Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA A IV-A

Anul 178 (XX) — Nr. 4380 PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI Vineri, 22 octombrie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI


Societatea Comercială în care domnul Terrazzino Antonino va deține 20 părți
EUROPEAN EXCHANGE - S.R.L. sociale, nominative și indivizibile, în valoare de 10 lei
Craiova, județul Dolj fiecare, și o valoare totală de 200 lei (echivalentul a 54,50
euro), reprezentând 100 % capitalul social total subscris.
ACT ADIȚIONAL Se menține în funcția de administrator domnul Terrazzino
Calogero, care va avea puteri depline în a reprezenta
la actul constitutiv al S.C. EUROPEAN societatea în relațiile cu terții și o durată a mandatului
EXCHANGE - S.R.L., cu sediul în Craiova, nedeterminată.
str. Arieș nr. 1, bl. B, parter, jud. Dolj, înregistrată Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
la Registrul Comerțului Dolj sub nr. J 16/310/2003, constitutiv al societății și modifică corespunzător
CUI 15261500 capitolele privind asociații și capitalul social al societății.
Asociații Încheiat în prezența asociaților astăzi, 7.09.2010, la
Cabinet individual avocat Amelia Budica și înregistrat
1. Terrazzino Calogero, cetățean italian, născut la
sub nr. 44/7.09.2010.
data de 29.07.1951 în localitatea Agrigetto, Italia, fiul lui
(1/1.834.911)
Antonino și Crucifixa, cu domiciliul în Italia și reședința în
Craiova, str. Calea București, bl. M13, sc. 1, ap. 1, jud. Societatea Comercială
Dolj, identificat cu C.I. seria AK 1978715, eliberată de EUROPEAN EXCHANGE - S.R.L.
autoritățile italiene la data de 24.11.2005; Craiova, județul Dolj
2. Terrazzino Antonino, cetățean italian, născut la
data de 7.09.1987 în Torino, Italia, fiul lui Calogero și NOTIFICARE
Stella, cu domiciliul în Italia, Cinzano, Via Regione Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Rossotti nr. 3, identificat cu C.I. seria AN 2904634, Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
eliberată de autoritățile italiene la data de 22.01.2008, au (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
hotărât: completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Cesionarea de către domnul Terrazzino Calogero a actului constitutiv al Societății Comerciale EUROPEAN
tuturor celor 16 părți sociale, în valoare totală de 160 lei EXCHANGE - S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str.
(echivalentul a 43,71 euro), cu o cotă de participare la Arieș, complex Luxor nr. 1, bl. B, parter, județul Dolj,
beneficii și pierderi de 80 % din capitalul social al S.C. înregistrată sub nr. J 16/310/2003, cod unic de
EUROPEAN EXCHANGE - S.R.L., către domnul înregistrare 15261500, care a fost înregistrat sub nr.
Terrazzino Antonino. În consecință S.C. EUROPEAN 50311 din 24.09.2010.
EXCHANGE - S.R.L. va deveni societate cu unic asociat (2/1.834.912)
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


ORINOCCO - S.R.L. PRODUCTION STEEL - S.R.L.
Craiova, județul Dolj Preajba, comuna Malu Mare, județul Dolj

NOTIFICARE NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
actului constitutiv al Societății Comerciale ORINOCCO - completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, calea București, actului constitutiv al Societății Comerciale
bl. E9, sc. 1, ap. 2, județul Dolj, înregistrată sub nr. J PRODUCTION STEEL - S.R.L., cu sediul în Preajba,
16/2151/2004, cod unic de înregistrare 16972463, care a com. Malu Mare, județul Dolj, înregistrată sub nr. J
fost înregistrat sub nr. 50315 din 24.09.2010. 16/2046/2008, cod unic de înregistrare 24629734, care a
(3/1.834.913) fost înregistrat sub nr. 50590 din 27.09.2010.
Societatea Comercială (5/1.834.915)
LORY HAIR STYLE - S.R.L.
Craiova, județul Dolj Societatea Comercială
ROYAL CASINO - S.R.L.
ACT ADIȚIONAL NR. 1/2010 Craiova, județul Dolj
al S.C. LORY HAIR STYLE - S.R.L.,
ACT ADIȚIONAL
cu sediul social în Craiova, str. Tismana nr. 4,
nr. de ordine în registrul comerțului al adunării generale a asociaților încheiat astăzi,
J 16/1058/20.09.2010, CUI 27401683 27.09.2010, la sediul S.C. ROYAL CASINO - S.R.L.
Subsemnata Curteanu Vasilica Loredana, în calitate
Au fost prezenți
de asociat unic al S.C. LORY HAIR STYLE - S.R.L.,
- Ilinca Ștefan, asociat, 25 %, cu domiciliul în Craiova,
cetățean român, născută la data de 24.11.1984 în
Craiova, fiica lui Vasile și Maria, domiciliată în Craiova, str. Elena Teodorini nr. 10, jud. Dolj, identificat prin C.I.
str. Tismana nr. 4, jud. Dolj, identificat cu C.I. seria DX nr. seria DX nr. 322968, CNP 1581105163239;
166288, elib. de Pol. Craiova la 21.01.2002, CNP - Siclitaru Tudorică, asociat, 41,6666 %, cu domiciliul
2841124160029, am hotărât deschiderea următoarelor în Craiova, str. Desnatui nr. 4, jud. Dolj, identificat prin C.I.
puncte de lucru sedii secundare: seria DX nr. 240087, CNP 1570302168094;
- Craiova, str. Calea București nr. 129A, Complex - Kiziridis Charalampos, asociat - 33,3333 %, cetățean
Comercial Oltenia SUCPI, spațiul 576, conform
grec, cunoscător de limba română, născută la data de
contractului de închiriere nr. 755/23.09.2010, încheiat cu
25.04.1946, în localitatea Ebpoy, Grecia, cu domiciliul în
proprietarul S.C. FRATII BACRIZ - S.R.L., cu sediul
social în Craiova, str. C.I. București nr. 129A, având J Kiel, Germania, identificat prin pașaport seria B 236327,
16/828/1997, CUI RO 9752422, unde desfășurăm eliberat la data de 30.08.2005, de către Consulatul
activități conform obiectului principal de activitate 9602 - Republicii Grecia din Hamburg - Germania.
coafură și alte activități de înfrumusețare; Fiind prezenți toți asociații, adunarea este declarată
- Craiova, bd. Mareșal Ion Antonescu, bl. A8, parter, statutară și se trece la analiza ordinii de zi.
conform contractului de închiriere nr. 1/20.09.2010 1. Deschiderea unui punct de lucru, situat în Craiova,
încheiat cu proprietar S.C. LODIAN COMEXIM - S.R.L.,
str. Calea București, bl. 14A, parter.
CUI 4520219, unde se desfășoară activități conform
2. Asociații împuternicesc pe dl administrator
obiectului principal de activitate 9602 - coafură și alte
activități de înfrumusețare. Predincea Andrei-Răzvan, posesor al C.I. seria DX nr.
Prezentul act adițional se redactează în 3 exemplare 286265, având CNP 1820707160061, eliberată de Poliția
originale azi, 22.09.2010. Craiova, să reprezinte firma
(4/1.834.914) (6/1.834.916)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010 3

Societatea Comercială Prezentul act adițional face parte integrantă din actul
LUISEMIA - S.R.L. constitutiv și statutul societății, celelalte norme rămânând
Craiova, județul Dolj neschimbate.
Tehnoredactat și multiplicat în 7 exemplare azi, 8
NOTIFICARE septembrie 2010, la Biroul notarului public din Craiova,
calea București, bl. 27A, parter.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
(8/1.834.918)
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și Societatea Comercială
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al JONY & COS - S.R.L.
actului constitutiv al Societății Comerciale LUISEMIA - Craiova, județul Dolj
S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. Ștefan
Odobleja nr. 14, bl. A21, sc. 1, ap. 11, județul Dolj, NOTIFICARE
înregistrată sub nr. J 16/349/2010, cod unic de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
înregistrare 26670071, care a fost înregistrat sub nr. Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
51482 din 29.09.2010. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
(7/1.834.917) completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al Societății Comerciale JONY & COS -
Societatea Comercială S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, Cart. Eroilor, str.
STANCA G.A.L. S.N.C., Craiova, județul Dolj Rovinari nr. 32, bl. D, sc. 4, et. 3, ap. 20, înregistrată sub
nr. J 16/1750/2008, cod unic de înregistrare 24420826,
care a fost înregistrat sub nr. 51957 din 30.09.2010.
ACT ADIȚIONAL
(9/1.834.919)
la contractul și statutul STANCA G.A.L.
Societatea în Nume Colectiv, Societatea Comercială
cu sediul în mun. Craiova, str. Împăratul Traian TERMOCONSTRUCT - S.R.L.
nr. 146, jud. Dolj, înregistrată în Registrul Craiova, județul Dolj
Comerțului sub nr. J 16/628/1993,
ACT ADIȚIONAL
cod unic de înregistrare 3873484
Subsemnații încheiat azi, 30.09.2010, la actul constitutiv
al S.C. TERMOCONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în
Stanca Gheorghe, cu domiciliul în mun. Craiova, str.
Craiova, str. Mitropolit Nifon Criveanu nr. 49,
Împăratul Traian nr. 146, jud. Dolj, posesor al C.I. seria
județul Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului
DX nr. 372762/2004, elib. de Pol. Craiova, CNP Dolj sub nr. J 16/993/2004, CUI 16449490
1420511163258,
Asociații
Stanca Liana-Lucreția, cu domiciliul în mun. Craiova,
1. Pașea Doru, domiciliat în Craiova, str. Nicolae
str. Împăratul Traian nr. 146, jud. Dolj, posesor al C.I. Iorga, bl. A42, sc. 1, et. 1, ap. 5, jud. Dolj, posesoare al
seria DX nr. 195560/2002, elib. de Pol. Craiova, CNP C.I. seria DX nr. 711639, CNP 1630523163233, eliberată
2490316163237, de SPCLEP Craiova la 23.06.2010;
în calitate de asociați ai STANCA G.A.L. Societate în 2. Manda Claudiu-Marian, domiciliat în Craiova, bd.
Nume Colectiv, având în vedere hotărârea AGA din 8 Carol I, bl. V, sc. 2, et. 9, ap. 35, județul Dolj, posesor al
septembrie 2010, am hotărât următoarele: C.I. seria PC nr. 624512, CNP 168051716264, eliberată
Dizolvarea și lichidarea simultană a STANCA G.A.L. de SPCLEP Craiova la 12.07.2010, au hotărât:
Societate în Nume Colectiv, conform art. 227 și art. 235 1. Numitul Manda Claudiu-Marian cesionează cele 10
din Legea 31/1990. părți sociale la valoarea nominală totală de 100 lei, având
în vedere că o parte socială are o valoare nominală de 10
Se împuternicește domnul Stanca Gheorghe, cu
lei fiecare, împreună cu toate drepturile și obligațiile care
domiciliul în mun. Craiova, str. Împăratul Traian nr. 146,
derivă din calitatea de deținător al părților sociale, către
jud. Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 372762/2004, elib. numitul Pașea Doru, cetățean român, născut la data de
de Pol. Craiova, CNP 1420511163258, pentru 23.05.1963 în Segarcea, jud. Dolj, domiciliat în Craiova,
reprezentarea societății în fața registrului comerțului și a str. Nicolae Iorga, bl. A42, sc. 1, et. 1, ap. 5, jud. Dolj,
tuturor instituțiilor competente pentru îndeplinirea posesor al C.I. seria DX nr. 711639, CNP
formalităților de publicitate. 1630523163233, eliberată de SPCLEP Craiova.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010

Prețul cesiunii este de 100 lei și s-a achitat azi, data Societatea Comercială
semnării actului adițional, iar numitul Manda Claudiu- NICOLEMN - S.R.L.
Marian nu mai are nicio pretenție de orice natură. satul Merghindeal, comuna Merghindeal
județul Sibiu
2. Numitul Pasea Doru rămâne, astfel, unic asociat și
administrator cu 20 părți sociale. NOTIFICARE
Se mențin celelalte dispoziții din actul constitutiv și
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
statut. Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
Prezentul act adițional face parte integrantă din actul (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
constitutiv și statutul societății și modifică corespunzător completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
capitolele ce privesc asociații, administrarea și părțile actului constitutiv al Societății Comerciale NICOLEMN -
sociale. S.R.L., cu sediul în satul Merghindeal, nr. 298, comuna
Merghindeal, județul Sibiu, înregistrată sub nr. J
(10/1.834.920)
32/1061/2004, cod unic de înregistrare 16612863, care a
fost înregistrat sub nr. 47103 din 7.10.2010.
Societatea Comercială
(13/1.834.983)
TERMOCONSTRUCT - S.R.L.
Craiova, județul Dolj Societatea Comercială
ANF - S.R.L.
NOTIFICARE Sibiu, județul Sibiu
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
HOTĂRÂRE
Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și din data de 7.10.2010
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al a adunării generale a asociaților SC ANF SRL
actului constitutiv al Societății Comerciale Subsemnata Ciurtean Cristina-Dana, cetățean român,
TERMOCONSTRUCT - S.R.L., cu sediul în municipiul domiciliat în mun. Sibiu, str. Luptei, nr. 37, sc. B, et. 2, ap.
Craiova, str. Mitropolit Nifon Criveanu nr. 49, județul Dolj, 30, județul Sibiu, CNP 2841026324802, în calitate de
împuternicită prin procura specială autentificată sub nr.
înregistrată sub nr. J 16/993/2004, cod unic de
995/6.07.2010 a dlui Diaz Vilches Florencio și prin
înregistrare 16449490, care a fost înregistrat sub nr. procura specială autentificată sub nr. 994/6.07.2010 a
51973 din 30.09.2010. dlui Dănilă Ioan-Marcel, asociați în cadrul societății „ANF”
(11/1.834.921) SRL, societate înmatriculată la Registrul Comerțului
Sibiu sub nr. J32/143/2009, cu sediul în mun. Sibiu,
Societatea Comercială Calea Dumbrăvii, nr. 58, et. 2, județul Sibiu, am hotărât cu
NICOLEMN - S.R.L. unanimitate de voturi, următoarele:
satul Merghindeal, comuna Merghindeal - Retragerea din cadrul societății a dlui Dănilă Ioan-
Marcel, care cesionează toate cele 2 părți sociale în
județul Sibiu
valoare de 10 lei fiecare, dlui Diaz Vilches Florencio.
Subsemnata Ciurtean Cristina-Dana, împuternicită a
HOTĂRÂREA NR. 1/1.10.2010
dlui Dănilă Ioan-Marcel, declar că cesionez 2 părți sociale
a asociatului unic al S.C. NICOLEMN - S.R.L. în valoare de 10 lei fiecare dlui Diaz Vilches Florencio,
înțelegând prin aceasta retragerea mandantului din
Subsemnatul Godan Nicolae-Emanuel, domiciliat în funcția de asociat din cadrul societății sus-menționate,
Merghindeal nr. 298, jud. Sibiu, în calitate de asociat unic neavând nicio pretenție cu privire la patrimoniu și
al S.C. NICOLEMN - S.R.L., societate înmatriculată la beneficiile viitoare ale societății.
Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J 32/1061/2004, CIF Subsemnata Ciurtean Cristina-Dana, împuternicită a
16612863, cu sediul în Merghindel nr. 298, jud. Sibiu, am dlui Diaz Vilches Florencio, declar că primesc prin
cesiune în beneficiul exclusiv al acestuia 2 părți sociale în
hotărât reînceperea activității începând cu 1.10.2010,
valoare de 10 lei fiecare de la dl Dănilă Ioan-Marcel,
respectiv adăugarea la obiectele de activitate a codului
înțelegând prin aceasta să își asume calitatea de asociat
CAEN 6832. unic, administrator și reprezentant în cadrul societății
(12/1.834.982) sus-menționate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010 5

Părțile sociale au fost cesionate la valoarea nominală Societatea Comercială


înscrisă în Registrul Comerțului. TDY - S.R.L.
Ca urmare a cesiunii, capitalul social total în valoare Sibiu, județul Sibiu
de 200 lei, se divide într-un număr de 20 părți sociale în
NOTIFICARE
valoare de 10 lei fiecare deținute în totalitate de asociatul
unic Diaz Vilches Florencio. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prezenta hotărâre modifică în mod corespunzător Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
actele de constituire ale societății, anexându-se la
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
acestea.
actului constitutiv al Societății Comerciale TDY - S.R.L.,
(14/1.834.984) cu sediul în municipiul Sibiu, str. Iezer, bloc 7, ap. 65,
județ Sibiu, înregistrată sub nr. J32/766/2004, cod unic de
Societatea Comercială înregistrare 16438415, care a fost înregistrat sub nr.
ANF - S.R.L. 47139 din 7.10.2010.
Sibiu, județul Sibiu (17/1.834.987)

