Sunteți pe pagina 1din 393

Cyan Yellow Magenta Black Cyan Yellow Magenta Black

George ERDELI

ORINT
Melinda CÂNDEA

ü
Cristian BRAGHIN|
Silviu COSTACHIE
Daniela ZAMFIR

C
DIC}IONARE & ENCICLOPEDII CORINT IC}IONAR

GEOGRAFIE UMAN| DIC}IONAR


Lucrarea, prima de acest gen
din ]ara noastr\, este conceput\
ca un instrument
de informare complex\, oferind speciali[tilor
din domeniu, celor din [tiin]ele `nrudite [i publicului larg
o imagine exact\ asupra no]iunilor utilizate `n geografia uman\.
S-a `ncercat definirea concis\, clar\ [i corect\
a peste 3000 de termeni, pentru ca acest dic]ionar s\ constituie

de
o surs\ accesibil\ [i eficient\ de cunoa[tere.

GEOGRAFIE
UMAN|
ü
ISBN: 973-9413-76-5 C ORINT
DIC}IONARE & ENCICLOPEDII CORINT
DIC}IONAR DE GEOGRAFIE UMAN|
Redactor: OCTAVIAN CISMA{
Tehnoredactor: DANIELA DIACONESCU
Cartograf: ELENA GRIGORE
Coperta: WALTER RIESS

Editura CORINT
Str. Prof. Ion Bogdan nr. 19
Sectorul 1, Bucure[ti
Tel./Fax: 211.97.66; Tel: 210.70.86

I.S.B.N. 973-9413-76-5

Toate drepturile asupra acestei edi]ii sunt rezervate Editurii CORINT.


GEORGE ERDELI
MELINDA CÂNDEA CRISTIAN BRAGHIN|
S I LV I U C O S TA C H I E DANIELA ZAMFIR

DIC}IONAR
DE
GEOGRAFIE UMAN|
Coordonatori:
Prof. univ. dr. George Erdeli
Prof. univ. dr. Mihai Ielenicz

ü
C ORINT
Bucure[ti, 1999
Abrevieri sec. - secol
amer. - american\ Sin - sinonim(e)
cca - circa span. - spaniol
cuv. - cuvânt [.a. - [i altele
d.Hr. - dup\ Hristos
engl. - englez\, englezescul Simboluri
ex - exemplu, exemple Å - angström
expr. - expresie °C - grad Celsius
fig. - figurat cal - calorie
fr. - francez, fran]uzescul CP - cal putere
germ. - german\, germanul g - gram
gr. - greac\, grecescul gal - galon
`.Hr. - `nainte de Hristos h - or\
jud. - jude], jude]ul ha - hectar
lat. - latin\, latinescul J - joule
lb. - limba kWh - kilowatt-or\
loc. - locuitor(i) l - litru
n. - n\scut m - metru
p. - pagina Pa - pascal
Pen. - peninsul\ s - secund\
pers. - persoane $ - dolari americani
pl. - plural U - uraniu
reg. - regionalism W - watt
Rep. - republic\ yd - yard

Acronime
A.E.L.S. - Asocia]ia European\ a Liberului Schimb
A.S.E.A.N. - Asocia]ia Na]iunilor din Asia de Sud-Est
B.I.M. - Biroul Interna]ional al Muncii
B.I.R.D. - Banca Interna]ional\ pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare
C.B.D. - Central Business District
C.E.C.O. - Comunitatea European\ a C\rbunelui [i O]elului
C.E.E. - Comunitatea Economic\ European\
F.A.O. - Organiza]ia Na]iunilor Unite pentru Alimenta]ie [i Agricultur\
F.M.I. - Fondul Monetar Interna]ional
N.A.F.T.A. - Acordul de Liber Schimb Nord-American
O.I.M. - Organiza]ia Interna]ional\ a Muncii
O.N.U. - Organiza]ia Na]iunilor Unite
O.P.E.C. - Organiza]ia }\rilor Exportatoare de Petrol
P.I.B. - Produs Intern Brut
P.N.B. - Produs Na]ional Brut
P.N.U.D. - Programul Na]iunilor Unite pentru Dezvoltare
S.U.A. - Statele Unite ale Americii
U.E. - Uniunea European\
U.K. - Regatul Unit al Marii Britanii
U.S. - Statele Unite
U.R.S.S. - Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
USD - dolari americani
PREFA}|

Caracterul extrem de complex [i de dinamic al geografiei, `n general,


[i al geografiei umane `n mod special, marile progrese ale [tiin]ei
geografice mondiale din ultimul secol [i modalit\]ile foarte diverse de
abordare [i de explicare a elementelor [i fenomenelor geografice fac nece-
sar\ conceperea [i realizarea unui asemenea dic]ionar geografic `n scopul
`n]elegerii mai lesnicioase [i mai corecte a terminologiei geografice.
Gândit ca un instrument de informare general\, acest dic]ionar ofer\
speciali[tilor geografi [i celor din [tiin]ele `nrudite cu geografia o imagi-
ne a ceea ce s-a acumulat pân\ acum `n geografia uman\ [i red\ totodat\
no]iunile geografice care au devenit, `n general, standard `n activitatea
comunit\]ii geografice.
Aceast\ lucrare vine `n sprijinul bunei gestion\ri a sistemului con-
ceptual de baz\ al geografiei umane, [tiin]\ care are ca scop primordial
s\ determine extensiunea spa]iului uman, popularea acestuia, r\spândi-
rea popula]iei, peisajele determinate de grup\rile rurale [i urbane, activi-
t\]ile de produc]ie [i modurile de via]\.
Termenii pe care-i cuprinde DIC}IONARUL DE GEOGRAFIE
UMAN| sunt rezultatul unor preocup\ri [tiin]ifice `ndelungate ale auto-
rilor, care au dorit s\ dea acestora explica]ii la nivelul cerin]elor geo-
grafice contemporane.
La realizarea acestei lucr\ri am avut ca principiu c\l\uzitor formarea
unei viziuni mai clare asupra a ceea ce este geografia uman\ [i asupra
modului de integrare a acesteia `n familia [tiin]elor sociale.
~n acest context am `ncercat — [i credem c\ am reu[it — s\ definim
sensul termenilor `ntr-un mod cât mai concis, clar [i corect, pentru a face
din acest dic]ionar o surs\ accesibil\ de informare precis\, rapid\ [i efi-
cient\.
PREFA}| 6

~n ansamblu, termenii inclu[i sunt defini]i prin procedeul explica]iei


analitice, bazat\ pe o documentare ampl\, adus\ la zi, cuprinzând
dic]ionare de diferite categorii, lucr\ri geografice fundamentale, de
strict\ specialitate, atât din literatura român\ cât [i str\in\. Explica]iile —
mai concise sau mai detaliate — sunt `n corela]ie cu semnifica]ia teore-
tic\ a fiec\rui termen, cu optica personal\ a autorilor asupra importan]ei
termenului [i `n func]ie de posibilit\]ile de documentare.
De asemenea, cititorul beneficiaz\ [i de existen]a unor formule de
calcul matematic pentru anumi]i indicatori folosi]i `n domeniu, de pre-
zentarea unor organisme interna]ionale cu mare semnifica]ie pentru lu-
mea contemporan\, la care se adaug\ o parte ilustrativ\ (schi]e, grafice,
h\r]i, fotografii) care `ntrege[te tabloul structural al termenilor de geo-
grafie uman\ des utiliza]i atât de cei interesa]i de aceast\ [tiin]\, cât [i de
al]i speciali[ti.
Pentru o mai bun\ edificare asupra no]iunilor utilizate `n geografie
suger\m [i consultarea DIC}IONARULUI DE GEOGRAFIE FIZIC|
— ap\rut tot la Editura Corint —, care ofer\ unele explica]ii comple-
mentare la diferi]i termeni afla]i la interferen]a dintre geografia uman\ [i
geografia fizic\.
~n acela[i timp, cei interesa]i `n descifrarea termenilor folosi]i `n lite-
ratura interna]ional\ de geografie uman\ beneficiaz\ [i de traducerea ce-
lor mai importan]i dintre ace[tia `ntr-un glosar de termeni român–englez.
Colectivul de autori a avut numeroase [i dificile probleme de clari-
ficat `n elaborarea [i definitivarea pentru tipar a lucr\rii, desf\[urând o
activitate deosebit\ pentru ca acest dic]ionar s\ fie cât mai accesibil citi-
torului.
Autorii acestei lucr\ri — prima de acest gen realizat\ `n ]ara noastr\
— [i-au propus s\ cuprind\ o palet\ cât mai larg\ de probleme ale
geografiei umane, considerând c\ lucrarea poate s\ reprezinte un punct
de plecare pentru o informare cât mai larg\ [i mai aprofundat\ [i chiar
s\ declan[eze o competi]ie [tiin]ific\ a speciali[tilor `n geografia uman\
[i, `n acela[i timp, s\ contribuie la cre[terea prestigiului geografiei `n ]ar\
[i `n lume.
AUTORII
A
ABA - ]es\tur\ groas\ din lân\ din membru al triburilor r\t\citoare ce au
care se confec]ioneaz\ haine ]\r\ne[ti. migrat din Asia de Sud spre Australia în
ABAC| - element constructiv [i urm\ cu 40000 de ani. Sin: AUTOHTON,
de decor folosit în arhitectura bizantin\, B|{TINA{, INDIGEN.
romanic\ [i gotic\. ABSID| - construc]ie de tradi]ie
ABANOS - specie de arbore exo- antic\, având un plan semicircular sau
tic, din genul Diospyros, r\spândit\ în poligonal, care amplific\ spa]iul unei
zona tropical\ [i subtropical\, cu lem- biserici c\tre r\s\rit [i este rezervat\
nul foarte greu, tare [i durabil, folosit altarului [i oficierii cultului.
pentru fabricarea unor mobile de lux, a ABSINT - b\utur\ alcoolic\, cu
unor instrumente muzicale de suflat, a gust acri[or, preparat\ pe baz\ de
unor statuete etc. uleiuri eterice de anason, pelin etc.
ABATOR - ansamblu format din ABSORB}IA SATELOR - proces
cl\dirile, instala]iile, terenul etc. unde de înglobare în teritoriul urban a satelor
situate la periferia ora[ului. Procesul
se sacrific\ animalele destinate alimen-
are mai multe faze: comuna devine sub-
ta]iei popula]iei [i uneori se prelucreaz\
urban\; satele apar]in\toare comunei
carnea proasp\t\ în diferite subproduse.
sunt ata[ate teritoriului urban atât fizic,
ABHAZI - popor constituit pe teri-
cât [i administrativ.
toriul Abhaziei, între ]\rmul M\rii Ne-
gre [i vestul Mun]ilor Caucaz.
4
ABOLI}IONISM - mi[care poli-
tic\ pentru desfiin]area sclaviei negri-
lor, ap\rut\ la sfâr[itul sec. al XVIII-lea
în S.U.A., Fran]a [i Marea Britanie. 1
ABORIGEN - termen utilizat, în 2
1 — ora[ 3
general, pentru a desemna locuitorii
2, 3, 4 — sate
autohtoni ce au determinat existen]ial — nuclee ini]iale urbane sau rurale
— extinderi succesive
un areal pân\ în momentul descoperirii — `nglobarea satelor `n interiorul
lor de c\tre europeni; în particular, ora[elor (apari]ia cartierelor)
termenul poate avea [i semnifica]ia de Absorb]ia satelor
ABUR DE ~NALT| PRESIUNE 8

ABUR DE ÎNALT| PRESIUNE - ACCIZE - taxe speciale de con-


agent termic cu presiune de peste suma]ie care se datoreaz\ bugetului de
15×105 Pa, utilizat la producerea de stat, pentru anumite produse din ]ar\
energie electric\, la transportul agentu- sau din import.
lui termic la distan]e mari, `n unele ACOMODARE - termen general
tehnologii industriale. folosit pentru a descrie premisele legate
ABUR DE JOAS| PRESIUNE - de locuire [i munc\. Reprezint\ rela]ia
agent termic cu presiuni cuprinse între dintre imigran]i [i societatea care îi pri-
1×105 Pa [i 1,7×105 Pa, utilizat [i la ali- me[te, atunci când, la începutul perioa-
mentarea unor motoare. dei de contact, apar probleme de adap-
ACAJU - specie de arbore tropical, tare [i acceptare legate de coexisten]a
frecvent\ în Africa [i Antile, cu lemnul pa[nic\ a celor dou\ p\r]i. Noilor veni]i,
foarte tare, lucios, de culoare brun-ro[- prin acomodare, li se permite s\ p\s-
cat, rezistent la ac]iunea agen]ilor ex- treze sau s\ refac\ propriile modele so-
terni. Este folosit la fabricarea ambarca- ciale [i culturale. Acomodarea este un
]iunilor [i a mobilei fine. Sin: MAHON. compromis caracterizat prin toleran]\.
ACARET - construc]ie auxiliar\ care ACOPERI{ - partea superioar\ a
]ine de o gospod\rie. unei construc]ii, având rol de acoperire
A C A U S T O B I O L I T - roc\ sedi- [i de protejare de intemperii. Exist\ mai
mentar\, organogen\, necombustibil\ multe tipuri: acoperi[ în patru ape,
(ex. diatomit, cret\).
ACCESIBILITATE - calitate
variabil\ a loca]iei. Conceptul de acce-
sibilitate exprim\ u[urin]a cu care o
loca]ie poate fi atins\ din alte puncte
(alte loca]ii) [i din acest motiv
însumeaz\ oportunit\]ile relative pentru
contact [i interac]iune. Accesibilit\]ii i
s-a acordat un rol central în cadrul mul- acoperi[ acoperi[
articulat piramidal
tor teorii clasice [i moderne despre
Acoperi[
loca]ie, teorii în care accesibilitatea
reflect\ rela]ia dintre loca]ie [i sistemul acoperi[ în dou\ ape, acoperi[ mor\-
de transport. Accesibilitatea este actual- resc, acoperi[ multiplu, acoperi[ rotun-
mente recunoscut\ ca implicând – pe jit, acoperi[ piramidal [i conic.
lâng\ geometrie – dimensiuni sociale [i ACORD - în]elegere al c\rei obiect
economice, datorit\ consecin]elor pe îl formeaz\ diferite rela]ii de colaborare
care le are asupra surselor [i oportu- [i de cooperare (politic\, economic\,
nit\]ilor disponibile pentru oameni electoral\, cultural\, financiar\ etc.),
situa]i în diferite loca]ii. între organiza]ii, partide politice [i state.
9 ACTIVI DE BAZ|

ACORD COMERCIAL - în]ele- cre[terea investi]iilor directe ale S.U.A.


gere între state care prive[te schimbul `n Mexic pentru a reduce fluxul migra-
reciproc de m\rfuri, pentru o anumit\ toriu dinspre sud spre nord, prin traver-
perioad\, în anumite condi]ii vamale, sarea ilegal\ a fluviului Rio Grande.
pe care semnatarii [i le acord\ reciproc. Exist\ unele clauze care limiteaz\ ac-
ACORD DE MEDIU - reglemen- ]iunea acordului: dac\ o ramur\ indus-
tare prin care sunt stabilite condi]iile de trial\ este grav amenin]at\ de importuri,
realizare a unui proiect sau a unei acti- poate fi invocat\ clauza de salvare [i
vit\]i legate de mediul înconjur\tor. declan[ate m\suri de protec]ie; orice
ACORD PENTRU RESURSE ]ar\ membr\ poate s\ denun]e acordul
MINERALE - act juridic în al c\rui [i s\ se retrag\ dup\ [ase luni;
con]inut este prev\zut\ permiterea N.A.F.T.A. poate s\ se extind\ spre alte
exploat\rii sau explor\rii unor resurse ]\ri din America Latin\.
minerale. Se utilizeaz\ în special pentru ACRE}IE - 1. proces de anexare
industria extractiv\. periferic\ la o zon\ construit\ a unui
ACORDUL DE LIBER SCHIMB ora[, având ca urmare formarea fie a
AL EUROPEI CENTRALE (C.E.F.T.A.) unei zone reziden]iale, fie a unei centuri
- acord semnat ini]ial, `n 1992, de c\tre exterioare. 2. proces de edificare peri-
Polonia, Ungaria [i Republica Federa- feric\ îndreptat spre apari]ia treptat\ a
tiv\ Ceh\ [i Slovac\ ale c\rui obiective unei noi arii din ora[, neincluse în pla-
sunt: eliminarea progresiv\ a tarifelor [i nul de urbanizare ini]ial, arie care ulte-
cotelor pentru produse cu grad redus de rior se va integra sectorului reziden]ial.
prelucrare, liberalizarea pentru `nceput ACROPOL| - citadel\ situat\ pe o
cu 50–60% a schimburilor de produse colin\, în interiorul vechilor ora[e gre-
industriale, promovarea unei politici ce[ti, care cuprindea un ansamblu unitar
agricole independente. Acordul a intrat format din palate, temple, altare, statui
`n vigoare la 1 martie 1993, iar ulterior etc. (gr. akros — ridicat, polis — ora[.)
au mai fost primite Slovenia [i Ro- ACRU - unitate de m\sur\ pentru
mânia. suprafe]e: 1acru = 0,4047 ha;
ACORDUL DE LIBER SCHIMB 1ha = 2,47106 acri.
NORD-AMERICAN (N.A.F.T.A.) - ACTIVI DE BAZ| - grup\ a po-
zon\ de liber schimb format\ din pula]iei active care cuprinde activii cu
S.U.A., Canada [i Mexic, opera]ional\ locul de munc\ [i domiciliul în aceea[i
`ncepând cu 1 ianuarie 1994. N.A.F.T.A. localitate sau în aceea[i comun\, ocu-
[i-a propus armonizarea cadrelor legis- pa]i în activit\]i economice, administra-
lative ale statelor semnatare [i des- tive sau social-culturale de profil supe-
fiin]area total\ a barierelor vamale `ntre rior localit\]ii. Acestea pot fi: întreprin-
]\rile membre, `n decurs de 15 ani. deri industriale, de construc]ii, de trans-
Unul din obiectivele acestui acord este port (feroviar, auto, naval, aerian),
ACTIVI DE DESERVIRE 10

agricole, administrativ-politice care de- ACTIVIT|}I DE BAZ| - activi-


p\[esc raza municipiului sau ora[ului, t\]i ce contribuie în mod direct la con-
institu]ii de cercetare, de înv\]\mânt su- stituirea bazei economice a unei regiuni
perior [i [coli speciale, sanatorii, case de prin aport de fonduri, investi]ii, expor-
odihn\, unit\]i ale re]elei turistice etc. turi de produse. Propor]ia regional\ a
Grupa activilor de baz\ reprezint\, de activit\]ilor de baz\ este dependent\ de
regul\, 30–40% din totalul popula]iei. pie]ele de desfacere externe.
ACTIVI DE DESERVIRE - grup\ ACTIVIT|}I ECONOMICE -
a popula]iei active care cuprinde activi complex de activit\]i care au ca scop
din unit\]ile care satisfac cerin]ele de final producerea [i consumul de bunuri
orice natur\ ale popula]iei dintr-o anu- materiale [i servicii. Cunoa[terea acti-
mit\ localitate [i domiciliaz\ în locali- vit\]ii economice are rol esen]ial în de-
tatea respectiv\. ~n aceast\ categorie terminarea profilului social-economic
intr\: unit\]ile comerciale cu am\nuntul, al unei localit\]i sau regiuni.
de transport în comun, de prest\ri de ACTIVIT|}I INDUSTRIALE -
servicii, de gospod\rie comunal\, de suma proceselor care au loc în cadrul
înv\]\mânt liceal [i general, de cultur\, unit\]ilor industriale, care au ca scop
de ocrotire a s\n\t\]ii, administrative. producerea de bunuri sau servicii. Se
M\rimea grupei este direct propor]io- pot analiza prin diver[i indicatori: nu-
nal\ cu m\rimea, importan]a [i com- m\r de unit\]i, nivelul produc]iei, pro-
plexitatea func]iilor localit\]ii. Ponderea ductivitate, num\r de angaja]i, densi-
grupei activilor de deservire reprezint\, tatea unit\]ilor.
de regul\, 10–20% din totalul popula]iei. ACTUL UNIC EUROPEAN
ACTIVITATE POLITIC| - mun- (A.U.E.) - acord semnat `n 17 [i 28 fe-
c\ dus\ de persoane, grupuri de persoa- bruarie la Luxemburg, respectiv Haga,
ne, partide, guverne, organiza]ii politice care modific\ Tratatul de la Roma [i
etc. pentru atingerea unor ]eluri în con- prevede formarea unei mari pie]e, f\r\
cordan]\ cu programele acestora sau cu frontiere interioare, `n care s\ fie asigu-
anumite orient\ri socio-politice, econo- rat\ libera circula]ie a persoanelor, m\r-
mice [i statale. furilor, serviciilor [i capitalurilor. A.U.E.
ACTIVITATE SECUNDAR| - are drept obiective: coeziunea economi-
activitate economic\ ce const\ în prelu- c\, recunoa[terea mutual\ `n domeniul
crarea produselor furnizate de c\tre sec- comercial [i al concuren]ei, armonizarea
torul primar. ~n conversia materialelor politicii sociale la nivelul U.E., coor-
de baz\ pot ap\rea mai multe stadii, cu donarea eforturilor de cercetare [i de
fiecare nou stadiu valoarea de între- dezvoltare tehnologic\, consolidarea
buin]are a acestora crescând. Structural sistemului monetar european etc.
include activit\]ile de construc]ie [i pre- AC}IONAR SEMNIFICATIV -
lucrare. orice persoan\ care, singur\ ori împre-
11 ADOLESCEN}|

un\ cu alte persoane, de]ine ac]iuni sau noii culturi (moravuri, norme, valori,
alte valori mobiliare care îi dau dreptul simboluri etc.) [i de schimbare a vechi-
s\ reprezinte cel pu]in 5% din capitalul lor tr\s\turi culturale.
subscris al emitentului sau `i confer\ ACUMULARE DE AP| - lacuri
cel pu]in 5% din totalul drepturilor de ap\rute pe cursuri de ap\ prin barare
vot în adunarea general\ a emitentului. antropic\ ori natural\ sau în depresiuni
AC}IUNE - hârtie de valoare care naturale. ~n unele situa]ii volumul acu-
constituie titlul ce atest\ participarea la mul\rii poate fi m\rit prin colectarea
capitalul unei societ\]i [i care d\ de]i- unor afluen]i. Scopul acumul\rii poate fi
n\torului dreptul de a primi dividende. energetic, alimentare cu ap\, iriga]ii, re-
ACULTURALIZARE - contactul gularizarea debitelor, piscicultur\.
prelungit între dou\ culturi, rezultând ACVACULTUR| - cre[terea unor
un împrumut al unui model cultural. specii de faun\ [i flor\ marin\ în vede-
Pentru a exista efectiv o aculturalizare rea comercializ\rii.
sunt necesare condi]iile: împrumutul s\ ACVARISTIC| - ramur\ a acva-
rezulte dintr-un contact prelungit [i din culturii care se ocup\ cu tehnologia
ajust\ri între dou\ sisteme culturale; cre[terii vie]uitoarelor în acvarii.
contactul s\ fie direct [i s\ existe o rein- ACVATORIU - suprafa]a total\
terpretare a ceea ce este împrumutat; s\ ocupat\ de ape din interiorul unui port.
existe un împrumut de tr\s\turi cultu- ADAPTARE LA MEDIU - modi-
rale. ficare a comportamentului unei fiin]e în
ACULTURALIZARE PLANIFI - raport cu schimb\rile intervenite în me-
CAT| - aculturalizare f\cut\ din voin]a diul de via]\.
unui stat (puteri centrale) care dore[te ADMINISTRA}IA PIE}EI - tip
s\ anuleze diferen]ele culturale exis- de administra]ie care cuprinde toate ser-
tente pe teritoriul s\u, s\ generalizeze viciile de gestionare [i organizare a
normele sale. activit\]ilor care se desf\[oar\ în cadrul
ACULTURA}IE - fenomen de unei pie]e agroalimentare.
schimbare cultural\, determinat de ac]iu- ADMINISTRA}IE DE STAT -
nea sinergic\ a dou\ sau mai multe sis- totalitatea organelor de stat prin care se
teme culturale sau de transcenden]a unor desf\[oar\ activitatea executiv\ [i de
particularit\]i cu valoare socio-cultural\ dispozi]ie a statului, pentru a realiza
arhetipal\ spre un nou mediu socio-cul- func]iile sale.
tural. Este un proces de adaptare la o ADOLESCENT - adult în devenire.
nou\ cultur\ pe care îl parcurge un indi- ADOLESCEN}| - perioad\ a vie]ii
vid (grup) provenit dintr-o cultur\ diferi- omului cuprins\ între vârsta pubert\]ii
t\ atunci când ajunge în contact nemij- (12–13 ani) [i cea adult\ (18 ani), în care
locit cu un nou mediu socio-cultural; are loc maturizarea treptat\ a func]iilor
proces de asimilare a unor elemente ale fizice [i psihice ale organismului.
A DOUA REVOLU}IE VERDE 12

A DOUA REVOLU}IE VERDE - AEROGAR| - ansamblul cl\diri-


tip de revolu]ie agricol\ bazat\ pe lor dintr-un aeroport.
biotehnologii, care urm\re[te dou\ AEROGENERATOR - complex
obiective principale: dezvoltarea pro- de instala]ii care transform\ energia
duc]iei `n favoarea celor mai s\race eolian\ în energie electric\.
regiuni (principiul echit\]ii) [i dez- AEROGLISOR - vehicul de trans-
voltarea unei agriculturi care s\ nu port prin sustenta]ie pe pern\ de aer.
degradeze resursele naturale (principiul AERONAV| - vehicul aerian care
dezvolt\rii durabile). se men]ine în aer prin ac]iunea de sus-
ADUC}IUNE - ansamblu de insta- tenta]ie a aerului asupra unor suprafe]e
la]ii care asigur\ transportul apei între portante sau prin plutire, în acest caz
sursa de alimentare [i re]eaua de dis- aeronava fiind mai u[oar\ decât volu-
tribu]ie. Pentru alimentarea cu ap\ pota- mul aerului dislocat (aerostat).
bil\ se folosesc numai canale închise sau AEROPORT - teren desemnat
conducte. ~n majoritatea cazurilor, aduc- pentru a fi folosit de c\tre avia]ia civil\
]iunea este amplasat\ la o adâncime mai [i echipat cu facilit\]i pentru deplasarea
mare fa]\ de nivelul înghe]ului. pasagerilor [i m\rfurilor (aerogar\,
ADVENTISM - doctrin\ care pre-
spa]ii de ad\postire [i asisten]\ tehnic\,
dic\ a doua venire a lui Hristos, mo-
cl\diri administrative, depozite de car-
ment din care ar urma o nou\ „împ\r\]ie
buran]i [i lubrifian]i, garaje [i spa]ii de
de 1000 de ani“. Adventismul a fost
parcare), prin punerea la dispozi]ie a
fondat în S.U.A., în prima jum\tate a
terminalelor ce asigur\ traficul la sol [i
sec. al XIX-lea. Ziua de odihn\ a ad-
accesul la bordul mijlocului de trans-
venti[tilor este sâmb\ta.
AEROBUZ - avion de pasageri de port aerian. Dup\ facilit\]ile de care
mare capacitate. dispun, reflectând tipul de trafic [i lun-
AERODROM - suprafa]\ amena- gimea c\ii de rulare, aeroporturile pot
jat\ pentru sta]ionarea, decolarea [i fi: (a) aeroporturi interna]ionale majore
aterizarea avioanelor. — capabile s\ primeasc\ cele mai mari
avioane comerciale pe tot cuprinsul
anului, de]inând servicii pentru vam\,
imigrare [i deservire. Au cel pu]in dou\
piste: minimum una, de 3750 m, pentru
decolare; cealalt\, de cel pu]in 2500 m,
pentru aterizare; (b) aeroporturi inter-
na]ionale, similare cu (a), exceptând
faptul c\ de]in doar o cale de rulare de
cel pu]in 3050 m; (c) aeroporturi medii
Aerogar\ de escal\ interna]ional\, similare cu (b),
13 AEROTREN

dar cu o cale de rulare de cel pu]in tipul de trafic, exist\ aeroporturi inter-
2550 m, fiind deschise publicului tot ne, interna]ionale [i mixte (deservesc
timpul anului; (d) aeroporturi interna- atât traficul intern, cât [i pe cel extern).
]ionale sezoniere (tip charter), cu o cale Dup\ structura traficului, aeroporturile
de rulare de cel pu]in 2550 m; (e) aero- pot fi: de c\l\tori, de m\rfuri, mixte, cu
porturi pentru zboruri charter ocaziona- destina]ii speciale. Dup\ num\rul de
le, în scop de afaceri sau pentru antre- pasageri, sunt: aeroporturi foarte mari
nament, cu o cale de rulare de cel pu]in (peste 10 milioane/an), mari (5–10 mi-
2000 m; (f) aeroporturi na]ionale pentru lioane/an), mijlocii (1–5 milioane/an),
zboruri scurte tip charter, cu o cale de mici (sub 1 milion/an).
rulare de 1600 m; (g) aeroporturi folo- AEROPORT-RELEU - aeroport
site pentru decol\ri [i ateriz\ri scurte, folosit în scopul asigur\rii necesarului
cu o cale de rulare de minimum 1220 m. de combustibil pentru avioanele care
Dup\ pozi]ia geografic\, se disting: efectueaz\ curse foarte lungi.
aeroporturi terminus, situate la capete AEROTREN - vehicul terestru care
de linii aeriene; aeroporturi de escal\, se deplaseaz\ pe pern\ de aer, având
situate de-a lungul rutei aeriene. Dup\ viteze foarte mari (peste 300 km/h).

Aeroport
AEROZIN| 14

AEROZIN| - carburant lichid piatr\ semipre]ioas\ [i în mecanica de


destinat motoarelor de rachet\. precizie.
AFACERE - 1. activitate comer- AGATÂR{I - popula]ie scitic\ tra-
cial\, industrial\, financiar\, de servicii, cizat\, amintit\ de Herodot ca locuind
ce aduce profituri. 2. ac]iune cu rezultat în sec. al VI-lea î.Hr. în sectorul mij-
favorabil pentru o persoan\ sau un lociu al bazinului Mure[ului.
grup. AGENDA 21 - document adoptat
AFÂNARE - lucrare agricol\ efec- la Rio de Janeiro, `n 1992, de c\tre
tuat\ asupra stratului superficial al solu- aproape 180 de state, `n care se abor-
lui, pentru a favoriza aerisirea, p\trun- deaz\ cele mai acute probleme ce au
derea apei, distrugerea buruienilor etc.; ap\rut `n rela]ia de interdependen]\ din-
lucrarea se execut\ cu plugul, grapa, tre mediu [i dezvoltare. Sunt tratate
pr\[itoarea, sapa etc. raporturile dintre cre[terea demogra-
AFGANI - popula]ie indo-euro- fic\, consum, s\r\cie, starea de s\n\tate
pean\ din Asia Central\, care formeaz\ [i calitatea mediului, problemele legate
majoritatea popula]iei în Afganistan [i de conservarea [i managementul
par]ial în Pakistan, de religie musul- resurselor, sunt indicate atribu]iile ce
man\. revin organelor de decizie, organiza-
AFIN - arbust scund, din familia ]iilor neguvernamentale [i indivizilor,
ericaceelor, ce cre[te spontan în zona iar `n final se propun mijloacele
montan\. Are frunze c\z\toare [i fructe juridice, financiare [i institu]ionale pen-
de tip bac\, acri[oare. Se cultiv\ în tru realizarea prevederilor acestui acord
S.U.A., Canada, iar în Europa se recol- la nivel na]ional, regional [i global.
teaz\ din flora spontan\ (Vaccinum AGENT CALORIPORTOR - sub-
myrtillus). stan]\ care are rol de transport al ener-
AFINAT| - b\utur\ alcoolic\ giei termice rezultate în urma reac]iei
preparat\ din afine. de fisiune c\tre instala]iile de producere
AFRIKAANS - dialect al limbii a energiei electrice.
olandeze, vorbit de urma[ii burilor în AGENT ECONOMIC - persoan\
Africa de Sud. fizic\ sau juridic\ care produce, trans-
AFRIKANER - om apar]inând port\, depoziteaz\, comercializeaz\,
rasei albe, de cultur\ olandez\, din presteaz\ servicii de import-export
Africa de Sud. pentru anumite produse ori care face un
AGAT - varietate de calcedonie cu alt tip de servicii.
structur\ rubanat\, determinat\ de alter- AGENT MODERATOR - sub-
nan]a unor benzi divers colorate — stan]\ utilizat\ într-un reactor nuclear
negru cu alb, brun cu alb etc. Formeaz\ pentru a mic[ora viteza neutronilor [i a
depuneri în cavit\]ile unor roci vul- face posibil\ reac]ia de fisiune. Se uti-
canice [i este utilizat, prin [lefuire, ca lizeaz\ îndeosebi apa grea [i grafitul.
15 AGEN}IE ECONOMIC|

AGENT TERMIC - substan]\ flu- dezvoltarea economic\, folosirea ei nu-


id\ cu rol de a transporta c\ldura sau mai `n scopuri pa[nice [i acordarea de
frigul într-o instala]ie termic\. Agentul asisten]\ tehnic\ de specialitate statelor
calorific transport\ c\ldura pentru în- membre.
c\lzirea unui mediu la o temperatur\ AGEN}IE DE PRES| - institu]ie
mai înalt\ decât cea ambiant\. Agentul care culege informa]ii din toate domeni-
frigorific transport\ frigul pân\ la o tem- ile de activitate, furnizându-le presei
peratur\ mai joas\ decât cea ambiant\. scrise [i radioteleviziunii. Primele agen-
AGEN}IA INTERNA}IONAL| ]ii de pres\ au ap\rut în anii ’40 –’50 ai
PENTRU ENERGIE ATOMIC| sec. al XIX-lea.
(A.I.E.A.) - institu]ie de specialitate a AGEN}IE ECONOMIC| - repre-
O.N.U., creat\ `n 1956, cu sediul la zentan]\ a unei ]\ri într-o alt\ ]ar\, prin
Viena. Principalele obiective sunt m\- intermediul c\reia se deruleaz\ opera-
rirea contribu]iei energiei nucleare la ]iuni economice interna]ionale.

San Fernando
A A Burbank
North Hollywood
Glendale
Pasadena
Beverly Hollywood
Hills East L.A. Ontario
Santa Monica
A LOS ANGELES

A Wats

A Paramount

A Anaheim
A
Long Beach
Santa Ana

San Pedro

— principalele cartiere industriale


A — aeroport
— re]ea de drumuri

Aglomera]ie urban\
AGIE 16

AGIE - organ îns\rcinat cu men]i- Implantarea de nuclee de


a[ez\ri de c\tre migran]ii
nerea ordinii publice în }ara Româ- atra[i de calitatea mediului.
neasc\ [i Moldova, în perioada sec.
XVIII–XIX.
AGLOMERAREA MINEREURI- Expansiunea a[ez\rii pân\
la limita terenului exploa -
LOR - opera]ie de reunire a minereului tabil.
m\runt sau sub form\ de pulbere în
buc\]i mari, cu ajutorul c\ldurii. Se uti- Competi]ia pentru dez -
lizeaz\ în metalurgia feroas\ [i nefe- voltare determinat\ de alte
persoane de-a lungul limi-
roas\. tei; afluxul de noi migran]i
AGLOMERA}IE - grupare spa]i- `n noile zone industriale [i
comerciale.
al\ a unor activit\]i sau oameni în sco-
pul ob]inerii unui beneficiu. ~n context Metropolizarea: dezvolta -
particular, termenul este aplicat unei rea popula]iei `n mediul
urban [i suburban; apari]ia
asocieri de activit\]i productive aflate mobilit\]ii popula]iei, baza-
t\ pe contacte interregio-
în imediata apropiere, în scopul îmbu- nale [i deplas\ri multiple.
n\t\]irii eficien]ei prin folosirea colec-
tiv\ a infrastructurii. Tendin]a activit\- Aglutinare
]ilor de a se concentra genereaz\ mari
AGLUTINARE - mod necontrolat
areale de pia]\ [i ajut\ la circula]ia capi-
de extindere a ora[elor, când terenurile
talului, muncii [i informa]iei. intravilane sunt aproape în întregime
AGLOMERA}IE URBAN| - ocupate (cele r\mase libere fiind prea
concentrare urban\ format\ din ora[ul scumpe), iar ora[ul se extinde haotic
propriu-zis [i o parte din localit\]ile dincolo de limitele precedente.
apropiate lui, cu care acesta între]ine AGORA - pia]\ public\ în cet\]ile
rela]ii intense de natur\ economic\ [i de Greciei antice, având o form\ ordonat\,
aprovizionare cu for]\ de munc\ (Vezi simetric\, înconjurat\ de coloane, unde
schi]a din p. 15.). A luat fiin]\ în urma se desf\[ura activitatea politic\, social-
dezvolt\rii rela]iilor economice [i de- -cultural\ [i comercial\ a cet\]ii.
mografice dintre ora[ul respectiv [i aria AGRARIANISM - tendin]\ de a
înconjur\toare. Dezvoltarea ora[ului a men]ine agricultura ca principala ramu-
dus la l\rgirea zonelor sale suburbane r\ a economiei.
cu profil reziden]ial sau industrial [i la AGREGAT MINERAL - material
apari]ia unei categorii de localit\]i care sedimentar granular (nisip, pietri[),
cu timpul au devenit ora[e-satelit. exploatat din albiile sau malurile râu-
Aglomera]ia presupune o dependen]\ rilor sau lacurilor, precum [i de pe
mai accentuat\ a unor ora[e de unul ]\rmul m\rii, utilizat pentru prepararea
principal. — prin amestecare cu un liant (ciment,
17 AGRICULTUR| ORGANIC|

var, bitum etc.) — a betoanelor, mor- nivelul de dezvoltare general\ a zonei


tarelor, mixturilor asfaltice. respective.
AGREMENT - activitate uman\ AGRICULTUR| F|R| AR| -
desf\[urat\ în natur\ sau/[i în spa]ii TUR| - tip de agricultur\ care apeleaz\
amenajate corespunz\tor, în scopul la un sistem al lucr\rii minime a
refacerii tonusului fizic [i psihic. p\mântului, prin aplicarea c\ruia p\-
AGRESIUNE ARMAT| - folo- mântul nu este arat, solul fiind protejat
sire ilicit\ a for]ei armate, sub orice de ploaie [i vânt de resturile recoltei
form\, de c\tre un stat, împotriva anterioare. Lucrarea minimal\ a p\-
suveranit\]ii, integrit\]ii teritoriale, mântului este folosit\, cu prec\dere, în
independen]ei politice a unui alt stat. ~n S.U.A.
sens uzual, atac armat lansat de unul AGRICULTUR| INTENSIV| -
sau mai multe state împotriva altui stat. sistem de agricultur\ care d\ produc]ii
Reprezint\ forma cea mai brutal\ de mari pe unitatea de suprafa]\ [i de
folosire a for]ei în rezolvarea diferende-
lor dintre state.
AGRICULTUR| - ramur\ a pro-
duc]iei materiale care are ca obiect cul-
tura plantelor [i cre[terea animalelor în
vederea ob]inerii unor produse ali-
mentare [i a unor materii prime.
AGRICULTUR| DE PIA}| - tip
de agricultur\ comercial-speculativ\, Agricultur\ intensiv\
care a ap\rut la mijlocul sec. al XIX-lea,
în leg\tur\ cu revolu]ia industrial\ [i dez- produc]ie, datorit\ investi]iilor supli-
voltarea urban\, generat\ de cerin]ele mentare [i succesive în mijloace de pro-
agroalimentare ale maselor mari de con- duc]ie, ce corespund tehnicii [i [tiin]ei
sumatori. Pia]a orienteaz\ sistemul de celei mai înaintate.
cultur\, impune tipul plantelor cultivate AGRICULTUR| ORGANIC| -
[i suprafa]a luat\ în cultur\. agricultur\ dezvoltat\ datorit\ cerin-
AGRICULTUR| EXTENSIV| - ]elor consumatorilor pentru o hran\
sistem de agricultur\ în care cre[terea s\n\toas\ [i a con[tientiz\rii rolului
produc]iei se bazeaz\ pe extinderea agriculturii `n protec]ia ecologic\. ~n
suprafe]elor cultivate, ceea ce duce la general, termenul se refer\ la restric-
dispersarea eforturilor materiale [i ]ionarea sever\ a fertilizatorilor chimici
umane [i la sc\derea eficien]ei. Acest sau a pesticidelor, agricultura nechimi-
tip de agricultur\ este uneori dependent zat\ fiind privit\ `n multe ]\ri ca o
de condi]iile naturale specifice anumi- industrie intensiv\. ~n cadrul acestui
tor zone geografice, de tradi]ie [i de tip de agricultur\ se ob]in nu numai
AGRICULTUR| SPECULATIV| 18

produse destinate alimenta]iei, ci [i u- AGROTEHNIC| - parte a [tiin-


nele plante tehnice, cum este bumbacul. ]elor agricole care se ocup\ cu studiul
AGRICULTUR| SPECULA - rela]iilor dintre factorii de mediu [i
TIV| - tip de agricultur\ ap\rut în plantele cultivate. Urm\re[te, în gene-
strâns\ leg\tur\ cu dezvoltarea indus- ral, men]inerea [i m\rirea fertilit\]ii
triei [i cre[terea gradului de urbanizare, solului prin diferite metode: asola-
unde pia]a orienteaz\ sistemul de cul- mente, lucr\ri agricole, aplicarea de
tur\ [i, prin el, peisajul rural. Are un îngr\[\minte, lucr\ri de combatere a
caracter comercial, prin care s-a produs eroziunii solului [i excesului de umidi-
separarea geografic\ a produc]iei [i tate, organizarea spa]iului agricol.
consumului. AGROTURISM - activitate capa-
AGRICULTUR| TRADI}IONA- bil\ s\ valorifice excedentul de cazare
L| - tip de agricultur\ prin care se existent în gospod\ria ]\r\neasc\,
exploateaz\ doar terenurile necesare întrunind ansamblul de bunuri [i ser-
între]inerii colectivit\]ilor rurale, în vicii oferite de gospod\ria ]\r\neasc\,
func]ie de sistemul de cultur\ adoptat, pentru consumul persoanelor care, pe o
practicat [i ast\zi de majoritatea ]\ra- perioad\ determinat\, vin în mediul
nilor Asiei, Africii [i Americii „indi- rural pentru relaxare, odihn\ [i agre-
ene“ [i par]ial din Europa. Are un ca- ment, cure terapeutice, tranzac]ii sau
racter subzisten]ial. afaceri, pentru satisfacerea unui hobby,
AGRICULTUR| URBAN| - tip ini]iere în arta me[te[ugurilor tradi]io-
de agricultur\ profilat\ pe produc]ia nale, pentru studii [i documentare, pre-
produselor alimentare `n perimetrul cum [i multe alte activit\]i specifice.
ora[elor (`n cur]i, gr\dini, livezi, pe AJMAG - diviziune administrativ-
acoperi[uri sau balcoane, dar [i `n -teritorial\ în Mongolia.
spa]iile l\sate libere sau `n spa]iile pu- ALABASTRU - varietate de gips
blice). Se practic\ de c\tre familii (la fin granulat, care, datorit\ durit\]ii sale
scar\ mic\) sau de c\tre societ\]i sc\zute, se poate prelucra u[or. Se
comerciale (`n cazul serelor). folose[te în confec]ionarea unor obiecte
AGRIENERGIE - tip de energie ornamentale [i în artizanat.
extras\ din anumite plante. ALAC - varietate de grâu rezistent,
AGRI{ - arbust înalt de 60–150 cm, cultivat în zonele de munte, având
cu ramuri spinoase, ce cre[te spontan în boabe mici [i cafenii. Se cultiv\ mai
regiunile muntoase, dar este frecvent ales în Federa]ia Rus\ [i statele din Asia
cultivat pentru fructele sale mici, Central\, tinzând s\ dispar\ în prezent.
comestibile, ovoidale sau sferice, de ALAM| - aliaj pe baz\ de cupru [i
culoare verde, g\lbuie sau ro[iatic\, cu zinc, de culoare galben-aurie, maleabil,
un gust dulce-acri[or, cu semin]e în ductil, u[or de prelucrat, cu utiliz\ri
interior (Ribes uva-crispa). multiple.
19 ALIMENTARE CU C|LDUR|

ALEE PIETONAL| - cale de cir- S


cula]ie în cadrul spa]iului verde, ame- A
C T SD R
najat\ în scopul promenadei sau/[i L
rela]iilor între cl\diri, asigurând confor- SP

tul propriu mersului pe jos. D


ALEGERI - ac]iune de desemnare G P I
prin vot, potrivit unor norme [i proce-
duri stabilite pe baz\ de acte normative
N
sau statute, a persoanelor care urmeaz\ SE
E
s\ conduc\ un stat, un partid, o organi-
za]ie, o institu]ie etc.
ALG| - plant\ unicelular\ sau S — surs\ natural\ de ap\
C — captare
pluricelular\, ce cre[te în stare natural\ T — sta]ie de tratare
sau este cultivat\ în ap\ s\rat\ sau dulce, A — aduc]iune
SD — sec]ia de dezinfec]ie
fiind întrebuin]at\ ca nutre], ca îngr\- R — rezervoare
[\mânt agricol natural, la ob]inerea L — limita teritorial-administrativ\ a localit\]ii
SP — sta]ie de pompare
iodului, bromului, potasiului etc. D — re]ea de distribu]ie
ALGORITM - proces de prelu- G, P, I — folosin]e de ap\ (gospod\rii, institu]ii
publice, industrii)
crare ra]ional\ a datelor de natur\ SE — sta]ie de epurare
numeric\ [i/sau alfabetic\ (texte), prin E — evacuare `n emisar
N — curs natural de ap\ `n care se descarc\
calcule aritmetice sau logice. Este un apele epurate
ansamblu omogen [i coerent de opera]ii
Schema aliment\rii cu ap\
sau reguli precise [i detaliate de prelu-
a unei localit\]i
crare (instruc]iuni sau comenzi în cazul
prelucr\rii automate cu ajutorul calcu- ora[ele mari pot func]iona, în paralel,
latoarelor, de exemplu), împreun\ cu dou\ sau mai multe sisteme de A.a.
ordinea lor de succesiune, destinat P\r]ile componente sunt (vezi schema)
rezolv\rii unei anumite clase de pro- captarea (unde se asigur\ prelevarea
bleme. apei dintr-o surs\ natural\), un sistem
ALIAN}| - acord de colaborare de transport pân\ aproape de utilizator,
între state, grupuri sociale, clase poli- o instala]ie de asigurare a unei rezerve,
tice, organiza]ii sau partide politice, în o re]ea de distribu]ie prin care apa
vederea atingerii unor obiective imedi- ajunge la punctele de consum.
ate sau mai îndep\rtate, de interes ALIMENTARE CU C|LDUR| -
comun (politic, economic, militar etc.). producere a c\ldurii într-o surs\ unic\
ALIMENTARE CU AP| - an- [i distribuirea acesteia unui ansamblu
samblu de lucr\ri prin intermediul de consumatori casnici sau industriali.
c\ruia se asigur\ satisfacerea cerin]elor Are avantaje legate de folosirea unor
de ap\ dintr-un anumit teritoriu. ~n echipamente cu randamente superioare,
ALIMENTA}IE PUBLIC| 20

de reglarea livr\rii de c\ldur\ în func]ie plant\ — altoiul — cu o alt\ plant\ cres-


de temperatura exterioar\, de reducerea cut\ pe r\d\cini proprii — portaltoiul.
consumului de combustibili. ALUMINIU - metal foarte r\spân-
ALIMENTA}IE PUBLIC| - re- dit în scoar]a terestr\, care se extrage în
]ea de întreprinderi comerciale speciali- special din bauxit\.
zate care, prin restaurante, cofet\rii, ALUN TURCESC - plant\ medi-
bufete, cantine etc., serve[te popula]ia teranean\ înalt\ de 18–20 m, r\spândit\
cu mânc\ruri [i b\uturi. pe soluri calcaroase, cu fructe comes-
ALINIAMENT DE ARBORI - tibile bogate în ulei (Corylus maxima,
element de compozi]ie peisagistic\ C. colurna). Spontan cre[te în p\durile
caracterizat prin dispunerea regulat\ de fag din Turcia, Italia, Spania,
sau ritmat\ a arborilor pe trasee lineare S.U.A., India, China etc.
(rectangulare sau curbe). AMBIAN}| RURAL| - totali-
ALOE - plant\ decorativ\ din genul tatea elementelor materiale naturale [i
Aloë, familia liliaceelor, cu frunze c\r- artificiale (create de om) specifice me-
noase ce con]in un suc folosit în industria diului rural, precum [i sfera social\
farmaceutic\ sau cosmetic\. Cre[te în (munca, modul de trai, cultura, morala
regiunile mediteraneene, în sudul Africii, etc.) corespunz\toare.
Insulele Canare etc. (Aloë arborescens). AMBIAN}| URBAN| - cadru
ALPACA - 1. animal rumeg\tor, de via]\ specific localit\]ilor urbane,
forma domestic\ a lamei, cu lân\ fin\ [i concretizat prin gabaritul [i densitatea
lung\, care tr\ie[te în America de Sud. sporit\ a construc]iilor, varietatea insti-
2. stof\ fin\ pentru îmbr\c\minte, con- tu]iilor socio-culturale [i comerciale,
fec]ionat\ din lân\ de alpaca. 3. aliaj intensitatea circula]iei rutiere [i pie-
inoxidabil de cupru, nichel [i zinc, tonale, preponderen]a obiectivelor eco-
folosit la fabricarea tacâmurilor, instru- nomice de tip industrial etc.
mentelor medicale, optice etc. AMENAJAMENT FORESTIER -
ALTAR - 1. spa]iu rezervat sanc- sistem de m\suri [i de lucr\ri pentru
tuarului, corespunzând absidei de r\- organizarea ra]ional\ a exploat\rilor
s\rit, desp\r]it de naos prin iconostas. forestiere, care cuprinde refacerea,
2. (în bisericile catolice) masa altarului, ameliorarea [i extinderea fondului fo-
pe care se afl\ un crucifix sau o imagine restier, protec]ia [i exploatarea lui
de cult sculptat\ sau pictat\. ra]ional\, f\r\ a crea dezechilibre.
ALTOI - ramur\ mic\, deta[at\ din- AMENAJAMENT PASTORAL -
tr-o plant\-mam\, cu 1–3 muguri în ve- sistem de m\suri care vizeaz\ organiza-
geta]ie sau în stare de repaus, care în ur- rea, folosirea [i îmbun\t\]irea unei p\-
ma altoirii cre[te împreun\ cu portaltoiul. [uni pentru o anumit\ perioad\ de timp.
ALTOIRE - metod\ prin care se AMENAJAREA COMPLEX| A
realizeaz\ concre[terea unei por]iuni de TERITORIULUI - instrument impor-
21 AMENDAMENT

tant pentru modelarea spa]iului geogra- la]ii realizate în scopul utiliz\rii resur-
fic conform valen]elor sale economice, selor cursurilor de ap\ sau a prevenirii
sociale, specificului natural etc. Ea re- inunda]iilor [i combaterii eroziunii
prezint\ totalitatea m\surilor tehnice [i solului. Amenaj\rile hidrotehnice pot fi
a lucr\rilor întreprinse într-un ansamblu integrale, atunci când acestea cuprind
de ac]iuni coordonate, în scopul orga- un întreg bazin hidrografic, sau com-
niz\rii armonioase a teritoriului, valori- plexe, când sunt atinse mai multe inte-
fic\rii superioare a resurselor, zon\rii rese economice.
produc]iei agricole, echip\rii teritoriu- AMENAJARE SILVIC| - sistem
lui cu c\i de comunica]ie etc. de m\suri prin care se studiaz\ [i se
AMENAJAREA TERITORIU - organizeaz\ procesul de produc]ie
LUI - ansamblul ac]iunilor de preg\tire forestier\ în vederea optimiz\rii aces-
a unui teritoriu, prin executarea unor teia, se prevede refacerea, ameliorarea
lucr\ri de echipare, asanare, nivelare, [i m\rirea fondului forestier [i se ela-
plantare, defri[are etc., pentru a-l face boreaz\ metode de folosire ra]ional\ [i
corespunz\tor unor destina]ii [i de protec]ie a p\durilor.
func]iuni stabilite prin studiile de sis- AMENAJARE TURISTIC| - an-
tematizare a teritoriului respectiv. samblu de ac]iuni care vizeaz\ echi-
AMENAJARE HIDROTEHNI- parea cu dot\ri exploatabile [i func]io-
C| - ansamblu de construc]ii [i insta- nale a unei unit\]i teritoriale cu valen]e
turistice (naturale sau antropice), `n ve-
derea valorific\rii complexe [i eficiente
a poten]ialului turistic existent. Prin-
cipalele elemente urm\rite `n strategia
de amenajare turistic\ sunt diversifica-
rea dot\rilor, crearea unei oferte turis-
tice cu accentuat caracter de specifici-
tate, asigurarea unei flexibilit\]i a ofer-
Bârla
Sir

tei `n func]ie de preferin]ele turi[tilor, a


et

unei func]ionalit\]i optime a activit\]i-


lor turistice etc. (Vezi schema din p. 22.)
Pu
tn AMENAJARE URBAN| - com-
a
plex de lucr\ri realizate pentru echi-
parea teritoriului unei localit\]i urbane
cu re]ele tehnico-edilitare, telecomuni-
— lac de acumulare
ca]ii, circula]ie [i transport.
— deriva]ii
AMENDAMENT - substan]\ care
— `ndiguiri
se încorporeaz\ în sol pentru a schimba
Amenajare hidrotehnic\ unele însu[iri nefavorabile ale acestuia
AMERINDIENI 22

STRATEGIE DE AMENAJARE TURISTIC|

INTEGRARE SFECIFICITATE FLEXIBILITATE ORIGINALITATE

CADRU NATURAL DOT|RI SUPLIMENTARE

DE BAZ| CIVILIZA}IE,
TERITORIU CULTUR|

ALIMENTA}IE PROTEC}IA CALIT|}II


CAZARE AGREMENT TRANSPORT MEDIULUI {I
PUBLIC|
A RESURSELOR
TURISTICE

DIVERSIFICARE

SERVICII DE SERVICII
BAZ| SUPLIMENTARE

CALITATE FUNC}IONALITATE OPTIM|

EFICIEN}| EFICIEN}|
ECONOMIC| SOCIAL|

Amenajare turistic\

(aciditate, s\r\turare, alcalinitate), în europeni, civiliza]ii str\lucite, recunos-


vederea îmbun\t\]irii condi]iilor de nu- cute în lume. Au fost în mare parte
tri]ie a plantelor. Pot fi: amendamente extermina]i în timpul cuceririi Americii
cu carbonat de calciu, carbonat de mag- ([i dup\ aceasta) de c\tre europeni.
neziu, îngr\[\minte chimice sau natu- AMETIST - varietate de cuar]
rale etc. transparent sau translucid, de culoare
AMERINDIENI - popula]ie b\[ti- violet, folosit ca piatr\ semipre]ioas\.
na[\ din America, de ras\ mongolid\ AMFITEATRU - edificiu public
(cunoscu]i [i sub denumirea de indieni roman destinat spectacolelor de mas\,
sau ,,piei ro[ii“). Ace[ti amerindieni care era constituit dintr-o aren\ de
(azteci, maya[i [i inca[i) au creat, form\ circular\ sau eliptic\, `nconjurat\
înainte de ocuparea Americii de c\tre de trepte [i tribune pentru public.
23 ANACARDIER

Amfiteatru
AMFOR| - vas mare de p\mânt, AMPLASAMENT - loc pentru
de form\ ovoidal\ sau sferic\, cu dou\ a[ezarea unui sistem tehnic sau civil,
toarte, în care se p\strau [i se trans- construc]ie, instala]ie, utilaj etc.
portau în antichitate vinul, grânele, unt- AMPLASAREA OBIECTIVE -
delemnul etc. LOR ECONOMICE - stabilirea de
AMIDON - polizaharid con]inut în amplasamente pentru agen]ii economi-
diferite vegetale (gr\un]e, cartofi, fructe), ci. Ac]iunea urm\re[te îmbinarea cri-
care constituie o surs\ însemnat\ de teriilor de eficien]\ economic\ cu cele
glucide pentru alimenta]ia omului [i ani- de ordin social. Criteriile de amplasare
malelor. Se ob]ine mai ales din cartofi [i vizeaz\: sursele de materii prime, par-
cereale [i se utilizeaz\ pentru prepararea ticularit\]ile mediului fizico-geografic,
glucozei, dextrinei, spirtului etc. infrastructura existent\, asigurarea cu
AMNAR - 1. unealt\ de o]el cu for]\ de munc\, crearea unor condi]ii
care se love[te cremenea, producând normale de munc\ [i a posibilit\]ilor de
scântei în vederea aprinderii focului. transport pentru naveti[ti. ~n func]ie de
2. loc mai ridicat (estrad\ sau mic bal- profilul economic, este necesar\ o ana-
con) într-o biseric\, de unde se predic\ liz\ am\nun]it\ în privin]a riscului ge-
sau se cite[te Evanghelia. nerat de agen]ii poluan]i emana]i de
AMNESTY INTERNATIONAL - obiectivul ce va fi amplasat.
organiza]ie interna]ional\, fondat\ `n ANACARDIER - arbore specific
1961, cu sediul la Londra, care militeaz\ zonei intertropicale, cunoscut [i sub
pentru respectarea drepturilor omului. numele de nuc de acaju, apreciat pentru
ANALFABET 24

„nucile“ sale ce au un miez comestibil, zarea teritorial\ a popula]iei pe medii,


cu arom\ dulce. Pedunculul, de care st\ categorii de localit\]i, densitatea popu-
suspendat fructul, se îngroa[\ la maturi- la]iei, gradul de urbanizare, mi[carea
tate [i devine o mas\ c\rnoas\ de forma natural\, mobilitatea spa]ial\ a popu-
unei pere, numit m\r de acaju, supranu- la]iei, structura popula]iei pe vârste [i
mit în Brazilia [i ,,aspirina s\racilor“ sexe etc.
datorit\ propriet\]ii sale sudorifice. ANALIZ| ECONOMIC| - cerce-
Produc]ii mari realizeaz\ India, China, tare a fenomenelor economice la
Indonezia, Thailanda, Tanzania, Coasta nivelul unui anumit teritoriu (localitate,
de Filde[, Brazilia etc. (Anacardium jude], zon\, ]ar\), folosind indicatori
occidentali). privind resursele naturale, for]a de
ANALFABET - persoan\ care nu munc\, investi]iile, volumul [i valoarea
[tie s\ scrie [i nici s\ citeasc\ dup\ produc]iei. Analiza economic\ se poate
dep\[irea unei anumite vârste (în statis- face [i la nivelul agen]ilor economici,
tica interna]ional\ — 15 ani). având ca obiect documenta]ia tehnico-
ANALIZA TRANSPORTURI - economic\ a unui proiect, costurile
LOR RUTIERE - cercetarea p\r]ilor necesare, eficien]a economic\.
componente ale circula]iei rutiere, în ANALIZ| POLITIC| - activitate
interiorul localit\]ilor sau în afara aces- intelectual\ sistematic\ urm\rind defi-
tora, în scopul eviden]ierii caracteristi- nirea, clarificarea [i explicarea feno-
cilor traficului (capacitate, confort, menelor politice pentru `n]elegerea
redistribuire). Analiza transporturilor st\rii societ\]ii la un moment dat.
rutiere cuprinde: analiza re]elei rutiere ANALOGIE GEOPOLITIC| -
(lungime, intersec]ii semaforizate, par- asem\nare par]ial\ sau global\ `ntre
caje, capacitate de circula]ie); analiza dou\ sau mai multe blocuri, regiuni,
traficului (intensitate, volum, densitate, state, sub aspect geopolitic, care nu au
componen]\, vitez\ de deplasare). raporturi directe `ntre ele, `ns\ pot fi
ANALIZ| DE IMPACT - evalu- subsumate aceleia[i categorii logice sau
are a efectului unit\]ilor sau activit\]ilor epistemologice.
existente asupra mediului înconjur\tor ANANAS - plant\ erbacee peren\,
în vederea elabor\rii [i eliber\rii auto- originar\ din nordul Americii de Sud,
riza]iei de mediu. cultivat\ în zona tropical\ [i subtropi-
ANALIZ| DEMOGRAFIC| - cal\. Are tulpin\ scurt\, de 10–15 cm,
studiul fenomenelor demografice în frunze lungi, în spiral\, fructul în form\
cadrul unei anumite colectivit\]i [i în de con, ,,enorm“ în compara]ie cu plan-
anumite perioade de timp. Analiza ta, ce are un miez cu pulpa dulce, sa-
demografic\ cuprinde analiza princi- vuros. Din frunze se ob]in fibre la fel
palelor fenomene demografice din teri- de rezistente ca cele de agave. Princi-
toriul luat în studiu: num\rul [i reparti- palele ]\ri produc\toare sunt: Thai-
25 ANCHET| SOCIAL|

ancheta de tip origine-destina]ie, prin


care se urm\re[te cunoa[terea curen]i-
lor de trafic.
ANCHET| DE CONTROL -
anchet\, pe baz\ de sondaj, efectuat\
dup\ încheierea lucr\rilor recens\mân-
tului, pentru a verifica volumul [i cali-
tatea înregistr\rilor [i pentru a identifi-
ca omisiunile, dublele înregistr\ri, ero-
rile de înregistrare etc.
ANCHET| DEMOGRAFIC| DE
Ananas TEREN - cercetare f\cut\ pe teren, în
landa, Brazilia, Filipine, India, Indo- vederea înregistr\rii evenimentelor de-
nezia, Chile, Madagascar etc. (Ananas mografice. Se face fie ca înregistrare to-
sativus). tal\, fie ca anchet\ prin sondaj, [i poate
ANARHISM - doctrin\ [i mi[care îndeplini mai multe func]ii: mijloc supli-
social-politic\ ap\rut\ la mijlocul sec. mentar de culegere a datelor, în ]\rile în
al XIX-lea care preconiza suprimarea care exist\ un bun sistem de înregistrare
imediat\ a statului, a guvern\rii [i a a actelor de stare civil\; mijloc de cule-
oric\rei forme de autoritate, considerate gere a datelor în ]\rile în care lipse[te un
ca surse principale ale fenomenelor sistem de înregistrare a actelor de stare
negative din via]a social\. Este o filo- civil\ sau acesta are deficien]e.
zofie politic\ care prive[te guvernele [i ANCHET| DEMOGRAFIC|
legile ca fiind indezirabile [i predic\ PRIN SONDAJ - anchet\ organizat\
abolirea statului. dup\ principiile teoriei sondajului, pe
ANASON - plant\ anual\ aroma- baz\ de e[antion, aleator sau nu, în
tic\, din familia umbeliferelor, cu flori domeniul popula]iei. Se folosesc dife-
mici [i albe, cultivat\ pentru semin]ele rite variante dup\ frac]ia de sondaj,
sale ce con]in uleiuri eterice (2–3%), metoda de selec]ie, tehnicile folosite
substan]e grase (18–20%) etc. (Pimpi- etc. E[antionul poate fi, ca reprezenta-
nella anisum). tivitate, na]ional sau regional.
ANCHET| DE CIRCULA}IE - ANCHET| SOCIAL| - metod\
metod\ de analiz\ a circula]iei prin de cunoa[tere a op]iunilor popula]iei
interogarea, în trafic, în institu]ii, la privind anumite aspecte ale vie]ii
domiciliu, a participan]ilor la circula]ie. sociale. Se utilizeaz\, de obicei, an-
Are ca scop determinarea anumitor cheta selectiv\, pe e[antioane repre-
caracteristici ale transportului (momen- zentative pentru problema analizat\
te de deplas\ri, direc]ii, debite, opriri, (în cazul analizei unor op]iuni ale
sta]ion\ri). ~n traficul rutier se practic\ popula]iei s\ fie reprezentate toate
ANDALUZIT 26

categoriile socio-profesionale [i gru- realizate din diferite materiale, situate


pele de vârst\). în curtea gospod\riilor individuale [i
ANDALUZIT - mineral ce indic\ care servesc ad\postirii animalelor [i
temperatura [i presiunea sc\zut\, utilizat p\s\rilor, utilajelor, combustibililor, ce-
în fabricarea unor izolatoare speciale. realelor, furajelor etc. Anexele gospo-
ANEXARE TERITORIAL| - d\re[ti completeaz\ func]ionalitatea
ac]iune a unui stat de al\turare for]at\ a locuin]ei în mediul rural.
unui teritoriu vecin, apar]inând unui alt ANGHINARE - plant\ erbacee
stat, reclamându-se diverse motive pen- peren\, din familia compozitelor, cu
tru justificarea actului respectiv. frunze mari [i spinoase, originar\ din
ANEXE GOSPOD|RE{TI - con- regiunea mediteranean\. Se cultiv\
struc]ii definitive sau provizorii, pentru florile sale întrebuin]ate în far-
macologie [i pentru solzii c\rno[i ai
inflorescen]ei [i receptaculii florali —
9 8
consuma]i ca legume (Cynara scolly-
Gr\din\ mus).
de ANGIOSPERME - încreng\tur\
zarzavat
4 6
de plante cu flori, cu semin]e închise în
5 7
3 fructe, cuprinzând dicotiledonatele [i
monocotiledonatele, r\spândite pe tot
Curte globul.
2 ANGLICANISM - religie de stat
în Anglia, cu caracter reformat, consti-
1 tuit\ oficial în 1562, în timpul domniei
Drum de acces

Elisabetei I.
ANGLO-SAXONI - popula]ii ger-
manice (angli, iu]i, saxoni), care au ocu-
pat insulele britanice în sec. V–VI.
ANIMISM - credin]\ în duhuri,
Locuin]\ spirite, suflete, în imagini supranatu-
rale, reprezentate în con[tiin]a reli-
gioas\ ca agen]i ac]ionând în întreaga
natur\ [i diriguind obiectele [i feno-
menele lumii, inclusiv omul. Este
1 — magazie 6 — vite
2 — [opron 7 — [ur\ prezent în multe religii ale lumii.
3 — p\s\ri 8 — furaje ANOICUMEN| - termen ce de-
4 — closet 9 — gunoi de grajd
5 — porci semneaz\ regiuni geografice nelocuite.
ANOMALII POLITICO-TERI -
Anexe gospod\re[ti TORIALE - teritorii a c\ror suverani-
27 ANTRACIT

tate este `mp\r]it\ `ntre mai multe state ANSAMBLU URBANISTIC -


sau organisme interna]ionale, având un grupare de construc]ii, spa]ii libere sau
statut incert, fiind instabile [i putând plantate, amenaj\ri pentru circula]ia
genera conflicte diverse. vehiculelor sau a pietonilor, lucr\ri de
ANOMIE - termen ce caracteri- art\ monumental\ [i mobilier urban,
zeaz\ o situa]ie social\ în care integra- având între ele rela]ii func]ionale, eco-
rea nu se poate realiza, individul ne- nomice [i estetice pe diverse planuri,
putând s\ pun\ de acord normele [i corespunz\tor unor criterii [i principii
valorile înv\]ate [i împ\rt\[ite cu reali- specifice func]iunii dominante.
tatea, care impune constrângerile ei [i ANTICHITATE - epoc\ din isto-
contrazice în parte sau în totalitate sis- ria omenirii începând cu mileniul
temul s\u de valori. al III-lea î.Hr., pân\ la 476 d.Hr. (c\de-
ANSAMBLU DE LOCUIT - gru- rea Imperiului roman de Apus).
pare de cl\diri de locuit, de dot\ri [i ANTRACIT - c\rbune superior cu
amenaj\ri specifice zonei de locuit. o putere caloric\ mare (8200–9000 cal),
Termenul desemneaz\ por]iunile din cu un con]inut ridicat de carbon (pân\
zonele reziden]iale urbane care nu se la 98%), de culoare neagr\ [i cu luciu
încadreaz\ în unit\]ile urbanistice com- semimetalic. Arde cu flac\r\ scurt\,
plexe, datorit\ m\rimii sau lipsei unor f\r\ fum, formeaz\ cocs pulverulent [i
dot\ri edilitare. este un combustibil pre]ios.

Parc

{coal\

Zon\ de locuit [i spa]ii verzi


Biseric\

Zon\ de locuit
Zon\ verde
Gr\dini]\

Magazine
[i zone de
parcare
Club [i terenuri
Cre[\ de sport

Ansamblu de locuit
ANTROPOCENTRISM 28

ANTROPOCENTRISM - con- materii prime disponibile, ma[inile [i


cep]ie potrivit c\reia omul ar fi centrul instala]iile cu care sunt dotate între-
[i scopul universului. prinderile, tipurile de specializare sec-
ANTROPOGENEZ| - termen torial\, firmele [i nivelurile de concen-
care desemneaz\ procesul îndelungat trare), cele umane (num\rul activilor),
de apari]ie [i dezvoltare, pe P\mânt, a calitatea re]elei financiare, cuno[tin]ele
speciei umane. tehnice [i rela]iile sociale care creeaz\
ANTROPOGEOGRAFIE - ter- bog\]iile de care dispune o ]ar\ la un
men interpretat, par]ial gre[it, ca fiind o moment dat.
,,geografie a popula]iei pe baze APARTAMENT - grup de înc\-
antropologice“. El reprezint\ o concep- peri într-o cl\dire care formeaz\ o uni-
]ie german\ asupra geografiei umane, tate [i serve[te ca locuin]\.
dezvoltat\ de Fr. Ratzel (în lucrarea APARTHEID - politic\ de segre-
Anthropogeographie, 1882 [i 1891), gare rasial\ implicând o dezvoltare
care demonstreaz\ posibilitatea stu- separat\ pentru oameni apar]inând
dierii cu metode [tiin]ifice a rela]iei unor grupuri etnice diferite, instituit\
dintre comunit\]ile umane [i mediul în Africa de Sud de c\tre guvernul
geografic în care ele exist\, incluzând [i na]ionalist care a venit la putere în
distribu]ia lor spa]ial\. 1948. Obiectivul acestuia era p\strarea
ANTROPOIDE - grup de maimu]e privilegiilor minorit\]ii albe, format\
superioare, asem\n\toare cu omul, lip- din descenden]ii europenilor. Popula]ia
site de coad\, r\spândite în regiunea de culoare, c\reia i se negau drepturile
tropicelor din Africa [i în Insulele politice de baz\, trebuia s\ tr\iasc\ în
Sumatra [i Kalimantan. ~n prezent exist\ interiorul unor areale separate oficial,
doar patru forme de antropoide: gorila, care aveau un nivel mai sc\zut de ser-
urangutanul, cimpanzeul [i gibonul. vicii sociale. Legile interziceau cas\to-
ANTROPOLOGIE - disciplin\ ce riile mixte [i impuneau persoanelor de
studiaz\ existen]a uman\. Redus ini]ial culoare purtarea în permanen]\ asupra
la caracteristici morfologice [i ontoge- lor a documentelor de identitate.
netice, termenul a suferit o extrapolare APA{I - amerindieni din America
semantic\, incluzând discipline ca de Nord, din regiunea aflat\ între fluvi-
etnologia, etnografia. ile Rio Grande del Norte [i Colorado.
ANTROPOLOGIE CULTURAL| ~n prezent tr\iesc în rezerva]ii.
- ramur\ a antropologiei care studiaz\ APATIT - grup de fosfa]i de cal-
comportamentul uman, bazat pe norme, ciu, cu o structur\ cristalizat\, care
într-un context spa]io-temporal concret. reprezint\ principala surs\ pentru ob]i-
APARAT PRODUCTIV - com- nerea fosforului.
plex ce cuprinde elementele materiale AP| - resurs\ natural\ regenera-
(resursele energetice [i rezervele de bil\ care constituie un element indis-
29 APICULTUR|

pensabil pentru via]\, materie prim\ APE INTERIOARE - 1. domeniu


pentru activit\]ile productive, cale de fluvial [i lacustru alc\tuit din cursurile
transport [i surs\ de energie. de ap\ situate în întregime pe teritoriul
AP| CU DESTINA}IE SPECIA- unui stat, cele ce formeaz\ frontiera
L| - ap\ care constituie un mijloc de dintre dou\ sau mai multe state (ape
produc]ie sau o cale de circula]ie (pes- contigue) [i cele ce traverseaz\ fron-
cuit, producere de energie, naviga]ie). tierele mai multor state, cum sunt fluvi-
AP| DE FOLOSIN}| GENE - ile interna]ionale; 2. apele maritime
RAL| - ap\ destinat\, mai ales, satis- interioare situate între ]\rm [i liniile de
facerii nevoilor casnice. baz\ de la care se m\soar\ marea teri-
AP| POLUAT| - ap\ ale c\rei torial\, inclusiv golfurile interioare [i
caracteristici fizice, chimice [i micro- apele porturilor. 3. apele porturilor
biologice sunt alterate datorit\ activi- cuprinse între ]\rm [i linia care une[te
t\]ii umane. instala]iile permanente, cele mai avan-
AP| POTABIL| - ap\ utilizat\ în sate spre larg, ale portului.
consumul casnic. Trebuie s\ îndepli- APE NA}IONALE - ape care
neasc\ anumite condi]ii de calitate, cuprind re]eaua hidrografic\ na]ional\
stabilite prin standarde na]ionale. ~n (navigabil\), precum [i apele fluviilor
aceste standarde sunt precizate concen- [i râurilor de frontier\, stabilite prin
tra]iile maxime admise pentru anumite tratate, acorduri [i conven]ii interna]io-
substan]e, în mod obi[nuit sau în nale.
situa]ii excep]ionale. APE TERITORIALE - fâ[ie de
AP| DE PROCES - ap\ necesar\ mare, de o anumit\ l\]ime (pân\ la 12
proceselor tehnologice specifice unei mile marine), situat\ de-a lungul lito-
unit\]i economice, preluat\ din surse, ralului unui stat, dincolo de liniile de
recirculat\, reutilizat\, tratat\ `n insta- baz\.
la]ii proprii. APE UZATE - ape provenind din
AP| DE R|CIRE - ap\ utilizat\ activit\]i casnice, sociale sau econo-
pentru r\cirea schimb\toarelor de mice, con]inând substan]e poluante sau
c\ldur\ ale instala]iilor industriale. reziduuri, care-i altereaz\ caracteristi-
AP| TEHNOLOGIC| - ap\ uti- cile fizice, chimice [i bacteoriologice
lizat\ în procesele industriale, agricole [i ini]iale, precum [i ape de ploaie ce curg
care necesit\ anumi]i parametri calita- pe terenuri poluate.
tivi: duritate, temperatur\, transparen]\. APICULTUR| - activitate legat\
APEDUCT - construc]ie subteran\ de cre[terea [i îngrijirea ra]ional\ a
sau aerian\ având drept scop alimenta- albinelor, în scopul ob]inerii unor pro-
rea cu ap\ a localit\]ilor de la izvoare duse (miere, cear\, polen, l\pti[or de
situate `n afara acestora. Erau constitu- matc\), dar [i al poleniz\rii culturilor
ite din tuburi de piatr\ sau zid\rie. agricole.
ARAC 30

ARAC - suport din lemn, înalt de


1–2 m, folosit pentru sus]inerea vi]ei-
-de-vie, fasolei, ro[iilor etc.
ARAGONIT - carbonat de calciu
format prin procese chimice de sedi-
mentare, utilizat pentru confec]ionarea
unor obiecte ornamentale.
ARAUCANI - amerindieni din
partea central-sudic\ a statului Chile [i
din vestul Argentinei. Azi tr\iesc în re-
zerva]ii; sunt celebri pentru rezisten]a
dârz\ opus\ europenilor în perioada co-
loniz\rii.
ARBITRAJ - procedur\ judiciar\
de rezolvare, prin intermediul unor
arbitri (ce pot fi atât persoane, cât [i Arbore de cacao
institu]ii), a unui litigiu ap\rut `ntre America Latin\ (Brazilia, Ecuador,
state datorit\ unor cauze variate. Mexic) etc. (Theobroma cacao).
ARBORE - denumire generic\ ARBORE DE CAFEA - arbust din
dat\ plantelor perene lemnoase, de obi- familia rubiaceelor, originar din
cei cu în\l]imi de peste 7 m, alc\tuite Etiopia, regiunea Kaffa, înalt de 5–6 m,
dintr-o tulpin\, o coroan\ ramificat\ [i dar în planta]ii men]inut la 2–3 m (sau
un sistem radicular. 4–5 m în Brazilia). Este o plant\ tropi-
ARBORE DE CACAO - plant\ cal\, cultivat\ pentru fructele sale, ce au
peren\ lemnoas\, înalt\ de 5–10 m, aspectul unor ,,cire[e“ de culoare ro[ie-
cu flori [i fructe a[ezate direct pe -violet\, cu doi sâmburi în mijloc (dou\
trunchi, originar\ din America tropi-
cal\. Cre[te în zona cald\, între 20°
latitudine nordic\ [i sudic\ [i urc\ pân\
la 300–500 m altitudine. Fructul este o
bac\ ovoidal\, lung\ de 15–30 cm, iar în
partea interioar\, c\rnoas\, are 20–60
semin]e — boabe de cacao — de 2–3 cm
lungime, din care se ob]ine f\ina [i
untul de cacao, folosite pentru ob]ine-
rea ciocolatei [i a altor dulciuri, fabri-
carea s\punurilor fine [i unor produse
cosmetice. Se cultiv\ în Africa (Coasta
de Filde[, Ghana, Nigeria, Camerun) [i Arbore de cafea
31 AREAL ETNIC

,,boabe“). Ca variet\]i recunoscute ARCACI - 1. îngr\ditur\ sau des-


men]ion\m: cafeaua arabic\, cafeaua p\r]itur\ pentru separat oile. 2. îngr\-
robusta – folosit\ la fabricarea cafelei ditur\ f\cut\ de pescari, în ap\, pentru
solubile – [i cafeaua liberica. Principa- prinderea [i p\strarea pe[tilor în b\l]i,
lele produc\toare sunt: Brazilia, iarna.
Columbia, Mexic, Indonezia, Vietnam, ARCAD| - element de arhitectur\
Etiopia, Uganda etc. (Coffea excelsa, constituit din unul sau mai multe arce
C. congensis, C. arabica). de forme diferite [i piesele de sus]inere
ARBORE DE CUI{OARE - arbore vertical\: coloane, stâlpi, ziduri. Ca
din familia mirtaceelor, înalt de 12–15 m, deschidere într-un zid, este folosit\ la
originar din Insulele Moluce, cultivat (în ferestre [i portale, iar ca ansamblu de
Madagascar, Tanzania etc.) pentru rezisten]\ intr\ în componen]a podu-
mugurii florali, care usca]i dau cui[oarele rilor, foi[oarelor etc.
din comer], folosite drept condiment ARDEZIE - roc\ argiloas\ utili-
(Eugenia carophilata). zat\ la confec]ionarea pl\cilor izolante
ARBORE DE SCOR}I{OAR| - [i a pardoselilor.
arbore al climatului cald [i umed, din AREAL - suprafa]\ delimitat\ de
familia lauraceelor, originar din Asia de teren care se caracterizeaz\ prin r\spân-
Sud-Est. Scoar]a de pe ramurile sub]iri, direa unui fenomen sau proces, a unor
uscat\, se folose[te drept condiment, iar elemente fizico-geografice sau econo-
datorit\ propriet\]ilor carminative este mico-geografice. Deseori este folosit în
locul termenului ,,regiune“.
folosit\ [i în medicin\ (Cinnamonum
AREAL AGRICOL - teren utilizat
zeilamicum).
pentru agricultur\, incluzând spa]ii ara-
ARBORET - parte a p\durii carac-
bile, p\[uni, fâne]e etc.
terizat\ prin vegeta]ie omogen\ ca
AREAL CONSTRUIT - termen
specie [i vârst\, deosebit\ de restul
folosit în mod obi[nuit în planificarea
p\durii din jur. ~n func]ie de num\rul teritoriului, care desemneaz\ un spa]iu
speciilor, se deosebesc: A. pur, când din interiorul unei a[ez\ri umane, ocu-
speciile în amestec nu dep\[esc 10%, [i pat de cl\diri [i în care nu mai exist\ un
A. amestecat, alc\tuit din mai multe alt spa]iu liber pentru construc]ii.
specii, dintre care cel pu]in dou\ dep\- AREAL ETNIC - rezultant\ a unui
[esc 10%. Dup\ vârsta arborilor, se dis- pronun]at proces de segregare reziden-
ting: A. echien, la care vârsta este ace- ]ial\ cu un caracter etnic. Conform
ea[i, [i A. plurien, la care diferen]a de clasific\rii date de F. Boal, exist\:
vârst\ dep\[e[te 20 de ani. (a) colonie, un areal etnic care este,
ARBUST - plant\ lemnoas\ cu pentru o anumit\ perioad\ de timp,
mai multe tulpini, ramifica]iile secun- considerat ca baz\ pentru o nou\ soci-
dare neformând o coroan\ distinct\. etate; (b) enclav\, un areal etnic care
AREAL METROPOLITAN 32

persist\ în timp, dar care are ca baz\ fabricarea cimentului, `n industria ma-
op]iunea p\str\rii [i conserv\rii func- terialelor refractare, la purificarea ule-
]iilor specifice; (c) ghetou, un areal iurilor etc.
etnic care persist\ datorit\ constrângeri- ARGINT - metal nativ pre]ios,
lor [i ac]iunilor discriminatorii ale unui cunoscut din antichitate, care apare mai
alt grup etnic. ales în z\c\minte asociate vulcanismu-
AREAL METROPOLITAN - vezi lui neogen. Este alb-lucios, maleabil [i
ARIE METROPOLITAN|. ductil, cu cea mai mare conductibilitate
AREAL PEDESTRU - areal situat electric\ [i caloric\, inoxidabil, folosit
în interiorul unui ora[, în care traficul pentru confec]ionarea podoabelor, in-
vehiculelor este exclus sau în care sunt strumentelor medicale, a unor obiecte
permise, între anumite ore, numai vehi- uzuale, la fabricarea oglinzilor, în fo-
culele destinate aprovizion\rii [i cele tografie etc.
speciale (poli]ie, salvare, pompieri). ARHAIC - atribut anexat unor for-
AREAL PORTUAR - parte a me [i fenomene socio-culturale — une-
spa]iului ocupat de un port, care con]ine le disp\rute, altele contemporane —,
totalitatea instala]iilor, inclusiv danele sugerând vechimea lor îndep\rtat\.
de acostare. ARHEOLOGIE - [tiin]\ care
AREALUL PIE}EI - areal în inte- analizeaz\ civiliza]iile prin prisma
riorul c\ruia produsele sau serviciile interpret\rii urmelor activit\]ilor trecute
oferite spre vânzare/cump\rare sunt ale acestora. Termenul este larg folosit
localizate. pentru a desemna studiul urmelor mate-
AREAL VITICOL - arie geogra- riale ale civiliza]iilor preistorice, dar
fic\ a culturii vi]ei-de-vie, care acoper\ [i analiza sistematic\ al tuturor
cuprinde regiunile viticole, podgoriile antichit\]ilor.
[i centrele viniviticole. ARHITECTUR| CLIMATIC| -
ARENDARE - dare în exploatare tip de arhitectur\ care ]ine cont de fac-
temporar\ a unui teren agricol, contra torul mediu prin trei componente spa-
unui pre] pl\tit. ]iale: componenta local\ [i de apropiere
ARGEA - 1. cl\dire-anex\, rezer- (aer, ap\, sol, soare, zgomot), compo-
vat\ pentru ]esut (vara) [i ad\postitul nenta regional\ (ploi acide, transfer de
stupilor (iarna). 2. r\zboi de ]esut sau de[euri) [i componenta planetar\ (strat
numai p\r]ile lui laterale. de ozon, `nc\lzirea global\ a climei).
ARGIL| - roc\ sedimentar\, for- Arhitectura climatic\ poate contribui la
mat\ predominant din minerale argi- `mbun\t\]irea condi]iilor de locuit prin:
loase, cu dimensiunea particulelor sub calitatea ambian]elor interioare, rela]iile
0,002 mm (dup\ scara Atterberg), care dintre cl\dire [i mediul apropiat, con-
prin umezire devine plastic\. Se uti- sumul sc\zut de energie etc. Punerea `n
lizeaz\ în ceramic\, sculptur\, ol\rit, practic\ a acestui tip de arhitectur\ se
33 ARIE DE RECRUTARE A FOR}EI DE MUNC|

bazeaz\ pe inova]ii tehnice [i pe cerce- agricoli aprovizioneaz\ zilnic pia]a ali-


tare. mentar\ a ora[ului cu produse proaspete.
ARHITECTUR| DE LEMN - tip ~n aceast\ zon\ sunt amplasate sere,
de arhitectur\ situat\ la interferen]a solarii, complexe avicole etc.
activ\ dintre arta cult\ [i arta popular\. ARIE DE ATRAC}IE A PIE}EI -
ARHITECTUR| PEISAGER| - spa]iu geografic `n care produc]ia unui
arta de a realiza structuri floristice anumit produc\tor este comercializat\.
deosebite `n cadrul unei localit\]i, ARIE DE CIRCULA}IE PIETO-
remarcabile sub aspect compozi]ional. NAL| - arie urban\ în care traficul
ARHITECTUR| POPULAR| - vehiculelor este exclus în întregime sau
domeniu complex al culturii populare, permis în anumite momente ale zilei,
al c\rui obiect îl constituie locuin]a [i pentru ac]iuni de înc\rcare sau des-
construc]iile anexe (nu numai cele c\rcare.
având calit\]i artistice deosebite), con- ARIE DE CIVILIZA}IE - terito-
struc]ia [i concep]ia lor avându-[i ori- riu de m\rime variabil\ unde se dez-
ginea în tradi]ia poporului respectiv. volt\, la anumite niveluri, cultura mate-
ARIE - 1. termen generic pentru rial\ [i spiritual\ a unei comunit\]i, în
orice parte a spa]iului bidimensional, strâns\ leg\tur\ cu baza economic\ a
fiind utilizat `n analiza economico- societ\]ii respective.
-social\ spa]ial\. 2. teren special ame- ARIE DE CULTUR| GEOPOLI-
najat pentru treieratul plantelor culti- TIC| - teritoriu de formare [i de r\s-
vate. 3. m\sur\ pentru suprafe]e. pândire uniform\ a unui fenomen cul-
ARIE CADASTRAL| - suprafa]\ tural cu implica]ii geopolitice.
de teren cu destina]ie [i form\ de pro- ARIE DE POLARIZARE - terito-
prietate precizate în planul cadastral al riu din jurul unei localit\]i în care se
unei localit\]i. Sin: ZON| CADASTRAL|. manifest\ influen]a economico-social\
ARIE CENTRAL| - regiune cu a acesteia. Aria de polarizare a unui sat-
rol de nucleu central, `n jurul c\reia s-a -re[edin]\ de comun\ este constituit\, în
dezvoltat un stat, având o serie de ca- general, din celelalte sate componente.
racteristici proprii foarte puternic mar- Aria de polarizare a unui ora[ se poate
cate, caracteristici care sl\besc `n inten- suprapune peste mai multe comune [i
sitate o dat\ cu dep\rtarea de aceast\ chiar peste unele ora[e mai mici.
regiune. ARIE DE RECRUTARE A FOR-
ARIE CONSTRUIT| - vezi SU- }EI DE MUNC| - teritoriu din care un
PRAFA}| CONSTRUIT|. centru industrial î[i asigur\ necesarul
ARIE DE APROVIZIONARE A de for]\ de munc\, ce nu poate fi asigu-
ORA{ELOR CU PRODUSE AGRO- rat pe plan local. Aria de recrutare a
ALIMENTARE - teritoriu ce cuprinde for]ei de munc\ dep\[e[te uneori aria
a[ez\rile rurale, din care produc\torii de polarizare a localit\]ii respective,
ARIE DESF|{URAT| 34

cuprinzând teritorii exterioare acesteia, c\tre Biroul de recens\minte al S.U.A.


