte rezerve
- capital social

4. Se înregistrează în contabilitatea unei societăţi următoarele operaţiuni:


a) Se hotărăşte diminuarea capitalului social cu 10.000 lei în vederea acoperirii unor
pierderi reportate din exerciţiile precedente.
b) Un asociat se retrage din afacere şi i se restituie în numerar contravaloarea aportului
social depus în sumă de 5.000 lei.
Rezolvări:

Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare
0 Înregistrare preliminară: reportarea pierderii
1 Acoperire pierdere rep. din
cap. soc.
2 Retragere asociat
3 Achitare datorie faţă de
asociat
5. Se cunosc următoarele date din evidenţa contabilă a unei societăţi:
- capitalul social este de 10.000 lei,
- mărimea rezervelor legale existente este de 800 lei;
- venituri totale înregistrate în cursul anului N 130.000 lei;
- cheltuielile totale înregistrate în cursul anului N 70.000 lei.
(Presupunem că în timpul anului societatea nu a înregistrat impozit pe profit).
Societatea determină rezervele legale care se constituie din profitul brut pentru exerciţiul
financiar N, calculează impozitul pe profit şi înregistrează repartizarea profitului net contabil
la rezerve legale (în suma stabilită).

OBS: Rezerva legală se constituie anual, într-un procent de 5% din Profitul brut, până in
anul în care se atinge limita de 20% din capitalul social
• Profit brut = Ven – Ch = ……………….- ………….. = ……………… lei;
• Rezervele legale constituite: 800 lei;
• Rezervele legale ce se pot constitui în anul curent sunt: Rl1 = 5% x Profit brut = 5% x
………………. = ……………………. lei;
• Rezervele legale maxime sunt: Rl2 = Capital social x 20% = …… x 20% = ……… lei;
• Rezervele legale care se constituie efectiv sunt: Rl = min(Rl1; (Rl2 - 800)) = ………lei.
• Profit impozabil (N)= Profit brut - Deduceri fiscale + Cheltuieli nedeductibile =
…………… - ………… = ………….. lei
• Impozit pe profit (N) = Profit impozabil x 16% = …………. lei
• Profit net contabil = Profit brut - Impozit pe profit = ….. …lei - ……… lei = …….. lei.
Op Data Explicaţia CONTURI SUME
Debitoare Creditoare

1 31.12.N Impozit pe profit


2 31.12.N închidere cont 691
3 31.12.N Repartizare profit la rezerve
legale

TEMA:

1. Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 500.000 lei divizat în 100.000


de acţiuni. La înfiinţare s-a depus la bancă contravaloarea a 40.000 de acţiuni şi s-au adus
aporturi în natură concretizate într-un mijloc de transport evaluat la suma de 80.000 lei şi în
aparatură birotică evaluată la suma de 60.000 lei, pentru care s-au acordat 28.000 de acţiuni.

Rezolvări:

Op Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare

1 Subscriere acţiuni
2 Vărsare capital (Aport)

3 Transformare CS nevărsat în CS
vărsat
4 Vărsare capital
5 Transformare CS nevărsat în CS
vărsat

Restul capitalului social s-a depus în contul bancar în termen de 6 luni de la înfiinţare.

2. Adunarea generală a acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin emisiunea a


3.000 de acţiuni care se vând în numerar la valoarea de emisiune (contabilă). Capitalurile
proprii ale societăţii, înainte de emisiune, cuprind pe lângă capitalul social de 100.000 lei
(divizat în 10.000 acţiuni) rezerve statutare 30.000 lei şi rezultat reportat 40.000 lei.

Rezolvări:

Op Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare

1 Subscrierea capitalului

2 Vărsarea capitalului subscris


3 Transformare CS nevărsat în CS
vărsat

4. Se înregistrează în contabilitatea unei societăţi următoarele operaţiuni:


a) Un asociat se retrage din afacere şi i se restituie prin virament bancar contravaloarea
aportului social depus în sumă de 10.000 lei.
b) Se acoperă din capitalului social o pierdere reportată din exerciţiile
precedente în valoare de 18.000.
Rezolvări:

Op Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare

1a Retragere asociat
2a Achitare datorie faţă de asociat
1b Acoperire pierdere rep. din cap. soc.
CONTABILITATEA REZULTATULUI, A PROVIZIOANELOR ŞI A
ÎMPRUMUTURILOR ŞI DATORIILOR ASIMILATE

Rezultatul exerciţiului (curent) şi reportat


Rezultatul exerciţiului, din punct de vedere contabil, reprezintă diferenţa dintre veniturile şi
cheltuielile unui exerciţiu. Aceasta poate fi favorabilă (profit) sau nefavorabilă (pierdere).
(Matiş et al., 2010).