NOTIFICARE Societatea Comercială


Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul PIL INSTALATION - S.R.L.
Sibiu, județul Sibiu
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și HOTĂRÂRE
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
actului constitutiv al Societății Comerciale ANF - S.R.L., din data de 8.10.2010
cu sediul în municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 58, etaj a adunării generale a asociaților
2, județ Sibiu, înregistrată sub nr. J32/143/2009, cod unic S.C. PIL INSTALATION - S.R.L.
de înregistrare 25148976, care a fost înregistrat sub nr. Subsemnatul Piloiu Ion, domiciliat în mun. Sibiu, str.
47121 din 7.10.2010. Oncești, nr. 16, sc. B, et. 4, ap. 28, jud. Sibiu, CNP
(15/1.834.985) 1821212324792, și Vecerzan Irina-Maria, născută la data
de 2.02.1984 în mun. Sibiu, jud. Sibiu, dom. în loc.
Societatea Comercială Șelimbăr, str. Mihai Viteazul, nr. 192, jud. Sibiu, CNP
TDY - S.R.L. 2840202324841, moștenitori legali ai defunctului Piloiu
Sibiu, județul Sibiu Ion sn, conform Certificatului de Moștenitor, nr. 33 din
data de 8.09.2010, primul asociat în cadrul S.C. PIL
INSTALATION - S.R.L., societate înmatriculată la
DECIZIA NR. 1/28.09.2010
Registrul Comerțului Sibiu sub nr. J32/417/2004, CUI
a asociatului unic al SC TDY - S.R.L. 16247539, cu sediul în mun. Sibiu, str. Oncești, nr. 16, ap.
28, jud. Sibiu, am hotărât următoarele:
Subsemnatul Gazda Gheorghita Ovidiu, domiciliat în
- transmiterea părților sociale deținute de defunctul
mun. Sibiu, str. Aleea Steaza nr. 4, ap. 13, jud. Sibiu, SB
Piloiu Ion sn, către moștenitorii legali Piloiu Ion jr. și
189620, CNP 1820408324791, în calitate de asociat unic Vecerzan Irina-Maria, în cotele stabilite în Certificatul de
al SC TDY - S.R.L., Sibiu, reprezentând întregul capital moștenitor, astfel:
social, am hotărât următoarele: - Piloiu Ion - cota de 1/2 părți din 10 părți sociale,
1. Revocarea din funcția de administrator al societății respectiv 5 părți sociale;
a domnului Gazda Gheorghita Ovidiu. - Vecerzan Irina-Maria - cota de 1/2 părți din 10 părți
2. Numirea în funcția de administrator a domnului sociale, respectiv 5 părți sociale;
Trihenea Ștefan, domiciliat în mun. Sibiu, str. Negoveanu - retragerea din cadrul societății a dnei Vecerzan Irina-
nr. 11, ap. 4, jud. Sibiu, CI SB 458931, CNP Maria, care cesionează toate cele 5 părți sociale în
1740923323953. valoare de 10 lei fiecare, dlui Piloiu Ion.
Subsemnata Vecerzan Irina-Maria declar că cesionez
3. Schimbarea activității principale a societății în 4511
cele 5 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare dlui Piloiu
- comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5
Ion, înțelegând prin aceasta retragerea mea din calitatea
tone). de asociat din cadrul societății sus-menționate, neavând
Sibiu, 28.09.2010. nicio pretenție cu privire la patrimoniu și beneficiile
(16/1.834.986) viitoare ale societății.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010

Subsemnatul Piloiu Ion declar că primesc 10 părți Prezenta hotărâre va modifica și completa în mod
sociale în valoare de 10 lei fiecare astfel: de la asociatul corespunzător actele constitutive ale societății,
defunct 5 părți sociale și de la succesorul legal Vecerzan anexându-se la acestea. Celelalte clauze rămân
Irina-Maria - 5 părți sociale. neschimbate.
Ca urmare a transmiterii prin succesiune și a cesiunii Redactată și dactilografiată în 3 (trei) exemplare.
părților sociale, capitalul social total în valoare de 200 lei, (20/1.834.990)
se divide într-un număr de 20 părți sociale, fiecare în
valoare de 10 lei, deținute în totaitate de asociatul unic Societatea Comercială
Piloiu Ion. FLOCOM EASTERN EUROPE - S.R.L.
(18/1.834.988) Miercurea Sibiului, județul Sibiu

Societatea Comercială NOTIFICARE


PIL INSTALATION - S.R.L. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Sibiu, județul Sibiu Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
NOTIFICARE completările ulterioare, depunerea textului actualizat al
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul actului constitutiv al Societății Comerciale FLOCOM
Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. EASTERN EUROPE - S.R.L., cu sediul în orașul
(5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și Miercurea Sibiului, DN-1, nr. FN, județul Sibiu,
completările ulterioare, depunerea textului actualizat al înregistrată sub nr. J32/773/2007, cod unic de
actului constitutiv al Societății Comerciale PIL înregistrare 21659528, care a fost înregistrat sub nr.
INSTALATION - S.R.L., cu sediul în municipiul Sibiu, str. 47233 din 8.10.2010.
Oncești, nr. 16, ap. 28, județ Sibiu, înregistrată sub nr. (21/1.834.991)
J32/417/2004, cod unic de înregistrare 16247539, care a
fost înregistrat sub nr. 47217 din 8.10.2010. Societatea Comercială
(19/1.834.989) DELTA CONSTRUCT - S.R.L.
Sibiu, județul Sibiu
Societatea Comercială
FLOCOM EASTERN EUROPE - S.R.L. HOTĂRÂRE
Miercurea Sibiului, județul Sibiu
a adunării generale a asociaților
S.C. DELTA CONSTRUCT - S.R.L.
HOTĂRÂREA NR. 1/2010
Subsemnatul Pițu Nicolae, cetățean român, domiciliat
a asociatului unic în mun. Sibiu, str. Octavian Smighelschi, nr. 15, în calitate
al S.C. FLOCOM EASTERN EUROPE - S.R.L. de asociat și reprezentant legal al asociatului S.C.
Subsemnatul Vandenbulcke Nick Pedro, cetățean UNIVERSAL BUSINESS S.A., cu sediul în mun. Sibiu, Str.
belgian, domiciliat în localitatea 8790 Waregem, Frezorilor, nr. 2, înmatriculată la O.R.C. nr. J32/697/2008,
Vilfseweg nr. 61, identificat cu pașaport seria EF nr. având CIF RO 23745889, am hotărât următoarele:
057680 eliberat de autoritățile belgiene, născut la data de 1. Reluarea activității societății începând cu data de
24.03.1975 în localitatea Kortrijk, Belgia, în calitate de 1.10.2010.
asociat unic al S.C. FLOCOM EASTRN EUROPE - 2. Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a
S.R.L., cu sediul în Miercurea Sibiului, DN 1 fn, jud. Sibiu, prezentei hotărâri dl. Sighiartău Cosmin Petrică,
înmatriculată la registrul comerțului sub nr. domiciliat în mun. Sibiu, Str. Hațegului, nr. 10, ap. 37,
J32/773/2007, CUI RO 21659528, am hotărât identificat cu C.I. seria SB nr. 293828 eliberată de
următoarele: SPCLEP Sibiu.
1. Revocarea din funcția de administrator a dlui (22/1.834.992)
Vandenbulcke Nick Pedro.
2. Numirea în funcția de administrator, cu puteri Societatea Comercială
depline, a dlui Dancu Marius Vasile, cetățean român, THIOLAT IMOBILIARE - S.R.L.
domiciliat în Sibiu, str. Constantin Nottara nr. 2, sc. D, et. satul Șura Mică, comuna Șura Mică
4, ap. 40, jud. Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr. 257013 județul Sibiu
eliberată de mun. Sibiu la data de 26.01.2005, născut la
data de 7.04.1980 în Sibiu, jud. Sibiu, CNP NOTIFICARE
1800407324854. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Asociatul unic va redacta un act constitutiv Sibiu notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin.
reactualizat ca urmare a modificării societății. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010 7

completările ulterioare, depunerea textului actualizat al Referent în cadrul


actului constitutiv al Societății Comerciale THIOLAT Oficiului Registrului
IMOBILIARE - S.R.L., cu sediul în sat Șura Mică, comuna
Șura Mică, Str. Principală, nr. 468, județ Sibiu, Comerțului de pe lângă
înregistrată sub nr. J32/655/2006, cod unic de Tribunalul Sibiu - Macavei Angela
înregistrare 18652996, care a fost înregistrat sub nr.
45933 din 24.09.2010. Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
(23/1.835.353) asociatul Negru Mihai Sebastian pentru SC BAU &
RENOVIEREN - S.R.L., cu sediul ales în Ațel, nr. 477,
Societatea Comercială
POLI PROD SERVICE - S.R.L. prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a
Sibiu, județul Sibiu mențiunii privind radierea BAU & RENOVIEREN - S.R.L.,
cod unic de înregistrare: 24770767, număr de ordine în
HOTĂRÂRE A.G.A.
registrul comerțului: J32/1873/2008.
încheiată astăzi, 6.10.2010,
PERSOANA DESEMNATĂ
la sediul SC Poli Prod Service - S.R.L.,
Sibiu, strada Calea Poplacii nr. 38, Asupra cererii de față:
J32/439/22.03.1994, RO 5535854 Prin cererea înregistrată sub nr. 47065 din 26.10.2010
Subsemnații Prodan Virgil, Prodan Ovidiu și Prodan s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Elena, în calitate de asociați la SC Poli Prod Service -
S.R.L., întruniți azi, la data de mai sus, în ședință mențiunii cu privire la radierea BAU & RENOVIEREN -
extraordinară, am stabilit de comun acord să se S.R.L.
suspende activitatea firmei începând cu data de În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
1.11.2010, pe timp de trei ani.
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
(24/1.835.354)
Examinând înscrisurile menționate, persoana
Societatea Comercială desemnată, constatând că sunt îndeplinite cerințele
BAU & RENOVIEREN - S.R.L.
legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr.
Ațel, județul Sibiu
116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI:
J32/1873/2008 cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.
26/1990, republicată, cu modificările și completările
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 24770767
ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.
ROMÂNIA
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
MINISTERUL JUSTIȚIEI
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei BAU & RENOVIEREN - S.R.L., cu datele de
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL SIBIU identificare mai sus menționate.
Motivul radierii este lichidare, ca urmare a dizolvării
DOSAR NR. 47065/2010
voluntare.
REZOLUȚIA NR. 12072 din data de 8.10.2010 Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010 Oficial al României, Partea a IV-a.
Persoană desemnată Executorie de drept.
conform O.U.G. Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
nr. 116/2009,
aprobată cu modificări Tribunalul Sibiu, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
și completări următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 84/2010, și completări prin Legea nr. 84/2010.
prin Decizia D.G. nr. 20
din 14.01.2010 - Bebeșelea Ana Pronunțată în ședința din data de 8.10.2010.
Carmen (25/1.835.355)
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010

Societatea Comercială Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:


AIME ALEX - S.R.L. Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
Râmnicu Sărat, județul Buzău dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii
firmei AIME ALEX - S.R.L., cu datele de identificare mai
NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI: sus menționate.
J10/375/2003 Motivul radierii este dizolvare.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 15426382
Oficial al României, Partea a IV-a.
ROMÂNIA Executorie de drept.
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
MINISTERUL JUSTIȚIEI Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și
următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI și completări prin Legea nr. 84/2010.
Pronunțată în ședința din data de 6.10.2010.
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
(26/1.836.941)
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU

DOSAR NR. 40995/2010 Societatea Comercială


INA COM 2000 - S.R.L.
REZOLUȚIA NR. 6980 din data de 6.10.2010 Sătuc, comuna Berca, județul Buzău
Pronunțată în ședința din data de 6.10.2010
Director la Oficiul NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI:
Registrului Comerțului J10/1615/1993
de pe lângă Tribunalul
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 4707013
Buzău - ec. Iulian Sorin Lazăr
Referent în cadrul ROMÂNIA
Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă MINISTERUL JUSTIȚIEI
Tribunalul Buzău - Pătrașcu Elena
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
AIME ALEX - S.R.L., cu sediul ales în Râmnicu Sărat, str. OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
Costieni, bloc 26, sc. A, etaj 2, ap. 9, prin care se solicită DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUZĂU
înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind
radierea AIME ALEX - S.R.L., cod unic de înregistrare: DOSAR NR. 41026/2010
15426382, număr de ordine în registrul comerțului:
REZOLUȚIA NR. 6981/6.10.2010
J10/375/2003.
Pronunțată în ședința din data de 6.10.2010
DIRECTORUL
Director la Oficiul
Asupra cererii de față
Registrului Comerțului
Prin cererea înregistrată sub nr. 40995 din 5.10.2010
de pe lângă Tribunalul
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
Buzău - Ec. Iulian Sorin Lazăr
mențiunii cu privire la radierea AIME ALEX - S.R.L.
Referent în cadrul
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Oficiului Registrului
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
Comerțului de pe lângă
Examinând înscrisurile menționate directorul,
Tribunalul Buzău - Pătrașcu Elena
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. INA COM 2000 - S.R.L., cu sediul ales în Sătuc, com.
84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu Berca, prin care se solicită înscrierea în registrul
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, comerțului a mențiunii privind radierea INA COM 2000 -
republicată, cu modificările și completările ulterioare, S.R.L., cod unic de înregistrare: 4707013, număr de
urmează a admite prezenta cerere de radiere. ordine în registrul comerțului: J10/1615/1993.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010 9

DIRECTORUL Societatea Comercială


LY MUSIC RECORDS - S.R.L., București
Asupra cererii de față:
Prin cererea înregistrată sub nr. 41026 din 5.10.2010 DECIZIA NR. 1
s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a
mențiunii cu privire la radierea INA COM 2000 - S.R.L. din 1.10.2010 a asociatului unic al S.C. LY MUSIC
RECORDS - S.R.L., cu sediul în București, bd. Ion
În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile
Mihalache nr. 287, et. 1, ap. 2, camera 1, sector 1,
menționate în opisul inclus în cererea de radiere.
înmatriculată la Registrul Comerțului București sub
Examinând înscrisurile menționate directorul,
nr. J 40/17865/2008, C.U.I. RO 24627385
constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în
Subsemnata Sandu Liliana, domiciliată în București,
conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009,
Bd. Libertății nr. 6, bl. 116, sc. 1, et. 5, ap. 13, sector 4,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. identificată cu CI seria RT nr. 469952, eliberată la data de
84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu 26.02.2007 de SPCEP S4 biroul nr. 1, CNP
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990, 2790528394288, în calitate de asociat unic, decid:
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Art. 1 Se suspendă temporar activitatea societății pe o
urmează a admite prezenta cerere de radiere. perioadă de 3 ani, începând cu data de 1.10.2010 până
la data de 1.10.2013.
Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:
(29/1.836.626)
Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și
dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii Societatea Comercială
firmei INA COM 2000 - S.R.L., cu datele de identificare DRIFT SHOW - S.R.L., București
mai sus menționate.
NOTIFICARE
Motivul radierii este dizolvare.
Dispune publicarea prezentei rezoluții în Monitorul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Oficial al României, Partea a IV-a.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Executorie de drept.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Tribunalul Buzău, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și DRIFT SHOW - S.R.L., cu sediul în București,
următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări șos. Ștefan cel Mare nr. 236, bloc 59 B1, scara A, etaj 3,
și completări prin Legea nr. 84/2010. ap. 9, sector 2, înregistrată sub nr. J 40/3414/2010, cod
Pronunțată în ședința din data de 6.10.2010. unic de înregistrare 26728173, care a fost înregistrat sub
(27/1.836.942) nr. 524735 din 6.10.2010.
(30/1.836.627)
Societatea Comercială
PRIMA RUSTIC - S.R.L. Societatea Comercială
Buzău, județul Buzău DRIFT SHOW - S.R.L., București

NOTIFICARE HOTĂRÂREA NR. 2

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul din 16.09.2010 a adunării generale a asociaților
Buzău notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 S.C. DRIFT SHOW - S.R.L., cu sediul în mun.
București, șos. Ștefan cel Mare nr. 236, bl. 59 B1,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
sc. A, et. 3, ap. 9, sector 2, înregistrată în registrul
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
comerțului J 40/3414/31.03.2010, CUI 26728173,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
cap. soc. 400 lei
PRIMA RUSTIC - S.R.L., cu sediul în municipiul Buzău,
În ședința de azi, 16.09.2010, întrunită la prima
Bd. Stadionului, bloc 19A, etaj 4, ap. 17, județ Buzău,
convocare, efectuată conform prevederilor actului
înregistrată sub nr. J10/331/2008, cod unic de constitutiv, la solicitarea unanimă, la care au participat
înregistrare 23421122, care a fost înregistrat sub nr. asociații:
41190 din 6.10.2010. 1. Lungoci George, cetățean român, născut la data de
(28/1.836.943) 29.05.1982 în orș. Buftea, jud. Ilfov, domiciliat în
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010