adiacente sau cu intervale de spa]iu, în în 1910, sub denumirea de district me-
func]ie de rezervele disponibile ale tropolitan. ~n 1950 denumirea uzual\
for]ei de munc\ la un moment dat. devine arie metropolitan\ standard,
ARIE DESF|{URAT| - indica- care semnific\ aria urban\ func]ional\.
tor utilizat în urbanistic\, ob]inut prin ~n 1960 conceptul cap\t\ numele de
însumarea suprafe]elor construite ale arie statistic\ metropolitan\ standard.
nivelurilor de suprafa]\ ale totalit\]ii Sin: AREAL METROPOLITAN.
cl\dirilor, indiferent de destina]ie, situ- ARIE PRIORITAR| - subregiune
ate pe un perimetru strict delimitat sau grupare de localit\]i delimitat\ `n
(perimetru construibil, zone func]ionale cadrul regiunilor de dezvoltare pentru a
etc.). Se exprim\ în metri p\tra]i. permite structurarea unor programe
ARIE ECONOMIC| FUNC}IO- specifice de dezvoltare `n domeniile in-
NAL| - no]iune introdus\ de K. Fox [i dustrie, agricultur\, [omaj, mediu `n-
T. Kuman prin care ora[ul este privit ca conjur\tor etc.
un centru al pie]ei muncii c\tre care con- ARIE PROTEJAT| - zon\ deli-
verg fluxuri de naveti[ti a c\ror m\rime mitat\ geografic, cu elemente naturale
o dep\[e[te pe cea a fluxurilor `ndreptate rare (ca apari]ie) sau în procent ridicat
spre alte pie]e urbane ale muncii. (ca densitate pe unitatea de suprafa]\),
ARIE METROPOLITAN| - ter- desemnat\ sau reglementat\, gospod\-
men american ce desemneaz\ o a[ezare rit\ în sensul atingerii unor obiective
urban\ de dimensiuni mari sau format\ specifice de conservare; cuprinde par-
prin expansiunea arealului urban. curi na]ionale, rezerva]ii naturale, re-
Conceptului i-a fost conferit\ o defi- zerva]ii ale biosferei, monumente ale
ni]ie opera]ional\, pentru prima dat\, de naturii [.a.
SISTEM URBAN
Periurban Zon\ de comutare
Arie metropolitan\
extern
intern

A[ezare-dormitor

ORA{

Arie metropolitan\
35 ASANARE

ARIE URBAN| - suprafa]a terito- cadrul artei bizantine sunt incluse [i


riului urban, exprimat\ în hectare. fenomenele artistice apar]inând ]\rilor
Conform legisla]iei se disting dou\ ortodoxe (Serbia, Bulgaria, Rusia, ]\rile
cazuri: arie urban\ ca teritoriu adminis- române etc).
trativ [i arie urban\ în cadrul perimetru- ARTER| DE CIRCULA}IE -
lui construibil. termen generic utilizat pentru c\ile de
ARMAT| INDUSTRIAL| DE comunica]ie: arter\ rutier\, arter\ fe-
REZERV| - totalitatea lucr\torilor roviar\, arter\ navigabil\. ~n func]ie de
atin[i periodic de [omaj din cauza insu- importan]\ [i pozi]ie, arterele rutiere [i
ficien]ei ratei profitului, sc\derii ten- feroviare pot fi: artere de centur\, situa-
den]iale [i absen]ei cererii solvabile, te la periferia localit\]ii; artere de pene-
care limiteaz\ posibilitatea de investi]ii tra]ie, care asigur\ leg\tura cu zonele
(valorificarea insuficient\ a capitalu- din interiorul unei localit\]i; artere
lui). magistrale, cu importan]\ deosebit\ în
traficul de m\rfuri [i pasageri; artere de
ARM|TUR| URBAN| - ansam-
leg\tur\ [i de tranzit local; artere indus-
blu de ora[e, ierarhizate sau nu, care
triale cu trafic dominant industrial.
coordoneaz\ via]a unei regiuni.
ARTIZANAT - termen care denu-
ARMENI - popula]ie indo-euro-
me[te îndeletnicirea me[te[ug\reasc\
pean\ stabilit\ `n podi[ul dintre Mun]ii
inspirat\ din arta popular\, exercitat\
Caucaz [i Mun]ii Taurus, având religie de un artizan, acesta din urm\ putând fi
cre[tin\ (monofizi]i), constituit\ ca definit ca un muncitor care exercit\ o
na]iune `n Armenia, având o prezen]\ meserie manual\ cu caracter artistic. Se
ceva mai numeroas\, `n cazul Româ- poate porni la definirea artizanatului [i
niei, `n special `n Dobrogea (Constan]a) de la produsul finit, obiecte de artizanat
[i `n municipiul Bucure[ti. fiind acele lucruri utile sau decorative
AROMÂNI - popula]ie de origine f\cute manual. ~n România au o larg\
român\ care a migrat în sec. IX–X din r\spândire ]esutul, ol\ritul, cojoc\ritul
nordul Dun\rii în sudul fluviului, a[e- [.a.
zându-se în diferite regiuni din Pen. ASANARE - ansamblu de lucr\ri
Balcanic\ (Bulgaria, Albania, Mace- hidrotehnice care se execut\ pentru
donia, Serbia, Croa]ia, Grecia). Sunt de înl\turarea excesului de ap\ de pe anu-
religie cre[tin-ortodox\, cu excep]ia u- mite terenuri. ~n func]ie de cauzele care
nei grup\ri mai mici din Albania, care determin\ excesul de umiditate [i de
sunt musulmani. scopurile urm\rite (economico-agricole
ART| BIZANTIN| - termen ce ori sanitare), asanarea se realizeaz\
desemneaz\, la modul general, arta care prin: îndiguiri, regulariz\ri de debite,
s-a dezvoltat în sec. VI–XV d.Hr. în desec\ri, lucr\ri de amenajare a lacu-
Imperiul bizantin. Prin extensie, în rilor [i b\l]ilor.
ASANARE URBAN| 36

ASANARE URBAN| - ansamblu na]iune. Rata asimil\rii depinde de o


de ac]iuni, opera]iuni tehnice [i m\suri serie de factori cum ar fi: rasa, religia,
administrativ-organizatorice având ca statutul economic, atitudinile, educa]ia,
scop salubrizarea teritoriului urban. c\s\toriile mixte, etc. Sunt recunoscute
ASFALT - 1. roc\ sedimentar\ trei forme de asimilare: (a) A. compor-
caustobiolitic\, brun\-neagr\, format\ tamental\, care implic\ un proces prin
prin bituminizarea substan]elor orga- care membrii unui grup se integreaz\
nice sau prin oxidarea [i polimerizarea într-o via]\ cultural\ comun\ cu un alt
petrolului. 2. material amorf fabricat grup, ca rezultat al împ\r]irii unei expe-
dintr-un amestec de bitum [i substan]e rien]e [i istorii comune. Acest lucru se
minerale granulare, folosit la executa- face prin însu[irea istoriei, sentimente-
rea unor „îmbr\c\min]i“ rutiere sau lor [i atitudinilor celuilalt grup; (b) A.
izola]ii hidrofuge. structural\, care se refer\ la distribu]ia
ASIMILARE - procesul prin care etnicilor migran]i în cadrul grupurilor [i
persoane apar]inând diverselor grup\ri sistemelor sociale ale unei societ\]i.
etnice sau rasiale intr\ în interac]iune [i Acest tip de asimilare este posibil dup\
mixaj — liber de orice constrângere — asimilarea comportamental\; (c) A. so-
cu o comunitate majoritar\ sau cu o cial\, care permite unui grup s\ recep-
teze [i s\ aplice valori, norme, modele
de comportament sau stiluri de via]\
specifice unui alt grup, cu care a venit
în contact.
ASISTEN}| SOCIAL| - ansam-
Popula]ia minoritar\ `[i pierde identitatea spa]ial\
blu de institu]ii, programe, m\suri [i
activit\]i profesionale de protejare a
unor persoane, grupuri sau comunit\]i
cu probleme sociale, aflate temporar în
dificultate (ex: [omerii).
Popula]ia din zonele urbane se p\streaz\
ASOCIA}IA EUROPEAN| A
LIBERULUI SCHIMB (A.E.L.S.) -
organiza]ie guvernamental\ regional\,
cu sediul la Geneva, constituit\ la
Stockholm, `n 1960, din ini]iativa Marii
Britanii. Scopul A.E.L.S. este elimi-
Popula]ia din zonele urbane emigreaz\ narea taxelor vamale la import [i a altor
— centre de afaceri
obstacole din calea desf\[ur\rii comer-
— comunitate migrant\ ]ului reciproc. Membrii fondatori au
— migra]ie fost: Austria, Elve]ia, Portugalia, Sue-
Asimilare dia, Norvegia, Irlanda [i Marea Bri-
37 A{EZARE-CHEIE

tanie. Ulterior au mai fost primite Fin- fiind asigurat\ de ideea central\ `n jurul
landa, Islanda, Liechtenstein. Treptat c\reia s-a constituit, de relativa con-
apare o tendin]\ centrifug\: unele ]\ri se stan]\ organiza]ional\ [i, implicit, de
desprind pentru a adera la C.E.E. eficien]a pe care o atinge.
(Marea Britanie, Irlanda, Danemarca, ASOLAMENT - succesiune a cul-
Portugalia) [i, ulterior, la U.E. (Austria, turilor agricole în timp [i în spa]iu,
Finlanda, Suedia). înso]it\ de un sistem corespunz\tor de
ASOCIA}IA INTERNA}IONA - lucr\ri [i de îngr\[\minte care asigur\
L| PENTRU DEZVOLTARE - insti- cre[terea fertilit\]ii solului [i sporirea
tu]ie a O.N.U., cu sediul la Washington, produc]iei agricole. Const\ în divizarea
creat\ `n 1960 `n scopul promov\rii terenurilor de cultur\ în mai multe
dezvolt\rii economice a ]\rilor `n curs parcele (sole), în func]ie de: caracteris-
de dezvoltare, furniz\rii de credite pe ticile fizico-geografice, reparti]ia plan-
termen lung f\r\ dobând\. telor pentru fiecare parcel\, rota]ia în
ASOCIA}IA NA}IUNILOR DIN timp a culturilor, m\surile de îngr\[are
ASIA DE SUD-EST (A.S.E.A.N.) - [i îngrijire.
organiza]ie guvernamental\ regional\, ASPERSIUNE - stropire a solului
creat\ `n 1967 la Bangkok, cu sediul la cu ap\ sau cu o solu]ie lichid\, aruncat\
Jakarta, având ca membri fondatori sub form\ de pic\turi asem\n\toare cu
Thailanda, Malayezia, Indonezia, Sin- ploaia.
gapore. Cadrul s\u se l\rge[te prin ade- ASPERSOR - dispozitiv de pul-
rarea altor state: Brunei (1984), Viet- verizare a apei, folosit la irigarea prin
nam (1995), Laos, Myanmar (1997), aspersiune.
Cambodgea (1999). Ini]ial a fost creat\ A{EZARE - 1. loc unde se afl\
`n scopuri militare, iar dup\ 1975 cap\- stabilit cineva sau ceva. 2. grup de con-
t\ un caracter economic [i devine, din struc]ii (locuin]e) care alc\tuiesc un
1992, o zon\ a liberului schimb, statele mediu de via]\ uman\, o realitate com-
membre propunându-[i s\ elimine toate plex\ care nu poate fi ilustrat\ decât
barierele vamale pân\ `n anul 2003. diferen]iat, atât din perspectiv\ istoric\,
ASOCIA}IE - grupare organizat\, func]iile [i aspectul variind în timp, cât
constituit\ voluntar de mai multe per- [i din perspectiv\ spa]ial\. 3. (rar) mod
soane (fizice sau juridice), care de organizare social\.
urm\re[te atingerea unor scopuri A{EZARE-CHEIE - concept mo-
comune. Are un statut care define[te dern, utilizat pe scar\ larg\ în activi-
scopurile, obiectivele, programele pe tatea de planificare rural\, prin care
care [i le-a asumat, precum [i drepturile a[ez\rile sunt desemnate ca centre de
[i `ndatoririle membrilor. Existen]a aso- servicii în care func]iunile vor fi inte-
cia]iei nu depinde, `n general, de fluc- grate drept componente ale progra-
tua]iile membrilor s\i, func]ionarea ei melor de reorganizare sau ra]ionalizare.
A{EZARE DISP|RUT| 38

A{EZARE DISP|RUT| - a[eza- ATRAC}IE TURISTIC| - termen


re ap\rut\ de timpuriu, disp\rut\ în ce define[te în special latura afectiv\ a
urma unor dezastre sau fenomene de diferitelor componente ale poten]ialului
depopulare, ale c\rei urme pot fi turistic, referindu-se mai ales la laturile
reg\site în peisajul actual (biseric\ care se impun aten]iei [i produc impre-
veche izolat\, cimitir vechi etc.) sii de o intensitate ridicat\, de natur\
A{EZARE-MATC| - a[ezare estetic\, cognitiv\ etc. Se pot constitui
uman\ care se constituie într-un centru în elemente de atrac]ie turistic\ obiec-
din care pot deriva noi a[ez\ri sau tivele cultural-istorice, cele tehnico-
„a[ez\ri-fiic\“, men]inându-se leg\turi -economice deosebite [i cele naturale
puternice între acestea. (peisaje, forme de relief, lacuri etc.).
A{EZARE PLANIFICAT| - ter- AUDIT DE MEDIU - proces de
men utilizat pentru a desemna a[ez\rile determinare [i examinare, care implic\
construite în sec. al XVIII-lea, în care analize, teste [i confirm\ri, al c\rui
factorii arhitectur\, economie [i mediu scop este de a verifica în ce m\sur\ o
social interrela]ionau. Mi[carea de întreprindere, în ansamblu sau anumite
planificare a a[ez\rilor este specific\ structuri componente ale acesteia, res-
nord-estului Sco]iei. Aceste a[ez\ri au pect\ cerin]ele legale, locale sau na-
fost deseori a[ez\ri-proprietate — dina- ]ionale de protec]ie a mediului. Este o
mizate de cel ce le st\pânea — sau a[e- component\ de baz\ a managementului
z\ri-uzin\, incluzând case muncitore[ti de mediu al întreprinderii, completând
amplasate de-a lungul unei ape. managementul global al acesteia (plani-
Ulterior, în sec. al XIX-lea, au evoluat ficarea, organizarea, ghidarea, condu-
la nivelul de a[ez\ri-model pentru cerea, comunicarea, controlul, preve-
muncitorii din fabrici [i s-au constituit derea).
în prototip pentru viitoarele a[ez\ri-gr\- AUGIT - mineral care face parte
din\. din grupul piroxenelor [i se utilizeaz\ la
A{EZARE UMAN| - 1. comuni- fabricarea coloran]ilor naturali.
tate uman\ de orice rang — ora[ sau sat AUR - metal pre]ios acumulat în
— indiferent de m\rimea sau func]iile produsele târzii (pegmatitice [i hidro-
îndeplinite, care cuprinde: popula]ia, termale) din timpul cristaliz\rii mag-
construc]iile folosite în diverse scopuri matice. Are drept caracteristici: malea-
(locuit, publice, institu]iile private), bilitatea, iner]ia chimic\ relativ\, culoa-
platformele industriale, pie]ele [i str\- rea galben\ pân\ la ro[u [i luciul. Este
zile, locurile de odihn\ [i agrement. utilizat la confec]ionarea podoabelor,
2. sistem ecologic complex creat de obiectelor de art\, precum [i ca etalon
popula]iile umane, în care majoritatea monetar absolut.
transform\rilor de materie, energie [i AUSTRALOID| - ras\ uman\ re-
informa]ie sunt realizate de c\tre om. prezentat\ ast\zi prin aborigenii din
39 AUTONOMIE ADMINISTRATIV|

Australia, ce pot fi considera]i, proba- calitative pe care le-au avut anterior


bil, cei mai vechi precursori ai rasei advec]iei elementelor poluante.
umane. Morfologia lor se individuali- AUTOHTON - 1. care s-a format
zeaz\ prin piele închis\ la culoare, p\r [i s-a dezvoltat pe teritoriul în care tr\-
ondulat [i dantur\ lat\. ie[te [i în prezent. Sin: ABORIGEN, B|{-
AUTARHIE - 1. suveranitate ab- TINA{, INDIGEN. 2. care cre[te sau este
solut\ sau despotism, implicând o con- produs `n propria ]ar\. Sin: INDIGEN (2 2).
ducere absolutist\ sau autocratic\, de AUTOMATIZARE - serie de ope-
c\tre un guvern sau un individ. 2. poli- ra]ii efectuate f\r\ interven]ia omului,
tic\ prin care o ]ar\ sau un grup de ]\ri care pot înlocui activit\]ile legate de
se izoleaz\ de circuitul economic mon- efort, observa]ie, memorie, decizie.
dial [i î[i limiteaz\ rela]iile economice Procesele de produc]ie care beneficiaz\
la anumite zone. de automatizare prezint\ productivitate
AUTOCONSUM - parte a produc- sporit\, contribuind la sc\derea pre]ului
]iei care nu constituie obiect de schimb [i de cost.
este folosit\ de produc\tor [i familia sa. AUTONOMIE - 1. independen]\
AUTOCRA}IE - form\ de guver- în guvernare care poate avea mai multe
n\mânt totalitar\, antidemocratic\, con- aspecte: (a) autonomie politic\ (a unor
state în cadrul statelor federale); (b) au-
stând în concentrarea puterii politice în
tonomie administrativ\ (referitoare la
mâinile unei singure persoane, putere
transferul c\tre administra]ia local\ a
exercitat\ f\r\ a ]ine cont de institu]iile
unor atribu]ii complexe privind dez-
democratice. Autocra]ia s-a constituit
voltarea economico-social\ a unei regi-
ca o form\ de conducere de-a lungul
uni). De multe ori, în cadrul statelor
întregii istorii omene[ti, fiind prezent\ na]ional-unitare, autonomia minorit\]i-
înc\ din antichitate. lor etnice vine în contradic]ie cu prin-
AUTODETERMINARE - princi- cipiul independen]ei [i suveranit\]ii sta-
piu al rela]iilor interna]ionale potrivit tului respectiv, putând crea probleme în
c\ruia orice na]iune are dreptul funda- ceea ce prive[te integritatea teritorial\
mental de a-[i alege, f\r\ imixtiuni din [i unitatea statului în cauz\. 2. stare în
afar\, statutul ei politic [i calea de dez- care o unitate social\ î[i satisface nece-
voltare economic\, social\ [i cultural\. sit\]ile cu propriile mijloace.
AUTODROM - teren special ame- AUTONOMIE ADMINISTRA -
najat pentru preg\tirea [i perfec]ionarea TIV| - regim al unor subdiviziuni teri-
în conducerea automobilelor. toriale ale unui stat care au dreptul de a
AUTOEPURARE - ansamblu de se administra prin unele organe proprii,
procese naturale de epurare prin care în anumite domenii, cu excep]ia celor
receptorii unor poluan]i (apa, aerul, de competen]a organelor centrale ale
solul) sunt readu[i la caracteristicile lor statului.
AUTOPRODUC|TOR DE ENERGIE ELECTRIC| 40

AUTOPRODUC|TOR DE ENER- AUTORIZA}IE PENTRU ACTI-


GIE ELECTRIC| - întreprindere care, VITATEA NUCLEAR| - document
pe lâng\ activit\]ile sale principale, prin care autoritatea competent\ auto-
produce (singur\ sau `n asocia]ie) rizeaz\ titularul activit\]ii s\ amplaseze,
energie electric\ destinat\ în totalitate s\ construiasc\, s\ pun\ în func]iune, s\
sau par]ial satisfacerii nevoilor proprii. transfere, s\ dezafecteze sau s\ dispun\
AUTORITATE - rela]ie prin care de orice surs\ de radia]ii ionizante,
o persoan\ sau grup accept\ ca legitim instala]ii nucleare sau amenaj\ri pentru
faptul ca deciziile [i ac]iunile sale s\ fie gospod\rirea de[eurilor radioactive.
ghidate de o instan]\ exterioar\ (per- AUTOSERVIRE - sistem de des-
soan\, grup, organism). Autoritatea re- facere a m\rfurilor în cadrul c\ruia cli-
prezint\ o putere legitim\ care cuprinde en]ii se servesc singuri.
trei forme fundamentale ale legitimit\- AUTOSTRAD| - cale rutier\ de
]ii: (a) tradi]ia, obiceiurile, normele, va- interes na]ional [i interna]ional, deschi-
lorile cu care o colectivitate s-a identifi- s\ traficului de mare vitez\, prev\zut\
cat `n timp [i care au c\p\tat influen]\ cu c\i de rulare unidirec]ionale, sepa-
asupra membrilor s\i; (b) charisma, ac- rate printr-o band\ median\. Intersec]i-
ceptarea autorit\]ii unei persoane sau ile sunt prev\zute cu pasaje denivelate,
instan]e superioare pe baza `nvestirii iar accesul [i ie[irea autovehiculelor
acesteia cu capacit\]i deosebite; (c) ac- sunt permise numai prin locuri special
ceptarea autorit\]ii pe temeiul compe- amenajate. Pentru fluidizarea traficului
ten]ei personale, profesionale, a pozi]iei au fost introduse unele restric]ii privind
ierarhice etc. accesul unor tipuri de vehicule, de re-
AUTORIZA}IE DE CONSTRUC- gul\ cele ce se deplaseaz\ cu viteze
}IE - act de autoritate al administra]iei mici. Autostr\zile au traseu aproape
locale pe baza c\ruia se asigur\ apli- rectiliniu, cu curbe largi [i foarte des-
carea m\surilor prev\zute de lege refe- chise, f\r\ obstruc]ii în vizibilitatea c\ii
ritoare la proiectarea, amplasarea, exe- de rulare, grad înalt de planeitate.
cutarea [i func]ionarea construc]iilor. AUTOSUBZISTEN}| - capacita-
Autoriza]ia de construc]ie se elibereaz\ te de satisfacere a nevoilor din resurse
în temeiul [i cu respectarea documen- proprii, reprezentând latura economic\
ta]iilor de urbanism [i amenajare a teri- a autarhiei. Vezi AUTARHIE (2 2).
toriului. AUTOUTILITAR| - autovehicul
AUTORIZA}IE DE MEDIU - re- destinat transportului unor cantit\]i
glementare tehnico-juridic\ prin care mici de m\rfuri.
sunt stabilite condi]iile [i parametrii de AVANPORT - port situat în fa]a
func]ionare pentru activit\]ile existente portului principal, creat sau dezvoltat
[i pentru cele noi, pe baza acordului de atunci când portul principal a r\mas la
mediu. o distan]\ prea mare fa]\ de linia ]\rmu-
41 AX DE COMPOZI}IE

lui, datorit\ modific\rilor naturale AVARI - popula]ie turcic\ a[ezat\


(înnisip\ri de exemplu) [i cre[terii tona- în timpul marii migra]ii a popoarelor în
jului navelor ce deservesc portul Câmpia Panonic\, unde a creat un stat
respectiv. (568–796), distrus de franci [i de bul-
AVANTAJ ABSOLUT - teorie gari.
care `ncearc\ s\ explice diviziunea AVICULTUR| - ramur\ a econo-
interna]ional\ a muncii, având ca esen]\ miei agricole care se ocup\ cu cre[terea
compararea costurilor de produc]ie ale [i îmbun\t\]irea speciilor [i raselor de
fiec\rei na]iuni pentru un anumit pro- p\s\ri pentru scopuri economice.
dus. Se consider\ c\ este preferabil s\ AVION-CARGOU - avion folosit
se importe produsele ce ar putea fi exclusiv în transportul de m\rfuri.
ob]inute pe plan intern la pre]uri de AVOCADO - fruct al avocatie-
produc]ie superioare celor practicate `n rului, numit [i ,,para de avocado“
alte ]\ri [i s\ se exporte produsele datorit\ formei sale de par\, cu masa de
ob]inute la pre]uri inferioare, compara- 300–400 g (vezi [i AVOCATIER).
tiv cu alte ]\ri. AVOCATIER - arbore fructifer
AVANTAJ COMPARATIV - din familia lauraceelor, originar din
concept introdus de David Ricardo pen- America Central\, înalt de 10–15 m.
tru a demonstra c\ o ]ar\ trebuie s\ se Cre[te în zona intertropical\ cald\ [i
specializeze `n ob]inerea produselor umed\ american\, cu fructe (avocado)
pentru care are productivitatea cea mai foarte bogate în vitamine, de unde [i
mare. compararea fructului cu o ,,cutiu]\ cu
AVANTAJ COMPETITIV - teorie vitamine“ (B1, B2, C, E, PP, K etc.)
care sus]ine c\ eficien]a comer]ului (Persea gratissima).
exterior depinde de capacitatea ]\rilor AVORT - stopare a st\rii de gravi-
de a face fa]\ concuren]ei de pe pie]ele ditate în primele stadii, prin expulzarea
interna]ionale. Teoria a ap\rut ca embrionului uman sau a foetusului din
urmare a faptului c\ cea mai mare parte uter, înainte de a fi capabil s\ supra-
a comer]ului mondial [i a fluxurilor de vie]uiasc\. Avortul poate fi spontan sau
investi]ii str\ine directe se desf\[oar\ cauzat inten]ionat. ~n ultimul caz este [i
`ntre ]\rile cu economie avansat\ sau o metod\ de control a natalit\]ii.
`ntre filialele societ\]ilor transna]ionale. AVU}IE NA}IONAL| - totalita-
Avantajul competitiv depinde de modul tea bunurilor materiale de care dispune
`n care sunt folosi]i factorii de pro- o ]ar\ la un moment dat.
duc]ie, de cererea intern\, de existen]a AX DE COMPOZI}IE - no]iune
industriilor [i a rela]iilor dintre ele, de utilizat\ în urbanism, care ajut\ la
strategia `ntreprinderilor, de conjunc- ordonarea [i ierarhizarea elementelor
tura interna]ional\, de politica econo- componente ale unui ansamblu urban.
mic\. A fost folosit înc\ din antichitate în
AZAPI 42

construc]ia marilor ora[e [i se ca- fibre scurte de azbest. Este u[or, rezis-
racterizeaz\ prin ordine [i monumen- tent [i ignifug.
talitate. AZBOCIMENT - material de con-
AZAPI - osta[i turci pede[tri, în struc]ie fabricat dintr-un amestec de
timpul evului mediu, care tr\iau din ciment Portland [i fibre de azbest.
prada de r\zboi. AZIM| - pâine nedospit\ con-
AZBEST - silicat natural hidratat sumat\ de mozaici la Pa[ti sau folosit\
de magneziu, de culoare alb-g\lbuie de catolici la împ\rt\[anie.
sau verzuie, fibros, m\t\sos, utilizat în AZTECI - uniune de triburi ame-
diverse ramuri industriale, datorit\ rindiene din regiunea central\ a statului
rezisten]ei sale la foc [i calit\]ii de izo- Mexic, care în sec. al XV-lea au ajuns la
lator sonor, electric [i termic. o str\lucit\ civiliza]ie, distrus\ de
AZBESTOLIT - material de con- conchistadorii spanioli condu[i de
struc]ie pentru acoperi[uri, fabricat din Hernando Cortés (1519-1521).
B
BAC - platform\ plutitoare care BALAST - 1. amestec natural de
serve[te la transportul oamenilor, al ve- nisip [i pietri[, utilizat la prepararea
hiculelor etc. de la un mal la altul al agregatelor pentru betoane [i, prin sor-
unei ape. Sin: POD PLUTITOR, POD tare, pentru mortare, la executarea unor
UMBL|TOR. straturi de funda]ie, la construirea dru-
BAGA - material ob]inut din cara- murilor etc. 2. lest de nisip cu care se
pacea broa[tei ]estoase [i utilizat la con- încarc\ o nav\ pentru a i se m\ri pesca-
fec]ionarea unor obiecte de uz comun [i jul, în scopul men]inerii elicei la adân-
pentru ornarea mobilei. cime optim\ [i/sau al aducerii pun]ii la
BAGAS| - nume dat tulpinei o anumit\ cot\.
trestiei de zah\r, care con]ine 13–20% BALASTIER| - exploatare des-
zah\r, dup\ extragerea c\ruia din me- chis\ de unde se extrag pietri[uri [i
lasa r\mas\ se fabric\, prin fermentare nisipuri, situat\ în albia minor\ sau
[i distilare, romul de Jamaica, de major\ a unei ape curg\toare.
Curaçao etc. BALCANIZARE - ac]iune politic\
BAIE - denumire regional\ (pro- ce duce la f\râmi]area statal\ a na]iunilor.
venit\ din lb. maghiar\) pentru min\. Termenul are la baz\ exemplul Pen. Bal-
Vezi MIN|. canice care, de-a lungul istoriei, a cunos-
BALAN}A FOR}EI DE MUN- cut domina]ia diverselor imperii, ceea ce
C| - indicator ce eviden]iaz\ resursele a avut ca rezultat o mare varietate etnic\
de munc\ ale unui teritoriu, compo- [i confesional\, lucru ce a permis declan-
nen]a [i utilizarea acestora pe sectoare [area unor conflicte sângeroase, unele
economice, rezervele sau deficitul de continuate [i ast\zi.
for]\ de munc\. BALCON FORTIFICAT - con-
BALAN}A RESURSELOR DE struc]ie defensiv\ executat\ din piatr\
MUNC| - o component\ a balan]ei sau lemn, cu aspect de balcon paralelipi-
for]ei de munc\ constituit\ din popu- pedic suspendat în fa]a unui zid de cetate,
la]ia cu vârst\ apt\ de munc\, plus a[ezat la turnuri sau deasupra por]ilor.
popula]ia activ\ sub [i peste vârsta apt\ BALNEOLOGIE - [tiin]a îmb\-
de munc\, din care se scade popula]ia ierii, folosind în mod particular apa
aflat\ în incapacitate de munc\. mineral\ natural\ în scop terapeutic.
BALUBA 44

BALUBA - popula]ie negrid\ din tec]ie“, la umbra c\reia cresc arborii de


familia de limbi bantu, care tr\ie[te cu cafea (Musa paradisiaca).
prec\dere în bazinul hidrografic al flu- BANCA EUROPEAN| DE IN -
viului Zair. VESTI}II - institu]ie a Comunit\]ii
BAMBUS - plant\ din familia gra- Economice Europene, cu sediul la
mineelor, cu tulpina dreapt\, cilindric\, Luxemburg, `nfiin]at\ `n 1958 `n scopul
înalt\ pân\ la 25 m, foarte rezistent\, sus]inerii proiectelor de finan]are din
folosit\ ca material de construc]ie. ]\rile membre [i din alte state.
BAN - 1. întruchipare general\ [i BANCA EUROPEAN| PEN -
nemijlocit\ a valorii tuturor m\rfurilor, TRU RECONSTRUC}IE {I DEZ -
îndeplinind func]iile de m\sur\ a valo- VOLTARE (B.E.R.D.) - organiza]ie
rii, mijloc de circula]ie, mijloc de acu- financiar\ având sediul la Londra, fon-
mulare, tezaurizare, mijloc de plat\ etc. dat\ `n 1991, `n cadrul Consiliului
2. titlu purtat (în }ara Româneasc\, în Europei, `n scopul de a acorda `mpru-
evul mediu) de unii demnitari cu atri- muturi [i asisten]\ pentru restructurare
bu]ii politice, administrative, juridice [i economic\ ]\rilor din Europa Central\
militare, care erau reprezentan]i ai dom- [i de Est.
nului. BANCA INTERNA}IONAL|
BANANIER - plant\ peren\ a PENTRU RECONSTRUC}IE {I
zonei intertropicale, originar\ din Asia DEZVOLTARE (B.I.R.D.) - organism
de Sud-Est, de unde a ajuns în sec. financiar `nfiin]at `n 1944 la Bretton
XVI–XVII în Brazilia, America Central\ Woods (S.U.A.), cu sediul la Washing-
[i vestul Africii. Se cultiv\ pentru ton. B.I.R.D. are drept scop acordarea
fructele sale cu miezul f\inos, dulce, ce de `mprumuturi ]\rilor lumii pentru rea-
cresc în ciorchini, iar din frunzele foarte lizarea unor programe de dezvoltare `n
mari se ob]in fibre pentru ]es\turi. diverse domenii, coordonarea ajutoa-
Uneori se cultiv\ [i ca „plant\ de pro- relor financiare interna]ionale [i ofer\
asisten]\ economic\ ]\rilor membre.
BANCA MONDIAL| - sistem
financiar format din B.I.R.D., Asocia]ia
pentru Dezvoltare Interna]ional\, Aso-
cia]ia de Garantare Multilateral\ a In-
vesti]iilor, Corpora]ia Financiar\ Inter-
na]ional\. Scopul acestui organism este
sprijinirea ]\rilor `n curs de dezvoltare
prin acordarea de ajutoare financiare
pentru reducerea datoriei externe [i prin
asigurarea asisten]ei tehnice de specia-
Bananier litate.
45 BANTUSTAN

BANC| - 1. institu]ie financiar\ BANI}| - 1. unitate de m\sur\


care execut\ opera]iuni de plat\ [i de cerealier\ pentru volum, folosit\ în tre-
credit. Ea poate fi: B. de emisiune — cut, egal\ cu 34 l. 2. vas cu capacitatea
`nvestit\ de stat cu dreptul de a emite de 34 l.
bancnote, B. comercial\ — specializat\ BANLIEU - cuvânt francez ce
în p\strarea temporar\ a capitalurilor semnific\ spa]iul înconjur\tor al unui
disponibile, acordarea de credite [i efec- ora[ (centru urban), având autonomie
tuarea unor opera]iuni de comision, B. de administrativ\ [i independen]\ morfo-
credit — specializat\ în acordarea de logic\, care particip\ la via]a econo-
împrumuturi, garantate cu bunuri imobi- mic\, social\ [i cultural\ a acestuia.
liare etc. 2. scaun lung [i îngust, cu sau BANTU - popula]ie african\ ne-
f\r\ rezem\toare, pe care pot [edea, în grid\, de o mare diversitate antropolo-
acela[i timp, mai multe persoane. gic\, care tr\ie[te în Africa ecuatorial\
BANC| DE DATE - colec]ie or- [i de sud.
ganizat\ de informa]ii referitoare la un BANTUSTAN - rezerva]ie unde
anumit domeniu al activit\]ii social- este mutat\ for]at o popula]ie minori-
-economice. B.d. sunt formate dintr-o tar\ etnic în regim de apartheid (din
baz\ de date [i un sistem de gestiune. engl. bantustown).

Banlieu
BAPTISM 46

BAPTISM - doctrin\ a unei secte târziu pentru a desemna popula]iile din


cre[tine protestante, ap\rut\ la înce- afara grani]elor lor.
putul sec. al XVII-lea în Anglia, care BARIL - unitate de m\sur\ volu-
practic\ botezul la vârst\ adult\ [i con- metric\, folosit\ mai ales pentru pro-
sider\ ca autoritate suprem\ Biblia. dusele petroliere, egal\ cu 158,9 l în
BARAC| - construc]ie provizorie America [i cu 163,5 l în Anglia.
realizat\ din panouri demontabile, din BARITIN| - mineral cu greutate
scândur\ sau zid\rie, folosit\ ca specific\ mare, utilizat în prepararea
locuin]\, birou, depozit etc. noroiului de foraj [i pentru extragerea
BARAJ - construc]ie hidrotehnic\ bariului.
amplasat\ perpendicular pe cursul unei BARJ| - tip de ambarca]iune care
ape curg\toare, având ca scop ridicarea are fundul plat.
nivelului apelor, creându-se un rezervor BAROC - termen care define[te
pentru stocarea permanent\ a acestora. stilul artistic, cristalizat ini]ial în Italia
(spre sfâr[itul sec. al XVI-lea), dezvoltat
ulterior [i în restul ]\rilor europene, care
are predilec]ie pentru compozi]iile com-
plicate, pentru grandios, fastuos [i teatral.
BARRIADA - vezi BIDONVILLE.
BART - varietate de diamant care,
datorit\ durit\]ii mari, este folosit ca
abraziv în industrie. Nu reprezint\ o
piatr\ pre]ioas\.
BARTER - form\ de comer] prin
care se realizeaz\ un schimb direct de
produse, f\r\ transfer de moned\ (cuv.
Baraj
engl.). Sin: TROC.
Surplusul de ap\ poate fi folosit în BASCI - popula]ie preindo-euro-
diferite scopuri: pentru iriga]ii, produ- pean\ care tr\ie[te pe ambii versan]i ai
cerea de energie electric\, alimentarea Mun]ilor Pirinei, vorbe[te o limb\ di-
ora[elor sau pentru men]inerea nive- ferit\ de cele europene [i este de religie
lurilor de ap\ în diferite canale (regu- catolic\.
larizarea cursurilor). Barajele pot fi BASORELIEF - gen de sculptur\
folosite [i pentru prevenirea inunda]iilor în relief, de mici dimensiuni, caracteri-
prin controlul nivelurilor râurilor. zat prin deta[area par]ial\ a formelor
BARBARI - 1. nume atribuit de fa]\ de un fond suport cu care face corp
istorici popoarelor marilor migra]ii. comun.
2. nume folosit de grecii vechi, de BASTION - 1. turn de în\l]imi
romani [i de lumea cre[tin\ de mai mici sau medii, rezistent, de regul\
47 BAZ| ENERGETIC|

având form\ circular\, prev\zut cu plat- rialelor refractare, a abrazivilor, a


forme pentru artilerie. El flancheaz\ cimentului etc.
zidurile de incint\ ale unei cet\]i. 2. for- BAZALT - roc\ vulcanic\ cu tex-
tifica]ie cilindric\ sau poligonal\, con- turi variate, utilizat\ în industria mate-
struit\ de obicei la col]urile unei rialelor de construc]ii.
fort\re]e. BAZAR - 1. loc în aer liber sau
BASUTO - popula]ie african\ din magazin în care se vând tot felul de
familia de limbi bantu, prezent\ în obiecte, mai ales m\run]i[uri. 2. în
unele regiuni din Republica Africa de lumea islamic\ semnific\ pia]\ public\
Sud [i în Lesotho. acoperit\.
BA{CHIRI - popula]ie turcic\ de BAZA TEHNICO-MATERIAL|
religie musulman\ ce s-a format în A TURISMULUI - totalitatea mijloa-
Ba[kiria (Federa]ia Rus\). celor materiale de care se folose[te
BATAL - berbec castrat în scopul turismul pentru realizarea func]iilor
m\ririi produc]iei de carne [i lân\. sale economice materiale specifice tu-
BATAT - lian\ ierboas\ peren\, cu rismului, cât [i a celor comune, apar-
tulpini târâtoare (de 6–7 m lungime) ]inând altor ramuri, dar folosite [i de
asem\n\toare dovleacului. Se cultiv\ în turism (infrastructura general\). Sin:
zonele tropicale [i subtropicale, locul STRUCTUR| DE PRIMIRE TURISTIC|.
BAZ| DE LANSARE - ansamblu
sau de origine fiind estul Americii de
de instala]ii, construc]ii [i terenuri des-
Sud. Este r\spândit\ mai ales în Asia de
tinate asambl\rii, verific\rii [i lans\rii
Sud [i Sud-Est [i ofer\ pentru consum
vehiculelor spa]iale. Sinonimul cos-
r\d\cinile sale groase, tuberizate, de
modrom se folose[te mai ales pentru
0,5–5 kg, ce con]in amidon (18–20%),
desemnarea bazelor de lansare situate
zah\r (4–5%), proteine, vitaminele B, C
pe teritoriul fostei U.R.S.S.
[i A (Ipomea batatas). BAZ| DE MATERII PRIME -
BATAVI - popula]ie germanic\ totalitatea resurselor solului [i subsolu-
care locuia în antichitate pe teritoriul lui, valorificate sau poten]iale.
Olandei, supus\ de romani [i ulterior BAZ| ECONOMIC| - totalitatea
asimilat\ de franci. resurselor solului [i subsolului, valorifi-
BAUXIT| - roc\ sedimentar\ alc\- cate sau poten]iale, la care se adaug\
tuit\ din hidroxizi de aluminiu, având unit\]ile economice existente în terito-
culori variate (ro[ie, brun\, cenu[ie [.a.), riul respectiv, care pot asigura ocuparea
formând depozite stratiforme, lenticu- for]ei de munc\.
lare sau sub form\ de pungi. Principala BAZ| ENERGETIC| - totalitatea
utilizare este aceea de extragere a surselor primare de energie, alc\tuit\ din
aluminei, respectiv a aluminiului, se- resurse energetice epuizabile (petrol,
cundar fiind folosit\ în industria mate- gaze naturale, c\rbune, combustibili
BAZ| FURAJER| 48

radioactivi) [i resurse energetice inepu- B|NIE - re[edin]\ a banului, care


izabile (energie solar\, eolian\, geoter- în }ara Româneasc\ s-a aflat succesiv
mic\; hidroenergie). la Severin, Strehaia, Tismana, Craiova
BAZ| FURAJER| - totalitatea [i Bucure[ti.
produselor destinate hranei animalelor. B|{TINA{ - vezi ABORIGEN,
Cuprinde — pe lâng\ produc]ia fâne- AUTOHTON, INDIGEN.
]elor, p\[unilor naturale [i produc]ia de B|T|TUR| - por]iune de teren
plante cultivate în scop furajer — [i situat\ în dreptul casei [i a por]ii, în
unele subproduse sau reziduuri de la cadrul cur]ii ]\r\ne[ti, lipsit\ de iarb\ [i
diferite industrii (fabrici de zah\r, de b\t\torit\ de trecerea vitelor [i a carelor.
ulei, mori, abatoare). BECI - înc\pere s\pat\ în p\mânt,
BAZ| MILITAR| - zon\ special destinat\ p\str\rii anumitor provizii de
amenajat\ din punct de vedere militar, alimente (untur\, mur\turi, legume,
dotat\ cu armament [i tehnic\ de lupt\, fructe) sau a b\uturilor (vin, ]uic\) în
apar]inând unui stat [i amplasat\ pe zonele pomi-viticole. Poate fi situat\
teritoriul altui stat, având un regim juri- sub cas\ sau în curte, f\r\ a avea leg\-
dic special. Poate fi terestr\, aerian\, tur\ cu casa.
naval\ sau mixt\, ocupat\ sau neocu- BEDUINI - popula]ie arab\ noma-
pat\ de trupe. d\ [i seminomad\ de cresc\tori de vite [i
BAZILIC| - 1. biseric\ catolic\ îndeosebi de c\mile, de religie mahome-
de mari dimensiuni. 2. edificiu roman dan\, care tr\ie[te în nordul continentu-
de form\ dreptunghiular\, împ\r]it în lui african [i în Peninsula Arab\.
trei sau cinci compartimente prin [iruri BEJENIE - „fuga“ în mas\ a popu-
de coloane, care se termin\ cu o înc\- la]iei satelor, din cauza exploat\rii sau a
pere semicircular\ (absid\), fiind folo- persecu]iilor politice sau din cauza unei
sit ca loc de adun\ri, de judecat\, burs\ invazii du[mane.
comercial\ etc. BELIGERANT - 1. (stat) care se
BAZIN CARBONIFER - regiune afl\ în r\zboi. 2. parte din popula]ia
în care se g\sesc z\c\minte de c\rbuni unui stat ce duce r\zboi civil [i care,
ce pot fi exploatate în carier\ (la fiind recunoscut\ ca beligerant\ de alte
suprafa]\) sau în min\ (în subteran). state vecine, sau mai îndep\rtate, se
BAZIN POMICOL - suprafa]\ de bucur\ în timpul r\zboiului de o situa]ie
teren ce reprezint\ anumite condi]ii juridic\ asem\n\toare cu aceea a statu-
pedoclimatice favorabile produc]iei lui împotriva c\ruia lupt\.
pomicole, utilizat\ în acest scop. BELT - zon\ economico-geografi-
B|IE{ - (reg.) vezi MINER. c\ cu caractere distincte [i form\ dife-
B|LIGAR - îngr\[\mânt agricol rit\, uneori alungit\, alteori concentric\
natural, format din balig\ amestecat\ (în jurul unui ora[, de exemplu). Ter-
cu urin\. menul este folosit mai ales în geografia
49 BIBLIE

anglo-saxon\: commuter belt — zon\ BERBERI - grup de popula]ii ce


de pendulare diurn\ a popula]iei; corn tr\iesc în nordul Africii, din familia
belt — zon\ de cultur\ a porumbului; de limbi hamito-semitice, urma[i ai
manufacturing belt — zon\ de intens\ vechilor libieni, de religie mahome-
concentrare industrial\ [.a. (cuv. engl.). dan\.
BELVEDERE - 1. loc amenajat în BERGAMOT| - soi de pere mari,
scopul contempl\rii unor panorame aproape rotunde, de culoare galben\,
reprezentative. 2. teras\ sau pavilion foarte zemoase [i aromate.
acoperit sau nu, situat pe un loc ridicat BERILIU - metal foarte u[or, pu]in
sau deasupra unei construc]ii, care per- r\spândit în natur\, utilizat în diferite
mite o privire larg\ [i de ansamblu aliaje c\rora le confer\ duritate [i rezis-
asupra spa]iului înconjur\tor. ten]\ [i ca agent moderator în reac-
BEMBERG - fire de m\tase arti- toarele nucleare.
ficial\ ob]inute prin deformare plastic\, BERLIN| - 1. automobil cu patru-
constând în trecerea for]at\ a solu]iei de cinci locuri, cu dou\ sau patru u[i late-
celuloz\ — fabricat\ anterior, supus\ rale. 2. tr\sur\, în form\ de cupeu, cu
unei for]e de compresiune — printr-o patru locuri, folosit\ în sec. al XIX-lea.
matri]\ de form\ adecvat\. BETON - material de construc]ie
BENGALEZI - popor indo-euro- ob]inut prin amestecarea, în anumite
pean care tr\ie[te în bazinul inferior al propor]ii, a unui material granular
Gangelui [i Brahmaputrei, fie de religie (pietri[, nisip) cu un liant (ciment,
hindus\ (în cazul Indiei), fie mahome- bitum) [i cu ap\, [i care — dup\ priz\
dan\ (în Pakistan). [i înt\rire — devine rezistent [i consis-
BENTONIT| - roc\ argiloas\ de tent. Exist\: (a) beton armat — beton în
culoare deschis\, caracterizat\ printr-o masa c\ruia se înglobeaz\ o arm\tur\
mare putere de absorb]ie a apei, g\- de o]el, destinat\ s\ preia eforturile de
sindu-[i utilizare în industria chimic\. întindere; (b) beton asfaltic — beton
BENZIN| - amestec de hidrocar- din material cu granula]ie mare, având
buri lichide (cu 5–12 atomi de carbon în ca liant bitumul asfaltic, folosit la exe-
molecul\) în diferite propor]ii, ob]inut\ cutarea unor îmbr\c\min]i rutiere.
prin distilarea primar\ a ]i]eiului, prin BETON-AUTO - material de con-
cracarea frac]iunilor petroliere sau prin struc]ie rezultat din presarea autove-
sintez\. Este utilizat\ ca principal com- hiculelor vechi [i amalgamarea cu
bustibil pentru motoarele de automo- beton.
bile [i de avioane, ca solvent etc. BIBLIE - cartea sfânt\ a cre[tinilor,
BENZIN| SINTETIC| - benzina scris\ sub inspira]ia Duhului Sfânt `ntre
ob]inut\ prin hidrogenarea c\rbunilor anii 1230 `.Hr. – 96 d.Hr., cunoscut\ [i
sau prin opera]ii de sintez\ din hidro- sub denumirea de Sfânta Scriptur\,
gen [i oxid de carbon. alc\tuit\ din Vechiul [i Noul Testament.
BIDONVILLE 50

Existen]a Vechiului Testament se BILAN} DE MEDIU - procedur\


datoreaz\ evreilor. prin care se ob]in informa]ii asupra
BIDONVILLE - zon\ reziden]ial\ cauzelor [i a consecin]elor efectelor
improvizat\ spontan în jurul marilor cumulate (anterioare [i anticipate), care
ora[e, cu prec\dere în spa]iile improprii face parte din ac]iunea de evaluare a
urbaniz\rii (zone inundabile, versan]i impactului asupra mediului.
degrada]i [.a.), format\ din locuin]e BILAN} MIGRATORIU AL PO -
PULA}IEI - diferen]a dintre num\rul
imigran]ilor [i cel al emigran]ilor,
exprimat\ în valori relative (‰), calcu-
lat\ pentru un an sau pentru o perioad\
determinat\ de timp. Sin: SPOR MIGRA-
TORIU.
BILAN} NATURAL AL POPU-
LA}IEI - diferen]a dintre num\rul
na[terilor [i cel al deceselor, exprimat\
în valori relative (‰), calculat\ pentru
un an sau pentru o perioad\ determinat\
de timp. Sin: SPOR NATURAL.
BILAN} TERITORIAL - 1. calcul
care, având la baz\ principiul folosirii
Bidonville ra]ionale a terenului din interiorul peri-
insalubre, construite din ambalaje, metrului construibil al localit\]ii, urm\-
de[euri industriale etc., locuit\ de po- re[te s\ oglindeasc\ modul de folosire
pula]ia s\rac\ migrat\ din spa]iile rurale [i de reparti]ie a terenului pe diferi-
înconjur\toare. Termen utilizat ini]ial în tele zone func]ionale ale localit\]ii.
literatura francez\, azi având o larg\ 2. tablou prin care se prezint\ în form\
circula]ie. Sin: BARRIADA (Peru), sintetic\ — în expresii valorice
CALLAMPA (Chile), FAVELLA (Brazilia), absolute, în procente [i indici —
GOURBI (în Africa), SHANTY TOWN (în rela]iile cantitative între suprafe]ele de
]\rile anglo-saxone). teren afectate prin m\suri de sistemati-
BIGAMIE - form\ de c\s\torie `n zare [i num\rul de locuitori.
care b\rbatul are dou\ so]ii sau o BILAN} TOTAL AL POPULA-
femeie are doi so]i `n acela[i timp, spe- }IEI - suma dintre bilan]ul natural [i
cific\ societ\]ilor arhaice. ~n majori- bilan]ul migratoriu al popula]iei, într-o
tatea societ\]ilor moderne se asociaz\ anumit\ perioad\ de timp.
cu o `nc\lcare a normelor morale [i BIMETAL - semifabricat (tabl\,
juridice [i este sanc]ionat\ ca atare. band\, sârm\) compus din dou\ straturi
51 BIRMANI

Na[teri Imigran]i BIOENERGIE - energie produs\


prin activitatea fiziologic\ a organisme-
lor vii (energie termic\, electric\, lumi-
noas\ etc.).
POPULA}IA TOTAL| BIOFILTRU - instala]ie de epu-
rare a apelor de canal cu ajutorul bac-
teriilor aerobe, compus\ dintr-o incint\
umplut\ cu material granular [i acoperi-
MI{CAREA MI{CAREA t\ cu o membran\ înc\rcat\ cu bacterii.
NATURAL| MIGRATORIE BIOÎNGR|{|MÂNT - îngr\[\-
mânt de tip biologic.
BIOM - comunitate ecologic\ al-
c\tuit\ din mai multe ecosisteme, care
ocup\ un anumit spa]iu geografic (cu
Decese Emigran]i
anumite tr\s\turi climatice [i de relief)
[i care este caracterizat\ printr-un tip
Bilan] total al popula]iei
dominant de vegeta]ie. Organismele
de metale diferite, reunite prin presare, dintr-un biom sunt adaptate la condi]iile
laminare, lipire, sudare, tragere, pentru climatice din regiunea respectiv\. Tre-
a se ob]ine combina]ii de propriet\]i cerea de la un biom la altul se face trep-
deosebite. tat. Ex: tundra, de[ertul, stepa.
BINDER - strat de beton asfaltic, BIOPESTICID - tip de pesticid
confec]ionat din bazalt spart m\runt produs de un organism viu.
(3–25 mm), folosit ca strat de leg\tur\ BIOTEHNOLOGIE - orice aplica-
între funda]ia unui drum [i stratul de ]ie a unei tehnologii care folose[te sis-
uzur\, ca funda]ie la trotuarele de asfalt teme biologice, organisme vii sau p\r]i
(cuv. germ.). din acestea pentru a fabrica sau modifi-
BIOACUMULARE - proces de ca produse sau procese pentru folosin]\
acumulare în sol a substan]elor orga- specific\.
nice rezultate în urma descompunerii BIPOLARIZARE - termen ce indi-
par]iale a resturilor vegetale [i anima- c\ evolu]ia sistemelor pluripartite, de la
le, ce contribuie la m\rirea fertilit\]ii stadiul unitar pân\ la apari]ia a doi poli
solului. majori de putere, datorit\ diviz\rii unor
BIOCLIMATOLOGIE - disciplin\ activit\]i [i ac]iuni cu caracter unitar.
[tiin]ific\ ce studiaz\ influen]a condi]ii- BIR - cea mai grea dintre d\ri,
lor climatice asupra organismului uman. perceput\ în bani de c\tre domnie, în evul
BIOCOMBUSTIBIL - combusti- mediu, în }ara Româneasc\ [i Moldova.
bil ob]inut în urma proceselor de fer- BIRMANI - popor de ras\ mon-
mentare [i descompunere a biomasei. golid\ din grupa de limbi birmano-
BIROCRA}IE 52

-tibetan\, de religie budist\; s-a format culoare brun\ sau neagr\, solubil\ în
ca na]iune în Birmania (Myanmar). bisulfit de carbon, nevolatil\, termoplas-
BIROCRA}IE - mod de organi- tic\ (în general între 150°C [i 200°C),
zare destinat administr\rii unor resurse având propriet\]i izolante [i adezive,
sau activit\]i, prin intermediul unui ob]inut\ prin oxidarea la cald a rezidu-
grup de persoane specializate, având o urilor de petrol sau prin distilarea
anumit\ ierarhie [i dispunând de atri- huilelor. Este utilizat, în principal, pen-
bu]ii, responsabilit\]i [i proceduri strict tru construc]ia de [osele (ca liant), ca
stabilite. material izolant în construc]ii [i indus-
BISERIC| - 1. organiza]ie reli- trie, la fabricarea unor lacuri etc.
gioas\ care se autolegitimeaz\ [i recu- BIZAM - specie de mamifer roz\-
noa[te principalele institu]ii ale socie- tor, originar din America de Nord, cu
t\]ii, dispunând de o structur\ birocra- corpul lung de peste 30 cm, acoperit cu o
tic\. 2. construc]ie destinat\ practic\rii blan\ pre]ioas\, castanie-ro[cat\. Tr\ie[te
ritualurilor religioase cre[tine. 3. comu- în jurul apelor, distrugând digurile.
nitate a cre[tinilor care ]in de acela[i BIZON - mamifer mare, din fami-
cult. lia bovinelor, lung pân\ la 3 m, înalt
BISERIC| DE LEMN - biseric\ pân\ la 2 m [i cu greutatea de pân\ la o
f\când parte din arhitectura popular\ ton\. Are blana deas\, capul mare [i
româneasc\, având caractere comune coarnele mici, tr\ind în prezent în re-
zerva]ii naturale.
BLAZON - ansamblu de semne
conven]ionale care constituie emblema
unui stat, a unei provincii, a unui ora[,
a unei familii nobile, a unei bresle.
BLEND| - sulfur\ natural\ de
zinc, g\lbuie, brun\ sau neagr\, cu
luciu de diamant, utilizat\ ca principal
minereu de zinc.
BLOC - cl\dire având mai multe
Biseric\ de lemn niveluri, care cuprinde spa]ii destinate
locuin]elor [i/sau activit\]ilor comer-
cu casa ]\r\neasc\ [i incluzând ciale, financiar-bancare etc.
pronaos, naos [i altar, dispuse pe axul BLOCAD| - sistem de m\suri cu
longitudinal al construc]iei, la care se caracter diplomatic, economic sau mi-
adaug\ uneori pridvorul sau prispa cu litar prin care se urm\re[te izolarea
stâlpi de lemn. unui stat pentru a-l constrânge s\
BITUM - hidrocarbur\ solid\ sau accepte condi]iile puse de statele care
vâscoas\, cu o structur\ coloidal\, de au luat acele m\suri.
53 BOLNI}|

BLOC POLITIC - alian]\, în]ele- BOC{| - instala]ie rudimentar\


gere între partide politice, organiza]ii pentru distilarea uscat\ a lemnului, în
etc., în vederea promov\rii unor ac]iuni vederea ob]inerii mangalului, format\
comune pentru atingerea anumitor dintr-o stiv\ de lemne aranjat\ în form\
scopuri. tronconic\, acoperit\ cu p\mânt.
BLUM - semifabricat de o]el, de BOGHEAD - c\rbune bituminos
form\ paralelipipedic\ [i cu muchii provenit prin incarbonizarea algelor,
rotunjite, ob]inut prin laminare la cald. bogat în substan]e volatile [i cenu[\.
BLUMING - laminor folosit pen- BOGHIU - dispozitiv prev\zut cu
tru sub]ierea lingourilor mari, de peste patru ro]i, pe care este articulat [asiul
o ton\, în scopul transform\rii acestora vagoanelor [i locomotivelor, permi]ând
în blumuri. `nscrierea acestora `n curbe.
BOCAGE - peisaj rural specific BOGOMILISM - mi[care reli-
Europei Occidentale (Marea Britanie, gioas\ sectar\ ap\rut\ la `nceputul
nord-vestul Fran]ei, nord-vestul Spani- sec. al X-lea, `ntemeiat\ de preotul
ei), dar întâlnit [i în alte regiuni ale Bogomil, care considera c\ tainele,
Terrei (Africa tropical\ [i subtropical\, icoanele [i ceremoniile Bisericii Orto-
România), prezent în zonele cu relief doxe sunt de[arte, singura rug\ciune
mai fragmentat, cu întinse p\[uni [i
admis\ fiind „Tat\l nostru“. Aceast\
fâne]e. Morfostructural se constituie
doctrin\ a reunit credincio[i din Pen.
din parcele relativ mici, de form\
Balcanic\, iar dup\ cucerirea acestui
neregulat\, înconjurate de garduri vii,
spa]iu de c\tre Imperiul bizantin majo-
de piatr\, valuri de p\mânt, perdele
ritatea adep]ilor s-au convertit la islam.
forestiere înguste etc. Gospod\riile
BOICOT - sistare organizat\, tota-
agricultorilor sunt izolate sau grupate.
l\ sau par]ial\, a rela]iilor cu o per-
Se mai nume[te [i „peisajul câmpurilor
cultivate închise“. soan\, cu o organiza]ie sau cu un stat în
semn de protest fa]\ de anumite ac]iuni
ale sale. Termenul provine de la numele
proprietarului irlandez Boycott, împo-
triva c\ruia ]\ranii exploata]i de el au
aplicat aceast\ metod\ de lupt\, la
sfâr[itul sec. al XIX-lea.
BOJDEUC| - cas\ ]\r\neasc\
mic\, s\r\c\cioas\, format\, de cele
mai multe ori, dintr-o singur\ înc\pere,
construit\ din chirpici, paiant\ etc.
BOLNI}| - termen care semnifi-
Bocage ca, în }ara Româneasc\ [i Moldova, un
BOL{EVISM 54

spital sau azil care func]iona ca anex\ groap\ în p\mânt, acoperit\ cu un


pe lâng\ o m\n\stire. acoperi[ în dou\ ape, pornind chiar de
BOL{EVISM - doctrin\ politic\ la marginea acesteia.
comunist\, ap\rut\ `n Rusia la `ncepu- BORDJURI - construc]ii având rol
tul sec. al XX-lea, care a sus]inut dic- de reziden]\, de fort, în Africa de Nord
tatura clasei muncitoare. (din ar\bescul burdj).
BOMBAMENT - partea bombat\ BORVIZ - ap\ mineral\ carboga-
a unui drum amenajat, care asigur\ zoas\.
scurgerea apelor spre p\r]ile laterale. BO{IMANI - popula]ie b\[tina[\
BONITATE - capacitatea unui te- negroid\ din sudul continentului afri-
ren de a da o anumit\ produc]ie prin can (De[ertul Kalahari), care se carac-
exploatare agricol\. terizeaz\ prin zbârcirea timpurie a pielii
BOOM - perioad\ de avânt eco- [i acumularea gr\simii în regiunea
nomic sau social caracterizat\ prin cre[- fesier\.
terea deosebit\ a produc]iei, a inves- BOUR - specie disp\rut\ de bo-
ti]iilor, prin sc\derea ratei [omajului videu s\lbatic, care tr\ia în trecut [i pe
sau prin valori mari ale bilan]ului natu- teritoriul României, socotit str\mo[ul
ral al popula]iei (cuv. engl.). vitelor mari cornute. Ultimele exem-
BORANGIC - 1. fir ner\sucit de plare au fost semnalate în sec. al
m\tase, ob]inut prin tragerea simetric\ a XVII-lea în România, Polonia [i nor-
firelor de pe 5-10 gogo[i ale viemilor de dul Rusiei.
m\tase. 2. ]es\tur\ foarte fin\ f\cut\ din BRAGHIN| - soi autohton de
astfel de fire. vi]\-de-vie, cu ciorchini ce au boabe
BORCEAG - cultur\ furajer\ com- rare, de culoare ro[ie [i care se coc de
pus\ dintr-un amestec de m\z\riche sau timpuriu.
maz\re furajer\ cu o cereal\ p\ioas\ BRAH| - orz m\cinat, folosit la
(ov\z, orz, secar\ etc.). fabricarea berii.
BORDEI - locuin]\ rudimentar\, BRAHMANISM - religie indian\
r\spândit\ în întreaga lume, care const\ antic\, având ca zeu suprem pe Brah-
într-o groap\ dreptunghiular\ sau p\trat\, ma, adep]ii fiind diviza]i `n caste eredi-
cu col]uri rotunjite, având adâncimi de tare. Aceast\ doctrin\ consider\ c\ sin-
40-100 cm în p\mânt, înconjurat\ apoi gura realitate este substan]a impersona-
de pere]i de nuiele împletite sau de lemne l\ `n care lumea intr\ periodic, prin re-
lipite cu un strat gros de lut, cu acoperi[ `ncarn\ri, pân\ la eliberarea sufletului.
de p\mânt, paie sau stuf. BRAIN DRAIN - vezi MIGRA-
BORDEIA{ - ad\post rudimentar }IE A COMPETEN}ELOR, SCUR-
servind la ad\postirea animalelor sau GERE DE INTELIGEN}|. Sin: EXOD
pentru p\strarea unor unelte sau mici DE INTELIGEN}|, TRANSFER INVERS DE
provizii de legume, constând dintr-o COMPETEN}E.
55 BUNGALOW

BRANI{TE - p\dure rar\, format\ stat pe o perioad\ de timp (cel mai


din arbori b\trâni, în care este interzis\ frecvent pe un an).
uneori t\ierea copacilor. BUGET DE TIMP - sistem de evi-
BREASL| - nume dat asocia]iilor den]\ a timpului utilizat în decursul unei
de me[te[ugari din aceea[i bran[\ sau zile, de o persoan\ sau o colectivitate
organiza]iilor profesionale care au omogen\, pe diferite activit\]i: munc\,
ap\rut în vestul Europei în sec. IX–X, transport, alimenta]ie, igien\, recreere,
în Transilvania în sec. al XIV-lea, iar în odihn\, somn. Structura sa este în
Moldova [i }ara Româneasc\ în sec. func]ie de nivelul dezvolt\rii econo-
al XVI-lea. mice, sex, vârst\, nivel de instruire.
BRETEL| FEROVIAR| - sistem BULEVARD - arter\ rutier\ de
de ramifica]ie de cale ferat\ între dou\ larg\ circula]ie, în interiorul unui ora[,
linii paralele, constituit din dou\ linii m\rginit\, de obicei, de spa]ii verzi
diagonale încruci[ate, care permite tre- înguste.
cerea parcului rulant feroviar de pe o BULGARI - popula]ie de origine
linie pe alta, în ambele sensuri. turcic\, a[ezat\ la sfâr[itul sec. al
BRETEL| RUTIER| - 1. [osea VII-lea `n regiunea de nord-est a Bul-
de centur\ care dirijeaz\ traficul la gariei de azi, asimilat\ de slavi `n sec.
periferia ora[elor. 2. cale de acces spre VII–IX, având ca extensie, `n cazul
un pod sau spre o autostrad\. României, areale din Banat [i sudul
BRICHETE DE C|RBUNI - Dobrogei, o religie cre[tin\ ortodox\ [i
c\rbune sub form\ de praf, pus în forme o limb\ slav\ din grupa de sud.
regulate, care, sub influen]a presiunii [i BUMBAC - plant\ textil\ din
temperaturii [i cu ajutorul unor lian]i, familia malvaceelor, cu în\l]imea spe-
devine solid. ciilor de cultur\ între 30-120 cm, ori-
BUDISM - religie asiatic\ fondat\ ginar\ din zona cald\ a Americii Cen-
în India în sec. VI–V î.Hr. de c\tre trale, Asiei [i, respectiv, Africii. Culti-
Buddha Sakia Muni, care, considerând vat pentru fibrele sale lungi de 1-7 cm
via]a un izvor de iluzii [i suferin]e, [i pentru semin]e. Principalele produc\-
predic\ renun]area la pl\ceri [i scufun- toare sunt: China, S.U.A., India, Pakis-
darea în nefiin]\ (nirvana). Este r\spân- tan, Turcia, Egipt etc. (Gossyphium).
dit în Asia de Sud [i Sud-Est. BUN| VECIN|TATE - dezvolta-
BUGET - 1. cantitate disponibil\ de re a rela]iilor prietene[ti, de cooperare
resurse (bani, timp etc.) [i modul de bi- [i multilateral\ între vecini, în toate
cheltuire a acestora. 2. balan]a dintre domeniile, pe baza dreptului interna]io-
veniturile [i cheltuielile unei unit\]i nal.
social-economice pe o anumit\ perioad\. BUNGALOW - locuin]\, `n general
BUGET DE STAT - balan]a veni- construit\ din lemn, f\r\ etaj, cu veran-
turilor [i cheltuielilor la nivelul unui d\, `nconjurat\ de vegeta]ie (cuv. engl.).
BUNURI DE CONSUM FINAL 56

BUNURI DE CONSUM FINAL - str\ine (burs\ de valori) sau unde se


ansamblul bunurilor utilizate în mod di- desf\[oar\ tranzac]ii de m\rfuri (burs\
rect pentru satisfacerea nevoilor umane. de m\rfuri). 2. fond financiar alocat de
BUNURI ECONOMICE - ansam- stat sau de diferite organiza]ii pentru
blul elementelor materiale identifica- sus]inerea unor activit\]i legate de pro-
bile [i m\surabile luate din natur\, pre- cesul de înv\]\mânt sau cercetare.
lucrate sau produse, [i serviciile de BURS| DE M|RFURI - institu]ie
orice fel care pot satisface o anumit\ a economiei de pia]\ unde se coteaz\
trebuin]\ uman\. oficial bunuri care se individualizeaz\
BUNURI INTERMEDIARE - prin anumite caracteristici (grad de pre-
totalitatea bunurilor, altele decât capi- lucrare, greutate, volum). Prima burs\
talul fix [i serviciile cump\rate, consu- de m\rfuri a fost înfiin]at\ în 1531, la
mate de-a lungul procesului de pro- Anvers, pentru a tranzac]iona m\rfurile
duc]ie. aduse din coloniile belgiene. Bursele
BURG - tip de a[ezare fortificat\, moderne au ap\rut o dat\ cu introdu-
cu func]ie militar\ [i administrativ\, cerea livr\rilor de m\rfuri „la termen“,
ap\rut\ ini]ial în Danemarca în sec. proces desf\[urat pentru prima oar\ în
al VIII-lea, copiat\ de anglo-saxoni [i anul 1865, la Chicago.
generalizat\ în sec. al X-lea, care con- BURS| DE VALORI - pia]\ spe-
]inea un centru militar (garnizoan\), cializat\ în opera]iuni de vânzare/
trezoreria [i o pia]\ central\. /cump\rare a valorilor mobiliare, care
BURS| - 1. form\ de pia]\ unde permite statului, persoanelor juridice
se negociaz\ hârtii de valoare [i valute sau fizice s\ ob]in\ anumite profituri.
C
CABAN| - amenajare de tipul planurile topografice sunt trecute datele
locuin]ei, destinat\ ad\postirii turi[tilor, de identificare a bunurilor imobile de
vân\torilor, pescarilor etc. pe o anumit\ suprafa]\.
CABAN| TURISTIC| - unitate CADASTRU MINIER - ansamblu
de cazare specific\ cu deosebire zonei de documente care cuprind eviden]a
montane propriu-zise [i mai pu]in sta- tehnic\, economic\, minier\ [i juridic\
]iunilor balneoclimaterice [i ora[elor, a perimetrului minier.
cu caracteristici proprii de amplasare, CADMIU - metal prezent sub
grad de confort mai sc\zut, dimensiuni form\ de combina]ii în minereurile de
variabile (de la câteva locuri la maxi- zinc, folosit la ob]inerea aliajelor rezis-
mum dou\ sute). Pot fi [i: cabane tente la coroziune [i ca absorbant de
forestiere [i agro-pastorale (amplasate neutroni în reactoarele nucleare.
la altitudini mijlocii [i care pot com- CADRU CONSTRUIT - spa]iu
pensa par]ial lipsa cabanelor turistice organizat, cu construc]ii destinate des-
propriu-zise) [i cabane silvice [i de f\[ur\rii celor mai diverse activit\]i
vân\toare (utilizate de o categorie umane; într-un sens larg, cadrul con-
restrâns\ de persoane, implicate în tu- struit include [i amenaj\ri de spa]ii
rismul cinegetic). verzi, bazine, fântâni arteziene etc.
CABOTAJ - transport comercial care, împreun\ cu cl\dirile, contribuie
realizat cu ajutorul unor nave, de-a lun- la realizarea unui ansamblu urban co-
gul coastelor maritime. respunz\tor cerin]elor complexe de
CADASTRARE - efectuarea unor func]ionalitate [i estetic\.
lucr\ri tehnice de evaluare [i amplasare CADRU DE VIA}| - sistem de
precis\ a diferitelor categorii de elemente oferite de natur\ sau create de
suprafe]e ce compun fondul funciar al c\tre om în care tr\ie[te un individ sau
unui teritoriu. o colectivitate.
CADASTRU - inventarierea fon- CADRU MATERIAL - crea]ii
dului funciar în urma unor opera]ii de umane realizate în urma unor activit\]i,
m\surare, calcul [i înregistrare a supra- care au ca scop îmbun\t\]irea calitativ\
fe]elor de teren. Eviden]a este înscri- a condi]iilor de via]\. Cadrul material nu
s\ într-un registru cadastral, iar pe poate exista în afara cadrului natural.
CAIS 58

CAIS - pom fructifer euro-asiatic, navigabile (cursuri de ap\ construite


ce g\se[te condi]ii optime de dezvoltare special pentru naviga]ie).
în zona mediteranean\. Are coroana CALE UNIDIREC}IONAL| -
piramidal\, flori albe-roz ce se deschid parte carosabil\ a unei artere rutiere, pe
înaintea frunzelor, cu fructe sferice sau care toate vehiculele se deplaseaz\ în
ovoide, de culoare galben\-portocalie, acela[i sens.
cu pulpa dulce [i aromat\. Este originar CALITATE - ansamblu de propri-
din China, de unde a p\truns în Asia et\]i [i caracteristici ale unui produs sau
Central\, Asia Mic\ [i Europa înc\ serviciu, care îi confer\ acestuia apti-
`.Hr.; în America ajunge abia în sec. tudinea de a satisface necesit\]ile expri-
al XVII-lea (Armeniaca vulgaris). mate sau implicite (sub aspectul pro-
CAL| - 1. instala]ie portuar\ con- tec]iei consumatorilor).
stând `ntr-un plan înclinat dotat cu uti- CALITATEA VIE}II - 1. suma
laje speciale în scopul lans\rii navelor bunurilor [i serviciilor, analizate sub
la ap\ sau ridic\rii acestora pe uscat. aspect calitativ [i cantitativ, de care be-
2. spa]iu situat sub puntea inferioar\ a neficiaz\ membrii societ\]ii. Se are în
unui vas, în care se depoziteaz\ înc\r- vedere calitatea vie]ii materiale (locu-
c\tura acestuia. in]\, dot\ri edilitare, transport, condi]ii
CALCAR - roc\ sedimentar\ al- de munc\), calitatea vie]ii biologice (ali-
c\tuit\, în principal, din calcit [i ara- menta]ie, stres), calitatea vie]ii spirituale
gonit, foarte r\spândit\ în scoar]a (acces la cuno[tin]e, cultur\), calitatea
terestr\, atât în zona de platform\, vie]ii psihice. 2. modul subiectiv în care
cât [i în cele de orogen. Se caracteri- fiecare î[i evalueaz\ via]a.
zeaz\ prin masivitate, solubilitate în CALLAMPA - vezi BIDONVILLE.
ap\ la o anumit\ temperatur\ [i este CALORIE - unitate de m\sur\
utilizat în industria materialelor de pentru c\ldur\, numeric egal\ cu c\ldu-
construc]ii. ra necesar\ ridic\rii temperaturii unui
CALCEDONIE - varietate de sili- gram de ap\ distilat\ cu 1°C (de la
ce, translucid\, divers colorat\, utilizat\ 19,5°C la 20,5°C);
ca piatr\ semipre]ioas\, ca abraziv. 1 cal = 4,185 J.
CALCOPIRIT| - sulfur\ natural\ Este folosit\ pentru a desemna valoarea
de cupru [i fier, galben\-verzuie; e cel energetic\ a alimentelor necesare pen-
mai important minereu de cupru. tru nutri]ia fiin]elor umane.
CALE NAVIGABIL| INTERI - CALVINISM - doctrin\ religioas\
OAR| - ap\ în care pot naviga nave cu care sus]ine `nv\]\turile protestante ale
un tonaj mai mare de 50 tone. Termenul lui Jean Calvin (1509–1564) [i care res-
se aplic\ fluviilor, râurilor [i lacurilor pinge Sfânta Tradi]ie [i Sfintele Taine,
navigabile (cursuri de ap\ naturale sau acceptând numai botezul [i euharistia,
amenajate pentru naviga]ie) [i canalelor pe care le-a redus la simple simboluri.
59 CANTON

CAMPING - unitate de cazare care Würzburg Hassfurt

in
Ma
dispune de construc]ii simple, cu func-
Bamberg
]ionare sezonier\. Se disting: C. de sejur
(situat în zona de interes turistic), C. de Forchheim
Erlangen
tranzit (situat pe trasee turistice sau pe

z
it
Fürth

gn
artere rutiere importante), C. de week-

Pe
end (în afara unor ora[e mari), C. provi-

Redni
Nürnberg
zoriu (instalat cu prilejul unor manifes-

tz
t\ri cu caracter temporar) (cuv. engl.). Regensburg
Karlsgroben

Al
CAMPOS - denumire utilizat\ în

tm
üh
America de Sud pentru ]inuturile aco-

t
rea
perite cu o vegeta]ie ierboas\, pres\rate Duna
cu arbori [i arbu[ti rari, tropicali. ea

Lech
nar
CANAL - cale hidrografic\ ame- Du Topdaling
406
najat\ de om, pentru unirea a dou\
Altrmüht-Regensberg
râuri, lacuri sau m\ri, în scopul navi- 327,3
350m
ga]iei, pentru iriga]ii, precum [i pentru
Nürnberg 300m
alimentarea cu ap\. Cele mai vechi Bamberg 312,5
250m
230,8
canale au fost construite în Mesopo- Würzburg
200m
165,7
tamia, în jurul anului 4000 î.Hr. Canale 150m
mai lungi au fost construite începând 100m
din sec. al XVI-lea, în special în scopul
transport\rii diferitelor produse manu- — canalul Dun\re—Main
facturate. — canalul Ludweg
— porturi
CANAL COLECTOR - canal care
are destina]ia de a transporta apele Canal navigabil
meteorice, uzate sau subterane, colec- stabilitatea traseului [i adâncimilor,
tate prin intermediul altor canale. for]a de trac]iune mai redus\ datorit\
CANALIZARE - echipare edili- vitezei mai mici a apei.
tar\ prin care se realizeaz\ colectarea, CANTON - 1. denumire generic\
transportul, epurarea [i evacuarea într-o dat\ statelor care compun, din punct de
arter\ hidrografic\ a apelor rezultate în vedere administrativ-politic, Confede-
urma diverselor folosin]e, precum [i a ra]ia Elve]ian\. 2. unitate administrativ-
altor ape de pe un anumit teritoriu. teritorial\ de grad inferior comunei, în
CANAL NAVIGABIL - canal Fran]a. 3. cl\dire aflat\ lâng\ o cale fe-
amenajat pentru circula]ia navelor, cu rat\, cu func]ia de a supraveghea [i
o l\]ime ce trebuie s\ permit\ circula]ia între]ine o sec]iune din calea de comu-
`n ambele sensuri. Principalele avantaje nica]ie, dar [i cu rol de ad\post, locuin-
sunt: scurtarea distan]elor de transport, ]\ pentru cantonier. 4. cl\dire aflat\ în
CAOLIN 60

spa]iul silvic [i folosit\ de brig\zile sil- 1,25–1,40); Cn - capacitatea optim\ po-


vice ca ad\post pentru cei care execut\ ten]ial\ a plajei, stabilit\ pe baza normei
diferite lucr\ri de între]inere [i ca punct de suprafa]\ oferite unui vizitator.
de paz\ a p\durilor. CAPACITATE DE ABSORB}IE
CAOLIN - varietate de argil\ rezi- URBAN| - concept ce descrie capa-
dual\ alc\tuit\, în principal, din caoli- citatea unui ora[ de a absorbi popula]ia
nit. Este compact, fin, p\mântos, de migratoare. Aceast\ capacitate este
culoare alb\ cu diferite nuan]e, are cali- condi]ionat\ de trei elemente: num\rul
t\]i plastice [i refractare, fiind utilizat în locurilor de munc\, disponibilul de lo-
industria ceramicii fine, a materialelor cuin]e [i asigurarea serviciilor publice.
de construc]ii, a hârtiei [i în industria CAPACITATE DE CAZARE -
chimic\. 1. num\rul de locuri în unit\]ile care
CAPACITATEA INSTALA}II - asigur\ cazarea. 2. num\rul de persoane
LOR DE TRANSPORT PE CABLU - care pot fi cazate într-o unitate turistic\
indicator ce reflect\ raportul dintre sau balneoclimateric\, pe o perioad\ de-
debitul orar specific unei pârtii de schi limitat\ de timp (zi, lun\, trimestru, an).
[i randamentul de transport al telefe- CAPACITATE DE CAZARE
ricului ce deserve[te acea pârtie. Se cal- NECESAR| DOMENIULUI SCHIA-
culeaz\ folosind formula BIL - indicator ce reprezint\ raportul
g•l dintre num\rul de turi[ti ce folosesc do-
Ct = ,
a t\rile unei unit\]i de cazare ce deser-
unde: Ct – capacitatea orar\ a telefericu- ve[te o pârtie de schi [i ponderea schio-
lui (pers./or\); g – debitul orar/metri l\]i- rilor în num\rul turi[tilor ce folosesc
me pârtie; l – l\]imea pârtiei (m); a – unitatea respectiv\. Se calculeaz\ cu
randamentul telefericului (amediu = 0,9). formula
CAPACITATEA ZILNIC| A NS
Np = ,
PLAJEI - indicator ce exprim\ num\rul Ko × Ks
de vizitatori ce pot folosi zilnic plaja, în care: Np – capacitatea de cazare a
num\r pe baza c\ruia se stabile[te sta]iunii; NS – num\rul de turi[ti;
m\rimea sta]iunii [i în special capaci- Ko – coeficientul de influen]\ a week-
tatea dot\rilor [i amenaj\rilor acesteia. end-ului (pentru zilele lucr\toare
Se calculeaz\ cu ajutorul formulei Ko = 1); Ks – ponderea schiorilor din
Cz = Is • Cn, totalul turi[tilor (valori relative).
CAPACITATE DE CIRCULA -
unde: Cz - capacitatea zilnic\ a plajei; }IE RUTIER| - num\rul maxim de
Is - indicele de simultaneitate (stabilit vehicule care trec printr-o sec]iune a
în raport direct cu nivelul de dotare [i drumului, într-o direc]ie, într-un anumit
echipare a sta]iunii, luând valori `ntre timp. Atunci când se ]ine cont [i de
61 CAPITAL|

condi]iile meteorologice cu impact ne- f\r\ a se produce schimb\ri ireparabile


gativ se poate folosi termenul de capa- ale structurilor sale economice [i soci-
citate practic\. ale. Se calculeaz\ prin determinarea
CAPACITATE DE DESERVIRE num\rului maxim de turi[ti care pot fi
- indicator utilizat pentru unit\]ile g\zdui]i simultan, în timpul unei zile
care deservesc popula]ia. Unit\]ile de pline de sezon, cu condi]ia ca ace[tia
m\sur\ sunt specifice profilului respec- s\ poat\ beneficia de tot agrementul
tiv: num\r de locuri, suprafa]\ comer- oferit, f\r\ s\ prejudicieze mediul
cial\, num\r de vehicule, lungimea ambiant.
re]elei de alimentare cu ap\ etc. CAPACITATE PORTUAR| -
CAPACITATE DE SUPORT - indicator numeric ce exprim\ m\rimea
num\rul total de indivizi dintr-o popu- portului sub forma num\rului de
la]ie pe care un ecosistem este în m\- facilit\]i portuare, a lungimii danelor de
sur\ s\-l între]in\ la un moment dat. acostare sau a tonajului navelor ce
CAPACITATE DE SUS}INERE folosesc portul într-un an.
A POPULA}IEI - capacitatea unui teri- CAPACITATE PRACTIC| -
toriu dat, aflat la un anumit nivel de vezi CAPACITATE DE CIRCULA}IE
dezvoltare, de a sus]ine din punct de RUTIER|.
vedere al resurselor un num\r maxim CAPITAL - ansamblul mijloacelor
de locuitori (concept similar cu cele de financiare, tehnice, informa]ionale [i
biom, rat\ popula]ie/resurse, rat\ fiin]\ cultural-[tiin]ifice de care dispune o
uman\/unitate de suprafa]\). societate. Exist\ mai multe tipuri de
CAPACITATE DE TRANSPORT capital: financiar, tehnic, informa]ional,
- num\rul maxim de c\l\tori care pot fi cultural.
transporta]i în interval de o or\, într-o CAPITAL| - ora[ din interiorul
direc]ie, de un mijloc de transport în unei ]\ri, provincii sau stat, în care este
comun. concentrat\ autoritatea politic\ [i admi-
CAPACITATE DE TRATA - nistrativ\. Au fost f\cute foarte multe
MENT - num\rul persoanelor care pot clasific\ri ale capitalelor din punctul de
beneficia de tratament, într-o anumit\ vedere al localiz\rii lor [i al tipului spe-
unitate, pe un timp determinat. ~n sta- cific: (a) capitale permanente (Londra,
]iunile balneare este dependent\ de Paris), care [i-au men]inut rolul ini]ial
capacitatea pe care o ofer\ instala]iile de-a lungul etapelor de evolu]ie politico-
de tratament. -teritorial\ a statelor respective; (b) capi-
CAPACITATE OPTIM| DE tale introduse (Brasilia, Madrid, Abuja),
PRIMIRE A UNEI ZONE - indicator care au fost desemnate s\ înlocuiasc\
ce reprezint\ frecventarea turistic\ pe fostele capitale; (c) capitale divizate,
care un sistem socio-economic regio- care acoper\ rarele cazuri în care
nal o poate suporta în mod permanent, func]iile capitalei sunt împ\r]ite între
CAPITAL| ARTIFICIAL| 62

dou\ ora[e (în Republica Africa de Sud CAPITALISM - sistem economi-


legislativul se afl\ în ora[ul Cape Town co-social [i politic bazat pe proprietetea
[i guvernul în Pretoria). privat\ asupra mijloacelor de produc]ie
CAPITAL| ARTIFICIAL| - ora[ [i de schimb, guvernat de legile obiec-
creat special pentru a `ndeplini func]ia tive ale economiei de pia]\, de libera
de capital\. ini]iativ\ [i schimbul liber de valori, de
CAPITAL| DIVIZAT| - tip de concuren]a între `ntreprinderi ca mij-
capital\ care, `n urma unui compromis, loace de cre[tere a productivit\]ii mun-
[i-a divizat o parte din func]ii `ntre mai cii, stimulare a creativit\]ii, de cre[tere
multe ora[e, specializându-se fiecare a rentabilit\]ii activit\]ilor economice.
`ntr-o anumit\ direc]ie. CAPITAL TEHNIC - ansamblul
CAPITAL| NATURAL| - tip de mijloacelor materiale de produc]ie [i al
capital\ — considerat din punct de tehnologiilor de care dispune o între-
vedere al modului de evolu]ie — prindere sau o societate [i care permite
reprezentat de un ora[ ce a evoluat `n crearea de noi produse cu o anumit\
mod natural de la primele stagii de utilitate.
urbanizare pân\ la statutul de capital\, CAPITAL UMAN - 1. totalitatea
cunoscând o dezvoltare continu\. persoanelor implicate într-o anumit\
CAPITAL| PERMANENT| - tip activitate. 2. totalitatea cuno[tin]elor [i
de capital\ care [i-a men]inut de-a lun- competen]elor profesionale rezultate
gul secolelor statutul conduc\tor din din procesul educa]ional [i consolidate
punct de vedere politico-administrativ, prin acumulare de experien]\ la locul de
p\strându-[i rolul `n statul respectiv. munc\.
CAPITAL CIRCULANT - parte CAPTARE DE AP| - ansamblu
din capital care se consum\ într-un sin- de construc]ii [i instala]ii care serve[te
gur ciclu de produc]ie. la preluarea (gravita]ional\, mecanic\)
CAPITAL CULTURAL - ansam- apelor din surse naturale (pânze de ape
blul bunurilor culturale, inclusiv al subterane, ape curg\toare, lacuri).
mijloacelor de producere a bunurilor CARACTERISTIC| NA}IONA-
[tiin]ifice, intelectuale [i artistice [i al L| - tr\s\tur\ specific\ unui popor
mijloacelor de circula]ie a acestora. ajuns la stadiul de na]iune, rezultat\ `n
CAPITAL FINANCIAR - sum\ de urma unor procese spa]iale [i temporale
bani care aduce un profit. complexe.
CAPITAL FIX - parte din capital a CARACTER NA}IONAL - 1. an-
c\rei durat\ de via]\ se extinde de-a samblu de tr\s\turi (caracteristici na-
lungul mai multor cicluri de produc]ie. ]ionale) care confer\ comportamentu-
CAPITAL INFORMA}IONAL - lui, modului de trai, culturii unei comu-
ansamblu de date [i surse de informa]ie nit\]i na]ionale, statale sau etnice un
de care dispune o persoan\/societate. anumit specific datorat condi]iilor par-
63 CARTIER

ticulare, concrete, istorico-geografice, petrolul lampant. Sunt utiliza]i de tur-


economice, social-politice [i culturale boreactoarele aviatice.
în care s-au constituit [i dezvoltat pe CARGOU - nav\ maritim\ comer-
glob diferitele na]ionalit\]i [i na]iuni. cial\ destinat\ transportului de m\rfuri
Caracteristicile na]ionale evolueaz\, la distan]e mari.
cunosc transform\ri importante în pro- CARIER| - exploatare minier\,
cesul de etnogenez\ datorit\ diversit\]ii desf\[urat\ la suprafa]\, de unde se
factorilor socio-istorici [i culturali ce le extrag materiale de construc]ii, c\rbuni
influen]eaz\. Sin: PARTICULARITATE NA- sau substan]e minerale utile, necesitând
}IONAL\, SPECIFIC NA}IONAL. 2. ansam- adesea opera]iuni de decopertare a
blu de tr\s\turi complexe (lingvistice, stratului de sol [i/sau roc\.
rasiale, comportamentale etc.), speci- CARTE FUNCIAR| - registru în
fice unui popor care a evoluat ajungând care sunt înregistrate toate propriet\]ile
la stadiul de na]iune [i care îl diferen- de fond funciar [i construc]ii dintr-un
]iaz\ de alte grupuri etnice, creând par- anumit teritoriu. Sunt men]ionate:
ticularitatea na]ional\. Caracterul na]io- numele [i prenumele proprietarului,
nal este influen]at direct [i puternic de suprafa]a terenului, vecinii etc.
condi]iile naturale, social-economice [i CARTEL - 1. uniune de întreprin-
istorice în care a evoluat poporul res- deri care-[i p\streaz\ independen]a de
pectiv de-a lungul istoriei. produc]ie [i desfacere, în cadrul c\reia
CARAT - unitate de m\sur\ pentru întreprinderile participante stabilesc can-
diamant [i metale pre]ioase: titatea de m\rfuri pe care urmeaz\ s\ o
1 carat = 205,3 mg. produc\ fiecare, pre]urile [i condi]iile de
Pentru aur caratele indic\ num\rul p\r- vânzare a m\rfurilor, ariile de aprovizio-
]ilor de aur pur din 24. nare [i, de asemenea, î[i împart pie]ele
CARBURANT PENTRU AVION de desfacere. 2. coali]ie între dou\ sau
- carburant fabricat special pentru mo- mai multe partide, sindicate etc.
torul de avion, cu cifra octanic\ cuprin- CARTIER - parte a ora[ului, limi-
s\ între 80 [i 145 [i al c\rui punct de tat\ spa]ial, chiar dac\ limitele sunt une-
înghe] este de -60°C. ori imprecise, fiind mai vizibile din exte-
CARBURAN}I DE TIP ESEN}| rior. Are propria fizionomie, determinat\
- hidrocarburi u[oare, utilizate de tur- de: func]ia dominant\ (cartier reziden-
boreactoarele aviatice, cu temperatura ]ial, comercial, industrial etc.); felul [i
de distilare situat\ între 200°C [i regimul de construc]ie (cartier de vile,
250°C. cartier de locuin]e ieftine); pozi]ia în ca-
CARBURAN}I DE TIP KERO- drul ora[ului (cartier central sau margi-
SEN - combustibili de vâscozitate nal). Alc\tuit, în general, din unit\]i de
medie, având acelea[i caracteristici de vecin\tate care împreun\ pot fi definite
distilare [i acela[i punct de limpezire ca ca o entitate economic\, social\ [i de
CARTIER COMERCIAL 64

gospod\rire în cadrul ora[ului. (din fr.