Rezultatul reportat reprezintă profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperită din


exerciţiile financiare precedente. Repartizarea rezultatelor trebuie supusă hotărârii AGA, mai
puţin sumele destinate constituirii rezervelor legale. Sunt contabilizate în rezultatul reportat,
unele operaţiuni contabile generate de: trecerea de la un referenţial contabil la altul;
corectarea unor erori contabile din exerciţiile financiare precedente pentru care situaţiile
financiare au fost deja aprobate şi publicate. (Matiş et al., 2010).

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli


Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este
clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar
care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea. Un provizion este o
datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. Un provizion va fi recunoscut numai în momentul
în care:
- o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;
- este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi
- poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei (OMFP 1802/2014).

Deductibilitatea provizioanelor. Codul fiscal (Art.26) prevede: „Contribuabilul are dreptul la


deducerea provizioanelor, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel: (... )
c) provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor;

Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele


categorii: împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora, credite
bancare pe termen lung şi mediu, sumele datorate entităţilor afiliate şi entităţilor de care
compania este legată prin interese de participare, alte împrumuturi şi datorii asimilate,
precum şi dobânzile aferente acestora. (OMFP 1802/2014)

Împrumuturile din emisiunile de obligaţiuni reprezintă contravaloarea obligaţiunilor emise. În


cadrul acestora, trebuie evidenţiate distinct împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni
convertibile. (OMFP 1802/2014). Obligaţiunile pot fi: ordinare (cu dobândă), cu primă, cu
loterie.

Creditele bancare reprezintă sume de bani acordate de bănci, pe durate de timp variabile, care
trebuie restituite conform unui program de rambursare şi sunt purtătoare de dobânzi.
Creditele bancare pe termen lung constituie, alături de capitalurile proprii şi împrumuturile de
emisiunile de obligaţiuni, sursele de finanţare cu caracter permanent a activităţii economice
(Matiş et al., 2010).

Aplicaţii practice

1. Contabilitatea rezultatului (curent şi reportat)


1.1. La sfârşitul exerciţiului financiar N rezultatul net al unei societăţi comerciale este de
21.000 lei (venituri totale 31.000 lei, cheltuieli totale 10.000 lei). Societatea repartizează la
rezerve legale suma de 1.000 lei. La începutul exerciţiului financiar N+1 se înregistrează
repartizarea rezultatului rămas (la rezultat reportat) şi închiderea conturilor 121 şi 129. În
baza hotărârii AGA, convocată în luna aprilie N+1, se înregistrează repartizarea profitului
reportat din exerciţiul financiar anterior (în valoare de 20.000 lei) pe următoarele destinaţii:
- prime reprezentând participarea personalului la profit 1.000 lei,
- dividende 10.000 lei,
- majorarea capitalului social 5.000 lei,
- alte rezerve 4.000 lei.
În data de 14.05.N+1 societatea plăteşte prin virament bancar personalului primele respectiv
acţionarilor dividendele (reţinând în prealabil în ambele cazuri impozitul pe dividende de
16%).
În 25.06.N+1 este achitat impozitul pe dividende.

Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare
1 Dec N NC Reparizare profit la Rezerve
legale
2 Ian N+1 NC Report Pnet nedistrib+închid
121/129

3 Ian N+1 NC Corectare Rulaje 121


4 Ian N+1 NC Corectare Rulaje 129
5 Apr NC+AGA Repartizare profit reportat
N+1

5 Mai NC Reţinere impozit dividende pt


N+1 prime
6 Mai NC Reţinere impozit dividende pt
N+1 divid.
7 Mai OP + Extr. Plată prime personalului
N+1
8 Mai OP + Extr. Plată dividende acţionarilor
N+1
9 25.06 OP + Extr. Plată impozit dividende
N+1

Anul N:
D 121 "Profit sau pierdere" P C D 129 "Repartizarea profitului" A C
Ch V (1)
SfC SfD

Anul N+1:
D 121 "Profit sau C D 129 "Repartizarea C D 1171 "Rezultat C
pierdere" P profitului" A reportat" P
(2) Sic Sid (2) (5) (2)
(3) (3) (4) (4)

1.2. O societate comercială a înregistrat în exerciţiul financiar N o pierdere contabilă de 5.000


lei (venituri totale 12.000 lei, cheltuieli totale 17.000 lei). La începutul exerciţiului N+1 se
înregistrează reportarea pierderii din exerciţiul anterior. În baza hotărârii AGA din luna
aprilie N+1, societatea înregistrează acoperirea parţială a pierderii reportate astfel: alte
rezerve 1.000 lei, prime de aport 1.500 lei, capital social 1.500 lei.

Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare
1 Ian N+1 NC Reportare pierdere
2 Ian N+1 NC Corectare Rulaje 121
3 Apr N+1 NC+AGA Acoperire parţială pierdere

Anul N: Anul N+1:


D 121 "Profit sau C D 121 "Profit sau C D 1171 "Rezultat C
pierdere" P pierdere" P reportat" A
Ch V Sid (1) (1) (3)
Sfd (5) (2)

1.3. În exerciţiul financiar N se corectează două erori contabile concretizate în omisiunea


înregistrării în exerciţiul financiar precedent (N-1) a unei facturi aferente prestării unor
servicii către un client în sumă de 4.000 lei plus TVA 19% şi a unor cheltuieli cu materiile
prime în sumă de 1.000 lei. (Se înregistrează şi impozitul pe profit aferent profitului
neimpozitat în N-1).

Rezolvări:

Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare
1 N Fact Înregistrarea facturii omise
în N-1

2 N BC Înregistrarea consum omis


în N-1
3 N NC Înregistrare imp
(4.000-1.000) x 0,16

2. Contabilitatea provizioanelor

2.1. O societate comercială se află la sfârşitul exerciţiului financiar N în litigiu cu un terţ


pentru suma de 4.000 lei, reprezentând daune pretinse de acesta din urmă. Conform oficiului
juridic probabilitatea de a pierde procesul este de 70%. În exerciţiul N+1 litigiul este pierdut
pentru suma de 3.000 lei, care se achită prin bancă.

Rezolvări:
Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME
Debitoare Creditoare
1 N NC Constituire provizion ptr
litigiu
2 N+1 Chit Plata daunelor din litigiu
3 N+1 NC Anulare provizion constituit

2.2. O societate comercială livrează în cursul anului 200N produse finite la un preţ de vânzare
de 50.000 lei + TVA 19%, costul de producţie efectiv al acestor produse fiind de 20.000 lei.
Pentru aceste produse societatea acordă garanţii de 1 an. În exerciţiul financiar precedent
(200N-1) cheltuielile cu remedierile produselor aflate în garanţie au fost în sumă de 4.000 lei
iar veniturile obţinute din vânzarea produselor cu termen de garanţie au fost în valoare de
100.000 lei. În exerciţiul următor (200N+1) s-au efectuat cheltuieli cu remedierea produselor
aflate în garanţie în sumă de 5.000 lei + TVA 19%, sumă datorată unui prestator de servicii.
Rezolvări:

Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare
1 200N Facturi Vânzări produse finite

2 200N NC Descărcare din gestiune


3 200N NC Constituire provizion
Val prov=
(ChrepN-1/VvzN-1) x VvzN
= (4.000/100.000) x 50.000
= 2.000
4 200N+1 Fact Reparaţii produse în garanţie

5 200N+1 NC Anularea provizion


constituit

3. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate

3.1. O societate comercială emite 10.000 de obligaţiuni care se vând la valoarea nominală de
1 leu/bucată. Dobânda anuală este de 9%. După un an şi jumătate obligaţiunile se răscumpără
la valoarea nominală, iar apoi se anulează. Se înregistrează şi plata dobânzii. Atât vânzarea
cât şi cumpărarea obligaţiunilor, precum şi plata dobânzii se realizează cu numerar.
Rezolvări:

Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare
1 Prosp Emisiune obligaţiuni
2 Chit+Bord Încasare c/v obligaţiuni
emise
3 x 18 NC Dob. datorată (10.000 x
0,09x1/12)
4 Bord+DP Răscumpărare obligaţiuni
5 Bord+DP Plata dobânzii
6 NC Anulare obligaţiuni

3.2. O societate comercială emite un pachet de 1.000 de obligaţiuni cu valoarea nominală de


25 lei, care se vând prin bancă la preţul de 20 lei/bucată. Obligaţiunile se răscumpără în
numerar după 2 ani, apoi se anulează. Primele de rambursare se amortizează în două tranşe
anuale egale.

Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare
1 Prosp Emisiune obligaţiuni cu
primă

2 Chit+Bord Încasare c/v obligaţiuni


emise
3 x2 NC Amortizare primă de
rambursare x2
4 Bord+DP Răscumpărare obligaţiuni
5 NC Anulare obligaţiuni

3.3. O societate comercială primeşte la 01.09.N în contul de disponibil un credit bancar pe 2


ani în sumă de 100.000 lei. Rambursarea împrumutului se face semestrial, în 4 tranşe egale.
Dobânda anuală (înregistrată lunar) este de 12% şi se plăteşte semestrial împreună cu tranşa.
Rezolvări:
_______________________________________________________________________________________
Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME
Debitoare Creditoare
1 01.09.N Ctr +Ex Încasare credit pe t lung CBTL
2 X6 NC Înreg dobândă lunară datorată
100.000 x 12% = 12.000 dob
anuala : 12 luni = 1.000 lei dob
lunară
3 28.02.N+1 Ext. ct. Rambursare
tranşa 1 credit
şi dobând cumulată (1.000 lei
lunar x 6 luni = 6.000 lei)
4 X6 NC Înreg dobândă lunară datorată
5 31.08.N+1 Ext. ct. Rambursare
tranşa 2 credit
şi dobând cumulată (750 lei lunar
x 6 luni = 4.500 lei)
6 X6 NC Înreg dobândă lunară datorată
7 28.02.N+2 Ext. ct. Rambursare
tranşa 3 credit
şi dobând cumulată
8 X6 NC Înreg dobândă lunară datorată
9 31.08.N+2 Ext. ct. Rambursare
tranşa 4 credit
şi dobând cumulată

Scadenţar
Nr.crt. Data Dobândă Principal Rată Sold credit
1 28.02.N+1 6.000 25.000 31.000 75.000
2 31.08.N+1 4.500 25.000 29.500 50.000
3 28.02.N+2 3.000 25.000 28.000 25.000
4 31.08.N+2 1.500 25.000 26.500 0

TEMA

1. Contabilitatea rezultatului (curent şi reportat)


1.1. La sfârşitul exerciţiului financiar N rezultatul net al unei societăţi comerciale este de
40.000 lei. La începutul exerciţiului financiar N+1 se înregistrează repartizarea rezultatului
rămas (la rezultat reportat) şi închiderea contului 121. În baza hotărârii AGA, convocată în
luna aprilie N+1, se înregistrează repartizarea profitului reportat din exerciţiul financiar
anterior (în valoare de 40.000 lei) pe următoarele destinaţii: prime reprezentând participarea
personalului la profit 2.000 lei, dividende 25.000 lei, alte rezerve 7.000 lei. În data de
10.06.N+1 societatea plăteşte prin virament bancar personalului primele respectiv acţionarilor
dividendele (reţinând în prealabil în ambele cazuri impozitul pe dividende de 16%). În
25.07.N+1 este achitat impozitul pe dividende.

Rezolvări:

Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare
1 Ian N+1 NC Report Pnet nedistrib
2 Ian N+1 NC Corectare Rulaje 121
S Apr N+1 NC+AGA Repart prof

5 Mai N+1 NC Reţinere impozit dividende pt


prime
6 Mai N+1 NC Reţinere impozit dividende pt
divid.
7 Iun N+1 OP + Plată prime personalului
Extr.
B Iun N+1 OP + Plată dividende acţionarilor
Extr.
9 25.07 OP + Plată impozit dividende
N+1 Extr.

1.2. O societate comercială a înregistrat în exerciţiul financiar N o pierdere contabilă de 7.000


lei. La începutul exerciţiului N+1 se înregistrează reportarea pierderii din exerciţiul anterior.
În baza hotărârii AGA din luna aprilie, societatea înregistrează acoperirea parţială a pierderii
reportate din următoarele surse: prime de aport 2.500 lei, rezerve statutare 2.000 lei, alte
rezerve 1.000 lei, capital social 1.500 lei.
Rezolvări:

Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare
1 Ian NC Reportare pierdere
N+1
2 Ian NC Corectare Rulaje 121
N+1
S Apr NC+AGA Acoperire parţială pierdere
N+1

1.3. În exerciţiul financiar N se corectează două erori contabile concretizate în omisiunea


înregistrării în exerciţiul financiar precedent a unei facturi privind vânzarea de mărfuri în
valoare de 5.000 lei plus TVA 19% şi a descărcării din gestiune a mărfurilor în valoare de
3.000 lei. (Se înregistrează şi impozitul pe profit aferent profitului neimpozitat în N-1).