București, Str. Fagului nr. 13A, sect. 1, identificat cu CI Societatea Comercială


seria RR nr. 660881, eliberată de SPCPEP S1 biroul CLASIC 2003 CONS - S.R.L., București
nr. 4, la data de 30.04.2010, CNP 1820529471338,
deținător a 10 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei NOTIFICARE
fiecare și în valoare totală de 100 lei, reprezentând 25 % Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
din capitalul social; București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Roșu Nicolae Adrian, cetățean român, născut la data alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
de 20.07.1988 în București, sector 1, cu domiciliul în modificările și completările ulterioare, depunerea textului
București, bd. Ceahlău nr. 12, bl. 32, sc. 2, et. 2, ap. 27, actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
sect. 6, identificat cu CI seria RT numărul 552636, CLASIC 2003 CONS - S.R.L., cu sediul în București, șos.
eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 1, la data de Ștefan cel Mare nr. 236, bl. 59 B1, scara A, etaj 3, ap. 9,
21.04.2008, CNP 1880720410086, deținător a 10 părți sector 2, înregistrată în registrul comerțului
sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare și în valoare J 40/506/2005, cod unic de înregistrare 17116809, care a
totală de 100 lei, reprezentând 25 % din capitalul social; fost înregistrat sub nr. 524736 din 6.10.2010.
3. Sonu Adrian-Taher, cetățean român, născut în
(32/1.836.629)
București, la data de 5.07.1987 în orș. Buftea, jud. Ilfov,
domiciliat în mun. București, bd. Octavian Goga nr. 16, Societatea Comercială
bl. M42, sc. 1, ap. 24, sect. 3, identificat cu CI seria DP nr. CLASIC 2003 CONS - S.R.L., București
063392, eliberată la data de 4.06.2001 de IGP-DEP, CNP
1870705450055, deținător a 20 părți sociale, în valoare HOTĂRÂREA NR. 2
nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de 200 lei,
reprezentând 50 % din capitalul social. din 16.08.2010 a adunării generale a asociaților
Ședința desfășurată la sediul societății, în baza S.C. CLASIC 2003 CONS - S.R.L., cu sediul în
prevederilor Legii nr. 31/1990 R și a actului constitutiv, mun. București, șos. Ștefan cel Mare nr. 236, bl. 59
după dezbateri, în unanimitate de voturi a celor prezenți, B1, sc. A, et. 3, ap. 9, sector 2, înregistrată în
au fost luate următoarele hotărâri: registrul comerțului J 40/506/14.01.2005, CUI
1. Retragerea din societate a asociatului Sonu Adrian- 17116809, cap. soc. 400 lei
Taher prin cesionarea, la valoare nominală, a întregului În ședința de azi, 16.08.2010, întrunită la prima
pachet de părți sociale deținut, în număr de 20 părți convocare, efectuată conform prevederilor actului
sociale în valoare nominală de 10 lei, reprezentând 50 % constitutiv, la solicitarea unanimă, la care au participat
din capitalul social și procentul la beneficiile și pierderile asociații:
societății, către asociații Lungoci George și Roșu Nicolae 1. Avramescu Marinela, cu domiciliul în București, bd.
Adrian. Ceahlăul nr. 12, bl. 32, sc. 2, et. 2, ap. 27, sect. 6,
2. În urma contractului de cesiune de părți sociale cetățean român, născută în București, sect. 8, la data de
încheiat la data de 16.09.2010, structura capitalului 16.06.1968, legitimată cu CI seria RT nr. 487929,
social, cât și participarea asociaților la profit și pierderi, se eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 1, la data de 8.06.2007,
prezintă astfel: CNP 2680616414514, deținătoare a 10 părți sociale, în
Societatea are un capital social subscris și vărsat de valoare nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de
400 lei, împărțit în 40 părți sociale cu o valoare nominală 100 lei, reprezentând 25 % din capitalul social;
de 10 lei fiecare. Aportul la capitalul subscris și vărsat și 2. Dinu Giorgiana, născută în mun. Oltenița, jud.
implicit participarea la beneficii și pierderi se prezintă Călărași, la data de 30.09.1974, cetățean român,
după cum urmează: domiciliată în mun. București, Str. Lavandei nr. 10,
Lungoci George deține 20 părți sociale, în valoare bl. O12, sc. B, et. 8, ap. 106, sect. 6, identificată cu CI
nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de 200 lei, seria RX nr. 274407, eliberată la data de 28.02.2005 de
reprezentând 50 % din capitalul social; Secția 21 Poliție, CNP 2740930511661, deținătoare a
Roșu Nicolae Adrian deține 20 părți sociale, în valoare 19 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare și în
nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de 200 lei, valoare totală de 100 lei, reprezentând 25 % din capitalul
reprezentând 50 % din capitalul social. social;
3. Se adoptă actul constitutiv actualizat. 3. Ghimes Andrei-Sorin, născut în mun. București,
Redactată în 4 (patru) exemplare astăzi, 16.09.2010, sect. 8, la data de 4.01.1964, cetățean român, domiciliat
la sediul societății. în mun. București, aleea Avrig nr, 16, bl. P30, sc. 1, et. 9,
(31/1.836.628) ap. 120, sector 2, identificat cu CI seria RT nr. 733877,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010 11

eliberată la data de 3.03.2010 de SPCEP S2 biroul nr. 3, Societatea Comercială


CNP 1640104400102, deținător a 10 părți sociale, în 4TUNING - S.R.L., București
valoare nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de
100 lei, reprezentând 25 % din capitalul social; NOTIFICARE
4. Matei Grigore-Ștefan, cetățean român, domiciliat în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
mun. București, Str. Apusului nr. 34, bl. M6, sc. A, et. 9, București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
ap. 37, sect. 6, născut la data de 27.12.1982, identificat alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
cu CI seria RR numărul 447314, eliberată la data de modificările și completările ulterioare, depunerea textului
SPCEP S6 biroul nr. 2, la data de 25.04.2007, CNP actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
1821227460018, deținător a 10 părți sociale, în valoare 4TUNING - S.R.L., cu sediul în București, șos. Ștefan cel
nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de 100 lei, Mare nr. 236, bloc 59 B1, scara A, etaj 3, ap. 9, sector 2,
înregistrată sub nr. J 40/3268/2007, cod unic de
reprezentând 25 % din capitalul social.
înregistrare 21112236, care a fost înregistrat sub nr.
Ședința desfășurată la sediul societății, în baza
524740 din 6.10.2010.
prevederilor Legii nr. 31/1990 R și a actului constitutiv,
(34/1.836.631)
după dezbateri, în unanimitate de voturi a celor prezenți,
au fost luate următoarele hotărâri: Societatea Comercială
1. Retragerea din societate a asociatului Dinu 4TUNING - S.R.L., București
Giorgiana prin cesionarea, la valoarea nominală, a
întregului pachet de părți sociale deținut, în număr de HOTĂRÂREA NR. 2
10 părți sociale în valoare nominală de 10 lei,
din 16.09.2010 a adunării generale a asociaților
reprezentând 25 % din capitalul social și procentul la
S.C. 4TUNING - S.R.L., cu sediul în mun.
beneficiile și pierderile societății către asociatul
București, șos. Ștefan cel Mare nr. 236, bl. 59 B1,
Avramescu Marinela. sc. A, et. 3, ap. 9, sector 2, înregistrată în registrul
2. Retragerea din societate a asociatului Ghimeș comerțului J 40/3268/16.02.2007, CUI 21112236,
Andrei-Sorin prin cesionarea la valoarea nominală a cap. soc. 400 lei
întregului pachet de părți sociale deținut, în număr de
În ședința de azi, 16.09.2010, întrunită la prima
10 părți sociale în valoare nominală de 10 lei, convocare, efectuată conform prevederilor actului
reprezentând 25 % din capitalul social și procentul la constitutiv, la solicitarea unanimă, la care au participat
beneficiile și pierderile societății către asociatul Matei asociații:
Grigore-Ștefan. 1. Lungoci George, cetățean român, născut la data de
3. În urma contractului de cesiune de părți sociale 29.05.1982 în orș. Buftea, jud. Ilfov, domiciliat în
încheiat la data de 16.08.2010, structura capitalului București, Str. Fagului nr. 13A, sect. 1, identificat cu CI
social, cât și participarea asociaților la profit și pierderi, se seria RR nr. 660881, eliberată de SPCPEP S1 biroul
prezintă astfel: nr. 4, la data de 30.04.2010, CNP 1820529471338,
Societatea are un capital social subscris și vărsat de deținător a 10 părți sociale, în valoare nominală de 10 lei
400 lei, împărțit în 40 părți sociale cu o valoare nominală fiecare și în valoare totală de 100 lei, reprezentând 25 %
de 10 lei fiecare. Aportul la capitalul subscris și vărsat și din capitalul social;
implicit participarea la beneficii și pierderi se prezintă 2. Roșu Nicolae Adrian, cetățean român, născut la
după cum urmează: data de 20.07.1988 în București, sector 1, cu domiciliul în
București, bd. Ceahlău nr. 12, bl. 32, sc. 2, et. 2, ap. 27,
Avramescu Marinela deține 20 părți sociale, în valoare
sect. 6, identificat cu CI seria RT numărul 552636,
nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de 200 lei,
eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 1, la data de
reprezentând 50 % din capitalul social;
21.04.2008, CNP 1880720410086, deținător a 10 părți
Matei Grigore-Ștefan deține 20 părți sociale, în
sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare și în valoare
valoare nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de
totală de 100 lei, reprezentând 25 % din capitalul social;
200 lei, reprezentând 50 % din capitalul social. 3. Sonu Dan-Grațian, cetățean român, născut în mun.
4. Se adoptă actul constitutiv actualizat. Gheorghe Gheorghiu-Dej, jud. Bacău, la data de
Redactată în 5 (cinci) exemplare astăzi, 16.08.2010, 18.08.1965, domiciliat în mun. București, Str. Valea
la sediul societății. Argeșului nr. 4, bl. M21, sc. 1, et. 3, ap. 22, sect. 6,
(33/1.836.630) identificat cu CI seria RR nr. 407992, eliberată la data de
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010

28.08.2006 de SPCEP S6 bir. nr. 3, CNP Societatea Comercială


1650818170417, deținător a 20 părți sociale, în valoare MICII ASI - S.R.L., București
nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de 200 lei,
reprezentând 50 % din capitalul social. HOTĂRÂREA NR. 1
Ședința desfășurată la sediul societății, în baza din 5.10.2010
prevederilor Legii nr. 31/1990 R și a actului constitutiv, a adunării generale a asociaților
după dezbateri, în unanimitate de voturi a celor prezenți, S.C. MICII ASI - S.R.L.
au fost luate următoarele hotărâri:
Subsemnații:
1. Retragerea din societate a asociatului Sonu Adrian-
Bahrencu Alexandru Ion, cetățean român, născut la
Taher prin cesionarea la valoarea nominală a întregului
data de 29.12.1974 în București, sector 7, fiul lui Stelian
pachet de părți sociale deținut, în număr de 20 părți
și Maria, domiciliat în București, bd. Octavian Goga nr.
sociale în valoare nominală de 10 lei, reprezentând 50 %
12, bl. M23, sc. 1, et. 8, ap. 24, sector 3, legitimat cu C.I.
din capitalul social și procentul la beneficiile și pierderile
seria RT nr. 639354, elib. de SPCEP S3 biroul 2 la data
societății către asociații Lungoci George și Roșu Nicolae de 6.06.2009, CNP 1741229463019, și
Adrian. Iordache Florentina Maria, cetățean român, născută la
2. În urma contractului de cesiune de părți sociale data de 24.07.1975, fiica lui Vasile și Elena, în municipiul
încheiat la data de 16.09.2010, structura capitalului București, sectorul 7, domiciliată în București,
social, cât și participarea asociaților la profit și pierderi, se bd. Octavian Goga nr. 12, bl. M23, sc. 1, et. 8, ap. 24,
prezintă astfel: sector 3, legitimată cu C.I. seria RT nr. 318251/Secția
Societatea are un capital social subscris și vărsat de 11/15.03.2004, CNP 2750724463063, în calitate de
400 lei, împărțit în 40 părți sociale cu o valoare nominală asociați, prezenți în data de 5.10.2010 la sediul social al
de 10 lei fiecare. Aportul la capitalul subscris și vărsat și S.C. MICII ASI - S.R.L., având J 40/3919/2006, CUI
implicit participarea la beneficii și pierderi se prezintă 18461627, cu sediul în București, bd. Octavian Goga
după cum urmează: nr. 12, bl. M23, sc. 1, et. 8, ap. 24, sector 3, am hotărât:
Lungoci George deține 20 părți sociale, în valoare Art. 1 Se aprobă deschiderea punctului de lucru situat
nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de 200 lei, în București, Str. Foișorului nr. 100, sector 3.
reprezentând 50 % din capitalul social; Art. 2 Se modifică prevederile art. 12 din actul
Roșu Nicolae Adrian deține 20 părți sociale, în valoare constitutiv, în sensul că administratorul Bahrencu
nominală de 10 lei fiecare și în valoare totală de 200 lei, Alexandru Ion va avea un mandat pe termen nelimitat și
reprezentând 50 % din capitalul social. cu puteri depline.
3. Se adoptă actul constitutiv actualizat. (37/1.836.634)
Redactată în 4 (patru) exemplare astăzi, 16.09.2010,
la sediul societății. Societatea Comercială
(35/1.836.632) CRACIUN STOMATOLOGIE - S.R.L.
București
Societatea Comercială
MICII ASI - S.R.L., București HOTĂRÂRE

din data de 1.07.2010


NOTIFICARE
a adunării generale a asociaților
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dl Crăciun Gabriel, CNP 1690909434535, CI RX
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 223305, eliberată de Secția Poliție nr. 13 la data de
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 30.09.2003, cu domiciliul în București, str. Gura Ialomiței
modificările și completările ulterioare, depunerea textului nr. 12, bloc H 33, sc. C, ap. 23, sector 3, și
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale dl Crăciun Petre, CNP 1381010400132, CI RT
MICII ASI - S.R.L., cu sediul în București, bd. Octavian 410918, eliberată de Secția Poliție nr. 13 la data de
Goga nr. 12, bloc M23, scara 1, etaj 8, ap. 24, sector 3, 23.05.2006, cu domiciliul în București, str. Gura Ialomiței
înregistrată sub nr. J 40/3919/2006, cod unic de nr. 12, bloc H 33, sc. C, ap. 23, sector 3, în calitate de
înregistrare 18461627, care a fost înregistrat sub asociați ai S.C. CRACIUN STOMATOLOGIE - S.R.L., cu
nr. 524743 din 6.10.2010. sediul în București, str. Sfânta Vineri nr. 10, CUI
(36/1.836.633) 16604020, J 40/11484/16.07.2004, decid următoarele:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010 13

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind Societatea Comercială


societățile comerciale și al prerogativelor stabilite prin EMBARGO MEDIA - S.R.L., București
actul constitutiv al societății, asociatul unic
(administratorul) decide suspendarea (întreruperea DECIZIA NR. 13
temporară) a activității societății, ca urmare a următorului
din data de 29.09.2010
motiv: climatul economic actual.
a asociatului unic
- Suspendarea se realizează pe o perioadă de 3 ani,
începând cu data de 1.07.2010 până la data de Domnul Răzvan Anghelescu, cetățean român, cu
30.06.2013. domiciliul în București, Strada Feroviarilor nr. 39, et. 2,
Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl ap. 6, sector 1, cod poștal 012206, legitimat cu CI seria
Crăciun Gabriel, care va avea ca sarcină și efectuarea RT numărul 731159, eliberată de SPCEP S 1, biroul nr. 4
tuturor formalităților la Oficiul registrului comerțului. la data de 26.02.2010, CNP 1741128414511, în calitate
(38/1.836.635) de asociat unic și administrator la S.C. EMBARGO
MEDIA - S.R.L. (în baza actului constitutiv al societății
Societatea Comercială comerciale), societate cu sediul în București, Str.
CAMINUL SF ELENA - S.R.L., București Feroviarilor nr. 39, et. 2, ap. 6, sector 1, cod poștal
012206, având numărul de înregistrare la registrul
HOTĂRÂREA NR. 1 comerțului J 40/15026/2003, CUI RO15885300, decide:
- În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind
din data de 5.10.2010 societățile comerciale și al prerogativelor stabilite prin
a adunării generale a asociaților actul constitutiv al societăți, asociatul unic
a S.C. CAMINUL SF ELENA - S.R.L. (administratorul) decide suspendarea (întreruperea
1. Matei Elena, de cetățenie română, domiciliată în temporară) a activității societății, ca urmare a
București, Str. Viesparilor nr. 50, bl. 34, sc. B, et. 10, următoarelor motive:
ap. 83, sector 2, CNP 2730304211679, identificată cu CI - climatul economic actual,
seria RR nr. 244414, eliberată de Secția 6 Poliție la data - ultimele modificări legislative,
de 12.11.2002, în calitate de asociat și - lipsa activității până în acest moment.
II. Ditu Floarea, de cetățenie română, născută la data - Suspendarea se realizează pentru o perioadă de
de 12.07.1951 în satul Platonești, com. Saveni, județul 2 ani (începând cu data de 30.09.2010).
Ialomița, domiciliată în municipiul Fetești, str. Rovine, Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează
nr. 20, județul Ialomița, CNP 2510712211666, identificată dl Anghelescu Răzvan, administratorul societății, care va
cu CI seria SZ nr. 061973, eliberată de Pol. Mun. Fetești efectua toate formalitățile la Oficiul Registrului
la data de 21.02.2002, în calitate de asociat, au hotărât Comerțului de pe lângă Tribunalul București Sector 1.
deschiderea unui punct de lucru în București, Drumul (41/1.836.638)
Binelui nr. 52, sector 4.
(39/1.836.636) Societatea Comercială
GEODOR PROIECT - S.R.L., București
Societatea Comercială
CALBO AUTO - S.R.L., București DECIZIA NR. 1
din data de 1.09.2010
HOTĂRÂREA NR. 2
a asociatului unic
din 1.10.2010 Zdrenghea Doru, cetățean român, domiciliat în
a adunării generale a asociaților București, str. Caporal Gheorghe Ion nr. 9, bl. 102, sc. 1,
Adunarea generală a asociaților a S.C. CALBO AUTO et. 2, ap. 15, sector 4, CNP 1690323160037, identificat
- S.R.L. reprezentată prin: cu C.I. seria RT nr. 330727, emisă de Secția 15 Poliție la
- Petrescu Constantin Bogdan, legitimat cu C.I. RD data de 14.05.2004, asociat unic în cadrul S.C. GEODOR
427725, CNP 1890127430027, domiciliat în București, PROIECT - S.R.L., decide:
str. Mizil nr. 9, bl. G24, sc. A, ap. 7, sector 3; 1. Înființarea unui punct de lucru în București, b-dul
- Călin Cristian Vasile, legitimat cu C.I. RT 640706, Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, începând cu data de
CNP 1880630430023, domiciliat în Str. Lemnișorului 1.09.2010, conform contractului de închiriere nr.
nr. 2, bl. G 40, sc. A, ap. 7, sect. 3, a hotărât deschiderea 120/37/2010, încheiat cu S.C. GRUP EXPLOATARE SI
unui punct de lucru situat în București, Splaiul Unirii INTRETINERE PALAT CFR - S.A., în suprafață de 24 mp
nr. 162, aripa Văcărești, sect. 4. situat în clădirea Palat CFR.
(40/1.836.637) (42/1.836.639)
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010