quartier).
CARTIER COMERCIAL - termen
ce define[te o por]iune de ora[ în care
sunt grupate, cu preponderen]\, func-
]iunile [i activit\]ile comerciale.
CARTIER DE LOCUIN}E - uni-
tate de treapt\ imediat superioar\ com-
plexului de locuit în ierarhia unit\]ilor
urbanistice complexe. Cartierul de lo- Cartodiagram\
cuin]e cuprinde, în general, o por]iune raportate la o unitate teritorial\ (în
de ora[ alc\tuit\ dintr-un num\r de general administrativ\).
complexe de locuit [i dintr-un nucleu CARTOF - plant\ din familia so-
denumit centru de cartier. Sin: CARTIER lanaceelor, cu tulpini subterane îngro-
REZIDEN}IAL. [ate sub forma unor tuberculi alungi]i,
CARTIER INDUSTRIAL - termen ovali sau rotunzi. Este originar\ din
ce desemneaz\ por]iuni de ora[ în care Anzi [i dovede[te o mare elasticitate
s-au concentrat [i au imprimat carac- ecologic\. Prefer\, totu[i, regiunile mai
terul dominant atelierele me[te[ug\re[ti, umede [i r\coroase. Se folose[te în ali-
manufacturile [i întreprinderile indus- menta]ia omului, ca furaj sau ca mate-
triale, unele din acestea conducând, în rie prim\ în industrie (pentru a se ob-
procesul de dezvoltare ulterioar\, la ]ine glucoz\, amidon, alcool, dextrin\).
constituirea unor zone industriale înglo- Printre marii produc\tori se num\r\
bate în ora[e. Apari]ia termenului este China, India, Rusia, Polonia, S.U.A.,
legat\ de revolu]ia industrial\. Ucraina etc. (Solanum tuberosum).
CARTIER-ORA{ - tip de cartier CARTOGRAM| - metod\ de
de dimensiuni foarte mari, care poate fi reprezentare cartografic\ analitic\ —
comparat, ca suprafa]\ [i popula]ie, cu
un ora[.
CARTIER REZIDEN}IAL - vezi
CARTIER DE LOCUIN}E.
CARTIER-SATELIT - cartier con-
struit în jurul unui element central (un
obiectiv economic, social, cultural, ad-
ministrativ).
CARTODIAGRAM| - metod\ de
reprezentare aproximativ\ a unui feno-
men pe o hart\-baz\, prin diagrame de
acela[i fel, care ilustreaz\ valori diferite, Cartogram\
65 CASTRU

privit\ cantitativ, în limitele unit\]ilor CAST| - grup compact situat


administrativ-teritoriale — a varia]iei pe o anumit\ treapt\ ierarhic\ a unei
intensit\]ii unui fenomen demografic, societ\]i, grupul fiind `nchis, rigid,
economic sau social, pus\ în eviden]\ endogamic, cu obiceiuri, rituri, sim-
prin colorare sau ha[urare diferen]iat\, boluri, mod de via]\ [i activitate
potrivit unei scale stabilite. Dup\ con]i- distincte. Ansamblul de rituri regleaz\
nutul [i modul de redare a fenomenelor raporturile `ntre membrii castei, asi-
se disting: cartograme directe, cartogra- gurând, `ntr-un anumit sens, armonia,
me selective, cartograme structurale, echilibrul social [i stabilitatea castei. ~n
cartograme geometrice (pseudo-car- limbaj curent, casta desemneaz\ un
tograme), cartograme tridimensionale grup restrâns de oameni, con[tient de
(stereocartograme). propria lui superioritate `n raport cu
CAS| - construc]ie folosit\ pentru celelalte grupuri mai numeroase. Bog\-
locuire (în mod obi[nuit) de c\tre o ]ia, apartenen]a etnic\ sau religioas\ pot
familie sau (uneori) de c\tre mai multe duce [i ele la constituirea unor grupuri
cu tr\s\turi de cast\.
CASTEL - cl\dire mare, medieva-
l\, prev\zut\ cu turnuri [i cu creneluri,

Cas\
familii, executat\ din diferite materiale
(p\mânt, piatr\, lemn, c\r\mid\ etc.), în
diferite tehnici, având dimensiuni va-
riate [i diverse împ\r]iri interioare. Castel
CAS| DOMNEASC| - denumire înconjurat\ de ziduri [i de [an]uri, care
folosit\ în mod curent în }ara Româ- servea ca locuin]\ seniorilor feudali.
neasc\ [i Moldova pentru a indica o CASTEL DE AP| - construc]ie
locuin]\ voievodal\. special\, în form\ de turn, care serve[te
CASTAN DULCE - arbore din ca rezervor de ap\.
familia fagaceelor, înalt pân\ la 30 m, CASTRU - tab\r\ roman\ înt\rit\
caracteristic climatului mediteranean care servea drept ad\post [i punct de
subtropical, cu fructe sferice, acoperite sprijin pentru unit\]ile armatei romane.
pân\ la maturitate cu un înveli[ verde Forma, în plan, era p\trat\ sau drep-
]epos [i care sunt bogate în amidon [i tunghiular\, împ\r]it\ într-un num\r de
ulei (Castanea sativa). suprafe]e dreptunghiulare prin str\zi
CA{MIR 66

drepte, perpendiculare. Castrele au con-


stituit nucleele multor a[ez\ri umane de
pe teritoriul Imperiului roman, precum
[i modelul de compozi]ie simetric\ [i
ordonat\ pentru noi ora[e, o lung\ peri-
oad\ de timp.
CA{MIR - 1. mamifer din familia
caprinidelor, crescut pentru p\rul foarte
fin [i m\t\sos, în zona Ca[mir [i Tibet.
2. ]es\tur\ fin\ [i scump\, ob]inut\ din
p\rul de ca[mir.
CATAPETEASM| - 1. (`n vechile
temple ebraice) perdea din pânz\ de
bumbac, colorat\ `n cele patru culori Catedral\
sfinte, care desp\r]ea Sfânta de Sfânta CATEDRAL| - denumire dat\
Sfintelor. ~n afara acesteia, mai exista o bisericii de re[edin]\ a unui episcopat în
catapeteasm\ care desp\r]ea cele dou\ care se afl\ catedra. Termenul este
`nc\peri amintite, de restul templului. folosit incorect pentru a desemna cea
2. `n sens larg, trupul Mântuitorului. mai important\ biseric\ dintr-un ora[.
3. `n bisericile ortodoxe, catapeteasma CATEGORIE SOCIAL| - grupa-
desparte altarul de naos [i are mai multe re folosit\ în statistica din România în
icoane, u[ile `mp\r\te[ti [i cele dou\ u[i prelucrarea caracteristicilor urm\toare:
diacone[ti. ocupa]ie, loc de munc\, sectorul social-
CATASTROF| ECOLOGIC| - -economic al locului de munc\ (pentru
eveniment tragic de mari propor]ii, cu popula]ia activ\), precum [i pentru
urm\ri dezastruoase, declan[at de cauze diferite atribute ale popula]iei inactive.
de origine natural\ [i/sau antropic\, cu CATEGORIE SOCIO-OCUPA -
efecte pe vaste suprafe]e [i pe o perioa- }IONAL| - grupare multicriterial\ a
d\ îndelungat\, ce se caracterizeaz\ prin unor ocupa]ii relativ omogene, pe anu-
induc]ia de perturba]ii tranzitorii sau mite categorii. Criteriile cel mai frec-
permanente în comunit\]ile de vie]ui- vent acceptate sunt: nivelul de instruire,
toare pe care le afecteaz\. Aceasta poa- tipul de activitate, pozi]ia în cadrul
te fi: geofizic\ (cutremure, erup]ii vul- diviziunii sociale a muncii [i a struc-
canice, maree uria[e); climatic\ (ci- turilor de putere, prestigiu, venit etc.
cloni, inunda]ii, secet\, ger prelungit); CATOLICISM - confesiune cre[ti-
antropic\ (desp\duriri); demografic\ n\ determinat\ atât de teologia latin\ cât
(suprapopulare, urbanizare excesiv\); [i de tradi]ia Bisericii romane, oficiali-
tehnologic\ (poluare major\, accidente zat\ `n 1054 (Marea Schism\), care re-
de produc]ie, accident nuclear etc.). cunoa[te primatul Papei, infailibilitatea
67 C|{|RIE

sa `n materie de dogm\ [i de moral\, pur- apreciat\ pentru fructele sale timpurii,


cederea Sfântului Duh [i de la Dumne- dulci [i aromate. Se cultiv\ mai ales în
zeu-Fiul, existen]a purgatoriului, carac- emisfera nordic\ (S.U.A., Mexic, Japo-
terul infailibil al hirotoniei [i mirunge- nia, Israel, Fran]a, Italia, Polonia etc.)
rii, fiind bine reprezentat `n Europa (Ita- (Fragaria moschata).
lia, Spania, Fran]a, Austria, Polonia cât C|RBUNE - roc\ caustobiolit\,
[i `n Germania, Elve]ia, Marea Brita- format\ în urma carbonific\rii substan-
nie), `n ]\rile Americii Latine, cât [i `n ]elor vegetale. C\rbunii se diferen]iaz\
S.U.A. [i Canada (partea francofon\). calitativ în func]ie de con]inutul în car-
CAUCAZIAN| - una dintre pri- bon, putere caloric\ [i umiditate.
mele rase umane, prezent\ în Europa, C|RBUNE BRUN - varietate de
nordul Africii, precum [i din Orientul c\rbune de p\mânt inferior, caracterizat
Mijlociu pân\ în India, având drept ca- printr-o putere caloric\ cuprins\ între
racteristici fizice: piele de culoare vari- 12500 [i 24000 kJ/kg, cu un con]inut de
ind de la alb clar pân\ la roz [i maron carbon de pân\ la 78%, de culoare
deschis; p\r cu o textur\ de la fin la brun\ pân\ la neagr\.
mediu [i culoare de la blond platinat C|S|TORIE - modalitate accep-
pân\ la castaniu închis; culoarea ochilor tat\ la nivel social prin care dou\ sau
de la albastru deschis pân\ la c\prui mai multe persoane constituie o fami-
închis [i negru. Caucazienii au nasul lie. Comport\ un aspect juridic (cunu-
sub]ire [i ridicat, precum [i buze sub]iri. nia civil\) [i unul religios (cununia reli-
CAUSTOBIOLIT - roc\ organo- gioas\), `n multe cazuri facultativ, care
gen\, mai ales de natur\ vegetal\, care se desf\[oar\ dup\ cununia civil\. C\-
poate arde [i este folosit\ drept com- s\toria are ca func]ie principal\ s\ lege
bustibil. `ntre ele dou\ persoane `ntre care nu
C|DERE DE AP| - ruptur\ de exist\ `n mod obi[nuit leg\turi de rude-
ap\ `n lungul unei ape curg\toare, care nie (consangvinitate) [i s\ permit\ pro-
poate fi natural\ (cascade, praguri), sau crearea legitim\ `n interiorul familiei.
artificial\ (diferen]a de nivel este creat\ C|SOAIE - locuin]\ temporar\
prin corectarea pantei naturale sau prin sau sezonier\ simpl\, construit\ din
baraje). lemn, care ad\poste[te lucr\torii la
C|LDUR| - form\ de energie p\dure, ciobanii din zona montan\ sau
care caracterizeaz\ comportarea corpu- chiar lucr\torii la câmp.
rilor `n diferite procese termice. Se m\- C|SU}| - 1. cas\ de mici dimen-
soar\ `n jouli. siuni. 2. denumire dat\ unei construc]ii
C|MIN - vezi LOCUIN}E SOCI- separate, a[ezat\ lâng\ casa ]\r\neasc\,
ALE. în care se g\te[te sau locuiesc b\trânii.
C|P{UN - plant\ cultivat\ ier- C|{|RIE - 1. parte a stânii unde se
boas\ peren\, de talie mic\ (cca. 30 cm), prelucreaz\ laptele [i se p\streaz\ ca[ul,
C|TUN 68

brânzeturile etc. 2. construc]ie amenajat\ multe z\c\minte de importan]\ econo-


[i folosit\ pentru prelucrarea laptelui. mic\ [i care este deschis\ [i exploatat\
C|TUN - grup de gospod\rii printr-un sistem unitar de lucr\ri mini-
rurale de m\rime demografic\ redus\, ere de dimensiuni mari.
cu caracter permanent, care reprezint\ o CÂNEP| - 1. plant\ erbacee anu-
parte component\ a unui sat, având în al\, originar\ din India, cultivat\ ca
majoritatea cazurilor o denumire p\s- plant\ textil\ pentru fibrele sale, dar [i
trat\ din trecutul îndep\rtat. ~n decursul pentru semin]e, ce dau un ulei sicativ de
timpului, numeroase c\tune, prin extin- bun\ calitate, utilizat la fabricarea lacu-
dere succesiv\ [i contopire, au generat rilor. Fibrele extrase din tulpin\ sunt fo-
forme de a[ez\ri umane mai bine în- losite la confec]ionarea de pânze groa-
chegate, organizate, fapt ce a determi- se, frânghii, saci, prelate etc. (Cannabis
nat includerea lor în nomenclatorul sativa). 2. Cânep\ indian\ — varietate
localit\]ilor ca sate. Acest mod de for- de cânep\ folosit\ pentru prepararea u-
mare a satelor, prin înglobarea treptat\ nor produse halucinogene (ha[i[, hero-
a unor c\tune existente, reprezint\ o in\), cultura sa fiind interzis\ oficial.
tr\s\tur\ caracteristic\ a procesului C.B.D. (CENTRAL BUSINESS
istoric de dezvoltare a a[ez\rilor rurale DISTRICT) - termen ce semnific\, în
din ]ara noastr\. literatura american\ de specialitate,
CÂMP METALIFER - parte a dis- „inima“ financiar-bancar\ a ora[ului,
trictelor miniere care cuprinde mai care poate fi miezul urban ini]ial.
l\
ura
\ nat
r
rie
Ba Industrie
ri e
nu ar
bu rim

u[oar\
de ri p
u

Spa]ii rezi-
ux
Fl

Vecin\tate reziden]ial\

C\i de den]iale
transport colective
Industrie grea

INIMA
Fl
ux de

C.B.D.
ari
ur
i s bun

Parc
ec ur
un i
da

Servicii
re

Zon\
speciale
comercial\
Magazinul
auto [i
service
Interiorul ora[ului
Structura C.B.D.
69 CENTRAL| ELECTRIC| EOLIAN|

CEAI - arbust peren, ve[nic verde,


care în culturi nu dep\[e[te 3 m, dar
în stare natural\ poate avea 8-15 m,
originar din Asia musonic\. Se cultiv\,
mai ales, în Extremul Orient [i Asia
meridional\, dar [i în Kenya, Etiopia,
Brazilia, Ecuador, Peru etc. pe supra-
fe]e mai restrânse. Prezint\ importan]\
Celule fotovoltaice
prin frunzele sale care con]in cofein\,
teobromin\, tanin etc. [i din care se pot 1954, `n S.U.A., care transform\ direct
prepara: ceaiul negru sau fermentat, energia solar\ `n energie electric\. Se
ceaiul ,,colong“ sau semifermentat [i utilizeaz\ ca surs\ de energie pentru
ceaiul verde sau nefermentat (Thea navele spa]iale, pentru farurile folosite
sinensis). la dirijarea naviga]iei, pentru electrifi-
CEANG|I - popula]ie care folo- carea zonelor rurale izolate, iar mai
se[te elemente de limb\ maghiar\ [i recent s-a trecut la construc]ia unor cen-
român\ amestecate, este de religie trale helioelectrice bazate pe C.f.
catolic\ [i s-a stabilit prin sec. al CENTRAL| ELECTRIC| DE
XV-lea `n unele zone ale Moldovei (`n TERMOFICARE - ansamblu de con-
special `n Subcarpa]i) [i `n zona struc]ii [i instala]ii pentru produce-
Hunedoara–Deva. rea de energie electric\ [i termic\.
CEHI - popor din ramura slavilor Energia electric\ se ob]ine din resurse
de apus, constituit ca na]iune `n Cehia, energetice (combustibili fosili, radio-
având religia cre[tin\ catolic\ [i protes- activi). Energia termic\ este un produs
tant\; `n România pot fi `ntâlni]i cehi secundar, care se ob]ine din recupera-
`n zona Cri[anei, Banatului [i `n unele rea c\ldurii aburului care iese din tur-
ora[e. bin\, în urma trecerii lui prin schim-
CELAR - înc\pere servind drept b\toare de c\ldur\. Energia termic\
c\mar\, amplasat\ de regul\ în spatele este livrat\ c\tre consumatori prin in-
casei. stala]ii [i re]ele termice care formeaz\
CEL}I - triburi indo-europene un sistem de termoficare. Sin: TERMO-
specifice Europei Centrale [i de Vest, CENTRAL|.
care au migrat, în sec. V–III î.Hr., spre CENTRAL| ELECTRIC| EO -
estul [i sud-estul Europei ([i `n ]ara LIAN| - central\ electric\ care folo-
noastr\), ajungând pân\ în Asia Mic\ [i se[te ca energie primar\ for]a vântului.
Grecia. Este alc\tuit\ din motor eolian, genera-
CELUL| FOTOVOLTAIC| - tor electric, instala]ii de orientare [i
dispozitiv semiconductor bazat pe reglare în func]ie de direc]ia [i viteza
siliciu, produs pentru prima dat\ `n vântului etc.
CENTRAL| ELECTRIC| GEOTERMIC| 70

Central\ electric\ geotermic\


CENTRAL| ELECTRIC| GEO- electric\. ~n primul caz, principiul de
TERMIC| - central\ care folose[te ca func]ionare este bazat pe concentrarea,
surs\ de energie apele geotermale cu prin focalizare, a radia]iei solare [i tre-
temperaturi de peste 150°C [i cu pre- cerea acesteia `n forme intermediare de
siuni ridicate. energie (termic\, mecanic\). ~n cazul
CENTRAL| HELIOELECTRI - transform\rii directe, centralele uti-
C| - unitate care transform\, indirect lizeaz\ celule fotovoltaice.
sau direct, energia solar\ `n energie CENTRAL| HIDROELECTRI -
C| - central\ electric\ în care energia
apelor curg\toare este transformat\ în
energie electric\. Apa ac]ioneaz\ tur-
binele hidraulice, care pot fi distribuite
pe vertical\ sau orizontal\, în func]ie de
m\rimea c\derii de ap\ [i de debitul
arterei hidrografice. Sin: HIDROCEN-
TRAL|.
CENTRAL| MAREEMOTRIC|
Central\ helioelectric\ - central\ electric\ care utilizeaz\ ener-
71 CENTRU DE CARTIER

gia fluxului [i refluxului, `n condi]iile CENTRALITATE A ORA{ULUI


existen]ei unei amplitudini de cel pu]in - rolul de centru pe care îl exercit\ un
cinci metri. Amenajarea implic\ un ora[, din punct de vedere al influen]ei
baraj care `nchide un golf [i turbine sale, asupra unui teritoriu.
cu ax orizontal, amplasate `n corpul CENTRALIZARE - tendin]\ spa-
barajului, care func]ioneaz\ atât la flux ]ial\ de concentrare a indivizilor sau
cât [i la reflux. activit\]ilor în anumite centre urbane
CENTRAL| NUCLEARO-ELEC- sau rurale.
TRIC| - ansamblu de construc]ii, insta- CENTRU ADMINISTRATIV -
la]ii [i echipamente care transform\ localitate în care se g\sesc sediile
energia de fisiune produs\ `ntr-un reac- organelor puterii de stat centrale sau
tor nuclear `n energie termic\ [i, ulte- locale.
CENTRU CIVIC - parte a unei
a[ez\ri umane în care sunt concentrate
principalele cl\diri de interes public (ex:
municipalitatea, prim\ria, biblioteca).
CENTRU COMERCIAL - 1. ora[
sau localitate în care func]ia comercial\
este suficient marcat\. 2. locul precis, în
cadrul unei a[ez\ri, în care se exercit\

Central\ nuclearo-electric\
rior, `n energie electric\. Este principala
form\ de utilizare economic\ a energiei
nucleare, ap\rut\ `n anul 1954, care ne-
cesit\ investi]ii foarte mari datorit\ cos-
turilor ridicate ale unor materiale uti-
lizate `n construc]ie, combustibililor, a-
gen]ilor moderatori [i a cheltuielilor le-
gate de izolarea de[eurilor radioactive.
CENTRAL| TERMIC| - ansam- Centru comercial
blu de construc]ii [i instala]ii care per- func]ia comercial\ (strad\, ansamblu de
mit prepararea agentului termic (ap\ str\zi, pie]e [.a.). Adesea coincide cu
cald\, ap\ fierbinte, abur) [i distribuirea centrul tradi]ional al ora[ului. 3. ansam-
acestuia în instala]iile termice. blu de magazine, zone de distrac]ie etc.
CENTRALITATE - importan]a care se întinde pe o suprafa]\ de pân\ la
unui loc în raport cu regiunea din jur [i o sut\ de mii de metri p\tra]i.
gradul în care acesta exercit\ func]ii CENTRU DE CARTIER - vezi
centrale. CARTIER DE LOCUIN}E.
CENTRU INCUBATOR TEHNOLOGIC {I DE AFACERI 72

CENTRU INCUBATOR TEH - CENTUR| DE COMUTARE -


NOLOGIC {I DE AFACERI - insti- zon\ a ora[ului în care se produc depla-
tu]ie profesional\ al c\rei scop este s\ri sau comut\ri zilnice ale muncitori-
antrenarea [i sprijinirea `ntreprinz\to- lor din zonele de reziden]\ aflate în
rilor care doresc [i pot s\ fondeze o `n- afara ora[ului spre locurile de munc\
treprindere privat\, cu perspectiva de a din ora[.
deveni total independent\. Centrul ofe- CENTUR| VERDE - spa]iu plan-
r\ facilit\]i ini]iatorilor de afaceri (spa]ii tat, având func]iuni de protec]ie, reali-
de `nchiriat, utilaje [i instala]ii nece- zat în jurul ora[elor sau al unor obiec-
sare, management, marketing), efec- tive speciale ce necesit\ condi]ii de
tueaz\ transfer tehnologic, de metode, microclimat precum [i lipsa poluan]ilor.
idei, know-how, de la autor la utilizator, C.v. poate îndeplini [i alte func]iuni: de
`ntr-o form\ juridic\ sau comercial\. p\dure, de planta]ie productiv\, de liva-
CENTRU INDUSTRIAL - ele- d\, cimitire etc. Conceptul de C.v. im-
ment al structurii industriale dintr-o plic\ variate interpret\ri, fiind acceptate
dou\ puncte de vedere. Abordarea pozi-
]ar\; se suprapune frecvent unei loca-
tivist\ argumenteaz\ rolul centurii în
lit\]i (urbane sau rurale), în activitatea
îmbun\t\]irea zonei de recreere din afara
c\reia industria de]ine un rol important.
ora[ului [i în prezervarea teritoriului
CENTRU ISTORIC - partea cu
agricol. Abordarea negativist\ prive[te
cea mai mare vechime dintr-un ora[,
C.v. ca pe un mijloc de condi]ionare a
locul ini]ial din care a început s\ se dez-
expansiunii urbane, de conservare a
volte teritorial ora[ul. caracterelor istorice [i de prevenire a
CENTRU URBAN - „inima“ ori- coalescen]ei cu ariile urbane învecinate.
c\rui ora[ mare, zona ultracentral\ care, CERCETARE DE TEREN - ac]iu-
în general, concentreaz\ cele mai im- ne care are ca scop cunoa[terea, la fa]a
portante valori, cea mai intensiv\ dez- locului, a condi]iilor naturale care pot
voltare a construc]iilor [i cea mai mare influen]a dezvoltarea a[ez\rilor, a posi-
concentrare de trafic pietonal [i rutier. bilit\]ilor de echipare tehnic\ a terito-
CENTRU VITICOL - teritoriu riului, a tr\s\turilor specifice localit\-
care cuprinde planta]iile cu vi]\-de-vie ]ilor (form\, structur\, textur\), a pro-
din una sau mai multe localit\]i, care blemelor de poluare a mediului etc.
face sau nu face parte integrant\ dintr-o CERCETARE STATISTIC| - ac-
podgorie [i care constituie o unitate tivitate desf\[urat\ cu ajutorul meto-
teritorial\ caracterizat\ prin factori spe- delor statistice în domeniul demografic,
cifici de clim\ [i sol, precum [i condi]ii social [i economic.
agrotehnice [i tehnologice asem\n\- CERDAC - galerie deschis\, situ-
toare. Centrul viticol cuprinde o supra- at\ pe fa]ada unei cl\diri, cu rolul de a
fa]\ mai mic\ decât podgoria. asigura un spa]iu de odihn\.
73 CHITRU

CER DESCHIS - posibilitatea sur- CHAMOSIT - minereu de fier, de


vol\rii teritoriului unor state, pe orice culoare verde pân\ la negru, format în
culoar aerian, în cadrul prevederilor zonele litorale, în condi]iile unui mediu
unui acord bilateral sau multilateral în- s\rac în oxigen, ce poate con]ine pân\
cheiat în acest scop. Conceptul prefigu- la 32-34% oxid de fier.
reaz\ elemente ale integr\rii politice. CHEI - construc]ie, într-un bazin
CERIN}| DE AP| - cantitate de portuar, care ajut\ la acostarea navelor,
ap\ necesar\ pentru asigurarea desf\- îmbarcarea [i debarcarea pasagerilor [i
[ur\rii, `n condi]ii optime, a procesului m\rfurilor.
de produc]ie, f\r\ de care activitatea CHERHANA - amenajare, con-
sufer\ pagube care difer\, ca valoare, struc]ie din chirpici, paiant\, lemn sau
de la o folosin]\ la alta. zid\rie, situat\ în Delta Dun\rii sau pe
CETATE - 1. loc înt\rit printr-un malul unei ape, cu func]ii economice
sistem de fortifica]ii; fort\rea]\. 2. ora[ specifice: primirea, sortarea, prelucra-
sau cartier al unui ora[ care reprezint\ rea [i depozitarea temporar\ a pe[telui
o unitate cu caracteristici speciale. pentru consum direct.
3. C. de scaun — re[edin]a permanent\ CHESTIONAR - instrument de
a domnului în ]\rile române[ti. 4. C. uni- investigare care const\ în întreb\ri
versitar\ — spa]iu care concentreaz\ ordonate logic; analizarea r\spunsurilor
activitatea universitar\ de tradi]ie. date de c\tre cei intervieva]i asigur\
CET|}EAN - locuitor al unui stat ob]inerea de informa]ii utile pentru
care se bucur\ de drepturi civile [i cunoa[terea fenomenelor [i proceselor
politice [i care are anumite obliga]ii sociale. Aceast\ metod\ de investigare
fa]\ de acel stat. este folosit\ în numeroase domenii.
CET|}ENIE - calitate de cet\]ean CHILIE - camer\ de mici dimen-
al unui stat, conferit\ la na[tere sau prin siuni destinat\ locuirii individuale a c\-
proceduri juridice ulterioare. lug\rilor dintr-o m\n\stire, fiind, de
CET|}ENIE EUROPEAN| CO- obicei, grupate mai multe în corpuri
MUN| - statut acordat cet\]enilor din speciale.
]\rile Uniunii Europene, care const\ în CHIMIODUCTE - conducte prin
urm\toarele drepturi: deplasarea [i sta- intermediul c\rora se transport\ pro-
bilirea domiciliului în mod liber, pe duse sau semiproduse chimice.
teritoriile statelor din U.E.; protejarea CHIRPICI - c\r\mid\ de format
fiec\rui cet\]ean european de c\tre mare, f\cut\ din argil\ [i paie tocate,
autorit\]ile diplomatice ale oric\rui stat uscat\ la soare [i nears\.
membru; votarea [i depunerea candida- CHITRU - specie de citrus ce d\
turii la alegerile municipale [i europene unele din cele mai acidulate fructe
care se desf\[oar\ în statul în care comercializate, cu frunze ve[nic verzi,
cet\]eanul î[i are domiciliul. cultivat\ în zonele tropicale ale
CIAMUR 74

Mexicului, Florida [i ,,Indiile de Vest“ s\tori]i cu copii; copiii cresc [i pleac\ de


(Citrus medica). acas\; familiile îmb\trânesc, apar per-
CIAMUR - tencuial\ de p\mânt [i soane v\duve, multe locuin]e r\mân
pleav\ folosit\ la construc]iile din disponibile [i sunt închiriate, astfel încât
chirpici pentru finisarea fa]adelor. la sfâr[itul acestui stadiu cea mai mare
CICLU AL POPULA}IEI - model parte din locuitorii ini]iali nu mai exist\.
de schimbare regulat\ a popula]iei unui CICLU DE VIA}| AL FAMI-
areal în func]ie de intervalul de timp LIEI - secven]ele evenimentelor demo-
considerat. Cele mai cunoscute sunt: grafice semnificative pentru familie:
tranzi]ia demografic\, ciclul malthusian c\s\toria, na[terea primului copil, na[-
[i ciclul de cre[tere a popula]iei de nou- terea ultimului copil, c\s\toriile copii-
n\scu]i. lor, dizolvarea familiei etc.
CICLU AL POPULA}IEI STA- CICLU ENERGETIC - lan] ener-
BILE - generalizare a modelului schim- getic integral, inclusiv activit\]i legate
bului de popula]ie în spa]iile reziden- de prospectarea, exploatarea, produ-
]iale urbane. Se identific\ trei stadii: in- cerea, conversia, stocarea, transportul,
stalarea fluxului de cupluri de tineri c\- distribu]ia [i consumul diferitelor for-
STADIUL DE DEZVOLTARE ETAPA TRANZITORIE
Perioada preconcep]ional\
Concep]ie

Via]a foetal\
Na[tere

Dependen]\ mamar\
~n]\rcare

Via]a pre[colar\
Vârst\ de [colarizare

Via]a [colar\
Pubertate

Adolescen]\
Maturitate

Perioada fertil\ [i
activ\ economic Climacteriu [i
pensionare
B\trâne]e
Moarte
Ciclul vie]ii umane
75 CIRCULA}IE

me de energie, prelucrarea [i înl\turarea CIRCULA}IA INTERMETRO -


de[eurilor [i întreruperea sau încetarea POLITAN| A ELITELOR - form\ a
acestor activit\]i. procesului de imigra]ie desf\[urat în
CICLUL VIE}II UMANE - suc- cadrul unei na]iuni sau între acestea;
cesiune de fenomene în decursul c\rora implic\ mi[c\ri profesionale de un
se realizeaz\ dezvoltarea omului, înce- nivel superior: bancheri, manageri, aca-
pând cu perioada preconcep]ional\, demicieni ce se deplaseaz\ dintr-un
continuând cu maturizarea, reproduce- ora[ în altul sau dintr-o ]ar\ în alta.
rea [i terminând cu dispari]ia fizic\, CIRCULA}IE - deplasare (mi[ca-
trecând prin mai multe etape (vârst\ de re) a bunurilor, serviciilor, activit\]ilor
[colarizare, pubertate etc.). [i indivizilor într-un sistem economico-
CIDRU - soi de vin fabricat din -geografic.
mere, mai ales în nordul Fran]ei, Elve- IZOLA}IE: intr\ri sezo -
]ia, Marea Britanie, Austria, Spania etc. nale de popula]ie; ie -
[iri de produse, contai -
CIMENT - material liant, sub nere etc.
form\ de pulbere, folosit `n construc]ii
(`n amestec cu apa face priz\ [i dup\ un SISTEM REGIONAL:
„capitala“ regional\
timp se `nt\re[te, devenind dur); se este conectat\ la locu -
ob]ine `n urma arderii [i m\cin\rii unui rile centrale; export de
produse primare pe
amestec de argil\ [i calcar (`n cazul C. calea ferat\, [osele,
Portland) sau de bauxit\ [i calcar (`n ap\ etc.
cazul C. aluminos). RE}EAUA INTEREGIO -
CINABRU - mineral cu un con]i- NAL|: elaborarea sis -
temelor de loc central,
nut ridicat de mercur, concentrat prin a leg\turilor regionale,
procese hidrotermale. integrarea lor `n siste-
mul na]ional; varieta-
CIRCUIT ECONOMIC MON - tea sistemului de trans-
DIAL - totalitatea fluxurilor economice port [i comunica]ii;
apar c\i ferate electrifi-
interna]ionale, privite în strânsa lor cate, autostr\zi, linii ae-
riene, posturi de radio.
interdependen]\.
CIRCUIT INFORMA}IONAL - RE}EAUA NA}IONAL|
vezi FLUX INFORMA}IONAL. INTERMETROPOLITAN|:
elaborarea sistemului
CIRCUIT TURISTIC - traseu ce metropolitan de auto-
urm\re[te obiective turistice care pot fi str\zi, servicii aeriene
non-stop pentru cen -
vizitate într-o anumit\ perioad\ de trele na]ionale [i inter-
timp, folosind diferite mijloace de na]ionale, apari]ia su-
perautostr\zilor, a sis -
transport. ~n general, circuitul turistic se temului de transport
realizeaz\ pe un traseu închis, cu ple- prin conducte.

carea [i sosirea din aceea[i localitate. Circula]ie


CIRCULA}IE PASIV| 76

CIRCULA}IE PASIV| - parte CIVILIZA}IE URBAN| - nivel


din circula]ia rutier\ alc\tuit\ din vehi- al culturii materiale [i spirituale a unei
cule care sta]ioneaz\ sau sunt parcate comunit\]i urbane, determinat de tipul
pe partea carosabil\, reducând capaci- de a[ezare (târg, ora[, municipiu,
tatea de circula]ie pe artera respectiv\. metropol\ etc.), de structura sa intern\
CIRCULA}IE RUTIER| - totali- [i ambian]a extern\, de procesul de
tatea deplas\rilor, pe un drum, efectuate mi[care demografic\, de aspectele ma-
de vehicule, persoane, animale dirijate. teriale, de tipul de via]\ etc. ~mpreun\
CIRCULA}IE TURISTIC| - de- cu civiliza]ia s\teasc\, civiliza]ia urba-
plasarea persoanelor, cu diferite mij- n\ întrege[te ,,civiliza]ia“ unui popor.
loace de transport, din localitatea de CLAN - grup de persoane ce se
domiciliu spre diferite obiective turis- consider\ c\ descind dintr-un str\mo[
tice. comun, dar care nu au reu[it s\-[i
CIRE{ - pom fructifer din familia reconstituie în întregime, rela]ional,
rozaceelor, specific climatului tempe- arborele genealogic.
rat, originar din zona Caucaz, înalt de CLAS| SOCIAL| - form\ de
8-12 m, cu flori albe [i fructe ro[ii, stratificare social\ în care apartenen]a la
galbene sau ,,negre“. Lemnul s\u este diferite grupuri [i rela]iile dintre acestea
folosit în industria mobilei. Produc]ii sunt determinate de criterii economice;
mari realizeaz\ ]\rile zonei temperate nu implic\ transmiterea de privilegii
ale Europei, S.U.A., Turcia etc. (Cera- ereditare.
sus avium). CLASIFICAREA ECONOMIEI
CITADEL| - fort\rea]\, castel, NA}IONALE PE RAMURI - grupare
cetate ridicat\ în afara zidurilor unui a activit\]ilor de toate categoriile, în
ora[, care servea ca post avansat pentru cadrul unor ramuri. ~n România ramu-
ap\rarea acestuia. rile economiei na]ionale s-au clasificat
CITRU{I - arbori fructiferi din ge- astfel: agricultur\; silvicultur\, exploa-
nul Citrus, cu frunze persistente, bogate tare forestier\ [i economia vânatului;
în uleiuri eterice, care dau fructele cunos- industrie; construc]ii; comer]; hoteluri
cute sub denumirea de citrice sau [i restaurante; transporturi; po[t\ [i te-
agrumene [i sunt specifici zonei subtro- lecomunica]ii; activit\]i financiare,
picale, grupând circa 100 de specii. bancare [i de asigurare; tranzac]ii imo-
CIVILIZA}IE - 1. grad de asimi- biliare [i alte servicii; administra]ie pu-
lare a valorilor culturale [i morale în blic\ [i ap\rare, asisten]\ social\ obli-
activitatea individual\ sau colectiv\. gatorie; înv\]\mânt; s\n\tate [i asis-
2. totalitatea valorilor (tehnologice, ten]\ social\; alte ramuri.
economice, culturale, infrastructuri CLASIFICAREA FUNC}IONA -
sociale) realizate la un moment dat de o L| A ORA{ELOR - tipologie bazat\
colectivitate uman\. pe specializarea func]ional\ a ora[elor,
77 CLAUZA NA}IUNII CELEI MAI FAVORIZATE

care ]ine seama de o serie de indicatori activit\]ilor economice [i a popula]iei


complec[i ai activit\]ii economice [i ai active într-un num\r limitat de ramuri:
vie]ii social-culturale a acestora. Con- (a) agricultur\, silvicultur\, vân\toare [i
form acestei tipologii se individuali- pescuit; (b) industrii extractive; (c) in-
zeaz\ ora[e: industriale, administrative, dustrii de prelucrare; (d) construc]ii [i
comerciale, agricole, culturale, univer- lucr\ri publice; (e) electricitate, gaz, ap\
sitare, turistice, cu func]ii de comuni- [i servicii sanitare; (f) comer], b\nci,
care [i transport etc. asigur\ri, afaceri; (g) transporturi, antre-
CLASIFICAREA INDUSTRIEI - pozite [i comunica]ii; (h) servicii; (i) ac-
clasificare bazat\ pe specificul activi- tivit\]i gre[it desemnate. Ramurile se
t\]ilor industriale în func]ie de care se împart în subramuri, fiecare ]ar\ folo-
disting: industrie extractiv\; industrie sind o clasificare proprie.
prelucr\toare; industria energiei elec- CLASIFICAREA POPULA}IEI
trice, termice, gaze [i ap\. DUP| ACTIVITATEA ECONO -
CLASIFICAREA INTERNA}IO- MIC| - grupare a popula]iei dup\ cri-
NAL| STANDARD A PROFESIU- teriul particip\rii la activitatea econo-
NILOR - clasificare interna]ional\ mic\: popula]ie activ\ (ocupat\ [i neo-
adoptat\ de O.I.M., cuprinzând urm\- cupat\), popula]ie inactiv\. Aceste cate-
toarele grupe mari: (a) persoane exerci- gorii pot fi analizate pe sexe, grupe de
tând o profesiune liber\, tehnicieni [i vârst\, nivel de instruire, ramuri [i sec-
asimila]i; (b) directori [i cadre adminis- toare ale economiei.
trative superioare; (c) angaja]i de birou; CLASIFICAREA POPULA}IEI
(d) vânz\tori; (e) agricultori, pescari, DUP| CARACTERISTICI DEMO -
vân\tori, muncitori la p\dure [i asimi- GRAFICE - grupare a popula]iei dup\
la]i; (f) mineri, lucr\tori la carier\ [i asi- sex, vârst\, stare civil\, etc. ~n ac]iunile
mila]i; (g) lucr\tori `n transporturi [i de organizare a spa]iului se utilizeaz\,
comunica]ii; (h) artizani, me[te[ugari, în principal, clasificarea dup\ sex [i
lucr\tori manuali neîncadra]i în alt\ vârst\. ~n analiza structurii pe vârst\ se
parte; (i) lucr\tori specializa]i în ser- folose[te fie gruparea cu caracter mai
vicii, sporturi [i activit\]i recreative; general, pe perioade de câte 5 ani, fie
(j) persoane care nu pot fi încadrate alte grup\ri specifice, în raport cu
dup\ profesiune, for]ele armate. Aceste obiectul studiului respectiv (0-14 ani;
grupe de ocupa]ii sunt detaliate pe 15-59 ani; 60 ani [i peste) etc.
grupe mai mici. CLAUZA NA}IUNII CELEI MAI
CLASIFICAREA INTERNA}IO- FAVORIZATE - totalitate a avantajelor,
NAL| STANDARD A TUTUROR privilegiilor [i imunit\]ilor acordate de o
RAMURILOR DE ACTIVITATE parte contractant\ pentru un produs ori-
ECONOMIC| - clasificare recomanda- ginar din sau având ca destina]ie terito-
t\ de O.N.U. pentru încadrarea tuturor riul celorlalte p\r]i contractante.
CLEMENTIN 78

CLEMENTIN - arbore fructifer


specific zonelor subtropicale [i tropi-
cal-umede, foarte asem\n\tor cu man-
darinul, cu fructele sferice [i cu coaja
asem\n\toare portocalelor. Se cultiv\ în
acelea[i areale ca [i mandarinul.
CLOPOTNI}| - construc]ie (din
zid\rie sau din lemn) izolat\ sau f\când
parte din compozi]ia arhitectonic\ a
unei biserici, menit\ s\ ad\posteasc\
clopotele.
CLUBUL DE LA ROMA - orga-
niza]ie interna]ional\, f\r\ statut, buget Cocotier
sau sediu, `nfiin]at\ `n aprilie 1968,
care vizeaz\ `n]elegerea interdepen- COCOTIER - arbore tropical din
den]elor globale `n domeniile econo- familia palmierilor, cu o tulpin\ înalt\
mic, politic, social [i natural. Cuprinde de 25-30 m [i frunze penate mari;
un num\r de peste 100 de membri, înflore[te necontenit, iar fructele se coc
dup\ dou\ luni. Fructul numit nuc\
proveni]i din peste 30 de ]\ri, activi-
de cocos con]ine, în interior, ,,lapte
tatea acestui club concretizându-se `n
de cocos“, consumat ca atare. Prin
rapoarte, proiecte etc.
maturizare miezul se înt\re[te [i d\
CNEZAT - form\ de organizare
copra. Din frunze se fac împletituri,
politic\ feudal\ de tip statal, caracteris-
odgoane; din tulpin\ — prin scobirea
tic\ românilor [i slavilor.
trunchiului — se confec]ioneaz\ b\rci,
COAC|Z - arbust fructifer ramifi-
din peretele interior al nucilor (endo-
cat de la baz\, r\spândit în Europa [i — carp) se fabric\ nasturi, diferite obiecte;
pe suprafe]e mici — în S.U.A. [i din mezocarp (partea exterioar\ a
Australia. Se cultiv\ pentru fructele peretelui) se ob]in fibre de cocos,
sale ro[ii, bogate în zah\r [i vitamine, folosite pentru confec]ionarea periilor,
cu propriet\]i curative (Ribes rubrum). carpetelor, frânghiilor etc. Cre[te spon-
COCA - arbust înalt de 1-3 m, ce tan sau se cultiv\ în zona tropical\
cre[te mai ales în Peru, Columbia [i (Cocos nucifera).
Bolivia, unde este [i locul s\u de origi- COCS - reziduu solid ob]inut în
ne, cu frunze ce con]in substan]a de urma distil\rii huilei sau lignitului, în
baz\ din care se ob]ine cocaina; este absen]a total\ a aerului (carbonizare).
folosit în medicin\. Extractul de coca se Se disting trei categorii de C.: (a) C. de
folose[te la fabricarea b\uturilor recon- gaz — subprodus rezultat din utilizarea
fortante (Erythroxylon coca). c\rbunelui în scopul ob]inerii de gaze;
79 COLONIALISM

(b) C. de cuptor — toate tipurile de C. LORENZ). Se poate exprima ca rapor-


produse din huil\; (c) C. de lignit — tul `ntre suprafa]a de concentrare cu-
produs solid ob]inut prin carbonizarea prins\ `ntre prima bisectoare a axelor
brichetelor de lignit. carteziene [i curba lui Lorentz [i supra-
COCSAGÂZ - plant\ peren\ din fa]a total\ a triunghiului OAB (vezi
familia compozitelor, originar\ din figura din p. 96). Coeficientul Gini se
Kazahstan; r\d\cina ei con]ine latex, poate situa `ntre dou\ praguri (0 [i 100).
utilizat la fabricarea cauciucului natural Dac\ distribu]ia veniturilor este egal\,
(Taraxacum koko-saghyz). coeficientul este zero, iar `n cazul ine-
COCSERIE - amenajare industri- galit\]ii maxime, coeficientul este 100.
al\ `n care, prin distilarea c\rbunelui, Se poate calcula dup\ formula
se ob]ine cocs — ca produs principal — n n
[i o serie de subproduse: gudroane, 1
G = 2 n2 m Si=1 S
j=1
êyi –yj ê,
gaze, benzen etc.
COEFICIENT DEMOGRAFIC - unde: n – num\rul celor care primesc
indicator brut ce eviden]iaz\ viitoarea venit; m – venitul mediu; yi – venitul
presiune demografic\ dintr-un areal, ca individual la nivelul de venit al grupu-
rela]ie dintre densitatea popula]iei [i lui i; yj – venitul individual la nivelul de
dinamica acesteia. venit al grupului j.
COEFICIENT DE UTILIZARE A COLECTIVITATE - grup de per-
DOT|RILOR - indicator care arat\ soane care duc o via]\ colectiv\, par-
gradul de utilizare a diferitelor categorii ticipând la rezolvarea unor activit\]i,
de dot\ri: coeficientul de utilizare a sarcini comune.
locurilor din unit\]ile de cazare, coefi- COLIB| - cas\ mic\ [i s\r\c\-
cientul de utilizare a paturilor din cioas\ sau ad\post provizoriu, f\cut\
unit\]ile sanitare, coeficientul de uti- din bârne, din crengi etc. [i acoperit\ cu
lizare a s\lilor de clas\, a s\lilor de paie, ramuri etc.
spectacole etc. COLIR| - fibr\ vegetal\ ob]inut\
COEFICIENT DE SPECIALI - din mezocarpul peretelui nucii de cocos,
ZARE - raport `ntre ponderea popula- foarte rezistent\, din care se fac carpete,
]iei ocupate `ntr-o ramur\ a industriei `n perii, frânghii [i se confec]ioneaz\ m\-
totalul popula]iei ocupate a unei regiuni turile de la ma[inile de cur\]at str\zile.
[i ponderea popula]iei ocupate `n acea COLONIA - termen roman ce
ramur\ a industriei `n totalul popula]iei desemna o a[ezare uman\ format\, în
ocupate la nivelul ]\rii. general, din fo[ti solda]i, stabili]i în
COEFICIENTUL GINI - indice zonele ocupate.
care m\soar\ inegalitatea veniturilor `n COLONIALISM - politic\ a unui
cadrul unor grupuri de popula]ie, bazat stat ce dore[te men]inerea domina]iei
pe curba lui Lorentz (vezi CURBA proprii asupra unui alt teritoriu sau grup
COLONIE 80

de oameni, cu un nivel de dezvoltare caloric\ de 7000 kcal/kg, ca etalon pen-


mai sc\zut decât al s\u. Aceast\ politic\ tru a putea compara diversitatea tipu-
a fost practicat\ de o serie de state rilor de combustibili reali.
europene, în special înainte de primul COMBUSTIBIL MINERAL -
r\zboi mondial, fiind favorizat\ de roc\ sau substan]\ mineral\ util\ care
expansiunea capitalismului în lumea a prin ardere genereaz\ energie termic\
treia. De[i marea majoritate a teritori- (petrol, gaze naturale, c\rbuni etc.).
ilor coloniale [i-au câ[tigat indepen- COMBUSTIBIL NUCLEAR -
den]a, colonialismul a fost înlocuit de material fisionabil special destinat
neocolonialism (imperialism economic, folosirii într-un reactor nuclear, în sco-
imperialism, colonialism intern). pul producerii de energie.
COLONIE - 1. a[ezare constituit\, COMBUSTIBIL PRIMAR - com-
într-o alt\ ]ar\, de un grup de persoane, bustibil din care energia poate fi
în cele mai multe cazuri într-o regiune ob]inut\ direct, f\r\ ajutorul unor pro-
subdezvoltat\ sau pu]in locuit\. 2. (în cese de prelucrare sau conversie
context politic) teritoriu ocupat sau (c\rbune, gaz natural, lemn etc.).
cucerit de c\tre un stat, aflat la o COMER} - 1. ramur\ a economiei
oarecare distan]\ [i controlat direct de unei ]\ri în cadrul c\reia se desf\[oar\
acesta. 3. (în sens urbanistic) grupare de circula]ia m\rfurilor [i serviciilor, reali-
oameni, de o anumit\ na]ionalitate sau zând leg\tura dintre produc]ie [i con-
ocupa]ie specific\, care tr\iesc într-un sum. 2. schimb de produse prin opera]i-
anumit areal al unui ora[ (ex: colonie de uni de vânzare/cump\rare.
]igani, colonie de arti[ti etc.). COMER} ASOCIAT - tip de
COLONIZARE - 1. formarea unei comer] care presupune asocierea între-
colonii sau stabilirea unor colonizatori prinderilor comerciale independente,
într-un areal. 2. fenomenul rezultant al printr-o politic\ comercial\ comun\.
politicii colonialiste. COMER} CONCENTRAT - tip de
COMAN{I - amerindieni care tr\- comer] care presupune existen]a unui
iau în partea sudic\ a Podi[ului Preriilor capital masiv din partea unor grupuri
din America de Nord. financiare puternice, ce asigur\ func]iile
COMBUSTIBIL - material, de de distribu]ie de la locul de cump\rare la
provenien]e diferite, prin a c\rui ardere cel de vânzare cu am\nuntul.
se degaj\ energie. Combustibilii se pot COMER} CU AM|NUNTUL -
clasifica dup\ mai multe criterii: starea form\ de comer] prin care vânzarea
de agregare (solizi, lichizi, gazo[i), m\rfurilor se face direct consumatori-
origine (naturali, artificiali), calitate lor. Sin: COMER} EN DETAILLE.
(superiori, inferiori). COMER} CU M|RFURI - parte
COMBUSTIBIL CONVEN}IO - a comer]ului prin care se realizeaz\ cir-
NAL - combustibil teoretic cu puterea cula]ia produselor agricole, a pro-
81 COMER} TRIUNGHIULAR

duselor industriei extractive [i a pro- schimb\ total natura pie]ei, care devine
duselor manufacturate. virtual\, duce la globalizarea afacerilor.
COMER} CU RIDICATA - ope- Se pot distinge: comer] electronic indi-
ra]iuni de cump\rare [i vânzare a unor rect, în care comenzile electronice vi-
m\rfuri în cantit\]i mari, care fac leg\- zeaz\ bunurile materiale ce pot fi livra-
tura între unit\]ile produc\toare [i co- te numai prin servicii tradi]ionale, [i co-
mer]ul cu am\nuntul. Sin: COMER} EN mer] electronic direct, care se bazeaz\
GROS. pe comenzi on-line, ob]inerea de infor-
COMER} CU SERVICII - parte a ma]ii comerciale, juridice, financiare,
activit\]ii de comer] prin care se reali- comer] cu titluri negociabile, lansare de
zeaz\ tranzac]ii în domeniul turismului, comenzi pentru anumite servicii etc.
comunica]iilor, finan]elor, asigur\rilor, COMER} EN DETAILLE - vezi
drepturilor de licen]\. COMER} CU AM|NUNTUL.
COMER} DE COMPENSA}IE - COMER} EN GROS - vezi CO-
form\ de comer] care nu se supune MER} CU RIDICATA.
regulilor obi[nuite ale concuren]ei [i ale COMER} INTERIOR - schimb de
liberului schimb. Prin acest comer], ex- m\rfuri [i servicii în interiorul unei ]\ri.
portatorul se angajeaz\ s\ cumpere sau COMER} INTERNA}IONAL -
s\ determine cump\rarea produselor ansamblul tranzac]iilor cu bunuri [i ser-
]\rii importatoare. Aceast\ form\ con- vicii ce se desf\[oar\ între agen]ii eco-
duce la cre[terea num\rului de interme- nomici din diferite ]\ri.
diari sau la `nlocuirea monedei prin COMER} INVIZIBIL - tip de
troc. Schimburile compensate reprezin- comer] format din importuri [i expor-
t\ aproape 8% din comer]ul mondial de turi de servicii, incluzând toate tipurile
m\rfuri. de transport, circula]ia turistic\, veni-
COMER} ELECTRONIC - efec- turile din investi]ii (directe sau de
tuare de activit\]i care conduc la un portofoliu), veniturile din licen]e, bre-
schimb de valori prin intermediul re]e- vete, drepturi de autor, serviciile finan-
lelor de telecomunica]ii. ~nceputurile ciare [i de asigurare.
sale sunt legate de adoptarea primului COMER} TRIUNGHIULAR -
standard electronic pentru transmiterea termen introdus de japonezul Kenichi
mesajelor structurale în ramura trans- Oma pentru a desemna concentrarea
porturilor (1968). ~n etapa urm\toare, comer]ului interna]ional de m\rfuri pe
dup\ 1980, s-au dezvoltat re]elele în- trei mari zone: America de Nord,
chise de tranzac]ii comerciale prin apa- Europa de Vest [i Asia de Sud-Est
ri]ia comunica]iilor de tip po[t\ elec- (incluzând [i Japonia), având `n vedere
tronic\ (e-mail). ~n ultima perioad\ co- c\ economia mondial\ este structurat\
mer]ul prin Internet, care ofer\ un con- de proceduri de schimb [i de alian]e
tact direct între furnizori [i clien]i, stabilite de marile firme americane,
COMISIA EUROPEAN| 82

europene [i japoneze, iar concuren]a nu cre[terea depozitelor `n valut\ [i con-


se mai face `ntre ]\ri, ci `ntre societ\]ile tribuie la `nt\rirea turismului local.
transna]ionale. COMPETITIVITATE - capacita-
COMISIA EUROPEAN| - orga- tea unei ]\ri de a produce bunuri [i ser-
nism al Uniunii Europene care asigur\ vicii capabile s\ fac\ fa]\ exigen]elor de
respectarea regulilor [i principiilor pe pia]a interna]ional\, într-o perioad\
comunitare stabilite, aplicarea corect\ a în care nivelul de via]\ al locuitorilor
deciziilor institu]iilor comunitare, se cre[te constant [i durabil. Criteriul com-
pronun]\ asupra solicit\rilor statelor petitivit\]ii, utilizat de Institutul inter-
membre, hot\r\[te modul de coordo- na]ional pentru dezvoltarea manage-
nare a investi]iilor, politica concuren- mentului, cu sediul la Laussane, inclu-
]ial\, realizeaz\ negocierea acordurilor de analiza a peste dou\ sute de indica-
comerciale cu alte ]\ri din afara U.E. tori structura]i în opt grupe: starea real\
COMITAT - unitate administrativ- a economiei na]ionale, interna]ionali-
-teritorial\ specific\ anumitor ]\ri, în zarea economiei, starea finan]elor, insti-
diferite perioade istorice. tu]iile statului, infrastructura, manage-
COMMONWEALTH - organiza- mentul, cercetarea [tiin]ific\, popula]ia.
]ie interna]ional\, cu sediul la Londra, COMPLEX AGROTURISTIC -
format\ din Marea Britanie [i unele ]\ri grupare de mai multe obiective [i,
care au fost colonii [i dominioane ale implicit, localit\]i agroturistice la care
Imperiului britanic, precum [i din teri- se mai adaug\ `ntinse areale agricole,
torii dependente de Marea Britanie, `n forestiere, de care sunt legate activit\-
scopul realiz\rii unei mai bune cola- ]ile de recreere.
bor\ri economice `ntre ele. COMPLEX DE LOCUIT - ansam-
COMPANIE - 1. `ntreprindere, blu urbanistic care cuprinde locuin]e,
uneori foarte mare, constituit\ sub dot\ri social-culturale, amenaj\ri de
form\ de societate industrial\, comer- folosin]\ frecvent\. El poate s\ ofere
cial\, de transporturi. 2. grup de per- o anumit\ autonomie în via]a social\ [i
soane care-[i petrec timpul împreun\. este delimitat prin artere de circula]ie,
COMPANIE OFF-SHORE - soci- prin elemente naturale sau artificiale [i
etate comercial\ `nregistrat\ `n zone cu prin alte limite stabilite fa]\ de celelalte
taxe sc\zute pe profit sau chiar f\r\ zone func]ionale. M\rimea unui com-
taxe, cu ac]ionari nereziden]i `n acea plex de locuit difer\ în privin]a
zon\. Statele care asigur\ astfel de suprafe]ei (pân\ la 10–20 ha) [i a
facilit\]i au urm\toarele avantaje: fir- num\rului de locuitori (3000–20000).
mele off-shore pl\tesc taxe la Registrul COMPLEX INDUSTRIAL - gru-
Comer]ului, creeaz\ locuri de munc\ pare teritorial\ a industriei, caracteri-
pentru speciali[tii autohtoni, dezvolt\ zat\ printr-un anumit grad de concen-
sistemul bancar al ]\rii respective prin trare, extensiune spa]ial\ limitat\, mare
83 COMUNICA}IE

densitate de întreprinderi apar]inând spa]ial\ a unui ora[ sau a unei anumite


unei diversit\]i de ramuri. por]iuni dintr-o a[ezare urban\ [i in-
COMPLEX TURISTIC - ansam- clude atât aspectele estetice, cât [i pe
blu de amenaj\ri pentru cazarea [i cele func]ionale. C.u. are în vedere o
deservirea turi[tilor, format din una sau concep]ie unitar\ a ansamblului urba-
mai multe construc]ii care dispun de nistic, punerea în valoare a cadrului
dot\rile necesare unei activit\]i turistice natural, eviden]ierea unor elemente
specifice unei anumite regiuni. Condi- dominante ale ansamblului, cu scopul
]iile naturale pot impune o tipologie a de a crea personalitatea fiec\rui ora[.
complexelor turistice: alpin, litoral, bal- Tipuri de C.u.: simetric\ (armonizarea
near, climateric, balneo-climateric. elementelor urbanistice în raport cu un
COMPORTAMENT COLECTIV centru de referin]\), asimetric\ (realiza-
- tip de comportament al unui grup rea unui echilibru f\r\ utilizarea axelor
ghidat dup\ norme proprii, spontan [i de simetrie), geometric\ (utilizarea
orientat dup\ principii, în general mai unor forme geometrice pentru organi-
pu]in acceptate de societate sau neac- zarea unor ansambluri urbanistice),
ceptate. liber\ (forme diverse de organizare
COMPORTAMENT DEMOGRA- spa]ial\, în func]ie de complexul facto-
FIC - atitudine a unui cuplu de c\s\- rilor componen]i), clasic\ (cele mai
tori]i fa]\ de reproducere, adic\ fa]\ de reprezentative ansambluri urbanistice
dimensiunea familiei. Poate fi natural, realizate în diferite ]\ri [i care caracte-
primitiv [i controlat (malthusian). rizeaz\ diferite perioade istorice).
COMPOSTAREA REZIDUURI - COMUNA PRIMITIV| - prima
LOR - modalitate de valorificare a orânduire social-economic\ a societ\]ii
reziduurilor industriale organice, a rezi- omene[ti, caracterizat\ prin munca în
duurilor menajere, a n\molurilor de la comun, reparti]ia egal\ a produselor
sta]iile de epurare, în urma unui proces muncii, inexisten]a claselor sociale [i a
de transformare biologic\ prin care statului, rela]iile între oameni fiind de
materiile organice pot deveni asimi- colaborare [i de ajutor reciproc.
labile de c\tre plante. COMUN| - unitate administrativ-
COMPOZI}IE PEISAGISTIC| - -teritorial\ care cuprinde popula]ia
scop principal al proiect\rii peisagis- rural\ unit\ prin comunitate de interese
tice, caracterizat prin compunerea pei- [i tradi]ii, fiind alc\tuit\ din unul sau
sajului în ordine estetic\ [i func]ional\. mai multe sate (din care unul este
~n func]ie de amplitudinea studiului se re[edin]\ de comun\), în func]ie de
deosebesc: C.p. general\ (ansamblul condi]iile economice, social-culturale [i
parcului sau gr\dinii) [i C.p. par]ial\. geodemografice.
COMPOZI}IE URBANISTIC| - COMUNICA}IE - transferul sau
termen care se refer\ la organizarea mi[carea informa]iei de la o persoan\ la
COMUNISM 84

alta sau dintr-un loc în altul. Poate fi acestui obiectiv au fost: eliminarea
interpersonal\, atunci când se face taxelor vamale [i a restric]iilor cantita-
direct, între doi sau mai mul]i indivizi, tive `n domeniul importului [i exportu-
sau prin mass-media, atunci când lui de m\rfuri `ntre ]\rile membre; insti-
implic\ mijloace tehnice. tuirea unei politici comerciale comune
COMUNISM - ideologie politic\ fa]\ de ]\rile ter]e; abolirea obstacolelor
marxist\ de extrem\ stâng\, ap\rut\ `n privind libera circula]ie a persoanelor, a
Rusia la sfâr[itul sec. al XIX-lea [i serviciilor [i capitalurilor; adoptarea
`nceputul sec. al XX-lea, dezvoltat\ de unei politici comune `n domeniul trans-
V.I. Lenin, ce a cuprins Europa Cen- portului [i agriculturii. Cadrul C.E.E.
tral\ [i de Est dup\ cel de-al doilea s-a m\rit pân\ la 12 ca urmare a unor
r\zboi mondial, dar [i alte regiuni, l\rgiri succesive (Marea Britanie,
bazându-se pe dictatura proletariatului, Islanda [i Danemarca `n 1973, Grecia
negarea propriet\]ii particulare asupra `n 1981, Spania [i Portugalia `n 1986).
mijloacelor de produc]ie, preponde- Actul Unic European, semnat `n 1986,
ren]a interna]ionalismului [i ateismului. a introdus noi obiective ale C.E.E.:
Ideile `naintate de doctrina comunist\ des\vâr[irea pie]ei unice, dezvoltarea
au un caracter utopic, fapt ce a condus capacit\]ilor tehnologice, realizarea
la sl\birea continu\ a pozi]iei sale `n unei uniuni economice [i monetare,
lume, `n special dup\ anul 1989. protec]ia mediului `nconjur\tor [i a
COMUNITATE - grup de per- mediului de munc\. Pe baza acestor
soane aflate în contact, care ocup\ [i obiective, alte ]\ri au solicitat admiterea
împart un teritoriu limitat spa]ial, în `n C.E.E. (Cipru, Malta, Turcia,
scopul locuirii [i producerii de bunuri Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia,
care s\ asigure necesit\]ile comune, România, Slovenia, Bulgaria, Estonia,
generate de convie]uirea împreun\, [i Letonia, Lituania), primind statutul de
`ntre care s-au stabilit anumite rela]ii membru asociat. Sin: PIA}A COMUN|.
sociale caracteristice. Comunitatea COMUNITATEA EUROPEAN|
reprezint\ cel mai mic sistem spa]ial A C|RBUNELUI {I O}ELULUI
care con]ine tr\s\turile unei societ\]i (C.E.C.O.) - organiza]ie guvernamen-
umane. tal\, cu sediul la Bruxelles, fondat\ prin
COMUNITATEA ECONOMIC| Tratatul de la Paris din 1951, `n scopul
EUROPEAN| (C.E.E.) - organiza]ie form\rii unei pie]e comune a c\rbune-
guvernamental\ fondat\ `n 1957, `n lui [i a produselor siderurgice. Prin-
urma semn\rii Tratatului de la Roma de cipalele sarcini sunt legate de reparti-
[ase state (Fran]a, Italia, Germania, zarea nivelurilor de produc]ie, de apro-
Belgia, Olanda, Luxemburg), `n scopul vizionarea pie]ei c\rbunelui [i o]elului,
cre\rii unei pie]e europene comune. controlul pre]urilor `n domeniile res-
Principalele modalit\]i de `nf\ptuire a pective, promovarea schimburilor [i a
85 CONCESIUNE

investi]iilor, adaptarea structural\ a European\ (C.E.E.), Comunitatea Euro-


industriei europene a c\rbunelui [i pean\ a C\rbunelui [i O]elului (C.E.C.O.)
o]elului la noile condi]ii ale economiei [i Comunitatea European\ a Energiei
mondiale. Membrii fondatori au fost: Atomice (EURATOM). Aceste institu]ii
Fran]a, Germania, Italia, Belgia, sunt considerate ca instrumente ale uni-
Olanda, Luxemburg, iar l\rgirea cadru- fic\rii europene [i au aceia[i membri [i
lui s-a f\cut concomitent cu C.E.E. acelea[i organe principale.
COMUNITATEA EUROPEAN| CONAC - re[edin]a unui vizir sau
A ENERGIEI ATOMICE (EURATOM) a unui reprezentant turc (în trecut). ~n
- organiza]ie interna]ional\ guverna- prezent semnific\ un tip de locuin]\,
mental\, fondat\ prin Tratatul de la specific\ anumitor regiuni geografice
Roma din 1957, una din cele trei ale ]\rii (Podi[ul Mehedin]i, zona sub-
entit\]i ale Comunit\]ilor Europene. carpatic\ a Olteniei), situat\ pe mo[ia
Sarcina principal\ este de a promova satului (în afara vetrei).
crearea [i dezvoltarea industriilor nu- CONCENTRARE INDUSTRI -
cleare `n statele membre [i de a asigura AL| - densitate ridicat\ a activit\]ilor
aprovizionarea acestora cu materialele industriale pe un anumit teritoriu.
necesare. Are aceea[i componen]\ cu CONCENTRARE UMAN| - a[e-
C.E.E. [i C.E.C.O. zare uman\ sau areal în care densitatea
COMUNITATE ETNIC| - grup general\ a popula]iei are valori mari.
care are origine comun\, vorbe[te CONCENTRA}II METALIFERE
aceea[i limb\ [i are valori culturale - acumul\ri de minerale utile care nu
comune. pot face obiectul unor activit\]i de
COMUNITATE RURAL| - grup extrac]ie în condi]ii de rentabilitate.
de persoane ce interac]ioneaz\ prin CONCEP}IE PRENUP}IAL| -
rela]ii [i obliga]ii comune `n teritoriul concep]ie înainte de încheierea c\s\to-
rural în care locuiesc; are un caracter de riei; potrivit normelor legale în vigoare,
autosuficien]\; în mare m\sur\ exprim\ copilul n\scut dintr-o concep]ie pre-
interac]iunea necesit\]ilor sociale zil- nup]ial\ este considerat legitim dac\
nice ale membrilor s\i. ~n geografia na[terea s-a produs dup\ încheierea
rural\ comunit\]ile sunt abordate din c\s\toriei.
patru perspective: ca a[ez\minte, ca CONCERN - organism complex
localit\]i, ca sisteme ecologice [i ca sis- care reune[te `ntreprinderi din diferite
teme sociale. ramuri economice (industrie, comer],
COMUNIT|}ILE EUROPENE - transport etc.), legate `ntre ele prin acti-
sistem de organiza]ii guvernamentale vitatea lor [i prin rela]iile financiare.
creat prin tratatul de la Bruxelles din CONCESIUNE - contract prin care
1965, `n scopul coordon\rii activit\]ii a o autoritate ofer\ posibilitatea ca o per-
trei entit\]i: Comunitatea Economic\ soan\ fizic\ sau juridic\ (concesionar)
CONCESIUNE MINIER| 86

s\ utilizeze sau s\ gestioneze servicii peten]e sunt asigurate la nivel confede-


publice, s\ exploateze anumite bunuri rativ (ap\rare, politic\ extern\ etc.).
sau/[i resurse, `n schimbul unei pl\]i pe CONFERIN}A NA}IUNILOR
care concesionarul o percepe `n urma UNITE PENTRU COMER} {I
drepturilor cedate prin contractul de DEZVOLTARE (U.N.C.T.A.D.) -
concesionare. organism al Adun\rii Generale a
CONCESIUNE MINIER| - drept O.N.U., `nfiin]at `n 1964, cu sediul la
acordat de stat unei persoane fizice sau Geneva, având drept func]ii principale
juridice de a efectua activit\]i miniere favorizarea expansiunii comer]ului
în baza unei licen]e. interna]ional `ntre toate ]\rile prin
CONCUREN}| - rela]ie ce apare accelerarea dezvolt\rii economice, for-
`ntre participan]ii prezen]i pe aceea[i mularea de principii [i politici comer-
pia]\, exprimând rivalitatea dintre ciale etc. Printre obiectivele principale
ace[tia, preocupa]i de ob]inerea unor se afl\ eliminarea barierelor tarifare din
pozi]ii dominante. Este considerat\ cea comer]ul mondial cu produse de baz\,
mai important\ cauz\ a progresului `ncheierea unor acorduri pentru men-
economic [i tehnico-[tiin]ific, fiind o ]inerea unor pre]uri minimale la aces-
condi]ie esen]ial\ a economiei de pia]\. tea, dezvoltarea comer]ului invizibil,
CONDOMINIUM - regim `n care acordarea de c\tre ]\rile dezoltate a 1%
un anumit teritoriu este supus autorit\]ii din P.N.B. pentru constituirea fondului
politice a dou\ sau mai multe state. O.N.U. destinat sprijinirii ]\rilor `n curs
Regimuri de condominium au ap\rut de dezvoltare. U.N.C.T.A.D. cuprinde
`nc\ din feudalism [i s-au `nmul]it la Conferin]a [i Consiliul pentru comer] [i
`nceputul epocii moderne, când se dezvoltare.
cristalizau sferele de influen]\ ale CONFLAGRA}IE - conflict armat
imperiilor coloniale. ~n prezent aceast\ în care sunt atrase numeroase state,
form\ politic\ a disp\rut. ini]iind un r\zboi cu extindere major\.
CONDUCT| - tub confec]ionat CONFLICT - ciocniri dintre dou\
din diferite materiale, folosit pentru sau mai multe tendin]e, procese, solu]ii,
transportul gazelor, lichidelor sau al activit\]i, competen]e, interese etc. Sin:
unor materii specifice, la un cost sc\zut DIFEREND, CONTRADIC}IE, CONFRUN-
comparativ cu transportul rutier sau fe- TARE.
roviar. CONFLICT DE MUNC| - dis-
CONFEDERA}IE - asociere de pute ce apar `ntre angaja]i [i managerii
state independente, având la baz\ unele unor `ntreprinderi, cu privire la: res-
acorduri, recunoscute interna]ional, în pectarea unor prevederi ale contractelor
care statele în cauz\ î[i p\streaz\ anu- colective de munc\, nivelul de sala-
mite atribu]ii referitoare la indepen- rizare, condi]iile de munc\, concedieri
den]\ [i suveranitate, dar anumite com- etc. Conflictele pot fi: (a) dup\ num\rul
87 CONSILIUL EUROPEI

persoanelor implicate — individuale `n raport cu inovarea. A func]ionat ca


sau colective; (b) dup\ natura proble- doctrin\ politic\ `ndeosebi `n Anglia [i
mei aflate `n disput\ — juridice (de S.U.A. pân\ `n deceniul [apte al acestui
drepturi) [i economice (de interese). secol, dup\ care, `n special `n S.U.A., a
CONFUCIANISM - doctrin\ reli- `nceput sa se dezvolte o nou\ ideologie
gioas\, etic\ [i filozofic\ specific\ `nrudit\: neoconservatorismul. Acesta
Chinei, `ntemeiat\ de Confucius insist\ pe diminuarea s\r\ciei [i a dis-
(541–479 `.Hr.), ce pune accent pe cul- crimin\rii prin programe de asisten]\
tul str\mo[ilor, cultul Cerului, cultul medical\ pentru b\trâni, renovare ur-
entit\]ilor supranaturale etc. Aceast\ ban\, educa]ie pre[colar\, acordarea de
doctrin\ nu respinge religia, `i adopt\ drepturi civile negrilor, luarea `n con-
integral practica, dar `i deturneaz\ sidera]ie a ac]iunilor minorit\]ilor etc.
finalitatea de la ordinea teologic\ la CONSILIUL DE MINI{TRI AL
ordinea antropologic\, reducând religia UNIUNII EUROPENE - organ decizio-
la riturile sale. nal alc\tuit din mini[trii de externe sau
CONFRUNTARE - vezi CON- mini[trii responsabili cu problemele ce
FLICT. urmeaz\ a fi dezb\tute, din partea
CONJUNCTUR| ECONOMIC| fiec\rui stat membru al U.E. Compo-
- tr\s\tur\ ce caracterizeaz\ situa]ia zi]ia sa se modific\ `n func]ie de subiec-
economiei unui stat, a unei grup\ri tul abordat — finan]e, agricultur\,
regionale sau a economiei mondiale, industrie, educa]ie, afaceri externe etc.
într-o anumit\ perioad\. Directivele sale sunt obligatorii, dar
CONSANGVINITATE - rudenie statele membre au posibilitatea de a
`ntre persoane care pretind c\ descind g\si c\ile cele mai bune pentru
dintr-un str\mo[ comun. Func]ioneaz\ realizarea lor.
ca un mecanism de stabilire a rapor- CONSILIUL EUROPEI - organi-
turilor dintre descenden]i [i colaterali, za]ie regional\ creat\ la Londra, la 5
ca principiu de reglementare a transmi- mai 1949, cu sediul la Strasbourg.
terii mo[tenirii [i ca principiu de regle- Obiectivele sale sunt legate de coope-
mentare a c\s\toriei. Are un rol coezitiv rarea interguvernamental\ pentru reali-
(baz\ a unit\]ii rudeniei) [i un rol sepa- zarea unific\rii europene `n domeniile
rativ (de interzicere a c\s\toriilor `ntre social, tehnic, cultural, prin ac]iuni de
rude apropiate). ocrotire [i `nt\rire a democra]iei plura-
CONSERVATORISM - ansamblu liste [i a drepturilor omului, de `mbun\-
de idei [i atitudini politice care exprim\ t\]ire a condi]iilor de via]\. Organele de
preferin]a pentru vechi [i pentru ceea ce lucru sunt: Adunarea Consultativ\
este statornicit [i recunoscut. Sus]in\- Parlamentar\ — organ de deliberare
torii acestui curent afirm\ importan]a care emite rezolu]ii pentru guvernele
legii, ordinii, continuit\]ii [i pruden]ei statelor membre [i recomand\ri pentru
CONSUMATOR 88

cel\lalt organ de lucru — [i Comitetul când este dus\ la extrem — [i o latur\


Ministerial, alc\tuit din mini[trii de negativ\, de izolare fa]\ de celelalte
externe ai statelor membre, având rolul grupe de popula]ie. Con[tiin]a etnic\
de a orienta [i de a aproba programul de are la baz\ sentimentul apartenen]ei la o
lucru al Consiliului, de a face reco- anumit\ etnie.
mand\ri guvernelor statelor membre, CONTRAACULTURALIZARE -
de a supraveghea aplicarea rezolu]iilor refuzul dependen]ei de alt\ cultur\ [i
`n statele care le ratific\. încercarea de a realiza o revenire la
CONSUMATOR - persoan\ fizic\ tradi]ie, la cultura trecut\.
care dobânde[te, utilizeaz\ ori consu- CONTRACEP}IE - m\sur\ prin
m\, ca destinatar final, produse ob]inu- care se asigur\ controlul na[terilor, folo-
te de la agen]i economici sau care bene- sind mijloace artificiale (prezervative,
ficiaz\ de servicii prestate de ace[tia. diafragme, dispozitive intrauterine etc.)
CONSUM INFRARAMURI - par- menite s\ previn\ sarcina. Contracep]ia
te din propria produc]ie, consumat\ de o exclude avortul, care are loc, de regul\,
ramur\, un sector sau un agent economic. atunci când metodele contraceptive nu
CONSUM PE LOCUITOR - indi- au fost utile.
cator sintetic care reflect\ nivelul me- CONTRACULTUR| - ansamblul
diu al consumului de bunuri materiale de simboluri, norme, valori [i moduri
[i servicii. Acest indicator se determin\ de via]\ care se manifest\ în opozi]ie cu
prin raportarea consumului total, pe cultura dominant\ în societate.
grupe de produse, dintr-o anumit\ peri- CONTRADIC}IE - vezi CON-
oad\, la num\rul mediu al popula]iei FLICT.
unei ]\ri. CONTRAFORT - amenajare din
CONSUM TURISTIC - termen ce zid\rie, ad\ugat\ la exteriorul unei con-
reprezint\ cheltuielile efectuate de cere- struc]ii, cu scopul de a-i asigura o mai
rea turistic\ pentru achizi]ionarea unor mare stabilitate.
servicii [i bunuri legate de motiva]ia CONTROL AL NA{TERILOR -
turistic\. încercarea de a controla cre[terea popu-
CON{TIIN}| ETNIC| - ansam- la]iei prin folosirea deliberat\ a contra-
blu de reprezent\ri istoriografice cep]iei [i a altor metode artificiale, in-
privind identitatea etnic\ a unui popor, clusiv sterilizare, avort etc. Controlul na[-
minorit\]i sau grup etnic. Aceste terilor este v\zut ca un ajutor esen]ial în
reprezent\ri au, printre altele, [i un rol atingerea unor niveluri sc\zute ale ratei
centripet în unificarea etnic\ a unei de cre[tere a popula]iei, în special în
popula]ii. De asemenea, con[tiin]a anumite state. Acesta are totu[i efecte
etnic\ a jucat un rol primordial în sc\zute, datorit\ unei propor]ii însem-
f\urirea statelor na]ionale îns\, în nate din popula]ia globului care este tâ-
prezent, în unele cazuri, poate avea — n\r\ (apt\ de reproducere), ceea ce va
89 COOPERAREA ECONOMIC| ASIA–PACIFIC

duce la o cre[tere a popula]iei în urm\- britanic Patrick Geddes, fiind ulterior


torii 30–40 de ani, [i a succesului limitat reluat [i interpretat de al]i speciali[ti în
al programelor desf\[urate în acest moduri foarte diferite. Cele mai clare
sens, care au fost privite cu suspiciune, conurba]ii au ap\rut în zone cu impor-
mai ales de guvernele lumii a treia, pre- tante z\c\minte minerale sau în regiuni
cum [i datorit\ unor opinii religioase ce cu un anumit specific industrial.
se opun, pe principii morale, la orice CONVERGEN}| SOCIAL-ECO-
form\ de control artificial al na[terilor. NOMIC| - orientare a rela]iilor social-
Sin: PLANIFICARE FAMILIAL|. -economice care apar între un centru po-
CONTROL SOCIAL - 1. proces larizator [i zona sa de influen]\. Natura,
prin care o persoan\, un grup, o frecven]a [i intensitatea interrela]iilor
asocia]ie sau o institu]ie reglementeaz\ determin\ gradul centrului de conver-
sau influen]eaz\ comportamentul sau gen]\ [i m\rimea zonei sale de influen]\.
ac]iunile altei instan]e, care apar]ine CONVERTIZOR - cuptor bascu-
aceluia[i sistem, în scopul p\str\rii lant sau rotativ `n care se realizeaz\
echilibrului sistemului. 2. totalitatea `nl\turarea unor impurit\]i din masa
recompenselor, pedepselor, judec\]ilor metalic\ de font\, plumb, cupru etc., pe
unui grup social pentru orientarea baza unor reac]ii exoterme de oxidare,
ac]iunilor, potrivit rolului a[teptat de prin insuflarea aerului sau a gazului
fiecare. oxidant pe suprafa]a sau `n masa me-
CONURBA}IE - sistem urban talului topit.
care a ap\rut pe baza accentu\rii rela- COOPERARE - form\ de inter-
]iilor dintre dou\ sau mai multe ora[e ac]iune social\ care presupune ac]iuni
apropiate spa]ial, dar care î[i men]in, în conjugate (identice sau complemen-
general, personalitatea. Ini]ial s-au dez- tare) ale mai multor persoane sau
voltat separat, iar diferen]ele în privin]a grupuri, pentru atingerea unui scop
suprema]iei au ap\rut ulterior. Terme- comun, a unor rezultate de care s\ be-
nul a fost introdus de c\tre sociologul neficieze to]i participan]ii.
COOPERAREA ECONOMIC|
ASIA–PACIFIC (A.P.E.C.) - organism
de integrare economic\, instituit `n
1989 de c\tre 15 state, din care unele
foarte dezvoltate (S.U.A., Japonia,
Canada, Australia), altele cu economie
planificat\ (China), ]\ri recent industri-
alizate din prima genera]ie (Singapore,
Coreea de Sud), din a doua genera]ie
(Filipine, Indonezia, Malayesia, Thai-
Conurba]ie landa) [i state mici ca Brunei sau
COOPERAREA ECONOMIC| DE LA MAREA NEAGR| 90

Papua-Noua Guinee. Obiectivul final al Circumscris\ ini]ial numai sferei eco-


A.P.E.C. este crearea unei comunit\]i a nomice, cooperarea s-a extins ulterior [i
economiilor din regiunea Asia–Pacific, `n domeniile parlamentar [i cultural.
prin liberalizarea schimburilor comer- COOPERARE ECONOMIC| IN-
ciale reciproce [i libera circula]ie a fac- TERNA}IONAL| - rela]iile bilaterale
torilor de produc]ie `n cadrul regiunii, sau multilaterale dintre state sau agen]i
pân\ `n anul 2010 pentru ]\rile dez- economici din ]\ri diferite, vizând reali-
voltate ale regiunii [i pân\ `n 2020 pen- zarea, prin eforturi conjugate [i pe baze
tru restul statelor. De asemenea, se au `n contractuale, a unor activit\]i conexe
vedere [i alte obiective: `mbun\t\]irea (de produc]ie, de cercetare [i transfer
sistemului educa]ional [i a preg\tirii tehnologic, de comercializare [i ser-
profesionale, promovarea activit\]ilor vicii), e[alonate în timp, în scopul ob]i-
de cercetare-dezvoltare, modernizarea nerii unor rezultate comune, superioare
sistemului de telecomunica]ii [i a infra- sumei celor singulare.
structurii transporturilor, protejarea COOPERARE INDUSTRIAL| -
mediului `nconjur\tor [i administrarea tip de cooperare care exprim\ rela]iile
eficient\ a resurselor de energie la nivel `ntre activit\]ile industriale existente `n
regional. L\rgirile ulterioare au dus la cadrul unui spa]iu determinat [i, impli-
m\rirea num\rului de membri la 18, iar cit, coeziunea sau intercondi]ion\rile
din 1997 la 21, ultimele trei ]\ri primite lor func]ionale.
fiind Federa]ia Rus\, Vietnam [i Peru. COPIL LEGITIM - copil n\scut în
COOPERAREA ECONOMIC| cadrul unei c\s\torii, chiar dac\ con-
DE LA MAREA NEAGR| (C.E.M.N.) cep]ia a avut loc înainte de încheierea
- organiza]ie subregional\, fondat\ `n acesteia.
1992 prin Declara]ia de la Istanbul, COPIL NELEGITIM - copil ai
semnat\ de unsprezece state: Federa]ia c\rui p\rin]i nu erau uni]i prin c\s\torie
Rus\, Ucraina, Grecia, Bulgaria, Repu- nici în momentul concep]iei, nici în cel
blica Moldova, Albania, Azerbaidjan, al na[terii.
Georgia, Armenia, România [i Turcia. COPRA - miezul uscat al nucii de
Scopul acestei zone de cooperare este cocos, din care se ob]ine unt de cocos [i
de a pune `n valoare resursele de ma- ulei.
terii prime [i energie, poten]ialul indus- CORAN - cartea sfânt\ a islamu-
trial deosebit [i diversificat, resursele lui, reprezentând cuvântul lui Allah
umane (peste 300 milioane de locui- transmis lui Mahomed, format\ din
tori). Printre sectoarele prioritare ale 6226 de versete repartizate `n 114 capi-
C.E.M.N. se num\r\ comer]ul, indus- tole, care con]in dogmele [i legile isla-
tria, energia, comunica]iile, turismul, a- mului.
gricultura, promovarea [i protejarea in- CORIDOR DE ACCES - termen
vesti]iilor, evitarea dublei impuneri. ce semnific\ un spa]iu negociat, prin
91 COST INSURANCE FREIGHT

care se asigur\ accesul unui stat la mare CORUP}IE - `nc\lcare sistematic\


sau la ape interna]ionale, str\b\tând [i nesanc]ionat\ a normelor unei or-
teritoriul altui stat. ganiza]ii sau institu]ii de c\tre unii
CORINDON - oxid natural de alu- membrii care, `n virtutea faptului c\
miniu, transparent sau semitransparent, de]in o anumit\ autoritate, utilizeaz\
cel mai dur mineral dup\ diamant, de resursele organiza]iei cu destina]ii
unde utilizarea sa ca abraziv. Variet\]ile diferite de scopurile acesteia. Termenul
limpezi sunt pietre pre]ioase. a fost folosit `n leg\tur\ cu sistemul
CORN BELT - cea mai important\ politic, administrativ [i economic doar
zon\ de cultur\ a porumbului din `n epoca modern\, fiind studiat ca
S.U.A., situat\ în partea central-estic\ a fenomen caracteristic organiza]iilor
bazinului fluviului Mississippi (statele birocratice.
Iowa, Illinois [.a.) (expr. amer.). COSMODROM - vezi BAZ| DE
CORONAMENT - element termi- LANSARE.
nal situat la partea superioar\ a unei COST DE BAZ| - cost minim în
construc]ii hidrotehnice (baraj, dig activitatea economic\ care trebuie pl\tit
etc.), cu lungime [i l\]ime variabile, ce pentru materia prim\, for]a de munc\, etc.
poate asigura [i circula]ia rutier\ sau COST DE UTILIZATOR - benefi-
pietonal\ prin existen]a unui carosabil
ciu viitor, care este pierdut datorit\ unui
sau a trotuarelor de gard\.
management în afara parametrilor de
CORPORA}IE - firm\ organizat\
suportabilitate. Acest cost se estimeaz\
sub forma societ\]ilor comerciale pe
prin analizarea costului de înlocuire, pe
ac]iuni, care func]ioneaz\ `n cadrul
economiei de pia]\. Acest tip de firm\ care viitorii consumatori vor trebui s\-l
are un rol important `n economia unei utilizeze. Se calculeaz\ dup\ formula
]\ri [i chiar pe pia]a mondial\ (`n cazul P`n –C
CU = ,
corpora]iilor interna]ionale). (1 + r)T
CORTINA DE FIER - expresie
geopolitic\ introdus\ postbelic de unde: P`n – pre]ul tehnologiei de
W. Churchill, desemnând spa]iul ima- înlocuire; C – costul extragerii sau pro-
ginar prin care Europa a fost divizat\ ducerii resursei; r – rata dobânzii;
politic (ideologic), militar (strategic) [i T – perioada de timp dup\ care apare
chiar economic [i cultural (psihologic), necesitatea utiliz\rii tehnologiei de
urmând o direc]ie diagonal\ `ntre înlocuire.
Marea Baltic\ [i Marea Adriatic\, `n COST INSURANCE FREIGHT
care se aflau trei state-tampon — Fin- (C.I.F.) - termen comercial care indic\
landa, Austria [i Iugoslavia — pentru a prezen]a unei clauze contractuale con-
prelua tensiunile dintre cele dou\ blo- form c\reia exportatorul include `n pre-
curi. Se pare c\ `n prezent cortina de ]ul de vânzare costul m\rfurilor, al trans-
fier se rezum\ la o separa]ie economic\. portului, al asigur\rii de transport,
COST SOCIAL 92

urmând s\ predea m\rfurile la des- ric, raportul cu zonele învecinate sau


tina]ie `ntr-un anumit port. Importurile contactul cu alte na]ionalit\]i.
sunt evaluate `n C.I.F., reprezentând CO{AR - vezi P|TUL.
valoarea de intrare a bunurilor econo- COTTON BELT - zon\ impor-
mice pe teritoriul ]\rii. tant\ de cultur\ a bumbacului în
COST SOCIAL - totalitatea resur- S.U.A., care se întinde din Carolina de
selor economice [i noneconomice chel- Sud pân\ în Texas (expr. amer.).
tuite pentru realizarea unei activit\]i de CRAH - fenomen de pr\bu[ire
natur\ social\ [i efectele negative rezul- spontan\ [i dezorganizat\ a activit\]ii
tate în urma acesteia. economico-financiare, pe fondul unei
COSTUM POPULAR - ansamblu st\ri de panic\ a agen]ilor economici,
vestimentar alc\tuit din piese caracte- acest\ stare putând avea cauze econo-
ristice, confec]ionate din materii prime mice, sociale sau politice.
diferite, folosind tehnici distincte. Cos- CRAM - construc]ie anex\, al\tu-
tumul popular este un factor fundamen- rat\ [teampului, în care sunt p\strate
tal în comunit\]ile rurale, care reflect\ uneltele mici necesare diferitelor ope-
starea social\, ocupa]iile, trecutul isto- ra]ii pentru ob]inerea aurului.
CRAM| - form\ veche de cl\dire,
a[ezat\ în vie, unde se prepara [i se
depozitau vinul [i uneltele.
CRÂNG - 1. a[ezare rural\ perma-
nent\, situat\ în zona montan\, consti-
tuit\ din pâlcuri de gospod\rii (de la 2
pân\ la 20). Crângurile ce compun un
sat pot fi dispersate pe mari suprafe]e
de teren. 2. p\durice de arbori tineri [i
Dobrogea Moldova
de l\st\ri[, loc acoperit cu arbu[ti sau
cu tufe; tuf\ri[, desi[.
CREDIN}| - opinie, exprimare,
estimare, evaluare, op]iune care nu se
bazeaz\ pe cuno[tin]e [i fapte suficien-
te, ci mai mult pe unele mecanisme in-
tuitive. Credin]a poate fi `n]eleas\ ca o
adeziune necritic\, predominant afec-
tiv\, la o teorie, concep]ie sau ipotez\,
folosind mijloace de sus]inere opuse ra-
Oltenia Transilvania
]iunii. Atunci când se refer\ la elemente
Costume populare religioase, devine credin]\ religioas\.
93 CRIZ| ECOLOGIC|