Rezolvări:

Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare
1 N Fact Înregistrarea facturii omise
în N-1

2 N BC Înregistrarea consum omis


în N-1
S N NC Înregistrare imp
(4.000-1.000) x 0,16

2. Contabilitatea provizioanelor
2.1. O societate comercială se află la sfârşitul exerciţiului financiar N în litigiu cu un terţ
pentru suma de 10.000 lei, reprezentând daune pretinse de acesta din urmă. Conform oficiului
juridic probabilitatea de a pierde procesul este de 90%. În exerciţiul N+1 litigiul este pierdut
pentru suma de 10.000 lei, care se achită prin bancă.

Rezolvări:

Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare
1 N NC Constituire provizion ptr
litigiu
2 N+1 Chit Plata daunelor din litigiu
3 N+1 NC Anulare provizion constituit

2.2. O societate comercială livrează în cursul anului 200N produse finite la un preţ de vânzare
de 80.000 lei + TVA 19%, costul de producţie efectiv al acestor produse fiind de 50.000 lei.
Pentru aceste produse societatea acordă garanţii de 1 an. În exerciţiul financiar precedent
(200N-1) cheltuielile cu remedierile produselor aflate în garanţie au fost în sumă de 5.000 lei
iar veniturile obţinute din vânzarea produselor cu termen de garanţie au fost în valoare de
100.000 lei. În exerciţiul următor (200N+1) s-au efectuat cheltuieli cu remedierea produselor
aflate în garanţie în sumă de 4.000 lei + TVA 19%, sumă datorată unui prestator de servicii.

Rezolvări:

Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare
1 200N Facturi Vânzări produse finite

2 200N NC Descărcare din gestiune


3 200N NC Constituire provizion
Val prov=
(ChrepN-1/VvzN-1) x VvzN
= (5.000/100.000) x 80.000
= 4.000
4 200N+1 Fact Reparaţii produse în
garanţie

5 200N+1 NC Anularea provizion


constituit

3. Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate

3.1. O societate comercială emite 20.000 de obligaţiuni care se vând la valoarea nominală de
1 leu/bucată. Dobânda anuală este de 10%. După un an şi jumătate obligaţiunile se
răscumpără la valoarea nominală, iar apoi se anulează. Se înregistrează şi plata dobânzii. Atât
vânzarea cât şi cumpărarea obligaţiunilor, precum şi plata dobânzii se realizează prin
virament bancar.

Rezolvări:

Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare
1 Prosp Emisiune obligaţiuni
2 Chit+Bord Încasare c/v obligaţiuni
emise
3 x 18 NC Dob. datorată (20.000 x
0,10x1/12)
4 Bord+DP Răscumpărare obligaţiuni
5 Bord+DP Plata dobânzii
6 NC Anulare obligaţiuni

3.2. O societate comercială emite un pachet de 2.000 de obligaţiuni cu valoarea nominală de


50 lei, care se vând prin bancă la preţul de 40 lei/bucată. Obligaţiunile se răscumpără în
numerar după 1 ani, apoi se anulează. Primele de rambursare se amortizează în două tranşe
anuale egale.

Rezolvări:
Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME
Debitoare Creditoare
1 Prosp Emisiune obligaţiuni cu
primă

2 Chit+Bord Încasare c/v obligaţiuni


emise
3 x2 NC Amortizare primă de
rambursare x2
4 Bord+DP Răscumpărare obligaţiuni
5 NC Anulare obligaţiuni

3.3. O societate comercială primeşte în contul de disponibil un credit bancar pe 14 luni în


sumă de 200.000 lei. Rambursarea împrumutului se face începând cu luna a X-a de la
contractare şi până în luna a XIV-a, în tranşe egale. Dobânda anuală este de 10% şi se
plăteşte concomitent cu plata celor 5 tranşe prin care se asigură rambursarea împrumutului.
Dobânda se înregistrează lunar.

Rezolvări:

Op Data Doc Explicaţia CONTURI SUME


Debitoare Creditoare
1 I Ctr +Ex Încasare credit pe t lung
2 I-X NC Înreg dob datorată (200.000
x 0,1)/12
3 X Ex cont Achitare rata I
4 X Ex cont Achitare dobândă (I-X)
5 XI Ex cont Achitare rata II
6 XI Ex cont Achit dob (XI) (160.000 x
0,1)/12
7 XII Ex cont Achitare rata III
8 XII Ex cont Achit dob (XII) (120.000 x
0,1)/12
9 XIII Ex cont Achitare rata IV
10 XIII Ex cont Achit dob (80.000 x 0,1)/12
11 XIV Ex cont Achitare rata V
12 XIV Ex cont Achitare dob (40.000 x
0,4)/12

S-ar putea să vă placă și