Societatea Comercială 5. Modificarea actului constitutiv al Societății pentru a


TOTAL COLLECTION & RECOVERY - S.R.L. reflecta modificările de mai sus.
București 6. Aprobarea actului constitutiv actualizat al Societății.
7. Împuternicirea:
HOTĂRÂREA NR. 2 - dlui Mircea Ilie, cetățean român, născut în Panciu la
din data de 1 octombrie 2010 data de 30.10.1982, domiciliat în București, str. Cpt. Av.
a adunării generale a asociaților Alexandru Șerbănescu nr. 39, bl. 20I, sc. 2, et. 1, ap. 23,
S.C. SMART & PRACTIC - S.R.L. sector 1, posesor al cărții de identitate seria RR nr.
680826, eliberată de SPCEP S 2, biroul nr. 2 la data de
Subsemnatele, Panait Lucia, cetățean român,
11.06.2010, cod numeric personal 1821030393618,
născută în Fetești, jud. Ialomița, la data de 8.06.1978,
- dnei Anca Gabriela Ilie, născută în Lespezi, jud. Iași,
domiciliată în București, str. Valea Argeșului nr. 10, bl.
la data de 18.02.1983, domiciliată în București, str. Cpt.
M24, sc. A, etaj 10, ap. 62, sector 6, posesoare a cărții de
Av. Alexandru Șerbănescu nr. 39, bl. 20I, sc. 2, et. 1,
identitate seria RT nr. 361405, eliberată de Secția 22 la
ap. 23, sector 1, posesor al cărții de identitate seria RR
data de 14.10.2004, cod numeric personal
nr. 680826, eliberată de SPCEP S1, biroul nr. 2 la data de
2780608211663, Anton Ioana-Irina, cetățean român,
11.06.2010, cod numeric personal 2830218223177,
născută în Ploiești, jud. Prahova, la data de 11.09.1975,
pentru ca individual sau împreună:
domiciliată în București, str. Valea Argeșului nr. 10,
a) să reprezinte Societatea în fața oricărui notar
bl. M24, sc. A, etaj 10, ap. 62, sector 6, posesoare a cărții
public, Oficiul registrului comerțului, Oficiul Național al
de identitate seria RX nr. 260079, eliberată de Secția 22
Registrului Comerțului, autorităților fiscale și oricăror altor
la data de 31.01.2005, cod numeric personal
autorități române relevante;
2750911293166, în calitate de asociați ai S.C. SMART &
b) să semneze, completeze și modifice orice
PRACTIC - S.R.L., societate cu răspundere limitată, cu
documente solicitate de orice autoritate română
sediul în București, str. Valea Argeșului nr. 10, bl. M24,
relevantă în legătură cu înregistrarea la Oficiul Registrului
sc. A, etaj 10, ap. 62, sector 6, având număr de ordine în
Comerțului de pe lângă Tribunalul București a prezentei
registrul comerțului J 40/4772/2005, cod unic de
hotărâri a adunării generale a asociaților Societății;
înregistrare 17345845 („Societatea”), reprezentând
c) să îndrepte orice eroare materială ce poate apărea;
100 % din capitalul social al Societății și renunțând la
d) să sub-delege oricare și toate puterile acordate prin
formalitățile de convocare și de întrunire, am decis în
unanimitate după cum urmează: prezența oricărei persoane pe care o poate delega
1. Schimbarea denumirii Societății în S.C. TOTAL oricare dintre cei doi mandatari.
COLLECTION & RECOVERY - S.R.L., conform Prezenta hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare
rezervării de denumire nr. 516583 emisă la Oficiul originale astăzi, 1 octombrie 2010.
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București (43/1.836.640)
la data de 30.09.2010.
Societatea Comercială
2. Revocarea din funcția de administratori ai Societății
TOTAL COLLECTION & RECOVERY - S.R.L.
pe dna Panait Lucia și pe dna Anton Ioana-Irina și
București
descărcarea de gestiune a acestora.
3. Numirea în funcția de administrator al Societății pe
NOTIFICARE
o perioadă nelimitată a dlui Ciupitu Cătălin-Tudor,
cetățean român, născut în mun. Drobeta-Turnu Severin, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
jud. Mehedinți, la data de 7.02.1983, domiciliat în mun. București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Drobeta-Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 108, jud. alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Mehedinți, posesor al cărții de identitate seria MH modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr. 073126, eliberată de mun. Dr.-Turnu Severin la data actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
de 20.06.2001, cod numeric personal 1830207250042. TOTAL COLLECTION & RECOVERY - S.R.L., cu sediul
4. Schimbarea obiectului principal de activitate din cod în București, str. Valea Argeșului nr. 10, bloc M24,
CAEN 1729 - fabricarea altor articole din hârtie și carton scara A, etaj 10, ap. 62, sector 6, înregistrată sub nr.
n.c.a. în cod CAEN 5221 - activități de servicii anexe J 40/4772/2005, cod unic de înregistrare 17345845, care
pentru transporturi terestre. Codul CAEN 1729 va deveni a fost înregistrat sub nr. 524823 din 6.10.2010.
astfel obiect secundar de activitate. (44/1.836.641)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010 15

Societatea Comercială 2. Baibarac Ionel, 1490919400563, deținătorul unui


AVA ING COMPANY - S.R.L., București număr de 65.060 părți sociale, reprezentând 30 % din
capitalul social;
HOTĂRÂREA NR. 1 3. SCORELINK LTD, deținătoarea unui număr de
din 28.09.2010 a adunării generale a asociaților 86.746 părți sociale, prin reprezentant legal Yianoulla
S.C. AVA ING COMPANY - S.R.L. Georgiou, reprezentând 40 % din capitalul social.
Ion Alexandru, cetățean român, domiciliat în În ședința adunării generale a asociaților, ținută la
București, Calea Griviței nr. 401, bloc P, sc. A, et. 6, sediul societății, legal convocată conform Legii nr.
ap. 25, sector 1, posesor al CI seria RT 31/1990 și statutar constituită, fiind prezenți în nume
nr. 340704/24.06.2004, eliberată de Secția 5 Poliție propriu asociații reprezentând întregul capital social.
București, CNP 1550125400394, și Ion Valerica, În unanimitate, s-au adoptat următoarele hotărâri:
cetățean român, domiciliată în București, Calea Griviței 1. Schimbarea sediului social al Societății de la adresa
nr. 401, bloc P, sc. A, et. 6, ap. 25, sector 1, CNP curentă, situată în București, str. dr. Nic. Staicovici nr. 2,
2610831400189, asociați ai S.C. AVA ING COMPANY - OPERA CENTER II, etaj 6, sector 5, la o nouă locație
S.R.L., cu sediul în București, str. Calea Griviței nr. 401, situată în București, str. Sfântul Elefterie nr. 27, corp A,
bloc P, sc. A, et. 6, ap. 25, sector 1, J 40/6211/2004, CUI mansardă, sector 5.
16341721, capital social 200 lei, hotărâm: 2. Redactarea unui act constitutiv actualizat în care să
1. Încetarea stării de suspendare a S.C. AVA ING fie menționată noua adresă a sediului social. Actul
COMPANY - S.R.L. cu data certificatului de mențiuni
constitutiv actualizat va fi semnat, în numele
emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
SCORELINK LTD, de asociații Mănoiu Elena și Baibarac
Tribunalul Municipiului București.
Ionel.
(45/1.836.642)
3. Se împuternicește domnul avocat Silviu Bubulică să
Societatea Comercială facă demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC
OMNIMPEX AGRO-INDUSTRIAL - S.R.L. București a modificărilor aduse la actul constitutiv prin
București prezenta hotărâre.
(47/1.836.644)
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Societatea Comercială
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 MATY GLOBAL - S.R.L., București
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului DECIZIA NR. 1
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale din 4.10.2010 a asociatului unic
OMNIMPEX AGRO-INDUSTRIAL - S.R.L., cu sediul în
Subsemnata Trofin Carmen-Roxana, cetățean român
București, str. Sfântul Elefterie nr. 27, sector 5,
și canadian, cu domiciliul în Canada, 2532 rue Vimont,
înregistrată sub nr. J 40/5963/1997, cod unic de
înregistrare 9647761, care a fost înregistrat sub Longueuil, QC J4L3Y1, identificat cu pașaport tip P, cod
nr. 524836 din 6.10.2010. țară CAN numărul WB270827, eliberat la data de
(46/1.836.643) 29.05.2007 de Montreal, născută la data de 21.08.1975
în București, căsătorită, sex femeiesc, CNP
Societatea Comercială 2750821424581, în calitate de asociat unic al S.C. MATY
OMNIMPEX AGRO-INDUSTRIAL - S.R.L. GLOBAL - S.R.L., cu sediul social în București, str. Deleni
București nr. 10, bl. T74, sc. 1, ap. 6, sector 2, având nr. de
înregistrare în Registrul comerțului J 40/20192/2007 și
HOTĂRÂREA CUI 22647904, decid:
adunării generale extraordinare a asociaților Înființarea unui punct de lucru (sediu secundar) al
din data de 21.09.2010 S.C. MATY GLOBAL - S.R.L. în București, aleea Vlahița
Asociații: nr. 1A, sector 3, conform convenției nr. 3 din 14.09.2010.
1. Mănoiu Elena, CNP 2530816400536, deținătoarea Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
unui număr de 65.060 părți sociale, reprezentând 30 % neschimbate.
din capitalul social; (48/1.836.645)
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010

Societatea Comercială 1. Se majorează capitalul social cu suma de 19000 lei,


PETERSON - S.R.L., București prin aport în numerar, prin cooptare de nou asociat Ye
Jinkui, persoană fizică, cetățean chinez, născut în China,
HOTĂRÂREA NR. 1 provincia Zhejiang la data de 17.08.1976, cu domiciliul în
China, provincia Zhejiang, posesor al pașaportului seria
din 20.09.2010 a adunării generale a asociaților
CHN nr. G40133467, emis de aut. chineze la data de
S.C. PETERSON - S.R.L. 20.05.2010.
Săvulescu Alexandru, identificat cu C.I. seria RD nr. Majorarea se face de la suma de 356520 lei, din care
407067, eliberată de Secția 15 la data de 14.09.2004, 40000 $, echivalent a 132000 lei, 50000 euro, echivalent
CNP 1801115440047, și Săvulescu Anișoara, identificată a 174520 lei și 50000 lei, aport în numerar, respectiv
cu C.I. seria RD nr. 313497, eliberată de Secția 15 la data 35652 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, la suma
de 7.05.2003, CNP 2490816400635, ambii domiciliați în de 375520 lei, din care 40000 $, echivalent a 132000 lei,
București, str. Covasna nr. 21, bl. F2, sc. 2, et. 3, ap. 18, 50000 euro, echivalent a 174520 lei și 69000 lei, aport în
sector 4, în calitate de asociați ai S.C. PETERSON - numerar, respectiv 37552 părți sociale în valoare de 10
S.R.L., cu sediul în București, str. Covasna nr. 21, bl. F2, lei fiecare. Se majorează capitalul social astfel: Ye Jinkui
sc. 2, et. 3, ap. 18, sector 4, înmatriculată la Registrul aduce aport în numerar 19000 lei.
comerțului cu numărul J 40/4003/2002, CUI 14633967, 2. Se schimbă numărul părților sociale de la 35652 la
au hotărât următoarele: 37552.
1. Se închide punctul de lucru din București, bd. În urma acestor operațiuni structura capitalului social
1 Decembrie 1918 nr. 7D, sector 3. este următoarea:
Wu Xiaofen deține un număr de 35652 părți sociale a
Restul dispozițiilor actului constitutiv al societății
câte 10 lei fiecare, în valoare totală de 356520 lei din care
rămân nemodificate, drept pentru care am emis prezenta
40000 $, echivalent a 132000 lei, 50000 euro, echivalent
hotărâre astăzi, 20.09.2010.
a 174520 lei și 50000 lei, aport în numerar, reprezentând
(49/1.836.646) 95 % din capitalul social al societății;
Ye Jinkui deține un număr de 1900 părți sociale a câte
Societatea Comercială
10 lei fiecare, în valoare totală de 19000 lei, aport în
SUNTEX PROD IMPEX - S.R.L., București
numerar, reprezentând 5 % din capitalul social al
societății.
NOTIFICARE
3. Se revocă din funcția de administrator doamna Wu
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Xiaofen.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 4. Se numește în funcția de administrator domnul Ye
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Jinkui, numit pe o perioadă nelimitată și cu puteri depline
modificările și completările ulterioare, depunerea textului de gestiune și reprezentare.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
SUNTEX PROD IMPEX - S.R.L., cu sediul în București, valabile și neschimbate.
str. Mașina de Pâine nr. 20, bloc OD37, scara 2, etaj 8, (51/1.836.648)
ap. 80, sector 2, înregistrată sub nr. J 40/3686/2002, cod
unic de înregistrare 14618568, care a fost înregistrat sub Societatea Comercială
nr. 524870 din 6.10.2010. JIAN BING GOLD STAR - S.R.L., București
(50/1.836.647)
NOTIFICARE
Societatea Comercială Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
SUNTEX PROD IMPEX - S.R.L., București București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
DECIZIA NR. 1 modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
din 1.10.2010 a asociatului unic JIAN BING GOLD STAR - S.R.L., cu sediul în București,
Asociatul unic Wu Xiaofen, persoană fizică, cetățean str. Cremenița nr. 6, bloc C, scara 1, etaj 8, ap. 65,
chinez, născută la data de 20.05.1980 în China, sector 2, înregistrată sub nr. J 40/4483/2006, cod unic de
Zhejiang, identificată cu pașaport seria CHN nr. înregistrare 18491660, care a fost înregistrat sub nr.
G00547790, eliberat de autoritățile chineze la data de 524872 din 6.10.2010.
9.03.2001, am hotărât următoarele: (52/1.836.649)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010 17

Societatea Comercială - spațiul comercial identificat cu nr. E108 situat în


JIAN BING GOLD STAR - S.R.L., București Complexul Comercial en-gros NIRO CHINA STORE din
București, șos. Moroieni nr. 98-100, sector 2;
HOTĂRÂREA NR. 1 - spațiul comercial identificat cu nr. E102B situat în
Complexul Comercial en-gros NIRO CHINA STORE din
din 10.09.2010 a adunării generale a asociaților
București, șos. Moroieni nr. 98-100, sector 2.
Asociații Zhao Jianbing, persoană fizică, cetățean
2. Se declară următorul punct de lucru:
chinez, născut în China, Zhejiang, la data de 19.05.1968,
Spațiul comercial nr. AB 3 (12) situat în Complexul
cu domiciiul în China, provincia Zhejiang, posesor al
CITY TOWN din București, str. Moroieni nr. 88, sector 2.
pașaportului seria CHN nr. G03827557, emis de aut.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
chineze la data de 5.03.2002, și Gao Xiaofeng, persoană
valabile și neschimbate.
fizică, cetățean chinez, născută în China, provincia
(54/1.836.651)
Zhejiang, la data de 24.09.1971, cu domiciliul în China,
provincia Zhejiang, posesoare a pașaportului seria CHN
Societatea Comercială
nr. G03827541, emis de aut. chineze la data de
EDEN MODERN 88 - S.R.L., București
5.03.2002, am hotărât în unanimitate următoarele:
1. Se schimbă sediul social al societății de la adresa: HOTĂRÂREA NR. 1
București, Aleea Sinaia nr. 14, bl. 76, sc. A, parter, ap. 2,
sector 2, la adresa: București, str. Cremenița nr. 6, bl. C, din 6.10.2010 a AGA
sc. 1, etaj 8, ap. 65, sector 2. Subsemnații Huang Lihua, cetățean chinez,
2. Se radiază următoarele puncte de lucru: posesoare a Ps nr. G36827015/22.10.2009, și Wang
- spațiul comercial F132 situat în Complexul Wanggen, cetățean chinez, posesor al Ps nr.
Comercial NIRO CHINA STORE din București, G32362174/23.02.2009, asociați ai S.C. EDEN
str. Moroieni nr. 98-100, sector 2; MODERN 88 - S.R.L., cu sediul în București,
- magazin F 133 situat în Complexul Comercial NIRO str. Gheorghe Țițeica nr. 126, sector 2, CUI 14934811,
CHINA STORE din București, str. Moroieni nr. 98-100, înregistrată la Registrul comerțului sub nr.
sector 2. J 40/10007/2002, am hotărât:
3. Se declară următorul punct de lucru: Deschiderea unui punct de lucru situat în orașul Turnu
- spațiul comercial nr. 148 situat în Complexul Măgurele, str. Gen. Praporgescu nr. 97, județul
Comercial Dragonul Roșu 7 din sat Fundeni, Teleorman.
str. Dragonul Roșu nr. 1-10, com. Dobroești, jud. Ilfov. (55/1.836.652)
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
valabile și neschimbate. Societatea Comercială
(53/1.836.650) FERTRANS EUROLOGISTICS - S.R.L.
București
Societatea Comercială
XUTAO IMPEX - S.R.L., București DECIZIE
Subsemnata Ghitu Nicoleta, cu domiciliul în București,
HOTĂRÂREA NR. 1
str. Grigore Alexandrescu nr. 2, parter, ap. 1, sector 1,
din 1.10.2010 a adunării generale a asociaților CNP 2651109400422, posesoare a C.I. seria RT nr.
Asociații Liu Xutao, persoană fizică, cetățean chinez, 627459, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de
născut în China, provincia Zhejiang, la data de 19.01.2009, asociat unic al societății FERTRANS
8.10.1975, cu domiciliul în China, provincia Zhejiang, EUROLOGISTICS - S.R.L., cu sediul în București,
posesor al pașaportului seria CHN nr. G15601554, emis intrarea Grigore Alexandrescu nr. 2, parter, ap. 1,
de aut. chineze la data de 10.02.2006, și Chen Cailing, sector 1, cu număr de ordine în registrul comerțului
persoană fizică, cetățean chinez, născută în China, J 40/10876/20.06.2008, cod unic de înregistrare
provincia Zhejiang, la data de 24.04.1982, cu domiciliul în 24083178/20.06.2008, activitate principală: alte activități
China, provincia Zhejiang, posesoare a pașaportului anexe transporturilor - 5229, am hotărât să suspend
seria CHN nr. G15333074, emis de aut. chineze la data activitatea pe o perioadă de trei ani începând cu
de 6.12.2005, am hotărât în unanimitate următoarele: 6.10.2010.
1. Se radiază următoarele puncte de lucru: (56/1.836.653)
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010