CRENEL - deschidere vertical\ `nv\]\tura, persoana [i via]a lui Isus


practicat\ în partea superioar\ a unui Hristos, având la baz\ Vechiul [i Noul
zid de fortifica]ie, destinat\ tirului ap\- Testament, desf\[urat\ `n cadrul Bise-
r\torilor. ricii catolice [i Bisericii ortodoxe, pre-
CREOLI - nume dat urma[ilor pri- cum [i `n cadrul Bisericilor ap\rute `n
milor coloni[ti europeni din America urma Reformei. C. este cunoscut de la
Latin\, mai ales de origine spaniol\. originea sa [i pân\ `n zilele noastre,
Conceptul nu se fundamenteaz\ pe date `ndeosebi datorit\ discipolilor lui Isus
morfologice, existând totu[i tendin]a de Hristos, cei doisprezece apostoli.
a desemna prin creol amestecul fizio- CRET| - varietate de calcar foarte
logic de rase. poroas\, format\ în exclusivitate din
CRE{TERE ECONOMIC| - m\- calcit, utilizat\ în industria materialelor
rirea capacit\]ilor de produc]ie a unei de construc]ii.
]\ri, exprimat\, de obicei, prin m\rirea CRIBLUR| - piatr\ de natur\ ba-
produsului na]ional brut (P.N.B.). Cre[- zaltic\, spart\ m\runt, folosit\ la lucr\-
terea economic\ este, astfel, reliefat\ rile de asfaltare.
prin m\rirea produc]iei de bunuri [i ser- CRIMINALITATE - ansamblu de
vicii pe cap de locuitor, cre[terea con- manifest\ri antisociale, care încalc\
sumului, acumularea de bunuri [i cre[- prevederile legale, atr\gând dup\ sine
terea exportului. Exprim\ o evolu]ie interven]ia coercitiv\ a statului.
pozitiv\ a economiei na]ionale, dar care CRIPT| - 1. construc]ie subtera-
nu exclude oscila]iile conjuncturale, n\, într-un templu antic, pentru p\stra-
chiar [i regresele economice temporare. rea obiectelor de cult, a tezaurului etc.
CRE{TERE TERITORIAL| - 2. mormânt ascuns, ini]ial s\pat în stân-
ac]iune de ad\ugare a noi teritorii, fie c\, apoi amenajat sub sanctuarul unei
prin procese naturale (modificare a biserici.
talvegului unui râu, meandrare, `nain- CRIZ| ECOLOGIC| - stadiu de
tarea deltelor `n mare, formarea de dezvoltare atins de rela]iile dintre so-
insule `n zona litoral\ etc.), fie prin pro- ciosfer\–biosfer\–tehnosfer\, care face
cese artificiale, induse de om (recupe- imposibil\ desf\[urarea normal\ a
rarea unor terenuri de sub ap\, constru- activit\]ilor subsistemelor fiec\ruia din-
irea unor insule artificiale etc.). tre aceste trei sisteme majore. Aceasta
CRE{TERE ZERO A POPU - reprezint\ consecin]a cre[terii impactu-
LA}IEI - situa]ie în care valorile natali- lui activit\]ii umane asupra biosferei [i
t\]ii [i ale mortalit\]ii sunt egale, asupra condi]iilor globale ale vie]ii,
bilan]ul natural fiind nul. Sin: POPULA- ducând la destabilizarea echilibrului
}IE STA}IONAR|. ecologic global. Este un proces neex-
CRE{TINISM - una din cele trei ploziv, care se poate dezvolta [i accen-
mari religii ale lumii, `ntemeiat\ pe tua treptat.
CRIZ| POLITIC| 94

CRIZ| POLITIC| - blocaj struc- lare [i a unui sistem de axe. Sin: HIS-
tural al sistemului politic sau impas TORIOGRAM|.
major `n func]ionarea acestuia. Poate CRUCE - 1. figur\ geometric\
cuprinde crizele de guvern, crizele de rezultat\ din intersec]ia perpendicular\
identitate politic\, crizele de legitimare, a dou\ drepte. 2. obiect din metal,
crizele decizionale etc. lemn, piatr\, având form\ de cruce (1 1),
CROAT - persoan\ ce apar]ine care este utilizat ca obiect de cult de
poporului care s-a format `n Croa]ia, de c\tre religia cre[tin\.
religie cre[tin\ catolic\, ce vorbe[te CRUCIFIX - compozi]ie sculptu-
limba croat\; `n cazul României, croa]i ral\ liber\, monumental\ sau portativ\,
pot fi `ntâlni]i `n Banat. reprezentând pe Iisus r\stignit.
CRONOGRAM| - diagram\ lini- CUBEB - arbust asem\n\tor cu
ar\ folosit\ pentru reprezentarea grafic\ piperul care cre[te `n insulele Indone-
a seriilor de date dinamice, exprimate ziei, din ale c\rui fructe se extrag sub-
`n valoare absolut\ sau relativ\, care se stan]e folosite `n cosmetic\ [i farma-
realizeaz\ pe baza unei re]ele rectangu- cologie (Piper cubeta).
CUCERIRE TERITORIAL| -
ac]iune, de regul\ armat\, prin care un
teritoriu intr\ `n posesia [i folosin]a
unui stat, `n urma unui conflict armat,
finalizat cu `nfrângerea de]in\torului
ini]ial al terenului `n cauz\. Cucerirea
implic\ rezisten]a armat\ din partea
statului cucerit.
CUHNIE - denumire veche, folosi-
t\ pentru construc]iile cu destina]ie de
buc\t\rie din cuprinsul cur]ilor dom-
ne[ti sau al m\n\stirilor.
CUL| - 1. locuin]\ înt\rit\ speci-
fic\ Olteniei, construit\ de c\tre boieri.
Cula avea dou\ sau trei niveluri, la pri-
mul nivel fiind situat\ pivni]a iar cele-
lalte fiind destinate locuitului, [i crene-
luri pentru ap\rarea cu arme de foc.
2. tip de locuin]\ fortificat\ apar]inând
evului mediu, specific\ Pen. Balcanice.
CULT - 1. grupare religioas\ care
accept\ legitimitatea celorlalte grup\ri
Cronograme religioase, dar respinge unele din
95 CULTUR| SOCIAL|

normele [i valorile societ\]ii domi- CULTUR| AGRICOL| - totali-


nante, `n raport cu care adopt\ atitudini tatea lucr\rilor agrotehnice [i agropedo-
critice. 2. omagiu religios adus unei ameliorative necesare plantelor de cul-
divinit\]i, unui personaj sau lucru sfânt. tur\. Ex: cultura grâului, cultura cafelei,
3. serviciu religios protestant. 4. admi- cultura bumbacului.
ra]ie asociat\ cu venera]ia pentru cineva CULTUR| HIDROPONIC| - tip
sau ceva. Atunci când persoana respec- de agricultur\ practicat\ într-un strat de
tiv\ este `nc\ `n via]\, poart\ denumirea nisip, pietri[ sau mu[chi, prin care cir-
de cult al personalit\]ii. cul\ o solu]ie apoas\ înc\rcat\ cu sub-
CULTIVARE - preg\tirea unui stan]e chimice. Sistemul se aplic\ în
teren agricol [i efectuarea lucr\rilor S.U.A., extinzându-se [i în Europa.
necesare în vederea ob]inerii de pro- CULTUR| MATERIAL| - tota-
duse agricole vegetale. litatea uneltelor, ma[inilor, instala]iilor,
CULTURA PLANTELOR - ra- aparatelor, a procedeelor folosite de
mur\ a agriculturii care are ca obiect societate [i a rezultatelor materiale
cultivarea plantelor în vederea ob]inerii ob]inute, incluzând energia [i materia
de alimente, furaje sau materii prime.
prim\, toate acestea cu scopul de a
CULTUR| - 1. orice complex care
asigura condi]iile umane de trai.
include cuno[tin]ele, credin]ele reli-
CULTUR| MIXT| - dou\ sau
gioase, arta, morala, dreptul, obiceiurile
mai multe tipuri de cereale sau plante
[i toate capacit\]ile [i obi[nuin]ele pe
de cultur\ intercalate în cadrul aceluia[i
care omul le dobânde[te în calitate de
câmp agricol (ex: mixajul dintre pomi
membru al societ\]ii (G. Taylor).
2. ansamblul modalit\]ilor de a gândi, fructiferi [i cereale).
sim]i [i ac]iona, mai mult sau mai pu]in CULTUR| POLITIC| - set de cu-
formalizate, care, fiind însu[ite [i co- no[tin]e, credin]e, sentimente [i valori
mune mai multor persoane, folosesc, care prevaleaz\ pentru o na]iune `ntr-un
într-un mod în acela[i timp simbolic [i moment dat. ~n unele cazuri reprezint\
subiectiv, la constituirea unor colecti- o parte component\ a informa]iei poli-
vit\]i sociale (G. Racher). tice, permi]ând abordarea superioar\ a
CULTUR| AEROPONIC| - tip unor probleme din via]a politic\.
de agricultur\ practicat\ în tuburi sus- CULTUR| SOCIAL| - totalita-
pendate, în care r\d\cinile plantelor tea activit\]ilor oamenilor menite s\ sa-
plutesc într-o solu]ie con]inând s\ruri tisfac\ cerin]ele sociale care rezult\ din
minerale [i care asigur\ exploatarea pe convie]uire, colaborare [i rela]ii între
vertical\ a spa]iului, tot timpul anului, oameni. Aici se includ regulile de con-
favorizând produc]ii ridicate. Sistemul vie]uire, comportamentul, obiceiurile,
se aplic\ cu prec\dere în Belgia, Olan- datinile, serb\rile, ceremoniile, legile
da, Italia etc. juridice, buna cuviin]\, polite]ea etc.
CULTUR| SPIRITUAL| 96

CULTUR| SPIRITUAL| - totali- tual\ a veniturilor sau a avu]iei `n rân-


tatea activit\]ilor care satisfac nece- durile unei popula]ii. Se reprezint\
sit\]ile spirituale [i care se realizeaz\ venitul cumulat procentual (pe ordo-
prin religie, filozofie, [tiin]\, arte, con- nat\) `n func]ie de procentajul cumula-
cep]ii despre via]\, opinii, convingeri, tiv al popula]iei (pe abscis\). Abaterea
ideologii, aspira]ii, visuri, idealuri etc. curbei fa]\ de prima bisectoare a axelor
CUMANI - popor migrator de de coordonate pune `n eviden]\ gradul
neam turcic care în sec. al XI-lea a ajuns de inegalitate a distribu]iei veniturilor.
[i pe teritoriul ]\rii noastre, venind din- CURENT DE TRAFIC - parte din
spre stepele din nordul M\rii Negre. totalitatea participan]ilor la circula]ia
CUPRU - metal care apare în dintre o zon\ de origine [i o zon\ de
scoar]a terestr\ atât în stare nativ\, cât destina]ie. Suma curen]ilor de trafic, pe
[i sub form\ de compu[i (calcopirita), o perioad\ dat\, corespunde fluxului de
cu o larg\ utilizare economic\. Cele circula]ie pentru acest interval de timp.
mai importante z\c\minte de cupru CURMAL - cel mai important
sunt cele asociate rocilor eruptive. arbore fructifer al pustiurilor calde, ce
CUR| - aplicarea metodic\ a celor apar]ine familiei palmierilor, înalt de
mai diverse mijloace terapeutice. pân\ la 25 m, cu frunze lungi de 2–3 m,
CUR| BALNEAR| - tratament cu fructe brun-ro[cate, ovale, ce cresc
care se bazeaz\ pe utilizarea intensiv\ a în ciorchini [i sunt foarte hr\nitoare.
apelor minerale, termale, a n\molurilor Este originar din stepele aride ale
sau ceaiurilor medicinale în scop tera- Industanului, de unde s-a r\spândit în
peutic, în general sub supravegherea Iran, Irak, Arabia, Africa de Nord, iar
unor cadre medicale specializate. apoi în California (1890). Din seva cur-
CURBA LORENTZ - reprezentare malului se prepar\ vinul de palmier, iar
grafic\ care descrie distribu]ia procen- din frunzele uscate se fac împletituri,
rogojini, acoperi[uri etc. (Phoenix
cumulat\ procentual

Distribu]ia dactylifera).
Avu]ia agregat\

avu]iei dup\
5 ani CURTIN| - denumire dat\ zidului
de ap\rare al unei cet\]i sau peretelui
unei a[ez\ri fortificate.
Distribu]ia
avu]iei dup\ CVASI-STAT - stat, de regul\ cu
10 ani dimensiuni reduse, autoproclamat, dar
Popula]ia cumulat\ `n unele cazuri nerecunoscut interna-
procentual
]ional, care se bucur\ de anumite privi-
Curba Lorentz legii diplomatice [i are un statut aparte.
D
DACI - nume dat de romani popu- DARA - greutatea ambalajului, a
la]iei tracice care tr\ia, în sec. II î.Hr., recipientului, a vehiculului etc., în care
pe teritoriul ]\rii noastre, în special în se p\streaz\ sau se transport\ o marf\.
partea central\ [i sud-vestic\ a sa. Sin: TAR|.
DACO-ROMANI - popula]ie for- DARAC - ma[in\-unealt\ prev\-
mat\ pe teritoriul Daciei (sec. II–III zut\ cu un sistem de piepteni cu din]i de
d.Hr.), prin amestecul dacilor cu colo- o]el monta]i pe un suport, care este fo-
ni[tii romani. losit\ pentru sc\rm\natul lânii, piept\-
DACOROMÂNI - termen folosit natul inului [i cânepii.
pentru a desemna popula]ia româneasc\ DAT| - valoare rezultat\ din m\-
din nordul Dun\rii [i pentru a-i deosebi sur\tori sau calcule care exprim\ o m\-
de românii tr\itori în sudul Dun\rii (me- rime prin care se apreciaz\ spa]ial sau
glenoromâni, istroromâni, aromâni). temporal un fenomen, proces etc.
DAFIN - arbust cu frunze persis- DAT| CERT| - dat\ înregistrat\
tente, ce con]in substan]e aromatice, ori- în documente oficiale.
ginar din Asia Mic\. Se cultiv\ în zonele DAT| PRELIMINAR| - dat\ care
subtropicale (Laurus nobilis). indic\ realiz\ri sau schimb\ri pe o anu-
DAN| - zon\ a unui port situat\ mit\ perioad\ de timp [i care are la baz\
de-a lungul unui chei sau al unui mal, atât elemente sigure, cât [i unele estim\ri.
amenajat\ pentru acostarea, înc\rcarea DAT| STATISTIC| - dat\ înre-
[i desc\rcarea m\rfurilor. gistrat\ în documente statistice.
DAOISM - religie popular\ spe- DATIN| - obicei p\strat din tim-
cific\ Chinei, bazat\ pe sistemul filozo- puri vechi, consacrat prin tradi]ie [i ca-
fic al lui Lao }` (n. 571 `.Hr.), având ca racteristici, propriu unui popor sau unei
preocupare esen]ial\ c\utarea „nemuri- colectivit\]i mai restrânse.
rii“ prin practicarea de exerci]ii spiri- DATORIE PUBLIC| - totalitatea
tuale [i filozofice, medita]ie ataraxic\, obliga]iilor de plat\ ale statului, rezul-
respira]ie specific\ etc. Acest\ doctrin\ tate din împrumuturile interne [i exter-
a permis elaborarea gândirii politice ca- ne, pe termen mediu sau lung, contrac-
re a preg\tit unificarea regatelor chineze tate de stat în nume propriu sau garan-
`ntr-un stat imperial (anul 221). tate de acesta.
DAV| 98

DAV| - cuvânt dac însemnând dintr-un fluid înc\rcat cu suspensii


„a[ezare“, „localitate“. Prin calitatea lor (concentrate de flota]ie, ape de sp\lare
de centre tribale, davele au c\p\tat un provenite de la prepararea c\rbunelui,
caracter militar, economic, politic [i re- ape de alimentare din râuri, ape de
ligios mult mai dezvoltat, având func]ii canalizare etc.).
de adev\rate ora[e. Unii autori greci au DECAPITALIZARE - 1. dimi-
dat acestor a[ez\ri principale din Dacia nuare a valorii capitalului unei `ntre-
chiar denumirea de polis, ca [i centrelor prinderi. 2. retragere par]ial\ sau total\
urbane ale civiliza]iei sclavagiste. Dav\ a capitalului investit.
este o denumire dat\ unor a[ez\ri mai DECES - încetare definitiv\ a
evoluate, de tip oppidum (Sucidava, func]iilor vitale, dup\ trecerea unui
Pelendava, Argedava, Ramidava etc.). timp oarecare de la na[tere; dup\ me-
DEBARCADER - loc pe malul todologia O.N.U.: „Dispari]ia defi-
unei ape sau pe o por]iune de chei din- nitiv\ a oric\rei eviden]e a vie]ii în
tr-un port, amenajat special [i prev\zut orice moment de timp dup\ ce a avut
cu utilaj adecvat pentru acostarea nave- loc na[terea vie (încetare post-natal\ a
lor, pentru îmbarcarea [i debarcarea func]iilor vitale f\r\ posibilitate de
persoanelor, materialelor etc. resuscitare).“
DEBLEU - excava]ie sub nivelul DECOLONIZARE - proces prin
suprafe]ei topografice, pentru instalarea care un popor accede la independen]\,
unei c\i de comunica]ie terestre ([osea, încetând de a mai depinde politic de
cale ferat\) sau a unui canal navigabil statul care l-a colonizat.
sau de iriga]ii. DECONTAMINARE RADIOAC-
DECALAJ ECONOMIC - dife- TIV| - îndep\rtarea prin sp\lare, fil-
ren]e evidente în dezvoltarea economi- trare [i alte procedee a particulelor ra-
c\ între ]\rile în curs de dezvoltare [i dioactive de pe obiecte, din înc\peri
cele mai slab dezvoltate, pe de o parte, etc., `n vederea coborârii nivelului
[i ]\rile dezvoltate, pe de alt\ parte. radioactivit\]ii sub limita admisibil\.
DECALAJ TEHNOLOGIC - 1. di- DECOVIL - cale ferat\ îngust\ (cu
feren]\ de dezvoltare `n domeniul un ecartament de 400–600 mm), perma-
tehnicii [i [tiin]ei — `n nivelul de `nzes- nent\ sau provizorie, alc\tuit\ din
trare tehnic\, `n dotarea produc]iei cu panouri de [ine care se a[az\ direct pe
tehnic\ [i tehnologie avansate — reflec- suprafa]a terenului [i care pot fi u[or
tat\ `n productivitatea muncii, `ntre montate [i demontate, utilizat\ în cazul
dou\ state sau grupuri. 2. diferen]e `ntre unor [antiere de construc]ii, în balas-
diferite firme privind nivelurile efi- tiere sau în spa]iul unei fabrici.
cien]ei tehnologice. DEFICIT - diferen]a cu care chel-
DECANTARE - opera]ie industri- tuielile întrec veniturile, iar nevoile
al\ de sedimentare a particulelor solide dep\[esc resursele.
99 DEMOCRA}IE

DEFICIT BUGETAR - plus de DELINCVEN}| - 1. fenomen


cheltuieli fa]\ de veniturile prev\zute social constând în s\vâr[irea de delicte.
într-un anumit buget. 2. totalitatea delictelor s\vâr[ite, la un
DEFRI{ARE - opera]ie de înde- moment dat, într-un anumit mediu, de o
p\rtare, prin t\iere sau incendiere, a persoan\ sau de un grup de persoane.
arborilor de pe o suprafa]\ de teren DELOCALIZARE - deplasarea
împ\durit, pentru a ob]ine un teren pen- unui tip de produc]ie spre alt\ ]ar\,
tru agricultur\, p\[unat, construc]ii etc. putând constitui o form\ de investi]ie
DEGRADARE A TERENULUI - direct\. Procesul apare `n urm\toarele
proces de sc\dere a poten]ialului eco- cazuri: produsele `nglobeaz\ un con-
nomic al unor suprafe]e, manifestat prin ]inut mare de munc\, iar costurile sala-
m\rirea gradului de fragmentare, sc\de- riale ocup\ un loc dominant `n costul
rea sau chiar pierderea fertilit\]ii solu- produc]iei totale; posibilitatea de a se-
lui. Degradarea apare îndeosebi în re- para geografic fabricarea pieselor deta-
giunile cu roci friabile (argile, marne, [ate [i asamblarea; crearea unor `ntre-
prinderi mixte prin aportul de capital al
gresii) [i versan]i cu înclinare mare, [i,
mai multor parteneri. Delocaliz\rile nu
în multe situa]ii, este favorizat\ de acti-
`nseamn\ neap\rat pierderi de locuri de
vitatea antropic\: defri[\ri, p\[unat ex-
munc\ pentru c\ reprezint\ fluxuri
cesiv, lucr\ri agrotehnice incorecte.
`ncruci[ate, fiecare ]ar\ putând fi punct
DELICT ECOLOGIC - denumire
de plecare [i de sosire pentru schim-
conven]ional\ folosit\ în privin]a faptei
burile de localiz\ri industriale; ele sunt
ilicite s\vâr[ite în cadrul normelor de absolut necesare pentru a p\trunde pe
dreptul mediului, constând în neînde- pie]ele str\ine.
plinirea sau îndeplinirea necorespunz\- DEMILITARIZARE - desfiin]are
toare a unor obliga]ii legale de a face — total\ sau par]ial\, pe un anumit teri-
sau a nu face ceva, adic\ o ac]iune sau toriu, în general în urma unei conven]ii
inac]iune cu urm\ri negative în privin]a interna]ionale — a for]elor armate,
mediului. armamentului, instala]iilor militare,
DELIMITARE TERITORIAL| - industriei de armament.
1. determinarea unei arii de studiu sau a DEMOBILIZARE - trecerea arma-
unor por]iuni din teritoriul studiat, care tei de la starea de mobilizare la starea de
difer\ de altele prin particularit\]i de pace. Implic\ l\sarea la vatr\ a efec-
ordin geografic, istoric, demografic, et- tivelor militare care nu sunt sub arme în
nologic, prin caracteristici economice, timp de pace.
sociale sau de intercondi]ionare. 2. sta- DEMOCRA}IE - form\ de orga-
bilirea limitelor unit\]ilor administra- nizare [i de conducere a societ\]ii care
tiv-teritoriale (jude]e, municipii, ora[e, proclam\ principiul exercit\rii directe
comune). sau indirecte a puterii de c\tre popor.
DEMOGRAFIE 100

De-a lungul istoriei au existat mai R. Kjellen, care se ocup\ cu analiza


multe tipuri de democra]ie, în func]ie statului ca neam (structur\ etnic\, ca-
de orânduirea social-economic\ [i poli- ractere geodemografice etc.).
tic\: democra]ia sclavagist\ (specific\ DENSITATE - indicator ce relie-
Greciei Antice), democra]ia burghez\ feaz\ raportul dintre num\rul subiec-
(specific\ societ\]ilor capitaliste) [i ]ilor (oameni, cl\diri, animale, mijloace
democra]ia popular\ (specific\ socie- de transport etc.) [i unitatea de supra-
t\]ii socialiste). fa]\ implicat\. Sin: INDICE DE DENSI-
DEMOGRAFIE - [tiin]\ care, folo- TATE.
sind cu prec\dere metode cantitative, DENSITATE A CIRCULA}IEI
studiaz\ fenomene [i procese privitoare RUTIERE - num\rul participan]ilor la
la num\rul, reparti]ia teritorial\, struc- circula]ie (vehicule, c\l\tori), la un anu-
tura, densitatea [i mi[carea popula]iei. mit moment, pe unitatea de lungime a
Studiaz\, de asemenea, consecin]ele unei c\i rutiere.
determinate de modific\ri ale varia- DENSITATE A CONSTRUC}I-
bilelor men]ionate (tranzi]ia demografi- ILOR - raportul dintre num\rul cl\diri-
c\, politica popula]iei, teoria popula]iei, lor [i suprafa]a de teren (ha) pe care se
teoria relax\rii demografice, rata c\s\- afl\ acestea. Indic\ gradul de ocupare a
toriilor, rata net\ a reproducerii). terenului.
DEMOGRAFIE ISTORIC| -
parte a demografiei care studiaz\, cu
metode specifice, popula]ia în trecut,
reconstituind informa]iile pentru
perioada „prestatistic\“ (caracterizat\
prin absen]a surselor statistice de tipul Densitate a construc]iilor
recens\mântului, st\rii civile etc.). DENSITATE A LOCALIT|}I -
DEMONETIZARE - 1. diminuare LOR ÎN TERITORIU - raportul care
a valorii oficiale a unei monede. exprim\ num\rul de a[ez\ri umane pre-
2. reducerea num\rului de bonuri de zente pe o anumit\ suprafa]\. Poate fi:
stat [i a garan]iilor existente într-o densitate a a[ez\rilor urbane (suprafa]a
banc\ central\, ca rezultat al cre[terii de raportare este de 1000 km2), densi-
valorii depozitelor [i a monedelor de tate a a[ez\rilor rurale (care se cal-
hârtie (de credit). 3. renun]area oficial\ culeaz\ la 100 km2).
la rolul monetar al aurului, legiferat\ în DENSITATE A LOCUIN}ELOR
1978 de F.M.I. (aurul continuând îns\ - num\rul de locuin]e raportat la supra-
s\ reprezinte rezerva interna]ional\ ofi- fa]a de teren (ha).
cial\ pentru majoritatea ]\rilor). DENSITATE A POPULA}IEI -
DEMOPOLITIC| - parte compo- raport între num\rul popula]iei la un
nent\ a geopoliticii, `n concep]ia lui moment dat [i suprafa]a teritoriului lo-
101 DEPLASARE DUMINICAL| A POPULA}IEI

cuit de aceasta, calculat dup\ formula DENSITATE ROBOTIC| - indi-


D=P , cator care exprim\ m\sura gradului de
S automatizare industrial\ a unei ]\ri,
în care: D – densitatea popula]iei; exprimat prin num\rul de robo]i indus-
P – num\rul de locuitori, S – suprafa]a triali raportat la zece mii de persoane
teritoriului luat în considerare, expri- angajate în industria prelucr\toare.
mat\ în km2 sau ha. Se utilizeaz\: den- DENUCLEARIZARE - interzi-
sitatea general\ a popula]iei în teritoriu cerea producerii, stoc\rii, instal\rii, ex-
— num\rul de locuitori ce revine, în periment\rii [i folosirii armelor nucle-
medie, unit\]ii de suprafa]\ exprimate are într-un teritoriu, ]ar\, grup de ]\ri,
în km2; densitatea brut\ — num\rul po- pe baza unor tratate interna]ionale.
pula]iei raportat la perimetrul constru- DENUMIRE GEOGRAFIC| -
ibil al localit\]ii (loc./ha); densitatea vezi NUME GEOGRAFIC.
net\ — num\rul popula]iei raportat la DEPENDEN}| - rela]ie condi]io-
zonele de locuit (loc./ha); densitatea nal\ stabilit\ între dou\ sau mai multe
agricol\ — num\rul popula]iei care lu- unit\]i, care implic\ dominarea uneia
creaz\ `n agricultur\ raportat la unitatea asupra celeilalte sau controlul total sau
de suprafa]\ cultivat\; densitatea fizio- par]ial într-unul sau mai multe domenii.
logic\ — num\rul popula]iei pe unita- DEPLAS|RI ALE POPULA}IEI
tea de suprafa]\ cultivabil\; densitatea - vezi MOBILITATE SPA}IAL| A
popula]iei urbane — num\rul locuito- POPULA}IEI.
rilor unui ora[ raportat la suprafa]a ad- DEPLASAMENT - greutatea vo-
ministrativ\ a acestuia; densitatea po- lumului de ap\ dislocuit de o nav\
pula]iei rurale — num\rul locuitorilor maritim\ sau fluvial\.
unei comune raportat la suprafa]a aces- DEPLASARE A POPULA}IEI
teia. ÎN WEEK-END - deplasare obi[nuit\,
DENSITATE A RE}ELEI DE cu o durat\ de 2 sau 3 zile (de obicei de
TRANSPORT - indicator care exprim\ vineri pân\ duminic\), unde distan]ele
lungimea c\ilor de comunica]ie pe o parcurse sunt mult mai mari decât în ca-
anumit\ suprafa]\. zul deplas\rilor cotidiene, dep\[ind
DENSITATE A RE}ELEI DE 150–200 km, iar mijlocul de transport
TRANSPORT ÎN COMUN - raportul cel mai des folosit este cel individual.
dintre lungimea str\zilor incluse în re- DEPLASARE DUMINICAL| A
]eaua de transport în comun [i suprafa]a POPULA}IEI - deplasare obi[nuit\,
teritoriului localit\]ii respective. deosebit\ de cea de week-end, deoarece
DENSITATE A RE}ELEI STRA- cuprinde o mai mare parte a popula]iei
DALE - indicator care exprim\ lungi- unei a[ez\ri, se desf\[oar\ pe distan]e
mea sau suprafa]a carosabil\ raportat\ mai scurte [i nu necesit\ aceea[i struc-
la suprafa]a teritoriului localit\]ii. tur\ de primire turistic\.
DEPLASARE OBI{NUIT| A POPULA}IEI 102

DEPLASARE OBI{NUIT| A triei atât c\tre periferia ora[elor, cât [i


POPULA}IEI - mod de deplasare legat în ora[e mai mici sau chiar `n localit\]i
de felul de via]\ al omului, care nu rurale.
exprim\ nici un dezechilibru esen]ial [i DESCENTRALIZARE URBAN|
care nu implic\ o schimbare a activit\]ii - faz\ în procesul urbaniz\rii, manifes-
[i nici o muta]ie important\ în via]a per- tat\ prin descongestionarea ora[elor, de
soanei angrenate în mi[care. migrare a popula]iei c\tre arealele peri-
DEPOPULARE - proces de redu- urbane, precum [i de creare a noi
cere a popula]iei unei localit\]i, regiuni, localit\]i urbane, de dimensiuni mai
mai rar al unei ]\ri, având drept cauz\ mici, care s\ preia o parte din func]iile
deficitul natural. Cauzele principale ora[ului. Procesul a fost consemnat
sunt: lipsa unor posibilit\]i corespunz\- pentru prima dat\ în S.U.A., la
toare de ocupare a popula]iei în vârst\ începutul anilor ’70, când statisticile
de munc\, ce emigreaz\ c\tre centrele indicau o pierdere de c\tre ariile metro-
cu necesar mare de for]\ de munc\, [i politane a popula]iei, prin migra]ii evi-
faptul c\ bilan]ul natural nu-l compen- dente spre regiunile nemetropolitane.
seaz\ pe cel migratoriu.
Diferitele explica]ii ale fenomenului
DEPORTARE - trimitere for]at\ a
includ cre[terea costului vie]ii în marile
unei persoane într-o regiune îndep\r-
ora[e, îmbun\t\]irile ap\rute în mobili-
tat\, ca m\sur\ represiv\.
tatea personal\, preferin]ele pentru
DEPRECIERE MONETAR| -
via]a în ora[ele mici sau în regiunile
sc\derea puterii de cump\rare a unei
monede, datorit\ infla]iei sau reducerii rurale, la care se adaug\ relocalizarea
ofertei de bunuri, manifestat\ prin industriei prelucr\toare, în c\utare de
cre[terea pre]urilor. for]\ de munc\ ieftin\, nevoia m\rit\ de
DEPRECIERE VOLUNTAR| - spa]iu, mic[orarea polu\rii.
sc\dere a cursului de schimb al mo-
nedei na]ionale fa]\ de alte valute, da-
torit\ pierderii puterii de cump\rare in-
terne sau a croniciz\rii deficitului ba- ra
ntu
ce

lan]ei de pl\]i. ORA{


verd

MARE
DERURALIZARE - vezi RUR-
e

URBANIZARE.
DESALINIZAREA APEI - proces
de `ndep\rtare (complet\ sau par]ial\) a
s\rurilor din ap\ `n vederea consumului
casnic, industrial sau agricol. — ora[e `n expansiune
DESCENTRALIZARE INDUS - — axe de circula]ie

TRIAL| - proces de migrare a indus- Descentralizare urban\


103 DETERMINISM GEOGRAFIC

DESECARE - ac]iune de elimi- priet\]i permit reintroducerea lor ca


nare a excesului de ap\ din sol sau de la atare ca materii prime secundare în cir-
suprafa]a solului, care se poate realiza cuitul productiv, f\r\ pericol pentru
prin lucr\ri de asanare, de drenaj sau mediu [i/sau s\n\tatea popula]iei.
prin în\l]area terenurilor joase, în vede- DE{EURI PERICULOASE - sub-
rea ob]inerii unor noi terenuri agricole stan]e (materiale) inflamabile, explo-
sau din motive igienico-sanitare. zive, infec]ioase, corozive, radioactive
DESP|DURIRE - mic[orare a su- etc., care introduse sau men]inute în
prafe]elor ocupate de p\dure, prin dife- mediu pot d\una acestuia (plantelor,
rite mijloace [i în diferite scopuri. Pro- animalelor sau omului).
cesul poate ap\rea [i din cauze naturale, DE{EURI RADIOACTIVE - ma-
de cele mai multe ori fiind indus de om. teriale rezultate din activit\]ile nucle-
DESPOT - vezi DICTATOR (2 2). are, pentru care nu s-a prev\zut nici o
DESTINA}IA TERENULUI - întrebuin]are, care con]in sau sunt con-
utilizare stabilit\ pentru o anumit\ su- taminate cu radionuclizi în concentra]ii
prafa]\ de teren. Destina]ia se poate superioare limitelor acceptate.
schimba în timp în func]ie de necesit\- DETERIORARE A MEDIULUI -
]ile impuse de dezvoltarea localit\]ilor alterare a caracteristicilor fizico-chimi-
[i a teritoriului. ce [i structurale ale componentelor na-
DES}ELENIRE - ar\tur\ adânc\ turale ale mediului, reducerea diversi-
realizat\ pe o suprafa]\ de teren înierba- t\]ii [i productivit\]ii biologice a eco-
t\ în mod natural sau a unui teren culti- sistemelor naturale [i antropizate, afec-
vat cu plante perene, în scopul cultiv\rii tarea echilibrului ecologic [i a calit\]ii
cu cereale, plante tehnice, legume etc. vie]ii, cauzate, în principal, de poluarea
DE{EU - substan]\ în stare solid\ apei, atmosferei [i solului, supraexploa-
sau lichid\, provenit\ din procese de tarea resurselor, gospod\rirea [i valori-
produc]ie sau din activit\]i casnice [i ficarea lor deficitar\, cât [i de amena-
sociale, care nu mai poate fi utilizat\ jarea necorespunz\toare a teritoriului.
conform destina]iei ini]iale [i care, în DETERMINISM - concep]ie filo-
vederea unei eventuale reutiliz\ri în alte zofic\ potrivit c\reia toate fenomenele
scopuri sau pentru limitarea efectelor din univers se afl\ în interdependen]\,
poluante, necesit\ m\suri speciale de condi]ionându-se reciproc, se supun ca-
depozitare [i p\strare. uzalit\]ii [i legit\]ii naturale, în condi]ii
DE{EU REFOLOSIBIL - mate- identice acelea[i cauze determinând
rial, substan]\ provenit\ din activit\]ile acelea[i efecte.
industriale, agricole, din transporturi, DETERMINISM GEOGRAFIC -
prest\ri de servicii [i alte domenii de curent în geografie care acord\ mediu-
activitate, precum [i din consumul po- lui geografic rolul de factor determinant
pula]iei, ale c\rui caracteristici [i pro- în dezvoltarea societ\]ii.
DE}INUT 104

DE}INUT - persoan\ aflat\ în umane, materiale sau de mediu, care


deten]ie. dep\[esc posibilit\]ile acesteia de a face
DEVALORIZARE - diminuare a fa]\ situa]iei folosind resurse proprii.
valorii unei monede, unui capital, unei DEZINDUSTRIALIZARE - redu-
materii prime, unui produs. cere a num\rului de unit\]i de produc-
DEV|LM|{IE - structur\ de or- ]ie [i, implicit, a activit\]ilor industria-
ganizare comunitar\ a unor sate libere le, datorat\ migr\rii industriei dinspre
(de r\ze[i) care aveau drept caracteris- centru spre periferie, reflectând, `n e-
tici proprietatea comun\ asupra p\mân- gal\ m\sur\, dispari]ia unor firme [i
turilor, p\durilor [i islazurilor [i o con- comprimarea num\rului de angaja]i ai
ducere de sine st\t\toare. acestora.
DEVERSOR - parte a unui ansam- DEZVOLTARE - 1. proces de
blu hidrotehnic prin care se asigur\ cre[tere [i amplificare, înso]it de trans-
scurgerea dirijat\ a unui debit de ap\. form\ri calitative. 2. succesiune de
DEZAFECTARE - ac]iune de transform\ri, constituind o mi[care as-
schimbare a destina]iei a unei localit\]i, cendent\, progresiv\, de la inferior la
cl\diri, lucr\ri de echipare tehnic\, în superior.
scopul atribuirii unei alte folosin]e te- DEZVOLTARE DURABIL| -
renului pe care acestea se g\sesc. concept filozofic modern, potrivit c\ru-
DEZARMARE - ansamblu de m\- ia prin dezvoltare trebuie satisf\cute ne-
suri în scopul lichid\rii sau limit\rii voile actuale f\r\ a fi compromise posi-
armamentelor [i a for]elor armate ale bilit\]ile de satisfacere a nevoilor gene-
statelor, în primul rând a armelor de - st\pânirea calit\]ii aerului - `ntre]inerea calit\]ii solului
- gestiunea resurselor de - securitatea [i eficacitatea
distrugere în mas\. ap\ energetic\
DEZARTICULARE ECONOMI - - prezervarea naturii [i a - gestiunea demografic\
siturilor - gestiunea de[eurilor
C| - stare a unei economii `n care sec-
GESTIUNEA
toarele sale nu mai sunt complemen- RESURSELOR
re
ev

tare, fiecare ramur\ depinzând, pentru


eta
alu

rc
ar

ce

aprovizionarea sa, de `ntreprinderi str\- DEZVOLTARE


e

DURABIL|
ine, f\r\ a utiliza consumuri interme-
diare care ar putea stimula produc]ia PRODUC}IE GESTIUNEA
unor ramuri economice interne. Prezen- {I SERVICII MOBILIT |} II
- implantare - amenajare fizic\
]a unor sectoare moderne, al\turi de un - permis de - programarea infra
sector tradi]ional, nu produce nici un e- exploatare structurilor
- controlul polu\rii educare - gestiunea traficului
fect asupra restului economiei, neavând - contabilitate formare
informare - controlul polu\rii
rol de difuzie a progresului tehnic [i ecologic\ automobilelor
- politica produselor
neimplicând câ[tiguri de productivitate. - gestiunea de[eu-
DEZASTRU - ruptur\ grav\ a rilor industriale

func]ion\rii societ\]ii, cauzând pierderi Dezvoltare durabil\


105 DIAGRAM|

ra]iilor viitoare. Presupune asigurarea DEZVOLTARE SPONTAN| A


unui echilibru între cre[terea economi- LOCALIT|}ILOR - dezvoltarea unor
c\ [i protec]ia mediului [i, pe aceast\ ora[e sau sate care nu are la baz\ un
baz\, satisfacerea cerin]elor nu numai plan de amenajare teritorial\. Factorii
prezente, dar [i de perspectiv\ ale dez- determinan]i ai unei asemenea dezvol-
volt\rii sociale. Cerin]ele minime pen- t\ri sunt: condi]iile naturale favorabile,
tru o dezvoltare durabil\ sunt: redimen- prezen]a unor drumuri comerciale, con-
sionarea cre[terii economice, având în di]iile istorice.
vedere o distribu]ie mai echilibrat\ a re- DEZVOLTARE UMAN| - con-
surselor [i accentuarea laturilor calitati- cept global care încearc\ s\ explice
ve ale produc]iei; eliminarea s\r\ciei în investi]iile în capitalul uman, putând fi
condi]iile satisfacerii nevoilor esen]iale abordat din mai multe perspective: filo-
pentru un loc de munc\, hran\, energie, zofic\, sociologic\ [i psihologic\. Teo-
ap\, locuin]\ [i s\n\tate; asigurarea cre[- riile legate de acest concept se pot gru-
terii popula]iei la un nivel acceptabil pa în dou\ mari categorii: mecaniciste
(cre[tere demografic\ controlat\); con- (abord\ri sub aspect genetic [i ecolo-
servarea [i sporirea resurselor naturale, gic) [i organiciste (abord\ri umaniste,
între]inerea diversit\]ii ecosistemelor, cognitive etc.). ~n perioada actual\ dez-
supravegherea impactului activit\]ilor voltarea uman\ are în vedere diversifi-
economice asupra mediului; reorienta- carea op]iunilor oamenilor, recunos-
rea tehnologiilor [i punerea sub control când ca cerin]e fundamentale pentru
a riscurilor; descentralizarea formelor acestea urm\toarele: o via]\ lung\ [i s\-
de guvernare; cre[terea gradului de par- n\toas\, dobândirea de cuno[tin]e, ac-
ticipare la luarea deciziilor privind me- ces la resursele necesare pentru un trai
diul [i dezvoltarea pe plan na]ional [i decent. Conceptul presupune nu numai
interna]ional. Cerin]ele trebuie adaptate cre[tere economic\, dar [i o distribu]ie
la specificul [i condi]iile din ]ara dat\. echitabil\ a veniturilor la nivelul între-
DEZVOLTARE ECONOMICO- gii societ\]i. Dimensionarea dezvolt\rii
SOCIAL| - ansamblul transform\rilor umane se face cu ajutorul indicelui dez-
cantitative [i calitative ce survin în volt\rii umane.
structurile economico-sociale [i [tiin]i- DIAGNOZ| - opera]ie premerg\-
fico-tehnice, în mecanismele economi- toare adopt\rii unei solu]ii sau decizii
ce, precum [i în modul de gândire, în privind o anumit\ problem\, prin care
comportamentul economico-social al se identific\ factorii cu influen]\ nega-
indivizilor. tiv\ sau pozitiv\ asupra acelei pro-
DEZVOLTARE PE VERTICAL| bleme.
- cre[tere în în\l]ime a construc]iilor DIAGRAM| - metod\ de repre-
datorit\ concentr\rii popula]iei în zentare apar]inând, în primul rând, sta-
ora[ele mari. tisticii, dar larg utilizat\ [i în geografia
DIAGRAM| DE FLUXURI 106

uman\, care prin linii, puncte sau figuri [i a templelor (587 î.Hr.) [i alung\rii, în
geometrice, realizate dup\ reguli pre- anul 586 î.Hr., a popula]iei (captivitatea
cise, vizualizeaz\ datele statistice care babilonian\) de c\tre Nabucodonosor al
caracterizeaz\ un fenomen sau un pro- II-lea, regele Babilonului, iar mai târziu
ces. Exist\: diagrame prin coloane, prin a cuceririi [i distrugerii Ierusalimului
benzi, cronograme, historiograme, dia- (70 d.Hr.) de c\tre legiunile romane.
grame polare, areograme. Prin extensie, orice grup etnic aflat în
DIAGRAM| DE FLUXURI - afara grani]elor ]\rii de origine.
reprezentare grafic\, pentru un anumit DIATOMIT - roc\ sedimentar\
moment, a fluxurilor de circula]ie exis- organogen\, silicioas\, alc\tuit\ în cea
tente sau de perspectiv\, de pe o cale de mai mare parte din resturi de diatomee.
comunica]ie. Con]ine argil\, calcar, calcedonie, opal
DIAGRAM| TRIUNGHIULA - [i are o culoare alb\ sau g\lbuie. Este
R| - metod\ de reprezentare grafic\ poros, friabil, având utiliz\ri multiple:
areolar\, bazat\ pe o re]ea oblic\ [i în filtrarea uleiurilor vegetale, a gela-
un triunghi echilateral, care se utilizea- tinei, ca material izolant, ca suport pen-
z\ pentru stabilirea taxonomiei unor tru fabricarea dinamitei, în industria
B%
0 100 B% petrolier\ etc.
10 90 0 100
20 80 DICTAT - act inechitabil prin care
30 70 25 75
III
40 60 un stat (sau mai multe) impune (impun)
50 50
50 50
60
IV
40 altui stat anumite condi]ii politice, eco-
70 30
90
80 I II 20
10
75 25 nomice, militare etc. împotriva voin]ei
100
A%0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 C% A% 25 50 75 C%
0 lui (ex: Dictatul de la Viena).
Diagram\ triunghiular\ DICTATOR - 1. (în Roma antic\,
în perioada Republicii) magistrat supe-
elemente pe baza a trei variabile care rior, ales de Senat pe termen de 6 luni [i
concur\ la caracterizarea complex\ a `nvestit în împrejur\ri excep]ionale
acestora (determinarea tipurilor func- (r\zboi, r\scoale) cu puteri nelimitate.
]ionale sau demografice de a[ez\ri, a 2. persoan\ care, fiind la conducerea
tipologiei produc]iei agricole etc.). unui stat, de]ine toate puterile [i exercit\
DIAMANT - mineral cu duritate un control autoritar. La figurat — per-
maxim\ (10), fiind, de fapt, carbon soan\ autoritar\ care î[i impune punctul
nativ. Este transparent, incolor, cu lu- de vedere [i felul de a tr\i celor din jur.
ciu diamantin [i se utilizeaz\ ca piatr\ Sin: DESPOT, TIRAN.
pre]ioas\. DICTATUR| - form\ de domi-
DIASPORA - totalitatea comunit\- nare a vie]ii politice, sociale [i econo-
]ilor evreie[ti dispersate în afara Pales- mice din cadrul unui stat, de c\tre o
tinei, ca urmare a cuceririi (597 î.Hr.), clas\ sau un individ ce concentreaz\ în
respectiv a distrugerii ora[ului Ierusalim mâinile sale puterea de decizie. Din
107 DISCRIMINARE

punct de vedere al exercitantului, dic- DIMENSIUNEA FAMILIEI - in-


tatura poate fi militar\, regal\, popular\ dicator-alternativ\ la rata fertilit\]ii.
etc. Indiferent de forma sa, dictatura Spre deosebire de rata fertilit\]ii [i rata
aduce atingere democra]iei, îngr\dind de reproducere, ce variaz\ considerabil
pân\ la anihilare drepturile [i libert\]ile de la un an la altul, indicatorul amintit
specifice unei democra]ii. poate prezenta o stabilitate în timp; ana-
DIFEREND - vezi CONFLICT. liza acestui indicator presupune studie-
DIG - amenajare din beton, roci, rea grupurilor de familii constituite
lemn, p\mânt, de-a lungul malului unei într-o anumit\ perioad\ de timp.
artere hidrografice, al unui lac sau în DIMENSIUNEA MEDIE A UNEI
lungul ]\rmului, în scopul protej\rii LOCALIT|}I URBANE - indice ce
suprafe]elor de uscat de ac]iunea apei. caracterizeaz\ gradul de urbanizare a
Dup\ în\l]ime D. pot fi submersibile unui teritoriu. Se calculeaz\ dup\ for-
(pot fi dep\[ite de ape în anumite mula k

condi]ii) [i insubmersibile (nu sunt de- S


i=1
Pi
Pu = ,
p\[ite nici la cele mai mari viituri). P
Dup\ amplasare [i form\ se disting: D. în care: Pu – dimensiunea medie a lo-
deschise (numai cap\tul din amonte calit\]ii urbane; Pi – popula]ia ora[ului i;
este sprijinit pe un teren mai înalt); D. P – popula]ia total\.
închise (au capetele sprijinite de te- DINAMICA POPULA}IEI - totali-
renuri mai înalte); D. longitudinale (au tatea modific\rilor care intervin în nu-
direc]ia relativ paralel\ cu apa curg\- m\rul, structura [i distribu]ia popula]iei,
toare); D. transversale (cu direc]ie raportate la anumite intervale de timp.
aproape perpendicular\ pe cursul de DISCONTINUITATE GEOGRA-
ap\). ~n incintele portuare D. au scopul FIC| - 1. ruptur\ în desf\[urarea terito-
de protec]ie a bazinelor portuare îm- rial\ a unor procese [i fenomene speci-
potriva valurilor sau curen]ilor marini. fice (discontinuitate orizontal\), pre-
DIG DE CENTUR| - dig `nchis, cum [i într-o ierarhie (urban\) stabilit\
care `nconjoar\ terenul inundabil sau (discontinuitate vertical\). 2. linia de
centrele populate, ap\rându-le de inun- contact care marcheaz\ o ruptur\.
da]ii. DISCOTEC| - local de petrecere
DIG DE LAC - dig executat `n unde se danseaz\.
jurul bazinelor de acumulare `n scopul DISCRIMINARE - tratare inegal\
ap\r\rii terenurilor vecine `mpotriva a indivizilor sau grupurilor `n raport cu
inunda]iilor provocate de viiturile mari. unele tr\s\turi caracteristice cum ar fi
DIG DE RÂU - dig cu rol de pro- apartenen]a etnic\, rasial\, religioas\
tec]ie a terenurilor joase, riverane cur- sau de clas\. De cele mai multe ori,
surilor de ap\, `mpotriva inunda]iilor desemneaz\ ac]iunea unei majorit\]i
produse de marile viituri. dominante `n raport cu o minoritate
DISPARIT|}I FEMEI / B|RBA}I 108

dominat\ [i implic\ un prejudiciu adus DISPONIBILIZARE - intrare `n


unei persoane sau unui grup. [omaj (total\ sau par]ial\) a personalu-
DISPARIT|}I FEMEI / B|R - lui unui agent economic ca urmare a
BA}I - estim\ri în care toate datele re- restrângerii activit\]ii acestuia datorit\
feritoare la femei sunt exprimate ca lipsei pie]ei de desfacere sau datoriilor
procent din cele corespunz\toare pentru (c\tre al]i agen]i economici sau c\tre
b\rba]i, considerate 100%. stat) care nu pot fi achitate.
DISPARIT|}I RURAL/URBAN DISTAN}| DE COMUTARE -
- estim\ri în care toate datele referitoare distan]a dintre zona de reziden]\ per-
la rural sunt exprimate ca procent din sonal\ [i zona de activitate.
cele corespunz\toare pentru urban, con- DISTAN}| MEDIE DE TRANS-
siderate 100%. PORT - media lungimilor parcurse de
DISPERSIA A{EZ|RILOR - fe- cei care se deplaseaz\ de la locuin]\
nomen care se refer\ la raporturile spre locul de munc\. Aceast\ medie se
spa]iale dintre a[ez\rile omene[ti [i calculeaz\ având în vedere mijloacele
exprim\ gradul de împr\[tiere, de con- de transport în comun [i pe cele perso-
centrare sau îndesire a acestora. Factorii nale. Este un indicator care exprim\ efi-
care caracterizeaz\ acest aspect spa]ial cien]a configura]ei re]elei stradale [i a
sunt: distan]ele dintre localit\]ile limi- organiz\rii transportului în comun.
trofe, suprafa]a înconjur\toare lipsit\ de DISTAN}| MEDIE DINTRE
localit\]i, m\rimea vetrei a[ez\rilor. DOI LOCUITORI - indicator care face
abstrac]ie de realitatea concret\, por-
nind de la ideea c\ popula]ia ar fi repar-
tizat\ uniform în teritoriu, fiecare locu-
itor fiind amplasat în centrul unui p\trat
cu o suprafa]\ numeric egal\ cu indi-
cele de arealitate. Semnific\ distan]a
medie ce separ\ un locuitor de altul, în
condi]ia dat\, [i poate fi calculat dup\
formula
Dm = 1,2 Ia ,
unde: Dm – distan]a medie dintre doi
locuitori; Ia – indicele de arealitate.
DISTRIBU}IE A ORA{ELOR -
termen ce exprim\ reparti]ia în teritoriu
a a[ez\rilor urbane, indiferent de m\ri-
mea acestora.
DISTRIBU}IE STABIL| PE
Dispersia a[ez\rilor VÂRSTE - structur\ neschimbat\ pe
109 DOMINION

vârste într-o popula]ie stabil\, ca urma- istorie etc., constituind un sistem de


re a constan]ei mortalit\]ii [i fertilit\]ii. înv\]\mânt religios, filozofic, politic
Structura pe vârste a unei popula]ii sta- etc., acceptat ca regul\ de gândire sau
bile este independent\ de structura de conduit\. Ansamblul principiilor
ini]ial\ pe vârste. într-o ramur\ a cunoa[terii. 2. înv\]\tu-
DISTRICT - unitate administrativ- r\ formulat\ [i sus]inut\ de un maestru
-teritorial\ din unele ]\ri. sau de o [coal\. 3. ansamblul principi-
DISTRICT METALOGENETIC - ilor în baza c\rora conducerea unui stat
unitate teritorial\ caracterizat\ printr-o î[i propune s\ ac]ioneze în anumite
concentrare mare a z\c\mintelor meta- domenii. 4. ansamblu de idei, teze,
lifere. principii [i modele politice adoptate de
DIVERSIFICAREA PRODUC}I- un partid politic, pentru elaborarea unei
EI - proces prin care se l\rge[te gama concep]ii de guvernare.
produselor ob]inute, prin introducerea DOLAR INTERNA}IONAL -
de noi tehnologii sau prin `ntregirea pro- moned\ rezultat\ din calcul în cadrul
ceselor de produc]ie cu activit\]i de pro- programului de comparare interna]io-
cesare, industrializare, valorificare etc. nal\ a produsului intern brut [i care
Acest proces asigur\ stabilizarea veni- reprezint\ dolarul S.U.A. influen]at pe
turilor, reducerea dezechilibrelor ce pot categorii de cheltuieli P.I.B. de pre]urile
s\ apar\ adesea `ntre cerere [i ofert\ etc. medii interna]ionale ale ]\rilor partici-
DIVOR} - modalitate acceptat\ pante la acest program. Sin: DOLAR LA
social [i legal de desfacere a c\s\toriei. PARITATEA PUTERII DE CUMP|RARE.
DIVOR}IALITATE - intensitate DOM - 1. anticlinal de tip cratogen,
sau frecven]\ a divor]urilor într-o popu- cu bolt\ larg\, contur circular sau elip-
la]ie sau subpopula]ie, m\surat\ cu soidal, format pe seama for]elor verticale
anumi]i indici statistici. de ridicare în scoar]a terestr\. Favori-
DIZIDENT - individ ce apar]ine u- zeaz\ acumul\ri importante de gaze
nei colectivit\]i sau organiza]ii, dar care naturale. 2. cupol\ monumental\ în\l]at\
are p\reri diferite de cele ale majorit\]ii. pe un tambur, deasupra unui edificiu
DOC - 1. amenajare, în [antierele (ex: domul bazilicii San Pietro din
navale, care permite scoaterea sau l\sa- Roma). Prin extensie, biseric\ impun\-
rea la ap\ a navelor pentru efectuarea toare, de obicei catedral\ a unui ora[.
de repara]ii, lucr\ri de între]inere sau DOMINION - denumire dat\ unor
chiar pentru construc]ia navelor. 2. an- teritorii aflate sub domina]ie britanic\,
samblu de construc]ii [i instala]ii portu- dar care se bucurau de o anumit\ inde-
are care servesc la `nc\rcarea, desc\r- penden]\. Prin tratatul de pace din 1919
carea [i depozitarea m\rfurilor. unele dominioane au devenit membre
DOCTRIN| - 1. ansamblu de ale Ligii Na]iunilor sau au primit teri-
principii sau credin]e despre Univers, torii sub mandat. Prin Statutul de la
DOT|RI SOCIALE 110

Westminster (1931) dominionul a fost DREPT FUNCIAR - norme juri-


declarat, formal, egal cu metropola, dice care reglementeaz\ dreptul de pro-
având autonomie deplin\. Dup\ pr\bu- prietate [i de utilizare a terenurilor.
[irea colonialismului fostele domini- DREPTURILE OMULUI - drep-
oane [i-au ob]inut independen]a, denu- turi ce revin fiin]elor umane `n virtutea
mirea schimbându-se `n „]\ri ale comu- singurului fapt c\ sunt fiin]e umane.
nit\]ii“, alc\tuind Commonwealth-ul. Acoper\ domeniile economice, sociale,
DOT|RI SOCIALE - ansamblu politice, de drept civil etc., referindu-se
de institu]ii publice care asigur\ deser- `n principal la dreptul la via]\, la liber-
virea popula]iei cu anumite utilit\]i. ~n tate, la proprietate,la liber\ circula]ie, la
func]ie de profilul func]ional se disting liber\ credin]\, la educa]ie, la munc\, la
dot\ri administrative, de înv\]\mânt, odihn\, la ocrotirea s\n\t\]ii etc.
culturale, pentru s\n\tate, pentru ali- DROG - produs halucinogen ob-
menta]ie public\, comerciale, pentru ]inut dintr-o materie prim\ de origine
transport, turism, sport etc. ~n func]ie vegetal\, animal\ sau sintetic\. Sin:
de frecven]a solicit\rilor, dot\rile so- NARCOTIC, STUPEFIANT.
ciale pot fi de folosin]\ zilnic\, perio- DRUM - cale terestr\ de comuni-
dic\ sau ocazional\. Nivelul de dotare ca]ie, deschis\ circula]iei publice [i des-
al unei localit\]i este un indicator sem- tinat\ în principal vehiculelor rutiere.
nificativ al calit\]ii vie]ii. Include [i tunelurile, podurile, viaduc-
DRAG| - nav\ remorcat\ sau cu tele, construc]iile de consolidare [i ap\-
propulsie proprie, echipat\ cu instala]ii rare, locurile de parcare prezente de-a
de s\pat sub ap\, de scos [i de trans- lungul s\u.
portat materialul rezultat din s\pare. DRUM DE ACCES - drum de
DRAPEL - semn distinctiv al unui leg\tur\ între o localitate, un obiectiv
stat, al unei unit\]i militare, organiza]ii turistic, gar\ [i o cale rutier\ important\.
interna]ionale, asocia]ii etc., reprezentat DRUM DE EXPLOATARE - cale
printr-o bucat\ de pânz\ sau m\tase, în- rutier\ destinat\ transportului necesar
tr-una sau mai multe culori, prins\ de o unor activit\]i economice. ~n func]ie de
lance de lemn [i având imprimat\, une- profil se disting drumuri industriale, fo-
ori, o stem\ sau o emblem\. Sin: STEAG. restiere, agricole etc.
DRAWBACK - termen ce desem- DRUMEAG - drum mic [i îngust,
neaz\ dreptul persoanelor fizice sau ju- folosit pentru circula]ia persoanelor.
ridice reexportatoare de a beneficia, în DRUM EUROPEAN - cale de
unele situa]ii, de restituirea taxelor de comunica]ie rutier\ care face parte din
import, achitate anterior, pentru mate- re]eaua european\.
riile prime sau piesele componente care DRUM NA}IONAL - drum de
au servit la fabricarea produselor de interes republican, stabilit prin norme
export (cuv. engl.). legale.
111 DURAT| DE RECUPERARE A INVESTI}IEI

DRUM PUBLIC - cale de comuni- c\tre stat a cump\r\rii [i vânz\rii de


ca]ie rutier\ utilizat\ pentru satisfacerea valut\.
cerin]elor popula]iei, ale economiei [i DUMPING SOCIAL - form\ de
ale ap\r\rii na]ionale. dumping care are la baz\ slaba protec]ie
DRUM PUBLIC DE INTERES social\ a salaria]ilor. Se consider\ c\
LOCAL - cale rutier\ care asigur\ le- exist\ dumping social atunci când,
g\turile dintre localit\]ile unei anumite `ntr-o ]ar\, câ[tigurile ob]inute din pro-
regiuni. Din punct de vedere adminis- ductivitatea muncii sunt destinate
trativ, acestea se împart în drumuri ju- exclusiv perpetu\rii unui model de dez-
de]ene [i drumuri comunale. voltare orientat spre export.
DRUM TURISTIC - drum desti- DURATA MEDIE A {COLA -
nat, cu prec\dere, traficului turistic. RIZ|RII - num\rul mediu de ani de
DRY FARMING - termen preluat [colarizare ce revin persoanelor în
din limba englez\, semnificând un sis- vârst\ de 15 ani [i peste.
tem de cultur\ neirigat\, specific clima- DURATA MEDIE DE UTILI -
telor aride [i semiaride, bazat pe asola- ZARE - intervalul de timp, stabilit în
mente [i m\suri agrotehnice cu rol de a documentele tehnice normative sau
conserva apa din sol. declarat de c\tre produc\tori ori con-
DUMPING - vânzare de m\rfuri la venit între p\r]i, în cadrul c\ruia pro-
pre]uri mai sc\zute decât costul lor real, dusele, altele decât cele cu termen de
practicat\ mai ales pe pia]a extern\. Are valabilitate, trebuie s\-[i men]in\ carac-
ca scop diminuarea stocurilor, submina- teristicile calitative prescrise, dac\ au
rea concuren]ei [i câ[tigarea de noi pie]e. fost respectate condi]iile de transport,
DUMPING MONETAR - men]i- manipulare, depozitare [i exploatare.
nerea artificial\ a unei rate de schimb DURAT| DE RECUPERARE A
sc\zute pentru a stimula exporturile, INVESTI}IEI - vezi TERMEN DE
obiectiv ob]inut prin supravegherea de RECUPERARE A INVESTI}IEI.
E
ECARTAMENT DE CALE structura [i calitatea factorului uman
FERAT| - distan]a dintre fe]ele inte- activ disponibil [i necesit\]ile de
rioare ale [inelor care alc\tuiesc calea resurse de munc\ ale utilizatorilor, mai
de rulare. Se deosebesc urm\toarele ales ale unit\]ilor economice.
tipuri: ecartament normal (1435 mm), ECHILIBRU MACROECONO -
MIC - exprim\ acea stare spre care tinde
600–1050 mm
pia]a bunurilor economice, monetare, a
1435 mm capitalului [i a muncii, pia]a na]ional\ în
1524 mm ansamblul ei, caracterizat\ printr-o con-
cordan]\ relativ\ a cererii [i a ofertei.
1676 mm
ECHILIBRU SOCIAL - stare a
unui sistem social supus influen]ei unor
for]e diferit orientate, dar egale, care
Ecartament de cale ferat\
confer\ sistemului o anumit\ stabilitate,
ecartament larg (1524 mm), ecartament `n afara ac]iunii for]elor perturbatoare.
foarte larg (1676 mm), ecartament Poate fi privit [i ca o capacitate a unui
îngust (600–1050 mm). sistem social de a compensa modifi-
ECHIDISTANTE - izolinii care se c\rile unei componente prin schimb\ri
succed la intervale valorice egale, ale altor componente, `n a[a fel `ncât
folosite pentru a reprezenta dep\rtarea starea sistemului s\ nu se schimbe.
diferitelor elemente ale spa]iului uma- ECHIPARE EDILITAR| - ansam-
nizat fa]\ de c\ile de comunica]ie. Au blul construc]iilor [i amenaj\rilor desti-
mai mult valoare orientativ\. nate s\ asigure popula]iei condi]ii de
ECHILIBRU ÎN PROFIL TERI- via]\ corespunz\toare: alimentare cu
TORIAL - form\ a echilibrului eco- ap\, canalizare, alimentare cu energie
nomic care presupune o utilizare efi- electric\ [i termic\, telecomunica]ii,
cient\ a resurselor umane [i naturale în transport în comun.
toate regiunile unei ]\ri. ECHIPARE TEHNIC| A TERI-
ECHILIBRUL RESURSELOR DE TORIULUI - component\ a organiz\rii
MUNC| - raport relativ care exprim\ teritoriului care include totalitatea
concordan]a relativ\ dintre cantitatea, lucr\rilor [i instala]iilor existente, în
113 ECONOMIE

curs de execu]ie sau propuse cu scopul ]ile principale sunt: sasul (camera eclu-
de a asigura: alimentarea cu ap\, zei care poate ad\posti navele), capetele
energie electric\ [i termic\, organizarea (includ por]ile [i dispozitivele de ali-
c\ilor de comunica]ie [i a sistemelor de mentare), porturile de a[teptare (permit
telecomunica]ii, gospod\rirea apelor, sta]ionarea navelor care urmeaz\ a fi
îmbun\t\]iri funciare. ecluzate).
ECLUZ| - echipare tehnic\ pe o ECODEZVOLTARE - cre[terea [i
arter\ hidrografic\, într-o amenajare dezvoltarea economic\ bazat\ pe res-
pectarea cerin]elor echilibrului ecologic.
ECOLOGIE UMAN| - ramur\ a
ecologiei care studiaz\ ecosistemele
umane sub aspectul rela]iilor dintre om
[i factorii de mediu, folosind metode
medicale, ecologice, geografice, socio-
logice [i psihologice.
ECONOMIE - sistem de activit\]i
Ecluz\ [i c\i de administrare prin care o soci-
hidrotehnic\ sau pe canale laterale, cu etate î[i folose[te resursele pentru a
scopul de a realiza leg\tura dintre su- asigura bun\starea poporului [i pentru a
prafe]e de ap\ cu niveluri diferite. P\r- putea exista [i a se perpetua.

BUNURI DE CONSUM
OF
RE

ER
RE

T|

Bunuri de larg consum cum- Bunuri de larg consum


CE

p\rate (alimente, textile etc.) vândute (alimente, textile etc.)

Venituri cheltuieli Venituri câ[tigate

GOSPOD|RII FIRME

Venituri Impozite

Capital, diferite servicii, Capital, servicii, for]\ de


T|

terenuri oferite de firme munc\, terenuri cerute de firme


E
ER

RE
F

RE
O

RESURSE DE PIA}|

Economie de pia]\
ECONOMIE BIPOLARIZAT| 114

ECONOMIE BIPOLARIZAT| - ECONOMIE DUAL| - tip de


vezi ECONOMIE DUAL|. economie bazat pe existen]a a dou\ sis-
ECONOMIE DE PIA}| - sistem teme economice distincte, care coexist\
economic în care majoritatea bunurilor în acela[i spa]iu geografic. Dualismul
sunt produse în scopul schimbului, iar economic este caracteristic multor state
decizia economic\ este luat\ liber, la un dezvoltate, în care anumite p\r]i ale
nivel descentralizat, de c\tre produc\tor teritoriului au economii avansate, în
[i consumator, pe baza cererii [i ofertei. timp ce alte p\r]i de]in economii tra-
Pia]a, ca sistem, devine institu]ia cen- di]ionale. Sin: ECONOMIE BIPOLARIZAT|.
tral\ în care cump\r\torii [i produc\to- ECONOMIE FLEXIBIL| - eco-
rii vin în contact [i stabilesc schimburi- nomie care poate r\spunde rapid la
le ce vor determina consumul viitor. semnalele sosite din func]ionarea dis-
(Vezi schema din p. 113.) torsionat\ a economiei na]ionale sau la
ECONOMIE DE PROPOR}IE - [ocurile produse pe pie]ele interna-
concept utilizat `n economie pentru a ]ionale, poate s\ surprind\ tendin]ele
evalua tendin]a costurilor marginale [i generale din economia [i mediul inter-
medii de a descre[te o dat\ cu cre[terea na]ional, poate s\ orienteze dezvoltarea
volumului produc]iei. Concretizat\ prin sistemului economico-social na]ional `n
talia `ntreprinderilor, economia de pro- direc]ia promov\rii competitivit\]ii.
por]ie are conota]ii geografice prin in- ECONOMIE MIXT| - economie
fluen]a sa asupra localiz\rii industriei. care are anumite caracteristici speci-
ECONOMIE DE RAMUR| - dis- fice atât capitalismului, cât [i socialis-
ciplin\ care studiaz\ legit\]ile dezvol- mului.
t\rii unei anumite ramuri economice, ECONOMIE MONDIAL| - an-
rela]iile cu alte ramuri, analizeaz\ re- samblul economiilor na]ionale ale
parti]ia teritorial\ a bazei de materii pri- statelor lumii, privite în interdepen-
me [i a produc]iei, a fluxurilor materia- den]a complex\ [i contradictorie a
le, de energie [i informa]ie. Dintre eco- leg\turilor lor economice stabilite pe
nomiile de ramur\ se eviden]iaz\: eco- planul comer]ului exterior, cooper\rii
nomia agrar\, economia industriei, eco- în produc]ie, în [tiin]\ [i tehnologie,
nomia transporturilor, economia turis- prest\rilor de servicii interna]ionale, a
mului etc. rela]iilor externe valutare [i de credit.
ECONOMIE DE TRANZI}IE - ECONOMIE NA}IONAL| - sis-
tip de economie prin care se realizeaz\ tem al activit\]ilor economico-sociale,
trecerea de la economia centralizat\, activit\]i care se desf\[oar\ [i se între]in
bazat\ pe monopolul statului asupra reciproc în cadrul unei ]\ri [i care se
mijloacelor de produc]ie, la economia raporteaz\ la posibilit\]ile [i la interese-
de pia]\, fundamentat\ pe proprietatea le generale na]ional-statale; totalitatea
privat\ [i libertatea economic\. ramurilor economice dintr-o ]ar\.
115 ECOTURISM

ECONOMIE NATURAL| - pro- Factori de


ducerea de bunuri materiale destinate mediu natural
numai pentru consumul propriu.
ECONOMIE REGIONAL| - dis-
ciplin\ care are ca obiect de studiu
OM
abordarea, din perspectiv\ economic\, (societate) 1. Spa]iu natural
a localiz\rii obiectivelor economice, a
mobilit\]ii spa]iale a factorilor de pro-
duc]ie [i eficien]ei structurilor econo-
mice, a fundament\rii strategiilor [i Factori de
politicilor regionale. mediu natural
ECONOMIE SUBTERAN| - an-
samblul de activit\]i economice care
aduc venituri [i care nu sunt cuprinse în
OM A[ez\ri
rapoarte sau eviden]e fiscale. (societate) umane
ECOPOLITIC| - parte compo- (spa]iu construit)
nent\ a geopoliticii, `n concep]ia lui
2. Spa]iu fizic
R. Kjellen, care se ocup\ cu analiza
statului din perspectiva resurselor [i a Factori de
modului de valorificare a acestora, res- mediu natural
pectiv al degrad\rii mediului natural
prin activit\]i umane nera]ionale. Ambient
ECOSISTEM - unitatea dintre bio- OM A[ez\ri
cenoz\ (totalitatea organismelor vii, (societate) umane
aflate în interac]iune [i legate de un (spa]iu construit)
anumit loc de via]\, cu o component\
determinat\, istorice[te format\ [i auto-
3. Spa]iu ambiental
reglabil\) [i biotop (spa]iul `n care se
dezvolt\ o biocenoz\), care exprim\
rela]iile indisolubile dintre organismele Ecosistem uman
vii [i factorii abiotici („f\r\ via]\“ — ECOSISTEM URBAN - vezi
relief, clim\, sol). ORA{. Pentru principalele elemente [i
ECOSISTEM UMAN - sistem for- caracteristici vezi schema din p. 116.
mat din popula]ia uman\ [i habitatul ECOTURISM - modalitate de a
s\u, integrat în biosfer\. Se diferen]iaz\ practica turismul, care implic\ res-
fa]\ de ecosistemele tipice datorit\ pectarea regulilor de protec]ie a me-
prezen]ei unei singure specii: omul. diului.
ECUMENISM 116

Pozi]ia geografic\ a eco- `n Europa de Vest [i S.U.A., extins\


sistemului ulterior `n Africa, America de Sud [i
– Condi]ii de polarizare `n
raport cu alte localit\]i Asia, având la baz\ diminuarea dife-
– Drumuri modernizate cu
acces la magistrale ren]elor etnice [i sociale, crearea unor
– Condi]ii geomorfologice
– Condi]ii geomorfologice [i premise optime pentru g\sirea punc-
geotermice
– Condi]ii hidrografice telor comune marilor religii monoteiste.
– Condi]ii climatice ECUMENOPOLIS - termen intro-
Dimensiuni geografice dus de C.A. Doxiadis pentru a indivi-
– Gradul de concentrare a
popula]iei dualiza ora[ele viitoare, alc\tuite din
– Densitatea popula]iei oicumene care s\ formeze un sistem
Structura profesional\ a continuu, asem\n\tor unei a[ez\ri
popula]iei urbane universale. Extensiunea spa]ial\
– Situa]ii singulare; prepon-
deren]a popula]iei active `n
sectorul industrial sau ter]iar
va fi condi]ionat\ de existen]a unor ele-
(peste 45% popula]ie activ\ mente naturale pozitive.
neagricol\)
– Situa]ii combinate — rapor- EFLUENT - orice substan]\ dever-
tul dintre principalele sec-
toare social-economice sat\ în mediu sub form\ de emisie punc-
ECOSISTEM tual\ sau difuz\, inclusiv prin scurgeri,
URBAN Structura urbanistic\
– Prezen]a unui centru civic jeturi, injec]ie, inoculare, vidanjare sau
(s\ concentreze circa 40% din
totalul popula]iei ecosistemu- vaporizare.
lui) EKISTIC| - metod\ de studiu
– Structura centrului civic
– Dispersarea construc]iilor
`n vatr\
pentru a[ez\rile umane n\scute [i dez-
– Organizarea re]elei stradale voltate spontan. Are ca scop redimen-
– Dotarea tehnico-edilitar\
(circa 80% electrificate) sionarea localit\]ilor în func]ie de
Gradul de servicii
cerin]ele prezente [i viitoare ale soci-
– Dotarea social\ et\]ii. A fost introdus\ de urbanistul
– Dotarea cultural\
– Dotarea sanitar\ grec C.A. Doxiadis în anul 1959.
– Dotarea pentru deservirea
popula]iei (servicii alimenta- ELASTICITATEA MIGRA}IEI -
re, igienice etc.)
interval de timp în care stimulii sau
Poten]ial [i func]ii economice impulsurile provenite din mediul am-
– Resursele solului [i sub-
solului regiunii biant se transmit poten]ialului migrant
– Gradul de diversificare pentru a-l face s\ decid\ deplasarea.
economic\
– Tipul de economie ELECTORAT - ansamblul popu-
– Posibilitatea de amplasare
a unit\]ilor productive la]iei care întrune[te condi]iile legale
– Valoarea produc]iei indus-
triale pentru a-[i exercita dreptul de vot.
ELECTRICITATE - proprietate fi-
Ecosistem urban
zic\ fundamental\ a materiei care se ma-
ECUMENISM - mi[care de unifi- nifest\ prin ansamblul fenomenelor le-
care religioas\, de refacere a unit\]ii gate de mi[carea sau de interac]iunea cor-
credin]ei `n acela[i Dumnezeu, ini]iat\ purilor purt\toare de sarcin\ electric\.
117 ENCLAV|

ELIPORT - spa]iu amenajat pentru rea poate fi organizat\, în anumite ca-


decolarea [i aterizarea elicopterelor. zuri, prin în]elegeri între state.
Suprafa]a necesar\ este redus\, astfel EMIGRA}IE - totalitatea persoa-
încât un astfel de spa]iu poate fi prezent nelor emigrate din aceea[i ]ar\, în acela[i
[i în interiorul aglomera]iilor urbane. loc, într-o anumit\ perioad\ de timp.
ELIT| - grup de oameni având EMISII POLUANTE - poluan]i
anumite tr\s\turi comune, cu un `nalt evacua]i în mediu, inclusiv zgomote,
grad de educa]ie, [colarizare [i vibra]ii, radia]ii electromagnetice [i
preg\tire profesional\, dispunând de o ionizante, care se manifest\ [i se
cultur\ vast\ [i multidirec]ionat\, care m\soar\ la locul de plecare din surs\.
se constitue ca vârfuri `n cadrul unei EMITENT - persoan\ juridic\ care
societ\]i, manifestându-se `n direc]ia se angajeaz\ la recunoa[terea [i plata
ridic\rii permanente a nivelului socio- drepturilor încorporate în instrumentul
-economic al societ\]ii respective. negociabil, conform clauzelor stipulate
EMBARGO - form\ de constrân- în contract. Poate fi [i o persoan\
gere aplicat\ unui stat sau unui teritoriu juridic\ angajat\ în procedura unei
sub forma interzicerii exportului [i oferte publice.
importului, re]inerii navelor [i seches- EMPORIE - mare pia]\ comercial\
tr\rii lor, închiderii porturilor, bloc\rii legat\ de comer]ul maritim, unde sunt
conturilor, interzicerii rela]iilor cultu- concentrate [i negociate m\rfuri de pe
rale [i sportive cu statul respectiv etc. întreg globul. ~n antichitate emporia
Embargoul reprezint\, în fapt, o form\ semnifica o agen]ie comercial\ într-o
de impunere a deciziilor forurilor inter- alt\ ]ar\.
na]ionale fa]\ de un stat care încalc\ ENCLAV| - 1. teritoriu de mici
anumite norme politice, juridice etc. dimensiuni (teritorial [i demografic),
Dintre cele mai recente embargouri localizat în interiorul unui stat, dar care
putem men]iona: împotriva Irakului nu se afl\ sub jurisdic]ia sa. Enclavele
(dup\ r\zboiul din Golf), cel împotriva pot fi microstate (de exemplu San
Iugoslaviei (în urma r\zboiului din Marino [i Vatican în Italia) sau pot fi
Bosnia-Her]egovina [i a evenimentelor F R
din Kosovo etc.). A N
EMIGRANT - persoan\ care emi- } A
greaz\. ANDORRA
EMIGRARE - ac]iune a unei per- Llivia

soane sau a unui grup de a-[i p\r\si ]ara


de origine, spre a se stabili definitiv sau
pentru o perioad\ de timp în alt\ ]ar\. S P A N I A
0 10 20 km
Motivele emigr\rii pot fi: economice,
politice, religioase, sociale etc. Emigra- Enclav\
ENCULTURA}IE 118

p\r]i ale unui alt stat (de exemplu ENERGIE GEOTERMIC| - ener-
Berlinul de Vest în perioada r\zboiului gia dat\ de c\ldura intern\ a P\mântu-
rece, parte a Germaniei Federale). Din lui [i purtat\ spre suprafa]\ de apele
acest punct de vedere, termenul de geotermale.
enclav\ poate fi folosit în alternan]\ cu ENERGIE HIDRAULIC| - ener-
cel de exclav\ schimbându-se punctul gia cinetic\ a apelor curg\toare, valu-
de reper (Berlinul de Vest era o enclav\ rilor, mareelor, curen]ilor oceanici.
pentru Germania Democrat\ [i o ENERGIE MECANIC| - m\rime
exclav\ pentru Germania Federal\). fizic\ care exprim\ capacitatea unui
2. tip de areal etnic. corp sau a unui sistem fizic de a efectua
ENCULTURA}IE - proces de ac- lucru mecanic la trecerea dintr-o stare
ceptare de c\tre individul uman a nor- în alta. Se m\soar\ în jouli (J).
melor [i valorilor grupului (comunit\- ENERGIE NUCLEAR| - energie
]ii) în care se na[te [i tr\ie[te. care se degaj\ în urma unei reac]ii de
ENDOGAMIE - autorizare a con- fisiune sau de fuziune nuclear\.
tract\rii c\s\toriilor între membrii ace- ENERGIE POTEN}IAL| - ener-
luia[i clan (comunit\]i izolate ast\zi din
gie înmagazinat\ de c\tre un sistem
punct de vedere geografic, social, reli-
datorit\ interac]iunilor, care depinde de
gios).
masa sistemului [i de pozi]ia relativ\ a
ENERGIE A VALURILOR - for-
corpurilor care alc\tuiesc sistemul.
m\ de energie derivat\ din mi[carea
ENERGIE PRIMAR| - energie
valurilor. Este o form\ inepuizabil\ de
brut\, netransformat\, con]inut\ de pur-
energie, ce are pu]ine dezavantaje lega-
te de protec]ia mediului, E.v. putând fi t\torii naturali de energie (petrol, gaze
considerat\ ca o surs\ poten]ial\ de naturale, c\rbuni, biomas\). Poate fi
electricitate, viabil\ în special în viitor. captat\, transformat\ [i utilizat\ de c\-
ENERGIE CHIMIC| - energie tre om prin folosirea unor instala]ii [i
care se absoarbe sau se elibereaz\ în dispozitive.
urma unor reac]ii chimice, determinate ENERGIE RADIANT| - energie
de componen]a [i de structura chimic\ a care se propag\ în spa]iu sub form\ de
substan]elor. radia]ii de natur\ ondulatorie sau cor-
ENERGIE ELECTRIC| - form\ puscular\.
de energie generat\ de câmpul electro- ENERGIE SOLAR| - principala
magnetic, care se poate produce prin surs\ de energie primar\ a P\mântului.
elemente galvanice, ma[ini electrice Este rezultatul proceselor de fuziune din
generatoare, acumulatoare. Se m\soar\, interiorul Soarelui [i poate fi utilizat\ fie
de obicei, în kilowa]i-or\ (kWh). sub form\ direct\, fie din formele sale
ENERGIE EOLIAN| - energia ci- derivate (energie hidraulic\, energie
netic\ a maselor de aer aflate în mi[care. eolian\, valuri, curen]i etc.).
119 E{ANTION

ENERGIE TERMIC| - c\ldura ESPLANAD| - spa]iu deschis, de


con]inut\ de un sistem fizic (abur, ap\ obicei plat, cu vegeta]ie scund\ (iarb\,
fierbinte), utilizabil\ în scopuri tehno- flori, arbu[ti), situat în fa]a unui edificiu
logice [i casnice. monumental sau a unor elemente valo-
ENTITATE POLITIC| - unitate roase ale sitului, care constituie punct
politic\, de regul\ stat, aflat\ `n raport de perspectiv\.
direct cu factorul geografic [i privit\ ca ESTANCIA - ferm\ de dimensiuni
un tot unitar. mari, întâlnit\ în America de Sud
EPURAREA APELOR - ac]iune (îndeosebi în Argentina), asem\n\toare
de gospod\rire a apelor, dar [i de cu un ranch. Prin asociere pot ap\rea [i
inginerie a mediului, prin care se elimi- structuri de tip holding.
n\ din apele uzate impurit\]ile dobân- ESTETIC| URBAN| - concepe-
dite în cursul procesului de utilizare a rea [i realizarea ansamblurilor urbane
apei, în diferite activit\]i menajere sau în mod armonios, având în vedere des-
socio-economice. tina]ia acestora, materialele de con-
EPURARE BIOLOGIC| - proces struc]ie, elementele cadrului natural.
ESTIMAREA NUM|RULUI PO-
tehnologic prin care impurit\]ile orga-
PULA}IEI - opera]ie de determinare a
nice din apele uzate sunt transformate,
num\rului popula]iei la un moment
de c\tre o cultur\ de microorganisme,
posterior recens\mântului, prin ad\u-
`n produ[i de degradare inofensivi
garea sporului natural [i migratoriu sau
(dioxid de carbon, ap\ [i alte produse)
prin folosirea informa]iilor din regis-
[i `n mas\ celular\ nou\ (biomas\).
trele de popula]ie, dup\ formula
EPURARE CHIMIC| - proces P = Pt + (N –M) + (I –E)
tehnologic realizat cu ajutorul unor sau t+1
Pt+1 = Pt + Dn + Dm
instala]ii speciale [i al reac]iilor care
`ndep\rteaz\, prin coagulare [i flocu- în care: Pt – num\rul popula]iei la mo-
lare, materialele fin dispersate sau pe mentul t; Pt+1 – num\rul popula]iei la
cele coloidale. momentul (t + 1); N – num\rul na[teri-
EPURARE MECANIC| - metod\ lor vii în intervalul (t, t + 1); M – nu-
de epurare ce asigur\ eliminarea din m\rul deceselor în intervalul (t, t + 1);
apele uzate a corpurilor mari, vehicu- I, E – num\rul persoanelor imigrate
late de acestea, a impurit\]ilor care se (emigrate) în intervalul (t, t + 1); Dn –
depun [i a celor care plutesc sau pot fi sporul natural; Dm – sporul migratoriu.
aduse `n stare de plutire. E{ANTION - por]iunea sau canti-
ESCHIMO{I - popula]ie apar]i- tatea de produse extras\ dintr-un anu-
nând rasei mongolide, care tr\ie[te în mit lot, pe baza unor criterii stabili-
regiunile arctice din Europa, America [i te prin standarde sau proceduri speci-
Asia. fice, [i care, ca urmare a încerc\rilor
E{ANTION REPREZENTATIV 120