Societatea Comercială data de 16.10.2002, CNP 1520918400201, Zamfirescu


SQUARE ONE - S.R.L., București Adrian, domiciliat în București, str. Dumitrache Banul
nr. 18, sect. 2, identificat cu C.I. seria RD nr. 244648, elib.
HOTĂRÂREA NR. 2/1.08.2010 de Secția 6 Poliție la data de 26.04.2002, CNP
1540722400103, Fischman Anton, cetățean român,
a adunării generale a asociaților S.C. SQUARE
domiciliat în S.U.A., New York, 11021, 11 Woodland
ONE - S.R.L., cu sediul în București, bd. Dacia
nr. 72, parter, ap. 1, sector 2, J 40/5421/2001, cod Place, Great Neck, legitimat cu pașaport seria 11364633,
unic de înregistrare 13927565 emis de autoritățile din Maramureș la data de
24.02.2006, CNP 1580102244282, prin mandatar
Subsemnații Cancer Lucretia Sylvia, domiciliată în
Zamfirescu Adrian, domiciliat în București,
București, bd. Dacia, nr. 72, parter, ap. 1, sector 2,
str. Dumitrache Banul nr. 18, sector 2, identificat cu C.I.
Cancer Adrian-Șerban, domiciliat în București, bd. Dacia
seria RD nr. 244648, elib. de Secția 6 Poliție la data de
nr. 72, parter, ap. 1, sector 2, și Marin Aurelian-Robert,
26.04.2002, CNP 1540722400103, Papp Charles Carol,
domiciliat în Târgoviște, Bd. Unirii nr. 69, scara B, ap. 70,
cetățean american, născut în România la data de
județul Dâmbovița, în calitate de asociați ai
8.06.1947, domiciliat în SUA, 2813 Norse Lane,
S.C. SQUARE ONE - S.R.L., prin prezenta am hotărât
completarea și modificarea actului constitutiv al societății Keystone, CO 80435, identificat cu pașaport seria
astfel: 216710152, elib. de United States Department of State la
Art. 1. Se schimbă datele C.I. ale asociatului și data de 12.01.2006, prin mandatar Caramizaru George
administratorului Cancer Adrian-Șerban, astfel: nume Adrian, domiciliat în sat Petrachioaia, com. Petrachioaia,
Cancer-Zeana Adrian-Șerban, C.I. seria RR nr. 661374, jud. Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 038095, elib. de
emisă de SPCEP S1 - biroul nr. 3 la data de 3.05.2010. com. Voluntari la data de 18.12.2003, CNP
Art. 2. Se schimbă sediul social al societății la 1680410431518, Geenberg Wendy Patricia, cetățean
următoarea adresă: București, Str. Nuferilor nr. 50-58, american, născută la data de 22.01.1950 în USA,
corp B, et. 4, ap. 18, camera 1, sector 1. domiciliată în USA, 29 Portico Place, Great neck, NY,
(57/1.836.654) 11021, identificată cu pașaport seria 435716166, elib. de
Departamentul de Stat USA la data de 19.11.2007, prin
Societatea Comercială mandatar Caramizaru George Adrian, domiciliat în sat
SQUARE ONE - S.R.L., București Petrachioaia, com. Petrachioaia, jud. Ilfov, identificat cu
C.I. seria IF nr. 038095, elib. de com. Voluntari la data de
NOTIFICARE 18.12.2003, CNP 1680410431518, asociați în cadrul
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul S.C. FARMAPLANET GRUP - S.R.L., am hotărât
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 următoarele:
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu Deschiderea unui punct de lucru în București în
modificările și completările ulterioare, depunerea textului incinta Galeriei Comerciale a Centrului Comercial Real,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale situat în bd. Theodor Pallady, nr. 51 N, stand nr. G13,
SQUARE ONE - S.R.L., cu sediul în București, sector 3.
Str. Nuferilor, nr. 50-58, bloc Corp B, etaj 4, ap. 18, (59/1.836.656)
sector 1, înregistrată sub nr. J 40/5421/2001, cod unic de
înregistrare 13927565, care a fost înregistrat sub Societatea Comercială
nr. 524938 din 6.10.2010. TEO-KLAU´S IMPEX - S.R.L., București
(58/1.836.655)
NOTIFICARE
Societatea Comercială
FARMAPLANET GRUP - S.R.L., București Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
HOTĂRÂREA NR. 7 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
din 5.10.2010, a adunării generale extraordinare a
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
asociaților S.C. FARMAPLANET GRUP - S.R.L., cu
sediul în București, str. Săvinești nr. 2, sector 4, TEO-KLAU´S IMPEX - S.R.L., cu sediul în București,
J 40/9744/2000, CUI RO 13478032, str. Doamna Ghica, nr. 6, bloc 3, scara H, etaj 8, ap. 324,
capital social 4.290.000 RON sector 2, înregistrată sub nr. J 40/14469/2003, cod unic
Subsemnații Nicolae Marius, domiciliat în București, de înregistrare 15858402, care a fost înregistrat sub nr.
bd. Nicolae Golescu nr. 5, et. 6, ap. 6, sect. 1, identificat 524942 din 6.10.2010.
cu C.I. seria RR nr. 239226, elib. de Secția 1 Poliție la (60/1.836.657)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010 19

Societatea Comercială Societatea Comercială


TEO-KLAU´S IMPEX - S.R.L., București SVASTA ICG - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 1/4.10.2010 NOTIFICARE


Subsemnații Soricel Claudia, cetățean român, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
domiciliată în București, str. Doamna Ghica nr. 6, bl. 3, sc.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
H, et. 8, ap. 324, sector 2, identificată cu B.I. seria RT nr.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
377072, eliberat la data de 7.01.2005 de Secția 7 Poliție,
având codul numeric personal 2690624421514, sex modificările și completările ulterioare, depunerea textului
femeiesc, născută la data de 24.06.1969, și Zavragiu actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Mihai-Gabriel, cetățean român, domiciliat în București, SVASTA ICG - S.R.L., cu sediul în București, str. Poet Al.
str. Băiculești nr. 13, bl. B9, sc. C, et. 4, ap. 97, sector 1, Macedonski nr. 8, etaj P, ap. 1, sector 1, înregistrată sub
identificat cu C.I. seria RD nr. 402544, eliberată la data de nr. J 40/22461/1993, cod unic de înregistrare 4847670,
9.08.2004 de Secția 5 Poliție, având codul numeric care a fost înregistrat sub nr. 524951 din 6.10.2010.
personal 1721107451548, sex bărbătesc, născut la data
(63/1.836.660)
de 7.11.1972, în calitate de asociați la S.C. TEO-KLAU´S
IMPEX - S.R.L. - persoană juridică română, cu sediul în
Societatea Comercială
București, str. Doamna Ghica nr. 6, bl. 3, sc. H, et. 8, ap.
SVASTA ICG - S.R.L., București
324, sector 2, înmatriculată cu J 40/14469/2003, CUI
15858402, am hotărât:
Art. 1. Se completează obiectul de activitate cu: cod HOTĂRÂREA NR. 2
CAEN 8130 - activități de întreținere peisagistică; cod din 28.09.2010,
CAEN 8219 - activități de fotocopiere, de pregătire a
a AGA a S.C. SVASTA CONSULT - S.R.L.,
documentelor și alte activități specializate de secretariat.
J 40/22461/1993, CUI 4847670
(61/1.836.658)
Subsemnații: Svasta Mihai, cetățean român, născut la
Societatea Comercială data de 16.07.1974 în București, domiciliat în București,
VALY & FLORIN SPECIAL - S.R.L., București aleea Budacu, nr. 5, bl. M3, sc. 5, et. 2, ap. 92, sector 3,
C.I. seria RX nr. 070889, emisă de SP 12 la data de
HOTĂRÂREA NR. 1/4.10.2010
10.09.1998, CNP 1740716424517, și Svasta Iulian
a S.C. VALY & FLORIN SPECIAL - S.R.L. Antoniu Alexandru, cetățean român, născut la
Subsemnații Dumitru Valentina, cetățean român, 19.04.1945, la Timișoara, domiciliat în București,
domiciliată în București, str. Intr. Crainicului nr. 9-11, str. Deva, nr. 7, sector 2, C.I. seria RR nr. 276914,
bl. Z12, sc. 2, et. 4, ap. 38, sector 6, identificată cu C.I. eliberată de SP 7, București, la data de 30.01.2004, CNP
seria RT nr. 629678, eliberată la data de 27.01.2009 de 1450419400212, în calitate de asociați ai S.C. SVASTA
SPCEP S6 biroul nr. 2, având codul numeric personal
CONSULT - S.R.L., cu sediul în București, str. Poet Al.
2830727410158, sex femeiesc, născută la data de
Macedonski, nr. 8, etaj P, apartament 1, sect. 1, am
27.07.1983, în municipiul București, sector 1, și Moise
Florian-Emil, cetățean român, domiciliat în București, hotărât:
str. Moinești nr. 8, bl. 202, sc. B, et. 3, ap. 78, sector 6, 1. Schimbarea denumirii societății în S.C. SVASTA
identificat cu C.I. seria RT nr. 422175, eliberată la data de ICG - S.R.L.
1.08.2006 de SPCEP S6 biroul nr. 2, având codul 2. Închiderea punctelor de lucru de la adresele:
numeric personal 1820719460023, sex bărbătesc, - Centrul de Afaceri Vărzari, sat Vărzari, nr. 1 A,
născut la data de 19.07.1982, în mun. București, com. Popești, jud. Bihor;
sector 6, în calitate de asociați la S.C. VALY & FLORIN
- Centrul de Afaceri Rodna, Str. Principală,
SPECIAL - S.R.L., am hotărât:
com. Rodna, jud. Bistrița-Năsăud;
Se declară punct de lucru în București, str. Luncani
nr. 5, Piața Matache, spațiul nr. 27 (bazar), sector 1. - Centrul de Afaceri Nistru, Str. Principală, nr. 70, oraș
Restul prevederilor actului constitutiv rămân Tăuții-Măgherăuș, jud. Maramureș.
nemodificate. Data: 28.09.2010.
(62/1.836.659) (64/1.836.661)
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


NOVA C FASHION - S.R.L., București D.K.F. TECHNICAL CONSULTING - S.R.L.
București
HOTĂRÂREA NR. 1
HOTĂRÂREA NR. 1/1.10.2010
din data de 6.10.2010,
a adunării generale a asociaților
a adunării generale a asociaților
S.C. NOVA C FASHION - S.R.L. Subsemnații
Neagoe Grigore, domiciliat în București, aleea Barajul
Adunarea generală a asociaților în prezența: Sadului nr. 4, bl. T2, sc. A, et. 2, ap. 12, sector 2,
- dnei Alboaie Daniela, de cetățenie română, identificat cu C.I. seria RD nr. 271625, eliberată de
domiciliată în București, Str. Podarului, nr. 2-4, bl. F1, Secția 12 la data de 25.09.2002, CNP 1660317280803,
sc. 2, et. 2, ap. 24, sector 4, CNP 2641214400112, și
identificată cu C.I. seria RR nr. 230621, eliberată de Neagoe Nina-Ionela, domiciliată în București, aleea
Secția 15 la data de 10.09.2002, deținând un număr de Barajul Sadului nr. 4, bl. T2, sc. A, et. 2, ap. 12, sector 2,
25 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al identificată cu C.I. seria RX nr. 361113, eliberată la data
societății, de 13.09.2005, CNP 2710709511666,
asociați reprezentând 100 % capitalul social și
- dlui Alboaie Mihai Constantin, de cetățenie română,
participarea la profit și pierderi, am hotărât următoarele:
domiciliat în București, Str. Podarului, nr. 2-4, bl. F1,
Art. 1. Se prelungește perioada de valabilitate a
sc. 2, et. 2, ap. 24, sector 4, CNP 1670804424542, mandatului administratorului Neagoe Grigore în sensul
identificat cu C.I. seria RD nr. 249764, eliberată de prelungirii pentru o perioadă nelimitată de timp.
Secția 15 la data de 28.06.2002, deținând un număr de (67/1.836.664)
25 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al
societății, hotărăște: Societatea Comercială
Art. 1. Desființarea punctului de lucru situat în ACTUAL BUSINESS CONSULTING - S.R.L.
București, bd. Basarabia nr. 250, parcela 8, cu număr București
cadastral 1705/64/2/8, corp C6, et. 3, birou 1, sector 3.
NOTIFICARE
Art. 2. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
de 3 ani, începând cu data de 6.10.2010-5.10.2013.
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
neschimbate. modificările și completările ulterioare, depunerea textului
(65/1.836.662) actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
ACTUAL BUSINESS CONSULTING - S.R.L., cu sediul în
Societatea Comercială București, str. Nandru, nr. 35, etaj 1, sector 5, înregistrată
D.K.F. TECHNICAL CONSULTING - S.R.L. sub nr. J 40/13353/2006, cod unic de înregistrare
București 18947776, care a fost înregistrat sub nr. 524957 din
6.10.2010.
NOTIFICARE (68/1.836.665)
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Societatea Comercială
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 ACTUAL BUSINESS CONSULTING - S.R.L.
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu București
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale DECIZIA NR. 1
D.K.F. TECHNICAL CONSULTING - S.R.L., cu sediul în
din 6.10.2010, a asociatului unic
București, aleea Barajul Sadului, nr. 4, bloc T2, scara A,
Subsemnatul Ciuvaț George, cetățean român, născut
etaj 2, ap. 12, sector 3, înregistrată sub nr.
la data de 15.09.1964, în localitatea București, sector 5,
J 40/10160/2004, cod unic de înregistrare 16539223, sex bărbătesc, cu domiciliul în București, str. Nandru
care a fost înregistrat sub nr. 524956 din 6.10.2010. nr. 33, sector 5, identificat cu C.I. seria DP nr. 139411,
(66/1.836.663) eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 20.08.2010 și având
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010 21

CNP 1640915400038, asociat unic și administrator al Arghirescu Laurențiu-Ion, identificat cu C.I. seria RD nr.
S.C. ACTUAL BUSINESS CONSULTING - S.R.L., am 487561, CNP 1771017434525, în calitate de asociați, am
hotărât: hotărât următoarele:
- majorarea capitalului social prin aportul în numerar a Art. 1. Se modifică actul constitutiv al societății în
10 lei, capitalul social modificându-se de la 200 lei la 210 sensul completării obiectului secundar de activitate, cu
lei, împărțit în 21 părți sociale a câte 10 lei fiecare; următoarele activități prevăzute de codul CAEN:
- aportul în numerar va fi efectuat de noul asociat Cod CAEN 2511 - fabricarea de construcții metalice și
Ciuvaț Bianca-Cristiana, cetățean român, fiica lui George părți componente ale structurilor metalice;
și Mihaela, născută la data de 11.04.1991 în București, Cod CAEN 2512 - fabricarea de uși și ferestre din
sect. 6, cu domiciliul în București, aleea Ariniș nr. 2A, metal;
bl. A39C, sc. 1, et. 1, ap. 4, sector 6, identificată cu C.I. Cod CAEN 3101 - fabricarea de mobilă pentru birouri
seria RX nr. 296512, eliberată de Secția 22 Poliție la data și magazine;
Cod CAEN 3600 - captarea, tratarea și distribuția
de 21.04.2005 și având CNP 2910411460012.
apei;
Ca urmare a acestei decizii, capitalul social va fi de
Cod CAEN 3700 - colectarea și epurarea apelor
210 lei, împărțit în 21 părți sociale a 10 lei valoare parte
uzate;
socială, distribuit astfel:
Cod CAEN 4221 - lucrări de construcție a proiectelor
- asociatul Ciuvaț George va deține în societate un
utilitare pentru fluide;
număr de 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, în sumă Cod CAEN 4222 - lucrări de construcție a proiectelor
totală de 200 lei, cota de participare la beneficii și pierderi utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
fiind de 95,24 %; Cod CAEN 4291 - construcții hidrotehnice;
- asociata Ciuvaț Bianca-Cristiana va deține în Cod CAEN 4299 - lucrări de construcție a altor
societate o parte socială a câte 10 lei fiecare, în sumă proiecte inginerești n.c.a.;
totală de 10 lei, cota de participare la beneficii și pierderi Cod CAEN 4311 - lucrări de demolare a construcțiilor;
fiind de 4,76 %. Cod CAEN 4312 - lucrări de pregătire a terenului;
(69/1.836.666) Cod CAEN 4313 - lucrări de foraj și sondaj pentru
construcții;
Societatea Comercială Cod CAEN 4322 - lucrări de instalații sanitare, de
M.I. SERVICE-COM - S.R.L., București încălzire și de aer condiționat;
Cod CAEN 7111 - activități de arhitectură;
NOTIFICARE Cod CAEN 7112 - activități de inginerie și consultanță
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul tehnică legate de acestea;
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Cod CAEN 7120 - activități de testări și analize
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu tehnice.
Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
neschimbate.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
M.I. SERVICE-COM - S.R.L., cu sediul în București, (71/1.836.668)
str. Câmpineanca nr. 1, bloc P103, scara 1, etaj 5, ap. 21,
Societatea Comercială
sector 3, înregistrată sub nr. J 40/4189/2002, cod unic de HASH TEAM - S.R.L., București
înregistrare 14645414, care a fost înregistrat sub nr.
524979 din 6.10.2010. DECIZIA NR. 4
(70/1.836.667)
din 27.09.2010, a asociatului unic al S.C. HASH
Societatea Comercială TEAM - S.R.L., cu sediul social în București,
M.I. SERVICE-COM - S.R.L., București bd. Iuliu Maniu nr. 158A, bl. J, sc. D, ap. 119, et. 4,
sector 6, J 40/12755/2007, CUI 22043550
HOTĂRÂREA NR. 2 Subsemnatul Nicolescu Alexandru-Doru, domiciliat în
municipiul București, aleea Lunca Siretului nr. 6, bl. A46,
din data de 4.10.2010, sc. E, et. 4, ap. 73, sector 6, posesor al CI seria DP nr.
a adunării generale a asociaților 070550, eliberată de IGP-DEP la data de 15.11.2001,
Subsemnații Arghirescu Ioana-Mariana, identificată CNP 1740501293094, în calitate de asociat unic și
cu C.I. seria RR nr. 607035, eliberată la data de administrator, deținând un procent de 100 % capitalul
26.05.2009 de SPCEP S3, CNP 2780424214602, și social al S.C. HASH TEAM - S.R.L., am decis:
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010

1. Se radiază sediul secundar al societății de la amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate, în


adresa: comuna Chiajna, str. Italia, nr. 1-7, depozit nr. 4, 5320 - alte activități poștale și de curier, conform CAEN
jud. Ilfov. rev. 2.
2. Înființarea unui sediu secundar la adresa din oraș Data: 29 august 2010.
Voluntari, bd. Voluntari, nr. 86, depozit F55, jud. Ilfov. (74/1.836.671)
S-a emis în 3 (trei) exemplare, azi, 27.09.2010,
celelalte prevederi ale actului constitutiv al societății Societatea Comercială
comerciale rămânând neschimbate. XODUS - S.R.L., Sinaia, județul Prahova
(72/1.836.669)
HOTĂRÂREA NR. 6
Societatea Comercială
din data de 17.09.2010
START ENTERPRISE - S.R.L., București
a adunării generale a asociaților
S.C. XODUS - S.R.L., J 29/2399/2005,
NOTIFICARE
CUI 18145470, atribut fiscal RO, Sinaia,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul str. Mihai Eminescu nr. 27, jud. Prahova
București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Adunarea generală a asociaților S.C. XODUS -
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
S.R.L., societate cu răspundere limitată, organizată și
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
funcționând conform legii române, cu sediul în Sinaia, str.
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Mihai Eminescu nr. 27, jud. Prahova, înmatriculată la
START ENTERPRISE - S.R.L., cu sediul în București,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
șos. Mihai Bravu, nr. 3, bloc 3, scara G, etaj 5, ap. 255,
Prahova sub nr. J 29/2399/2005, cod de înregistrare
sector 2, înregistrată sub nr. J 40/2002/2003, cod unic de
fiscală RO18145470 (denumită în continuare
înregistrare 15202539, care a fost înregistrat sub nr.
„Societatea”), ținută la data de 17.09.2010 la sediul
524993 din 6.10.2010.
Societății, în conformitate cu prevederile art. 121 din
(73/1.836.670) Legea societăților comerciale nr. 31/1990, referitoare la
formalitățile de convocare, în prezența asociaților:
Societatea Comercială
Anghel ép. Le Khac Valentina Luminița, cetățean
START ENTERPRISE - S.R.L., București
francez, născută la data de 19.10.1969 în Ploiești, jud.
Prahova, cu domiciliul în Franța, 9 Rue Fragonard 94410
HOTĂRÂRE
St Maurice, identificată cu pașaport nr. 08CT90793 emis
a adunării generale a asociaților S.C. START de Prefecture Du Val-De-Marne la data de 10.10.2008,
ENTERPRISE - S.R.L. valabil până la data de 6.11.2013, și
Noi, asociații: Le Khac Duc, cetățean francez, născut la data de
Gheorghe Răzvan Florin, domiciliat în București, 2.04.1966 în Saigon, Vietnam, cu domiciliul în Franța,
str. Mihai Bravu nr. 3, bl. 3, sc. 7, et. 5, ap. 255, sector 2, 9 Rue Fragonard 94410 St Maurice, identificat cu
identificat cu C.I. seria DP nr. 131507, eliberată de INEP pașaport nr. 07CL18020 emis de Prefecture Du Val-De-
la data de 24.10.2008, CNP 1800917420089, deținând Marne la data de 27.09.2007, valabil până la data de
50 % din capitalul social al societății, respectiv un număr 27.10.2012,
de 10 părți sociale din capitalul social, și deținând împreună un număr de 20 părți sociale în
Gheorghe Virgil, domiciliat în București, str. Mihai cadrul Societății, a 10 lei fiecare, în valoare totală de 200
Bravu nr. 3, bl. 3, sc. 7, et. 5, ap. 255, sector 2, identificat lei, reprezentând 100 % capitalul social, respectiv din
cu C.I. seria RT nr. 655936, eliberată de SPCEP S2 biroul participarea la beneficii și pierderi, adoptă cu unanimitate
nr. 3, eliberată la data de 7.09.2009, CNP de voturi următoarea hotărâre:
1750920423034, deținând 50 % din capitalul social al 1. Suspendarea (întreruperea temporară) a activității
societății, respectiv un număr de 10 părți sociale din Societății, ca urmare a lipsei activității în acest moment.
capitalul social, 2. Suspendarea activității societății se realizează
în temeiul prevederilor actelor constitutive și ale Legii pentur o perioadă de 3 ani, începând de la data de
nr. 31/1990, întruniți în adunare generală la sediul și la 17 septembrie 2010 până la data de 17 septembrie 2013.
data de mai jos, hotărâm: Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 4
1. Schimbarea domeniului principal de activitate al (patru) exemplare originale, la Sinaia, astăzi, 17.09.2010.
S.C. START ENTERPRISE - S.R.L. din 4771 - comerț cu (75/1.823.412)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010 23

Societatea Comercială Societatea Comercială


XODUS - S.R.L., Sinaia, județul Prahova XODUS - S.R.L., Sinaia, județul Prahova

HOTĂRÂREA NR. 5 NOTIFICARE

din data de 16.09.2010 Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul


a adunării generale a asociaților Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
S.C. XODUS - S.R.L., J 29/2399/2005, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
CUI 18145470, atribut fiscal RO, Sinaia,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
str. Mihai Eminescu nr. 27, jud. Prahova
XODUS - S.R.L., cu sediul în orașul Sinaia, str. Mihai
Adunarea generală a asociaților S.C. XODUS - Eminescu nr. 27, județul Prahova, înregistrată sub nr.
S.R.L., societate cu răspundere limitată, organizată și J 29/2399/2005, cod unic de înregistrare 18145470, care
funcționând conform legii române, cu sediul în Sinaia, str. a fost înregistrat sub nr. 78460 din 13.09.2010.
Mihai Eminescu nr. 27, jud. Prahova, înmatriculată la (77/1.823.414)
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova sub nr. J 29/2399/2005, cod de înregistrare Societatea Comercială
fiscală RO18145470 (denumită în continuare FIREDUO MOD - S.R.L.
„Societatea”), ținută la data de 16.09.2010 la sediul Plopeni, județul Prahova
Societății, în conformitate cu prevederile art. 121 din
Legea societăților comerciale nr. 31/1990, referitoare la HOTĂRÂREA NR. 1
formalitățile de convocare, în prezența asociaților: din 1.09.2010 a asociatului unic
Anghel ép. Le Khac Valentina Luminița, cetățean
Subsemnatul Antemir Cătălin Adrian, domiciliat în
francez, născută la data de 19.10.1969 în Ploiești, jud.
Plopeni, Str. Speranței nr. 10, bloc V9, sc. A, ap. 19,
Prahova, cu domiciliul în Franța, 9 Rue Fragonard 94410
identificat cu C.I. seria PH nr. 481652, Plopeni, la data de
St Maurice, identificată cu pașaport nr. 08CT90793 emis
16.07.2004, CNP 1741224295881, în calitate de asociat
de Prefecture Du Val-De-Marne la data de 10.10.2008, unic al S.C. FIREDUO MOD - S.R.L., cu sediul în
valabil până la data de 6.11.2013, și Plopeni, Str. Speranței nr. 10, bloc V9, sc. A, ap. 19, jud.
Le Khac Duc, cetățean francez, născut la data de Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului
2.04.1966 în Saigon, Vietnam, cu domiciliul în Franța, de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J 29/211/2009,
9 Rue Fragonard 94410 St Maurice, identificat cu constiuită în baza actului constitutiv al societății, prin
pașaport nr. 07CL18020 emis de Prefecture Du Val-De- prezenta am hotărât:
Marne la data de 27.09.2007, valabil până la data de Se înființează punct de lucru în Plopeni, Str. Republicii
27.10.2012, nr. 17C, jud. Prahova.
deținând împreună un număr de 20 părți sociale în Restul clauzelor din actul constitutiv al societății
cadrul Societății, a 10 lei fiecare, în valoare totală de 200 rămân neschimbate. Prezentul act adițional face parte
lei, reprezentând 100 % capitalul social, respectiv din integrantă din acesta.
participarea la beneficii și pierderi, adoptă cu unanimitate Tehnoredactat în cinci exemplare.
de voturi următoarea hotărâre: (78/1.823.415)
1. Prelungirea mandatului administratorului Societății,
dna Anghel ép. Le Khac Valentina Luminița, cetățean Societatea Comercială
francez, născută la data de 19.10.1969 în Ploiești, jud. VANIDO CONSULTING - S.R.L.
Prahova, cu domiciliul în Franța, 9 Rue Fragonard 94410 Ploiești, județul Prahova
St Maurice, identificată cu pașaport nr. 08CT90793 emis
de Prefecture Du Val-De-Marne la data de 10.10.2008, HOTĂRÂREA NR. 1/15.06.2010
valabil până la data de 6.11.2013, cu încă 4 (patru) ani, a adunării generale a asociaților
începând cu data de 2.11.2009. Subsemnații Ion-Militaru Viorel-Alexandru, domiciliat
2. Actualizarea actului constitutiv al Societății în în mun. Ploiești, str. Pictor Ion Negulici nr. 3, jud.
conformitate cu prezenta hotărâre. Prahova, CNP 1850501297301, identificat cu C.I. seria
Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 4 PH nr. 789573/18.09.2008 eliberată de SPCLEP Ploiești,
(patru) exemplare originale, la Sinaia, astăzi, 16.09.2010. și Ioniță Andrei-Dan, domiciliat în mun. Ploiești, Str.
(76/1.823.413) Baiului nr. 16, jud. Prahova, CNP 1850315297247,
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010

identificat cu C.I. seria PH nr 907040/18.03.2010 În urma cesiunii, capitalul social de 200 lei este divizat
eliberată de SPCLEP Ploiești, în calitate de asociați ai în 20 părți sociale a 10 lei fiecare și aparține celor trei
S.C. VANIDO COM - S.R.L., cu sediul în satul Plopu, asociați astfel: Ion-Militaru Ion - 120 lei, 12 părți sociale a
com. Plopu, jud. Prahova, cu număr de ordine la Oficiul 10 lei fiecare, respectiv 60 % din capitalul social, Ion-
Registrului Comerțului Prahova J 29/2531/2005, CUI Militaru Emilia - 40 lei, 4 părți sociale a 10 lei fiecare,
18186802, am hotărât: respectiv 20 % din capitalul social, și Bucur Oana-
Eu, Ion-Militaru Viorel-Alexandru, declar că mă retrag Andreea - 40 lei, 4 părți sociale a 10 lei fiecare, respectiv
din societate și cesionez întreg aportul meu la capitalul 20 % din capitalul social.
social, respectiv 10 părți sociale a 10 lei fiecare, domnului Benefiicile și pierderile societății aparțin asociaților
Ion-Militaru Ion, cetățean român, născut la data de proporțional cu cota de participare la capitalul social
5.11.1952 în satul Sălcioara, com. Ghergheasa, jud. vărsat.
Buzău, domiciliat în mun. Ploiești, str. Pictor Ion Negulici Se retrag din funcția de administrator domnii Ion-
nr. 3, jud. Prahova, CNP 1521105293092, identificat cu Militaru Viorel-Alexandru și Ioniță Andrei-Dan.
C.I. seria PH nr. 805512/28.11.2008 eliberată de Conducerea, administrarea și reprezentarea societății
SPCLEP Ploiești. se vor face în continuare de către asociatul Ion-Militaru
Eu, Ioniță Andrei-Dan, declar că mă retrag din Ion, cu drepturi și puteri depline, cu mandat pe termen
societate și cesionez întreg aportul meu la capitalul nelimitat.
Se exclude întreg domeniul secundar de activitate al
social, respectiv 10 părți sociale a 10 lei fiecare, astfel:
societății.
- 2 părți sociale a 10 lei fiecare noului asociat Ion-
Se schimbă domeniul principal de activitate al
Militaru Ion;
societății, iar acesta va fi:
- 4 părți sociale a 10 lei fiecare doamnei Ion-Militaru
6920 - activități de contabilitate și audit financiar;
Emilia, cetățean român, născută la data de 6.09.1952 în
consultanță în domeniul fiscal.
satul Ciupelnița, com. Dumbrava, jud. Prahova,
Se completează obiectul secundar de activitate al
domiciliată în mun. Ploiești, str. Pictor Ion Negulici nr. 3,
societății, cu:
jud. Prahova, CNP 2520906293095, identificată cu C.I.
7022 - activități de consultanță pentru afaceri și
seria PH nr. 789937/19.09.2008 eliberată de SPCLEP
management;
Ploiești, și
7320 - activități de studiere a pieței și de sondare a
- 4 părți sociale a 10 lei fiecare doamnei Bucur Oana- opiniei publice;
Andreea, cetățean român, născută la data de 19.11.1972 7490 - alte activități profesionale, științifice și tehnice
în mun. Ploiești, jud. Prahova, domiciliată în mun. n.c.a.
Ploiești, str. Mitropolit Veniamin Costache nr. 1, bl. 28B, Se schimbă denumirea societății din S.C. VANIDO
et. 2, ap. 2, jud. Prahova, CNP 2721119293106, COM - S.R.L., în S.C. VANIDO CONSULTING - S.R.L.
identificată cu C.I. seria PH nr. 526602/8.02.2005 Se schimbă sediul societății din satul Plopu, com.
eliberată de Pol. Mun. Ploiești. Plopu, județul Prahova, în mun. Ploiești, str. Pictor Ion
Noi, Ion-Militaru Viorel-Alexandru și Ioniță Andrei- Negulici nr 3, camera nr. 2, jud. Prahova.
Dan, declarăm că am primit de la cesionari Restul clauzelor actului constitutiv al societății rămân
contravaloarea părților sociale cesionate, astăzi, data neshcimbate.
semnării prezentului act, și nu mai avem nicio pretenție Tehnoredactat și întocmit de părți pe două pagini,
de nicio natură față de societate sau față de asociații prezentat în patru exemplare.
rămași. (79/1.823.416)
Noi, Ion-Militaru Ion, Ion-Militaru Emilia și Bucur
Oana-Andreea, declarăm că primim cesiunea făcută prin Societatea Comercială
prezentul act de către domnii Ion-Militaru Viorel- VANIDO CONSULTING - S.R.L.
Alexandru și Ioniță Andrei-Dan, am achitat acestora Ploiești, județul Prahova
contravaloarea părților sociarle cesionate astăzi, data
semnării prezentului act, și am luat cunoștință de situația NOTIFICARE
financiar-contabilă a societății, respectiv bilanțul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
societății. Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Ca urmare a încheierii prezentului act, societatea va alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
funcționa cu trie asociați, Ion-Militaru Ion, Ion-Militaru modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Emilia și Bucur Oana-Andreea. actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010 25