(verific\rilor) efectuate asupra sa, per- cauz\ este dat de caracteristicile etnice
mite estimarea calit\]ii întregului lot. ale popula]iei respective.
E{ANTION REPREZENTATIV - ETNOCRA}IE - conducere a unei
subansamblu al unei popula]ii studiate, comunit\]i etnice de c\tre propriii ei
ales pentru c\ p\streaz\ caracteristicile reprezentan]i.
principale ale acesteia. ETNOGENEZ| - proces de for-
ETATIZARE - vezi NA}IONA- mare complex\ a unui popor, respectiv
LIZARE. a unei na]iuni, [i a structurilor sale
ETNIC - referitor la apartenen]a la socio-economice [i politice.
un popor; privitor la formele de cultur\ ETNOGEOGRAFIE - disciplin\
[i de civiliza]ie specifice unui popor. apar]inând geografiei umane, cu impli-
ETNICITATE - starea de a fi etnic ca]ii directe `n geografia politic\ ce se
sau de a apar]ine unui grup etnic. ocup\ cu distribu]ia etnicului în terito-
ETNIE - grup uman a c\rui unita- riu, analizând toate aspectele legate de
te comport\ raporturi originale de pa- etnie, în raport cu condi]ion\rile impuse
ternitate, care se exprim\ printr-o co- de mediu [i asupra mediului. Sin:
munitate de caractere somatice eredi- GEOGRAFIA ETNICULUI.
ETNOGRAFIE - [tiin]\ care stu-
tare (ras\), dar este îmbog\]it de apor-
diaz\ originea, compozi]ia, evolu]ia
turile culturale (limb\, credin]\, mod de
culturii materiale [i spirituale, mora-
existen]\). Etnia st\ la baza form\rii
vurile [i particularit\]ile felului de via]\
unui popor sau a unei na]iuni.
al popoarelor, precum [i leg\turile cul-
ETNOCENTRISM - tendin]\ de a
tural-istorice dintre ele, aflându-se în le-
judeca valorile altor culturi în raport cu
g\tur\ direct\ cu antropologia [i antro-
propria cultur\, considerat\ criteriu uni- pogeografia.
versal valabil [i unic de apreciere a ETNOLOGIE - termen coexistent
adev\ratelor valori. Termen lansat de cu acela de etnografie în multe ]\ri eu-
sociologul american W.G. Sumner în ropene, care desemneaz\ [tiin]a al c\rui
anul 1906, în lucrarea Folkways [i obiect de studiu îl constituie structura
explicat de autor ca ,,perspectiv\ asupra social\, regulile de comportament, uti-
lucr\rilor în care grupul cuiva este cen- lizarea tehnicilor, circula]ia bunurilor,
trul a toate [i to]i ceilal]i sunt m\sura]i familia [i institu]iile, tabuurile, obice-
[i aprecia]i prin raportare la el.“ iurile [i miturile, modul de a produce [i
ETNOCID - termen care desem- de a repartiza bog\]iile, structura puterii
neaz\ ac]iunea de distrugere a specifi- etc. ale popoarelor sau tipurilor etnice.
cului etnic al unui popor. EUROPOID| - nume generic dat
ETNOCIVILIZA}IE - tip de civi- uneia dintre cele trei rase care este
liza]ie proprie unei anumite comunit\]i r\spândit\ în Europa, Africa de Nord,
etnice [i `n care specificul civiliza]iei `n Asia Vestic\ [i care, din perioada colo-
121 EVOLU }IE NUMERIC| A POPULA}IEI

niz\rii europene, devine predominant\ pot contura m\surile necesare pentru o


[i în America, Australia [i sudul Africii. politic\ demografic\ mai coerent\.
EUROREGIUNE - spa]iu trans- EVOLU }IE NUMERIC| A PO-
frontalier în care au loc schimburi între PULA}IEI - varia]ie a num\rului popu-
regiuni administrative din dou\ sau mai la]iei dintr-un anumit teritoriu [i într-o
multe ]\ri europene în scopul impul- anumit\ perioad\, ca efect al mi[c\rii
sion\rii [i dinamiz\rii economiei aces- naturale [i al mi[c\rii migratorii. Se cal-
tor regiuni. culeaz\ dup\ formula
EVACUARE - m\sur\ de protec]ie *p = Pt+1 –Pt
constând în scoaterea din a[ez\rile uma- sau
*p = (N –M) + (I –E),
ne — la nevoie, în timp de r\zboi sau în unde: *p – varia]ia num\rului popu-
caz de alte dezastre — a unor institu]ii la]iei între cele dou\ momente de timp
publice [i agen]i economici, categorii de analizate; Pt+1 – num\rul popula]iei la
popula]ie [i bunuri materiale [i deplasa- sfâr[itul perioadei; Pt – num\rul popula-
rea acestora în zone [i localit\]i care asi- ]iei la începutul perioadei; N – num\rul
gur\ condi]ii de protec]ie a personalului, n\scu]ilor vii; M – num\rul deceda]i-
de func]ionare a institu]iilor publice [i a lor; I – num\rul persoanelor imigrate;
agen]ilor economici [i protejarea valo- E – num\rul persoanelor emigrate.
rilor materiale [i culturale.
EVALUAREA IMPACTULUI
ASUPRA MEDIULUI - cuantificarea
efectelor activit\]ilor umane [i proce-
selor naturale asupra mediului.
EVAPORIT - termen generic uti-
lizat pentru a defini rocile formate în
exclusivitate pe cale chimic\ [i separate
din solu]ii hipersaline a c\ror concen-
tra]ie a crescut progresiv prin evapo-
rarea apei. Reprezint\ surse economice
de sare gem\, sulfa]i [i s\ruri.
EVOLU}IE DEMOGRAFIC| -
modific\ri care intervin în decursul unei
perioade de timp în cadrul principalelor
componente ale popula]iei: num\r,
structur\ (pe sexe, vârste, medii, grupe
de ocupa]ii), natalitate, mortalitate, emi-
gra]ie etc. Din aceste evolu]ii se pot
desprinde tendin]ele pentru viitor [i se Evolu]ie numeric\ a popula]iei
EVREI 122

EVREI - popula]iei de religie iuda- EXOD RURAL - migrarea defini-


ic\ (mozaic\), originar\ prin tradi]ie din tiv\ a locuitorilor din mediul rural spre
Israel [i Iudeea antic\, ce a p\truns [i `n cel urban, implicând [i renun]area la
România, `n principal `n sec. XIX–XX, ocupa]ia de agricultor în favoarea acti-
prin nordul Moldovei [i prin Maramu- vit\]ilor nonagricole.
re[. Popula]ia evreiasc\ este concen- EXOGAMIE - alegere a partene-
trat\ `n special `n mediul urban, cu rului cuplului conjugal din afara unei
prec\dere `n marile ora[e, având un categorii, grup sau comunit\]i izolate.
grad ridicat de instruire [i [colarizare. EXPANSIONISM - tendin]\ ca-
EXCLAV| - parte a unui stat care racteristic\ marilor puteri, prezent\ de-a
este separat\ de teritoriul de baz\ [i care lungul întregii istorii, prin care acestea
este înconjurat\ de teritorii ale statelor c\utau s\-[i extind\ domina]ia politic\,
vecine. Acela[i teritoriu este o ,,encla- economic\, militar\ [i ideologic\ asu-
v\“ atunci când este privit din punctul pra unor state sau popoare str\ine. Ex-
de vedere al statului în interiorul c\ruia pansionismul se poate face prezent prin
este localizat. Vezi [i ENCLAV|. metode economice, diplomatice, ideo-
EXCOMUNICARE - eliminare logice [i uneori chiar militare.
definitiv\ sau temporar\ dintr-o comu- EXPATRIAT - individ care a ales
nitate religioas\, datorit\ unor abateri în mod voluntar, în special din motive
de la dogme sau canoane. personale, s\ tr\iasc\ în afara teritoriu-
EXILAT - persoan\ obligat\ de lui s\u natal.
anumite circumstan]e s\ locuiasc\ în EXPLOATARE - ansamblu de
afara teritoriului s\u natal. Diferen]a lucr\ri executate în subteran sau/[i
fa]\ de ,,expatriat“ este dat\ de obliga- la suprafa]\ pentru extragerea com-
tivitatea exilului. bustibililor [i a resurselor minerale,
EXOD - p\r\sire în mas\ a unui prelucrarea [i livrarea acestora.
teritoriu de o parte considerabil\ a po- EXPLOATA}IE - unitate econo-
pula]iei stabile ini]iale, având diverse mic\ care exploateaz\ terenuri, p\duri,
cauze naturale, istorice, sociale, econo- mine etc. Prin extensie, terenurile, p\-
mice etc. durile, minele care se afl\ în exploatare.
EXOD AGRICOL - p\r\sirea ocu- EXPLOATA}IE AGRICOL| -
pa]iei de agricultor în favoarea activi- form\ de organizare a produc]iei agri-
t\]ilor nonagricole. cole `n func]ie de formele de proprietate
EXOD DE INTELIGEN}| - vezi asupra p\mântului [i de tipul de agri-
MIGRA}IE A COMPETEN}ELOR, cultur\ practicat\ (de pia]\ sau de sub-
SCURGERE DE INTELIGEN}|. Sin: zisten]\).
BRAIN DRAIN, TRANSFER INVERS DE EXPLOZIE DEMOGRAFIC| -
COMPETEN}E. proces demografic caracteristic popu-
123 EXURBA}IE

Exploatare

la]iei ]\rilor în curs de dezvoltare, con- EXTR|DARE - predare, de c\tre


stând în cre[terea numeric\ accentuat\ un stat unui alt stat, a unui infractor care
a popula]iei, ca urmare a sc\derii bru[te se g\se[te pe teritoriul s\u, spre a fi
a mortalit\]ii (sub efectul îmbun\t\]irii judecat sau spre a-[i executa pedeapsa.
asisten]ei medicale) [i a men]inerii Este reglementat\ prin acorduri spe-
natalit\]ii la niveluri ridicate. ciale între state.
EXPORT - vânzare în str\in\tate, EXTREMISM - atitudine radical\,
scoatere din ]ar\ a unor m\rfuri care au absolut\, situat\ la extremitatea op]iu-
fost produse, prelucrate, completate sau nilor posibile, în vederea solu]ion\rii
reparate în ]ar\. unor probleme. Extremismul poate fi:
EXPROPRIERE - trecerea unui te- etnic, religios, politico-ideologic.
ren sau a altor bunuri imobiliare din EXURBAN - rezultat al fenome-
proprietatea unei persoane fizice sau nului de cre[tere treptat\ a arealelor
juridice în patrimoniul statului, din urbane prin zone în care sunt majoritari
diferite motive social-politice, econo- cei proveni]i din mediul urban. Vezi
mice etc. EXURBA}IE.
EXTRAVILAN - totalitatea supra- EXURBA}IE - proces prin care
fe]elor ce apar]in teritoriului adminis- popula]ia, cadrul construit [i noile
trativ al ora[ului, din care se scad su- structuri urbane se revars\ dincolo de
prafe]ele ce apar]in intravilanului. vechiul perimetru al unui ora[.
F
FABRIC| - cl\dire sau unitate în pe ]\rmurile teritoriilor nou-descoperite
care sunt produse bunurile de consum în America, Africa, Asia, unde se efec-
[i unde materiile prime [i materialele î[i tuau schimburi de m\rfuri.
schimb\ caracteristicile, se transform\, FALIMENT - stare de insolvabili-
în cadrul proceselor de produc]ie. tate a unei persoane fizice sau juridice,
FACTORI ANTROPICI AI CLI- stabilit\ (constatat\) prin hot\râre
MEI - activit\]ile antropice, desf\[urate judec\toreasc\ [i urmat\ de lichidarea
la scar\ global\ (desp\duriri, desec\ri, integral\, în beneficiul tuturor credito-
poluarea atmosferei) sau regional\ (ac- rilor, a patrimoniului falitului, care
tivit\]i urbane), care determin\ modifi- pierde dreptul de a efectua acte de
carea condi]iilor climatice.
comer] [i dreptul de administrare [i dis-
FACTORI CONJUNCTURALI -
pozi]ie asupra bunurilor sale.
procese, fapte, fenomene de natur\ eco-
FAMILIE - grup social constituit
nomic\ [i social\ care determin\ o anu-
din dou\ sau mai multe persoane,
mit\ situa]ie conjunctural\. ~n func]ie
structurat marital [i legat prin rela]ii de
de frecven]\, pot fi: factori ocazionali,
rudenie, cu o cultur\ comun\ [i care
sezonieri, ciclici sau conjuncturali pro-
priu-zi[i. locuiesc în acela[i spa]iu locativ. Se
FACTORI DE PRODUC}IE - pot identifica forme precum: familia
ansamblul resurselor economice care nucleu (conjugal\ sau elementar\,
sunt utilizate pentru producerea de minimal\, primar\) — p\rin]i [i copii;
bunuri [i servicii. Din punct de vedere familia extins\; familia tip; familia
geografic, factorii de produc]ie trebuie problem\.
s\ existe concentra]i în acela[i spa]iu FAMILIE COMPLET| - familie
înc\ înainte de ini]ierea produc]iei. în care so]ia, c\s\torit\ înainte de 35 de
Factorii pot fi clasifica]i ca: (a) specifici, ani, a atins 45 de ani f\r\ ca aceast\
de un tip specializat, care nu pot fi adap- c\s\torie s\ se fi desf\cut.
ta]i u[or pentru folosirea `n alte scopuri; FAMILIE EXTINS| - familie
(b) nonspecifici, care pot fi adapta]i u[or alc\tuit\ din mai multe genera]ii de
pentru utilizare în alte scopuri. membri care tr\iesc laolalt\.
FACTORIE - form\ rudimentar\ a FAMILIE TIP - familie compus\
agen]iilor comerciale europene situate din dou\ persoane adulte [i doi copii, ce
125 FENOMEN SOCIAL

constituie o unitate de baz\ pentru mai multor state care î[i p\streaz\ orga-
cercet\rile de marketing. nizarea proprie, dar care dispun de par-
FANATISM - adeziune exclusiv\, lament [i guvern federal, armat\ co-
p\tima[\, la o idee, convingere sau doc- mun\, politic\ extern\ unitar\, organe
trin\, care se reflect\ prin intoleran]\ to- administrative la nivel federal etc.
tal\, refuzul negocierilor [i, `n conse- Dintre cele mai cunoscute state federale
cin]\, folosirea violen]ei, inclusiv a unor putem aminti: S.U.A., Canada, Mexic,
forme de terorism. Fanatismul poate fi Australia, Germania, Federa]ia Rus\,
politic (nazism, comunism, rasism) sau Iugoslavia etc. Vezi [i STAT FEDE-
religios (fundamentalismul islamic). RAL.
FASCISM - ideologie politic\ [i FEED-BACK - proprietate de re-
mi[care social\ de extrem\ dreapt\, glare a sistemelor complexe `n care lan-
cristalizat\ dup\ primul r\zboi mon- ]ul de leg\turi dintre elementele siste-
dial `n Italia, sub conducerea lui mului este `nchis. Ex: pe m\sur\ ce di-
B. Mussolini. Este o doctrin\ antidemo- mensiunea unei popula]ii cre[te, scade
cratic\, rasist\, [ovin\, militarist\, care cantitatea de hran\ disponibil\ pentru
exacerbeaz\ unele idei legate de supe- fiecare individ; ca urmare popula]ia res-
rioritatea unor rase [i a unor na]iuni. pectiv\ `ncepe s\ scad\ (cuv. engl.).
FAUBOURG - parte a organismu- FELAH - termen utilizat în ]\rile
lui urban situat\ dincolo de limitele sale de limb\ arab\, îndeosebi în Egipt, pen-
spa]iale [i administrative, fiind uneori tru a desemna popula]ia agricol\ seden-
sinonim cu suburbie (cuv. fr.). tar\.
FAVELLA - vezi BIDONVILLE. FENOMEN DEMOGRAFIC - ter-
F|IN| - produs principal rezultat men care desemneaz\ tr\s\turile ce se
în urma m\cin\rii cerealelor, sub form\ desprind din tratarea statistic\ a unui
de pulbere fin\, folosit în alimenta]ia num\r considerabil de evenimente
omului [i `n industria alimentar\. demografice. Ex: na[terea [i moartea
FÂNEA}| - suprafa]\ de teren sunt evenimente demografice, iar nata-
înierbat\ (în mod natural sau prin culti- litatea [i mortalitatea sunt fenomene
vare), de pe care se ob]ine fânul prin demografice.
cosire. FENOMEN ECONOMIC - form\
FECUNDITATE - termen biologic exterioar\ a activit\]ii economice,
ce exprim\ capacitatea fiziologic\ a respectiv acele aspecte [i acte eco-
unei femei sau a unei popula]ii femi- nomice care apar [i se manifest\ pu-
nine de a da na[tere la copii vii tând fi cunoscute de oameni în mod
(poten]ial reproductiv). direct.
FEDERA}IE - form\ de organi- FENOMEN SOCIAL - ansamblul
zare statal\ care const\ în unirea, de de rela]ii, procese, moduri de organi-
bun\ voie, în cadrul unui stat federal, a zare care sunt suficient conturate pentru
FENOMEN URBAN 126

a fi susceptibile de descriere [i expli- de produc]ie agricol\ cu dot\ri speciale


care [tiin]ific\. pentru cre[terea unor specii de animale
FENOMEN URBAN - tr\s\tur\ sau pentru cultura plantelor.
caracteristic\ a civiliza]iei contempora- FERM| AGROTURISTIC| -
ne, constând în ritmul vertiginos de în- structur\ de primire pentru g\zduire [i
mul]ire a ora[elor noi, a cartierelor în servirea mesei, cu capacitate cuprins\
vechile ora[e [i a popula]iei acestora, între 3 [i 20 de camere, func]ionând în
manifestat\ cu prec\dere din a doua ju- cadrul gospod\riilor ]\r\ne[ti, care
m\tate a sec. al XIX-lea ca rezultat al asigur\ alimenta]ia turi[tilor cu produse
procesului de industrializare, de dez- proaspete, din surse proprii [i locale.
voltare [i modernizare a c\ilor de comu- FERM| PISCICOL| - loc în care
nica]ie [i a mijloacelor de transport. pe[tele este înmul]it [i crescut folosind
Acesta se reflect\ în cre[terea mult mai diferite tehnologii care asigur\ un mediu
rapid\ a popula]iei urbane în compara]ie artificial propice acestei activit\]i. ~n
cu cre[terea popula]iei totale a globului. aceste locuri, datorit\ condi]iilor oferite,
FERM| - 1. gospod\rie agricol\ pe[tele se înmul]e[te [i cre[te mult mai
care cuprinde terenul, amenaj\rile, con- rapid decât în mediul s\u natural.
struc]iile, instala]iile, ma[inile etc. care FERMIER - 1. persoan\ care locu-
servesc produc]iei agricole. 2. unitate ie[te pe terenul pe care-l lucreaz\. 2. per-
ECOSISTEM SISTEM ECONOMIC
(transformare de energie) MANAGEMENT (mi[carea resurselor financiare)
INTERN EXTERN
Pierderi de energie Evapotranspira]ie
FERMIER
PRODUS
BIOLOGIC IE{IRI BANI
ANIMALE PLANTE BRUT LICHIZI POLITICA
- lapte Hran\ - r\d\cini
GUVERNA-
- carne - boabe
Semin]e MENTAL|
- lân\ - tulpini CERERE
COST Pre]ul
Rota]ia Hran\ -variabil pie]ii Taxe
culturilor suplimentar\ Beneficiu
Nutre] [i ap\ -fix
Insecticide INTR|RI Capital
Antibiotice Capital
Pesticide Scheme de
Materie suport
SOL: Fertilizatori
- textur\ reziduali ATRIBUTUL LOCA}IA
- profunzime Fertilizatori FERMEI PIE}EI
- stabilitate
- permeabilitate Costuri
Ap\ M\rime de
transport
Loca]ie

Energie Precipita]ii
solar\
Ferm\ — resurse, utilizare, influen]e externe
127 FIER

soan\ care are în proprietate o ferm\, sclavagism [i precede capitalismului, în


lucr\rile agricole fiind efectuate de alte cadrul c\reia baza rela]iilor sociale o
persoane. constituie st\pânirea feudal\ asupra
FEROALIAJ - aliaj al fierului cu p\mântului [i dependen]a personal\ a
diferite elemente (mangan, crom, ni- ]\ranilor fa]\ de st\pânii feudali. 2. an-
chel, wolfram, vanadiu, titan etc.), fo- samblul raporturilor — întemeiate pe
losit pentru îmbun\t\]irea propriet\]ilor fidelitatea personal\ — dintre suzeran
o]elului. [i vasal, cel dintâi asigurându-i celui
FERONERIE - art\ a prelucr\rii din urm\ protec]ie [i o surs\ de venit,
fierului prin cioc\nire [i modelare la de obicei o st\pânire funciar\, iar vasa-
cald. lul fiind obligat fa]\ de suzeran cu spri-
FERRY BOAT - nav\ special con- jin militar [i participare la adun\rile de
struit\ care poate transporta peste o su- judecat\ sau la alte foruri de deliberare.
prafa]\ acvatic\ garnituri de tren (circa FIBR| - corp solid în form\ de fi-
6 vagoane de c\l\tori [i 6–8 vagoane de lament foarte sub]ire, de provenien]\
marf\), autovehicule, pasageri (cuv. vegetal\, animal\, mineral\ sau produs
engl.). pe cale sintetic\, folosit la fabricarea
FERRY CAR - nav\ special ame- ]es\turilor [i a tricoturilor. Poate fi: chi-
najat\ pentru transportul autovehicule- mic\, artificial\, sintetic\, textil\ etc.,
lor între dou\ porturi (cuv. engl.). func]ie de materia prim\ folosit\ [i de
FERTILITATE - frecven]a n\scu- procedeul utilizat în producerea ei.
]ilor vii în sânul popula]iei feminine de FIBR| ARTIFICIAL| - denumire
vârst\ fertil\ (15–49 ani). pentru fibra ob]inut\ în urma transfor-
FERTILITATE A SOLULUI - ca- m\rilor chimice ale unor polimeri natu-
pacitatea unui teren de a asigura plan- rali (celuloz\, cazein\ etc.).
telor elementele necesare pentru dez- FIBR| CHIMIC| - fibr\ ob]inut\
voltarea [i perpetuarea lor. Fertilitatea prin procese chimice din solu]ii de
natural\ (poten]ial\) a terenurilor este polimeri naturali sau sintetici.
dat\ de acumul\rile din timpul procesu- FIBR| SINTETIC| - fibr\ ob]i-
lui de solificare. Fertilitatea economic\ nut\ din polimeri sintetici. Se disting:
(real\) este ob]inut\ în urma inter- fibre poliamidice (nailon, relon), fibre
ven]iei antropice (lucr\ri agricole, apli- poliesterice (tergal), fibre polinitrilacri-
care de îngr\[\minte chimice, îmbu- lice (melan\).
n\t\]iri funciare). FIBR| TEXTIL| - fibr\ foarte
FERTILITATE MARITAL| - nu- sub]ire, de provenien]\ vegetal\, ani-
m\rul de na[teri pentru o femeie c\s\- mal\, mineral\ sau sintetic\, folosit\ în
torit\. industria textil\.
FEUDALISM - 1. organizare so- FIER - metal greu, de culoare ce-
cial-economic\ care urmeaz\ dup\ nu[ie, maleabil, ductil, bun conduc\tor
FILAMENT 128

de electricitate [i c\ldur\, care se oxi- pot ini]ia noi reac]ii de fisiune (reac]ie
deaz\ `n aer umed [i formeaz\ rugin\. Se în lan]), cu degajarea unor energii foarte
g\se[te `n natur\ sub form\ de oxizi mari. Reac]ia de fisiune este controlat\
(hematit, limonit, magnetit), sulfuri [i cu ajutorul unor agen]i moderatori (ap\
carbona]i. Industrial se ob]ine `n furnale, grea, grafit etc.) [i este sursa de energie
prin reducerea oxizilor de F. Se utili- pentru reactoarele nucleare.
zeaz\ la ob]inerea fontelor [i o]elurilor FISTIC - arbust înalt de pân\ la
(prin aliere cu carbonul). 7 m, originar din Asia Central\, cultivat
FILAMENT - conductor care de- mai ales în Orientul Apropiat [i sudul
vine incandescent la trecerea curentului Europei. Fructul s\u — dup\ uscare —
electric. Se produce, de regul\, din are un sâmbure cu miez verzui, c\rnos,
wolfram [i este utilizat la becurile cu uleios [i parfumat, folosit drept condi-
incandescen]\ sau la tuburile electronice. ment (Pistacia vera).
FILATUR| - unitate industrial\ în FLAMAND - popor germanic care
care fibrele textile sunt transformate în locuie[te cu prec\dere `n Belgia
fire de diferite tipuri: fine, medii, (Flandra), dar [i `n Fran]a [i Olanda, de
groase. Exist\ [i filaturi pentru de[euri, religie catolic\.
în care se ob]in fire groase, [i filaturi de FLORICULTUR| - ramur\ a hor-
m\tase. ticulturii care se ocup\ de cultura
FILDE{ - 1. incisiv al elefantului, plantelor ornamentale indigene sau
cu o greutate între 40–70 kg. 2. sub- exotice, folosite pentru apartamente,
stan]a alb\ [i dur\ din care sunt alc\tui]i parcuri sau gr\dini.
incisivii elefantului. FLOTA}IE - proces de concen-
FILOXER| - insect\ d\un\toare trare a minereurilor [i c\rbunilor bazat
din ordinul homeopterelor, care atac\ pe proprietatea particulelor mici de a
frunzele [i r\d\cinile vi]ei-de-vie. pluti într-un lichid. Utilizarea unor
FINAN}E - totalitatea mijloacelor reactivi poate duce la ob]inerea unui
b\ne[ti aflate la dispozi]ia statului sau a concentrat care con]ine numai un anu-
persoanelor fizice [i juridice. mit tip de minereu (flota]ie selectiv\).
FINAN}E PUBLICE - mijloacele FLOT| - totalitatea navelor (mari-
b\ne[ti care apar]in administra]iei cen- time, fluviale, aeriene) [i a mijloacelor
trale de stat [i administra]iilor locale. auxiliare care deservesc o anumit\
FISIUNE - proces de spargere a regiune. ~n func]ie de utilizare, se dis-
unui nucleu atomic greu (uraniu, pluto- ting: flot\ comercial\, flot\ de pescuit,
niu etc.) — sub ac]iunea neutronilor, flot\ de r\zboi.
protonilor, fotonilor etc. — în dou\ pro- FLUCTUA}IE - tip de mobilitate a
duse de fisiune cu energie cinetic\ for]ei de munc\ care const\ în trecerea
foarte mare. Reac]ia de fisiune este unei persoane de la o unitate economic\
înso]it\ [i de o emisie de neutroni care la alta, putând fi voluntar\ sau impus\.
129 FOLOSIN}| A TERENULUI

FLUVIU INTERNA}IONAL - pân\ la receptor poart\ numele de cir-


curs de ap\ care are leg\tur\ navigabil\ cuit informa]ional.
cu marea [i care str\bate sau separ\ teri- FLUX MIGRATORIU - num\rul
toriul a dou\ sau mai multe state. total al deplas\rilor efectuate de popu-
FLUX - no]iune utilizat\ pentru a la]ie în cursul unei perioade (zi, or\,
desemna mi[carea orientat\ a materiei, lun\, an etc.) de la o zon\ de origine
energiei, informa]iei etc. de la o pozi]ie comun\ spre o zon\ de destina]ie
(geografic\, social\) la alta. comun\, din diferite motive.
FLUX COMERCIAL - cantitatea FLUX TURISTIC - termen ce
de materie, energie [i informa]ie depla- define[te mi[carea cuantificat\ a
sat\ între produc\tor [i consumator prin turi[tilor în teritoriu, dinspre ariile de
intermediul anumitor mijloace, de agen]i provenien]\ spre cele receptoare.
care presteaz\ astfel de activit\]i. FOI{OR - 1. construc]ie practicat\
FLUX DE CIRCULA}IE RUTI- la etajul unei case, deschis\ pe mai
ER| - num\rul participan]ilor la trafic multe laturi, situat\ de obicei în axul
care se deplaseaz\ în aceea[i direc]ie, fa]adei, destinat\ s\ protejeze intrarea [i
într-o perioad\ de timp, printr-o anu- s\ creeze un spa]iu introductiv sau de
mit\ sec]iune a unui drum sau printr-o observa]ie. Prin extensie, denumirea a
intersec]ie. ~n cazul în care perioada de fost dat\ turnurilor de observa]ie
timp este de 60 minute, fluxul cores- prev\zute la ultimul etaj cu un foi[or.
punde debitului orar. Valoarea fluxului 2. pavilion sau chio[c de gr\din\.
de maxim\ intensitate realizat într-un FOLOSIN}| A TERENULUI -
anumit interval de timp (5–10 minute), modalitate de utilizare a unui teren în
într-o or\ de vârf, reprezint\ fluxul func]ie de condi]iile naturale [i de posi-
instantaneu maxim. Valoarea fluxului bilit\]ile de punere în valoare a acesto-
în func]ie de care s-a dimensionat ra. Principalele categorii de folosin]\ a
re]eaua rutier\ [i sistemul de transport terenurilor sunt: teren agricol (arabil,
în comun se nume[te flux de calcul. p\[uni, vii, livezi), fond forestier,
FLUX ECONOMIC INTERNA-
}IONAL - mi[care a unor valori mate-
riale, b\ne[ti, de la o ]ar\ la alta.
FLUX INFORMA}IONAL - pro-
ces `n care informa]iile circul\ între ele-
mentele unui sistem. Etapele unui flux
informa]ional sunt: primirea datelor,
înmagazinarea, prelucrarea informa]ii-
lor, transmiterea c\tre punctele deci-
zionale, comunicarea deciziilor. Dru-
mul parcurs de informa]ie de la surs\ Folosin]\ a terenului
FOLOSIN}E DE AP| 130

terenuri acoperite de ape, terenuri ocu- locuire. Caracterizarea fondului de lo-


pate de construc]ii, terenuri cu alte des- cuin]e este dat\ de unii indicatori: su-
tina]ii. prafa]a total\ [i pe locuitor a fondului,
FOLOSIN}E DE AP| - totalitatea nivelul de dotare cu dependin]e, ali-
activit\]ilor cu caracter economic [i mentarea cu energie, ap\, energie ter-
social care utilizeaz\ apa `n diferite mic\, materialul de construc]ie folosit,
scopuri (alimentare cu ap\ potabil\ sau vechimea, gradul de uzur\. Valoarea
industrial\, iriga]ii, piscicultur\, ame- fondului de locuin]e indic\, semnifica-
naj\ri hidrotehnice, ape curative, ape tiv, nivelul confortului urban. Sin:
pentru agrement etc.). FOND LOCATIV.
FOND CINEGETIC - totalitatea FOND FORESTIER - suma tere-
animalelor s\lbatice de interes vân\- nurilor acoperite cu p\duri, cele pe care
toresc, împreun\ cu biomurile acestora; vegeta]ia forestier\ este în curs de
resurs\ natural\ de interes na]ional [i regenerare [i terenurile care sunt uti-
interna]ional, administrat [i gestionat în lizate pentru asigurarea necesit\]ilor de
scopul conserv\rii biodiversit\]ii faunei cultur\, produc]ie sau administra]ie
s\lbatice, men]inerii echilibrului ecolo- forestier\. ~n func]ie de nivelul de
gic, exercit\rii vân\torii [i satisfacerii folosin]\, fondul forestier este alc\tuit
altor cerin]e social-economice. Vânatul din: p\duri de produc]ie, p\duri cu rol
este bun public de interes na]ional. de protec]ie, p\duri protejate, p\duri
FOND CONSTRUIT - totalitatea în curs de regenerare, din terenurile
construc]iilor situate pe un anumit teri- ocupate cu construc]ii [i instala]ii fores-
toriu; include locuin]ele, obiectivele tiere, din unele terenuri neproductive.
economice, dot\rile social-culturale [i FOND FUNCIAR - totalitatea
pe cele tehnico-edilitare. suprafe]elor terenurilor aflate în limi-
FOND DE CONSUM - parte din tele unei anumite unit\]i administrative
venitul na]ional folosit\ pentru a satis- (comun\, ora[, jude], ]ar\). ~n func]ie
face nevoile consumului individual al de destina]ia terenurilor, principalele
popula]iei [i pentru între]inerea apara- categorii de folosin]\ a fondului funciar
tului de stat, pentru asigurarea capaci- sunt: arabil, vii, livezi (terenuri culti-
t\]ii de ap\rare a ]\rii. vate), p\[uni, fâne]e, lacuri, b\l]i,
FOND DE LOCUIN}E - totali- terenuri ocupate de cl\diri, de c\i de
tatea cl\dirilor destinate locuirii, exis- comunica]ie, alte suprafe]e.
tente într-o localitate. Sunt incluse FOND LOCATIV - vezi FOND
locuin]ele cu lot individual, aparta- DE LOCUIN}E.
mentele din cl\dirile cu mai multe FOND NA}IONAL DE MEDIU -
niveluri, spa]iile din c\minele pentru fond special, extrabugetar, destinat
nefamili[ti, c\minele studen]e[ti, casele realiz\rii obiectivelor strategiei na]io-
pentru copii [i b\trâni, alte forme de nale în leg\tur\ cu reducerea polu\rii [i
131 FORTIFICA}IE

reconstruc]ia ecologic\ a mediului dete- tice, religioase, economice bine defini-


riorat. te, `nconjurat\ de cele mai importante
FOND PISCICOL - totalitatea edificii ale ora[ului. 2. autoritate sau
popula]iilor piscicole [i a celorlalte organ de stat.
surse naturale de hran\ din bazinele FORMA}IUNE SOCIAL| - ter-
piscicole. men al sociologiei marxiste cu `n]elesul
FONDUL INTERNA}IONAL de orânduire istoric\ `n care organi-
PENTRU DEZVOLTAREA AGRI - zarea politic\ [i juridic\, structura de
CULTURII - institu]ie a O.N.U., fon- clas\, sistemul moral, ideologia sunt
dat\ `n 1976, cu sediul la Roma, având determinate de gradul dezvolt\rii for-
ca principale obiective finan]area unor ]elor de produc]ie [i de tipul rela]iilor
proiecte de dezvoltare `n domeniul economice predominante.
agricol, `mbun\t\]irea nivelului de ali- FORM| DE GUVERN|MÂNT -
menta]ie din ]\rile `n curs de dez- mod de organizare [i de exercitare a pu-
voltare, eradicarea subnutri]iei etc. terii de stat, de constituire [i de func-
FONDUL MONETAR INTER - ]ionare a organelor puterii de stat. Este
NA}IONAL (F.M.I.) - organiza]ie determinat\ de natura orânduirii sociale,
financiar\ interna]ional\, cu sediul la formele de proprietate, tipul claselor
Washington, care urm\re[te cooperarea sociale etc. F.g. sunt: (a) monarhia (care
monetar\ dintre ]\ri, cre[terea comer- poate fi absolut\, constitu]ional\ sau
]ului mondial, corectarea dezechilibre- parlamentar\); (b) republica (care poate
lor balan]elor de pl\]i ale ]\rilor mem- fi parlamentar\, preziden]ial\ sau semi-
bre, precum [i acordarea de `mprumu- preziden]ial\).
turi financiare. FORT - construc]ie special\, cu
FONT| - aliaj de fier [i de carbon, contur poligonal, care face parte din-
produs `n furnale `nalte, cu temperatura tr-un sistem de înt\rituri [i care are
de topire cuprins\ `ntre 1050–1250°C. menirea s\ apere un centru important
FOR - 1. pia]\ public\ `n antichi- sau o linie strategic\.
tatea roman\, cu func]iuni sociale, poli- FORT|REA}| - loc sau cetate
puternic înt\rit\ printr-un sistem de for-
tifica]ii, preg\tit\ pentru ap\rarea circu-
lar\ îndelungat\ în caz de asediu [i
dotat\ cu o garnizoan\ permanent\.
FORTIFICA}IE - denumire gene-
ral\ dat\ lucr\rilor [i amenaj\rilor de-
fensive ([an]uri, valuri, ziduri, turnuri,
ferestre de tragere) care privesc o
cetate, un castel, un ora[, o biseric\ sau
For o cas\.
FOR}| DE MUNC| 132

FOR}| DE MUNC| - popula]ia nut\ de calit\]ile naturale ale peisajului


apt\ de munc\, care dispune de cuno[- ce au avut un rol important în atragerea
tin]e teoretice [i practice, de deprinderi primilor locuitori; (b) convenabilitatea
[i abilit\]i, elemente care `i asigur\ de func]ionare, asociat\ cu accesibilita-
competen]a profesional\ [i capacitatea tea maxim\ a ariei centrale dinspre zona
de integrare `n activit\]ile social-eco- înconjur\toare; (c) magnetismul func]io-
nomice. nal, care rezult\ din atrac]ia mutual\ în-
FOR}E CENTRIFUGE - for]e tre tipurile de activit\]i; (d) prestigiul
care, împreun\ cu cele centripete, sunt func]ional, câ[tigat în timp, datorit\ fa-
recunoscute de c\tre C.C. Colby ca cilit\]ilor zonei centrale.
generatoare de modific\ri în modelele FOR}E DE PRODUC}IE - ter-
urbane de utilizare a terenurilor. For]ele men ce apar]ine tipului de economie `n-
centrifuge orienteaz\ indivizii [i activi- temeiat pe gândirea marxist\, care
t\]ile în afara ariei centrale, spre peri- exprim\ totalitatea elementelor umane
ferie. ~n cadrul acestora se individuali- (for]\ de munc\) [i materiale (mijloace
zeaz\ cinci componente: (a) for]a spa- de produc]ie) utilizate `n procesele de
]ial\, care tinde s\ echilibreze diferen]a produc]ie.
dintre zonele centrale congestionate [i FRANCI - uniune de triburi din
cele periferice, goale; (b) for]a loca]iei, grupul germanilor apuseni, care tr\iau
implicând nevoia unei loca]ii speciale `n sec. al III-lea d.Hr. pe cursul inferior
care nu poate fi avut\ în zonele centrale [i mijlociu al Rhinului. ~n sec. V–VI au
folosite intensiv; (c) for]a situa]ional\, cucerit aproape toat\ Galia [i au creat
rezultat\ din disturb\rile existente în statul franc.
aria central\ [i promisiunea unor FRAN{IZ| - modalitate de aran-
condi]ii mai convenabile la periferie; jament în afaceri care permite unei
(d) for]a evolu]iei sociale, care produce companii autohtone s\ distribuie bunu-
contraste între valoarea terenurilor, rile sau serviciile ce apar]in unei com-
taxelor etc. dintre zonele centrale [i cele panii str\ine, prin intermediul unei
periferice; (e) statutul [i managementul m\rci înregistrate. Fran[izingul este
ocup\rii, în care iner]ia [i îmb\trânirea considerat ca fiind cel mai veridic con-
ariei centrale stau în opozi]ie cu dina- cept de marketing, prezentând oportu-
mismul [i libertatea lumii periferice. nit\]i pentru idei [i afaceri noi.
FOR}E CENTRIPETE - for]e con- FREE ON BOARD (F.O.B.) - ter-
trare celor centrifuge, ce au menirea de a men comercial care indic\ modalitatea
atrage [i men]ine popula]ia [i activit\]ile de transport a m\rfii destinate exportu-
în centrul a[ez\rii. Ele sunt derivate din lui. Prin clauze contractuale vânz\torul
capacitatea de atrac]ie a zonei centrale. se oblig\ s\ aduc\ marfa la dispozi]ia
For]ele centripete au patru elemente cump\r\torului, suportând cheltuielile
componente: (a) atrac]ia loca]iei, sus]i- de transport [i taxele percepute pentru
133 FUNC}IUNI URBANE

asigurare, `n portul stabilit de ambele de secole, ca urmare a unor procese


p\r]i. Exporturile unei ]\ri sunt evaluate istorice, politice [i sociale complexe.
`n F.O.B., reprezentând pre]ul de export Exist\ o leg\tur\ direct\ `ntre fronti-
total pân\ la frontiera ]\rii. ere/grani]e [i F. De regul\, ca `n cazul
FRESC| - tehnic\ folosit\ în pic- României, F. sunt localizate dincolo de
tura mural\ care const\ în pictarea cu frontiere/grani]e, datorit\ extensiunii
culori de ap\ pe o tencuial\ proasp\t\. vetrei etnice (române[ti). ~n interiorul
FRONTIER| - spa]iu de separa]ie F. sentimentul de apartenen]\ la na]iune
între dou\ state, de natur\ conven]io- este peren.
nal\ sau impus, ce delimiteaz\ teritoriul FUNC}IUNI PERIURBANE -
în care î[i poate exercita suveranitatea atribu]ii specifice pe care le îndeplinesc
exclusiv\ fiecare dintre ele. Dup\ ele- localit\]ile situate în imediata apropiere
mentele componente ale teritoriului de a unor centre urbane, generate de
stat, exist\ patru tipuri: (a) F. terestre, rela]iile de intercondi]ionare ce se sta-
întâlnite pe uscat; (b) F. fluviale, care bilesc între ora[ [i teritoriul s\u încon-
separ\ în dou\ apele unui fluviu (pentru jur\tor [i care le imprim\ anumite ca-
cele navigabile, linia talvegului, iar ractere de ordin economic [i social. Pe
pentru cele nenavigabile, linia medi- m\sura intensific\rii ritmului de dez-
an\); (c) F. maritime, limita exterioar\ a voltare a localit\]ilor se amplific\ [i
apelor teritoriale; (d) F. aeriene, linii func]iunile periurbane ale acestora.
perpendiculare care pornesc de la cele FUNC}IUNI URBANE - activi-
terestre sau acvatice în sus pân\ la limi- t\]i umane specifice care se desf\[oar\
ta inferioar\ a spa]iului cosmic. Ele se într-un ora[, într-o anumit\ perioad\ de
stabilesc prin tratate bilateral\ sau mul- timp, determinând m\rimea [i carac-
tilaterale sau, în cazul celor maritime, terul dezvolt\rii urbanistice a acestuia.
prin legisla]ie proprie intern\, respec- F.u. sunt condi]ionate, într-o m\sur\
tând conven]iile interna]ionale. însemnat\, de a[ezarea ora[ului în teri-
FRONTISPICIU - 1. partea de sus toriu, condi]iile climatice, resursele na-
a fa]adei principale a unui edificiu. turale, tr\s\turile mediului ambiant, de
2. prima pagin\ a unei c\r]i, care cu- evolu]ia pe parcursul istoriei. Se sub-
prinde titlul, numele autorului etc. liniaz\ în mod deosebit importan]a fac-
FRUNTARII - termen cu semnifi- torilor sociali [i economici, precum [i
ca]ie complex\, legat\ de delimitarea implica]iile acestora asupra evolu]iei
spa]ial\ a extensiunii unei etnii. F. sunt modului de via]\ a popula]iei, deter-
liniile sau, mai corect, spa]iile de limit\ minând apari]ia sau dispari]ia unor F.u.
`n interiorul c\rora s-a desf\[urat proce- sau transformarea con]inutului acesto-
sul de etnogenez\. Ele delimiteaz\, ra. Printre principalele func]iuni ale
practic, arealul ce apar]ine de drept unei ora[elor contemporane se men]ionea-
anumite etnii, areal stabilizat `n decurs z\: func]iunile economice, de cazare a
FUNDAMENTALISM 134

popula]iei, social-culturale, comercia- greu accesibile, format dintr-un sistem


le, de circula]ie urban\ [i interurban\, de cabluri suspendate pe stâlpi, pe care
de cercetare, balneo-turistic\, adminis- circul\ — de la caz la caz — cabine de
trativ\ etc. Diversitatea, nivelul de dez- pasageri, c\rucioare sau vagone]i cu
voltare [i prevederea diverselor F.u. in- materiale, resurse de subsol etc.
fluen]eaz\ direct m\rimea, importan]a FUNT - unitate de m\sur\ englez\
[i rolul ora[ului în cadrul teritoriului [i pentru mas\, egal\ cu 0,4535 kg. Sin:
al re]elei de localit\]i. LIVR|.
FUNDAMENTALISM - credin]a FURNAL - tip de cuptor folosit
c\ Biblia sau Coranul sunt absolut pentru ob]inerea fontei de turn\torie din
infailibile, deoarece reprezint\ cuvântul minereu de fier, folosind fondan]i [i
lui Dumnezeu. Mi[carea religioas\ se cocs metalurgic. Are form\ de turn
men]ine `n limitele unei concep]ii ini- relativ `nalt.
]iale, privit\ ca singura adev\rat\, chiar FUZIUNE - 1. reac]ie nuclear\ de
dac\ unele prescrip]ii se dovedesc sintez\ a unui nucleu greu, din dou\
eronate sau `nvechite. Cel mai edificator nuclee u[oare, înso]it\ de degajarea
exemplu este fundamentalismul islamic, unei cantit\]i imense de energie (se mai
care are consecin]e nu numai `n plan utilizeaz\ [i termenul de reac]ie termo-
religios, dar mai ales `n plan economic, nuclear\). 2. unire a dou\ sau mai multe
social [i politic, putând deveni agresiv state sau partide într-unul singur. 3. ab-
`n rela]ie cu alte religii [i societ\]i. sorbire a unor societ\]i economice de
FUNICULAR - mijloc de trans- c\tre firme mai puternice, care preiau în
port aerian, specific zonelor montane totalitate toate obliga]iile contractuale.
G
GABBROU - roc\ magmatic\ GALON - unitate de m\sur\ pen-
intrusiv\ saturat\, bazic\, folosit\ în tru capacitate. Galonul britanic:
industria materialelor de construc]ii. 1 U.K. gal = 4,546 l;
GALEN| - mineral con]inut de galonul american:
z\c\mintele polimetalice, care constitu- 1 U.S. gal = 3,785 l.
ie o surs\ de ob]inere a plumbului. GAR| AERIAN| - ansamblu de
GALERIE - 1. culoar sau tunel cl\diri situate pe un aeroport, care
lung care serve[te ca element de leg\tu- ad\postesc serviciile necesare asigur\rii
r\ `n interiorul unei cl\diri, `ntre dou\ traficului aerian de c\l\tori [i m\rfuri.
puncte ale unei lucr\ri miniere sau GAR| FEROVIAR| - ansamblu
hidrotehnice etc. 2. spa]iu special ame- de cl\diri [i instala]ii situat într-o sta]ie
najat `n anumite scopuri, `n special cul- de cale ferat\ unde opresc sau se
turale. formeaz\ trenuri pentru urcarea [i
GALERIE DE ADUC}IUNE - coborârea c\l\torilor, înc\rcarea [i
tunel realizat pentru transferul unui de- desc\rcarea de m\rfuri. Gara poate
bit de ap\ de la punctul de captare la cel deservi numai o localitate sau mai
de utilizare. Se disting galerii de aduc- multe localit\]i învecinate care nu dis-
]iune sub presiune (apa umple în între- pun de cale ferat\. Unele ora[e care au
gime sec]iunea galeriei) [i galerii de leg\turi feroviare pe mai multe direc]ii
aduc]iune cu nivel liber (în\l]imea apei dispun de dou\ sau mai multe g\ri, spe-
este mai mic\ fa]\ de cea a galeriei). cializate, în unele cazuri, în transportul
GALERIE DE ART| - muzeu, de c\l\tori sau de m\rfuri.
sec]ie de muzeu sau expozi]ie (format\ GAR| FLUVIAL| - construc]ie
din una sau mai multe s\li) în care sunt situat\ într-un port fluvial, destinat\ îm-
prezentate exponatele de art\. barc\rii/debarc\rii pasagerilor [i baga-
GALERIE DE DEVIERE - con- jelor în/[i din navele de c\l\tori.
struc]ie care folose[te la abaterea apelor GAR| MARITIM| - amenajare
dintr-un anumit sector al unui curs de situat\ într-un port maritim, format\
ap\, în scopul realiz\rii unui baraj sau din cl\diri [i instala]ii portuare desti-
altei construc]ii hidrotehnice pe acel nate exclusiv îmbarc\rii [i debarc\-
curs de ap\. rii c\l\torilor [i bagajelor. Cl\direa
GATER 136

principal\, în care se afl\ s\lile de GAZ DE CRACARE - gaz format


a[teptare [i amenaj\rile pentru control dintr-un amestec de hidrogen, hidrocar-
vamal, are leg\tur\ cu cheiul de îmbar- buri superioare [i inferioare, rezultat la
care/debarcare [i cu peroanele c\ilor de cracarea frac]iunilor petroliere grele; se
comunica]ie feroviar\ sau rutier\. utilizeaz\ pentru fabricarea benzinelor
GATER - fer\str\u mecanic, cu sintetice [i a dizolvan]ilor.
pânze `n mi[care alternativ\, care este GAZ DE E{APAMENT - gaz
folosit pentru a ob]ine cherestea [i scân- evacuat de motoarele cu ardere intern\,
duri din lemnul de conifere sau foioase. con]inând diver[i poluan]i (monoxid de
GAZ CONDENSAT - hidrocar- carbon, oxizi de azot, compu[i ai
bur\ lichid\, rezultat\ din condensarea plumbului, hidrocarburi etc.). ~mpreun\
gazului natural umed în uzinele de tra- cu gazul de ardere formeaz\ elementele
tare a gazelor naturale. principale ale polu\rii aerului.
GAZ DE AER - combustibil gazos GAZ DE FURNAL - gaz produs în
rezultat în urma trecerii unui curent de furnale, utilizabil drept combustibil, cu
aer peste c\rbuni incandescen]i (cocs, o putere caloric\ mic\ (900 kcal/m3).
mangal). Puterea sa caloric\ este redus\ GAZ DE RAFIN|RIE - amestec
(900–1500 kcal/m3). rezultat în urma proceselor tehnologice
GAZ DE AP| - gaz format din- din rafin\rii, format din hidrocarburi
tr-un amestec de monoxid de carbon (o parafinice [i olefinice, utilizat în proce-
parte) [i hidrogen (dou\ p\r]i). Acest sele de producere a cauciucului sintetic,
combustibil se poate ob]ine prin trece- detergen]ilor, fibrelor sintetice.
rea unui curent de vapori de ap\ peste GAZ DE SINTEZ| - vezi GAZ
c\rbuni incandescen]i. Puterea sa calo- DE AP|.
ric\ este de 2500–2700 kcal/m3. Se în- GAZ DE SOND| - gaz natural în
trebuin]eaz\ la producerea metanolului, care metanul este prezent în propor]ie
benzinei sintetice, în sinteza amoniacu- de 66–75%, al\turi de etan, propan,
lui, motiv pentru care se mai nume[te [i butan. Se extrage concomitent cu ]i]eiul
gaz de sintez\. [i este utilizabil dup\ separarea de aces-
GAZ DE ARDERE - amestec pro- ta. Puterea caloric\ este cuprins\ între
venit din procesele de combustie, for- 550–6000 kcal/m3.
mat din monoxid [i dioxid de carbon, GAZ LICHEFIAT - substan]\
oxizi de azot, vapori de ap\ etc. gazoas\ adus\ în stare lichid\ în urma
GAZ DE COCSERIE - produs unor procese de r\cire [i comprimare.
ob]inut în urma distil\rii huilei în coc- GAZ METAN - gaz natural, pre-
serii. Puterea sa caloric\ este de circa zent independent în z\c\minte, în
4000 kcal/m3; poate fi întrebuin]at care metanul este preponderent. Puterea
drept combustibil sau în industria chi- sa caloric\ este ridicat\ (11000–13500
mic\. kcal/m3).
137 GENOCID

GAZ NATURAL - amestec de hi- GENEZA ORA{ELOR - proces


drocarburi parafinice inferioare care de constituire a ora[elor ca form\ spe-
formeaz\ z\c\minte independente în cific\ de a[ezare uman\, distinct\ de
scoar]\ sau în asocia]ie cu cele de petrol cea rural\. G.o. a fost determinat\, pe
(gaze naturale combustibile). Sunt [i parcursul istoriei, de condi]iile econo-
G.n. degajate de vulcani, G.n. degajate mice [i sociale ale epocii, de pozi]ia
de suprafe]e acvatice etc. geografic\ favorabil\, de descoperirea
GAZOLIN| - combustibil lichid [i valorificarea unor resurse naturale.
ob]inut prin eliminarea componentelor Au existat mai multe perioade distincte
benzinei din gazul de sond\. de-a lungul istoriei care au diferen]iat
GAZON - teren îns\mân]at cu fenomenul: perioada antic\, roman\,
plante din familia gramineelor, care se feudal\, modern\ [i contemporan\.
tund cu utilaje speciale pentru a fi men- Diferen]ierile teritoriale s-au f\cut pre-
]inute la în\l]ime mic\. Gazonul este zente prin arhitectonic\ [i structur\,
un element de baz\ pentru amenajarea materiale de construc]ii [i concept
spa]iilor verzi [i a unor tipuri de incinte urbanistic, dispunerea re]elei stradale
sportive. etc. Factorii care au concurat la G.o. au
GAZ PETROLIER LICHEFIAT - diferit de la o perioad\ la alta; în
gaz ob]inut din z\c\mintele de ]i]ei sau perioada antic\, principalii factori au
din instala]iile de prelucrare a acestuia fost: descompunerea orânduirii genti-
[i supus opera]iilor de lichefiere. lice, dezvoltarea [i diversificarea pro-
GAZ PURT|TOR - aer — sau aer duc]iei materiale [i apari]ia primelor
în amestec cu alte substan]e gazoase forma]iuni statale. ~n perioada roman\,
— care transport\ substan]e poluante. G.o. a fost determinat\, în principal, de
G|G|UZI - popula]ie de origine extensiunea teritorial\ a republicii [i
turc\ [i de religie cre[tin\ care tr\ie[te Imperiului roman. Apari]ia produc]iei
în sudul Republicii Moldova, Ucraina, industriale [i a rela]iilor economice [i
Bulgaria, Turcia, Dobrogea. sociale de tip capitalist au constituit
GENERAREA TRAFICULUI - factori importan]i de genez\ a ora[elor
consecin]\ a unor rela]ii economice, în perioada modern\.
sociale, culturale care dau na[tere unor GENOCID - distrugere deliberat\
necesit\]i de deplasare. [i sistematic\ a unei `ntregi comunit\]i,
GENERA}IE - 1. grup de per- ori a unui grup etnic, rasial sau cultural,
soane ce s-au n\scut în aceea[i perioad\ dintr-un anumit teritoriu. G. este, de
de timp [i au aceea[i vârst\. 2. perioad\ regul\, rezultatul unei politici de exter-
medie — de aproximativ 30 de ani — minare, ce consider\ popula]ia respec-
în care copiii evolueaz\ spre vârsta tiv\ ca fiind inferioar\ sau periculoas\
adult\ [i cap\t\ la rândul lor statutul de din punct de vedere moral, religios,
p\rin]i. fizic, politic sau economic. Privit din
GENTRIFICARE URBAN| 138

punct de vedere juridic, G. reprezint\ ca obiect de studiu r\spândirea [i con-


un atentat `mpotriva unei colectivit\]i `n centrarea industriei în teritoriu, rolul
scopul distrugerii acesteia. Cei care activit\]ilor industriale în modificarea
produc un astfel de G. sunt indivizi, peisajului geografic, în structura popu-
membri sau lideri ai unor organiza]ii, [i la]iei, în fizionomia [i profilul func-
nu alte comunit\]i umane. ]ional al a[ez\rilor. ~n trecut G.i. s-a
GENTRIFICARE URBAN| - fa- concentrat pe descrierea activit\]ilor
z\ în procesul urbaniz\rii, care se carac- productive manufacturiere, cu accent pe
terizeaz\ prin reîntoarcerea popula]iei modelele spa]iale [i în special pe rela]ia
c\tre centrele ora[elor precum [i prin- dintre localizarea materiilor prime [i a
tr-o renovare urban\ accelerat\. zonelor de produc]ie. Dup\ 1960, G.i.
GEOGRAFIA AGRICULTURII - avanseaz\ noi teorii referitoare la loca]ia
ramur\ a geografiei economice care spa]ial\ a industriei, `n func]ie de noile
studiaz\ varia]ia spa]ial\ a modelelor condi]ii social-economice, devenind o
activit\]ilor agricole, descrie [i explic\ disciplin\ a geografiei economice care
distribu]ia teritorial\ a culturilor de se ocup\ cu distribu]ia spa]ial\ a pro-
plante, a organiz\rii agriculturii [i a duc]iei unor bunuri sau produse ce apar
pie]elor agricole. Anterior, G.a. s-a con- pe arena mondial\.
centrat asupra delimit\rii [i clasific\rii GEOGRAFIA POPULA}IEI - ra-
arealelor agricole [i a rela]iilor acestora mur\ a geografiei umane ce are drept
cu resursele fizice. Explicarea folosirii obiect de studiu: rela]iile ce se stabilesc
terenurilor agricole apeleaz\ la factorii între varia]iile spa]iale ale distribu]iei,
economici, costurile de produc]ie, faci- structurii, dinamicii popula]iei [i cadrul
lit\]ile pie]elor, incluzând c\ile în care fizico-geografic; analiza spa]ial\ [i ex-
acestea sunt influen]ate de localizarea [i plicarea proceselor [i fenomenelor geo-
m\rimea fermelor. demografice; politicile demografice.
GEOGRAFIA COMER}ULUI - GEOGRAFIA SCHIMBURILOR
termen folosit în trecut în sensul de ECONOMICE - vezi GEOGRAFIA
geografie economic\, atribuit acelei COMER}ULUI.
p\r]i a geografiei umane care se ocupa GEOGRAFIA TRANSPORTURI-
cu studiul reparti]iei produc]iei [i LOR - ramur\ a geografiei economice
schimburilor comerciale. ~n prezent, ra- care studiaz\ sistemele de c\i de comu-
mur\ a geografiei economice care se nica]ie, curen]ii de transport, modurile
ocup\ cu analiza spa]ial\ a schimburilor [i diferitele tipuri de transport.
economice. GEOGRAFIA TURISMULUI -
GEOGRAFIA ETNICULUI - vezi ramur\ a geografiei economice care
ETNOGEOGRAFIE. studiaz\ premisele fenomenului turistic
GEOGRAFIA INDUSTRIEI - (poten]ialul turistic), reparti]ia geogra-
ramur\ a geografiei economice care are fic\ a regiunilor emitente [i receptoare
139 GEOGRAFIE ECONOMIC|

de turi[ti [i formele de turism practi- GEOGRAFIE CANTITATIV| -


cate. geografie orientat\ spre utilizarea dife-
GEOGRAFIE - termenul a cunos- ritelor metode [i modele matematice,
cut, ca în]eles, o evolu]ie progresiv\ cu ajutorul c\rora procesele [i fenome-
de-a lungul secolelor, în particular în nele geografice se pot cuantifica, se pot
secolul al XX-lea. ~n prezent, poate fi stabili rela]iile de intercondi]ionare re-
interpretat ca studiul suprafe]ei terestre ciproc\.
privite ca mediu geografic [i loc al GEOGRAFIE COMPORTAMEN-
activit\]ilor umane. Astfel, G. implic\ TAL| - disciplin\ component\ a ge-
analiza structurilor [i interac]iunilor ce- ografiei umane care adopt\ metode [i
lor dou\ sisteme majore, sistemul eco- concepte sociologice, având la baz\
logic (care presupune rela]ia dintre om [tiin]e comportamentale (psihologice),
[i mediul în care acesta tr\ie[te) [i sis- pentru a fundamenta modelele spa]iale
temul spa]ial (care presupune o serie de ale comportamentelor diferitelor gru-
leg\turi între areale geografice indivi- puri umane. Societatea este v\zut\ din
dualizate). Elementele esen]iale în ca- perspectiva acelor indivizi a c\ror de-
drul studiilor geografice sunt: (a) anali- cizii afecteaz\ distribu]ia [i localizarea
za spa]ial\, ce exprim\ loca]ia; (b) ana- modelelor comportamentale, în ideea
liza ecologic\, ce exprim\ rela]ia dintre generaliz\rii unor concepte valabile atât
om [i mediu; (c) analiza regional\, ce pentru comportamentul spa]ial al indi-
exprim\ diferen]ele la nivel regional. vidului cât [i al grupurilor.
Apelând atât la [tiin]e fizice cât [i so- GEOGRAFIE CULTURAL| -
ciale, G. [i-a individualizat o serie de ra- ramur\ a geografiei umane care se
muri [i discipline, fiecare acoperind un ocup\ cu studierea comunit\]ilor [i
domeniu de studiu specializat: G. popu- societ\]ilor la nivel local, regional [i
la]iei, G. a[ez\rilor umane, G. economi- na]ional, accentuând aspectele legate de
c\, G. industriei, G. agriculturii, G. trans- rela]ia om–mediu. G.c. trateaz\, cu
porturilor, G. politic\, G. electoral\, G. prec\dere, diferen]ierile spa]iale care
social\, G. comportamental\, G. cultu- exist\ între tipurile de culturi umane.
ral\, G. istoric\, G. medical\, toponimie GEOGRAFIE ECONOMIC| -
geografic\, G. aplicat\, G. regional\, ramur\ a geografiei umane care stu-
cartografie, geomorfologie, climatolo- diaz\ sursele de existen]\ [i care ope-
gie, hidrologie, pedologie, biogeografie. reaz\ cu modelele spa]iale ale pro-
GEOGRAFIE APLICAT| - ra- duc]iei, distribu]iei [i consumului de
mur\ a geografiei care se ocup\ cu apli- bunuri [i servicii. G.e., cunoscut\ ini]ial
carea cuno[tin]elor [i deprinderilor ca geografia activit\]ilor productive, s-a
geografice în solu]ionarea problemelor rezumat la început la înregistrarea pro-
societ\]ii, atât economice cât [i sociale, duc]iei în diferite p\r]i ale lumii. Cla-
la nivel local sau global. sificarea produselor [i a condi]iilor
GEOGRAFIE ELECTORAL| 140

geografice care condi]ioneaz\ produce- timpului. De asemenea, termenul a


rea lor duce la divizarea G.e. în mai desemnat [i influen]a factorilor geogra-
multe subramuri: geografia resurselor, fici asupra istoriei.
geografia industriei, geografia agricul- GEOGRAFIE LINGVISTIC| -
turii, geografia transporturilor, geogra- disciplin\ a geografiei umane care prin
fia comer]ului, geografia turismului. metode de cercetare specifice, pe baza
GEOGRAFIE ELECTORAL| - h\r]ilor lingvistice, stabile[te aria de
abordare geografic\ a analizei activi- r\spândire a fenomenelor de limb\.
t\]ii electorale, având în vedere organi- GEOGRAFIE MEDICAL| - ra-
zarea, conducerea [i rezultatele votului. mur\ a geografiei sociale care studiaz\
Statisticile electorale înlesnesc o vari- distribu]ia spa]ial\ a principalelor boli,
etate mare de analize geografice: precum [i influen]a mediului asupra
(a) organizarea spa]ial\ a alegerilor, în s\n\t\]ii omului.
special în sensul delimit\rii unit\]ilor; GEOGRAFIE POLITIC| - ramu-
(b) modelele spa]iale [i structura repar- r\ a geografiei umane care se ocup\ cu
ti]iei voturilor, a[a cum sunt prezentate studierea efectelor teritoriale ale ac]iu-
de rezultatele alegerilor; (c) influen]a nii politice. Implic\ analiza spa]ial\
mediului [i a factorilor culturali asupra complex\ a fenomenului politic. ~n
deciziilor de votare; (d) efectul decizi- mod tradi]ional, G.p. se ocup\ cu stu-
ilor de votare asupra spa]iului. Rela]ia diul statului, al rela]iilor acestei unit\]i
dintre G.e. [i geografia politic\ poate teritorial-politice cu diferite alte unit\]i,
avea o dubl\ interpretare: pentru unii cu morfologia [i caracteristicile statu-
G.e. constituie o parte a geografiei po- lui, frontierele [i grani]ele sale. ~n ulti-
litice, poate chiar esen]a acesteia; pen- mele dou\ decenii se observ\ o mutare
tru al]ii G.e. este o disciplin\ de sine a accentului asupra analizei unit\]ilor
st\t\toare, apar]inând mai mult sociolo- teritorial-politice mai mici, componente
giei decât geografiei politice. ale statelor, ce implic\ procese politice
GEOGRAFIE ISTORIC| - denu- [i decizii spa]iale, rela]ii între resursele
mire a unei ramuri apar]inând geo- disponibile [i evolu]iile social-econo-
grafiei umane, ce semnific\ — în ter- mice.
meni largi — reconstituirea unor GEOGRAFIE RURAL| - ramur\
peisaje antropice trecute. De-a lungul component\ a geografiei a[ez\rilor
timpului au fost folosite [i alte sensuri, umane ce se ocup\ cu studierea as-
de exemplu cel istoriografic, de studiu pectelor [i rela]iilor dintre activit\]ile
al descoperirilor geografice [i al explo- umane în cadrul arealelor rurale. In-
r\rii unor noi teritorii (în]eles folosit în clude aspecte legate de activit\]ile eco-
special în sec. al XIX-lea). Un alt as- nomice din mediul rural, modelele,
pect a fost cel al modific\rilor gra- originile [i caracteristicile a[ez\rilor ru-
ni]elor [i sistemelor politice de-a lungul rale, schimb\rile demografice [i struc-
141 GEOGRAFIE UMAN|

turale ale popula]iei rurale, aspectele GEOGRAFIE UMAN| - geogra-


recrea]ionale ale turismului rural, im- fia ca [tiin]\, `n mod tradi]ional, s-a
pactul cre[terii masive a mediului urban dezvoltat `n dou\ mari direc]ii: geo-
în defavoarea celui rural. grafia fizic\, care se ocup\ cu studierea
GEOGRAFIE SOCIAL| - ramur\ mediului natural (cadru natural), [i G.u.,
a geografiei umane situat\ la interfe- care studiaz\ popula]ia, a[ez\rile [i
ren]a dintre geografie [i sociologie, activit\]ile desf\[urate de c\tre oameni,
având drept obiect de studiu „peisajul toate acestea `n strâns\ rela]ie cu fac-
socio-geografic“, rezultat al interac]iu- torii mediului natural. Direc]ia intitu-
nii dintre societate [i mediul geografic. lat\ geografie uman\ [i-a extins consi-

G. POPULA}IEI

G. URBAN| G. A{EZ|RILOR
G
G. RURAL| UMANE
E
G. RESURSELOR O
G. INDUSTRIEI
G
G. AGRICULTURII
G. ECONOMIC|
R
G. TRANSPORTURILOR
A
G. SCHIMBURILOR
ECONOMICE F
G. TURISMULUI I
G. COMPORTAMENTAL|
E
G. LINGVISTIC| G. SOCIAL|
G. MEDICAL|
U
G. ELECTORAL| M
G. POLITIC|
ETNOGEOGRAFIE A
G. CONFESIONAL| G. CULTURAL| N
G. CULTURILOR UMANE |
G. ISTORIC| {I
TOPONIMIE
GEOGRAFIC|

Componentele geografiei umane


GEOGRAFIE URBAN| 142

derabil sfera de ac]iune, `n special `n Jacquelin Beaujeau-Garnier, George


sec. al XX-lea, de la o abordare relativ Chabot, George Pierre, iar dup\ 1960 a
restrictiv\ a rela]iei om–mediu la analiza c\p\tat un dinamism accentuat, axân-
complex\ a tuturor aspectelor geogra- du-se pe studiul fenomenelor complexe
fice ale existen]ei umane. Un rol funda- ale urbaniz\rii. Aspectele spa]iale ale
mental `n dezvoltarea G.u. l-a avut dinamicii urbane sunt abordate din
[coala francez\, `n primul rând Paul dou\ puncte de vedere: interurban [i
Vidale de la Blache [i Jean Brunhes. intraurban. ~ntr-o prim\ accep]iune,
Luat\ `n ansamblu, G.u. cuprinde o se- arealul urban este ,,vizualizat“ ca un
rie de ramuri cum ar fi: geografia popu- fenomen distinct în sistemul general de
la]iei, geografia a[ez\rilor umane, geo- a[ez\ri omene[ti; conceptele sau gene-
grafia economic\, geografia istoric\, raliz\rile ulterioare sunt fundamentate
geografia social\, geografia politic\, pe factori precum distribu]ia arealelor
geografia cultural\, toponimia geogra- urbane, dimensiunea, func]ionalitatea [i
fic\ etc, unele dintre acestea cuprinzând rata de cre[tere. Conform celui de-al
dou\ sau mai multe discipline de sine doilea punct de vedere, arealul urban
st\t\toare. G.u. impune reliefarea a trei este studiat în termeni ce vizeaz\ mor-
elemente: (a) r\spândirea spa]ial\, des- fologia, conceptele de produc]ie [i
crierea [i analiza factorului uman pe generaliz\rile ce relateaz\ despre carac-
suprafa]a P\mântului; (b) studiul inter- terul [i intensitatea procesului de uti-
rela]iilor dintre om [i mediul geografic lizare a terenurilor în interiorul ariei
(atât natural cât [i antropic); (c) o sin- urbane [i despre interac]iunile spa]iale
tez\ regional\ care combin\ primele dintre componente (structur\ intern\,
dou\ elemente `ntr-o propor]ie varia- procesualitate).
bil\. ~n ultimile decenii a cunoscut o GEOPOLITIC| - termen folosit
dezvoltare [i o diversificare exploziv\ a ini]ial în 1899 de R. Kjellen ca o dez-
preocup\rilor sale. voltare a analizei organice asupra statu-
GEOGRAFIE URBAN| - ramur\ lui propuse de Fr. Ratzel, în ideea cre-
a geografiei a[ez\rilor umane care \rii unei [tiin]e proprii care s\ analizeze
urm\re[te explicarea condi]iilor de for- statul ca o realitate spa]ial\. Termenul
mare [i de r\spândire a ora[elor (geneza are ca origine expresia german\ Geo-
ora[elor), precum [i a evolu]iei fenome- politik, ulterior preluat\ [i vehiculat\ în
nului urban în diferite medii geografice. perioada interbelic\ de K. Haushofer
G.u. [i-a f\cut sim]it\ prezen]a la pentru consolidarea conceptului de
sfâr[itul sec. al XIX-lea, în Germania, Lebensraum. Datorit\ leg\turilor dintre
datorit\ lui Friedrich Ratzel, conti- G. [i geografia politic\ exist\, [i în
nuând s\ se manifeste cu pregnan]\ în prezent, tendin]a gre[it\ de folosire a
prima jum\tate a sec. al XX-lea mai acestor termeni ca sinonime. ~n esen]\,
ales în Fran]a, prin lucr\rile lui G. lucreaz\ cu necesit\]ile spa]iale ale
143 GHETOU

unui stat, pe când geografia politic\ `n anumite condi]ii, o limitare a demo-


examineaz\ condi]iile de existen]\ spa- cra]iei participative, generând conflicte
]ial\ a statului respectiv. `ntre genera]ii.
GEOSTRATEGIE - termen ce GETO-DACI - denumire dat\ de
define[te un concept geopolitic mili- istoricii moderni ramurii nordice a nea-
tar referitor la planificarea spa]ial\ a murilor trace care populau `n antichitate
unor ac]iuni menite s\ asigure ap\ra- spa]iul carpato-dun\rean.
rea sau securitatea unui stat. Este un GE}I - denumire dat\ de c\tre greci
concept specific [colilor geopolitice locuitorilor de neam trac care populau `n
anglo-saxone, legat `n special de une- antichitate spa]iul carpato-dun\rean.
le ac]iuni militare maritime. Reprezen- GHETOU - areal reziden]ial, des-
tan]i ai geostrategiei pe plan mon- tul de redus ca m\rime spa]ial\, care
dial: A.T. Mahon, H.J. Mackinder,
N.J. Spykman, S.B. Cohen.
GEPIZI - popula]ie de neam ger-
manic care, migrând dinspre nord-estul
Ghetou `n expansiune
Europei, s-a a[ezat în nordul [i vestul
Daciei [i în Panonia. Dup\ înfrângerea
lor de c\tre longobarzi [i avari, nu mai
sunt men]iona]i în istorie.
GERMANI - 1. nume dat unor Ghetou static (f\r\ mi[care)
popoare care au migrat dinspre estul [i Ghetou static
nord-estul Europei spre centrul [i vestul
acesteia, sub presiunea avarilor [i
Stadiul ini]ial
hunilor, sau popula]iilor indo-europene `n interiorul Mi[care `n mas\
(go]i, vandali, longobarzi, burgunzi, ora[ului
saxoni etc.) care au tr\it `n antichitate `n
vestul, centrul [i nordul continentului.
2. popor care s-a constituit ca na]iune
Mi[care determinat\ de un nou ghetou
pe teritoriul Germaniei, de religie cre[-
tin\ protestant\ [i catolic\.
GERONTOCRA}IE - sistem de
conducere `n care principalele func]ii
sunt de]inute de persoanele vârst- Mi[care determinat\ de flancarea
interioar\ a unui nou ghetou
nice; apare `n special `n statele sau
organiza]iile `n care nu exist\ regle- — centru de afaceri
ment\ri legate de limita de vârst\ pân\ — ghetou
la care o persoan\ poate ocupa o — linie de migra]ie

func]ie, acest lucru putând reprezenta, Ghetou


GINT| 144

include o concentrare uman\ mare, ca- GOSPOD|RIE - 1. totalitatea per-


racterizat\ prin prezen]a unei etnii sau soanelor care locuiesc în aceea[i cas\,
unui grup social. Din punct de vedere fie c\ au sau nu leg\turi de rudenie, care
istoric, termenul desemna o parte a unui î[i administreaz\ în comun resursele de
ora[ medieval, de regul\ în Italia, unde hran\ [i teritoriul ocupat. O gospod\rie,
e-vreii erau obliga]i s\ tr\iasc\ [i s\-[i în sens statistic, poate cuprinde o sin-
exercite activit\]ile economice. ~n pre- gur\ persoan\. 2. unitate format\ din
zent termenul este asociat cu spa]iul locuin]\ [i totalitatea bunurilor care
ocupat de popula]ia de culoare din di- alc\tuiesc averea unui locuitor, `n spe-
ferite ora[e, spa]ii ce dispun de facilit\]i cial din mediul rural.
mult inferioare celorlalte zone urbane. GOSPOD|RIE CU OCOL ~NT|-
De asemenea, termenul este aplicat [i RIT - tip dominant de gospod\rie, `n
grupurilor sociale [i etnice închise, cu sec XVII–XIX, `n Depresiunea Petro-
organizare intern\ proprie, care ocup\
un teritoriu în interiorul unui ora[.
GINT| - form\ fundamental\ de
organizare în comuna primitiv\, consti-
tuit\ din urma[ii aceluia[i str\mo[.
GLOBALISM - dimensiune mon-
dial\ a politicii interna]ionale în epoca
contemporan\; se manifest\ `n plan teh-
nologic, economic, militar [i politic.
GLOBALIZAREA ECONOMIEI
MONDIALE - proces deosebit de dina-
mic al cre[terii interdependen]elor din-
tre state, ca urmare a extinderii [i adân- Gospod\rie cu ocol `nt\rit
cirii leg\turilor transna]ionale în sfere [ani, Culoarul Bran-Ruc\r etc., asem\-
tot mai largi [i variate ale vie]ii eco- n\toare unei mici „cet\]i“, cu locuin]a
nomice, politice, sociale [i culturale, [i cl\dirile anexe grupate `n jurul cur]ii
având drept implica]ie faptul c\ proble- interioare. Este specific\ satelor risipite
mele devin mai curând globale decât din zonele montane.
na]ionale, cerând, la rândul lor, o solu- GOSPOD|RIREA APELOR -
]ionare global\. activitate care are ca scop valorificarea
GMT - prescurtare a expresiei resurselor de ap\, protec]ia apelor,
engleze Greenwich Mean Time, folo- ap\rarea împotriva efectelor negative
sit\ pentru a indica ora meridianului ale apelor [i care cuprinde gospod\rirea
Greenwich, care constituie axul primu- cantitativ\ [i calitativ\ a acestora.
lui fus orar [i care este luat ca reper `n GOTIC - stil artistic caracteristic
desf\[urarea valorilor de longitudine. occidentului european [i, în general,
145 GRAD DE URBANIZARE

comunit\]ilor catolice în sec. XII–XV. GRAD DE OCUPARE A RE -


Deschiderile sunt, de obicei, în arc SURSELOR DE MUNC| - raportul
frânt, portalele prezint\ mai multe dintre totalul popula]iei ocupate (inclu-
retrageri, iar ferestrele au partea supe- siv naveti[tii) [i resursele de munc\ din
rioar\ decorat\ cu motive traforate. localitatea sau regiunea respectiv\.
GO}I - popula]ie de neam germa- GRAD DE OCUPARE A TERE-
nic, originar\ din Scandinavia, care `n NULUI - raportul dintre totalul supra-
sec. I `.Hr. a migrat spre malurile fe]ei ocupate de construc]ii [i suprafa]a
Vistulei, iar mai târziu `n regiunea total\ a terenului luat în calcul. Acest
M\rii Negre, ajungând pân\ `n Grecia raport este subunitar sau cel mult egal
(anul 269). cu 1 [i este un indicator privind folo-
GOURBI - vezi BIDONVILLE. sirea terenului în interiorul localit\]ilor.
GRAD DE ALFABETIZARE A GRAD DE RUDENIE - raportul
POPULA}IEI ADULTE - ponderea de apropiere între rude; se calculeaz\
persoanelor (`n vârst\ de 15 ani [i dup\ num\rul na[terilor ce despart
peste) care au frecventat sau absolvit o dou\ rude în linie dreapt\ (ascenden]\
[coal\ sau care [tiu s\ scrie [i s\ sau descenden]\), respectiv dup\ num\-
citeasc\ f\r\ s\ fi absolvit vreo [coal\, rul na[terilor de la fiecare rud\ pân\ la
în totalul popula]iei de 15 ani [i peste. cel mai apropiat descendent comun,
GRAD DE CONCENTRARE A însumate.
POPULA}IEI - modalitate de apreciere GRAD DE SATURA}IE A CIR-
a distribu]iei în teritoriu a popula]iei. CULA}IEI - raportul dintre fluxul de
Se poate determina prin: împ\r]irea vehicule care solicit\ o arter\ rutier\ [i
teritoriului studiat în zone caracteristice capacitatea acesteia. Dac\ raportul este
(geografice, administrativ-teritoriale, unitar se poate vorbi de satura]ie. ~n
func]ionale etc.) [i calcularea densit\]ii cazul intersec]iilor, când la finele fazei
popula]iei în cadrul acestora, indicân- r\mân vehicule, se ajunge la niveluri de
du-se zonele cu densitatea cea mai ridi- suprasatura]ie.
cat\ [i ponderea suprafe]ei [i popula]iei GRAD DE URBANIZARE - pon-
din aceasta fa]\ de totalul suprafe]ei derea popula]iei urbane în popula]ia
analizate. Gradul de concentrare difer\ total\ a unei ]\ri sau a unei unit\]i teri-
de la o ]ar\ la alta, în raport cu con- torial-administrative. ~n întreaga lume
di]iile geografice, social-istorice, nive- — în ]\rile dezvoltate [i mai ales în cele
lul de dezvoltare economic\, gradul de aflate în curs de dezvoltare — se înre-
urbanizare etc. gistreaz\ ritmuri foarte înalte de cre[-
GRAD DE FLUCTUA}IE A FOR- tere a popula]iei urbane, o adev\rat\
}EI DE MUNC| - propor]ia în care an- ,,explozie urban\“, proces cu multiple
gaja]ii p\r\sesc o firm\ în care au lucrat implica]ii în via]a economic\ [i social\.
un interval de timp (de regul\ un an). Evolu]ia gradului de urbanizare este
GRAD DE UTILIZARE A TERENULUI 146

determinat\ direct de ritmul [i de ni- suverane, care intersecteaz\ suprafa]a


velul atins de dezvoltarea economic\ a terestr\, continuat\ spre centrul P\mân-
unei ]\ri. tului conform reglement\rilor interna-
GRAD DE UTILIZARE A TE- ]ionale, ceea ce confer\ dreptul de uti-
RENULUI - raport între aria construit\ lizare a resurselor subterane. Extensia
— desf\[urat\ — [i suprafa]a terenu- în spa]iul aerian înc\ nu a fost statuat\
lui considerat. datorit\ dificult\]ilor în stabilirea limi-
GRAFIC - desen care vizualizeaz\ tei de în\l]ime pân\ la care este vala-
— sub form\ de linii, puncte, figuri bil\. Conceptul de grani]\ a cunoscut o
geometrice, executate dup\ reguli spe- evolu]ie istoric\, existând patru stadii
ciale, ]inând cont de o anumit\ scar\ [i recunoscute în stabilirea unei G. :
de axele de coordonate — serii de date (a) alocarea — decizia general\ politic\
statistice, dinamice sau nedinamice. asupra diviziunii unui teritoriu;
GRAFIT - carbon natural, crista- (b) delimitarea — selectarea unei G.
lizat `n sistem hexagonal, de culoare specifice în interiorul unei zone alocate
neagr\-cenu[ie, cu luciu metalic, având în acest sens; (c) demarcarea — mar-
mare conductibilitate electric\. Este carea G. prin posturi de G., pichete etc.;
unsuros la pip\it, moale; se formeaz\ (d) administrarea — activit\]ile menite
prin metamorfozarea [isturilor bitumi- s\ între]in\ ca operabil\ G. respectiv\.
noase [i c\rbunoase sau provine din Exist\ dou\ sisteme de clasificare a
rocile carbonatate printr-un proces de grani]elor:
reducere la temperaturi înalte (grafiti- (A) G . g e n e t i c e , bazate pe origini, cu
zare). Se ob]ine industrial prin înc\l- patru subtipuri:
zirea antracitului sau a cocsului pulve- · G. fizice, care urm\resc elemente
rulent la temperaturi de 2700–3300°C. fizico-geografice;
Utilizat în metalurgie, la fabricarea mi- · G. etnice, care separ\ popula]ii diferite
nelor pentru creioane, a electrozilor etc. din punct de vedere etnic;
GRAJD - construc]ie special\ des- · G. istorice, care urm\resc unele linii
tinat\ ad\postirii [i între]inerii animale- de separa]ie politice mai vechi;
lor domestice mari (taurine [i cabaline). · G. geometrice, care sunt reprezentate
GRANIT - roc\ magmatic\ intru- de linii geometrice ce urm\resc de
siv\, con]inând cuar] [i feldspa]i, cu o regul\ un meridian sau o paralel\ (coor-
textur\ masiv\ sau orientat\, folosit\ în donate matematice).
industria materialelor de construc]ii. (B) G. f u n c ] i o n a l e , bazate pe rela]ii
GRANI}| - linie de demarca]ie ce culturale complexe, care au dou\ sub-
stabile[te limitele între dou\ sau mai tipuri:
multe unit\]i politice, cum ar fi state sau · G. antecedente, care preced o serie de
zone administrative. ~n realitate este o a[ez\ri stabilite ulterior tras\rii grani]ei;
fa]ad\ vertical\ imaginar\ între state · G. subsecvente, care sunt trasate ulte-
147 GRÂU

rior apari]iei unor a[ez\ri stabilite în frica de Sud etc. Fructele sunt mari, de
zon\. culoare galben-limonie, uneori cu pete
Atunci când G. coincide cu limita verzi sau ro[ietice, au form\ sferic\, u[or
cultural\, etnic\ sau economic\ a popu- turtit\, cu miezul acru-am\rui (Citrus
la]iei respective, poart\ numele de G. paradisii, C. decumana) (cuv. engl.).
consecvent\, iar când nu ]ine seama de GR|DIN| - 1. termen utilizat
aceste limite, poart\ numele de G. dis- pentru suprafe]ele de teren destinate
cordant\ (supraimpus\). Vezi [i HOTAR. unor culturi horticole (legume, pomi
GRANI}| ANTECEDENT| - tip fructiferi, flori). 2. spa]iu verde, cu rol
de grani]\ ce apare `n cazul `n care de agrement, care deserve[te popula]ia
trasarea ei a fost f\cut\ atunci când unei localit\]i. 3. suprafa]\ plantat\, si-
peisajul cultural se afla `n primele faze tuat\ în fa]a sau pe lateralele unei con-
de dezvoltare sau când teritoriul nu era struc]ii, cu rol decorativ sau de punere
populat. în valoare a construc]iei respective.
GRANI}| RELICT| - tip de 4. (în sens peisagistic) spa]iu verde au-
grani]\ ce apare `n cazul mut\rii aces- tonom sau aferent unei func]iuni ur-
teia, din diferite motive, pe alt amplasa- bane, având în general o suprafa]\ pân\
ment, ea nemaifunc]ionând ca linie de la 20 ha. ~n func]ie de specificitate,
separa]ie politic\, dar r\mânând o serie poate fi cu profil nespecializat (gr\dina
de diferen]ieri antropice `n peisajul cul- or\[eneasc\ [i gr\dina de cartier) [i cu
tural, `n infrastructur\ [i arhitectur\. profil specializat (gr\dini botanice,
GRANI}| SUBSECVENT| - tip zoologice etc.).
de grani]\ ce apare atunci când aceasta GRÂNAR - regiune sau ]ar\ care
este trasat\ dup\ ce regiunea a fost deja produce multe grâne [i care aprovi-
locuit\, corespunzând, de regul\, cu zioneaz\ [i alte ]inuturi [i regiuni.
unele diviziuni culturale [i naturale GRÂU - cereal\, cu o vechime
majore. multimilenar\, originar\ din Orientul
GRANI}| SUPRAIMPUS| - tip
de grani]\ ce apare mai ales dup\ un
r\zboi, reprezentând o discordan]\ `ntre
rezultatul acestuia [i peisajul cultural.
GRAPEFRUIT - arbore fructifer
cu frunze ve[nic verzi, cu ramuri spi-
noase [i în\l]imi mai mari decât porto-
calul sau l\mâiul (peste 4–5 m). Este o
plant\ a zonei mediteraneene, cultivat\
cu prec\dere în S.U.A. (care d\ peste
50% din produc]ia mondial\), urmate de
Israel, Cuba, China, Argentina, Rep. A- Grâu
GRÂUL CANARELOR 148

Apropiat. Este cea mai important\ [i GRUP - unitate colectiv\ par]ial\


r\spândit\ dintre cerealele panificabile, care poate fi observat\ în mod direct,
atât în latitudine cât [i în altitudine. bazat\ pe atitudini colective, continue
Poate fi clasificat dup\: (a) perioada de [i active, având de îndeplinit o ac]iune
vegeta]ie (G G. de toamn\, G. de prim\- comun\, care constituie un cadru social
var\); (b) dup\ con]inutul de gluten (G G. structurabil [i tinde spre o coeziune
tare, G. moale) (Triticum). relativ\ a manifest\rilor sociabilit\]ii.
GRÂUL CANARELOR - cereal\ GRUPARE URBAN| - sistem
anual\, originar\ din Canare, r\spândit\ teritorial format dintr-un num\r variabil
în sec. al XIX-lea [i în Spania, sudul de ora[e, ap\rute independent, situate la
Fran]ei, Maroc etc., folosit\ pentru distan]e apropiate [i cu rela]ii relativ
furajarea animalelor. intense între ele. ~n anumite condi]ii,
GRÂU TARE - varietate de grâu, gruparea urban\ poate s\ ia forme
ale c\rei semin]e con]in o substan]\ diferite, dezvoltându-se [i ajungând la o
granular\ numit\ semolin\, cu propri- adev\rat\ zon\ urbanizat\.
et\]i superioare, folosit\ pentru fabrica- GRUP DE REFERIN}| - grup de
rea pastelor f\inoase (Triticum durum). persoane, cu valoare de etalon în sta-
GRECI - 1. nume generic dat unor bilirea pozi]iei sau normelor sociale.
triburi indo-europene stabilite, `n mile- Cel ce observ\ nu trebuie s\ fac\ parte
niul II `.Hr., `n sudul Peninsulei Balca- din grup.
nice, `n insulele din Marea Egee [i pe GRUP ETNIC - termen ce se
]\rmurile vestice ale Asiei Mici, care au refer\ la diviziunea vertical\ a unei
creat una dintre cele mai str\lucite civi- societ\]i în care un grup, parte a unei
liza]ii ale antichit\]ii (sec. VIII–XI `.Hr.). popula]ii, posed\ o cultur\ proprie,
2. popor care s-a constituit ca na]iune pe distinct\. Membrii unui astfel de grup
teritoriul Greciei, de religie ortodox\. au o origine comun\, real\ sau presu-
GRESIE - roc\ detritic\ consoli- pus\, [i, de regul\, o ras\, religie sau
dat\, ce con]ine cuar], feldspa]i [i frag- apartenen]\ na]ional\ diferit\ de cea a
mente litice, utilizat\ în industria mate- majorit\]ii. Existen]a unui astfel de
rialelor de construc]ii [i în industria sti- grup a fost determinat\, de obicei, de
clei (gresiile cuar]oase). procesul de migrare, variabil în timp [i
GREV| - ac]iune voluntar\ de `n- spa]iu. De acest termen se leag\ o serie
cetare par]ial\ sau total\ a lucrului, prin de procese cum ar fi asimilarea sau
care se revendic\ unele drepturi: con- integrarea care pot influen]a existen]a
di]ii mai bune de lucru, men]inerea lo- unui astfel de grup.
cului de munc\, cre[terea salariului etc. GRUP SOCIAL - sum\ de per-
GROHA{E - mari excava]iuni de soane constituit\ pe baza unor tr\s\turi
exploatare aurifer\, care în partea supe- esen]iale comune (na]ionale, social-
rioar\ au un pu] vertical denumit vârtej. -economice, demografice), a unor rela]ii
149 GUVERNATOR

sociale impuse de acelea[i norme com- 2. substan]\ rezidual\, separat\ în pro-


portamentale sau a unor scopuri comu- cesele de rafinare a unor produse pe-
ne urm\rite (de produc]ie, de consum). troliere.
GRUPUL CELOR {APTE - grup GUNOI DE GRAJD - dejec]iile
format din statele puternic industriali- solide [i lichide, supuse proceselor de
zate (S.U.A., Canada, Japonia, Germa- fermentare, în amestec cu materialele
nia, Marea Britanie, Fran]a, Italia), care folosite pentru a[ternut. Se folose[te ca
`ncearc\ rezolvarea unor probleme eco- îngr\[\mânt agricol natural, fiind bogat
nomice, sociale [i monetare ap\rute la în azot, s\ruri de potasiu, fosfor.
nivel mondial. Dup\ 1995, la reuniunile GUTUI - arbore fructifer din fami-
acestui grup particip\ [i Federa]ia Rus\. lia rozaceelor, cu frunze mari, flori albe
GUANO - sediment având o com- sau roz, cu fructe mari, ovale, de culoare
pozi]ie complex\, format prin acumula- galben\, acoperite cu puf, cu gust acri-
rea excrementelor [i oaselor vertebrate- [or-astringent. Joac\ un rol secundar în
lor, în condi]iile unui climat arid sau de pomicultur\ [i constituie un important
pe[ter\. Se utilizeaz\ pentru extragerea portaltoi pentru perii pitici. Originar din
fosforului [i ca îngr\[\mânt natural. zona Caucazului [i Iranului (Cydonia
GUBERNIE - unitate administra- oblonga).
tiv-teritorial\ în Rusia, introdus\ de GUVERN - organ suprem al admi-
Petru I în 1708, care s-a men]inut pân\ nistra]iei de stat, `nvestit cu putere exe-
în 1929. cutiv\ [i de dispozi]ie.
GUDRON - 1. lichid de culoare GUVERNATOR - conduc\tor al
închis\ [i densitate mare care se ob]ine unei unit\]i administrativ-teritoriale
prin distilarea uscat\ a unor substan]e mai mari (]inut, provincie) ori al unei
organice (c\rbuni, uleiuri, lemn). colonii.
H
HABITAT - termen ce define[te, termocentrale. Volumul mare de ma-
în sens general, o arie geografic\ (mai teriale poate provoca poluarea apelor
mult sau mai pu]in extins\) determinat\ freatice [i de suprafa]\, a solului [i
de condi]iile naturale în care un individ, atmosferei, schimbând estetica peisaju-
un grup social sau o comunitate etnic\ lui (din germ. halde).
se ad\poste[te [i î[i poate desf\[ura HALT| - punct de oprire a trenu-
normal activit\]ile esen]iale pentru rilor în scopul deservirii traficului de
via]\. Termenul a fost folosit de Linné, c\l\tori [i, mai pu]in, de m\rfuri. Sunt
în anul 1756, pentru descrierea apari]iei prezente în locurile care nu justific\
[i existen]ei speciilor de faun\ [i flor\ existen]a unei g\ri feroviare.
într-o anumit\ regiune (din lat. habitare HAMBAR - 1. construc]ie pentru
— a locui, a sta undeva, a fi prezent depozitat cereale, diferen]iat\ ca mate-
într-un loc). rial [i sistem de realizare de la o regiune
HABITAT UMAN - teritoriu ame- la alta: din nuiele împletite, lipite cu p\-
najat în care se desf\[oar\ activit\]ile mânt; din scânduri prinse într-un sche-
vitale economice [i sociale ale omului. let de stinghii groase etc. 2. pies\ de
Habitatul uman dep\[e[te limitele peri- mobilier utilitar având forma unei l\zi
metrului construibil al localit\]ilor, inclu- mari [i servind la depozitarea (p\stra-
zând [i importante suprafe]e în care se rea) m\laiului sau f\inei. 3. recipient de
desf\[oar\ activit\]i umane de munc\, nuiele împletite, lipit cu lut, având di-
recreere sau circula]ie, situate în afara mensiuni foarte mari.
acestuia. ~n sensul cel mai larg, habitatul HAMEI - plant\ peren\ c\]\r\-
uman este sinonim cu oicumena. Aceasta toare, din familia moraceelor, cu flori
reprezint\ circa 135 milioane din cele
149 milioane km2 cât însumeaz\ supra-
fa]a uscatului globului p\mântesc.
HALD| - form\ de relief antropi-
c\ rezultat\ din depozitarea sterilului [i
a de[eurilor inutilizabile provenite de la
exploat\rile miniere, din prepararea mi-
nereurilor, de la uzinele metalurgice sau Hamei
151 HAVUZ

unisexuate, cultivat\ pentru inflores- 1:200000), topografice (scara este mai


cen]ele femele, galbene-verzui, formate mare de 1:200000). Dup\ con]inut,
din flori dispuse `n spice ovoide (co- h\r]ile pot fi: geofizice, geologice, cli-
nuri), care con]in lupulin\, o substan]\ matice, pedologice, economice, admi-
aromatic\ folosit\ la fabricarea berii nistrative, politice etc.
(Humulus lupulus). HART| ADMINISTRATIV| -
HAN - ansamblu de construc]ii reprezentare cartografic\ a unit\]ilor
prezent în ]\rile române, îndeosebi în administrative (jude], regiune, comitat,
sec. XVI–XIX, compus din camere de land, departament, district etc.) ce com-
cazare, birt, ad\post pentru animale [i pun o unitate politic\.
vehicule. Unele hanuri aveau [i posi- HART| GEOPOLITIC| - repre-
bilit\]i de a repara vehicule [i de a pot- zentare cartografic\ a unor fapte [i
covi caii. ac]iuni politice, a modului în care aces-
HANGAR - construc]ie de mari tea sunt distribuite teritorial, a impor-
dimensiuni destinat\ ad\postirii avioa- tan]ei pozi]iei unor state [i regiuni din
nelor, prev\zut\, în unele situa]ii, cu punct de vedere politic, a ariei de influ-
instala]ii pentru efectuarea lucr\rilor de en]\ a marilor puteri (economice, mili-
între]inere, de revizie [i de repara]ie a tare etc.).
aeronavelor. HART| IMAGINAR| - repre-
HAN TURISTIC - unitate de caza- zentare grafic\ a unor idei, de regul\
re de tip hotelier, de capacitate mic\ (în politice, desprinse de realitatea spa]ial\,
medie 3–10 camere), amplasat\ în lungul având o conota]ie mai degrab\ imagi-
[oselelor, în apropierea unor sta]iuni sau nar\, la a c\rei construc]ie elementele
ora[e, utilizat\ de cei care se deplaseaz\ subiective joac\ un rol hot\râtor.
cu mijloace de transport auto, c\rora li HART| POLITIC| - reprezentare
s-au creat posibilit\]i de parcare. cartografic\ a unit\]ilor politice (totali-
HART| - reprezentare grafic\ — tatea statelor sau teritoriilor, indiferent
în plan orizontal, folosind diferite pro- de statutul pe care `l au) existente, de
iec]ii cartografice — a unor elemente regul\ la nivel continental sau mondial,
specifice (geografice, geologice, etno- la un moment dat.
logice etc.) de pe suprafa]a globului sau HA{I{ - alcaloid extras din vâr-
de pe o parte a acesteia. Reprezent\rile furile inflorescen]elor femele ale
sunt generalizate, folosind semnele [i cânepii indiene, folosit ca excitant
culorile conven]ionale, [i mic[orate, psihic (Cannabis indica).
utilizând diferite sc\ri de propor]ie. HAT - vezi R|ZOR (1 1).
H\r]ile geografice, în func]ie de scar\, HAVUZ - construc]ie din beton
pot fi: de ansamblu (scar\ mai mic\ de sau piatr\, de forma unui bazin, cu o
1:500000), topografice de ansamblu fântân\ `n mijloc, prezent\ mai ales `n
(scara cuprins\ între 1:500000 [i parcuri, scuaruri, gr\dini publice etc.
HEARTLAND 152

HEARTLAND - termen englez HIDROAMELIORA}II - lucr\ri


propus de H. Mackinder (`n 1904), cu de îmbun\t\]iri funciare (iriga]ii, col-
sensul de pivot sau inim\, care desem- mat\ri, îndiguiri, desec\ri etc.) care au
neaz\ o parte din Eurasia care ar putea drept scop crearea sau men]inerea în sol
controla, sub aspect geopolitic, `ntreaga a unui raport favorabil între ap\ [i
planet\. ceilal]i factori ai fertilit\]ii solului.
HECTAR - unitate de m\sur\ pen- HIDROCENTRAL| - vezi CEN-
tru suprafe]e de teren, egal\ cu aria unui TRAL| HIDROELECTRIC|.
p\trat cu latura de 100 m, respectiv HIDROENERGIE - energie gene-
10000 m2 (simbol ha). rat\ de for]a hidraulic\ a apei, direct
HEGEMONIE - termen ce defi- propor]ional\ cu valoarea masei de ap\
ne[te `ntâietatea, superioritatea `n for]\, [i în\l]imea de la care aceasta cade. Co-
rolul conduc\tor al unui stat, al unui eficientul de conversie hidroenergetic\
partid politic etc. Se poate referi la o al unei hidrocentrale este mare, peste
hegemonie politic\ sau la una econo- 85%, datorit\ folosirii pentru stocare a
mic\. unei mari mase de ap\ cu ajutorul bara-
HELE{TEU - lac special amena- jelor. Un avantaj al hidroenergiei: cos-
jat, rezultat prin inundarea zonelor turile de exploatare [i ob]inere a ener-
joase, cu exces de umiditate, folosit giei sunt mici. Hidroenergia asigur\
pentru cre[terea [i reproducerea pe[tilor. circa 2% din necesarul primar de ener-
HELIOCENTRAL| - central\ gie la nivel mondial.
electric\ în care radia]ia solar\ este HIDROFOR - instala]ie de alimen-
transformat\ prin diferite metode în tare cu ap\ utilizat\ atunci când pre-
energie electric\. siunea de serviciu din re]eaua de dis-
HEMATIT - mineral în care fierul tribu]ie este insuficient\; este alc\tuit\
are o concentra]ie de pân\ la 70%, din pompe, recipiente sub presiune,
al\turi de titan [i mangan. Are culoare compensatoare (cu ap\ [i aer compri-
cenu[ie-neagr\ [i este cel mai r\spândit mat) [i compresoare de aer care asigur\
minereu de fier. Importante z\c\minte presiunea de serviciu.
sunt în regiunea Lacului Superior, în HIDROMECANIZARE - com-
Ucraina (Krivoi-Rog), în Federa]ia plex de procedee de mecanizare a
Rus\ (Ural) etc. lucr\rilor din construc]ii, utilizând dis-
HERGHELIE - cresc\torie de cai pozitive [i instala]ii speciale care per-
care poate cuprinde animale de diferite mit, pe cale hidraulic\, excavarea mate-
rase [i vârste, utilizabile `n scopuri eco- rialului (prin sp\lare sau eroziune),
nomice, sportive. transportul acestuia [i, la viteze mai
HIDROAMELIORARE - ac]iunea mici ale curentului de ap\, depunerea,
prin care se execut\ lucr\rile de hidro- prin aluvionare, în straturi. Aceste pro-
ameliora]ii. cedee de mecanizare sunt folosite la
153 HOLDING

s\parea, adâncirea sau cur\]irea cana- cursele de cai. Elementele esen]iale


lelor, la construc]ia podurilor, digurilor, sunt: pistele de alergare (pentru galop,
rambleelor. trap, antrenament), construc]iile [i ame-
HINDUISM - religie f\r\ `nteme- naj\rile (tribune, vestiare, grajduri, loja
ietor uman, care nu corespunde unui arbitrilor, sala cântarelor etc.).
aspect separat al vie]ii sociale, ca `n HIPOTROFIE URBAN| - proces
cazul altor religii. Este un sistem socio- prin care un ora[ se reduce, atât demo-
-religios care st\ la baza societ\]ii, grafic cât [i teritorial, ca urmare a dimi-
definind `ndatoririle ce revin fiec\rui nu\rii puterii sale economice. Acest
individ, `n func]ie de apartenen]a sa la o proces poate duce, `n timp, chiar la dis-
anumit\ clas\ social\, de vârst\ [i de pari]ia ora[ului.
sex. Acest\ religie este predominant\ `n HISTOGRAM| - diagram\ liniar\
India [i Bangladesh, dar o reg\sim [i `n de compara]ie care se folose[te pentru
alte state din Asia de Sud-Est. vizualizarea, prin coloane sau prisme
HINTERLAND - 1. teritoriu care
graviteaz\ `n jurul unui centru econo-
mic. Fluxurile de materie [i energie
converg spre centrul polarizator, iar
fluxurile de informa]ii se îndreapt\ din-
spre centru spre periferie. 2. arealul de
unde provin exporturile [i unde se dis-
tribuie importurile ce trec printr-un port.
Prin extensie s-a dat acela[i nume sferei
de influen]\ a unui ora[ aflat fie în zona
litoral\, fie în interiorul uscatului. La
Histograme
origine, hinterland înseamn\ zona din
spatele unei a[ez\ri de pe ]\rmul m\rii. volumetrice, a unor serii de date dina-
HIPERTROFIE URBAN| - 1. fe- mice sau a unor elemente componente
nomen de cre[tere exagerat\ a popu- ale unui fenomen colectiv dat (evolu]ia
la]iei unui ora[, mai ales prin migra]ii sau structura popula]iei, structura fon-
din arealele rurale, ora[ul hipertrofiat dului funciar, evolu]ia raportului leu/
având o dezvoltare haotic\. 2. fenomen /dolar etc.).
de distan]are, în ierarhia urban\, a HISTORIOGRAM| - vezi CRO-
unui ora[ în raport cu celelalte. Acest NOGRAM|.
fenomen d\ na[tere unor disfunc]iona- HOLDING - ansamblu de societ\]i
lit\]i în ierarhia urban\, sistemul urban controlate, în baza particip\rii majori-
necesitând o echilibrare planificat\. tare la constituirea capitalului, de o per-
HIPODROM - suprafa]\ de teren soan\ sau de o alt\ societate comercial\
[i construc]ii special amenajate pentru (cuv. engl.).
HOLISM 154

HOLISM - tendin]\ manifestat\ `n rea publicului, hotelurile pot dispune de


natur\ de a se forma prin evolu]ie cre- restaurant, bar, spa]ii pentru întruniri,
ativ\ `ntreguri (sisteme) care reprezint\ recep]ii, piscin\, birou de schimb valu-
mai mult decât suma componentelor. ~n tar etc. ~n func]ie de caracterul hotelului
accep]iunea holistic\ mediul este o ie- (turistic, de cur\ balnear\), de nivelul
rarhie de structuri organizate [i nu suma echip\rii [i de calitatea deservirii,
factorilor care `l compun. hotelurile se clasific\ între 1 [i 5 stele.
HOMOSEXUALITATE - prefe- HOTENTO}I - popor din familia
rin]\ sexual\ a unei persoane pentru un de limbi hotentot\-bo[iman\, r\spândit
partener de acela[i sex. ~n mod obi[- în vechime în Africa de Est [i de Sud.
nuit, ea este respins\ sau pu]in tolerat\ HRI{C| - cereal\ secundar\ origi-
la nivel social. Dup\ anul 1970, au `n- nar\ din Orient, cultivat\ pentru ali-
ceput s\ se constituie cupluri de homo- menta]ia popula]iei [i ca furaj. Este
sexuali care, marginalizate, sunt totu[i cunoscut\ [i sub denumirea de grâu
tolerate, `ndeosebi `n unele ]\ri din negru sau grâu ]ig\nesc, preferând
Europa Occidental\, `n S.U.A., Canada regiunile mai reci [i umede din Euro-
sau Orientul ~ndep\rtat. pa, Canada, Japonia etc. (Poligonum
HORTICULTUR| - ramur\ a fagopyrum).
agriculturii care cuprinde pomicultura, HRUB| - 1. `nc\pere sau galerie
legumicultura, floricultura [i arhitec- subteran\ ramificat\ sau liniar\ folosit\
tura peisager\. pentru depozitarea produselor. 2. cavi-
HOTAR - termen folosit, în gene- tate subteran\ care serve[te ca loc de
ral la nivel de microscar\, pentru de- trecere. 3. bordei, cas\ primitiv\ îngro-
semnarea limitei dintre sate sau chiar a pat\.
limitei dintre vatra [i mo[ia aceluia[i HUERTA - tip de exploatare agri-
sat. ~n geopolitica româneasc\ interbe- col\ mediteranean\ cu spa]ii limitate,
lic\ termenul a cunoscut [i o folosire re- cu o structur\ heteroclit\, format\ din
feritoare la o arie de cuprindere mult câmpuri de talie mic\ [i sere, cu plan-
mai extins\. Uneori este sinonim no- ta]ii de arbori care protejeaz\ de for]a
]iunii de grani]\, fiind un termen speci- vântului. Se g\se[te de obicei în zonele
fic românesc. semiaride, dispunând de o re]ea dens\
HOTEL - cl\dire destinat\ caz\rii, de canale de iriga]ie; produc]ii rentabile
având un anumit num\r de camere cu pe suprafe]e mici (cuv. span.).
unul sau mai multe paturi [i, în unele HUIL| - varietate de c\rbune de
cazuri, apartamente. ~n func]ie de cate- p\mânt superior, cocsificabil, caracteri-
goria de confort, camerele [i apartamen- zat printr-o putere caloric\ brut\ ridi-
tele mobilate sunt dotate cu aparatur\ cat\ (peste 24 MJ/kg) [i un con]inut de
audio-video, echipate cu grupuri sanita- carbon de pân\ la 94%, cu o culoare
re proprii sau comune. Pentru deservi- neagr\ sau neagr\ cenu[ie.
155 HU}ULI

HUNI - triburi asiatice nomade, de HU}ANI - vezi HU}ULI.


neam turanic, din primul val al marii HU}ULI - popula]ie slav\, pu]in
migra]ii de la sfâr[itul antichit\]ii [i numeroas\, din regiunea izvoarelor Si-
începutul evului mediu. A[eza]i în retului [i Cereme[ului, care vorbe[te un
Câmpia Panonic\, au organizat dese dialect ucrainean, având o origine `nc\
incursiuni în Imperiul roman. Au fost neclar\, dup\ unii autori fie rutean\, fie
înfrân]i de o coali]ie condus\ de gepizi. daco-roman\ slavizat\. Sin: HU}ANI.
I
IAZ - lac special amenajat în mici IDENTIFICARE ETNIC| - recu-
forme negative de relief (v\i, depresi- noa[terea apartenen]ei la un grup etnic,
uni), alimentat din apa râurilor, izvoa- manifestat\ atât în rela]iile cu ceilal]i
relor, ploilor, z\pezilor. Iazurile sunt cât [i în percep]ia proprie.
utilizate pentru iriga]ii, piscicultur\, IDENTITATE ETNIC| - comple-
mor\rit, ad\patul vitelor. xul caracteristicilor specifice unui anu-
IAZ BIOLOGIC - bazin amenajat, mit grup etnic, con[tientizate la nivelul
cu adâncime între 0,60–1 m, în care se grupului respectiv, care-l diferen]iaz\
realizeaz\ decantarea apei, sub ac]iunea de alte grupuri etnice.
factorilor naturali. IDEOLOGIE - model de credin]e,
ICONOGRAFIE - ramur\ a isto- valori [i concepte care formeaz\ împre-
riei artelor care se ocup\ cu studiul un\ baza unei viziuni complete asupra
reprezent\rilor figurate ale unui anumit vie]ii umane [i a societ\]ii.
subiect (tem\ istoric\ sau legendar\, IERARHIE - sistem gradual care
personaj sau ora[, epoc\ etc.). ordoneaz\ elementele în func]ie de anu-
Ora[e foarte mari ®

Ora[e mari ®

Ora[e mijlocii ®
Ora[e mici ®
Centre cu func]ii
®
intercomunale
Re[edin]e
®
de comune

Sate, centre de
®
polarizare local\

Sate ®

C\tune ®
A[ez\ri ®
temporare
Ierarhia a[ez\rilor umane
157 ILUMINAT NATURAL

mite criterii [i care reflect\ rela]ii de de- culoare galben\ sau galben-cafenie, ce
penden]\ între elementele inferioare [i pot atinge 1,5 m [i 50 kg, care se con-
superioare. ~n geografia uman\ terme- sum\ fierte sau sub form\ de f\in\. Cele
nul se folose[te cu prec\dere pentru sis- mai mari produc\toare sunt: Nigeria,
temele de a[ez\ri sau arealele urbane. Coasta de Filde[, Ghana, Togo, Benin,
IERARHIE URBAN| - ierarhie Jamaica, Japonia etc. (Dioscorea
stabilit\ la nivel urban, conform rela]iei batatas).
rang–talie, determinat\ în conformitate ILUMINAT - propagarea luminii
cu legea lui Zipf („talia urmeaz\ ran- naturale sau a celei provenite de la o
gul“). Rangul fiec\rui ora[ apar]inând surs\ artificial\, necesare desf\[ur\rii
sistemului urban se calculeaz\ dup\ activit\]ilor umane.
formula ILUMINAT ARTIFICIAL - ilumi-
P nat în care lumina provine dintr-o surs\
r= 1 ,
Pn artificial\. De-a lungul timpului, surse-
unde: r – rangul ora[ului; P1 – popula]ia le de lumin\ artificial\ au fost diferite:
ora[ului de rang 1; Pn – popula]ia l\mpi rudimentare în care se ardeau
gr\simi minerale, l\mpi din argil\ care
ora[ului n; n – orice ora[ din sistemul
utilizau uleiuri vegetale [i chiar mine-
urban. Stabilirea ierarhiei urbane este
rale, l\mpi din metal sau din sticl\ cu
important\ pentru relevarea acelor
fitil din fibre textile, cu gaz de iluminat
puncte în care sunt necesare interven]ii.
(începutul sec. al XIX-lea) sau petrol (a
IGIENA A{EZ|RILOR - ansam-
doua jum\tate a sec. al XIX-lea), l\mpi
blu de m\suri care se iau pentru p\stra-
rea calit\]ii mediului, pentru men]inerea func]ionând pe baza curentului electric
s\n\t\]ii popula]iei în centrele populate (1882).
(urbane [i rurale). Igiena a[ez\rilor cu- ILUMINAT NATURAL - ilumi-
prinde: igiena apei (asigurarea sanitar\ nat datorat radia]iei solare. ~n func]ie de
a surselor, capt\rilor, instala]iilor de tra- lungimea de und\ exist\ urm\toarele
tare, rezervoarelor, conductelor), igiena tipuri de radia]ii: ultraviolete (lungimea
solului, igiena aerului etc. de und\ este cuprins\ între 0,1 [i
IGLU - colib\ construit\ de eschi- 0,3 mm), vizibile (lungimea de und\
mo[i în regiunile polare, din ghea]\ [i între 0,3 [i 0,77 mm), infraro[ii (lun-
din z\pad\. gimea de und\ între 0,77 [i 340 mm).
IGNAM - lian\ ierboas\, de ori- Intensitatea senza]iei luminoase depin-
gine asiatic\ [i african\, cu circa 250 de de de densitatea energiei radiante [i de
specii r\spândite în ]\rile zonelor tropi- lungimea de und\ a acesteia. Lumina
cale umede, musonice [i subtropicale natural\ ajunge la suprafa]a P\mântului
umede. Tuberculii ignamului sunt r\- atât prin radia]ia direct\ cât [i prin cea
d\cini îngro[ate [i transformate, de difuz\, `mpr\[tiat\ în atmosfer\.
ILUMINAT PUBLIC 158

ILUMINAT PUBLIC - modalitate IMOBIL - construc]ie la suprafa]a


de iluminare a str\zilor, pie]elor, par- p\mântului, constituit\ din funda]ie,
curilor, a tuturor spa]iilor de utilitate pere]i, acoperi[ etc., având una sau mai
public\. Primul ora[ în care s-a realizat multe înc\peri care servesc la ad\postirea
iluminatul public a fost Paris (sec. oamenilor, animalelor, materialelor.
al XVII-lea) utilizând felinare cu ulei. IMPACT ASUPRA MEDIULUI -
Ora[ul Bucure[ti a fost unul din primele orice modificare indus\ asupra mediu-
ora[e iluminate cu petrol lampant lui, fie c\ aceasta este negativ\ sau este
(1861), iar Timi[oara a fost primul ora[ benefic\, generat\ în întregime sau
din Europa iluminat cu l\mpi electrice par]ial de activit\]ile unor grupuri uma-
(1895). ne, de produsele sau serviciile oferite
IMA{ - vezi ISLAZ. de acestea.
IMIGRANT - persoan\ care imi- IMPERIALISM - ideologie care
greaz\. justific\ achizi]ionarea sau controlul
IMIGRAN}I CONSEMNA}I - teritoriilor str\ine de c\tre un stat, în
termen ce desemneaz\ a doua genera- ideea exploat\rii resurselor respective.
]ie de imigran]i. Sunt reprezenta]i de ~n acest sens se stabile[te o rela]ie de
copiii n\scu]i din p\rin]i imigra]i, în dependen]\ impus\ între statul imperia-
]ara de imigra]ie. list [i cel dominat. Scopul primar al
IMIGRARE - str\mutare perma- unei politici imperialiste este acela de a
nent\ sau temporar\ a unei persoane, crea un sistem economic ce se bazeaz\
sau unui grup de persoane dintr-o ]ar\ pe preluarea resurselor coloniilor. Ca
în alt\ ]ar\. Cauzele procesului de imi- termen sinonim se poate folosi colo-
grare sunt diferite, ele constând în nialism.
c\utarea de locuri de munc\, asigurarea IMPERIALISM ECONOMIC -
hranei, brain draining etc. putere exercitat\, sub form\ de presiu-
IMIGRA}IE - 1. ac]iune prin care ne economic\, de c\tre un stat asupra
o persoan\ (un imigrant) sau un grup de altuia, în ideea prelu\rii controlului
persoane p\trund într-o ]ar\ str\in\, cu economiei. Se manifest\ prin m\rirea
scopul r\mânerii definitive. Politica exagerat\ a volumului capitalului str\in
imigra]ionist\ poate fi modificat\ de sau a cantit\]ii de bunuri importate,
]ara primitoare în ideea control\rii ratei lucru care îngreuneaz\ sau chiar ani-
de imigrare, dar [i a caracterului etnic, hileaz\ adoptarea unei politici de inde-
social al imigran]ilor. 2. migra]ie privit\ penden]\ economic\.
din punctul de vedere al localit\]ii de IMPLANTARE INDUSTRIAL|
destina]ie, de obicei în cadrul migra]iei - amplasarea unui obiectiv industrial
interna]ionale. Persoanele cuprinse în într-un anumit teritoriu, în func]ie de
acest flux migratoriu se numesc per- natura [i importan]a ramurii industriale
soane imigrante. [i de obiectivele urm\rite. Implantarea
159 INCINT| PORTUAR|

industrial\ poate fi determinat\ de: INADAPTARE LA MEDIU - in-


existen]a unor resurse de materii prime capacitate a unui individ de a se adapta
[i energetice, necesitatea dezvolt\rii unor condi]ii noi de via]\ (condi]ii cli-
unui teritoriu, folosirea echip\rilor unor matice, de locuire, de munc\ etc.).
amplasamente economice realizate, uti- INCA{I - amerindieni din Ame-
lizarea poten]ialului [tiin]ific al cen- rica de Sud care au creat o cultur\ mate-
trelor universitare, prezen]a unor c\i rial\ [i spiritual\ original\ [i un stat
lesnicioase de transport, a unei for]e de deosebit de puternic, `n sec. XV–XVI `n
munc\ calificate etc. zona nord-vestic\ [i central\ andin\,
IMPLOZIA POPULA}IEI - ter- stat cucerit (1532–1534) de conchista-
men introdus de P. Hauser pentru a dorii spanioli condu[i de F. Pizarro.
descrie mi[carea pe scar\ larg\ a popu- INCINERARE A REZIDUURI -
la]iei în afara zonelor rurale (c\tre LOR - distrugere, prin combustie, în
arealele urbane), fenomen caracteristic mod rapid [i în condi]ii de igien\, a
Europei sec. al XIX-lea [i în prezent reziduurilor urbane [i industriale. ~n
multor ]\ri din lumea a treia. urma acestei ac]iuni rezult\ produse
IMPORT - opera]iune comercial\ gazoase [i solide, reprezentând circa
prin care sunt aduse în interiorul ]\rii, în 15–20% din volumul ini]ial al rezidu-
vederea comercializ\rii, bunuri materia- urilor.
le sau spirituale. De regul\, bunurile im- INCINT| - suprafa]\ de teren
portate nu pot fi produse în ]ara respec- înconjurat\ de cl\diri, amenaj\ri sau
tiv\ sau ar fi nerentabil, din punct de împrejmuiri.
vedere economic, s\ fie produse local. INCINT| FORTIFICAT| - su-
IMPURIFICAREA APEI - proces prafa]\ terestr\ împrejmuit\ de ziduri
de schimbare negativ\ a calit\]ii apei, puternice, prev\zut\ cu sisteme de
datorit\ unor substan]e biodegradabile ap\rare, în scopul protej\rii ora[elor,
(care pot fi transformate în compu[i ino- cet\]ilor, castelelor, mân\stirilor etc.,
fensivi prin ac]iunea combinat\ a oxi- specific\ perioadei medievale.
genului [i a microorganismelor) [i nede- INCINT| GOSPOD|REASC| -
gradabile (care rezist\ mult timp la ac- termen ce desemneaz\ un mod specific
]iunea agen]ilor din sta]iile de epurare). de dispunere perimetral\ a casei [i
IN - plant\ anual\ din familia lina- anexelor (grajd, [opron, magazie), în
ceelor, cu tulpina sub]ire [i înalt\ de gospod\ria individual\, caracteristic
60–120 cm, neramificat\ sau pu]in rami- mediului rural din anumite regiuni ale
ficat\, cu flori mici, albastre. Se cultiv\ României (Transilvania, Banat).
în Asia de Sud-Vest [i `n regiunea medi- INCINT| PORTUAR| - supra-
teranean\ pentru semin]e [i în ]\rile fa]\ împrejmuit\ care cuprinde partea
baltice, `n Câmpia Nord-European\ [i terestr\ a unui port, având ca elemente
China etc. pentru fuior (Linum). componente: cl\diri administrative,
INCONFORT 160

cheiuri, platforme, magazii, linii de lor de cazare [i de deservire turistic\ în


garare, instala]ii diverse etc. zonele respective; se poate referi la: cir-
INCONFORT - stare uman\ dato- cula]ia turistic\ total\, circula]ia turis-
rat\ unor forme u[oare de poluare tic\ intern\, circula]ia turistic\ extern\.
fonic\, odoric\, termic\, electromag- INDICATOR CONJUNCTURAL
netic\, putând cauza persoanei afectate AL AVORTURILOR - num\r mediu
u[oare deterior\ri auditive, gustative, de avorturi pe care l-ar efectua o femeie
olfactive, termice. de-a lungul perioadei fertile (15–49 de
INDICATOR - caracteristic\, ex- ani), dac\ s-ar men]ine frecven]a curen-
primat\ numeric, a unei categorii eco- t\ a avorturilor.
nomice sau sociale, la nivelul anumitor INDICATOR CONJUNCTURAL
trepte teritoriale [i cronologice. Este AL FERTILIT|}II - num\rul mediu
no]iunea cea mai general\ pentru o de copii pe care ar putea s\-i nasc\ o
expresie numeric\ determinat\ pe baz\ femeie, de-a lungul perioadei fertile
de observa]ii statistice. Indicatorul are o (15–49 de ani).
anumit\ form\ de exprimare în func]ie INDICATOR DE MORBIDI -
de procesele la care se refer\: m\rime TATE - indicator care m\soar\ frec-
medie, m\rime relativ\, m\rime abso- ven]a îmboln\virilor, durata [i gravi-
lut\. Se pot diferen]ia: indicatori demo- tatea lor etc.
grafici (num\rul de locuitori, densitatea INDICATORI ECONOMICI -
popula]iei, natalitatea, mortalitatea indicatori care reliefeaz\ schimb\rile în
etc.), indicatori economici (for]a de evolu]ia economic\ a unui stat. Se pot
munc\ ocupat\, produc]ia industrial\ pe referi la activit\]i industriale, agricole,
locuitor, produc]ia agricol\ la hectar comerciale, de transport etc.
etc.), indicatori sociali (num\rul de INDICATORUL PRODUC}IEI
elevi [i studen]i, num\rul de cet\]eni ce INDUSTRIALE - indicator care se cal-
revin la un medic etc.), indicatori urba- culeaz\ conform unei formule prin care
nistici (densitatea popula]iei în zona se `nregistreaz\ evolu]ia cantit\]ilor
reziden]ial\, suprafa]a ocupat\ de con- realizate `n perioada curent\ (1) fa]\ de
struc]ii etc.), indicatori tehnico-edilitari perioada considerat\ drept baz\ de
(lungimea str\zilor modernizate, lun- compara]ie (0). Ca element de pondere
gimea re]elei de alimentare cu ap\ [i se utilizeaz\ valoarea ad\ugat\ brut\ la
canalizare etc.). costurile factorilor unitari `nregistra]i `n
INDICATOR AL CIRCULA}IEI perioada de baz\. Se calculeaz\ astfel:
TURISTICE - num\rul de persoane
care se deplaseaz\, într-o unitate de Ipi1/0 = S qi ×VABUi ,
1 0

timp, din localitatea de domiciliu spre S qi ×VABUi


0 0

diferite obiective turistice. El poate `n care Ipi – indicatorul produc]iei indus-


exprima [i gradul de solicitare a dot\ri- triale; qi – cantitatea de produc]ie reali-
161 INDICE DE DISPARITATE INDUSTRIAL|

zat\ din produsul i; VABUi – valoarea INDICE DE CONFORT TERMIC


ad\ugat\ brut\ la costul factorilor uni- - corela]ie între temperatura aerului,
tari, aferent\ produsului i. umezeal\ [i vânt, în contextul în care
INDICE - m\rime rezultat\ din organismul uman caut\ s\-[i men]in\
raportul a dou\ valori diferite ale unui temperatura constant\, prin acumulare
indicator, reliefând varia]ia acestuia în sau cedare de c\ldur\.
INDICE DE CRE{TERE A PO-
spa]iu [i timp. Se exprim\, în majori-
PULA}IEI - vezi RITM DE CRE{-
tatea cazurilor, în procente, dar poate fi
TERE A POPULA}IEI.
utilizat\ [i m\rimea medie sau valoarea
INDICE DE CRE{TERE COM-
absolut\. ~n raport cu baza folosit\ pen- PARAT| A INDUSTRIEI - indice
tru raportare, indicele poate fi: cu baz\ care red\, pornind de la valoarea
fix\ (raportarea tuturor valorilor inter- activilor industriali pe ramuri, stabilit\
venite în evolu]ia unui proces la o va- la dou\ date diferite (T0 – timpul ini]ial
loare de referin]\) [i în lan] (raportarea [i T1 – timpul final), [i de la premisa c\
fiec\rei valori ap\rute în dinamica unui
`n acest interval s-ar fi `nregistrat un
proces la valoarea din perioada ante- ritm de cre[tere similar cu cel de la
rioar\). nivel na]ional, cre[terea relativ\ a
INDICE DE ATRACTIVITATE -
fiec\rei regiuni sau localit\]i raportat\
indice ce reliefeaz\ gradul de atractivi-
la cea `nregistrat\ la nivel na]ional. Se
tate al unui element component al
calculeaz\ dup\ formula
resurselor turistice, func]ie de ponderea
y × (y –x)
sa în totalul resurselor [i de nivelul cali- Ic = r ,
tativ al acestuia. Se calculeaz\ utilizând x
unde: Ic – indice de cre[tere comparat\ a
formula n industriei; yr – activii industriali din spa-
Ia =Sqi × Ci ,
i=1 ]iul local sau regional la T0; x – activii
în care: Ia – indicele de atractivitate; industriali la nivel na]ional la T0; y –
qi – ponderea fiec\rui element (qi = 1); activii industriali la nivel na]ional la T1.
Ci – nivelul calitativ al elementului. INDICE DE DENSITATE - vezi
INDICE DE CONCENTRARE DENSITATE.
INDUSTRIAL| - indice care reliefea- INDICE DE DISPARITATE IN-
z\ decalajele `nregistrate la nivelul DUSTRIAL| - indice care exprim\ va-
fiec\rei industrii fa]\ de distribu]ia loarea ponderat\ a diferen]elor solute
medie na]ional\. Acesta pune `n evi- dintre procentajele activilor industriali
den]\ orient\rile economice regionale din totalul la nivel de ora[ [i procentajele
sau locale [i deta[eaz\ spa]ial regiunile corespunz\toare din profilul mediu na-
sau localit\]ile reprezentative pentru ]ional. Se mai nume[te [i indice de de-
fiecare ramur\ industrial\. via]ie medie [i se calculeaz\ cu formula
INDICE DE DISPERSIE 162

n satelor nere[edin]\; N – num\rul satelor


S
i=1
êxij –xj ê nere[edin]\; S – suprafa]a comunei;
I= n , k – coeficient rezultat din raportul nu-
unde: I – indicele de disparitate industri- meric dintre popula]ia satelor nere[e-
al\; xij – activii industriali din ramura j din]\ [i popula]ia total\ a comunei.
a spa]iului i; xj – activii industriali din Indicele de dispersie al lui
ramura j la nivel na]ional; n – num\rul I. Iordan:
D S
de ramuri industriale. Id = × ,
INDICE DE DISPERSIE - instru- N 10
ment de analiz\ a particularit\]ilor în care: Id – indicele de dispersie;
a[ez\rilor umane care ne ofer\ aprecieri D – suma distan]elor fa]\ de localit\]ile
cantitative [i calitative asupra structurii limitrofe; N – num\rul localit\]ilor limi-
comunit\]ilor umane. O prim\ încer- trofe la care se refer\ distan]ele;
care de a calcula dispersia a fost cea a S – suprafa]a de dispersie (în km2);
10 – coeficient introdus pentru a nu se
lui A. Demangeon:
ajunge la valori prea mari.
(N –N ^) × n INDICE DE DIVERSIFICARE
I= ,
N INDUSTRIAL| - indice ce eviden]iaz\
unde: I – indicele de dispersie;
schimb\rile structurale din industria
N – num\rul total al locuitorilor;
ora[elor [i rezult\ ca produs `ntre suma
N ^ – num\rul locuitorilor din satul de diferen]elor dintre volumul ramurilor
re[edin]\; n – num\rul satelor nere[e- cu diferen]e mai mari de 5% `n acela[i
din]\. interval. Se calculeaz\ dup\ formula
Indicele de dispersie al lui
A. Zierhoffer: Id = {[ S(Ria –Rib) (D > 5%) ] × n × 10–1}3
p×s unde: Id – indice de diversificare a
I= ×k,
d ramurilor industriale; Ri – ramura indus-
în care: I – indicele de dispersie; trial\ i; a [i b – anii de referin]\;
p – media suprafe]ei pe locuin]\; n – num\rul ramurilor industriale cu
s – num\rul caselor din comun\; diferen]e mai mari decât 5%, `n inter-
d – num\rul total de locuitori; k – 0,005. valul de timp considerat.
Indicele de dispersie al lui INDICE DE LOCALIZARE A
J. Chiffre: INDUSTRIEI - indice ce eviden]iaz\
D P importan]a relativ\ a unei industrii
I= × ×k ,
N S dintr-un anumit spa]iu prin raportare la
în care: I – indicele de dispersie; D – dis- locul acestei industrii `n cadrul unei
tan]a sau distan]ele dintre satele compo- regiuni sau al teritoriului na]ional.
nente ale unei comune [i satul de Relativizând distribu]ia industriei fa]\
re[edin]\ al comunei; P – popula]ia de reparti]ia popula]iei, acesta este
163 INDICELE DE AREALITATE

reprezentativ `n depistarea problemelor siderat (vezi [i GRAD DE OCUPARE


regionale sau locale. Se calculeaz\ A TERENULUI).
dup\ formula INDICE DE VIABILITATE
P M URBAN| - indice care m\soar\ media
Iab = ab × a ,
Pb M frecven]elor cele mai intense a valorilor
unde: Iab – indicele de localizare; Pab – procentuale rezultate din raportul dintre
activii din ramura b `n spa]iul a; Pb – popula]ia ocupat\ `ntr-un anumit sector
activii din ramura b la nivel regional de activitate, care serve[te o arie mai
sau na]ional; Ma – popula]ia spa]iului a; larg\ decât ora[ul propriu zis, [i popu-
M – popula]ia la nivel regional sau la]ia total\ a ora[ului respectiv. De obi-
na]ional. cei se folose[te popula]ia ocupat\ `n
INDICE DE MOBILITATE - sectoarele secundar [i ter]iar. Se cal-
raport între num\rul total de parcursuri culeaz\ dup\ formula
(rute sau c\l\torii) ori de kilometri efec- (P –P ) × 100
tua]i de locuitorii dintr-o zon\ de circu-
Iv = 1 n ,
P
la]ie [i num\rul de locuitori din zona unde: Iv – indicele de viabilitate urban\;
respectiv\. P1 – popula]ia ocupat\ `ntr-un sector de
INDICE DE OMOGENITATE
activitate; Pn – popula]ia ocupat\ `n
ETNIC| - indice exprimat prin raporta-
acela[i sector de activitate, dar care
rea produsului dintre suma minorit\]ilor
[i num\rul acestora la popula]ia total\: serve[te intereselor locale; P – popula]ia
total\ a ora[ului respectiv.
Ioe = 10 – Sm × Nm , INDICE DE VITALITATE -
P
în care: Ioe – indice de omogenitate raport, exprimat în procente, între
num\rul n\scu]ilor vii [i num\rul dece-
etnic\; Sm – suma minorit\]ilor (num\-
rul persoanelor care alc\tuiesc etniile da]ilor într-o perioad\ (un an). Sin:
respective); Nm – num\rul minorit\]ilor; INDICELE LUI PEARL.
INDICELE DE ANALFABE -
P – popula]ia total\.
INDICE DE SUPRAFA}| - TISM - raport între num\rul celor ce nu
raport dintre m\rimea suprafe]ei de [tiu s\ citeasc\ [i s\ scrie (în vârst\ de
teren afectat diferitelor folosin]e urbane 15 ani [i peste) [i num\rul popula]iei
[i num\rul de locuitori pe care îi totale.
deserve[te (indice de spa]iu verde, INDICELE DE AREALITATE -
indice de spa]iu public, indice de spa]iu raportul Ia dintre suprafa]a teritoriului
comercial), exprimat în m2/loc. locuit (S) [i num\rul popula]iei respec-
INDICE DE UTILIZARE A tive (P):
TERENULUI - raport între aria S
Ia = (km2/loc.).
desf\[urat\ [i suprafa]a terenului con- P
INDICELE DE DIFEREN}IERE ETNIC| 164

INDICELE DE DIFEREN}IERE S
Is = ×100,
ETNIC| - indicator ce reliefeaz\ P
gradul de fragmentare etnic\ a unui unde: I s – indicele de stabilitate; S –
stat. A fost calculat ini]ial de R. Muir `n num\rul popula]iei originare din teri-
1981; este invers propor]ional, ca va- toriul respectiv; P – popula]ia total\.
loare, cu diferen]ierea etnic\, statul per- INDICELE DEZVOLT|RII UMA-
fect omogen având indicele egal cu NE (IDU) - indice sintetic al dezvolt\rii
100. Are expresia umane care cuprinde trei elemente:
k
n2× 100 , longevitatea (m\surat\ prin speran]a de
Ide = S
i=1N2
via]\ la na[tere), nivelul de educa]ie (cal-
culat ca o medie aritmetic\ ponderat\
unde: Ide – indicele de diferen]iere
între gradul de alfabetizare a popula]iei
etnic\; k – num\rul grupurilor etnice; n [i gradul de cuprindere în înv\]\mântul
– m\rimea grupului etnic; N – popula]ia de toate nivelurile) [i venitul pe locuitor
total\ a statului. (P.I.B. pe locuitor, exprimat în dolari la
INDICELE DE DISIMILARI - paritatea puterii de cump\rare). Se cal-
TATE - m\sur\ a compatibilit\]ii sau culeaz\ dup\ formula
incompatibilit\]ii a dou\ localiz\ri rezi- (I +I +I )
den]iale ale grupurilor sociale. Valoarea IDU = long ed v .
3
sa este cuprins\ între 0 [i 100, care Indicele pentru longevitate se
reprezint\ similaritatea perfect\ [i, ob]ine dup\ formula
respectiv, disimilaritatea extrem\; V –V
n Ilong = real\ min ,
Id = 1 S [Xi –Zi] × 100, Vmax –Vmin
2 i=1 în care: Vreal\ este valoarea înregistrat\
unde: Xi – ponderea grupului X în are- de o ]\r\, o regiune etc.; Vmin = 25 ani;
alul i; Zi – ponderea grupurilor sociale Vmax = 85 ani;
în arealul i; n – num\rul arealelor con- Indicele pentru educa]ie se cal-
siderate. culeaz\ astfel:
INDICELE DESCENDEN}EI FI- (2I + I )
Ied = a c ,
NALE - num\rul mediu al copiilor pe o 3
c\s\torie pentru promo]iile de c\s\torii V –Vmin
`n care Ia = real\ , iar valoarea
(c\s\toriile `ncheiate `ntr-o anumit\ Vmax –Vmin
perioad\ de timp, de obicei un an) cu
real\ este cuprins\ între 0 (Vmin) [i
fertilitate `ncheiat\.
INDICELE DE STABILITATE A 100% (Vmax); Ic se calculeaz\ dup\
POPULA}IEI - reprezint\ procentul aceea[i formul\, având acelea[i valori
din popula]ia unui teritoriu care s-a maxime [i minime.
n\scut [i tr\ie[te în prezent în acel teri- Indicele pentru venit Iv se calcu-
toriu. Se calculeaz\ dup\ formula leaz\ dup\ aceea[i formul\ de baz\, cu
165 INDICELE SINTETIC AL S|R|CIEI

men]iunea c\ P.N.U.D. stabile[te în porare (pe o perioad\ cuprins\ între o


fiecare an nivelul mediu mondial al lun\ [i un an) raportat la mia de
veniturilor în func]ie de care se cal- locuitori.
culeaz\ valoarea maxim\ ajustat\. ~n INDICELE MOBILIT|}II SO -
Raportul dezvolt\rii umane din 1998, CIALE - ponderea popula]iei care [i-a
P.N.U.D. a calculat un nivel mediu de schimbat pozi]ia social\ într-un interva-
5990 PPC $ (dolari la paritatea puterii lul de timp.
de cump\rare) în func]ie de care INDICELE SEGREG|RII - m\-
valoarea maxim\ ajustat\ devine sur\ a diferen]ierii unui grup social în
6311 PPC $. Men]ion\m c\ ajustarea se rela]ie cu totalul grupurilor sociale. Va-
face numai în acele cazuri în care va- lorile indicelui sunt situate în intervalul
loarea venitului real dep\[e[te media 0–100, 0 reprezentând distribu]ia per-
mondial\ sau na]ional\, dup\ caz. fect\ (social-mixt), iar 100 segregarea
Valoarea minim\ folosit\ pe plan mon- maxim\ a grupurilor sociale analizate;
dial este de 100 PPC $. n
Is = 1 S [Xi –Yi] × 100,
INDICELE LIBERT|}II ECO - 2 i=1
NOMICE - indice ce evalueaz\ gradul unde: Is – indicele segreg\rii; Xi – pon-
de libertate din economia unei ]\ri, cal- derea grupului social X din arealul i; Yi
culat pe baza not\rii urm\toarelor ele- – ponderea altor grupuri sociale din are-
mente: politica comercial\, de taxe, alul i; n – num\rul arealelor considerate.
monetar\, bancar\, interven]ia statului în INDICELE SINTETIC AL S|R|-
economie, nivelul investi]iilor str\ine, CIEI - media a patru indici par]iali, cal-
raportul dintre salarii [i pre]uri, drep- cula]i pe baza unui set de indicatori ai
turile de proprietate, legisla]ia în dome- principalelor componente [i cauze ale
niul economic, economia subteran\. s\r\ciei: (a) indicele s\r\ciei econo-
INDICELE LUI PEARL - vezi mice, calculat pe baza urm\torilor in-
INDICE DE VITALITATE. dicatori: ocuparea for]ei de munc\, câ[-
INDICELE MIGRA}IEI EXTER- tigurile salariale medii nete, ponderea
NE - ponderea pe care o au persoanele salaria]ilor în popula]ia ocupat\, ponde-
care migreaz\ în afara statului respec- rea popula]iei ocupate în agricultur\,
tiv, din totalul popula]iei. rata [omajului; (b) indicele priva]iunilor
INDICELE MIGRA}IEI INTER- în capitalul uman, rezultat din indicato-
NE - ponderea, din totalul popula]iei, a rii specifici înv\]\mântului (ponderea
persoanelor care migreaz\ în interiorul copiilor de 7–14 ani necuprin[i în înv\-
teritoriului na]ional (de exemplu migra- ]\mânt, grad de cuprindere în înv\]\-
]ie intrajude]ean\ sau interjude]ean\, mântul liceal) [i s\n\t\]ii (mortalitatea
intraregionat\ sau interregional\ etc.). infantil\, cazuri noi de îmboln\vire prin
INDICELE MIGRA}IEI TEM - boli parazitare [i infec]ioase); (c) indice-
PORARE - num\rul deplas\rilor tem- le priva]iunilor în infrastructur\, derivat
INDIGEN 166

din indicatorii: ponderea popula]iei care secundare [i ter]iare. Procesul de indus-


nu beneficiaz\ de curent electric, de ali- trializare aduce cu sine schimb\ri ma-
mentare cu ap\; (d) indicele lipsei re- jore în structura popula]iei [i în rela]iile
surselor bugetare, calculat pe baza ve- interumane. 2. prelucrare industrial\ a
niturilor proprii ale bugetelor locale. unor materii prime agricole, transfor-
Pentru indicii cu semnifica]ie negativ\ marea lor în produse industriale. 3. apli-
(rata [omajului, ponderea copiilor de carea unor metode, procedee (tehnice,
7–14 ani necuprin[i în înv\]\mânt) for- organizatorice etc.) — specific industri-
mula de calcul pentru a ob]ine valorile ale — în alte ramuri.
standardizate este: INDUSTRIE - ramur\ a produc]iei
V –V materiale [i a economiei na]ionale, în
Ix = real\ min ,
Vmax –Vmin cadrul c\reia se realizeaz\ extrac]ia
iar pentru indicii cu semnifica]ie pozi- combustibililor [i a materiilor prime
tiv\ (câ[tigurile salariale, grad de minerale [i transformarea materiilor
cuprindere în înv\]\mânt) formula de prime de diferite origini (minerale,
calcul este agricole, silvice) în mijloace de pro-
V –V duc]ie [i bunuri de consum, prin utili-
Ix = max real\ .
Vmax –Vmin zarea unor mijloace mecanice.
INDIGEN - 1. (persoan\) care este INDUSTRIE ARTIZANAL| -
originar\ dintr-o anumit\ ]ar\, de ba[- industrie mic\, cu caracter me[te[ug\-
tin\. Sin: ABORIGEN, AUTOHTON (1 1), resc, practicat\ în ateliere mici sau în
B|{TINA{. 2. (despre animale, plante, familie, având ca surs\ de inspira]ie arta
m\rfuri etc.) care cre[te sau se produce popular\.
`n propria ]ar\. Sin: AUTOHTON (2 2). INDUSTRIE MANUFACTURI -
INDUSTRIALIZARE - 1. proces ER| - tip de industrie care transform\
de dezvoltare prioritar\ a industriei, în produsele industriei primare în articole
urma c\ruia aceast\ ramur\ devine fabricate sau produse finite. Sensul mai
dominant\ în economia unei ]\ri sau vechi al termenului de industrie manu-
regiuni. A început cu revolu]ia industri- facturier\ este acela de „fabricat de
al\ (a doua jum\tate a sec. al XVIII-lea) mân\“. Poate fi privit\ ca o industrie
[i a cunoscut modalit\]i diferite de secundar\.
realizare, în raport cu perioada istoric\ INDUSTRIE MIC| - termen ge-
[i condi]iile economico-sociale din neric pentru unit\]ile de produc]ie [i
fiecare ]ar\. Procesul poate fi spontan prest\ri servicii cu num\r redus de an-
(ini]ial) sau planificat (în etapele ulte- gaja]i, care au ca obiect principal de ac-
rioare). ~n primele stadii, procesul de tivitate produc]ia de bunuri de consum,
industrializare impune tendin]a ca articole de uz casnic [i gospod\resc, ar-
ramurile primare s\ fie dominante, ticole de artizanat [i art\ popular\, ma-
asigurând cadrul form\rii industriilor teriale de construc]ii, prest\rile de ser-
167 INFRASTRUCTUR| A C|II DE COMUNICA}IE

vicii. Valorific\ materiile prime, materi- mitarea zonelor de influen]\ a ora[elor


alele locale [i pe cele refolosibile. a preocupat mul]i speciali[ti, dar nu
INFERTILITATE - imposibilita- s-au g\sit solu]ii edificatoare pentru c\
tea de a da na[tere unor fe]i vii [i via- unii s-au limitat la analiza influen]elor
bili, datorit\ unor cauze diferite. Exist\ comerciale ale ora[ului (legea gravi-
mai multe no]iuni: infertilitate total\ [i ta]iei comer]ului cu am\nuntul, formu-
poten]ial\, dorit\ sau voit\, temporar\ lat\ de I. Reilly), al]i autori elaborând
sau definitiv\. ipoteze teoretice (teoria liniilor de egal\
INFLA}IE - cre[tere continu\ a influen]\ a lui S. Godlund sau teoria
nivelului general al pre]urilor, înso]it\ de hexagonal\, a locului central, emis\ de
o sc\dere relativ\ a puterii de cump\rare. W. Christaller [i reluat\ de A. Lösch).
INFLUEN}E CONCURENTE - INFRASTRUCTUR| - ansamblul
rela]ii concuren]iale prezente în zonele sistemelor [i re]elelor tehnice [i insta-
de influen]\ a dou\ sau mai multor la]iilor aferente acestora, prezente la
ora[e apropiate. Rela]iile generate de suprafa]a solului, a apelor sau în subte-
fiecare ora[ în teritoriul din jurul s\u se ran, care asigur\ accesul, transportul [i
manifest\ diferit în privin]a frecven]ei, transmiterea între diferite puncte a ele-
intensit\]ii [i suprafe]ei pe care sunt mentelor componente care intervin în
prezente, iar aria de influen]\ a unui derularea activit\]ilor social-econo-
ora[ nu este posibil de delimitat deoa- mice. Include: sistemul c\ilor de comu-
rece, în spa]iul dintre dou\ sau mai nica]ie, sistemul energetic, sistemul de
multe ora[e apropiate, se contureaz\ telecomunica]ii, sistemele de alimenta-
anumite zone unde se fac sim]ite influ- re cu ap\, energie termic\ etc.
en]e din cel pu]in dou\ ora[e. Deli- INFRASTRUCTUR| A C|II DE
COMUNICA}IE - construc]iile [i in-
stala]iile de care dispune o cale de co-
munica]ie (rutier\, feroviar\, aerian\,
naval\). Pentru c\ile rutiere [i feroviare
infrastructura este alc\tuit\ din lucr\ri
de terasamente, lucr\ri de art\ ingine-
reasc\ (poduri, viaducte, tunele, pasa-
je), lucr\ri de consolidare (ziduri de
sprijin, drenuri). Pentru circula]ia aeri-
an\ [i naval\, infrastructura cuprinde
totalitatea instala]iilor [i construc]iilor
de la sol sau de pe suprafa]a apei, nece-
sare dirij\rii circula]iei, decol\rii, ateri-
z\rii, amenaj\rii, acost\rii aeronavelor
Influen]e concurente [i navelor.
INGINERIA MEDIULUI 168

INGINERIA MEDIULUI - dome- ]iale sau actuale [i `n ruperea echilibru-


niu al tehnicii [i practicii inginere[ti lui afectiv ce caracterizeaz\ tonusul vie-
prin care proiectele [i activit\]ile se ]ii sociale.
abordeaz\ sub toate aspectele (tehnic, INSTABILITATE REZIDEN -
economic, financiar, monetar, social }IAL| - schimbare repetat\ a domi-
[i ecologic) `n rela]ia lor cu mediul ciliului de c\tre un individ sau o
`nconjur\tor [i care necesit\ o munc\ de colectivitate datorit\ modific\rilor inter-
sintez\ [i de coordonare a unei echipe venite în activitatea, nivelul sau modul
multidisciplinare. de via]\ al acestuia/acesteia.
INGINERIE COMPLEX| - fom\ INSTALA}IE NUCLEAR| -
de inginerie care cuprinde consilierea 1. central\ nuclearo-electric\ civil\,
(prestarea de servicii intelectuale, de fix\, inclusiv instala]iile de depozitare,
gestiune, asisten]\ tehnic\), ingineria de manipulare [i tratare a materialelor
procedee (furnizarea de know-how, radioactive de pe acela[i amplasament
acordarea de licen]e) [i ingineria de [i care sunt direct legate de exploatarea
construc]ie (furnizarea de echipamente centralei nuclearo-electrice. 2. reactor
[i materiale, montajul de instala]ii, nuclear, cu excep]ia aceluia cu care este
lucr\ri de construc]ii). echipat un mijloc de transport maritim
INGINERIE CONCURENT| - sau aerian. 3. uzin\ care folose[te com-
tip de inginerie care opteaz\ pentru o bustibil nuclear pentru producerea de
procedur\ sistematic\ de dezvoltare materiale nucleare [i orice uzin\ de
integrat\ a produc]iei, pentru proiec- retratare a combustibilului nuclear
tarea simultan\ a tuturor fazelor de pro- iradiat. 4. instala]ie în care sunt materi-
duc]ie, pentru minimizarea ciclului de ale nucleare, cu excep]ia depozit\rilor
via]\ al produselor [i pentru `mbun\- în vederea transportului. Instala]ia
t\]irea calit\]ii acestora. Se practic\ de nuclear\ include [i cl\dirile sau con-
c\tre echipe multidisciplinare. struc]iile aferente.
INPUT - 1. totalitatea informa]iilor INSTALA}II TEHNICE POPU -
introduse `ntr-un sistem pentru înce- LARE - mecanisme folosite pentru pre-
perea unui calcul, unui ra]ionament în lucrarea diferitelor materii prime în
procesele de studiere, cercetare [i cadrul unor me[te[uguri.
proiectare. 2. totalitatea investi]iilor [i INSTITU}IE PUBLIC| - unitate
eforturilor umane (fizice [i morale), cu personalitate juridic\ care exercit\
consumate într-un demers economic autoritatea public\ central\ sau local\,
sau social (cuv. engl.) indiferent de modul de finan]are a
INSECURITATE - stare emo]io- activit\]ii acesteia.
nal\ resim]it\ la nivel individual, de INTEGRARE ECONOMIC| -
grup sau la nivel social, ce se traduce `n proces complex de dezvoltare a eco-
con[tientizarea unei amenin]\ri poten- nomiei mondiale, ap\rut dup\ anul
169 INTENSITATE ENERGETIC|

1950, care se bazeaz\ pe o treapt\ cali- limitele perimetrului construibil, dar [i


tativ nou\, superioar\, a interdepen- la adaptarea treptat\ a locuitorilor
den]elor [i specializ\rilor între econo- proveni]i din mediul rural la condi]iile
miile diferitelor state, fiind determinat de via]\ de tip urban.
de un ansamblu de factori, între care un INTEGRITATE TERITORIAL|
rol esen]ial îl are revolu]ia tehnico- - principiu de baz\ `n dreptul inter-
-[tiin]ific\ contemporan\. Principiile de na]ional care oblig\ statele s\ se ab]in\
baz\ ale integr\rii economice sunt: de la orice ac]iune de natur\ s\ duc\ la
crearea unui spa]iu economic comun; dezmembrarea unui stat, folosirea
libera circula]ie a capitalurilor, m\r- for]ei, ocuparea unor teritorii str\ine,
furilor, serviciilor [i persoanelor; armo- statuând inviolabilitatea frontierelor.
nizarea legisla]iei în domeniile eco- INTELSAT - organiza]ie interna-
nomic, monetar, financiar [i social; ]ional\ de telecomunica]ii prin satelit,
crearea unor institu]ii comune asupra cu sediul la Washington, înfiin]at\ la 20
c\rora ]\rile participante transfer\ unele august 1964, constituit\ din 134 de sta-
competen]e de natur\ economic\. ~n te. Aceast\ organiza]ie posed\ [i ex-
evolu]ia acestui proces se pot distinge ploateaz\ un sistem de telecomunica]ii
câteva etape: zona economic\ de liber prin satelit cu acoperire cvasimondial\
schimb, uniunea vamal\, pia]a comun\, (regiunile de latitudine mare sunt ex-
uniunea economic\ [i monetar\, inte- cluse). Mai mult de 170 de state, teri-
grarea economic\ total\. torii [i dependen]e sunt legate `ntre ele
INTEGRARE ECONOMIC| TO- prin intermediul celor 20 de sateli]i
TAL| - unificare a politicilor mone- geosta]ionari ai Intelsat. Preia circa 2/3
tare, fiscale, sociale [i instaurarea unor din telecomunica]iile continentale (tele-
institu]ii suprana]ionale. fon, televiziune, transmisie de infor-
INTEGRARE SOCIAL| - proces ma]ii).
prin care subgrupuri componente ale INTENSITATE ENERGETIC| -
societ\]ii particip\ pe deplin la via]a zil- indicator definit ca raportul `ntre con-
nic\ a comunit\]ii, p\strându-[i anu- sumul de energie [i produsul intern brut
mite particularit\]i ale identit\]ii cultu- ce eviden]iaz\ cantitatea de energie care
rale [i individuale. se consum\ `ntr-o ]ar\, pe o anumit\
INTEGRARE URBAN| - inte- perioad\, pentru ob]inerea unei unit\]i
grare a unor teritorii sau popula]ii valorice de produs intern brut. M\rimea
din mediul rural în mediul urban. acestui indicator este dependent\ de
Procesul se refer\ la reconstruc]ia [i nivelul de dezvoltare al economiei res-
remodelarea unor a[ez\ri rurale din pective, structura pe ramuri [i eficacita-
zona periurban\, în vederea realiz\rii tea cu care este folosit\ energia, gradul
unui nivel de confort omogen, de tip de utilizare a capacit\]ilor de produc]ie
urban, pe întreg teritoriul cuprins în etc. Se exprim\ `n t.e.p./1000 $ P.I.B.
INTERAC}IUNE SPA}IAL| 170

INTERAC}IUNE SPA}IAL| - marcaj central, în jurul c\ruia circula]ia


rela]ii sau leg\turi între areale geo- se desf\[oar\ în acela[i sens.
grafice. Termen utilizat de E.L. Ullman INTERSEC}IE MULTIPL| -
pentru a desemna interdependen]a din- intersec]ie, la acela[i nivel, cu peste
tre diferite areale, implicând mijloacele patru ramuri de circula]ie.
de deplasare, bunurile materiale, infor- INTERSTA}IE - distan]a dintre
ma]ia, oamenii etc. care apar]in area- dou\ sta]ii succesive de pe o linie de
lelor în cauz\. ~n ultimii ani, termenul a transport în comun. Lungimea medie
fost folosit pentru studiile legate de optim\ a intersta]iilor este un factor
migra]ii. important în eficien]a exploat\rii
INTERDEPENDEN}| - suma le- transportului în comun [i depinde de
g\turilor [i raporturilor dintre condi]iile mijlocul de transport [i de condi]iile lo-
naturale [i fenomenele social-econo- cale de exploatare. Se admit urm\toa-
mice, care se manifest\ cu intensit\]i [i rele valori medii: metrou — 1000 m,
calit\]i diferite în func]ie de loc, timp, tramvai — 600 m, autobuz — 500 m,
conjunctur\. troleibuz — 400 m.
INTERIORUL LOCUIN}EI - INTERURBA}IE - sistem urban
sum\ de elemente care constituie, de bazat pe existen]a în teritoriu a unor
cele mai multe ori, cea mai concludent\ ora[e de m\rime variabil\, situate la
expresie a modului de via]\ social\ sau distan]e apropiate, dar care au func]ii
familial\ a unei comunit\]i. diferite [i se completeaz\ reciproc.
INTERNET - re]ea interna]ional\ Termenul a fost introdus de c\tre geo-
multi-media care conecteaz\ institu]ii graful suedez Niels Björsjö. Frecvent,
publice [i utilizatori personali, permi- interurba]ia se realizeaz\ atunci când
]ând orice fel de trafic digitalizat (text, apare un ora[ nou al\turi de unul vechi
date, sunet, video). Datorit\ avantajelor cu care, în timp, se une[te. De regul\
oferite a devenit unul dintre cele mai ora[ul nou este rezultatul unor activit\]i
importante mijloace de comunicare, industriale, care îns\ depinde de re]eaua
constituindu-se ca viitoare „autostr\zi comercial\ a ora[ului vechi, ora[ ce
informa]ionale“. contribuie la satisfacerea necesarului de
INTERSEC}IE - loc de întret\iere for]\ de munc\ al industriei din ora[ul
între dou\ sau mai multe drumuri, cu nou. De cele mai multe ori astfel de
amenaj\ri care înlesnesc circula]ia [i situa]ii sunt provizorii, ora[ul n\scut
permit schimbul de trafic. Poate fi la mai recent sau toate ora[ele care al-
acela[i nivel sau la niveluri diferite — c\tuiesc interurba]ia se echipeaz\ trep-
când intersectarea se face prin inter- tat, asigurându-[i toate func]iile urbane
mediul pasajelor denivelate. pentru a ie[i din dependen]\, formând
INTERSEC}IE GIRATORIE - conurba]ii, care prezint\ alte caracte-
intersec]ie, la acela[i nivel, având un ristici.
171 IREDENTISM

INTOLERAN}| - neacceptare [i unde: i – investi]ia specific\; I – valoarea


respingere de c\tre o persoan\, grup, total\ a investi]iei; V – volumul pro-
organiza]ie etc., f\r\ un examen critic duc]iei într-o perioad\ de timp, expri-
prealabil, a unor concep]ii ideologice, mat valoric sau în unit\]i fizice con-
politice, filozofice etc. Poate fi: politi- ven]ionale.
c\, religioas\, rasial\, cultural\, social\ INVESTI}II STR|INE DIREC-
etc., fiind o expresie a urii, lipsei de cul- TE - fluxuri de resurse financiare [i
tur\ [i educa]ie, a [ovinismului [i xeno- nefinanciare (tehnologie, expertiz\
fobiei. managerial\ [i de marketing) care fac
INTRAVILAN - suprafa]\ de teren posibil\ produc]ia interna]ionalizat\.
aferent\ func]iunilor unei a[ez\ri umane: Includ: fondurile investite direct în
zone de locuit, zone industriale, institu]ii str\in\tate de c\tre societ\]ile transna-
social-culturale, transporturi, depozite, ]ionale, veniturile reinvestite ale unei
spa]ii plantate [i de agrement etc. societ\]i str\ine afiliate [i fondurile
INVESTITOR - orice persoan\ luate cu împrumut de la o societa-
care, pe cont propriu, cump\r\, de]ine te-mam\ de c\tre o filial\ a acesteia.
[i vinde valori mobiliare, f\r\ a practica Ele sunt considerate principala surs\ de
intermedierea ca fapt de comer]. finan]are a cre[terii economice pe plan
INVESTI}IE - suma cheltuielilor mondial, componenta cea mai dinamic\
f\cute pentru crearea de noi obiective a fluxurilor economice interna]ionale [i
economice, social-culturale, adminis- cea mai important\ cale de transfer a
trative, pentru retehnologizarea, recon- tehnologiei care duce la stimularea
struc]ia [i extinderea celor existente, competitivit\]ii.
pentru cercetare [tiin]ific\ [i înv\]\- IOBAG - vezi VECIN (2 2).
mânt, pentru ocrotirea s\n\t\]ii [i IPOTEZELE COLBY - expunerea
ap\rarea ]\rii. dinamic\ a dezvolt\rii urbane, funda-
INVESTI}IE DE PORTOFOLIU mentat\ pe existen]a for]elor centrifuge
- cump\rarea de titluri financiare [i a celor centripete (vezi FOR}E CEN-
(ac]iuni, obliga]ii etc.) efectuat\ `n TRIFUGE [i FOR}E CENTRIPETE).
scopul plasamentului acestora pentru IREDENTISM - mi[care politic\
ob]inerea unui venit pe termen scurt sau ap\rut\ în Italia (în sec. al XIX-lea) care
mediu. revendica provinciile locuite de italieni,
INVESTI}IE SPECIFIC| - indi- aflate sub st\pânirea Imperiului austro-
cator care exprim\ valoarea de inves- -ungar. ~n prezent, termenul semnific\
ti]ie ce revine pe unitatea de produs sau conceptul prin care se revendic\ teritorii
servicii, într-o anumit\ perioad\ de locuite de o anumit\ etnie, de c\tre ]ara
timp. Se exprim\ prin formula de origine a etniei în cauz\, sus]inându-se
I pe aceast\ cale segregarea teritoriilor
i= , respective. Se poate exemplifica prin
V
IRIGA}IE 172

iredentismul maghiar, care a ap\rut o ISLAZ - parte a mo[iei unei a[e-


dat\ cu dezintegrarea Imperiului austro- z\ri rurale, improprie culturii plantelor,
-ungar, [i care a ac]ionat asupra statelor nelucrat\ [i pe care cre[te iarba în mod
limitrofe (România, Slovacia, Serbia [i natural, folosit\ ca p\[une. Sin: IMA{,
Austria), tinzând s\ reuneasc\ teritoriile P|{UNE.
locuite de maghiari, chiar [i în cazurile în IURT| - locuin]\ a popula]iilor
care ace[tia erau minoritari. nomade din Asia Central\ de form\ co-
IRIGA}IE - alimentare cu ap\ a nic\ sau semisferic\, alc\tuit\ dintr-un
terenurilor agricole cu deficit de umidi- schelet de lemn acoperit cu pâsl\ sau cu
tate, prin sisteme speciale de instala]ii [i piele.
canale, în scopul asigur\rii sau m\ririi IUT| - plant\ anual\ textil\, culti-
produc]iei agricole. Distribuirea apei se vat\ `n zona tropical\, cu tulpina `nalt\
poate realiza prin inundare sau submer-
de pân\ la trei metri. Din tulpin\ se
siune, prin rev\rsare, prin infiltra]ie,
extrag fibre textile folosite la fabricarea
prin aspersiune sau prin I. „cu pic\tura“
frânghiilor, covoarelor, ]es\turilor dure
(sistem controlat de echipamente elec-
pentru saci etc.
tronice). ~nceputurile acestui sistem de
IZB| - cas\ ]\r\neasc\, construit\
udare artificial\ a plantelor au fost
f\cute cu mii de ani în urm\ în Orientul din lemn, specific\ unor sate ruse[ti.
Mijlociu, apoi acesta s-a diversificat [i IZOCRONE - linii curbe care în-
extins spa]ial foarte mult, fiind prezent chid spa]ii corespunz\toare intervalelor
ast\zi pe toate continentele. de timp necesare pentru parcurgerea, cu
ISLAM - una din cele trei mari re- acela[i mijloc de transport, a distan]ei
ligii ale omenirii, `ntemeiat\ `n sec. al pân\ la un centru de apel dat, având ca
VII-lea de Mahomed (ca profet unic al unitate de m\sur\ un timp stabilit (de
unui Dumnezeu unic — Allah), funda- regul\, o or\ sau o jum\tate de or\).
mentat\ pe textele con]inute `n Coran [i Suprafe]ele dintre dou\ izocrone for-
Suna. Are o expansiune mare `n Asia Oc- meaz\ câmpurile izocronale.
cidental\, Central\ [i de Sud, Africa de IZOLINIE - linie ce une[te punc-
Nord [i Central\, sudul Europei, având `n tele de aceea[i valoare care caracteri-
prezent peste un miliard de adep]i. zeaz\ un parametru, pe o hart\.
~
~MB|TRÂNIRE DEMOGRA - cit\]ii de produc]ie a terenurilor [i a
FIC| - schimbare în structura pe grupe plantelor [i introducerea `n circuitul
de vârst\ a unei popula]ii, prin cre[terea economic a terenurilor neproductive.
propor]iei popula]iei vârstei a treia în ~MP|DURIRE - ac]iune de plan-
sânul unei popula]ii date, realizat\ pe tare a copacilor (arbori) pe un anumit
dou\ c\i: prin reducerea natalit\]ii sin- teren, ce a avut anterior o alt\ folosin]\,
cronizat\ cu m\rirea longevit\]ii datorit\ în scopul de a forma o p\dure.
amelior\rii condi]iilor igienice [i a asis- ~MPREJMUIRE - amenajare care
ten]ei medicale; prin migrarea popula]iei se realizeaz\ în jurul unei suprafe]e
tinere spre alte localit\]i (zone). ~.d. este pentru a o desp\r]i de alte terenuri.
un proces caracteristic popula]iei din Dup\ durat\ pot fi: definitive (executate
]\rile dezvoltate [i se datoreaz\, în prin- din materiale durabile) sau provizorii
cipal, cre[terii duratei medii de via]\ [i (realizate din materiale refolosibile).
sc\derii indicilor de natalitate. Pentru Dup\ destina]ie se disting: împrejmuiri
determinarea gradului de ~.d. se folosesc utilitare (în general pentru paz\ [i pro-
urm\torii indicatori: vârsta medie a unei tec]ie) [i ornamentale (realizate pe cri-
popula]ii, cre[terea valorii acestui indi- terii estetice). Dup\ amplasament se
cator dovedind o accentuare a procesului cunosc: împrejmuiri exterioare (limi-
de îmb\trânire; propor]ia ridicat\ a teaz\ un teritoriu cu o folosin]\ com-
popula]iei în vârst\ de 60 de ani [i peste plex\) [i interioare (limiteaz\ numai o
sau de 65 de ani [i peste; num\rul de anumit\ zon\ dintr-un teritoriu mai
tineri (0–14 ani) ce revin la o persoan\ mare).
vârstnic\. ~MPROPRIET|RIRE - ac]iune
~MBUN|T|}IRI FUNCIARE - prin care statul atribuie unei persoane,
lucr\ri complexe de construc]ii hidro- `n proprietate, un teren sau o con-
tehnice [i agropedoameliorative, de struc]ie, cu sau f\r\ plat\.
prevenire [i `nl\turare a ac]iunii facto- ~NC|LZIRE - proces care pre-
rilor de risc — secet\, exces de ap\, supune existen]a unui ansamblu de
eroziunea solului [i inunda]ii — pe opera]ii [i instala]ii realizate pentru
terenurile cu destina]ie agricol\ sau sil- ridicarea temperaturii aerului sau a ele-
vic\, având ca scop valorificarea capa- mentelor de construc]ie ale înc\perilor
~NDIGUIRE 174

de lucru, de locuit sau de ad\postit pân\ ~NDOCTRINARE - proces de di-


la o temperatur\ optim\ confortului, rijare [i controlare a asimil\rii principii-
sau pân\ la temperatura impus\ de lor fundamentale ale unei ideologii, ba-
necesit\]ile tehnice ale anumitor pro- zat pe tehnici de condi]ionare, de prelu-
cese de fabrica]ie sau condi]ii de func- crare [i asociere cognitiv\, [i utilizând
]ionare. (a) Dup\ modul de realizare, se modalit\]i de control [i autocontrol.
disting: ~. local\ — prin intermediul ~NGR|{|MÂNT - substan]\ sim-
mai multor surse, uneori cu func]ionare pl\ sau compus\, de natur\ mineral\
independent\ [i ~. central\ —, prin care sau organic\, utilizat\ `n agricultur\
se asigur\, din aceea[i surs\, simultan [i pentru cre[terea fertilit\]ii solului.
uniform, c\ldura pentru mai multe cl\- ~NSORIRE - expunerea la radia]ia
diri. (b) Dup\ natura sursei de c\ldur\, solar\ a unei construc]ii sau a unei p\r]i
se deosebesc: ~. cu combustibil solid, a acesteia, a unui teren. Primele forme de
lichid, gazos, ~. electric\, ~. solar\. ~n utilizare a ~. au fost practicate în China [i
func]ie de modalitatea de transmitere a Babilon, iar construc]ia cadranelor sola-
c\ldurii se cunosc: ~. prin conduc]ie, în re (precursoare ale dispozitivelor moder-
care procesul de transmitere a c\ldurii se ne folosite pentru studiul ~.) este atribui-
face în interiorul unui corp sau între t\ lui Anaximandru (sec. al VI-lea î.Hr.).
corpuri aflate în contact direct, ~. prin Asigurarea ~. corespunz\toare este im-
convec]ie (procesul de transmitere se portant\ din punct de vedere igienico-
realizeaz\ prin intermediul unui fluid -sanitar (pentru organismul uman) [i
care se deplaseaz\), ~. prin radia]ie, în economic, prin folosirea într-o m\sur\
care c\ldura se transfer\ în aer prin ra- mai mare a luminii [i c\ldurii solare.
dia]ia emis\ de sursele de c\ldur\ (sobe, ~NTREPRINDERE - agent econo-
radiatoare, panouri solare). mic a c\rui func]ie principal\ este de a
~NDIGUIRE - lucrare care are ca produce bunuri sau servicii destinate
scop principal ap\rarea a[ez\rilor umane vânz\rii.
[i terenurilor agricole împotriva inun- ~NV|}|MÂNT - proces organizat
da]iilor. Se pot realiza ~. [i pentru închi- de instruire [i educare a popula]iei tine-
derea unor incinte portuare, piscicole. re în institu]ii de diferite trepte [i tipuri.
J
JAD - silicat natural de sodiu [i cu pante corespunz\toare ale mun]ilor
aluminiu, cu structur\ compact\, de cu- [i dealurilor pe care alunec\ bu[tenii
loare verde, sticlos, folosit ca piatr\ se- t\ia]i în p\duri.
mipre]ioas\. JOINT-VENTURE - termen ce
JAINISM - religie ([i sistem filo- semnific\ asocierea unor persoane fizi-
zofic autonom despre esen]a universal\) ce [i/sau juridice `n scopul `ntemeierii
care a ap\rut `n India cu aproape 2500 unei noi societ\]i (cuv. engl.).
de ani `n urm\, num\rând aproximativ JOULE - unitate de m\sur\ pentru
patru milioane de adep]i din vestul [i energie, egal\ cu lucrul mecanic efectu-
nord-vestul Indiei. Doctrina — instituit\ at de o for]\ de 1 newton când punctul
de `n]eleptul legendar Mahavira Vard- ei de aplica]ie se deplaseaz\ cu 1 m în
hamana, supranumit Jina Biruitorul — direc]ia [i în sensul for]ei (simbol J).
afirm\ substan]ialitatea sufletului [i JUDE} - unitate administrativ-te-
consider\ `ntregul univers `nsufle]it [i ritorial\ tradi]ional\ în România, alc\-
`nzestrat cu sensibilitate. Este o religie a tuit\ din ora[e [i comune, în func]ie de
asce]ilor, centrat\ pe c\utarea eliber\rii, condi]iile geografice, economice [i so-
ar\tând un respect necondi]ionat vie]ii. cial-politice [i de leg\turile culturale [i
JÉREZ - regiune vini-viticol\ `n tradi]ionale ale popula]iei. J., ca unitate
sudul Spaniei (provincia Cádiz), unde teritorial\, î[i are originea în feudalism,
se produce un vin de calitate superi- când reprezenta un areal condus de un
oar\, cu o arom\ [i un buchet specifice, jude. ~n prezent termenul implic\ [i as-
cu t\ria de 17–20°; prin extensie, nu- pecte sociale [i economice, J. fiind uni-
mele vinului produs `n aceast\ regiune. tatea de baz\ în organizarea administra-
JETEL| - dig cu sec]iunea redus\, tiv\ a teritoriului la nivel na]ional.
construit la gura unui fluviu sau la in- JUNT| - denumire specific\ sta-
trarea într-un port pentru îngustarea lo- telor iberice [i din America Latin\, folo-
cului de trecere a apei în vederea men- sit\ pentru a desemna organe de stat, gru-
]inerii unei adâncimi standard [i pentru p\ri politice (civile/militare), echivalând
ap\rarea malurilor de ac]iunea valurilor. cu adunare, comisie, organ executiv.
JILIP - construc]ie de scânduri sub JUVENILITATE - propor]ia co-
form\ de jgheab, amplasat\ pe versan]ii piilor în cadrul unei popula]ii.
K
KAREZ - canal subteran care adu- KNOW-HOW - ansamblu de
ce ap\, mai ales pentru iriga]ii, de la informa]ii [i experien]e privind noile
poalele muntelui în câmpiile aride înve- procese tehnologice [i modalit\]ile de
cinate; termen folosit `n Irak [i Pakistan. exploatare a noilor utilaje.
KILOGRAM - unitate de m\sur\ KRAAL - tip de a[ezare rural\
pentru mas\, stabilit\ prin conven]ie (`n (sat) al popula]iilor bantu din sudul
1889) ca fiind masa unui cilindru de Africii având cl\dirile (colibele) am-
platin\ p\strat la Biroul Interna]ional de plasate în semicerc în jurul unei pie]e
M\suri [i Greut\]i (Sevres, Fran]a) centrale.
KILOWATT-OR| - unitate de KRATOPOLITIC| - parte com-
m\sur\ pentru energie, `n spe]\ pentru ponent\ a geopoliticii, `n concep]ia lui
energia electric\; R. Kjellen, care analizeaz\ statul ca
1 kWh = 36 × 105 J. form\ de guvern\mânt.
L
LAC ANTROPIC - lac realizat ficiaz\ de un guvern [i un organ legis-
prin interven]ie antropic\ (prin bararea lativ proprii.
apelor sau prin aduc]iuni de ap\), uti- LANDSCAPE - peisaj (cuv. engl.).
lizat `n scopuri hidroenergetice (lac de LAPONI - popula]ie indigen\ din
baraj), pentru agrement [i recreere, pen- nordul Pen. Scandinave [i din vestul
tru iriga]ii (iaz) sau piscicultur\ (he- Pen. Kola.
le[teu) etc. LATEX - lichid l\ptos, alb-g\lbui,
LACRIMA CHRISTI - vin alb sau uneori portocaliu, secretat de vasele
ro[u italian, deosebit de aromat [i sec, laticifere ale unor plante (arbore de cau-
cu un con]inut de alcool de 10–12%, ciuc, cocsagâz, p\p\die etc.).
care se produce `n podgoriile de la LEASING - sistem de finan]are
poalele Vezuviului. prin închiriere sau concesionare a unor
LAM| - mamifer rumeg\tor (`nru- aparate, ma[ini, utilaje etc., pe o peri-
dit cu c\mila) ce tr\ie[te `n zonele oad\ determinat\, dup\ care utilizatorul
muntoase din America de Sud, de circa dobânde[te proprietatea asupra acestora
120 cm `n\l]ime. Domesticit, se folo- (cuv. engl.).
se[te ca animal de povar\. LEASING CROSS-BORDER -
LAMINOR - instala]ie format\ din opera]iune de leasing efectuat\ de o
doi sau mai mul]i cilindri metalici de societate din afara ]\rii, care beneficia-
lucru, sus]inu]i de un cadru, [i mecanis- z\ de o reducere a taxelor vamale pen-
mele de reglare a distan]ei dintre cilin- tru produsele aduse în ]ar\ (expr. engl.).
drii instala]iei. Este folosit la ob]inerea LEGIONARISM - ideologie poli-
unor produse laminate — tabl\, benzi tic\ [i mi[care social\ de extrem\
— care rezult\ `n urma trecerii metalu- dreapt\, specific\ României interbelice,
lui printre cilindrii afla]i `n mi[care de fundamentat\ de A.C. Cuza [i dezvol-
rota]ie. tat\ de C.Z. Codreanu, ce avea ca idee
LAN - suprafa]\ de teren cultivat central\ jertfa mistic\ pentru `n\l]area
cu cereale care se g\sesc `ntr-o faz\ neamului. De[i la baz\ ideile propo-
avansat\ de vegeta]ie. v\duite puteau fi `ncadrate `n na]iona-
LAND - provincie autonom\ spe- lismul românesc, ele au fost profund
cific\ Germaniei [i Austriei, care bene- denaturate [i aplicate `ntr-un mod total
LEGUMICULTUR| 178

eronat. Unul din aspectele specifice le- unor grupuri sociale de diverse m\rimi
gionarismului interbelic era caracterul (societ\]i, na]iuni, comunit\]i, organi-
antisemit [i anticomunist. za]ii, grupuri mici etc.). Atributul defi-
LEGUMICULTUR| - form\ de nitoriu al liderului este exercitarea
agricultur\ specializat\, cu rolul de a func]iei de conducere, luarea deciziilor.
furniza popula]iei urbane produse agri- LIGNIT - c\rbune inferior cu un
cole variate, (legume). Se individuali- grad sc\zut de `ncarbonizare, în care
zeaz\ prin câteva caracteristici distincte: sunt re]inute structurile anatomice ale
depinde de existen]a unei pie]e urbane substan]elor vegetale din care este for-
în proximitatea imediat\, unitatea de mat. Puterea sa caloric\ brut\ este infe-
exploatare este mic\ (gr\din\), tehnica rioar\ cifrei de 24 MJ/kg.
agricol\ angajat\ este uneori foarte dez- LIMITA TERITORIULUI ADMI-
voltat\ etc. NISTRATIV - linia de demarcare a
LEST - greutate suplimentar\ (ap\, teritoriului aferent unei unit\]i adminis-
nisip etc.) cu care se încarc\ o nav\ trative (jude], ora[, comun\).
pentru a-i m\ri stabilitatea. LIMITA URBAN-RURAL - zona
LIBERALISM - doctrin\ care a sau frontiera discontinu\ dintre ora[ [i
ap\rut la sfâr[itul sec. al XVIII-lea `n a[ezarea rural\, în care utilit\]ile rurale
Fran]a [i `n Anglia `n climatul general al [i urbane sunt amestecate, limita fiind
„filozofiei luminilor“. Se disting `n mod definit\ în raport cu ora[ul. Din punct
obi[nuit dou\ tipuri majore de libera- de vedere ecologic limita poate fi asi-
lism: liberalism economic [i liberalism milat\ unei arii de invazie în care den-
politic. Cel economic se bazeaz\ pe o sitatea popula]iei cre[te rapid, iar valoa-
economie de pia]\ care func]ioneaz\ pe rea terenurilor este în ascensiune.
baza mecanismului cererii [i ofertei. ~n Limita interioar\ (limita urban\) se ca-
aceast\ concep]ie se accept\ o anumit\ racterizeaz\ printr-un areal de tranzi]ie
inegalitate `n repartizarea bog\]iilor [i avansat\ de la utilit\]ile rurale la cele
veniturilor, `n m\sura `n care acest urbane. Limita exterioar\ (limita rural\)
lucru provoac\ o cre[tere a produc]iei constituie o suprafa]\ în care se core-
[i, implicit, a veniturilor, refuzându-se leaz\ modul de utilizare a terenului pre-
nivelarea veniturilor atunci când acest ponderent agricol [i infiltrarea de ele-
lucru duce la s\r\cie. Liberalismul mente cu orientare urban\.
politic sus]ine un regim politic bazat pe LIMIT| - termen cu semnifica]ie
parlamentarism, pe pluralitatea partide- geografic\, referitor la discontinuit\]ile
lor politice, pe concep]ia unui stat arbi- dintre diferite regiuni naturale sau
tru, pe libertatea cet\]eanului care se social-economice (caracterizate prin
exprim\ `n mod esen]ial prin vot. omogenitate), folosit cu prec\dere în
LIDER - persoan\ care exercit\ region\rile fizico-geografice sau eco-
puterea sau o mare influen]\ `n cadrul nomico-geografice. Deseori redus\ la o
179 LOCALITATE

linie, limita instaureaz\ o ordine care rane, subacvatice. Dup\ func]ia îndepli-
nu este numai de natur\ spa]ial\, ci [i nit\, se cunosc: linie electric\ de trans-
temporal\. port, linie electric\ de distribu]ie, linie
LIMONIT - minereu de fier format electric\ de utilizare.
în zonele de oxidare ale z\c\mintelor LIPOVENI - popula]ie de origine
de sulfuri, foarte aproape de suprafa]\. rus\, apar]inând vechiului rit ortodox,
Concentra]ia în fier poate ajunge pân\ care este r\spândit\ `n Delta Dun\rii [i
la 48–50%. nordul Podi[ului Dobrogei, precum [i
LINIE A VIE}II - segment de `n unele ora[e ale Moldovei, practicând
dreapt\ (pe axa temporal\) ce leag\ pescuitul, gr\din\ritul [i unele activit\]i
momentul na[terii de momentul dece- agricole.
sului sau de punctul de observare. LITR| - 1. unitate de m\sur\ pen-
LINIE DE BAZ| - linia celui mai tru volum utilizat\ `n trecut, egal\ cu
mare reflux de-a lungul coastei, iar, în 0,322 l `n }ara Româneasc\ [i 0,380 l
unele situa]ii, linia care une[te punctele `n Moldova. 2. unitate de m\sur\ pen-
cele mai avansate spre larg ale insulelor, tru mas\ utilizat\ `n trecut, egal\ cu
stâncilor, ale altor forma]iuni terestre 0,317 kg `n }ara Româneasc\ [i 0,322 kg
din apropierea ]\rmului. De la aceast\ `n Moldova.
linie se delimiteaz\ marea teritorial\. LITRU - unitate de m\sur\ pentru
LINIE DE TELECOMUNICA}II capacitate egal\ cu volumul unui kilo-
- linie de transmitere, la distan]\, a unor gram de ap\ pur\, cu temperatura de
semnale electromagnetice. ~n func]ie de 4°C, la presiunea de o atmosfer\.
natura comunica]iei se deosebesc: linii LIVAD|- suprafa]\ de teren cul-
telefonice, telegrafice, de televiziune, tivat\ cu pomi fructiferi.
fonice, de telecomand\, telecontrol [i LIVR| - 1. funt. 2. veche moned\
telesemnalizare. Dup\ pozi]ia capetelor francez\.
liniilor între care se asigur\ trans- LOBBY - ac]iune exercitat\ de un
miterea semnalelor, se disting: linii de grup de persoane pentru a influen]a
telecomunica]ii urbane, interurbane, deciziile luate de o putere legislativ\
na]ionale, interna]ionale (continentale, sau administrativ\, `n scopul ob]inerii
intercontinentale). unor avantaje pentru alte structuri orga-
LINIE ELECTRIC| - linie de niza]ionale (termen american).
transmitere a energiei electromagnetice. LOCALITATE - form\ de a[ezare
Dup\ tensiunea electric\ se disting: linii stabil\ a popula]iei în teritoriu, alc\tu-
de joas\ tensiune (sub 1 kV); linie de ind un nucleu de via]\ uman\, cu struc-
medie tensiune (pân\ la 30 kV); linie de turi [i m\rimi variabile, diferen]iate
înalt\ tensiune (peste 110 kV). Dup\ în func]ie de: modul de produc]ie al
mediul în care se desf\[oar\, se deo- societ\]ii, specificul activit\]ilor de
sebesc: linii electrice aeriene, subte- produc]ie dominante ale locuitorilor
LOCALITATE AGROTURISTIC| 180