VANIDO CONSULTING - S.R.L., cu sediul în municipiul Societatea Comercială


Ploiești, str. Pictor Ion Negulici nr. 3, județul Prahova, SIDERA STONE - S.A., Boldești-Scăeni
înregistrată sub nr. J 29/2531/2005, cod unic de județul Prahova
înregistrare 18186802, care a fost înregistrat sub nr.
HOTĂRÂREA NR. 7/15.09.2010
79177 din 15.09.2010.
(80/1.823.417) Subsemnații;
N.S & SONS GLOBAL INESTMENT - S.A., societate
Societatea Comercială românească pe acțiuni, înființată și funcționând conform
DAIRY AGRO FOOD - S.R.L. legilor din România, având sediul social în România, jud.
Băicoi, județul Prahova Ilfov, o societate înființată în România, cu sediul în orașul
Otopeni, str. Nicolae Grigorescu nr. 19A, bloc Corp C2,
DECIZIE parter, camera 2, județul Ilfov, înregistrată la Registrul
comerțului sub nr. J 23/2372/2009, CUI 24742988,
a asociatului unic reprezentată de dl Nawaf Salameh, cetățean român,
al S.C. DAIRY AGRO FOOD - S.R.L. născut la data de 14.09.1965 în Marmarita, Siria,
Subsemnatul Petrișor Tiberiu-Nicolae, cetățean domiciliat în orașul Voluntari, Drumul Potcoavei nr. 71A,
jud. Ilfov, identificat cu C.I. seria IF nr. 152542, eliberată
român, domiciliat în București, str. Tuzla nr. 9-27, bl. J,
de SPCLEP Voluntari la data de 28.06.2007, împuternicit
et. 2, ap. J25, sectorul 2, posesor al C.I. seria RT nr.
în baza actului constitutiv, în calitate de acționar, deținând
721735, eliberată de SPCLEP S2, biroul nr. 2, la data de
332.021.627 acțiuni reprezentând 99,99 % din capitalul
4.02.2010, deținând un număr de 20 părți sociale, social al societății, și
reprezentând 100 % capitalul social al societății, Rim Daoud, cetățean arab, născut în data de
reprezentat de dna Petrișor Daniela, identificată cu C.I. 31.03.1974 în Siria, domiciliat în orașul Voluntari, Drumul
seria PH nr. 708753, CNP 2650929290073, prin procură Potcoavei nr. 71A, identificat cu pașaportul seria JS nr.
nr. 138/24.06.2010, decid: 732394, eliberat de autoritățile din Siria în data de
Art. 1. Renunțarea la înregistrarea art. 5 din actul 4.03.2004, în calitate de acționar deținând 33.206 acțiuni
adițional nr. 1266/6.07.2010, privind schimbarea sediului reprezentând 0,01 % din capitalul social al societății,
social din Băicoi, Str. Tufenilor nr. 20, camera 3, județul în calitate de acționari reprezentând 100 % capitalul
Prahova, în satul Lucianca nr. 45, o cameră, com. societății SIDERA STONE - S.A., societate comercială
Butimanu, județul Dâmbovița. legal înființată și funcționând în conformitate cu legislația
românească, având sediul social în Boldești-Scăeni, șos.
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
Ploiești-Vălenii de Munte, Km 9, Pavilion Tesa, Camera 5,
neschimbate.
Releveu C13, parter, număr de ordine în registrul
(81/1.823.418) comerțului J 29/3056/2008, CUI 14970032 (denumită în
continuare „Societatea”), pentru o mai bună desfășurare
Societatea Comercială
a activității Societății, acționarii, în unanimitate, am
DAIRY AGRO FOOD - S.R.L. hotărât următoarele:
Băicoi, județul Prahova 1. Retragerea din funcția de administrator al societății,
urmare a demisiei acestora, a următorilor:
NOTIFICARE a) Givelegian Costin, cetățean român, născut la data
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul de 6.10.1979 în Constanța, domiciliat în Eforie Nord,
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 Strada Transilvaniei nr. 16B, județul Constanța, identificat
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu cu C.I. seria KT nr. 392003, eliberată de SPELCP Eforie
la data de 21.11.2003, CNP 1791006131268;
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
b) Rim Daoud, cetățean sirian, domiciliată în Damasc,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
R. Arabă Siria cu reședința în Ilfov, Drumul Potcoavei
DAIRY AGRO FOOD - S.R.L., cu sediul în Băicoi, Str.
nr. 71A, posesoare a cărții de rezidență seria RTR nr.
Tufenilor nr. 20, județul Prahova, înregistrată sub nr. 19985 eliberată de O.R.I. Ilfov la data de 15.01.2009,
J 29/498/2010, cod unic de înregistrare 26790396, care a CNP 8740401290012, identificată cu pașaportul seria JS
fost înregistrat sub nr. 79244 din 16.09.2010. nr. 4732394, eliberat de autoritățile din Siria în data de
(82/1.823.419) 4.03.2004.
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010

2. Consiliul de administrație al societății mai sus Societatea Comercială


menționate va fi format din următorii: FABYFARM PET - S.R.L., Vălenii de Munte
a) Salameh Nawaf, cetățean român, născut la data de județul Prahova

14.09.1965 în Marmarita, Siria, domiciliat în orașul HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/24.09.2010


Voluntari, Drumul Potcoavei nr. 71A, jud. Ilfov, identificat
Subsemnații Dosaru Cristinel Sorin, domiciliat în
cu C.I. seria IF nr. 152542, eliberată de SPCLEP Vălenii de Munte, Fdt. Luceafărul nr. 1, jud. Prahova,
Voluntari la data de 28.06.2007 - președinte consiliu de identificat cu C.I. seria PH nr. 532803, eliberată de Pol.
administrație; Vălenii de Munte la data de 9.03.2005, CNP
b) Georgios Christoforidis, cetățean elen, născut la 1700429297290, și Dosaru Alina-Ileana, domiciliată în
Vălenii de Munte, Fdt. Luceafărul nr. 1, jud. Prahova,
data de 13.01.1973 în Attikis, Grecia, domiciliat în
identificat cu C.I. seria PH nr. 532802, eliberat de Pol.
Sparouni Trikorfou nr. 4, Atena - Attika, Grecia, identificat Vălenii de Munte la data de 9.03.2005, CNP
cu PA nr. AA0771775 eliberat de autoritățile grecești la 2700427297301, în calitate de asociați ai S.C.
data de 3.03.2006 - membru consiliu de amdinistrație; FABYFARM PET - S.R.L., cu sediul în Vălenii de Munte,
c) Savva Stelios, cetățena cipriot, sex masculin, str. Fundătura Luceafărului nr. 1, jud. Prahova, nr. ORC
PH J 29/1490/2005, CUI 17765792, am hotărât:
născut la data de 19.10.1971 în Lefkosia, Cipru, fiul lui
1. Se înființează punct de lucru la adresa: Ploiești, Str.
Panayiotis Savva și al lui Eleftheria Savva, domiciliat în Poștei nr. 34B, jud. Prahova.
Kerkyras Dioni, Pikermi, Attiki Greece, identificat cu Restul prevederilor rămân neschimbate.
pașaport CYP nr. E078954 eliberat de autoritățile din (85/1.823.422)
Larnaca la data de 18.08.2003.
Societatea Comercială
În urma acestor modificări, se va redacta un act
HAD SECURITY PROTECTION - S.R.L.
constitutiv actualizat. Ploiești, județul Prahova
Prezenta hotărâre a fost luată în conformitate cu
prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, și HOTĂRÂREA NR. 1
ale actului constitutiv. din data de 24.09.2010
Hotărârea a fost redactată în 4 (patru) exemplare
a asociaților
originale, astăzi, 15.09.2010, la sediul societății din
Subsemnații Comanescu Dănuț, cu domiciliul în mun.
Prahova. Ploiești, str. Domnișori nr. 23, bl. 9B, sc. A, et. 2, ap. 8,
(83/1.823.420) jud. Prahova, având C.I. seria PH nr. 400576, CNP
1740710104969, eliberat de mun. Ploiești la data de
Societatea Comercială 22.07.2003, domnul Ene Horațiu, cu domiciliul în mun.
SIDERA STONE - S.A. Ploiești, Str. Dreptății nr. 21, jud. Prahova, având C.I.
seria PH nr. 366545, CNP 1720511293106, eliberat de
Boldești-Scăeni, județul Prahova
mun. Ploiești la data de 25.02.2003, domnul Teodorescu
Adrian-Radu, domiciliat în mun. Ploiești, Int. Deditel nr. 3,
NOTIFICARE
bl. 109A, sc. A, et. 4, ap. 18, jud. Prahova, având C.I.
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul seria PH nr. 695388, CNP 1650125293114, eliberat de
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 SPCLEP Ploiești la data de 10.07.2007, în calitate de
asociați la S.C. HAD SECURITY PROTECTION - S.R.L.,
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
având J 29/269/2010, CUI 26574120, cu sediul în mun.
modificările și completările ulterioare, depunerea textului Ploiești, str. Domnișori nr. 21 (camera cu simbol 1 camera
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale de zi), bl. 9C, sc. B, ap. 22, județul Prahova, am hotărât
SIDERA STONE - S.A., cu sediul în Boldești-Scăeni, șos. următoarele:
Ploiești-Vălenii de Munte, Km 9, parter, județul Prahova, 1. Înființarea unui punct de lucru în mun. Ploiești, Str.
Democrației nr. 60-62, corp clădire Federalcoop Prahova
înregistrată sub nr. J 29/3056/2008, cod unic de
SCC, et. 2, camera 301, (birou), jud. Prahova, începând
înregistrare 14970032, care a fost înregistrat sub nr. cu data de 1.10.2010.
80841 din 24.09.2010. Data: 24.09.2010
(84/1.823.421) (86/1.823.423)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010 27

Societatea Comercială legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al


DAVY INFO SERV - S.R.L. societății, conform procesului-verbal din data de
Breaza, județul Prahova 27.09.2010, hotărăște:
Art. 1. Desființarea punctului de lucru din Brașov, Str.
HOTĂRÂREA NR. 1/24.09.2010 Cărămidăriei nr. 3, jud. Brașov.
Societatea Comercială DAVY INFO SERV - S.R.L., Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
persoană juridică de naționalitate română, nr. de neschimbate.
înmatriculare în Registrul Comerțului (88/1.823.425)
J 29/1123/14.04.2008, cu sediul în or. Breaza, str. Cocora
Societatea Comercială
nr. 1, camera C1, jud. Prahova, CUI 23722648 din
MARALEX BIO PAPIR - S.R.L.
15.04.2008, reprezentată de Tanase-Dragan Constantin-
Breaza, județul Prahova
Sorin, domiciliat în orașul Breaza, str. Cocora nr. 1, jud.
Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 536918, eliberată
DECIZIE NR. 1
la data de 30.03.2005 de Poliția orașului Breaza, CNP
1760617293168, și Tanase-Dragan Claudia-Elena, din data de 29.09.2010
domiciliată în or. Breaza, str. Cocora nr. 1, jud. Prahova, a asociatului unic
identificată cu C.I. seria PH nr. 536919, eliberată la data al S.C. MARALEX BIO PAPIR - S.R.L.
de 30.03.2005 de Poliția or. Breaza, CNP
Subsemnata Rusea Maria-Alexandra, de cetățenie
2760706290573, în calitate de asociați, a hotărât
română, născută la data de 9.09.1981 în Pitești, jud.
înființarea unui punct de lucru în orașul Breaza, Str.
Argeș, domiciliată în București, str. Cetatea Histria nr. 1,
Ocinei nr. 132, jud. Prahova, camera notată C9, pe schița
bl. M13, sc. A, et. 7, ap. 29, sectorul 6, CNP
de plan anexă la contractul de închiriere nr.
2810909035319, identificată cu C.I. seria RX nr. 361954,
76/22.09.2010.
emisă de S6, biroul nr. 3, la data de 19.09.2005, deținând
Activitatea desfășurată la punctul de lucru are nr. 4711
un număr de 20 părți sociale, reprezentând 100 %
din codul CAEN. capitalul social al societății, decid:
Data: 24.09.2010 Art. 1. Înființarea unui punct de lucru în:
(87/1.823.424) - Breaza, Bd. Eroilor nr. 1a, bl. N10, parter, jud.
Prahova.
Societatea Comercială
Art. 2. Restul prevederilor din statutul societății rămân
SILDANI SERVICES - S.R.L., Boldești-Scăeni
neschimbate.
județul Prahova
(89/1.823.426)
HOTĂRÂRE Societatea Comercială
din data de 28.09.2010 REVLIS - S.R.L., satul Șipotu
comuna Lipănești, județul Prahova
a adunării generale a asociaților
S.C. SILDANI SERVICES - S.R.L. DECIZIE
Adunarea generală a asociaților, în prezența:
din data de 28.09.2010
dlui Dinulescu Cătălin-Dănuț, cetățean român,
domiciliat în Boldești-Scăeni, Str. Petroliștilor nr. 11, bl. a asociatului unic
80, et. 2, ap. 8, județul Prahova, posesor al C.I. seria PH Dl Manoliu Silviu Nicolae, domiciliat în Ploiești, Piața
nr. 573508, eliberată de SPCLEP Boldești-Scăeni la data Victoriei nr. 4, bloc Vest, sc. C, et. 3, ap. 72, județul
de 145.10.2005, CNP 1771205295886, deținând un Prahova, act identitate C.I. seria PH nr. 443546, eliberată
număr de 10 părți sociale, reprezentând 50 % din de Poliția Municipiului Ploiești la data de 2.02.2004, CNP
capitalul social al societății, și 1811209080117, asociat unic la S.C. REVLIS - S.R.L., cu
dlui Popescu Claudiu-Silviu, cetățean român, sediul în Prahova, com. Lipănești, satul Șipotu, având
domiciliat în Ploiești, Bd. Republicii nr. 194, județul număr de ordine la Registrul Comerțului de pe lângă
Prahova, posesor al C.I. seria PH nr. 506722, eliberată Tribunalul Prahova J 29/200/2003, CUI 15185705, având
de Pol. Ploiești la data de 5.11.2004, CNP în același timp și calitatea de administrator la S.C.
1690522205058, deținând un număr de 10 părți sociale, REVLIS - S.R.L. (în baza actului constitutiv al societății
reprezentând 50 % din capitalul social al societății, comerciale), decide:
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010

- Reluarea activității societății începând cu data de Societatea Comercială


1.10.2010, ca urmare a modificării climatului economic SOMONUL IMPEX - S.R.L.
prin posibilitatea încheierii de noi contracte în vederea Ploiești, județul Prahova
asigurării activității economice a societății.
Prezenta hotărâre a fost întocmită și semnată astăzi, HOTĂRÂREA NR. 1/28.09.2010
28.09.2010, la sediul societății, în 3 exemplare originale.
(90/1.823.427) Subsemnații Balotă Ionuț-Corneliu, cetățean român,
născut la data de 9.06.1976 în Ploiești, jud. Prahova,
Societatea Comercială domiciliat în Ploiești, Str. Streiului nr. 1, bl. 137, sc. A, ap. 21,
GETSORAL - S.R.L., Ploiești, județul Prahova jud. Prahova, CNP 1760609293205, identificat cu C.I. -
PH 225470/28.03.2001, eliberată de Pol. Ploiești, și
HOTĂRÂREA NR. 3/20.09.2010
Vasile Maria, cetățean român, născută la data de
a adunării generale a asociaților 5.11.1969 în com. Prăjeni, jud. Botoșani, domiciliată în
S.C. GETSORAL - S.R.L. Ploiești, Str. Aviatorilor nr. 6, bl. 105A2, sc. A, et. 4, ap. 18,
Subsemnații: jud. Prahova, CNP 2691105077307, identificată cu C.I. -
Ioana Mihail Tiberiu, cetățean român, posesoare a C.I. PH 5000387/7.10.2004, eliberată de Pol. Ploiești, în
seria PH nr. 684132, eliberată de SPCLEP Ploiești la calitate de asociați ai S.C. SOMONUL IMPEX - S.R.L., cu
data de 17.05.2007, și sediul în Ploiești, Str. Aviatorilor nr. 6, bl. 105, sc. A2, et. 4,
Anghelina Alexandra Lidia, cetățean român,
ap. 18, jud. Prahova, cu număr de ordine la O.R.C. - PH
posesoare a C.I. seria PH nr. 805605, eliberată de
SPCLPEP Ploiești la data de 28.11.2008, J 29/1561/2009, CUI 26134499, am hotărât înființarea
în calitate de asociați la S.C. GETSORAL - S.R.L., am unui punct de lucru al societății situat în orașul Băicoi, str.
hotărât deschiderea unui punct de lucru situat în mun. Dorobanți nr. 2, jud. Prahova.
Ploiești, Str. Laboratorului nr. 15, începând cu data de Restul clauzelor actului constitutiv al societății rămân
1.06.2010. neschimbate.
Restul clauzelor din actul constitutiv rămân Data: 28.09.2010
neschimbate.
(93/1.823.430)
(91/1.823.428)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
RAZALLI PROD - S.R.L.
APOLLO BRETEN - S.N.C.
satul Măneciu Pământeni Câmpina, județul Prahova
comuna Măneciu, județul Prahova
DECIZIA NR. 1/27.09.2010
HOTĂRÂREA NR. 1/27.09.2010 Dl Dăscăleciu Viorel, domiciliat în orașul Câmpina, Str.
Subsemnații Breten Petre, domiciliat în com. Măneciu, Democrației nr. 9, bl. 2, sc. B, ap. 21, jud. Prahova,
satul Măneciu-Pământeni, nr. 301, jud. Prahova, CNP posesor al C.I. seria PH nr. 641761, CNP
1510627297298, identificat cu C.I. - PH 1490711290923, eliberată de Pol. Câmpina la data de
508236/11.11.2004, eliberată de Poliția Orașului Vălenii
25.10.2006, în calitate de asociat unic și administrator al
de Munte, și Breten Dorina, domiciliată în com. Măneciu,
S.C. RAZALLI PROD - S.R.L., cu sediul în Câmpina, str.
satul Măneciu-Pământeni, nr. 301, jud. Prahova, CNP
2510308297290, identificată cu C.I. - PH I.H. Rădulescu nr. 43, jud. Prahova, nr. ORC PH
508237/11.11.2004, eliberată de Poliția Orașului Vălenii J 29/276/6.03.1997, CUI 9265664, în baza actului
de Munte, în calitate de asociați ai S.C. APOLLO constitutiv al societății comerciale și în temeiul
BRETEN - S.N.C, cu sediul în comuna Măneciu, satul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile
Măneciu Pământeni, str. Mocani nr. 599, jud. Prahova, cu comerciale, decide:
număr de ordine la Registrul Comerțului Prahova Art. 1. Se înființează un punct de lucru al societății, cu
J 29/2965/1993, CUI 5007859, am hotărât suspendarea destinația de magazin alimentar și bar, cu sediul în mun.
activității societății pe o perioadă de trei ani, începând cu
Câmpina, str. Dr. Babeș nr. 1, jud. Prahova, în baza
data de 1.10.2010, din motive financiare.
Tehnoredactat și întocmit de părți pe o pagină, contractului de închiriere nr. 10889/22.09.2010.
prezentat în patru exemplare. Întocmit astăzi, 27.09.2010, la sediul societății, în
Data: 27.09.2010 3 exemplare originale.
(92/1.823.429) (94/1.823.431)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010 29