(industrie, agricultur\, transporturi, co- LOCALITATE DE DESTINA}IE


mer] etc.); caracteristicile organiz\rii - localitate în care î[i stabile[te domici-
administrativ-teritoriale; num\rul de lo- liul persoana migrant\. Se apreciaz\ c\
cuitori; caracterul fondului construit; exist\ factori de „atrac]ie“ care deter-
gradul de dotare socio-cultural\ [i de min\ a[ezarea migran]ilor într-o locali-
echipare tehnico-edilitar\. tate: disponibilitatea unor locuri de
L. este alc\tuit\ dintr-o grupare de munc\ mai bune, facilit\]i pentru un
cl\diri de locuit, care, în raport cu venit mai mare; condi]ii favorabile de a
nivelul de dezvoltare, cu preponderen]a ob]ine o educa]ie sau specializare mai
uneia din func]ii sau cu rolul pe care L. bun\; condi]ii mai bune de trai [i de
îl are în teritoriu, mai cuprinde: con- locuit etc.
struc]ii cu caracter politico-administra- LOCALITATE DE ORIGINE -
tiv, economic, institu]ii social-culturale localitate din care pleac\ persoana
[i echip\ri tehnico-edilitare, alc\tuind migrant\, cu schimbarea definitiv\ a
împreun\ un organism complex, viabil, domiciliului. Dup\ unii autori exist\
bazat pe cooperarea p\r]ilor compo- factori de „respingere“ care determin\
nente. Dup\ preponderen]a uneia dintre plec\rile, cum ar fi: epuizarea resur-
func]ii [i dup\ rolul pe care `l înde- selor naturale, pierderea locurilor de
plinesc în teritoriu, L. pot avea specific munc\, tratament discriminatoriu (din
industrial, agricol, balneoclimateric sau punct de vedere religios, politic, etnic
turistic, portuar, administrativ, universi- etc.), catastrofe etc.
tar etc. Dup\ specificul [i ponderea LOCALITATE RURAL| - vezi
activit\]ii economice dominante, m\ri- SAT.
me, caracterul fondului construit, den- LOCALITATE-SATELIT - a[eza-
sitate, nivel de dotare social\ [i echi- re uman\, ora[ sau sat, dezvoltat\, în
pare tehnic\, L. se împart în dou\ mari numeroase cazuri, pe baza unor
grupe: L. urbane (ora[e, municipii) [i L. func]iuni economice proprii, situat\ în
rurale (sate). apropierea unui ora[ important, înde-
LOCALITATE AGROTURIS - plinind, pe de o parte, rolul de descon-
TIC| - a[ezare rural\, cu mai multe gestionare a ora[ului spre care gravi-
gospod\rii agroturistice, cu caracter teaz\, iar pe de alt\ parte beneficiind de
specific, care reprezint\ puncte de activitatea acestuia pe multiple planuri
atrac]ie pentru turi[ti. Acestea au de ordin economic, social-cultural sau
structur\ organizat\, astfel `ncât s\ asi- tehnico-gospod\resc. O condi]ie esen-
gure o ofert\ agroturistic\ adecvat\, ]ial\ în buna desf\[urare a rela]iilor sta-
incluzând elemente specifice [i nealte- tornicite între ora[ul principal [i locali-
rate de etnografie [i folclor, obiective tatea satelit o constitue asigurarea unei
turistice culturale, unit\]i gastronomice re]ele bine organizate de circula]ie [i
cu specific local. transport în comun.
181 LOCUIN}|

LOCALITATE TURISTIC| -
a[ezare urban\ sau rural\ cu func]ii
turistice dezvoltate pe baza resurselor
turistice de care dispune.
LOCALITATE URBAN| - vezi
ORA{.
LOCALIT|}I-DORMITOR - lo-
calit\]i rurale în care reziden]ii re-
prezint\ o popula]ie activ\ înregistrat\
într-o alt\ localitate. Asemenea loca- Loc central
lit\]i sunt rezultatul cre[terii [i redis- bunurile [i serviciile necesare. 2. model
tribuirii popula]iei din centrele urbane matematic de stabilire a influen]ei
mari. Termenul este folosit cu prec\- regionale a centrelor urbane creat de
dere pentru a indica localit\]ile rurale geograful W. Christaller. Pleac\ de la
rezultate din dislocarea popula]iei origi- modul în care un centru urban r\spunde
nare, prin crearea de noi zone reziden- necesit\]ilor de servicii ale zonei încon-
]iale la marginea a[ez\rilor urbane. jur\toare, conturând în acela[i timp [i
LOCALNIC - persoan\ conside- rolul coordonator al ora[ului în terito-
rat\ în raport cu localitatea în care riu, ca [i pozi]ia (ierarhizarea) dife-
tr\ie[te; om din partea locului. ritelor ora[e într-o re]ea urban\ dat\,
LOCA}IE - 1. areal sau spa]iu, în analizat\. Teoria locului central, îmbo-
mod obi[nuit recunoscut [i definit, g\]it\ de al]i cercet\tori, a c\p\tat o
unde este situat un eveniment sau lucru. larg\ utilizare în geografia urban\ [i
~n mod normal, loca]ia este un punct; planificarea regional\. Exprim\ — în
schimbându-se scara de observa]ie fo- esen]\ — num\rul, localizarea, dimen-
losit\, acesta poate c\p\ta o anumit\ di- siunea, distribu]ia spa]ial\ [i func]iunile
mensiune, raportat\ la scar\. Loca]ia unei a[ez\ri umane privite ca sistem
poate fi absolut\ sau relativ\. Loca]ia urban.
absolut\ ne indic\ pozi]ia exact\, folo- LOC DE MUNC| - loc din cadrul
sind coordonatele obiectului. Loca]ia unei întreprinderi, institu]ii, organiza]ii
relativ\ se raporteaz\ la alte elemente în care î[i desf\[oar\ activitatea o per-
ce indic\ gradul de valorificare a po- soan\.
zi]iei (loca]ie optim\). 2. sum\ care se LOCUIN}| - construc]ie unitar\
pl\te[te drept chirie pentru anumite [i singular\ format\ din una sau mai
bunuri luate în folosin]\. multe camere de locuit, prev\zut\, în
LOC CENTRAL - 1. un centru în general, cu dependin]e sau alte spa]ii de
interiorul unei a[ez\ri sau ora[ a c\rui deservire, independent\ din punct de
func]ie primar\ este aceea de a asigura vedere func]ional, având intrare sepa-
popula]iei din ora[ sau împrejurimi rat\ [i fiind folosit\, în principiu, de o
LOCUIN}| COLECTIV| 182

singur\ gospod\rie. Este o form\ de t\]ii de munc\ [i a rela]iilor sociale


ad\post uman utilizat de persoane înru- condi]ionate de unele caracteristici ale
dite între ele pentru satisfacerea anumi- cadrului construit sau amenajat dintr-un
tor nevoi de men]inere [i dezvoltare a teritoriu dat.
vie]ii biologice, psihologice [i sociale LOCUITOR - 1. termen general
(nevoi de refacere a capacit\]ii de mun- utilizat pentru a desemna pe ocupantul
c\, de men]inere [i dezvoltare a st\rii de activ al unei por]iuni a teritoriului, pe
s\n\tate, de cre[tere, educa]ie [i îngri- care o organizeaz\ dup\ nevoile [i aspi-
jire a copiilor, de men]inere a coeziunii ra]iile sale. 2. persoan\ care are domici-
familiei [i de integrare social\). liul obi[nuit într-un loc determinat
LOCUIN}| COLECTIV| - 1. spa- (ora[, regiune, ]ar\ etc.).
]iu de locuit folosit, în comun, de mai LOHN - ansamblu de opera]ii al
multe gospod\rii. 2. termen impropriu c\rui obiect îl constituie prelucrarea
folosit pentru cl\dirile de locuit cu mai materialelor, materiilor prime, pro-
multe apartamente, deoarece aparta- duselor semifinite apar]inând unei p\r]i
mentele sunt doar grupate în aceea[i (importator) de c\tre o alt\ parte
cl\dire. (exportator). Prelucrarea în lohn poate
LOCUIN}| DUPLEX - locuin]\ fi definit\ ca o opera]ie de export de
individual\ cu dou\ niveluri, prev\zut\ manoper\ (lohn activ) [i import de
cu o scar\ interioar\. manoper\ (lohn pasiv).
LOCUIN}| INDIVIDUAL| - LOISIR - termen care semnific\
cl\dire de locuit care este utilizat\ de o timpul liber de care individul poate dis-
singur\ gospod\rie, specific\ mediului pune dup\ dorin]a sa. ~n bugetul de
rural sau cartierelor or\[ene[ti. timp, L. are un rol tot mai mare, pe
LOCUIN}E ÎN{IRUITE - lan] m\sura reducerii s\pt\mânii de lucru
format din locuin]e individuale, parter (cuv. fr.).
sau duplex, construite f\r\ spa]iu între LONGEVITATE - vârst\ maxim\
ele pe dou\ din laturile opuse. Fiecare pân\ la care poate tr\i fiin]a uman\ ca
locuin]\ are un front redus la fa]ada specie; se evalueaz\ în general la 100
principal\ [i posterioar\, deservit de o de ani [i se presupune c\ aceast\ limit\
strad\ sau numai de acces pietonal. nu s-a schimbat în timp.
LOCUIN}E SOCIALE - cl\diri LONGOBARZI - triburi migra-
care au func]ia de locuin]\ pentru colec- toare ale germanilor r\s\riteni care au
tivit\]i omogene. Se utilizeaz\ de multe locuit `n antichitate `n bazinul inferior
ori [i denumirea de c\min (pentru elevi, al fluviilor Elba [i Dun\re. ~n sec. al
pentru studen]i, pentru muncitori VI-lea au invadat regiunile nordice [i
nefamili[ti, pentru b\trâni). centrale ale Italiei, punând bazele unui
LOCUIRE - ansamblul activit\]i- regat cu capitala la Pavia, supus `n 774
lor de refacere [i dezvoltare a capaci- de Carol cel Mare.
183 LUMIN|

LOT - 1. termen utilizat pentru a LUCR|TOR PE CONT PRO -


desemna o suprafa]\ de teren destinat\ PRIU - persoan\ care î[i exercit\ activi-
unor activit\]i agricole speciale: L. tatea în unitatea proprie sau într-o
semincer (pentru înmul]irea semin]elor afacere individual\, f\r\ a angaja nici
de soi), L. de hibridare (pentru ob]ine- un salariat, fiind ajutat sau nu de mem-
rea unor hibrizi), L. zootehnic (pentru brii familiei, neremunera]i.
cre[terea unui grup omogen de ani- LUCRU MECANIC - m\rime fizi-
male), L. demonstrativ (pentru efectua- c\ care caracterizeaz\ un sistem atunci
rea unor experien]e agricole). 2. supra- când acesta ia parte la un proces; `n
fa]a de teren, cu acces la o cale caro- cazul unui corp care se poate deplasa [i
sabil\ de circula]ie, destinat\ amplas\rii asupra c\ruia ac]ioneaz\ o for]\ con-
unei locuin]e. stant\, L.m. al acelei for]e se define[te
LUBRIFIAN}I - hidrocarburi li- ca produsul dintre deplasarea corpului
chide, vâscoase, bogate în parafine, a [i acea parte (component\) a for]ei care
c\ror temperatur\ de distilare se situea- ac]ioneaz\ pe direc]ia deplas\rii. Ca [i
z\ între 380°C [i 500°C [i care sunt energia, L.m. se m\soar\ `n jouli (J).
ob]inute prin distilarea în vid a reziduu- LUMEA A TREIA - denumire
rilor rezultate din distilarea atmosferic\ simbolic\ pentru unele state din Asia,
a petrolului.
Africa sau America Latin\, care sunt
LUCR|RI HIDROTEHNICE -
situate pe o treapt\ inferioar\ de dez-
lucr\ri care pun în valoare resursele
voltare.
hidraulice ale unui curs de ap\. ~n
LUMEA NOU| - termen utilizat
func]ie de scopul urm\rit se disting:
pentru a desemna acea parte a lumii ce
lucr\ri hidroelectrice (pentru ob]inerea
nu fusese descoperit\ de c\tre europeni
de energie electric\), lucr\ri hidroame-
liorative (pentru ameliorarea terenurilor înainte de 1492. Cuprinde continentele
prin asan\ri, iriga]ii etc.), lucr\ri de America de Nord [i de Sud, Australia,
îmbun\t\]ire a naviga]iei, lucr\ri pentru insulele din Marea Caraibilor.
alimentarea cu ap\, pentru piscicultur\, LUMEA VECHE - termenul face
pentru protec]ia împotriva viiturilor, referire la Europa, Asia (]inuturi situate
lucr\ri cu scop turistic. ~n majoritatea pân\ la Malaysia) [i Africa (inclusiv
cazurilor aceste lucr\ri au caracter com- insula Madagascar). Include acele p\r]i
plex, urm\rind mai multe utiliz\ri. ale lumii care erau cunoscute înainte ca
LUCR|TOR FAMILIAL NERE- europenii s\ descopere America [i
MUNERAT - persoan\ ce î[i desf\- Australia.
[oar\ activitatea într-o unitate econo- LUMIN| - radia]ie electromag-
mic\ familial\, condus\ de un membru netic\ ce impresioneaz\ retina ochiului,
al familiei sau o rud\, pentru care nu cu lungimi de und\ (în vid) cuprinse
prime[te remunera]ie sub form\ de între 4000 Å (lumina violet\ extrem\) [i
salariu sau plat\ în natur\. 7500 Å (lumina ro[ie extrem\).
LUMIN| ARTIFICIAL| 184

LUMIN| ARTIFICIAL| - lumi- LUTERANISM - doctrin\ a pro-


n\ produs\ de o surs\ tehnic\. testantismului german, fundamentat\
LUMIN| NATURAL| - lumin\ de reformatorul religios Martin Luther
produs\ de radia]ia solar\. (1483–1546) [i sintetizat\ `n confesiu-
LUNGIMEA INSTALA}IILOR nea de la Augsburg (1530). Lutera-
MECANICE DE URCAT - indicator nismul consider\ esen]ial\ pentru mân-
sintetic ce ilustreaz\ gradul de mobili- tuire credin]a [i nu cultul religios, pe
tate a turi[tilor în cadrul domeniului care l-a simplificat; proclam\ autorita-
schiabil, fiind direct propor]ional cu tea exclusiv\ a Bibliei, respinge tradi]ia
num\rul de turi[ti care beneficiaz\ de sacr\ [i recunoa[te doar dou\ taine —
facilit\]ile acestuia. botezul [i `mp\rt\[ania.
M
MACADAM - înveli[ executat din MACROSTATISM - termen intro-
piatr\, folosit fie ca îmbr\c\minte ru- dus de Fr. Ratzel care reflect\ convin-
tier\, fie ca suport pentru covorul gerea c\ puterea statelor mari (econo-
asfaltic sau, în unele cazuri, ca funda]ie mic\, militar\, politic\) vine din vasti-
pentru alte pavaje. Se realizeaz\ din tatea spa]iilor geografice pe care le
dou\ sau mai multe tipuri de piatr\ posed\.
spart\ calibrat\ (de acelea[i dimensiu- MAGHIARI - vezi UNGURI.
ni) între care se introduce un material MAGISTRAL| - vezi ARTER|
de agregare (bitum asfaltic, ciment, pul- DE CIRCULA}IE.
bere mineral\ umezit\), pentru a ob]ine MAGLEV - tren cu propulsie mag-
o leg\tur\ foarte strâns\. netic\, denumit [i „trenul zbur\tor“,
MACAZ - schimb\tor de direc]ie, care pân\ la viteza de 100 km/h ruleaz\
la calea ferat\ sau tramvai, care permite `n mod conven]ional, iar dup\ acest
dirijarea materialului rulant. Este o prag se deplaseaz\ la 10 cm deasupra
por]iune mobil\ a [inelor [i poate fi solului pe baza sustenta]iei [i propulsiei
comandat local sau de la distan]\. magnetice. Trenul a fost realizat ini]ial
MACAZ AERIAN - schimb\tor `n Japonia [i de]ine recordul mondial de
de direc]ie amplasat la bifurcarea linii- vitez\ pentru transportul feroviar, cu
lor de troleibuz. 517 km/h.
MACEDONENI - 1. popor indo- MAGNETIT - minereul cel mai
-european `nrudit cu grecii, din Mace- c\utat pentru ob]inerea fontei [i o]elu-
donia antic\. 2. popor din ramura slavi- lui, având o concentra]ie de pân\ la
lor de sud, care locuie[te `n ]\rile din 72% fier; cele mai cunoscute z\c\minte
Pen. Balcanic\, de religie cre[tin\ orto- sunt în Federa]ia Rus\ (regiunea
dox\ (marea majoritate) sau musulman\, Uralului de Sud [i Kursk–Belgorod), în
vorbitor de limb\ macedonean\ (o limb\ Suedia (Kirunavaara) etc.
indo-european\ slav\, `nrudit\ cu greaca MAGNEZIU - metal alcalino-p\-
veche). 3. cet\]eni ai Rep. Macedonia. mântos care se poate extrage din do-
MACROECONOMIE - ansamblul lomit, magnezit, olivin\ [i brucit. Este
activit\]ilor economice la nivel na]ional utilizat în industria aeronautic\, la ob-
(ex: venitul na]ional, investi]ii etc.). ]inerea unor aliaje speciale etc.
MAHALA 186

MAHALA - areal alc\tuit din case MANDARIN - arbore fructifer


îngr\m\dite, sub standardul normal al sempervirescent, din genul citrus, înalt
ora[ului, locuit de clasa s\rac\, de [o- de 3–4 m, cu frunze eliptice, fructe
meri, imigran]i, care nu î[i permit con- sferice mult turtite (cu coaja relativ
di]ii normale de trai. ~nglobeaz\ insta- sub]ire [i portocalie, cu pulpa dulce,
la]ii sanitare precare, facilit\]i urbane u[or acidulat\ [i aromat\). Principalul
s\race [i sunt predispuse incendiilor. produc\tor este Asia (80% din pro-
Aceste areale au un grad ridicat al cri- duc]ia mondial\), urmat\ de Europa,
minalit\]ii, vandalismului, alcoolismu- zonele produc\toare fiind cele cu climat
lui sau al altor forme de devia]ie com- tropical [i subtropical (Citrus nobilis).
portamental\. MANGAL - c\rbune de lemn ob-
MAHON - vezi ACAJU. ]inut prin arderea mocnit\ a lemnului
MAIDAN - loc viran deschis care sau ca produs secundar la distilarea
se afl\ `n interiorul sau la marginea unei uscat\ a lemnului, utilizat îndeosebi la
localit\]i. producerea c\rbunelui activ.
MAJARC| - vi]\-de-vie româ- MANGAN - metal alb-cenu[iu, cu
duritate mare, prezent în natur\ sub
neasc\, r\spândit\ `n zonele cu terenuri
form\ de oxizi, întrebuin]at la fabricarea
nisipoase, cu boabe mari verzui, cu pete
unor o]eluri cu propriet\]i speciale.
ruginii, ce d\ vinuri de mas\ de calitate
MANGOTIER - arbore fructifer
superioar\.
ve[nic verde, originar din Asia de Sud,
MALGA{I - locuitori apar]inând,
înalt de 10–15 m (dar poate ajunge pân\
de obicei, rasei mongolide, care tr\iesc
la 30 m), cultivat în propor]ie de 80%
`n Insula Madagascar. în Asia pentru fructele sale numite
MALNUTRI}IE - lipsa sau insufi- ,,mango“, suculente, dulci [i aromate,
cien]a unor elemente nutritive esen]iale, dar [i pentru mugurii florali consuma]i
în special proteine, din hrana unei per- în alimenta]ie.
soane, care poate duce la diferite defi- MANIOC - plant\ erbacee peren\,
cien]e sau boli, cum ar fi beri-beri etc. de climat tropical, cu r\d\cini tubercu-
MANAGEMENT - 1. [tiin]\ mul- late, bogate în amidon (25–45%). Este
tidisciplinar\ care se ocup\ cu studiul originar\ din Brazilia [i are dou\
proceselor de conducere, anticipare, variet\]i: M. dulce (Manihot dulcis) [i
organizare, antrenare [i control a tutu- M. amar (Manihot utilissima), acesta
ror tipurilor de resurse, `n vederea atin- din urm\ foarte productiv, cu tuberculi
gerii anumitor scopuri. 2. proces prin de 1 m lungime. Din f\ina de M. se
care se prev\d, se organizeaz\, se coor- prepar\ tapioca — aliment de baz\ al
doneaz\ [i se evalueaz\ activit\]ile des- popula]iei din zonele tropicale. Princi-
f\[urate `ntr-un sistem, `n vederea de- palele produc\toare: Nigeria, Brazilia,
rul\rii cu eficien]\ maxim\ (cuv. engl.). Thailanda, Zair, Indonezia, India etc.
187 MARKETINGUL TURISMULUI

MANOPER| - 1. cantitatea de MARF| PERISABIL| - marf\


munc\ necesar\ pentru a realiza un pro- care în timpul transportului, manipu-
dus, a presta un serviciu, a executa o l\rii, depozit\rii î[i poate pierde din
lucrare sau o opera]ie. 2. sum\ de bani calit\]ile sale ini]iale.
cuvenit\ pentru efectuarea unei munci. MARGINE URBAN| - zon\ care
MANSARD| - spa]iu locuibil si- se caracterizeaz\ prin procese de
tuat sub acoperi[ul cu pant\ frânt\ al schimbare func]ional\, disputat\ din
unui imobil. Are avantajul folosirii unei punctul de vedere al utiliz\rii terenului
p\r]i importante a podului unei cl\diri, (din folosin]\ rural\ trecând într-una
dar [i dezavantaje ca: lumin\ natural\ urban\).
insuficient\, tavan înclinat, dificult\]i în MARKETING - ansamblu de
asigurarea izol\rii termice. Termenul metode, tehnici [i activit\]i care vizeaz\
provine de la numele inginerului fran- studiul raporturilor dintre cerere [i
cez François Mansard. ofert\. Principiul de baz\ este ca activi-
MANUFACTUR| - 1. form\ de tatea economic\ s\ fie permanent adap-
produc]ie în care predomin\ munca tat\ la cerin]ele prezente [i viitoare ale
manual\. 2. întreprindere industrial\ MARKETING

destinat\ produc]iei de bunuri de con-


CERCETARE
sum în care domin\ munca manual\ [i
unde un rol important revine talentului CUNOA {TERE

[i abilit\]ii lucr\torilor. ADAPTARE AC }IUNE

MAREE NEAGR| - form\ de po-


luare cu petrol sau produse petroliere a PROGNOZ|
m\rilor [i oceanelor, care afecteaz\ eco-
sistemul marin [i regiunile litorale, a- CERERE OFERT|
vând drept cauze accidente ale petro-
lierelor, fisurarea conductelor subma- PROFIT
rine de petrol etc.
MARE LIBER| - totalitatea supra- Marketing
fe]elor marine situate dincolo de limitele consumatorilor interni [i externi [i s\
zonelor economice exclusive, constitu- poat\ satisface aceste cerin]e cu o efi-
ind patrimoniu comun al umanit\]ii. cien]\ cât mai mare (cuv. engl.).
MARE TERITORIAL| - fâ[ia de MARKETINGUL TURISMULUI
mare cuprins\ între 3–12 mile marine, - totalitatea m\surilor cu ajutorul c\rora
situat\ de-a lungul litoralului unui stat, conducerea unei societ\]i sau `ntreprin-
dincolo de liniile de baz\. deri turistice poate cerceta rela]ia pro-
MARF| - produs al muncii desti- dus–pia]\, organizând [i dirijând pe baza
nat schimbului prin vânzare/cump\rare, lor toate activit\]ile economice care se
care satisface o necesitate social\. apreciaz\ ca fiind necesare evalu\rii
MARMUR| 188

capacit\]ii de cump\rare a clientelei po- MATERIAL LEMNOS - lemnul


ten]iale [i transform\rii acesteia `ntr-o de lucru (rotund sau despicat) [i lemnul
cerere efectiv\ pentru un anumit produs de foc — ob]inut ca rezultat al aplic\rii
sau serviciu turistic, precum [i furniza- t\ierilor autorizate de produse prin-
rea acestuia consumatorului, `n scopul cipale, secundare, accidentale [i din
realiz\rii profitului preconizat [i altor ac]iuni de igienizare a p\durilor —,
obiective stabilite `n programele de dez- cheresteaua, lemnul ecarisat sau cioplit,
voltare a `ntreprinderii turistice. lemnul brut, prelucrat sau semifabricat.
MARMUR| - calcar sau dolomit MATERIAL RADIOACTIV -
cristalizat, format prin metamorfismul material, în orice stare de agregare, care
unor roci sedimentare carbonatice. Are prezint\ fenomenul de radioactivitate,
culoare alb\ sau colorat\ (roz, bej, ce- inclusiv de[eurile radioactive.
nu[iu, verde, negru, ro[u etc.) [i, prin MATERIAL RULANT - totalita-
[lefuire, devine lucioas\. Se utilizeaz\ tea mijloacelor care se deplaseaz\ pe
ca material de construc]ie sau ornamen- calea ferat\: locomotive, automotoare,
tal (`n sculptur\), la fabricarea diferite- vagoane de c\l\tori, de marf\ etc.
lor obiecte decorative. MATERIE PRIM| - obiect al
MARXISM - ideologie de stat ce muncii care poate fi prelucrat [i trans-
are la baz\ gândirea teoretic\, filozo- format în cadrul proceselor de pro-
fic\, sociologic\, economic\ [i politic\ duc]ie. ~n func]ie de mai multe criterii
a lui Karl Marx (1818–1883), ce a insu- se pot distinge: materii prime industri-
flat mi[carea comunist\. Dup\ opiniile ale [i agricole; principale [i auxiliare;
unor sociologi (T. Bottomore, 1978), M. naturale [i sintetice; animale [i vege-
poate fi privit ca „o teorie sociologic\ tale; autohtone [i din import.
printre altele sau un corp unic de gân- M|N|STIRE - ansamblu de con-
dire, o lume intelectual\ complet pro- struc]ii care servesc activit\]ii unei
prie, care constitue o alternativ\ radi-
cal\ a sociologiei ca mijloc de a `n]ele-
ge [i orienta ac]iunea uman\ `n societa-
te“. M. poate fi privit ca o filozofie cri-
tic\ care exprim\ punctul de vedere asu-
pra lumii al proletariatului revolu]ionar.
MASS-MEDIA - totalitatea mijloa-
celor de comunicare în mas\: presa scri-
s\, radiou, televiziune, telefon, telegraf,
casete audio-video, afi[e, imprimate etc.
[i alte mijloace care pot duce la amplifi-
carea informa]iilor, la l\rgirea orizontu-
lui de cuno[tin]e al popula]iei. M\n\stire
189 MEDIU RURAL

colectivit\]i c\lug\re[ti. ~n cultul orto- poate aplica la toate fazele procesului


dox m\n\stirea are în centru biserica, în de produc]ie: preg\tirea terenului, îns\-
jurul c\reia sunt distribuite construc]iile mân]area [i între]inerea culturilor, re-
anexe: corpul de chilii, paraclisul, cuh- coltarea, transportul, condi]ionarea se-
nia, turnul-clopotni]\ etc. La m\n\sti- min]elor [i a produselor.
rile de cult catolic biserica se afl\ pe MECANIZARE ÎN ZOOTEHNIE
una din laturile unei cur]i interioare, în - mecanizare a procesului de cre[tere [i
jurul c\reia se afl\ dormitoarele, refec- exploatare a animalelor, realizat\ prin
toriul etc. mecanizarea aliment\rii cu ap\, a pre-
M|R - pom fructifer specific zo- g\tirii [i distribuirii hranei, a între]inerii
nei temperate, din familia rozaceelor, animalelor [i spa]iilor de ad\post, a tun-
originar din nord-vestul Asiei [i sud- sului [i mulsului.
-estul Europei care, datorit\ hibrid\rii MEDIE DE VÂRST| - vârst\ me-
rapide, prezint\ peste 10000 de varie- die a popula]iei, calculat\ ca raport din-
t\]i. Este înalt de pân\ la 10 m, cu flori tre suma total\ a vârstelor individuale [i
alb-rozalii [i fructe sferice turtite, de num\rul de indivizi.
diferite culori, bogate în vitamine MEDIU - ansamblul factorilor fi-
(Malus domestica). zici [i fenomenologici, rezultat al inte-
M|RIME OPTIM| A UNUI gr\rii mediilor natural, artificial [i so-
ORA{ - acea dimensiune demografic\ cio-economic, care condi]ioneaz\ via]a.
a unui ora[ la care acesta ob]ine maxi- MEDIU CONSTRUIT - totalitatea
mum de beneficii. Pân\ la un anumit construc]iilor [i amenaj\rilor create de
punct — ce exprim\ m\rimea optim\ a om pentru satisfacerea necesit\]ilor sale
ora[ului — beneficiile ob]inute dep\- de produc]ie [i de locuire.
[esc costurile impuse de cre[terea ora- MEDIU ECONOMIC - ansamblul
[ului, dar dup\ dep\[irea acestui nivel factorilor care pot influen]a activitatea
cre[terea popula]iei induce disfunc]io- economic\ dintr-un anumit teritoriu,
nalit\]i, datorit\ efectelor negative ale cuprinzând restric]iile naturale [i soci-
aglomer\rii excesive. ale care trebuie identificate pentru o
M|R P|DURE} - arbore din desf\[urare optim\ a activit\]ii econo-
familia rozaceelor ce tr\ie[te în p\du- mice.
rile din regiunile de deal [i câmpie ale MEDIU RURAL - mediu social [i
zonei temperate, înalt de pân\ la 15 m, fizic care se caracterizeaz\ prin popu-
cu ramuri spinoase [i fructe mici, foarte la]ie redus\; prezen]a a dou\ com-
astringente. Se folose[te ca portaltoi ponente teritoriale — vatra (utilizat\
pentru m\r (Malus sylvestris). pentru satisfacerea nevoilor de locu-
MECANIZAREA LUCR|RILOR ire) [i mo[ia (pe care se practic\ acti-
AGRICOLE - înlocuirea muncii ma- vit\]ile economice); o activitate pro-
nuale cu munca mecanizat\, care se ductiv\ preponderent agricol\; o slab\
MEDIU UMAN 190

concentrare a fondului construit în teri- bronzului din blocuri de piatr\ brut\


toriu (densitate sc\zut\); o dotare socio- sau cioplite sumar.
cultural\ [i o echipare tehnico-edilitar\ MEGALOPOLIS - 1. termen folo-
reduse. sit de Jean Gottmann în anul 1961, în
MEDIU UMAN - parte a mediului lucrarea sa cu acest titlu, pentru desem-
alc\tuit\ din realitatea oferit\ de natur\ narea concentr\rii urbane din nord-estul
[i de valorile create de om, în care soci- S.U.A., în lungul litoralului atlantic, pe
etatea î[i realizeaz\ cerin]ele materiale, o lungime de aproape 850 km, în care
culturale, sociale etc. numeroase ora[e graviteaz\ `n jurul
MEDIU URBAN - mediu social [i marilor centre polarizatoare, fiecare fi-
fizic alc\tuit dintr-un num\r de factori ind o puternic\ aglomera]ie urban\:
ce confer\ atribute urbane cadrului în New York, Philadelphia, Baltimore, Pit-
care tr\ie[te o anumit\ popula]ie: acti- tsburgh, Washington. Statisticile arat\
vitate productiv\ cu preponderen]\ nea- c\ aceast\ uria[\ concentrare urban\
gricol\, concentrare a popula]iei [i a grupeaz\ peste 50 de milioane de locu-
fondului construit (densitate ridicat\), itori, mai mult de o cincime din popu-
deservire socio-cultural\ complex\, la]ia activ\ a S.U.A., aproape o treime
grad ridicat de echipare tehnico-edili- din venituri [i salarii, un sfert din pro-
tar\. Este un tip de mediu înconjur\tor duc]ia industrial\ etc. Se utilizeaz\ de
aproape complet artificializat, caracteri- asemenea pentru a desemna orice arie
zat prin urm\toarele func]ii principale:
de locuit, productiv\, cultural\, adminis-
trativ\ [i de servire, de comunicare, eco-
logic\ [i de recreere, estetic\, strategic\. Norcester BOSTON

MEGALIT - nume dat unor monu- Hartford


New Haven Providence
mente funerare sau religioase construite NEW YORK
Scranton
în epoca neolitic\ [i la începutul epocii
Trenton
PHILADELPHIA
BALTIMORE Atlantic City

WASHINGTON

Richmond OCEANUL
Norfolk ATLANTIC

Complex megalitic Megalopolis


191 METODA ANALIZEI

urban\ supradimensional\ care a evolu- comer]ul exterior este considerat un


at gradat prin unirea structurilor metro- mijloc care permite ob]inerea de aur [i
politane [i a ora[elor, [i care opereaz\ ca acumularea bog\]iilor `n interiorul unei
un sistem urban polinuclear. Conform ]\ri datorit\ unui excedent comercial.
lui C. Doxiadis, megalopolisul se indi- MESERIE - calificare profesional\
vidualizeaz\ prin popula]ii de peste 10 ob]inut\ în urma unui proces de
milioane de persoane [i prin faptul c\ [colarizare [i prin practic\. ~n sens
încorporeaz\ mai mult de o metropol\. restrâns, termenul este folosit pentru a
2. termen generic folosit pentru desem- defini preg\tirea personalului tehnic
narea celor mai mari concentr\ri urbane. sau de specialitate care execut\ prelu-
MEGATENDIN}E - concept difu- crarea sau transformarea obiectelor
zat de sociologul american J. Naisbitt muncii sau presteaz\ anumite servicii.
care se refer\ la tendin]ele de baz\ — ME{TE{UG - 1. form\ de munc\
tehnologice [i social-economice — ale manual\ calificat\, bazat\ pe folosirea
lumii contemporane. Aceste tendin]e unor unelte simple. 2. abilitate, m\ies-
trebuie luate `n considerare pentru ela- trie, pricepere. 3. metod\, procedeu
borarea strategiilor geopolitice de c\tre practic, mijloc.
statele lumii. METABOLISM URBAN - termen
MEI - cereal\ secundar\ cu o larg\ preluat din biologie care desemneaz\
r\spândire în Asia [i Africa, mai ales în capacitatea de concentrare a bunurilor
zona savanelor, originar\ din Africa. Ca de c\tre un ora[ `n scopul prelucr\rii
[i sorgul, este ,,cereala oamenilor lor, pentru a asigura consumul propriu
s\raci“, cultivându-se în zonele calde, [i realizarea leg\turilor de schimburi cu
secetoase, dar [i temperate. Din punct exteriorul. Termenul este justificat
de vedere alimentar, statisticile F.A.O. având `n vedere similaritatea dintre
men]ioneaz\ cinci variet\]i importante: func]iile organismelor vii [i acelea ale
meiul lumânare, eleusinul, meiul co- organismului urban.
mun, meiul p\s\resc [i meiul japonez. METAMORFOSI - sistem de ilu-
MELAS| - gen de sirop, de cu- minat pus la punct `n Italia, care per-
loare brun\-neagr\, rezultat în urma mite reglarea intensit\]ii [i culorii
fabric\rii zah\rului din sfecl\ sau trestie luminii prin telecomand\; poate memo-
de zah\r, care poate fi folosit ca materie ra 87 de combina]ii de lumini diferite.
prim\ pentru industria spirtului, romu- METIS - persoan\ provenit\ din
lui, ca hran\ pentru animale. doi p\rin]i de rase diferite.
MERCANTILISM - doctrin\ ela- METODA ANALIZEI - metod\
borat\ `n sec. XVI–XVII, dup\ care utilizat\ `n geografie care const\ `n
bog\]ia esen]ial\ a unui stat este consti- descompunerea obiectelor, fenomene-
tuit\ de volumul rezervelor de metale lor [i proceselor studiate `n p\r]ile lor
pre]ioase. ~ntr-un sistem mercantil, componente pentru observarea [i
METODA AREALELOR 192

cunoa[terea `n detaliu a caracteristicilor METODA MODELELOR - meto-


[i func]iilor pe care le au. d\ modern\ folosit\ `n geografie care
METODA AREALELOR - meto- const\ `n imitarea material\ sau men-
d\ de reprezentare pe hart\ a unor tal\ a unui sistem ce exist\ `n realitate,
fenomene sau procese economico-so- prin construirea special\ de analogii cu
ciale cu r\spândire discontinu\ în teri- care sunt reproduse principiile orga-
toriu, care sunt delimitate fie prin linie niz\rii [i func]ion\rii acestuia. Ea ser-
curb\ închis\ (areale absolute), fie prin ve[te la u[urarea `n]elegerii fenomene-
linii curbe întrerupte (areale relative). lor complexe, prin schematizare, adu-
METODA CARTOGRAFIC| - când un plus de orientare [i claritate.
metod\ specific\ geografiei care const\ METODA PUNCTULUI - metod\
`n reprezentarea grafic\ a proceselor [i de reprezentare prin care se pot reda
fenomenelor geografice, `n scopul cu- cartografic, cantitativ [i exact fenome-
noa[terii localiz\rii spa]iale, a extinderii ne demografice, ale produc]iei materia-
[i structurii acestora, surprinse `n dife- le, precum [i dinamica fenomenelor.
rite etape, ca [i a rela]iilor de cauzalitate
existente la un moment dat.
METODA INDUCTIV-DEDUC -
TIV| - metod\ aplicat\ `n geografie,
bazat\ pe cunoa[terea realit\]ii geogra-
fice, de la singular la general, pe deduc-
]iile logice [i pe descoperirea ulterioar\
a singularului pornind de la general.
METODA ISTORIC| - metod\ a-
plicat\ `n geografie prin care se ana-
lizeaz\ fenomenele [i procesele `n Metoda punctului
evolu]ia lor temporal\. Exist\ puncte cu o r\spândire real\, ca-
METODA LINIILOR MI{C|RII
re presupun amplasarea lor acolo unde
- metod\ de reprezentare geografic\
se afl\ fenomenul caracterizat, [i puncte
folosit\ pentru redarea cartografic\ a
cu o r\spândire uniform\, la intervale
dinamicii fenomenelor economice [i
egale, care dau o imagine aproximativ\
sociale, în timp [i spa]iu. Exist\ trei
a r\spândirii fenomenelor.
tipuri de linii de mi[care: vectori
METODA SEMNELOR - metod\
(s\ge]i), linii de mi[care schematice [i
de reprezentare pe hart\ a obiectelor
linii de mi[care exacte.
sau fenomenelor specifice geografiei
umane prin semne speciale (artistice
sau fiziografice, stilizate, geometrice,
simboluri sau litere ini]iale), cu sau f\r\
Metoda liniilor mi[c\rii scar\ precizat\.
193 MICRORECENS|MÂNT

METODA SINTEZEI - metod\ le-a întemeiat. 3. stat colonialist, con-


aplicat\ `n geografie care const\ `n inte- siderat în raport cu coloniile sale.
grarea mental\ a p\r]ilor obiectului, METROPOLE DE CONTRA -
descompus ini]ial prin analiz\ `n p\r]i PONDERE - metropole sau ora[e ap\-
componente, `n contextul sistemului rute în planificarea urban\ francez\ în
din care face parte. anii 1966–1970, care func]ioneaz\ ca
METODA STATISTICO-MATE- poli activi în zonele mai pu]in privile-
MATIC| - metod\ care permite `nre- giate, în procesul de descentralizare a
gistrarea, prelucrarea [i generalizarea cre[terii economice [i de contrabalan-
unui mare volum de date caracteristice sare a atrac]iei exercitate de Paris, pen-
pentru diferite etape ale desf\[ur\rii tru a se constitui o ierarhie urban\ mai
fenomenului. Aceast\ metod\ facilitea- echilibrat\.
z\ utilizarea aparatului statistic `n geo- METROPOLIZARE - tendin]\ în
grafie, compararea fenomenelor din urbanizarea mondial\ — ap\rut\ în
punct de vedere cantitativ [i folosirea ]\rile dezvoltate, dar care în prezent se
tehnicilor moderne de calcul. reg\se[te mai ales în cele în curs de
METODISM - doctrin\ religioas\ dezvoltare — de concentrare a popu-
protestant\, fondat\ de preotul anglican la]iei în ora[ele mari, [i implicit de
J. Wesley (sec. al XVIII-lea), care pro- cre[tere a num\rului acestora.
pov\duie[te ascetismul [i o via]\ mo- METROU - mijloc de transport în
ral\ riguroas\, precum [i studiul meto- comun care se deplaseaz\ pe cale ferat\
dic al Bibliei, unica surs\ de cunoa[tere proprie subteran\, la nivelul solului sau
a lui Dumnezeu [i a mântuirii. Confe- suspendat\, alc\tuit din mai multe
siunea este r\spândit\, `n prezent, `n vagoane, de mare capacitate.
multe ]\ri. MIC| - mineral cu clivaj perfect,
METROPOL| - 1. termen utilizat utilizat ca material izolator `n industria
pentru orice ora[ de dimensiuni mari, electrotehnic\.
dar îndeosebi pentru centrele urbane MICROCENTRAL| - central\
care joac\ rol de capital\ regional\ sau electric\ sau de termoficare de putere
na]ional\ sub aspect economic, cultu- redus\, utilizat\ pentru alimentarea
ral, administrativ etc. ~n cadrul teoriei unor consumatori izola]i sau în scopul
locului central, metropola reprezint\ un folosirii unor resurse energetice de
nivel superior în ierarhia urban\, se importan]\ local\.
constituie în centru de control al MICRORECENS|MÂNT - re-
economiei moderne, cu o popula]ie de cens\mânt de propor]ii reduse, efectuat
cel pu]in 1 milion de locuitori [i care în anumite zone geografice sau în ca-
circumscrie o regiune ce de]ine 5–30 drul unor diferite categorii de popula]ie
milioane de locuitori. 2. stat-ora[ antic, (în raport cu grupa de vârst\, profesia).
considerat în raport cu coloniile pe care Se poate realiza [i prin înregistrarea
MIEZ URBAN 194

par]ial\ a unor anumite particularit\]i barea re[edin]ei. Din punct de vedere


demografice, sociale, economice. geografic, scara spa]ial\ la care se efec-
MIEZ URBAN - ,,inima“ fiec\rui tueaz\ M. este foarte important\ [i poate
ora[ mare, având o expansiune teritori- fi: intraurban\, rural\ spre urban\, ur-
al\ mai redus\ decât zona central\ [i în ban\ spre urban\, interregional\, inter-
care se reg\sesc terenurile cu cel mai na]ional\ etc. De asemenea, M. poate fi
ridicat pre] de achizi]ie, cea mai mare centripet\, caz în care popula]ia se de-
densitate a traficului pietonal [i rutier. plaseaz\ spre centrele urbane din zo-
MIGDAL - arbore fructifer medi- nele rurale înconjur\toare, [i centrifug\,
teranean, originar din Orientul Apropiat caz în care popula]ia se deplaseaz\ din
(dup\ al]ii Africa de Nord), înalt de zonele centrale ale ora[elor spre area-
6–8 m, al c\rui fruct este o drup\ ce are lele rurale înconjur\toare sau spre ora-
un sâmbure cu miez comestibil. [ele mai mici din împrejurimi.
Migdala — miezul comestibil al sâm- MIGRA}IE A COMPETEN}E -
burelui — este bogat\ în glucide [i ulei. LOR - form\ a migra]iei interna]ionale
Se cultiv\ în Europa mediteranean\ [i constând în migra]ia oamenilor de
S.U.A., dar [i în nordul Africii sau [tiin]\ [i a lucr\torilor de înalt\ califi-
China, Iran, Pakistan etc. (Amygdalus care de obicei din ]\rile în curs de dez-
communis). voltare c\tre ]\rile dezvoltate. Sin:
MIGRANT - persoan\ ce se depla- BRAIN DRAIN, EXOD DE INTELIGEN}|,
seaz\ în mod voluntar dintr-o ]ar\ în SCURGERE DE INTELIGEN}|, TRANSFER
alta, cu scopul stabilirii unei re[edin]e INVERS DE COMPETEN}E.
permanente. Persoana este un emigrant MIGRA}IE COLECTIV| - mi-
pentru ]ara nativ\ [i imigrant pentru gra]ie care cuprinde deplasarea unor
noua ]ar\ de re[edin]\. Termenii sunt grupe de persoane sau familii.
opu[i celor de exilat [i refugiat, care MIGRA}IE DE LUCRU - migra-
semnific\ o deplasare involuntar\. ]ie sezonier\ a lucr\torilor, determinat\
MIGRANT ACTIV - migrant care de condi]ii particulare, de oferta locuri-
caut\ destina]ii convenabile, care s\ îi lor de munc\ în perioada respectiv\ (de
garanteze prosperitate viitoare. exemplu strângerea recoltei).
MIGRA}IE - proces prin care per- MIGRA}IE DE REÎNTOARCE-
soanele î[i schimb\ locul de reziden]\ RE - migra]ie al c\rei flux are direc]ia
în mod definitiv sau temporar. Ele- de la locul de destina]ie la locul anteri-
mentele timp [i spa]iu sunt integrate or de origine. Când este organizat\ de
conceptului, impunându-se relevarea autorit\]i se nume[te repatriere. Sin:
lor în analiz\. Trebuie f\cut\ diferen]a MIGRA}IE DE REVENIRE, RETROMIGRA}IE.
dintre circula]ie (mi[care repetitiv\ ce MIGRA}IE INDIVIDUAL| -
începe [i se termin\ la domiciliul de migra]ie f\cut\ individual, mai ales de
re[edin]\) [i M., care implic\ schim- c\tre lucr\tori.
195 MIGRA}IE SEZONIER|

MIGRA}IE INTERNA}IONAL| MIGRA}IE ÎN TREPTE - feno-


- migra]ie ce are loc în afara grani]elor men în care persoanele migreaz\ din
unui stat. Accentuarea curen]ilor migra- mediul rural spre cel urban în mai multe
torii, a for]ei de munc\ mai ales, are la etape intermediare: din sate spre ora[ele
baz\ marile decalaje economice între mici, apoi spre ora[ele mijlocii, iar în
]\ri. Fluxurile migratorii se orienteaz\ final spre ora[ele mari. Procesul se poa-
dinspre ]\rile slab dezvoltate spre cele cu te desf\[ura pe parcursul uneia sau mai
un nivel ridicat de dezvoltare economi- multor genera]ii.
c\. Vezi [i MIGRA}IE SELECTIV|. MIGRA}IE NORMAL| - proce-
sul prin care fluxurile migratorii se
MIG deplaseaz\ dinspre o regiune mai pu]in
RA}
IE IN
TER dezvoltat\ c\tre un areal cu o economie
MIGR RNA}ION

N|
INTE

prosper\.
A}IE

MIGRA}IE PAR}IAL| - depla-


sarea persoanelor între regiuni pentru o
perioad\ de timp mai îndelungat\ decât
AL|

un sezon, dar mai redus\ decât cea a


duratei vie]ii, deplasarea fiind impus\
de modificarea ocupa]iei personale sau
— a[ez\ri — grani]\
a pozi]iei în structura ierarhic\ a insti-
Migra]ie interna]ional\ [i intern\ tu]iei în care lucreaz\.
MIGRA}IE PENDULATORIE -
MIGRA}IE INTERN| - mi[care
migratorie care are loc între grani]ele migra]ie constând din deplas\rile zilni-
aceleia[i ]\ri. Ca tendin]\ principal\, în ce ale lucr\torilor de la domiciliul sta-
epoca contemporan\, se remarc\ depla- bil, situat într-o localitate, la locul de
sarea popula]iei din mediul rural spre munc\, situat în alt\ localitate. Sin:
cel urban. Cauzele migra]iei interne sunt NAVETISM.
multiple, fiind determinate de nivelul de MIGRA}IE SELECTIV| - proces
dezvoltare economico-social\, de ritmul în care cei care migreaz\ sunt selecta]i
de cre[tere a popula]iei, de distribu]ia în pe criterii de vârst\, aptitudini [i alte
teritoriu a locurilor de munc\ etc. caracteristici personale; în cazul migra-
MIGRA}IE INVERS| - migra]ie ]iei interna]ionale, ]ara-gazd\ decide
orientat\ dinspre regiuni prospere spre condi]iile privind vârsta, s\n\tatea,
zone mai pu]in prospere. Apare ca re- ocupa]ia, moralitatea etc. imigran]ilor.
zultant\ a neomogenit\]ii for]ei de mun- MIGRA}IE SEZONIER| - mi-
c\ [i a reîntoarcerii emigran]ilor (per- gra]ie care are loc periodic în cursul
soane pensionate sau care au înregistrat anului (în anumite anotimpuri sau luni
un e[ec). ale anului).
MIGRA}IE SPONTAN| 196

MIGRA}IE SPONTAN| - migra- MINER - persoan\ calificat\ `n


]ie bazat\ pe ini]iativa proprie a per- activit\]i primare legate de exploatarea
soanelor migrante, spre deosebire de unor resurse de subsol (minereuri,
a[a-numita migra]ie for]at\ (expulzare, c\rbune, sare etc.)
evacuare). MINERALIER - tip de vas spe-
MIJLOACE DE PRODUC}IE - cializat în transportul minereurilor.
totalitatea mijloacelor de munc\ [i a MINERAL UTIL - element sau
obiectelor muncii. compus chimic cu o alc\tuire definit\,
MIJLOC DE MUNC| - lucru sau format pe cale natural\ — având o stare
complex de lucruri cu ajutorul c\ruia de agregare omogen\ —, care prezint\
omul ac]ioneaz\ asupra obiectelor mun- importan]\ economic\.
cii pentru a le transforma `n concor- MINEREU - asocia]ie natural\ de
dan]\ cu necesit\]ile sale. minerale metalice [i nemetalice din
MIJLOC DE TRANSPORT - ve- care se pot extrage unul sau mai multe
hicul care serve[te transportului de per- metale cu importan]\ economic\.
soane sau de m\rfuri. MINERIT - totalitatea opera]iuni-
MIJLOC DE TRANSPORT ÎN lor tehnice miniere de valorificare a
COMUN - mijloc de transport care ser- z\c\mintelor de minereu aflate în
ve[te transportului în comun al per- scoar]a P\mântului.
soanelor. Deplasarea se poate face pe MINIATUR| - ini]ial, toate ele-
pneuri (autobuz, troleibuz) sau pe [ine mentele decorative ale unui pergament
(tramvai, metrou, tren subteran). manuscris, denumirea derivând de la
MIL| - unitate de m\sur\ anglo- miniul de plumb cu care se executau
-saxon\ pentru lungime, egal\ cu aceste ornamente. Mai târziu, termenul
1609,3 m când se m\soar\ lungimi a fost aplicat numai reprezent\rilor
terestre (pe uscat) [i cu 1852 m când se figurative din manuscrise [i, prin exten-
m\soar\ distan]e marine (pe ap\). sie, tablourilor de mici dimensiuni.
MINARET - turn sub]ire [i pre- MINIMUM DEMOGRAFIC -
lung, de sec]iune circular\, prev\zut la nivel demografic al unui areal, în care
partea superioar\ cu o platform\ îngus- supravie]uirea unui grup uman [i reîn-
t\, de la în\l]imea c\reia sunt adresate noirea genera]iilor nu mai sunt asigu-
chem\rile la rug\ciune `n cazul cultului rate din motive economice sau biolo-
musulman. gice.
MIN| - complex de lucr\ri [i de MINIMUM DE SUBZISTEN}| -
instala]ii în subteran destinate exploat\- venitul minim necesar pentru a asigura
rii, cu ajutorul pu]urilor [i galeriilor, a subzisten]a într-o anumit\ societate.
unor combustibili minerali, minereuri MINORITATE - 1. grup de per-
feroase [i neferoase, precum [i altor soane rezidente într-o ]ar\, ce se indi-
substan]e utile. Sin: BAIE. vidualizeaz\ fa]\ de popula]ia majori-
197 MOBILITATE REZIDEN}IAL|

tar\ prin ras\, religie, limb\, obiceiuri mai ca urmare a na[terilor, deceselor,
sociale. 2. mai pu]in de jum\tate din c\s\toriilor [i divor]urilor.
num\rul voturilor exprimate la adopta- MI{CAREA POPULA}IEI -
rea hot\rârilor, rezolu]iilor etc. 3. partea schimb\rile survenite în num\rul [i
cea mai mic\ dintr-o colectivitate, sta- structura popula]iei în decursul timpu-
bilit\ pe anumite criterii. lui, ca urmare a evenimentelor demo-
MINORITATE ETNIC| - grup grafice. Unitatea de observare este eve-
sau colectivitate uman\ de alt\ etnie, nimentul demografic — na[terea, dece-
aflat(\) pe teritoriul unui stat, într-un sul, c\s\toria, divor]ul, schimbarea
num\r mai mic decât popula]ia auto- domiciliului permanent —, iar sursa in-
hton\, având o istorie legat\ de aceasta, forma]ional\ principal\ este statistica
dar tr\s\turi diferite, în func]ie de speci- st\rii civile. Mi[carea popula]iei cores-
ficul etnic propriu. M.e. pot fi localizate punde fluxurilor demografice [i cuprin-
atât în zonele de frontier\ cu statele din de mi[carea natural\ [i mi[carea migra-
care acestea provin, cât [i în interiorul torie.
statului-gazd\, formând enclave etnice. MOAR| - (cl\dire prev\zut\ cu o)
M.e. sunt parte component\ a poporului instala]ie pentru m\cinarea cerealelor.
ce tr\ie[te în interiorul statului-gazd\, ~n func]ie de sursa de energie pe care o
iar în statele na]ionale unitare nu se pot folosesc, M. pot fi: (a) M. de vânt;
constitui ca na]iuni de sine st\t\toare. (b) M. de ap\; (c) M. electrice.
MINORITATE SOCIAL| - grup MOBILIER URBAN - termen ce
rasial, religios, etnic, politic, parte a desemneaz\ elementele utilitare [i de-
unei popula]ii mai mari din punct de corative amplasate în spa]iul urban:
vedere numeric, care `n unele cazuri nu monumente, fântâni, rampe, estrade,
beneficiaz\ de drepturi egale `n unele tribune, cabine telefonice, lampadare,
domenii — comparativ cu majorita- panouri de afi[aj, semafoare etc.
tea —, fiind privit din punct de vedere MOBILITATE A MÂINII DE
al caracteristicilor sociale specifice. LUCRU - trecerea for]ei de munc\
MI{CAREA MIGRATORIE A dintr-un sector de activitate în altul sau
POPULA}IEI - parte din mi[carea to- de la o regiune geografic\ la alta.
tal\ a popula]iei care se datoreaz\ mi- MOBILITATE PROFESIONAL|
gra]iei, cealalt\ fiind mi[carea natural\. - trecerea unui individ cu o anumit\
Reprezint\ transform\rile survenite în profesiune la o alt\ profesiune sau de la
num\rul popula]iei ca urmare a schim- un tip de activitate la altul.
b\rilor domiciliului permanent (statutu- MOBILITATE REZIDEN}IAL|
lui reziden]ial). - raportul dintre num\rul popula]iei
MI{CAREA NATURAL| A care [i-a schimbat locuin]a în ultimul an
POPULA}IEI - schimb\rile survenite [i popula]ia total\. Se calculeaz\ dup\
în num\rul [i structura popula]iei nu- formula
MOBILITATE SOCIAL| 198

N tatea statutului social, care semnific\


× 100,
Mr =
P schimbarea pozi]iei sociale a unei per-
în care: Mr – mobilitatea reziden]ial\; soane prin modificarea unor elemente
N – num\rul celor care [i-au schimbat esen]iale: ocupa]ie, nivel de instruc]ie,
locuin]a; P – popula]ia total\. venit, rol social; (d) mobilitatea rolului
MOBILITATE SOCIAL| - 1. pro- social al femeii, care presupune cre[-
ces de modificare a structurii societ\]ii terea num\rului de femei implicate în
prin schimbarea pozi]iei unor grupuri activitatea socio-economic\ [i politic\,
sociale [i a unor indivizi în cadrul aces- modific\ri în participarea la activitatea
tei structuri. 2. trecerea (ascendent\ sau organiza]iilor neguvernamentale, la în-
descendent\) de la un grup social la treaga via]\ a comunit\]ii. Mobilitatea
altul pentru un individ sau un anumit socio-profesional\ poate fi analizat\ pe
grup de indivizi. orizontal\, când schimb\rile se produc
MOBILITATE SOCIO-PROFE - în teritoriu, în interiorul aceleia[i cate-
SIONAL| - schimbare a profesiei, în- gorii sociale, [i pe vertical\, când
so]it\ de trecerea dintr-o categorie so- schimb\rile se produc de la o categorie
cial\ în alta. Se pot distinge: (a) mobili- social\ la alta.
tatea profesional\, concretizat\ prin MOBILITATE SPA}IAL| A
schimbarea profesiei, înso]it\, în unele POPULA}IEI - totalul deplas\rilor
situa]ii, [i de schimbarea locului de popula]iei în teritoriu — cu [i f\r\
munc\, iar în cazul persoanelor prove- schimbarea domiciliului stabil, indife-
nite din alt mediu, [i de mobilitate teri- rent de durata absen]ei din localitatea
torial\; (b) mobilitatea instruc]ional\, de origine (plecare) — [i modificarea
exprimat\ prin atingerea unor niveluri unor caracteristici de ordin social,
mai ridicate de instruc]ie; (c) mobili- profesional etc. ca urmare a influen]ei

MOBILITATEA
POPULA}IEI

SOCIO-PROFE -
TERITORIAL|
SIONAL|

Migra]ie Migra]ie Navetism Profesional\


definitiv\ temporar\

Instruc]ional\
Direc]ii ale mi[c\rii
Statutul social
Rural Urban Muta]ii `n
structura social\
Inter-unit\]i [i de clas\
Rural Urban Urban Rural

Mobilitate spa]ial\ a popula]iei


199 MODEL MATEMATIC

diferi]ilor factori social-economici. ~n în]eles ca o aproxima]ie foarte subiec-


no]iunea de mobilitate intr\ [i nomadis- tiv\, deoarece nu include toate obser-
mul, ca form\ istoric\ de mobilitate, [i va]iile asociate sau m\sur\torile, de[i
migra]ia popoarelor, într-o anumit\ acestea sunt valabile, pentru a l\sa la o
etap\ istoric\. ~n aceea[i no]iune pot fi parte detaliile incidentale [i pentru a da
incluse invaziile, comer]ul cu sclavi posibilitatea s\ ias\ în eviden]\ aspec-
etc., ca fenomene care se caracterizeaz\ tele fundamentale.
prin deplas\ri ale persoanelor. MODEL CULTURAL - totalitatea
MOCAN - locuitor din regiunile regulilor care ghideaz\ comportamen-
montane, care se ocup\ `ndeosebi cu tele mutuale [i folosesc pentru orien-
cre[terea oilor. tarea rela]iilor între indivizi.
MOD DE TRANSPORT - modali- MODEL DE CRE{TERE - an-
tate de transport utilizând tipuri particu- samblul variabilelor explicative (factori
lare de material mobil [i/sau de infra- de cre[tere) [i rela]iilor economice care
structur\ pentru transportul per- reprezint\ mecanismele fundamentale
soanelor, m\rfurilor etc. cu efect accelerator.
MOD DE VIA}| - concept ce MODEL MATEMATIC - repre-
exprim\ leg\turile stabilite între con- zentare matematic\ a unor fenomene
di]iile de mediu [i comportamentul din natur\ sau societate. ~n geografia
uman. Fiecare grup uman de]ine pro- uman\ se utilizeaz\ în special modelul
priul mod de via]\, reprezentat prin matematic demografic — reprezentare
obiceiuri, tradi]ii, structuri sociale, eco- generalizat\ a unor procese [i fenomene
nomice [i psihologice. Modul de via]\ demografice, care, în func]ie de rela]ia
reflect\ în mod particular clasa social\ stabilit\ între diferi]i indicatori demo-
c\reia îi apar]ine individul, vârsta [i grafici (natalitate, mortalitate, mobili-
personalitatea sa. tate), poate fi: (a) modelul popula]iei
MODEL - structur\ simplificat\ a stabile, care reflect\ ac]iunea a trei indi-
realit\]ii, care se presupune c\ prezint\ catori: structura pe grupe de vârst\, fer-
tr\s\turi semnificative sau rela]ii în tilitatea [i mortalitatea popula]iei res-
form\ generalizat\, tehnic\, cu ajutorul pective, f\r\ a ]ine seama de mobilitatea
c\rora anumite aspecte ale realit\]ii pot teritorial\; (b) modelul popula]iei sta-
fi artificial reprezentate sau simulate [i, ]ionare — un caz particular al modelu-
în acela[i timp, simplificate pentru a lui popula]iei stabile, în care sporul na-
facilita în]elegerea. Modelul are la baz\ tural este egal cu zero, iar structura pe
o reprezentare matematic\ sau cel pu]in grupe de vârst\ constant\; (c) modelul
presupune o rigoare matematic\ [i popula]iei semistabile, în care structura
poate fi definit drept ,,o teorie, o lege, o pe grupe de vârst\ este invariabil\ [i
ipotez\, o idee structural\“ (R.J. se men]ine rela]ia dintre distribu]ia
Charley [i P. Haggett, 1967). Poate fi pe vârste, fertilitate [i mortalitate;
MODEL SECTORIAL 200

(d) modelul matricial al popula]iei, uti- valorii sociale, în ideea unei organiz\ri
lizat pentru estimarea distribu]iei fluxu- superioare.
rilor migratorii. ~n geografia economic\ MODERNIZAREA DRUMURI -
se folose[te modelul matematico-eco- LOR - ansamblul lucr\rilor de amena-
nomic — reprezentare matematic\ a jare a unui drum existent, pentru a co-
unor fenomene sau procese economice. respunde unor cerin]e noi. Procesul
~n func]ie de scara la care se realizeaz\ cuprinde lucr\ri de sistematizare a ele-
se pot distinge: modele microecono- mentelor geometrice, pentru a face fa]\
mice [i macroeconomice, prin care se unei intensit\]i prognozate a circula]iei,
`ncearc\ prognozarea dinamicii între- [i lucr\ri pentru executarea unor sis-
gului sistem economic. ~n modelul teme rutiere de perspectiv\.
macroeconomic sunt luate în conside- MOFETE - emisii reci de gaze, cu
rare variabile endogene, legate strâns temperaturi sub 100°C, constituite în
de structura modelului, [i variabile exo- principal din dioxid de carbon, conside-
gene, exterioare modelului considerat. rate ca fiind manifest\ri postvulcanice.
MODEL SECTORIAL - model Sunt utilizate pentru tratarea anumitor
creat de c\tre H. Hoyt pe baza datelor [i boli.
informa]iilor privind locuirea, taxele, MOL - por]iune de uscat de form\
tarifele, impozitele, ce se structureaz\ alungit\, înconjurat\ pe trei p\r]i de ap\,
pe ideea potrivit c\reia structura intern\ construit\ în bazinele portuare pentru a
a unui ora[ este condi]ionat\ de dis- ob]ine noi suprafe]e de platforme [i
punerea radial\ a rutelor în exteriorul lungimi mai mari ale cheiurilor. Mo-
centrului ora[ului. Accesul diferen]iat, lurile pot fi construite în paralel sau
asociat cu rutele radiale, induce moduri radial [i au lungimi de 200–1000 m [i
particulare de utilizare pentru sectoa- l\]imi între 30 [i 200 m, în func]ie de
rele radiale derivate din C.B.D. Ele- port (fluvial sau maritim).
mentul-cheie este reprezentat de statu- MOMENT DE DEPLASARE -
tul înalt al ariei reziden]iale, ce ocup\ perioad\ de circula]ie de vârf, determi-
spa]iul cel mai favorabil, celelalte nive- nat\ de rela]iile generate de anumite
luri graduale ale acestuia fiind dispuse activit\]i. ~n practic\, se consider\ ur-
de jur împrejur în ordine descresc\- m\toarele momente de deplasare: de di-
toare. minea]\ (deplas\ri pentru munc\, pen-
MODERNIZARE - proces de tru diferite activit\]i sociale), de reîn-
schimbare impus de o cre[tere econo- toarcere acas\, de petrecere diurn\ a
mic\ a unei structuri, prin care întregul timpului liber, de sfâr[it de s\pt\mân\,
sistem evolueaz\ [i devine mai com- ocazionale (generate de expozi]ii, târ-
plex. Implic\ aplicarea metodelor [tiin- guri, competi]ii sportive etc.).
]ifice [i tehnologice, ridicarea eficien]ei MONARHIE - form\ de guvernare
produc]iei [i modificarea structurii [i în care conducerea revine, total sau
201 MONOPOL

par]ial, unei singure persoane — mo- centra]iilor poluan]ilor din atmosfer\,


narhul — [i care, în virtutea unor vechi pentru estimarea nivelului de poluare [i
tradi]ii, se transmite ereditar, dinastic. cunoa[terea rezultatelor în urma
Dup\ modul de exercitare a puterii de aplic\rii unor m\suri de prevenire [i
stat, deosebim: monarhie absolut\, în combatere a polu\rii.
care [eful statului este autoritatea suve- MONOCULTUR| - sistem agricol
ran\ [i unicul de]in\tor al puterii de bazat pe ob]inerea unui singur produs
stat, [i monarhie constitu]ional\, în care agricol vegetal. Monocultura este rar\ în
monarhul conduce pe baza constitu]iei agricultura tradi]ional\, în schimb este
iar puterea de stat este exercitat\, al\turi specific\ agriculturii de planta]ie. ~n me-
de monarh, de c\tre organele prev\zute diul temperat apare monocultura grâului
în constitu]ie. (în America de Nord), a vi]ei-de-vie (în
MONED| UNIC| - moned\ sudul Fran]ei). Monocultura prezint\, pe
,,co[“, în care intr\ moneda statelor din lâng\ avantaje, [i neajunsuri: mari
Uniunea European\, în func]ie de for]a varia]ii de recolt\ de la un an la altul,
economic\ a fiec\ruia. Este unitatea de epuizarea [i, uneori, eroziunea solurilor,
cont utilizat\ de institu]iile comunitare, apari]ia unor parazi]i ce pot afecta plan-
pentru stabilirea bugetului, a tarifelor tele cultivate, precum [i cre[terea num\-
vamale specifice etc. Pân\ la 1 ianuarie rului de d\un\tori.
1999 rolul de moned\ unic\ a fost MONOGAMIE - forma cea mai
îndeplinit de ECU (European Currency frecvent\ de c\s\torie, dintre un b\rbat
Unit), iar ulterior de EURO, care va [i o singur\ femeie.
circula pe pia]\ sub form\ de monede MONOGRAFIE - studiu [tiin]ific
[i bancnote începând cu 1 ianuarie amplu asupra unui subiect anumit,
2002. tratat detaliat [i multilateral.
MONGOLID| - una dintre prime- MONOGRAFIE GEOGRAFIC| -
le rase umane, care însumeaz\ aproape studiu geografic complex al unei regiuni.
trei p\trimi din popula]ia globului. MONOINDUSTRIE - tip de struc-
Popula]ia mongolid\ include tipurile de tur\ industrial\, local\ sau regional\,
popula]ie din sud-estul, estul [i centrul caracterizat prin specializarea activit\]ii
Asiei, precum [i popula]ia indiano- industriale pentru ob]inerea unui singur
-american\. Caracteristicile popula]iei grup de produse finite.
mongolide sunt: p\r negru, nas de di- MONOPOL - form\ de activitate
mensiune medie cu marginile l\sate, comercial\ în care exist\ un singur pro-
pome]ii obrajilor proeminen]i, ochii în- duc\tor ce de]ine controlul exclusiv asu-
chi[i la culoare, umbri]i de o fant\, de pra bunurilor sau serviciilor vândute.
form\ alungit\, apropia]i de baza nasului. ~n mod practic, termenul este folosit
MONITORIZAREA MEDIULUI atunci când o firm\ produce un produs
- m\surare repetat\ [i sistematic\ a con- într-o m\sur\ atât de mare, încât î[i
MONORAI 202

poate impune controlul asupra pre]ului menul se folose[te uneori cu semnifi-


de desfacere a produsului. ca]ia de indice sau rat\ de mortalitate.
MONORAI - sistem de transport în MORTALITATE DIFEREN}IA-
comun, pe o singur\ [in\, cu cale fix\ L| - intensitate a deceselor în sânul
de rulare (la sol, în subteran, suspendat). unor subpopula]ii constituite dup\ anu-
MONUMENT - 1. construc]ie care mite caracteristici. Când subpopula]iile
prin vechime, func]iune, form\ [i con- respective sunt stabile dup\ vârst\ [i
]inut de idei reprezint\ o m\rturie de sex, mortalitatea diferen]ial\ se mai nu-
valoare deosebit\. Se pot distinge: M. ar- me[te mortalitate specific\, iar indicii
heologice, M. de arhitectur\, M. isto- sau ratele se numesc indici (rate) dup\
rice, M. de cultur\. 2. oper\ de sculptu- vârst\ [i sex. Termenul ,,diferen]ial“ se
r\ sau arhitectur\ destinat\ p\str\rii a- refer\ în special la subpopula]ii consti-
mintirii unor personalit\]i sau eveni- tuite dup\ caracteristici sociale, cultu-
mente deosebite, într-o anumit\ perioad\. rale, economice etc. [i, ca atare, mor-
MORBIDITATE - frecven]a cazu- talitatea apare pe categorii sociale,
rilor de îmboln\viri în cadrul unei po- socio-profesionale, pe mediile urban [i
pula]ii sau categorii a popula]iei. rural, pe ocupa]ii etc.
MORFOLOGIE AGRAR| - mod MORTALITATE INFANTIL| -
de dispunere a parcelelor, drumurilor de mortalitate specific\ dup\ vârst\, ex-
exploatare [i de a[ezare relativ\ a te- primând intensitatea sau frecven]a
renurilor cultivate, p\[unilor [i p\du- deceselor infantile (sub un an) în sânul
rilor care constituie mo[ia unei a[ez\ri. unei popula]ii.
MORFOLOGIE URBAN| - ca- MORTALITATE JUVENIL| -
racteristic\ a unei a[ez\ri urbane, relie- mortalitate specific\ dup\ vârst\, expri-
fat\ prin form\, structur\ [i textur\, a- mând frecven]a deceselor juvenile
flat\ `n strâns\ corela]ie cu originea, (între 1–5 ani) în sânul unei popula]ii.
modalit\]ile de extindere spa]ial\ (in- MORTALITATE PRENATAL| -
fluen]ate de condi]iile naturale) [i func- mortalitate ce intervine în timpul peri-
]ia arealului respectiv. oadei de existen]\ prenatal\ (din cauze
MORTALITATE - frecven]a de- naturale), dup\ ce foetusul [i-a dovedit
ceselor pe o perioad\ determinat\, în viabilitatea, în timpul sarcinii sau în
cadrul unei popula]ii sau categorii de prima perioad\ a vie]ii extrauterine
popula]ie. Este un factor determinant, (patru s\pt\mâni).
al\turi de fertilitate [i migra]ie, în struc- MORTAR - amestec de nisip [i var
tura [i dinamica popula]iei. Studiile ge- cu ap\, care formeaz\ o past\ ce prin
ografice s-au axat pe stabilirea unor uscare se înt\re[te puternic, legând
modele spa]iale ale mortalit\]ii, pe rolul între ele materialele de construc]ie.
ei în schimb\rile ce au loc în popula]ie MO{IE - 1. teritoriu aferent unei
[i influen]a mediului asupra ei. Ter- a[ez\ri omene[ti care poate include
203 MUZEU

terenuri cultivate, p\[uni, fâne]e, p\- laturi ale acestei activit\]i, una cantita-
duri, ape, terenuri neproductive etc., tiv\ — exprimat\ prin cantitate, efort [i
unde popula]ia a[ez\rii î[i desf\[oar\ o timp consumat — [i una calitativ\,
bun\ parte din activit\]ile productive. exprimat\ prin grad de inteligen]\, cali-
2. mare proprietate funciar\, aflat\ în ficare etc.
st\pânirea unui mo[ier. MUNCITOR - persoan\ angajat\,
MO{NEAN - ]\ran liber, st\pân salariat\, care lucreaz\ nemijlocit în
dev\lma[ al p\mântului mo[tenit de la procesul ob]inerii bunurilor materiale,
un str\bun comun, în perioada evului la între]inerea [i repararea mijloacelor
mediu în }ara Româneasc\. de produc]ie specifice domeniului de
MOTIVA}IE TURISTIC| - ter- activitate îmbr\]i[at.
men ce include, `n esen]\, trebuin]ele, MUNICIPIU - 1. ora[ important,
impulsurile, inten]iile, valen]ele [i ten- având un num\r mare de locuitori [i o
din]ele specifice cu caracter personal, însemn\tate deosebit\ în via]a econo-
influen]ate de mediul geografic, atitu- mic\, politic\ [i social-cultural\ a ]\rii
dinile fa]\ de acestea [i fa]\ de propria sau perspective de dezvoltare în aceste
persoan\, scopul con[tient ca r\spuns direc]ii [i care se bucur\ de largi com-
pragmatic la trebuin]e. peten]e administrative. 2. nume dat
MULATRU - persoan\ cu p\rin]i ora[elor romane (din Italia sau din
apar]inând rasei albe [i rasei negride. Imperiul roman) care aveau dreptul la
MULTIPLU ZECIMAL - multiplu autonomie în treburile interne.
standardizat al unei unit\]i de m\sur\, MUR - semiarbust peren, din fami-
cu un anumit simbol [i o anumit\ va- lia rozaceelor, cu tulpini spinoase [i
loare. Se utilizeaz\ urm\torii M.z.: lungi, cu frunze imparipenate cu 3–7
Denumirea Simbolul Valoarea foliole inegale, ce cre[te spontan atât în
standardizat\ zona montan\ cât [i în zona stepei sece-
deca da 10 toase [i are fructe comestibile, cu gust
hecto h 102 pl\cut (Rubus fruticosus).
kilo k 103 MUTA}II ALE FUNC}IILOR
mega M 106 URBANE - schimb\ri calitative ale
giga G 109 func]iilor social-economice ale ora[e-
tera T 1012 lor, datorit\ evolu]iei unor procese eco-
peta P 1015 nomice [i demografice.
exa E 1018 MUZEU - institu]ie care are ca
MUNC| - activitate de producere activitate strângerea, restaurarea, p\s-
a bunurilor [i serviciilor, recunoscut\ trarea [i expunerea unor obiecte sau
social, care reprezint\ o surs\ de venit colec]ii cu valoare artistic\, istoric\,
pentru cei care o presteaz\. Exist\ dou\ [tiin]ific\, etnografic\.
N
NAOS - denumire dat\, la biseri- NA}IONALISM - expresie politi-
cile ortodoxe, spa]iului central de cult c\ a aspira]iilor na]ionale, reliefat\, de
care precede altarul. regul\, prin sentimente profunde de
NARCOTIC - vezi DROG. apartenen]\ la o na]iune, care reflect\
NA{TERE - eveniment demogra- con[tiin]a na]ional\. R. Muir propune o
fic, similar cu decesul sau c\s\toria, clasificare a na]ionalismului în mai
constând din expulzarea produsului multe categorii: (a) na]ionalismul ante-
concep]iei care a parcurs durata nor- statal, în care un grup de oameni dez-
mal\ de gesta]ie. volt\ un sentiment na]ional puternic
NA{TERE LEGITIM| - na[tere înainte de crearea unui stat propriu-zis;
ce s-a produs în perioada ce a urmat (b) na]ionalismul post-statal, dezvoltat
încheierii c\s\toriei, mama având deci prin integrarea unor tr\s\turi culturale
starea civil\ de „c\s\torit\“. diverse în interiorul unui stat, de regul\
NA{TERE NELEGITIM| - na[- federal; (c) na]ionalismul lumii a treia,
tere realizat\ de o mam\ a c\rei stare în care oameni grupa]i împreun\ pentru
civil\ este „nec\s\torit\“. a rezista colonialismului au împ\rt\[it
NATALITATE - frecven]\ sau acelea[i tr\s\turi na]ionale comune;
intensitate a na[terilor în sânul unei (d) pan-na]ionalismul, în care grupuri
popula]ii sau subpopula]ii; se m\soar\ mari de oameni, chiar na]iuni, se gru-
cu ajutorul unor indici statistici. peaz\ pentru a ob]ine obiective comu-
Termenul se folose[te, uneori, cu sensul ne; (e) na]ionalismul conflictual, în care
de rat\ de natalitate. conflicte interioare divid o na]iune în
NATURALIZARE - 1. proces prin subgrupuri ce prezint\ o coeziune cul-
care un str\in sau un nou-sosit este tural\ aparte; (f) na]ionalismul totalitar,
acceptat cu drepturi depline ca cet\]ean în care, de regul\, o minoritate preia
al ]\rii în care î[i are în prezent re[e- puterea [i proclam\ faptul c\ ea repre-
din]a permanent\. 2. proces prin care zint\ voin]a na]iunii.
plante sau animale, introduse într-un NA}IONALITATE - 1. concept
mediu în care nu sunt autohtone, se politic ce denume[te comunit\]ile [i
adapteaz\ noilor condi]ii f\r\ a-[i grupurile etnice care î[i exprim\ [i î[i
pierde tr\s\turile de baz\. manifest\ con[tiin]a comun\ printr-o
205 NECESAR DE AP|

voin]\ politic\ orientat\ spre dezvol- unic, cu limba sa, cu originea sa etnic\
tarea identit\]ii [i solidarit\]ii de in- specific\ etc.
terese a membrilor lor, prin mijloace NAV| - spa]iul interior, necom-
politice [i legal-juridice corespunz\toa- partimentat, al unei biserici, de plan
re acestor interese. 2. grupare etnic\ dreptunghiular, cuprins între fa]ad\ sau
omogen\ care este parte a unei alte turnul vestic [i sanctuar. Sin: NAOS (la
na]iuni organizate statal. Existen]a mai tipul de biseric\-sal\).
multor na]ionalit\]i în diferite state este NAVETISM - tip de mi[care teri-
rezultatul dezvolt\rii istorice, al împre- torial\ a popula]iei care const\ în depla-
jur\rilor în care s-au format [i s-au dez- sarea de la domiciliu la locul de munc\
voltat statele na]ionale. aflat într-o alt\ localitate. Se poate
NA}IONALIZARE - act al pre- LOC DE MUNC|
lu\rii p\mântului, unit\]ilor industriale,
imobilelor, mijloacelor de transport etc. LOC DE LOC DE
REZIDEN}| REZIDEN}|
de c\tre stat, acesta devenind singurul
proprietar al mijloacelor de produc]ie. SPA}IU PERIURBAN CENTRUL
RURAL URBAN
Sin: ETATIZARE.
NA}IUNE - form\ de comunitate Forme de navetism
uman\, ap\rut\ în urma evolu]iei
istorice a popoarelor [i a cristaliz\rii desf\[ura zilnic sau mai rar, dar nu
sentimentului na]ional. Na]iunea repre- implic\ schimbarea definitiv\ a domi-
zint\ o etnie în spa]iul s\u de genez\. ~n ciliului. Sin: MIGRA}IE PENDULATORIE.
aceste condi]ii, bazate pe comunitatea NAZISM - ideologie politic\ de
de teritoriu, a originii [i a limbii, a vie]ii extrem\ dreapt\, ap\rut\ `n perioada
interbelic\ `n Germania [i propagat\ de
spirituale, s-au format statele na]ionale,
Adolf Hitler [i acoli]ii s\i. Avea la baz\
având la baz\ o na]iune unic\, alc\tuit\
superioritatea rasei ariene, ura fa]\ de
dintr-o etnie majoritar\. Membrii unei
anumite categorii umane (evrei, ]igani,
na]iuni sunt con[tien]i de propria apar-
negri, homosexuali etc.), fiind profund
tenen]\ na]ional\, sunt apropia]i prin
xenofob\, rasial\, [ovin\ [i antidemo-
caracteristici culturale comune, valori
cratic\. ~n prezent apare `n interiorul
[i aspira]ii identice [i locuiesc acela[i unor grupuri de tineri skinheads din
teritoriu. Un asemenea grup dore[te, de ]\rile occidentale [i, mai recent, chiar [i
regul\, s\-[i men]in\ unitatea cultural\ `n unele republici foste sovietice, ce
[i identitatea proprie [i este organizat `ncearc\ s\ fundamenteze o nou\ ide-
din punct de vedere politic într-o enti- ologie `nrudit\, neonazismul.
tate independent\ denumit\ stat. Totu[i, NECESAR DE AP| - volum de
un stat poate cuprinde dou\ sau mai ap\ care trebuie furnizat în punctele de
multe grupuri na]ionale, fiecare fiind utilizare a apei, astfel încât procesele în
NECESAR DE C|LDUR| 206

care este utilizat\ s\ se deruleze con- curs de dezvoltare. Domina]ia este exer-
form cerin]elor. citat\ printr-o mul]ime de forme [i, de[i
NECESAR DE C|LDUR| - can- motiva]ia este de cele mai multe ori
titatea de c\ldur\ necesar\ pentru asigu- politic\, c\ile sunt de regul\ economice:
rarea unei anumite temperaturi. Include investi]ii, capital financiar, politic\
atât rezultatul procesului de produc]ie, comercial\ preferen]ial\ etc.
cât [i pierderile inerente din timpul NEOFACTORI DE PRODUC -
transportului. }IE - factori de produc]ie afirma]i `n
NECESAR DE CIRCULA}IE - ultimul timp (noile tehnologii, infor-
cantitatea de trafic generat\ de rela]iile ma]ia, managementul), care imprim\
de circula]ie care apar între o zon\ de un dinamism deosebit proceselor de
origine [i una de destina]ie. produc]ie.
NECROPOL| - ansamblu de con- NEOMALTHUSIANISM - doc-
struc]ii funerare din antichitate; prin trin\ demografic\, inspirat\ din tezele
extensie — cimitir. lui Malthus, privind raportul dintre
NEGRID| - una din cele cinci dinamica popula]iei [i cea a mijloacelor
rase primare de oameni, având drept de subzisten]\. Considerând cre[terea
caracteristici principale pigmentarea popula]iei drept cauz\ a s\r\ciei [i mi-
foarte închis\ a pielii (de la maro la zeriei, neomalthusianismul preconi-
negru), un nas te[it cu marginile ridi- zeaz\ — în vederea asigur\rii echilibru-
cate, buze groase, ochi de culoare lui între cele dou\ procese — limitarea
închis\, p\r cârlion]at [i membre lungi. cre[terii popula]iei prin diferite mij-
Majoritatea popula]iei negride î[i are loace, printre care r\zboaiele.
originea în Africa, fiind r\spândit\ [i în NEUTRALIZARE A REZIDU -
Melanezia, Noua Guinee [i America. URILOR - proces prin care reziduurile
NEOCAPITALISM - form\ a ca- provenite din diferite activit\]i (indus-
pitalismului actual, dominat de corpo- triale, agricole, casnice), care nu pot fi
ra]ii, companii [i firme multina]ionale, valorificate, sunt f\cute inofensive pen-
în care statul î[i face sim]it\ prezen]a tru popula]ie [i mediul înconjur\tor.
doar la anumite niveluri. Neutralizarea se poate face prin: depo-
NEOCLASIC - denumire dat\ zitare controlat\, incinerare, desc\rcare
ansamblului de forme artistice determi- în apele oceanice etc.
nate de mi[carea iluminist\ francez\ NEVOIE SOCIAL| - ansamblul
din sec. al XVIII-lea, având ca model nevoilor a c\ror satisfacere este consi-
arta antichit\]ii. derat\ de membrii unei anumite colecti-
NEOCOLONIALISM - termen vit\]i ca fiind indispensabil\ pentru
peiorativ descriind tendin]a statelor asigurarea unui nivel [i stil de via]\
puternic dezvoltate economic de a influ- adaptate nivelului de dezvoltare [i
en]a sau domina economiile ]\rilor în statutului grupului.
207 NOCIVITATE