Societatea Comercială Societatea Comercială


CRIONIS CONSTRUCT - S.R.L. COSMAROIL TRANS - S.R.L., satul Bărcănești
satul Puchenii Moșneni, comuna Puchenii Mari comuna Bărcănești, județul Prahova
județul Prahova
HOTĂRÂRE
HOTĂRÂREA NR. 14 a asociatului unic
din data de 29.09.2010 Subsemnata Constantin Marilena Roxana, cetățean
român, născută în mun. Ploiești, jud. Prahova, la data de
a adunării generale a asociaților
5.03.1977, domiciliată în com. Bărcănești, satul
S.C. CRIONIS CONSTRUCT - S.R.L.
Bărcănești, nr. 281, jud. Prahova, identificată cu C.I. seria
Subsemnatul Cristea Marius Ionuț, cetățean român, PH nr. 549805, eliberată de Pol. Ploiești/2005, CNP
născut la 14.05.1977 în Ploiești, jud. Prahova, domiciliat 2770305293094, în calitate de asociat unic la S.C.
în com. Puchenii Mari, satul Puchenii Moșneni nr. 100, COSMAROIL TRANS - S.R.L., cu sediul în com.
jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 222369, Bărcănești, satul Bărcănești nr. 281, jud. Prahova,
eliberată de Mun. Ploiești la data de 14.03.2001, înmatriculată la Registrul Comerțului Prahova sub nr.
CNP 1770514293092, în calitate de unic asociat al S.C. J 29/2478/2008, prin prezenta am hotărât următoarele:
CRIONIS CONSTRUCT - S.R.L., am hotărât Se completează obiectul de activitate cu 3700 -
următoarele: colectarea și epurarea apelor uzate, 3900 - activități și
Art. 1. Se suspendă activitatea societății pe o perioadă servicii de decontaminare.
de 3 (trei) ani, începând de la data de 1.10.2010 până la Restul prevederilor actului constitutiv al societății
data de 1.10.2013. rămân neschimbate, prezenta hotărâre făcând parte
integrantă din acesta. Redactată și multiplicată de către
Redactată astăzi, 29.09.2010, în trei exemplare
avocat Cristache Georgiana Monica, în patru exemplare,
originale.
din care trei s-au înmânat părții.
(95/1.823.432)
(97/1.823.434)
Societatea Comercială
Societatea Comercială
GIGASOFT ROM - S.R.L., satul Țânțăreni COSMAROIL TRANS - S.R.L., satul Bărcănești
Blejoi, județul Prahova comuna Bărcănești, județul Prahova

HOTĂRÂREA NR. 1/29.09.2010 NOTIFICARE


a asociaților S.C. GIGASOFT ROM - S.R.L. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Subsemnații Mihai Florin și Banu Florin Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
Silviu/Adunarea generală a asociaților, în prezența: alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
dlui Mihai Florin, de cetățenie română, domiciliat în modificările și completările ulterioare, depunerea textului
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
satul Ploieștori, com. Blejoi nr. 76, jud. Prahova, CNP
COSMAROIL TRANS - S.R.L., cu sediul în satul
1840927297284, identificat cu C.I. seria PH nr. 873011,
Bărcănești, comuna Bărcănești, județul Prahova, nr. 281,
emisă de S.P.C.L.E.P. Ploiești la data de 13.10.2009,
înregistrată sub nr. J 29/2478/2008, cod unic de
deținând un număr de 10 părți sociale, reprezentând înregistrare 24424666, care a fost înregistrat sub nr.
50 % din capitalul social al societății, 81767 din 29.09.2010.
dlui Banu Florin Silviu, de cetățenie română, domiciliat
(98/1.823.435)
în Ploiești, bd. București nr. 3, bl. 7B, et. 4, ap. 25, jud.
Prahova, CNP 1781014293149, identificat cu C.I. seria Societatea Comercială
PH nr. 818618, emisă de S.P.C.L.E.P. Ploiești la data de BISNITARU - S.R.L., satul Vadu Părului
11.02.2009, deținând un număr de 10 părți sociale, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova
reprezentând 50 % din capitalul social al societății,
hotărăște: HOTĂRÂREA NR. 1
Art. 1. Suspendarea activității pe o perioadă de 3 ani,
din data de 29.09.2010
începând cu data de 1.10.2010, ca urmare a dificultăților
financiare întâmpinate în desfășurarea activității. a asociatului unic
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân Subsemnatul Matei Tomita Florin, cu domiciliul în
neschimbate. com. Albești-Paleologu, satul Vadu Părului nr. 653, jud.
(96/1.823.433) Prahova, identificat cu C.I. seria PH nr. 700266, CNP
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010

1750224296758, eliberată de SPCLEP Urlați la data de ap. 8, județul Prahova, CNP 2481003290076, identificată
1.08.2007, în calitate de asociat unic la S.C. BISNITARU cu C.I. seria PH nr. 238762/4.06.2001, eliberată de Poliția
- S.R.L., având J 29/290/2000, CUI 12892850, cu sediul Băicoi, în calitate de asociați ai S.C. VALBOMCRIS -
în satul Vadu Părului, com. Albești-Paleologu nr. 653, S.R.L., cu sediul în comuna Filipeștii de Pădure, Str.
județul Prahova, am hotărât: Gării, bl. 26, sc. A, et. 3, ap. 8, județul Prahova, având
1. Radierea punctului de lucru situat în satul Valea număr de ordine la ORC Prahova J 29/186/1999, CUI
Largă, com. Valea Călugărească nr. 77, județul Prahova, 11557253, am hotărât:
începând cu data de 29.09.2010. Eu, Bejinaru Cristina, declar că mă retrag din
(99/1.823.436) societate și din calitatea de administrator și cesionez
aportul meu la capitalul social, respectiv cele 7 părți
Societatea Comercială
sociale în valoare de 70 lei, doamnei Bombica Valeria.
DOMADY COST - S.R.L., satul Cireșanu
comuna Baba Ana, județul Prahova Declar că am primit de la cesionar contravaloarea
părților sociale cesionate, astăzi, data semnării
DECIZIE prezentului act.
Eu, Bombica Valeria, declar că primesc cesiunea
din data de 29.09.2010,
făcută de către Bejinaru Cristina, am achitat acesteia
a asociatului unic al S.C. DOMADY COST - S.R.L.
contravalorea părților sociale cesionate astăzi, data
Subsemnata Petre Mădălina, de cetățenie română, semnării prezentului act.
domiciliată în satul Baba Ana nr. 580, comuna Baba Ana,
Ca urmare a încheierii prezentului act, societatea
județul Prahova, identificată cu C.I. seria PH nr. 947452,
comercială va funcționa cu asociata unică, Bombica
eliberată de SPCLEP Baba Ana la data de 8.09.2010,
Valeria. În urma cesiunii, capitalul social de 200 lei este
CNP 2870105295601, deținând un număr de 20 părți
divizat în 20 părți sociale a 10 lei fiecare, și aparține în
sociale, reprezentând 100 % capitalul social al societății,
întregime asociatului unic.
decid:
Art. 1. Suspendarea activității societății pe o perioadă Se retrage din funcția de administrator, Bijinaru
de trei ani, începând cu data de 29.09.2010. Cristina.
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân Administrarea societății se va face de către Bombica
neschimbate. Valeria cu drepturi și puteri depline, pe perioadă
Prezentul înscris sub semnătură privată a fost nelimitată.
redactat astăzi, 29.09.2010, la Compartimentul de Restul clauzelor actului constitutiv al societății rămân
asistență din cadrul ORCT Prahova, la cererea și pe neschimbate. Tehnoredactat și întocmit de părți pe o
răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. pagină, prezentat în patru exemplare.
81630 din data de 29.09.2010, într-un număr de cinci (101/1.823.438)
exemplare, din care patru exemplare pentru părți și un
exemplar pentru Compartimentul de asistență. Societatea Comercială
(100/1.823.437) VALBOMCRIS - S.R.L.
comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova
Societatea Comercială
VALBOMCRIS - S.R.L. NOTIFICARE
comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
HOTĂRÂREA A.G.A. NR. 1/27.09.2010 Prahova notifică în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Subsemnații Bejinaru Cristina, cetățean român,
modificările și completările ulterioare, depunerea textului
născută la 10.08.1974 în Câmpina, județul Prahova,
actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
domiciliată în satul Filipeștii de Pădure nr. 821B, bl. 27A,
ap. 6, comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova, CNP VALBOMCRIS - S.R.L., cu sediul în comuna Filipeștii de
2740810290078, identificată cu C.I. seria PH nr. Pădure, Str. Gării, bl. 26, sc. A, et. 3, ap. 8, județul
779575/8.08.2008, eliberată de SPCLEP Băicoi, și Prahova, înregistrată sub nr. J 29/186/1999, cod unic de
Bombica Valeria, cetățean român, născută la 3.10.1948 înregistrare 11557253, care a fost înregistrat sub nr.
în satul Ditești Filipeștii de Pădure, județul Prahova, 81803 din 29.09.2010.
domiciliată în satul Filipeștii de Pădure nr. 821C, bl. 26, (102/1.823.439)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010 31

Societatea Comercială Societatea Comercială


FELIN PROTECT - S.R.L. FELIN PROTECT - S.R.L.
Ploiești, județul Prahova Ploiești, județul Prahova

HOTĂRÂREA NR. 1
NOTIFICARE
din data de 9.09.2010,
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
a adunării generale extraordinare a asociaților
S.C. FELIN PROTECT - S.R.L. Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Subsemnații
- Cucu Violeta, domiciliată în Ploiești, Str. Cosminele modificările și completările ulterioare, depunerea textului
nr. 14, bl. 163A, sc. A, ap. 16, identificată cu C.I. seria PH actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
nr. 332979/2002, eliberată de Poliția Ploiești, CNP FELIN PROTECT - S.R.L., cu sediul în Ploiești, Str.
2670517104995, în calitate de asociat și administrator al Cosminele nr. 14, bl. 163A, ap. 16, județul Prahova,
S.C. FELIN PROTECT - S.R.L., cu sediul în Ploiești, Str.
înregistrată sub nr. J 29/731/2010, cod unic de
Cosminele nr. 14, bl. 163A, ap. 16, județul Prahova,
având J 29/731/2010 și CUI 27020999; înregistrare 27020999, care a fost înregistrat sub nr.
- Aman Teodor-Grigore-Răzvan, cu domiciliul în 81825 din 29.09.2010.
București, Str. Pastorului nr. 1, bl. 3, et. 6, ap. 27, sectorul 6, (104/1.823.441)
identificat cu C.I. seria RD nr. 415968/2004, eliberată de
Secția 6 Poliție, CNP 1570721400526, în calitate de Societatea Comercială
asociat al S.C. FELIN PROTECT - S.R.L., cu sediul în NIALCOS COM - S.R.L., satul Teișani
Ploiești, str. Cosminele nr. 14, bl. 163A, ap. 16, județul
comuna Teișani, județul Prahova
Prahova, având J 29/731/2010 și CUI 27020999, de
comun acord, am decis următoarele:
DECIZIE
Articol unic. Modificarea art. 7 din actul constitutiv al
S.C. FELLIN PROTECT - S.R.L., în sensul că din data de 29.09.2010,
administrarea societății va fi realizată cu puteri depline de a asociatului unic al S.C. NIALCOS COM - S.R.L.
oricare dintre cei doi asociați, pe perioadă
nedeterminată. Subsemnata Ciomag Nineta, de cetățenie română,
Astfel, art. 7 va avea următorul cuprins: domiciliată în Vălenii de Munte, str. T. Vladimirescu nr. 7,
„Pentru toate acțiunile care determină cadrul general bl. C8, sc. A, et. 1, ap. 7, județul Prahova, identificată cu
al societății și strategia de dezvoltare a acesteia, C.I. seria PH nr. 827430, eliberată de SPCLEP Vălenii de
hotărârile se vor lua de către adunarea generală a
Munte la data de 26.03.2009, CNP 2660122297316,
asociaților, reprezentând conducerea supremă a
deținând un număr de 20 părți sociale, reprezentând
acesteia.
Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o 100 % capitalul social al societății, decid:
hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorității cerute, Art. 1. Înființarea unui punct de lucru în satul Măneciu-
adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii Ungureni, Str. Gării nr. 420, comuna Măneciu, județul
de zi, oricare ar fi numărul de asociați și partea din Prahova.
capitalul social reprezentată de asociații prezenți, inclusiv
Art. 2. Restul prevederilor din actul constitutiv rămân
pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului
constitutiv. neschimbate.
Administrarea societății va fi realizată, cu puteri Prezentul înscris sub semnătură privată a fost
depline, pentru un termen nelimitat, de oricare dintre redactat astăzi, 29.09.2010, la Compartimentul de
asociații: Cucu Violeta și Aman Teodor Grigore Răzvan. asistență din cadrul ORCT Prahova, la cererea și pe
Controlul societății se va realiza de către asociați, care răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr.
pot numi un cenzor.”
81797 din data de 29.09.2010, într-un număr de cinci
Restul clauzelor rămân neschimbate.
Redactat azi, 9 septembrie 2010, în Ploiești, în trei exemplare, din care patru exemplare pentru părți și un
exemplare, dintre care două s-au înmânat asociaților. exemplar pentru Compartimentul de asistență.
(103/1.823.440) (105/1.823.442)
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 4380/22.X.2010

Societatea Comercială Societatea Comercială


GRUIAIMPACT 2009 - S.R.L. SAMAS 2000 - S.R.L., Ploiești, județul Prahova
Ploiești, județul Prahova
NOTIFICARE
HOTĂRÂRE
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
din data de 28.09.2010,
Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
a adunării generale a asociaților
S.C. GRUIAIMPACT 2009- S.R.L., cu sediul în alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Ploiești, Str. Transilvaniei, RO26240287, modificările și completările ulterioare, depunerea textului
J 29/1701/19.11.2009 actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
Subsemnata Gruia Adriana Simona, domiciliată în SAMAS 2000 - S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Roșiori
București, str. Badea Dumitru nr. 6B, sectorul 5, nr. 16, județul Prahova, înregistrată sub nr.
identificată cu C.I. seria DP nr. 131125, CNP
J 29/2236/2005, cod unic de înregistrare 12964751, care
2861003420057, eliberată de I.N.E.P. la data de
24.09.2008, în calitate de asociată unică a S.C. a fost înregistrat sub nr. 81646 din 29.09.2010.
GRUIAIMPACT 2009 - S.R.L., am aprobat și hotărât în (108/1.823.458)
data de 28.09.2010 înființarea unui punct de lucru la
adresa din București, str. Huși nr. 13, parter, sectorul 4. Societatea Comercială
(106/1.823.443) DINO KARMA IMPEX - S.R.L.
Ploiești, județul Prahova
Societatea Comercială
PERFECTVIEW - S.R.L., satul Homorâciu
NOTIFICARE
comuna Izvoare, județul Prahova
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
HOTĂRÂREA NR. 342 Prahova notifică, în conformitate cu prevederile art. 204
din 27.09.2010, a asociatului unic alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu
Subsemnatul Dinca Robert Nicolae, domiciliat în modificările și completările ulterioare, depunerea textului
Vălenii de Munte, str. Crișan nr. 2, bl. B18, sc. A, ap. 2, actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale
identificat cu C.I. seria PH nr. 506288, eliberată de Poliția DINO KARMA IMPEX - S.R.L., cu sediul în Ploiești, Șos.
Vălenii de Munte la data de 4.11.2004, având CNP
Nordului nr. 9, județul Prahova, înregistrată sub nr.
1750307297320, în calitate de asociat unic, am hotărât
desființarea punctului de lucru din Buzău, Str. Unirii nr. J 29/1536/2009, cod unic de înregistrare 26109177, care
2B, județul Buzău, începând cu data de 27.09.2010. a fost înregistrat sub nr. 81647 din 29.09.2010.
(107/1.823.444) (109/1.823.459)

Motivul:Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Florentina-Magdalena P. Constandache Locatia:Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

&JUYDGY|479128]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4380/22.X.2010 conține 32 de pagini. Prețul: 6,40 lei ISSN 1220–4889