NICHEL - metal alb-cenu[iu, lu- al ]\rii respective, atestat prin certificate


cios, maleabil [i ductil, feromagnetic. [i determinat de tipul de [coli absolvite.
Se g\se[te `n natur\ sub form\ de sulfu- La recens\mântul popula]iei, caracte-
ri, arseniuri etc. Se folose[te la ob]ine- ristica nivelului de instruire este echiva-
rea unor o]eluri speciale [i aliaje (alpa- lent\ cu „ultima [coal\ absolvit\“.
ca, constantan, nichelin\) [i la niche- Marea diversitate de institu]ii [colare,
lare. în fiecare ]ar\, face necesar\ adoptarea
NILO}I - popula]ie care tr\ie[te în unor grup\ri compatibile la scar\
partea de sud a Sudanului, în Uganda, interna]ional\ care, în linii generale, au
Congo, Tanzania, Kenya etc. în vedere gradul sau treapta înv\]\mân-
NISIPURI BITUMINOASE - tului.
nisipuri care con]in o propor]ie ridicat\ NIVEL DE POLUARE - situa]ia
de hidrocarburi gudrunoase din care se polu\rii aerului, apei, solului într-un
poate extrage petrol, prin supunerea lor teritoriu, în raport cu anumite criterii
la temperaturi ridicate sau prin alte pro- (poluare de fond, concentra]ii maxime
cedee de extrac]ie. admise, risc pentru s\n\tate).
NIVEL - 1. termen utilizat pentru a NIVEL DE SATURA}IE A CIR-
desemna fiecare din caturile [i sub- CULA}IEI - valoare maxim\ a num\-
solurile unei cl\diri. 2. stadiu, grad sau rului de autovehicule fizice ce revine la
treapt\ de dezvoltare, de preg\tire etc.; o mie de locuitori, pentru care re]eaua
etap\. stradal\ satisface condi]iile de fluen]\ [i
NIVEL DE DEZVOLTARE ECO- siguran]\ a circula]iei în orice moment
NOMIC| - grad de dezvoltare econo- al deplas\rii.
mic\ al unei ]\ri sau unit\]i administra- NIVEL DE TRAI - grad de satis-
tiv-teritoriale, la un anumit moment. facere a necesit\]ilor umane, specific
No]iunea vizeaz\ compara]ia între ]\ri unei colectivit\]i, unui grup social, unei
sau unit\]ile administrative ale aceleia[i localit\]i sau persoane. Vezi [i STAN-
]\ri. Pentru determinarea nivelului de DARD DE VIA}|.
dezvoltare economic\ se analizeaz\ nu- NIVEL DE TRAI ECOLOGIC -
mero[i indicatori: venitul na]ional pe indice al calit\]ii vie]ii, determinat prin
locuitor, venitul real pe locuitor, partici- raportul dintre suprafa]a natural\ care
parea diferitelor ramuri ale economiei r\mâne la dispozi]ia omului dup\ uti-
la formarea produsului intern brut, con- lizarea multipl\ a resurselor [i popula]ie.
sumul pe locuitor, productivitatea mun- NOCIVITATE - 1. caracteristic\ a
cii, nivelul de înzestrare tehnic\ în eco- unor activit\]i umane de a produce
nomie, nivelul de educa]ie, starea de efecte de poluare a componentelor
s\n\tate a popula]iei. mediului. 2. propriet\]i ale poluan]ilor
NIVEL DE INSTRUIRE - nivel de de a produce efecte negative asupra
educa]ie atins în sistemul de înv\]\mânt organismelor, când dep\[esc anumite
NOD DE CALE FERAT| 208

limite. 3. stare produs\ de factorii de alizeaz\: nomazi propriu-zi[i (nu con-


poluare asupra cadrului natural. struiesc a[ez\ri [i nu practic\ agricul-
NOD DE CALE FERAT| - sta]ie tura), seminomazi (se deplaseaz\ doar
de cale ferat\ unde se intersecteaz\ cel în sezonul uscat), precum [i popula]ii
pu]in trei linii principale, în care se pot aflate în deplasare continu\, nelegat\
forma trenuri pentru diferite direc]ii, se de condi]iile de mediu. Direc]ional,
pot efectua opera]iuni de tranzit a nomazii se pot deplasa în c\utare de
m\rfurilor. hran\, ca aborigenii din Australia, sau
NOD RUTIER - ansamblu format pentru a practica anumite meserii, pre-
din intersec]iile mai multor drumuri, cum ]iganii. Uneori, conceptul de N.
inclusiv leg\turile dintre ele. poate fi asimilat celui de pastoralism
NODUL POLIMETALIC - con- sau transhuman]\.
centrare de minerale utile, cuprinzând NONMIGRANT - persoan\ care
`n principal oxizi [i hidroxizi de man- nu [i-a schimbat domiciliul sau locul de
gan [i fier sub forma unor bulg\ri. N.p. munc\ într-o anumit\ perioad\ de timp.
sunt prezen]i în cantit\]i deosebite pe Se pot distinge dou\ categorii: reziden]i
fundul oceanelor, fiind surse econo- convin[i (care nu [i-au propus [i nu
mice poten]iale de mangan, fier, cobalt, [i-au schimbat niciodat\ domiciliul sta-
nichel, cupru. bil) [i migran]i poten]iali (persoane care
NOMAD - persoan\ care face ar dori s\-[i schimbe domiciliul în mo-
parte dintr-o colectivitate care nu are o mentul când vor fi îndeplinite anumite
re[edin]\ stabil\ pe un anumit teritoriu. condi]ii).
NOMADISM - mod de via]\ al NOOCRA}IE - concep]ie geopoli-
unei colectivit\]i umane, caracterizat tic\ prin care se recomand\ un sistem
prin lipsa unei a[ez\ri stabile. N. impli- de conducere a statului de c\tre intelec-
c\ schimbarea repetat\ a habitatului, tuali.
esen]a termenului reducându-se la asi- NOOSFER| - 1. înveli[ al P\mân-
gurarea condi]iilor de via]\. Societ\]ile tului rezultat din transformarea [i ame-
nomade tr\iesc, de regul\, în zonele liorarea biosferei de c\tre om, prin in-
acoperite cu iarb\ din regiunile aride [i teligen]a sa. 2. sfera gândirii umane.
semiaride, acolo unde condi]iile de NORM| DE CONSUM - cantitate
mediu permit folosirea p\[unilor m\car de materii prime, materiale, combusti-
câteva luni pe an. Nomazii se depla- bili, energie electric\ etc. stabilit\ pen-
seaz\ în grupuri mici, bazate pe unit\]i tru realizarea unui produs sau prestarea
familiale sau tribale, asigurând o densi- unei activit\]i.
tate redus\, de circa 0,4–0,8 loc./km2. NORM| DE EMISIE - reglemen-
Se bazeaz\ pe un sistem de autosufi- tare privind emisiile poluante care se
cien]\ a mi[c\rii, care deseori se pre- refer\ fie la concentra]ia maxim\
zint\ ca un model circular. Se individu- admis\ a poluan]ilor, fie la cantitatea
209 NUCLEU CENTRAL AL ORA{ULUI

total\ de emisii poluante într-un inter- ideologie menit\ s\ conduc\ la revi-


val de timp. talizarea spiritual\ a Occidentului.
NORM| DE MUNC| - obliga]ie NOUA STÂNG| - termen generic
ce trebuie s\ fie efectuat\ de o per- pentru a desemna un grup de teoreti-
soan\ sau grup de lucru, într-un timp cieni radicali care a `ncercat, `ntre anii
determinat, în anumite condi]ii. Norma 1950–1970, s\ revitalizeze gândirea
de munc\ poate fi: norm\ de timp — socialist\. Aceast\ `ncercare ideologic\
indic\ timpul stabilit pentru realizarea este legat\ de mi[c\rile studen]e[ti din
unui produs, unei opera]ii, pentru anul 1968, criticându-se atât socialis-
prestarea unei activit\]i; norm\ de pro- mul de tip sovietic cât [i partidele co-
duc]ie — exprim\ cantitatea de pro- muniste din Europa Occidental\.
duse, de opera]ii etc. care trebuie reali- NOX| - agent (chimic, fizic, bio-
zat\ într-o unitate de timp; norm\ de logic), substan]\ sau factor cu ac]iune
personal — indic\ num\rul de per- d\un\toare asupra organismelor.
soane, meseria [i calificarea lor, nece- NUC - arbore originar din Persia,
sare pentru executarea unei anumite din familia juglandaceelor, înalt de
sarcini de munc\. 18–20 m, ce tr\ie[te 300–400 de ani, cu
NORM| DE PROTEC}IE A frunze late penat-compuse, cu fructe de
MEDIULUI - regul\, stabilit\ prin lege tip drup\ cu miez comestibil [i foarte
sau alt act cu caracter normativ, care bogat în substan]e grase (peste 50%).
fixeaz\ mijloacele [i metodele pentru Lemnul de nuc, foarte rezistent [i fin,
înl\turarea, re]inerea sau diminuarea la este folosit în industria mobilei [i în
minimum a diferitelor noxe [i a efec- sculptur\. Are o mare r\spândire în
telor lor asupra mediului înconjur\tor. China, Turcia, Iran, India, Fran]a, Grecia,
NORM| JURIDIC| - regul\ de Italia, S.U.A. etc. (Juglans regia).
conduit\ cu caracter general, stabilit\ NUC DE COLA - arbore ve[nic
de organele statului, în cadrul unor anu- verde, de m\rime mijlocie, cultivat în
mite categorii de rela]ii personale. ]\rile tropical-umede ale Africii [i
NOUA DREAPT| - termen vehi- Americii pentru „nucile“ sale, asem\-
culat mai ales de pres\ pentru a desem- n\toare cu castanele, ce con]in 12–16
na un grup de gânditori care, `n anii semin]e bogate în cofein\, colatin\ [i
1970–1980, critica ideile [i metodele teobromin\ [i care constituie materie
social-democra]iei `n ]\rile occidentale prim\ pentru fabricarea b\uturilor de
sau tipul de socialism din estul Europei. tip coca-cola, pepsi-cola [i a unor medi-
Din punct de vedere ideologic, acest camente (Cola nitida).
curent s-ar putea situa `ntre liberalism [i NUCLEU CENTRAL AL ORA-
conservatorism, `mprumutând din am- {ULUI - punct nodal al unui ora[, în
bele, pentru a construi un amestec de care se desf\[oar\ cele mai intense
NUCLEU ISTORIC 210

activit\]i ter]iare, în care sunt concen- NUM|R MEDIU AL POPULA-


trate cl\dirile administrative etc. }IEI - num\r al popula]iei determinat
NUCLEU ISTORIC - partea cea ca o medie, pentru o perioad\ oarecare.
mai veche a ora[ului, construit\ — în ~n acest scop se folosesc diferite
majoritatea cazurilor — în perioada metode, pe baza unei ipoteze oarecare
medieval\. ~n unele ora[e nucleul isto- cu privire la evolu]ia popula]iei. Se
ric se suprapune ora[ului antic. poate calcula:
NUCLEU NEOINDUSTRIAL - (a) ca medie aritmetic\ simpl\:
concentrare spa]ial\ punctiform\ de P + Pn
Pm = a ,
unit\]i industriale axate pe noile indus- 2
trii — microelectronic\, robotic\, neo- unde Pm – popula]ia medie, Pa – popu-
energetic\, industria noilor materiale la]ia la începutul perioadei, Pn – popu-
(superaliaje, materiale optice etc.). la]ia la sfâr[itul perioadei;
Apari]ia [i amplasarea acestor nuclee (b) ca medie cronologic\ simpl\, atunci
au fost determinate de existen]a unor când se cunosc date privind num\rul
aglomer\ri de industrii clasice competi- popula]iei în diferite momente separate
tive, de concentrarea speciali[tilor în prin intervale egale de timp:
marile universit\]i etc. Sin: TEHNOPOL. Pa P
+ Pb + Pc + ... + Pn -1 + n
NUCLEU PREURBAN - con- Pm = 2 2
struc]ie, edificiu existent înainte de fon- n-1
darea unui ora[, în jurul c\ruia acesta unde Pa – popula]ia la începutul
s-a dezvoltat. perioadei; Pn – popula]ia la sfâr[itul
NUM|R ESTIMAT AL POPU- perioadei; Pb, Pc ... Pn - 1 – popula]ia la
LA}IEI - num\rul popula]iei, calculat,
diferite momente; n – perioada de timp.
de obicei, în cadrul unei perioade `ntre (c) ca medie geometric\:
dou\ recens\minte, care se ob]ine prin Pm = Pa × Pn .
interpolare sau extrapolare, pe baza u- Sin: POPULA}IE MEDIE.
nei curbe oarecare. Mai frecvent se uti- NUM|R TOTAL AL POPULA-
lizeaz\ datele asupra num\rului popu- }IEI - valoarea absolut\ a num\rului
la]iei, asupra mi[c\rii naturale [i migra- unei popula]ii sau subpopula]ii, determi-
torii la ultimul recens\mânt. nat\ prin înregistrare, cu prilejul recen-
NUM|R MEDIU AL PERSONA- s\mântului, al unor anchete speciale sau
LULUI MUNCITOR - efectiv mediu al prin estimare. Num\rul total al popu-
personalului muncitor existent într-o la]iei poate fi considerat, la o dat\ ca in-
anumit\ perioad\ de timp la nivelul dicator de moment (la data recens\mân-
unui teritoriu. Se calculeaz\ ca medie tului, la 1 ianuarie al anului respectiv
aritmetic\ a personalului existent în etc.) sau ca o medie într-o perioad\ oare-
fiecare zi, lun\ sau an. care (indicator de interval).
211 NUP}IALITATE

NUME DE LOCURI - denumiri cauz\. Ex: London (Londra), Beograd


geografice ale unor locuri, date de (Belgrad), Firenze (Floren]a). Denumi-
locuitorii ini]iali, care descriu, de regu- rile conven]ionale sunt date în paran-
l\, anumite caracteristici ale zonei res- tez\. Sin: DENUMIRE GEOGRAFIC|.
pective sau ale locuitorilor. Pot da o se- NUP}IALITATE - intensitate sau
rie de informa]ii referitoare la istoria, frecven]\ a evenimentului demografic
civiliza]ia [i evolu]ia zonei respective. „c\s\torie“ în sânul unei popula]ii sau
NUME GEOGRAFIC - nume pro- subpopula]ii. Se m\soar\ cu ajutorul
priu sau o expresie geografic\ ce de- diferi]ilor indicatori demografici (rata
semneaz\ un loc (un spa]iu), exprimat de nup]ialitate). Se face distinc]ie între
[i transcris în forma folosit\ în ]ara în nup]ialitatea masculin\ [i cea feminin\.
O
OBELISC - monument de origine fi atractive, prin latura lor social\
egiptean\, cu aspect de stâlp, cu sec- (nucleul familial din comunitatea s\-
]iune p\trat\, care se îngusteaz\ spre teasc\), prin condi]iile de confort pe
partea superioar\, realizat, de obicei, care le ofer\, prin arhitectur\.
dintr-un singur bloc de piatr\. OBIECTIV NUCLEAR - orice
OBICEI - regul\ statornicit\ prin uzin\ pentru fabricarea combustibilului
repetarea frecvent\, de-a lungul timpu- nuclear, reactor nuclear (inclusiv ansam-
lui, a unei ac]iuni, a unui gest sau com- blurile critice [i subcritice), reactor de
portament social [i fixat\ ca norm\ cercetare, central\ nuclearo-electric\,
unanim recunoscut\ de colectivitate. ~n instala]ie de stocare a combustibilului
afara obiceiurilor colective, statornicite iradiat, unitate de îmbog\]ire sau insta-
în timp, exist\ [i obiceiuri individuale, la]ie de retratare.
a c\ror formare nu este legat\ de OBOR - 1. loc unde exist\ o pia]\
frecven]a repet\rii unui act, ci mai mult mare (de regul\, s\pt\mânal), unde se
de natura acestuia. ]ine târg de vite, de lemne, de nutre] etc.
OBIECT AL MUNCII - orice bun 2. spa]iu îngr\dit pentru ad\postul ani-
(aflat `n stare natural\ sau care a suferit malelor, pentru depozitarea uneltelor
unele transform\ri — materii prime, agricole, a nutre]urilor etc. 3. spa]iu de-
materiale etc.) asupra c\ruia omul inter- limitat prin gard de nuiele, stuf etc.,
vine utilizând mijloacele de munc\ într-o ap\ curg\toare, pentru dirijarea
pentru a-l transforma `n func]ie de pe[telui spre locul de prindere.
necesit\]ile sale. OBSTACOLE PREVENTIVE -
OBIECTIV AGROTURISTIC - obstacole care pot frâna cre[terea natu-
gospod\rie ]\r\neasc\, ce este preg\tit\ ral\ a popula]iei [i care se reduc, dup\
sau care prime[te turi[ti dornici s\-[i Malthus, la amânarea c\s\toriei [i absti-
petreac\ timpul liber `n mediul rural, nen]\ în c\s\torie.
desf\[urând activit\]i de recreere [i de OBSTACOLE REPRESIVE -
cunoa[tere a mediului s\tesc. Aici se obstacole (foamete, epidemii, r\zboaie)
includ toate gospod\riile ]\r\ne[ti cu care se opun cre[terii popula]iei [i o
activitate agroturistic\, ce ofer\ condi]ii readuc în echilibru cu masa mijloacelor
de confort pentru g\zduire. Acestea pot de subzisten]\.
213 OFERT| TURISTIC| POTEN}IAL|

OB{TE - form\ de organizare OCUPA}IE MILITAR| - luare


social\ a vechilor sate române[ti, având vremelnic\ în st\pânire a teritoriului unui
în general caracteristicile unei comu- stat sau a unor p\r]i ale acestuia de c\tre
nit\]i închise. for]ele armate ale altui stat, de obicei ca
OCA - 1. unitate de m\sur\ pentru urmare a unei ac]iuni militare. Ea pre-
volum, folosit\ `n trecut, egal\ cu supune exercitarea, direct\ sau indirect\,
1,288 l `n }ara Româneasc\ [i 1,520 l de c\tre for]ele ocupante, a func]iilor de
`n Moldova. 2. unitate de m\sur\ administrare a teritoriului ocupat.
pentru mas\, folosit\ `n trecut, egal\ ODAIE - locuin]\ folosit\ sezo-
cu 1,271 kg `n }ara Româneasc\ [i nier, în zona montan\ sau de câmpie, a
1,291 kg `n Moldova. c\rei utilizare începea o dat\ cu cositul
OCN| - min\ de exploatare a s\rii fânului [i se termina prim\vara, când
geme. vitele ie[eau la p\scut, iar locul din
OCOL - unitate administrativ\ în jurul od\ii trebuia s\ fie p\r\sit spre a
Moldova, în sec. al XVIII-lea. cre[te iarba pentru fânea]\.
OCOL SILVIC - unitate adminis- OFERT| - cantitatea de bunuri [i
trativ\ silvic\, prin care se organizeaz\ servicii pe care vânz\torii sunt gata s\
[i se execut\ lucr\rile de refacere, pro- le vând\ la un anumit pre].
duc]ie [i paz\ a p\durilor, protec]ia [i OFERT| PUBLIC| - propunere
valorificarea vânatului. facut\ de un emitent, de c\tre investi-
OCROTIRE A NATURII - ac]iune tori sau intermediari, pentru a vinde, a
organizat\ care are ca scop utilizarea cump\ra, a transforma, a schimba sau a
ra]ional\, conservarea [i reproducerea transfera prin orice alt mod valori mo-
resurselor naturale. biliare ori drepturi aferente acestora.
OCROTIRE A S|N|T|}II - Oferta public\ este difuzat\ prin mij-
m\sur\ luat\ de stat în scopul prevenirii loace de informare în mas\ sau comuni-
îmboln\virilor, înt\ririi [i restabilirii cat\ pe alte c\i.
s\n\t\]ii, reducerii mortalit\]ii generale OFERT| TURISTIC| - totalita-
[i infantile, cre[terii speran]ei de via]\ a tea resurselor turistice naturale [i an-
popula]iei. tropice, echipamentul „de produc]ie“ a
OCUPARE A TERENULUI - uti- serviciilor turistice, masa de bunuri ali-
lizare a terenului în scopuri productive mentare, industriale, destinate consu-
(agricol\, pastoral\, industrial\ etc.) sau mului turistic, for]a de munc\ speciali-
de locuire. zat\ `n activit\]ile specifice, infrastruc-
OCUPA}IE - 1. tip de activitate tura turistic\ [i structurile de primire,
social\ aduc\toare de venit, desf\[urat condi]iile de comercializare (pre]uri,
de c\tre o persoan\ într-una din ramu- tarife, facilit\]i etc.).
rile economiei. 2. stare rezultat\ în OFERT| TURISTIC| POTEN -
urma unui proces de ocupare teritorial\. }IAL| - disponibilit\]i oferite pentru
OGLIND| DE AP| 214

desf\[urarea activit\]ilor turistice, cu- persoane. Cu cât o organiza]ie devine


prinzând resursele naturale, obiectivele mai mare [i mai birocratizat\, cu atât
cultural-istorice [i social-economice, cre[te gradul de concentrare a puterii `n
materializate în diferite produse turis- mâinile unui num\r redus de persoane.
tice, prin munca celor ce lucreaz\ în OMOGENITATE SOCIAL| -
turism (presta]ii de servicii turistice). fenomen caracterizat prin existen]a
OGLIND| DE AP| - termen uti- între membrii unui grup a unor rela]ii
lizat pentru desemnarea unei suprafe]e interpersonale numeroase, a unor carac-
acoperite de un curs de ap\ sau de o ap\ teristici economice [i culturale apropi-
st\t\toare. ~n func]ie de natura, m\rimea ate, a convergen]ei atitudinilor [i opini-
[i pozi]ia ocupat\ de elementele cadru- ilor, a con[tiin]ei de a apar]ine aceleia[i
lui natural [i ale celui construit, se dis- categorii.
ting: (a) O.a. cu func]iuni estetice — OMOGENIZARE A STRUCTU-
cursuri de ap\, canale amenajate, lacuri RILOR URBANE - apropiere, echili-
artificiale cu ajutorul c\rora se pun în brare a nivelului de dezvoltare social-
valoare cl\diri, ansambluri de cl\diri, -economic\ [i urbanistic\ a ora[elor de
monumente; (b) O.a. cu func]iuni recre- diferite m\rimi, cu func]ii diverse, din
ativ-sportive; (c) O.a. cu func]iuni de diferite zone geografice.
circula]ie [i transport — cursuri de ap\ ONIX - varietate de calcedonie,
navigabile, lacuri naturale sau de acu- formând depuneri în cavit\]ile unor roci
mulare; (d) O.a. cu func]iuni multiple, vulcanice. Este folosit ca piatr\ semi-
când întrune[te mai multe func]iuni, pre]ioas\.
prin asocierea activit\]ilor economice OPEN FIELD - peisaj agricol carac-
cu cele recreative. terizat prin câmpuri cultivate monotone,
OGOR - 1. teren arat, utilizat pen- de form\ panglicat\, cu parcele perpen-
tru cultura plantelor. 2. teren arabil, diculare pe re]eaua drumurilor de exploa-
l\sat nelucrat un anumit timp [i care tare, lipsite de împrejmuiri, ce contras-
poate fi utilizat ca p\[une, pentru refa- teaz\ prin goliciunea lor cu satul aglo-
cerea fertilit\]ii naturale a solului. merat. Se mai nume[te [i „peisajul câm-
OICUMEN| - termen ce desem- purilor cultivate deschise“ (expr. engl.).
neaz\ totalitatea arealelor permanent OPERA}IUNE URBANISTIC| -
locuite în care sunt prezente rela]ii pro- realizare urbanistic\ exprimat\ prin
ductive [i de schimb. Este o denumire reconstruc]ia, renovarea, modernizarea
general\ pentru suprafe]ele locuite ale unor ansambluri sau zone urbane, rea-
uscatului, reprezentând peste 90% din lizarea unor extinderi ale acestora sau
suprafa]a acestuia. construc]ia altora noi, care influen]eaz\
OLIGARHIE - conducerea unei or- structura [i caracterul spa]iului urban.
ganiza]ii, a unei comunit\]i sau a socie- OPINIE PUBLIC| - p\rere, punct
t\]ii ca `ntreg de c\tre un grup mic de de vedere, apreciere, preferin]\, op]iune
215 ORA{

a unei colectivit\]i referitoare la anu- duselor necesare între]inerii, recreerii [i


mite probleme, fenomene, evenimente, progresului unei popula]ii de pe arii
fapte în care este sau nu implicat grupul foarte variate ca dimensiuni. O. se deo-
social respectiv. sebe[te de sat nu atât prin fizionomie [i
OPPIDA - a[ezare fortificat\ am- nivel de trai, cât mai ales prin func-
plasat\ în zone joase, apar]inând epocii ]iunile pe care le îndepline[te. ~n cadrul
fierului, care avea rol conduc\tor pen- O. exist\ o reglementare formal-institu-
tru zonele înconjur\toare. Ea poseda ]ional\ a rela]iilor sociale, o importan]\
func]ii cvasiurbane, fiind centrul de pu- sc\zut\ a rela]iilor de rudenie, rela]ii de
tere din care erau conduse triburile ce cunoa[tere reciproc\ reduse („anonimat
st\pâneau zona. urban“), comportamente eterogene [i o
OPPIDUM - termen generic care cultur\ diversificat\. O. poate fi consi-
define[te construc]iile înt\rite menite derat [i un sistem termodinamic [i in-
de a servi ca refugiu, cu sau f\r\ por- forma]ional deschis, care presupune e-
]iuni locuite. xisten]a unor fluxuri de intrare [i de
OPTIMISM TEHNOLOGIC - ie[ire cu structuri specifice, unor trans-
concep]ie care consider\ c\ problemele form\ri interne (autoreglare) [i a unor
sociale [i economice se rezolv\ exclu- rela]ii de tip feed-back cu caracter re-
siv prin progresul tehnologic. glator. Conform mai multor criterii, O.
OP}IUNE - ac]iune a unei persoane se pot clasifica astfel:
sau colectivit\]i de a alege între mai (a) dup\ pozi]ia geografic\:
multe situa]ii, solu]ii, variante posibile. · O. litorale;
ORA{ - concentrare uman\, cu o · O. interioare:
popula]ie minim\ ce variaz\ de la o ]ar\ – de munte;
la alta, cu o structur\ profesional\ a – de deal [i podi[;
popula]iei în care predomin\ cea ocu- – de câmpie;
pat\ în ramurile neagricole, cu un mod – la contactul principalelor forme
de via]\ diferit de cel rural. Acordarea de relief;
statutului de O. unei a[ez\ri umane, în – de-a lungul arterelor hidrografice;
cele mai multe ]\ri, se bazeaz\, în gene- (b) dup\ genez\:
ral, pe mai multe criterii, dar fundamen- · O. ale perioadei antice;
tal r\mâne cel al num\rului de locuitori. · O. ale perioadei feudale;
Se consider\ c\ reprezint\ imaginea cea · O. ale perioadei moderne;
mai expresiv\ a societ\]ii, care p\strea- · O. ale perioadei contemporane;
z\ bunurile cele mai de pre] create de (c) dup\ m\rimea demografic\:
om de-a lungul istoriei. Reprezint\ o · O. foarte mici (sub 20000 loc.);
form\ de organizare, înzestrare [i utili- · O. mici (20000–50000 loc.);
zare a unui teritoriu în scopul concen- · O. mijlocii (50000–100000 loc.);
tr\rii, transform\rii [i redistribuirii pro- · O. mari (100000–1000000 loc.);
ORA{ 216

CADRUL NATURAL CADRUL CONSTRUIT ECHIPAREA TEHNIC|


(caracteristicile (zon\ de locuit, dot\ri (re]ele edilitare de ap\,
solului, subsolului, social-culturale, monu- canalizare, electricitate,
condi]iile hidrologice, mente etc.) gaze, termoficare,
clim\ etc.) telefonie etc.)

FOR}A DE MUNC|
(resursele de munc\,
gradul de valorificare, POPULA}IA
distribuirea interioru- (num\rul de locuitori [i
lui, deplas\ri etc.) structura pe sexe [i
vârste, pe categorii de
activit\]i etc.)
LOCUIN}ELE
UNIT|}ILE ECONOMICE (fondul locativ existent,
(unit\]i de produc]ie [i pe zone de amplasare [i
depozitare, unit\]i pe grade de confort,
comerciale etc.) disponibilul de terenuri
pentru un ansamblu de
locuit etc.)

CIRCULA}IA
(organizarea circula]iei [i trans-
porturilor rutiere, feroviare [i
aeriene din zon\ etc.)
DOT|RILE URBANE
(asigurarea cu unit\]i de servici SPA}IILE PLANTATE
de tip urban cu dot\ri corespun- (zon\ de odihn\ [i agrement,
z\toare: g\ri, depouri, sta]ii de alte planta]ii, zone sportive etc.)
c\l\tori, de epurare a apei etc.)

Ora[ul ca sistem urban

· O. foarte mari (peste 1000000 loc.); · O. caracteristice ]\rilor în curs de dez-


(d) dup\ morfostructur\: voltare;
· O. radiar-concentrice; (f) dup\ func]ie:
· O. polinucleare; · O. cu func]ii complexe;
· O. rectangulare; · O. cu func]ii industriale;
· O. liniare [i biliniare; · O. cu func]ii comerciale;
· O. tip câmpulunguri; · O. cu func]ii culturale;
· O. geometrice; · O. cu func]ii de înv\]\mânt;
(e) dup\ fizionomie: · O. cu func]ii militare;
· O. de tip european; · O. cu func]ii de reziden]\ temporar\;
· O. de tip nord-american; · O. cu func]ii administrativ-politice;
217 ORA{-DORMITOR

· O. cu func]ii agricole; S.U.A.), ast\zi confundându-se cu


· O. cu func]ii de servicii. ora[ele noi.
Sin: ECOSISTEM URBAN. ORA{-COMPANIE - ora[ a c\rui
ORA{ ADOLESCENT - ora[ cu baz\ economic\ este dependent\ de
unit\]i productive distribuite haotic [i a activitatea unei singure firme sau uzine,
c\rui fizionomie este doar aparent ce asigur\ dezvoltarea infrastructurii
urban\. urbane.
ORA{ AGRICOL - form\ com- ORA{ CU ARHITECTUR| AR -
pact\ [i intens populat\ a unei a[ez\ri, BORESCENT| - form\ urban\ com-
ini]ial rural\, comun\ în zona Europei plex\, conceput\ a avea o ax\ vertical\
mediteraneene, în care majoritatea po- pe care s-ar asigura o mare densitate a
pula]iei active este angajat\ în agricul- popula]iei prin gruparea alveolelor
tur\. Cu popula]ii de 20000 de locuitori familiale într-un fel de „cuiburi“ în
sau mai mult, aceste ora[e de]in [i o jurul unui pilon central, sus]inut de
serie de activit\]i nelegate de agricul- re]ele puternice de sârm\ elastic\, le-
tur\. ~n mod real, lucr\torii trebuie s\ se gate prin cabluri de o]el, de care ar fi
deplaseze zilnic pentru a lucra p\mân- suspendate celulele respective. ~n cen-
tul, deseori în cadrul unor ferme mari tru s-ar afla un „creier“ prin care s-ar
care înconjoar\ ora[ul agricol. dirija toate informa]iile [i serviciile.
ORA{-BASTION - ora[ specific Cablurile dispuse radial ar servi pentru
pentru sec. XII–XIV, prezent în general rezisten]\, iar cele concentrice pentru
în Fran]a, [i care impunea ideea planifi- deplasarea celulelor pe un diametru de
c\rii spa]iale în vederea ap\r\rii. Acesta aproximativ 2 km.
era de regul\ mic, cu pu]ine varia]ii în ORA{ DE PENSIONARI - ora[ în
forma lui, atât cât s\ se poat\ adapta la care se retrag persoanele inactive (în
condi]iile de mediu, [i era închis prin general în grupa de vârst\ de peste 60
ziduri de ap\rare. Deseori, dispunea de de ani), situat în apropierea unor mari
un castel [i avea o tram\ stradal\ rec- centre urbane. Sunt considerate ora[e
tilinie. de pensionari cele în care popula]ia
ORA{ CENTRAL - termen uti- inactiv\ reprezint\ peste 50% din popu-
lizat în S.U.A. de c\tre municipalitate, la]ia total\ [i în care peste 12% din
în corela]ie cu aria metropolitan\, ce popula]ie are o vârst\ de peste 65 de ani
include zona central\ de afaceri. (ex: Nisa, din Fran]a).
ORA{-CIUPERC| - ora[ cu ORA{-DORMITOR - ora[ cu func-
cre[tere, demografic\ mai ales, foarte ]iune dominant\ de cazare a popula]iei
rapid\ (dublare a num\rului de locuitori [i f\r\ o baz\ economic\ proprie. Acest
între dou\ recens\minte, în S.U.A.). tip de ora[ a ap\rut în ultimele decenii
Ini]ial a reprezentat o apari]ie spontan\ în apropierea marilor metropole ale ]\-
în zonele de recent\ populare (vestul rilor cu nivel ridicat de industrializare,
ORA{ FOARTE MARE 218

din cauza condi]iilor de locuit necores-


punz\toare din aceste metropole, da-
torit\ polu\rii intense a mediului în-
conjur\tor.
ORA{ FOARTE MARE - vezi
ORA{ MILIONAR.
ORA{ FOARTE MIC - ora[ a
c\rui m\rime demografic\ se cifreaz\
sub 20000 de locuitori.
ORA{ FORTIFICAT - ora[ având,
de regul\, origini medievale sau chiar
mai vechi, închis de ziduri, ridic\turi de
p\mânt (valuri de ap\rare) sau protejat
prin alte modalit\]i fizice, ce îi asigurau
capacitatea de ap\rare.
ORA{E GEMENE - dou\ ora[e
al\turate, asociate prin func]iile lor eco-
nomice, având conduceri administra-
tive diferite. Cele mai cunoscute sunt — cl\diri publice [i [coli
ora[ele gemene separate de un fluviu — zone comerciale [i de afaceri
(St. Paul [i Minneapolis pe Mississippi, — arii industriale
în S.U.A.; Mannheim [i Ludwigshafen — zone urbane
pe Rhin, în Germania). — spa]ii deschise [i centuri verzi
ORA{ GENERATOR - ora[ care, — str\zi

conform lui B.F. Hoselitz, ac]ioneaz\ — str\zi secundare


— c\i ferate
ca centru de schimbare [i stimulare a
— limit\ administrativ\
activit\]ii economice.
ORA{ GR|DIN| - a[ezare pro- Ora[-gr\din\
iectat\ [i construit\ dup\ un plan urba- servicii [i în care dezvoltarea industri-
nistic, având ca principal scop crearea al\ este orientat\ de obicei spre indus-
unui mediu de înalt\ calitate pentru lo- trii nepoluante. Primele ora[e gr\din\,
cuire. Conceptul a ap\rut în ]\rile dez- realizate în Anglia, au fost: Letchworth,
voltate, în sec. al XIX-lea, o dat\ cu proiectat pentru o popula]ie de 30000
apari]ia ora[elor industriale moderne de locuitori, [i Welwyn, pentru 50000
(Ebenezer Howard, 1902). Este un tip de locuitori.
de ora[ care p\streaz\ unele caractere ORA{ INFANTIL - ora[ cu dis-
ale spa]iului rural, adic\ o slab\ tribu]ie întâmpl\toare a cl\dirilor de
densitate a cl\dirilor (cca 20/ha), spa]ii locuit [i magazinelor, lipsit de unit\]i
deschise, facilit\]i pentru recreere [i productive de tip industrial.
219 ORA{ MOBIL

Ora[ istoric
ORA{ ISTORIC - tip de ora[ `n ORA{ MATUR - ora[ în care se
arhitectura [i structura c\ruia se p\s- pot identifica zonele comerciale, ariile
treaz\ trecutul istoric. industriale, zonele reziden]iale.
ORA{ JUVENIL - ora[ în care î[i ORA{ MIC - ora[ a c\rui m\rime
face apari]ia o prim\ faz\ a zon\rii demografic\ este cuprins\ între 20000
func]ionale, prin concentrarea magazi- [i 50000 de locuitori.
nelor într-un singur areal. ORA{ MIJLOCIU - ora[ a c\rui
ORA{ LINIAR - 1. ora[ al c\rui m\rime demografic\ este cuprins\ între
teritoriu are o form\ alungit\. Repre- 50000 [i 100000 de locuitori.
zint\ un areal urbanizat în mod plani- ORA{ MILIONAR - termen uti-
ficat, a c\rui structur\ este determina- lizat pentru a individualiza orice ora[
t\ de o ax\ principal\, liniar\, care de foarte mare, ce are o popula]ie de peste
regul\ urmeaz\ configura]ia c\ii de co- un milion de locuitori. Acest criteriu de
munica]ie principale [i beneficiaz\ de definire are un caracter arbitrar.
facilit\]ile topografice ale mediului. ORA{ MINIER - ora[ în care
Sin: ORA[-STRAD|. 2. form\ de extin- activitatea economic\ de baz\ este
dere a marilor ora[e propus\ ini]ial industria extractiv\, care, frecvent, a
pentru Madrid în anul 1892 (autor fost principalul factor genetic al acestui
Soria Y. Mata), reluat\ pe plan teoretic tip de ora[.
de Milintin în anul 1930 [i de Le Cor- ORA{ MOBIL - forma]iune urba-
busier în anul 1945. n\ viitoare, cu totul liber\ în spa]iu, în
ORA{ MARE - ora[ a c\rui m\- interiorul c\reia s-ar construi edificii,
rime demografic\ este cuprins\ între str\zi, s-ar desf\[ura diverse activit\]i
100000 [i 1000000 de locuitori. sociale [i productive. Ar prezenta un
ORA{ MONDIAL 220

grad ridicat de mobilitate spa]ial\, atât o prim\ etap\ în dezvoltarea unei


pe orizontal\ cât [i pe vertical\, putând a[ez\ri ce va deveni, în timp, un târg.
fi amplasat acolo unde condi]iile ar fi ORA{-POART| - a[ezare urban\
cele mai favorabile, urmând ca, în mo- ce asigur\ leg\tura dintre zona sau are-
mentul în care un nou areal i-ar oferi alul circumscris [i alte regiuni. Leg\tu-
condi]ii mai bune, s\ fie deplasat [i rile au în general un caracter comercial.
amplasat în noua loca]ie. ORA{ POLINUCLEAR - a[ezare
ORA{ MONDIAL - ora[ caracte- urban\ caracterizat\ prin prezen]a, în
rizat de concentrarea masiv\ a unor cadrul structurii sale teritoriale, a mai
organisme interna]ionale, a principale- multor nuclee bine individualizate.
lor b\nci mondiale, a elitelor profesio- Unele dintre acestea au ap\rut o dat\ cu
nale `n domeniul serviciilor etc., ampla- ora[ul, altele s-au format — de-a lungul
sat, de regul\, `n regiunile puternic dez- evolu]iei ora[ului — prin procesul
voltate ale globului. migra]iei, ca urmare a specializ\rii
ORA{ NOU - form\ a urbaniz\rii unora din p\r]ile lui sau ca urmare a
voluntare, diferit\ de dezvoltarea spon- unor situa]ii istorice. O structur\ asem\-
tan\ a periferiilor, suburbanului, prin n\toare li se imprim\ ast\zi multor ora[e
apari]ia, mai mult sau mai pu]in simul- vechi, care se afl\ supuse procesului de
tan\, a locuin]elor, unit\]ilor de pro- modernizare. Acest tip este puternic
duc]ie, a serviciilor. Unul din obiecti- influen]at [i de condi]iile de relief. Cu
vele cre\rii ora[ului nou este cel de a asemenea morfostructur\ sunt: Buda-
asigura autonomia vie]ii zilnice a pesta, Chicago, Timi[oara etc.
or\[enilor [i de a reduce migra]iile pen- ORA{ PORTUAR - ora[ în care
dulatorii. Ora[ele noi sunt create pentru activitatea portuar\ ocup\ o pondere
a descongestiona marile metropole (în mare, generând apari]ia unor importante
]\rile înalt urbanizate) [i/sau de a valo- obiective economice [i social-culturale.
rifica superior anumite resurse sau anu- ORA{ PREINDUSTRIAL - ter-
mite regiuni (mai pu]in populate). men generic, apar]inând lui G. Sjoberg,
ORA{ PARAZIT - ora[ care, con- pentru formele sociale [i de urbanizare
form lui B.F. Hoselitz, domin\ activit\- din perioadele premerg\toare erei mo-
]ile economice [i socio-politice într-un derne. Ora[ele preindustriale reprezint\
areal, dar efectul de extrapolare al aces- consecin]e ale revolu]iei industriale, în
tuia se constituie în factor de reprimare acea perioad\ existând un sistem de
a dinamicii economice în zon\. stratificare social\ alc\tuit dintr-o elit\
ORA{-PIA}| - termen general restrâns\ [i clase inferioare, mult mai
care desemneaz\ orice ora[ care de]ine extinse. Ora[ul preindustrial era contro-
o pia]\ permanent\ sau periodic\ ca loc lat de c\tre elita ce-[i fundamenta pute-
comercial ce deserve[te zona încon- rea pe resurse, adeseori extraurbane.
jur\toare. Termenul poate fi privit [i ca Astfel de ora[e aveau o m\rime de-
221 ORA{-SATELIT

mografic\ mic\, aveau un caracter mul- str\zi de form\ inelar\ care se inter-
tifunc]ional (cu rol îndeosebi militar [i secteaz\ cu str\zi radiare. De regul\,
politic), caracteristic\ concretizat\ [i în tipul de ora[ radiar-concentric s-a
aspectul morfologic. cristalizat în perioada medieval\, tra-
ORA{ PRIMAR - conceptul ora- seele arterelor circulare realizându-se
[ului primar reprezint\ una dintre cele pe conturul fostelor ziduri de ap\rare,
mai timpurii generaliz\ri privind clasifi- iar cele radiare pe traseul drumurilor de
carea, în func]ie de m\rime, a ora[elor, acces din zona înconjur\toare (exemple
propus\ de M. Jefferson. Ora[ul primar tipice: Moscova, Paris, Milano; pen-
este un ora[ coordonator al unei ]\ri [i tru ]ara noastr\: Bucure[ti — par]ial —
este, în mod evident, mai mare decât având mai multe artere radiare [i o
celelalte a[ez\ri din sistem, nu numai por]iune de arter\ inelar\).
prin m\rime, el impunându-se [i prin ORA{ RECTANGULAR - a[eza-
func]ionalitatea sa complex\ (centru re urban\ bazat\ pe o re]ea în cadrul
politic, economic [i social). El repre- c\reia str\zile se `ntretaie în unghi drept
zint\, de obicei, capitala ]\rii, astfel (tabl\ de [ah). Structura sa prezint\
încât o distribu]ie primar\ implic\ exis- avantaje deosebite prin claritatea re]elei
ten]a unui sistem de ora[e mici domi- de circula]ie, unde se pot utiliza cu suc-
nate de un ora[ foarte mare, cu absen]a ces mijloacele perfec]ionate de dirijare
unor centre intermediare ca m\rime. a circula]iei, în perspectiva unei inten-
Ora[ul primar poate constitui produsul sific\ri a traficului. Prezint\ [i dezavan-
unei ]\ri mici, cu o structur\ economic\ taje, deoarece lunge[te mult distan]ele,
[i politic\ simpl\, orientat\ c\tre export, circula]ia realizându-se pe linii frânte,
cu o istorie colonial\ recent\ [i o amplificând traseul de parcurs. Acest
urbanizare aflat\ în primele faze. sistem rectangular a fost mult utilizat în
ORA{ RADIAR-CONCENTRIC construc]ia ora[elor din S.U.A. (San
- ora[ cu o structur\ planimetric\ spe- Francisco), Canada, Australia, iar mai
cific\, în care schema principal\ a recent în planurile de sistematizare ela-
arterelor de circula]ie este format\ din borate de Le Corbusier pentru unele
ora[e, inclusiv pentru unele ora[e-sa-
telit din Marea Britanie.
ORA{-SANATORIU - ora[ mic,
creat în scopul aplic\rii unor terapii
pentru anumite boli cronice, în general
formate în jurul unor mari sanatorii
(ex: Berk, în Fran]a).
ORA{-SATELIT - ora[ mic sau
mijlociu, situat în apropierea unui ora[
Ora[ radiar-concentric important cu profil social-economic
ORA{-STRAD| 222

ORA{ SUPRAPUS - ora[ propus


ca solu]ie viitoare, ce ar permite o valo-
rificare optim\ a spa]iului, fiind desf\-
[urat pe aproximativ 15 niveluri, supra-
puse prin intermediul unor sisteme de
circula]ie pe verticala unui fundament
de pân\ la 5 niveluri, unde s-ar afla cen-
CENTRU tre comerciale, fabrici [i unele servicii.
URBAN
PRINCIPAL
La nivelurile superioare ar fi concen-
trate spa]iile reziden]iale, menite a
cuprinde popula]ia ora[ului respectiv.
ORA{ TIP CÂMPULUNGURI -
ora[ a c\rui caracteristic\ morfostructu-
ral\ este dat\ de o singur\ strad\ princi-
pal\, dominat\ de un centru civic, con-
tinuat\ pe lungimi apreciabile de
locuin]e, încadrate de gr\dini spa]ioase
[i de mult\ verdea]\ c\tre strad\. Prin
fizionomia sa, acest tip de ora[ se
deosebe[te în mic\ m\sur\ de ora[ul
— [osele noi
strad\ [i este specific zonelor depresio-
— [osele existente
nare, din interiorul sau de pe laturile
— zon\ agricol\ [i spa]ii verzi
extreme ale Subcarpa]ilor. El p\streaz\
— zon\ construit\
caracteristicile satului românesc, prin
Ora[-satelit r\sfirarea caselor, `nconjurate în cele
complex, cu care între]ine intense re- mai frecvente cazuri de cur]i largi [i
la]ii de cooperare sub aspectele caz\rii gr\dini mult extinse în suprafa]\. Ase-
for]ei de munc\, cooperare în procesul menea structur\ morfologic\ prezint\
de produc]ie, în folosirea unor dot\ri ora[ele: Câmpulung Moldovenesc,
social-culturale, servicii, utilit\]i etc. Câmpulung Muscel, Moldova Nou\ [.a.
Teoria ora[ului-satelit a fost elaborat\ ORA{-TREC|TOARE - ora[ si-
în anul 1922 de Raymond Unwin, tuat la intrarea într-o zon\ de leg\tur\
având ca obiectiv descongestionarea (trec\toare). Coordoneaz\ c\ile de
marilor metropole prin realizarea unui comunica]ie, utilizate ca rute moderne
sistem de ora[e-satelit în jurul metro- de rela]ionare, îndeosebi în cazul exis-
polei, cu care s\ între]in\ rela]ii multi- ten]ei unor obstacole fizico-geografice
ple de cooperare. (lan]uri montane).
ORA{-STRAD| - vezi ORA{ ORA{-TURN - form\ imaginar\
LINIAR. urban\, propus\ ca o solu]ie viitoare,
223 ORGANIZAREA RE}ELEI DE LOCALIT|}I

implicând un ora[ cu o dezvoltare verti-


cal\ impresionant\, cu zgârie nori de
pân\ la 1500 m, ce ar putea ad\posti o
concentrare uman\ impresionant\, ar
asigura o deschidere larg\, ar avea un
grad de iluminare ridicat [i ar permite
amplasarea, de jur împrejur, a multor
spa]ii verzi. Acest ora[ ar crea totu[i un
grad ridicat de artificializare, rupând
leg\tura cu lucrurile înconjur\toare.
ORA{ UNIVERSITAR - ora[ în
care nota func]ional\ dominant\ este
dat\ de activitatea institu]iilor de înv\-
Orez
]\mânt superior. Se caracterizeaz\ prin-
tr-un specific aparte, cl\dirile univer- ORGANIZAREA CIRCULA}IEI
sitare constituind ansamblurile urbanis- RUTIERE - complex de m\suri aplicat
tice cele mai impun\toare, iar via]a pentru m\rirea capacit\]ii de transport a
ora[ului este ritmat\ de via]a universi- re]elei de drumuri, asigurarea unei
tar\. Popula]ia este ocupat\ preponde- desf\[ur\ri fluente [i în siguran]\ a cir-
rent în sectorul cuaternar [i ter]iar, iar cula]iei, f\r\ s\ afecteze structura
ora[ul nu [i-a extins activitatea spre alte ini]ial\ a re]elei rutiere.
domenii. ~n trecut func]ia universitar\ a ORGANIZARE ADMINISTRA -
fost asociat\ cu o func]ie religioas\. TIV-TERITORIAL| - ac]iune com-
OR| DE VÂRF - interval de timp plex\ de modelare a structurilor terito-
în care se înregistreaz\ intensitatea riale prin prevederi constitu]ionale, în
maxim\ a traficului rutier. Termenul se baza unor legi, pentru a delimita unit\]i
poate referi la o anumit\ intersec]ie, arte- administrativ-teritoriale considerate ce-
r\ rutier\ sau la întreaga localitate, luând le mai bune la un moment dat, în vede-
în considerare traficul general [i par]ial. rea punerii în aplicare a normelor gene-
OREZ - cereala „lumii galbene“, rale privind conducerea unui teritoriu
originar\ din Asia musonic\, cu peste sub aspect economic, financiar, cultu-
700 de variet\]i adaptate fie climatului ral, social, al ocrotirii s\n\t\]ii etc.
tropical umed, fie celui subtropical sau ORGANIZAREA RE}ELEI DE
temperat. Prefer\ solurile aluvionare LOCALIT|}I - ac]iune de dezvoltare a
argiloase [i este cultivat în sistem irigat ansamblului de a[ez\ri rurale [i urbane
(paddy) sau neirigat (orezul de munte), cuprinse în limitele unui teritoriu dat.
mai ales în Asia, care de]ine 89% din A[ez\rile umane nu se dezvolt\ izolat,
suprafa]a total\ cultivat\ [i peste 91% între ele exist\ o interac]iune în teritoriu
din produc]ia mondial\ (Oryza sativa). prin rela]iile social-economice ce se
ORGANIZAREA SPA}IULUI 224

stabilesc, prin caracterul [i rela]iile ce ORGANIZAREA ZONEI PERI-


decurg din echiparea general\ a terito- URBANE - activitate de modelare
riului. Ac]iunea de organizare trebuie complex\ a structurilor teritoriale [i
s\ ]in\ seama de realitatea existent\, de productive din vecin\tatea ora[elor, în
factorii [i fenomenele care genereaz\ vederea: asigur\rii unei p\r]i din for]a
modific\ri de ordin economic, demo- de munc\ necesar\ pentru unit\]ile eco-
grafic, social, tehnic în structurile teri- nomice apar]inând ora[ului; stimul\rii
toriale urbane [i rurale. cooper\rii prin amplasarea unor unit\]i
ORGANIZAREA SPA}IULUI - satelit în localit\]ile din apropiere;
proces de rearanjare a componentelor extinderii bazelor de aprovizionare cu
spa]iului [i de redimensionare a rela]ii- produse agroalimentare perisabile;
lor dintre acestea. Cuprinde m\suri de l\rgirii zonelor de agrement etc.
optimizare a spa]iului respectiv, în vede- ORGANIZARE CORPORATIS -
rea ob]inerii eficien]ei maxime, f\r\ a T| - tip de organizare economic\ spe-
produce perturb\ri ireversibile în struc- cific\ marilor firme, orientate spre cer-
tura acestuia. cetare [i dezvoltare, care, din motive de
ORGANIZAREA SPA}IULUI management [i de costuri, tind s\-[i
URBAN - totalitatea ac]iunilor nece- concentreze activit\]ile de cerceta-
sare pentru a crea cadrul material în re–dezvoltare în anumite sedii [i unit\]i
care s\ se desf\[oare via]a urban\ în de produc]ie centrale.
condi]ii corespunz\toare cerin]elor eco- ORGANIZA}IA DE COOPE -
nomico-sociale, func]ionale [i estetice. RARE {I DEZVOLTARE ECONO-
Modul de organizare depinde de pozi]ia MIC| (O.C.D.E.) - organiza]ie fondat\
geografic\ a ora[ului, de configura]ia `n 1961 la Paris, având ini]ial 23 de
locului, de perioada istoric\ în care a membri, `n scopul de a asigura dez-
luat na[tere, de func]ia acestuia, de voltarea economic\ [i social\ a statelor
m\rimea demografic\, de importan]a în membre, de a coordona politicile eco-
teritoriu [i în re]eaua de localit\]i, de nomice ale acestora, de a armoniza
schimb\rile survenite în timp. Exist\ sprijinul acordat ]\rilor `n curs de dez-
diferite teorii privind O.s.u., printre voltare. O.C.D.E. include ]\rile din
care teoria zonelor concentrice, organi- U.E., din A.E.L.S., din N.A.F.T.A. [i
zarea prin sectoare, prin mai multe cen- alte state (Turcia, Australia, Noua
tre secundare etc. Zeeland\, Japonia, Coreea de Sud,
ORGANIZAREA TERITORIU - Cehia, Ungaria, Polonia).
LUI - ansamblu de m\suri economice, ORGANIZA}IA INTERNA}IO -
tehnice, juridice [i sociale, aplicate în NAL| A MUNCII (O.I.M.) - organism
scopul utiliz\rii ra]ionale a terenului `nfiin]at `n 1919, asociat O.N.U. din
(stabilirea folosin]ei optime, parcelarea, 1946, ale c\rui obiective sunt: `mbun\-
amplasarea construc]iilor [i drumurilor). t\]irea condi]iilor de munc\ [i a califi-
225 ORGANIZA}IA }|RILOR EXPORTATOARE DE PETROL

c\rii profesionale, promovarea legisla- neral\; Curtea Interna]ional\ de Justi]ie,


]iilor sociale [i incitarea la crearea de cu sediul la Haga; Consiliul de Tutel\,
locuri de munc\. ~n 1985 O.I.M. cu- care se ocup\ de administrarea teritori-
prindea 151 de state membre. Secreta- ilor aflate sub jurisdic]ia O.N.U.; Secre-
riatul permanent al organiza]iei este Bi- tariatul, organul executiv condus de
roul Interna]ional al Muncii (B.I.M.). secretarul general al O.N.U.
ORGANIZA}IA MONDIAL| A ORGANIZA}IA NA}IUNILOR
COMER}ULUI (O.M.C.) - organism UNITE PENTRU ALIMENTA}IE {I
interna]ional ap\rut `n urma acordului AGRICULTUR| (F.A.O.) - orga-
semnat la Marrakech (Maroc) `n 1994, niza]ie guvernamental\ interna]ional\,
intrat `n vigoare la 1 ianuarie 1995. Este fondat\ `n 1945, având sediul la Roma.
considerat al treilea element de baz\ al Obiectivul principal este realizarea unui
economiei mondiale dup\ Fondul raport echitabil `ntre resursele de hran\
Monetar Interna]ional [i Banca Mon- [i num\rul popula]iei, ac]ionând pentru
dial\ [i a preluat sarcinile `ndeplinite de ameliorarea soiurilor de plante [i ra-
Acordul General pentru Tarife [i selor de animale, cre[terea produc]iei [i
Comer] (G.A.T.T.). Obiectivele princi- distribuirea mai echitabil\ a produselor
pale ale O.M.C. sunt realizarea unui agroalimentare. Acord\ asisten]\ tehni-
comer] f\r\ restric]ii cantitative, nedis- co-[tiin]ific\ `n domeniul agriculturii.
criminatoriu, eliminarea subven]iilor de ORGANIZA}IA TRATATU-
export, protejarea economiilor na]iona- L U I A T L A N T I C U L U I DE N O R D
le numai prin aplicarea de taxe vamale. (N.A.T.O.) - organism `nfiin]at `n 1949,
ORGANIZA}IA NA}IUNILOR cu sediul la Bruxelles, ce cuprinde 19
UNITE (O.N.U.) - organiza]ie interna- state din Europa, America de Nord [i
]ional\ guvernamental\, fondat\ `n 1945, Asia, care pân\ la dizolvarea Pactului de
cu sediul principal la New York. Obiec- la Var[ovia (1991) a fost o contrapondere
tivele O.N.U. sunt legate de men]inerea la acesta. ~n prezent se observ\ o redi-
p\cii, dezvoltarea unor rela]ii interna- mensionare a atribu]iilor acestui bloc
]ionale bazate pe egalitatea `n drepturi, militar, care s-a extins spre estul Europei.
rezolvarea unor probleme cu caracter ORGANIZA}IA }|RILOR
economic, cultural, umanitar etc. Dispu- EXPORTATOARE DE PETROL
ne de [ase organe de lucru: Adunarea (O.P.E.C.) - organism cu sediul la
General\, format\ din toate statele mem- Viena, creat `n 1960, care are drept scop
bre; Consiliul de Securitate, format din realizarea unei politici comune privind
15 membri, din care cinci permanen]i nivelul produc]iei de petrol, cotele de
(S.U.A., Marea Britanie, Fran]a, Rusia, export, precum [i pre]urile la acest
China) [i zece desemna]i prin rota]ie; combustibil. Ini]ial, din O.P.E.C. au
Consiliul Economic [i Social, format din f\cut parte: Arabia Saudit\, Irak, Iran,
54 de membri ale[i de Adunarea Ge- Kuweit, Venezuela, apoi al\turându-se
ORGANIZA}IE 226

Emiratele Arabe Unite, Qatar, Nigeria, ORZ - plant\ anual\ din familia
Algeria, Libia, Gabon, Indonezia [i gramineelor, originar\ din Orientul
Ecuador. Apropiat, unde era cultivat\ cu circa
ORGANIZA}IE - grup de oa- 4000 de ani î.Hr. Are tulpina de
meni, partide, state etc., care `[i orga- 80–120 cm în\l]ime, iar spicul format
nizeaz\ [i coordoneaz\ activitatea `n din 4–6 rânduri de boabe. Este folosit ca
vederea realiz\rii unor finalit\]i relativ furaj, în alimenta]ia omului (ca gri[,
clar formulate ca obiective. arpaca[ sau surogat de cafea) [i în
ORIENTAREA CL|DIRILOR - industrie (Hordeum vulgare).
mod de amplasare a cl\dirilor, în raport ORZOAIC| - specie de orz cu
cu func]iunile spa]iilor interioare, fa]\ spicul format din dou\ rânduri de boabe,
de: (a) punctele cardinale, ceea ce folosit\ la fabricarea berii, a whisky-ului
exprim\ durata de însorire a fa]adelor; sau a spirtului (Hordeum distichon).
(b) direc]ia vânturilor dominante care OSTREICULTUR| - ramur\ a
determin\ condi]iile de ventilare a an- acvaculturii care se ocup\ cu cre[terea
samblurilor de locuin]e; (c) diferite sur- stridiilor, lamelibranhiate din genurile
se de poluare (sonor\, chimic\); (d) alte Ostrea [i Gryphea.
construc]ii, amenaj\ri, utilit\]i [i ele- OSTROGO}I - triburi germanice
mente ale cadrului înconjur\tor (strad\, ale go]ilor de r\s\rit. ~n sec. III–IV se
trasee de transport în comun). aflau pe teritoriul dintre Don [i Nistru.
ORIMULSION - combustibil pro- O}EL - aliaj ob]inut, `n general,
dus de Venezuela, mult mai ieftin decât din fier [i carbon, la care se mai pot
]i]eiul [i mai eficient decât c\rbunele. ad\uga [i alte elemente (mangan, cobalt,
Se elaboreaz\ din circa 70% bitum vanadiu, crom, nichel etc.), pentru a-i da
provenit din fâ[ia petrolifer\ a fluviului propriet\]i fizico-mecanice deosebite.
Orinoco, 30% ap\ [i un agent emulsio- OUTPUT - 1. rezultat final al chel-
nant. Combustibilul a fost clasificat de tuielilor de investi]ie, de exploatare [i al
U.E. `n 1994 ca produs natural [i nu ca eforturilor umane de ordin fizic [i moral
derivat al petrolului, lucru ce a f\cut ca consumate pentru ob]inerea unui anumit
vânz\rile s\ cunoasc\ o cre[tere deo- rezultat. 2. rezultat al unui calcul sau
sebit\ `n Europa. ra]ionament. 3. randament al unui de-
ORTODOXIE - confesiune cre[- mers economic sau social (cuv. engl.).
tin\ care a p\strat neschimbate dogme- OV|Z - plant\ anual\ din familia
le, tradi]iile, cultul [i organizarea bise- gramineelor, originar\ din zona Turan,
riceasc\ fixate prin cele [apte sinoade cultivat\ mai ales ca furaj (pentru boabe
ecumenice. Se consider\ c\ ortodoxis- sau mas\ verde). Britanicii [i irlandezii
mul este continuarea vechii credin]e folosesc f\ina de ov\z pentru prepa-
cre[tine specifice perioadei imediat rarea „porridge“-ului sco]ian [i a
urm\toare r\stignirii Mântuitorului. „fulgilor de ov\z“ (Avena sativa).
P
PAGUS - nume latinesc al comu- PANEL - e[antion reprezentativ de
nelor din provinciile Imperiului roman, persoane care este supus în mod regulat
situate pe teritoriul unei colonii. unor anchete.
PAIANT| - sistem de construc]ie PANT| - por]iune de drum sau de
a pere]ilor unei case constând dintr-un cale ferat\ în lungul c\reia se coboar\
schelet de lemn\rie a c\rui umplutur\ în sensul de mers.
este din zid\rie u[oar\ sau din împleti- PAPAIER - plant\ ierboas\ a zo-
tur\ de nuiele lipit\ cu lut. nei tropicale americane, originar\ din
PAJI{TE - suprafa]\ acoperit\ de Mexic, numit\ [i „arbore de pepene“,
vegeta]ie ierboas\, utilizat\ pentru hr\- cu în\l]imi de 3–4 m, ce tr\ie[te 3–5 ani.
nirea animalelor prin p\[unat sau pen- Fructul — papaya — se aseam\n\ cu
tru cosit. pepenele galben, are miezul galben-
PALADIU - metal alb-cenu[iu, lu- -portocaliu, c\rnos [i suculent [i
cios, maleabil [i ductil, absoarbe hidro- con]ine multe semin]e (Carica papaya).
genul, formeaz\ combina]ii complexe [i PARAAVALAN{| - construc]ie
se `ntrebuin]eaz\ la ob]inerea unor aliaje. din diferite materiale, cu destina]ia de
PALAFIT| - locuin]\ preistoric\, ap\rare a c\ilor de comunica]ie împotri-
construit\ din lemn, pe o platform\ va avalan[elor de z\pad\.
sprijinit\ pe stâlpi de lemn, într-o zon\ PARACLIS - biseric\ mic\, de cult
lacustr\. O grupare de palafite forma un ortodox, care face parte dintr-o curte
sat lacustru. domneasc\ sau dintr-un complex mo-
PALANC| - curtin\ construit\ din nastic.
trunchiuri de copac înfipte în p\mânt. PARAMENT - fa]a exterioar\ a u-
PALAT - cl\dire de dimensiuni nui zid, din piatr\ cioplit\ sau c\r\mid\
mari, public\ sau reziden]ial\, cu un stil special\, uneori cu aspect decorativ.
arhitectural bine definit [i individualizat. PARAMETRU - 1. termen statistic
PALISAD| - dispozitiv de ap\- ce se refer\ la m\sur\torile primare ale
rare constând dintr-o curtin\ confec- caracteristicilor unei popula]ii; poate
]ionat\ din trunchiuri de copac, fiind avea o valoare cantitativ\ real\ sau esti-
mai robust\ decât palanca [i combinân- mat\. 2. variabil\ numeric\ în cadrul
du-se cu alte sisteme de fortifica]ie. unui model matematic.
PARAPET 228

PARAPET - zid scund care deli- sta]iuni, cu rol de resurs\ specific\ ac-
miteaz\ platforma turnurilor sau tera- tiv\ pentru tratament [i odihn\.
selor fortificate; prin extensie, îngr\di- PARC DE VEHICULE - totalita-
turile scunde din piatr\, lemn etc. care tea vehiculelor din dotarea unui agent
delimiteaz\ terasele, podurile etc. economic, unei institu]ii sau de pe un
PARAVÂNT - dispozitiv mobil anumit teritoriu. Vehiculele în stare de
sau construc]ie permanent\ utilizat\ func]ionare formeaz\ parcul activ, cele
pentru reducerea curen]ilor de aer de-a care ies în circula]ie formeaz\ parcul
lungul c\ilor rutiere sau feroviare. circulant, iar cele retrase din circula]ie
PARAZ|PAD| - dispozitiv folo- alc\tuiesc parcul pasiv.
sit pentru ap\rarea c\ilor ferate [i dru- PARCEL| - diviziune elementar\
murilor de înz\pezire. Exist\ paraz\- a terenului cultivat, apar]inând unui sin-
pezi fixe — constituite din perdele de gur agricultor, comportând unul sau
protec]ie, din garduri vii, din garduri de mai multe tipuri de culturi. Parcelele
lemn — [i paraz\pezi mobile, realizate pot fi închise sau deschise, cultivate cu
din împletituri din metal, din panouri de arbori, cereale sau goale, mici sau mari,
scânduri. de form\ rectangular\, alungit\, trape-
PARC - 1. spa]iu verde autonom zoidal\ sau neregulat\.
sau, mai rar, aferent unui important mo- PARCHET - por]iune dintr-o p\-
nument, având o suprafa]\ de cel pu]in dure de produc]ie în care arborii sunt
20 ha, caracterizat printr-o mare com- destina]i, par]ial sau total, exploat\rii în
plexitate func]ional\ [i necesitând o ad- decursul unui an forestier.
ministra]ie proprie. Necesitatea P. apare PARC DE ACTIVIT|}I - areal `n
în general în cazul ora[elor cu peste care sunt prezente activit\]i de cerce-
50000 de locuitori. P. poate fi nespe- tare–inovare, se g\sesc unit\]i produc-
cializat (or\[enesc) sau specializat în tive din domeniul industriilor de vârf,
cazul unei func]iuni dominante (P P. se `ncheie afaceri. ~n unele situa]ii se
sportiv, P. de distrac]ii, P. dendrologic manifest\ sinergia dintre mediul urban,
etc.). 2. concentrare de înalt\ tehnolo- activit\]ile de cercetare–dezvoltare [i
gie care structureaz\ o parte a aglome- cele industriale.
ra]iei urbane sau chiar ora[ul în întregi- PARC ISTORIC - spa]iu, uneori
me, prin interac]iunea dintre mediul plantat, care cuprinde elemente de
urban, activit\]ile de cercetare [i `ntre- valoare istoric\ sau artistic\ din
prinderile industriale. evolu]ia unui ora[ sau amenaj\rile din
PARCARE - loc desemnat [i ame- jurul monumentelor istorice.
najat în scopul sta]ion\rii (ziua sau PARC NA}IONAL - areal relativ
noaptea a) vehiculelor motorizate. întins unde unul sau mai multe ecosis-
PARC BALNEAR - zon\ verde teme nu sunt alterate material de
public\, amenajat\ în perimetrul unei exploatarea [i ocuparea uman\, unde
229 PARTER

8 tare afiliate acestora. Constituie un ele-


3 3 6 ment esen]ial pentru amplas\rile neoin-
7 1 dustriale.
2 PARC TEHNOLOGIC - concen-
1 2
6 5 trare de activit\]i legate de produc]ia de
5 4 tehnologie `nalt performant\ [i de ser-
3 vicii, prezent\ `ndeosebi `n spa]iul peri-
3
urban.
PARCURS - 1. traseu pe care se
1 — zon\ ocrotit\ integral
2 — zon\ tampon deplaseaz\ participan]ii la trafic, între
3 — zon\ turistic\ punctul de plecare [i cel de destina]ie.
4 — zon\ reziden]ial\
5 — [osele special amenajate 2. lungime a drumului efectuat de un
6 — puncte de mare interes turistic vehicul, într-un anumit timp.
7 — poteci pentru accesul cercet\torilor [tiin]ifici
8 — c\i de acces p\zite PARLAMENTARISM - 1. regim
Structura unui parc na]ional
politic în care guvernul r\spunde fa]\
de parlament, votul de neîncredere al
speciile de plante [i animale, aspectele acestuia putând conduce la demisia
geomorfologice [i habitatele sunt de un guvernului. 2. concep]ie politic\ potri-
interes [tiin]ific, educativ [i recreativ vit c\reia poporul î[i exercit\ guverna-
deosebit, sau care de]ine un peisaj natu- rea prin reprezentan]ii s\i, ale[i în par-
ral de o mare frumuse]e. Autoritatea cea lament.
mai competent\ a ]\rii a luat m\suri de PARLAMENTUL EUROPEAN -
prevenire sau eliminare, cât mai curând organul legislativ al U.E., cu sediul la
posibil, a oric\rei exploat\ri sau locuiri Strasbourg, alc\tuit din parlamentari
a întregului areal, de înt\rire efectiv\ a reprezentând cele 15 state membre,
respectului fa]\ de factorii ecologici, ale[i prin vot universal pentru o
geomorfologici sau estetici care au jus- perioad\ de cinci ani. Adopt\ rezolu]ii
tificat stabilirea lui. Intrarea vizitato- din ini]iativa statelor membre, privind
rilor este permis\ în condi]ii speciale, problemele interna]ionale, delibereaz\
pentru scopuri de cercetare, educative, asupra propunerilor comunitare legisla-
culturale [i recreative. tive care urmeaz\ s\ fie supuse apro-
PARC PUBLIC - spa]iu amplasat b\rii Comisiei Europene, aprob\ buge-
în interiorul sau la marginea ora[elor, tul anual al U.E. [i noi elemente ale
destinat pentru activit\]i generale de legisla]iei comunitare, exercit\ un con-
recreere. trol democratic asupra Comisiei Euro-
PARC {TIIN}IFIC - concentrare pene [i a altor instrumente ale unific\rii
a activit\]ilor de cercetare situat\ în europene.
imediata apropiere a citadelelor univer- PARTER - 1. parte a unei cl\-
sitare sau în jurul parcurilor de cerce- diri situat\ imediat deasupra nivelului
PARTICIPANT LA TRAFIC 230

solului. 2. parte a unei gr\dini sau a PASAJ DENIVELAT - intersec]ie


unui parc, cu înclinare foarte mic\, între dou\ drumuri, str\zi, sau între un
acoperit\ cu vegeta]ie joas\, ornamen- drum [i o cale ferat\, amenajat\ la
tat\, uneori cu oglinzi de ap\ în care se niveluri diferite.
reflect\ cl\direa principal\. PASAJ DE PIETONI - trecere, la
PARTICIPANT LA TRAFIC - ve- acela[i nivel, prev\zut\ cu marcaje sau
hicul, persoan\, animal condus care uti- semafoare pentru traversarea unei str\zi
lizeaz\, la un anumit moment, un drum de c\tre pietoni.
public. PASAJ SUBTERAN DE PIE -
PARTICIPARE LOCAL| - pro- TONI - amenajare subteran\ pentru sub-
ces de angrenare a membrilor unei co- traversarea unei intersec]ii sau a unui
munit\]i locale (sat, comun\, ora[) în nod de comunica]ie de c\tre pietoni.
ac]iuni care vizeaz\ satisfacerea unor PASAREL| - pod cu l\]ime mic\,
cerin]e publice comune. amplasat la o anumit\ în\l]ime, dispus
PARTICULARITATE NA}IO - transversal pe o cale de comunica]ie, re-
NAL| - vezi CARACTER NA}IONAL, zervat circula]iei pietonilor.
SPECIFIC NA}IONAL. PAT| DE PETROL - form\ de
PARTID POLITIC - organiza]ie a poluare cu petrol sau produse petroliere
c\rei obiectiv final este cucerirea sau a apelor de suprafa]\, cu o extindere
influen]area puterii guvernamentale, `n mai mic\ decât `n cazul mareelor negre.
vederea promov\rii intereselor poli- Vezi [i MAREE NEAGR|.
tice, economice, ideologice, culturale PATIO - curte pavat\ care apar]ine
etc. ale unor grupuri, clase sau frac]iuni unui edificiu [i poate face leg\tura între
de clase, comunit\]i locale, etnice, reli- cl\dire [i gr\dina din jur sau poate fi
gioase etc. Este o institu]ie specific\ înconjurat\ de cl\diri, garduri vii, colo-
sistemului politic modern, structurat\ nade, împrejmuiri.
`n a doua jum\tate a sec. al XIX-lea, PATRIE - mediu natural, social-
constituinde-se, cel mai adesea, fie `n politic, cultural, în care s-a afirmat [i î[i
jurul unei personalit\]i marcante, fie `n desf\[oar\ via]a fiecare popor, f\urin-
jurul unei ideologii sau a unei idei du-[i propria istorie, realizându-[i ide-
novatoare. alurile sale sociale [i na]ionale. Patria
PASAJ - 1. trecere pentru pietoni, cuprinde teritoriul, cadrul geografic,
amenajat\ între dou\ cl\diri. 2. trecere modul de trai al popula]iei, limba, cul-
care str\bate o cl\dire sau un grup de tura [i tradi]iile, valorile materiale [i
cl\diri, pentru a face leg\tura între dou\ spirituale create prin contribu]ia tuturor
str\zi. genera]iilor care s-au succedat de-a lun-
PASAJ DE NIVEL - intersec]ie, la gul istoriei.
acela[i nivel, între un drum [i o cale PATRIMONIU CULTURAL - to-
ferat\. talitatea monumentelor (opere de arhi-
231 P|CUR|

tectur\, de sculptur\ sau de pictur\ cunoscute ca atare, [i structurile reali-


monumental\, elemente sau structuri cu zate în scopul valorific\rii lor turistice.
caracter arheologic, inscrip]ii [i grupuri PATRIOTISM - sentiment al dra-
de elemente care au valoare universal\ gostei fa]\ de patrie, fa]\ de propriul po-
excep]ional\ din punct de vedere por, unul dintre cele mai profunde sen-
istoric, artistic sau [tiin]ific), a ansam- timente umane, statornicit prin existen-
blurilor (grupuri de construc]ii, izolate ]a de veacuri [i milenii a patriei. Ele-
sau grupate, care, datorit\ arhitecturii ment al con[tiin]ei na]ionale, care ac]io-
lor, a unit\]ii [i a integr\rii lor în peisaj, neaz\ ca o puternic\ for]\ motrice idea-
au o valoare universal\ excep]ional\ l\, întru înt\rirea acesteia. A ap\rut o
din punct de vedere istoric, artistic sau dat\ cu formarea popoarelor, dar a cu-
[tiin]ific), a siturilor (lucr\ri ale omului noscut o mare însemn\tate în perioada
sau opere rezultate din ac]iunile conju- transform\rii acestora în na]iuni [i a
gate ale omului [i ale naturii, precum [i form\rii statelor na]ionale.
zonele incluzând terenurile arheologice PATRON - persoan\ care î[i exer-
care au o valoare universal\ excep]io- cit\ ocupa]ia în propria unitate (între-
nal\ din punct de vedere istoric, estetic, prindere, agen]ie, atelier, magazin, fer-
etnologic sau antropologic) [i a m\ etc.) pentru a c\rei activitate are an-
crea]iilor artistice (opere literare, muzi- gaja]i unul sau mai mul]i salaria]i.
c\ etc.) apar]inând unui anumit spa]iu PAVAJ - îmbr\c\minte rutier\
geografic. Din perspectiva p\str\rii [i (permanent\ sau provizorie) executat\
conserv\rii unor bunuri culturale, prin din diferite materiale, a[ezate într-un
P.c. se în]eleg locurile de cult, siturile strat de nisip sau mortar, situat pe o fun-
de însemn\tate istoric\, monumentele, da]ie preg\tit\ în prealabil.
cimitirele deosebite [i mausoleele, [i PAVILION - construc]ie inde-
materialul arhivistic referitor la acestea. pendent\, uneori parte dintr-un ansam-
PATRIMONIU TURISTIC - re- blu construit, cu o anumit\ destina]ie
sursele turistice naturale [i culturale, re- (pavilion expozi]ional, comercial, de
vân\toare etc.).
Poten]ial turistic
- natural PAVIMENT - înveli[ cu rol de
- antropic protec]ie [i decorativ, alc\tuit din mate-
Baz\ tehnico- riale dure, care formeaz\ pardoseala
PATRIMONIU material\ turistic\ unei cur]i interioare, a unor peroane de
TURISTIC (structuri de
primire) g\ri, sta]ii de metrou.
P|CUR| - ulei greu constituit
Infrastructur\
din reziduuri de distilare a petrolului.
general\ sau
turistic\ Acest produs este, în mod obi[nuit, uti-
lizat drept combustibil pentru înc\lzire
Structura patrimoniului turistic [i în marile instala]ii industriale.
P|DURE 232

P|DURE - areal continuu [i destul 3. colib\ u[oar\, urcat\ pe patru stâlpi


de extins, dominat de copaci [i arbori înal]i, din care se p\ze[te via.
de diferite m\rimi, care pot reprezenta o P|TUL - construc]ie din nuiele îm-
p\tur\ de vegeta]ie natural\ sau care au pletite sau din scânduri, utilizat\ pentru
fost planta]i de om în diferite scopuri. depozitarea porumbului. Sin: CO{AR.
Este sursa principal\ pentru ob]inerea PÂCL| URBAN-INDUSTRIA -
lemnului industrial [i de consum casnic L| - form\ de poluare caracterizat\
[i a fructelor de P. (P P. de produc]ie). prin prezen]a în aerul urban a unor mari
Frecvent, suprafe]ele forestiere sunt cantit\]i de fum, funingine [i praf, emi-
destinate protec]iei solului, apelor, fil- se de surse locale.
P. de protec]ie).
tr\rii aerului (P PÂRLOAG| - suprafa]\ de teren
P|DURE-PARC - 1. tip de p\dure pe care s-a practicat agricultura, `n pre-
prezent în regiunile tropicale din Africa zent necultivat\.
estic\ [i sudic\, format din pâlcuri de PECAN - arbore ce difer\ foarte
copaci, separate prin por]iuni cu ve- pu]in de nuc, originar din Mexic [i sud-
geta]ie de savan\. 2. suprafa]\ de p\du- -estul Statelor Unite ale Americii, culti-
re situat\ în apropierea unui ora[, ame- vat în special în aceast\ parte a Terrei,
najat\ cu un minimum de transform\ri pentru nucile lui care au cel mai ridicat
[i echipat\ cu dot\rile necesare satisfa- con]inut de ulei (peste 70%) dintre toate
cerii cerin]elor de agrement [i recreere. plantele oleaginoase (Carya nutt).
P|R - arbore fructifer din familia PECENEGI - popor migrator de
rozaceelor, originar de la poalele sudice neam turcic, care s-a a[ezat la sfâr[itul
ale Mun]ilor Himalaya, înalt de pân\ la sec. al IX-lea în Moldova, apoi în }ara
20 m, cu flori albe sau roz, cu fructe ce Româneasc\, Dobrogea [i Transilvania.
au pulpa fin\ [i zemoas\. Mari pro- ~n sec. al XI-lea au fost înfrân]i de uzi,
duc\tori mondiali sunt: China, S.U.A., disp\rând din istorie.
Spania, Italia, Turcia etc. (Pirus sativa). PEISAGISTIC| - activitate al c\-
P|{UNE - teren înierbat sau rei scop este organizarea func]ional\,
în]elenit, în mod natural sau artificial, structural\ [i ecologic\, în ordine este-
prin reîns\mân]\ri la intervale de 3–10 tic\, a spa]iilor exterioare destinate o-
ani, folosit pentru p\[unatul animalelor. dihnei, recreerii [i agrementului în aer
Sin: IMA{, ISLAZ. liber. Obiectivele peisagisticii se situea-
P|TUIAG - 1. glug\ de coceni de z\ într-un spectru larg, între gr\dina in-
porumb sau de fân, urcat\ în copac pen- dividual\ sau planta]iile stradale [i ma-
tru a fi p\strat\ [i ap\rat\ de vite. cropeisaj (zone turistice, zone de agre-
2. platform\ rudimentar\, sprijinit\ de ment, parcuri na]ionale).
patru furci, pe care se pune la uscat PEISAJ - anumit aspect al interac-
fânul, dedesubt ad\postindu-se anima- ]iunilor între componentele naturale
lele, constituind astfel un grajd primitiv. dintr-un teritoriu sau între acestea [i
233 PENTICOSTAL

ac]iunea antropic\ asupra teritoriului PEISAJ AGRICOL PERIURBAN


respectiv. ~n cazul P. amenajat de om în - tip de peisaj agricol specializat, deter-
scopul de a-l face corespunz\tor nece- minat de proximitatea unui ora[ mare,
sit\]ilor sale, se disting: P. urban, P. unde unitatea de exploatare (gr\dina de
rural, P. industrial, P. agrar. zarzavat) este mic\, în general sub 1 ha,
PEISAJ AGRICOL EXTENSIV - datorit\ pre]ului ridicat al terenului,
tip de peisaj care exprim\ o relativ\ tehnica agricol\ utilizat\ este perfec]io-
continuitate a culturilor, o acumulare nat\, iar asolamentele care se succed pe
tehnic\ ce a fost orientat\ c\tre satisfa- acela[i teren asigur\ trei–patru produc]ii
cerea, mai întâi, a cerin]elor interne, anual.
prin culturi specifice, [i care reu[e[te PEISAJ AGRICOL SPECIALI -
s\ fac\ un echilibru prin complemen- ZAT - tip de peisaj agricol caracteristic
taritatea cu suprafe]ele individuale. regiunilor profilate pe o agricultur\ de
Aici se includ peisajele de agricultur\ pia]\, caracterizat prin prezen]a unor ex-
itinerant\, de orez\rii, de culturi sub- ploata]ii imense, de obicei închise, hiper-
tropicale, de oaze sau de tip medite- mecanizate, care produc pentru export.
ranean. PELETIZARE - procedeu de
PEISAJ AGRICOL INTEGRAT - aglomerare mecanic\ a minereurilor [i
tip de peisaj diferen]iat dup\ tipul de a concentratelor fin m\cinate, utilizat
produc]ie, care este orientat c\tre pie- pentru ob]inerea unor granule sferice de
]ele de desfacere cu caracter speculativ dimensiuni diferite.
[i care are forme specifice dup\ supra- PELUZ| - element de compozi]ie
fa]a cultivat\, pozi]ia geografic\ (care pentru gr\dini, parcuri, scuaruri, format
devine important\ nu doar pentru con- de o suprafa]\ de teren acoperit\ cu
di]iile naturale, ci [i pentru proximi- iarb\ deas\ [i tuns\ scurt.
tatea fa]\ de pie]ele de desfacere sau PENSIUNE TURISTIC| - struc-
calendarul recoltelor) [i dup\ abilitatea tur\ de primire, pentru g\zduire [i
produc\torilor de a se adapta fluctua- servirea mesei, cu capacitate cuprins\
]iilor pie]ei. între 3 [i 20 camere, func]ionând în
PEISAJ AGRICOL ITINERANT locuin]ele cet\]enilor sau în cl\diri
- tip de peisaj agricol rezultat în urma independente, care asigur\ în spa]ii spe-
sistemului de cultivare migratoare a cial amenajate cazarea turi[tilor [i ser-
p\mântului, care const\ în defri[area vicii de preg\tire [i servire a mesei.
unui teren situat în jurul satului (din PENTICOSTAL - adept al unei
zona cald\ a Africii, bazinul Amazo- secte cre[tine, ap\rut\ la `nceputul sec.
nului, insulele periferice ale Indone- al XX-lea `n S.U.A. [i r\spândit\ apoi
ziei), cultivarea sa timp de 2–3 ani [i [i `n Europa, care practic\ un misticism
abandonarea exploata]iei dup\ acest exagerat (manifestat prin posturi severe
interval de timp. [i servicii divine foarte lungi).
PEPENE 234

PEPENE - plant\ erbacee anual\, [tient, propria reproduc]ie, folosind


din familia cucurbitaceelor, cu tulpina mijloacele de planificare familial\.
târâtoare, p\roas\. Se disting: (a) P. gal- PERECHI NEOMALTHUSIENE
ben — originar din Asia Mic\ [i - cupluri a c\ror reproduc]ie este deter-
Podi[ul Iran, cultivat în zonele climatu- minat\, în exclusivitate, de fertilitatea
lui subtropical [i în zona stepelor [i sil- natural\; cupluri care nu folosesc
vostepelor temperate, cu fructe mari, mijloacele de planificare familial\.
sferice sau ovale, cu coaja galben\, gal- PERGOL| - construc]ie alc\tuit\
ben-verzuie, cu pulpa aromat\ [i dulce din dou\ [iruri de stâlpi din lemn,
(Cucumis melo); (b) P. verde — numit c\r\mid\, beton [i o re]ea de grinzi ori-
[i lubeni]\, originar din sudul Africii [i zontale, pe care cresc plante ag\]\toare,
cultivat în condi]iile climatului subtro- formând imaginea unei galerii deschise
pical pentru fructele sale mari, sferice [i descoperite.
sau alungite, cu coaja verde [i miezul PERIFERIE - 1. ]inut, regiune,
r\coritor, în general ro[u [i foarte ze- cartier, zon\, punct situat la margine în
mos (Citrulus vulgaris). raport cu centrul sau cu un punct de
PEPINIER| - 1. teren cultivat cu referin]\. 2. parte marginal\ a ora[elor
material s\ditor pomicol, viticol sau care s-au extins spontan [i anarhic, prin
dendrologic, pe care se realizeaz\ pro- dep\[irea limitelor teritoriului urban ini-
ducerea, înmul]irea, altoirea [i formarea ]ial sau a incintelor fortificate. Acest
materialului, pân\ la plantarea lui. mod de formare a cartierelor periferice
2. unitate care produce material s\ditor. este specific ora[elor circulare [i celor
PEPINIER| PISCICOL| - ame- extinse sub form\ de stea, favorizate de
najare destinat\ producerii puietului de re]eaua de drumuri [i c\i ferate [i cea a
pe[te necesar popul\rii bazinelor pisci- mijloacelor de transport în comun, ce
cole. converg spre ora[. Un alt mod de for-
PERDEA DE PROTEC}IE - fâ[ie mare a periferiei îl constituie extinderea
de l\]ime variabil\, plantat\ cu arbori [i ora[ului prin absorb]ia satelor marginale
arbu[ti. ~n func]ie de scopul urm\rit, se acestuia, care, înglobate în perimetrul
disting: perdele de protec]ie pentru urban, devin cartiere periferice.
atenuarea unor efecte negative ale ele- PERIMETRU - linia de contur a
mentelor climatice (vânturi puternice, zonei construite, apar]inând unei a[e-
ariditate, înz\peziri), perdele de pro- z\ri. Uneori aceasta corespunde, par]ial
tec]ie pentru combaterea eroziunii solu- sau total, cu limita intravilanului.
lui [i de regularizare a scurgerii apelor, PERIMETRU ADMINISTRATIV
perdele de protec]ie pentru re]inerea - perimetrul întregului teritoriu supus
unor emisii poluante. administra]iei unui municipiu, ora[ sau
PERECHI MALTHUSIENE - comune (vezi [i TERITORIU ADMI-
cupluri care determin\, în mod con- NISTRATIV).
235 PERSOAN| EXPUS| LA RISC

log2
t= ,
log(1 + r)
în care: t – perioada de timp (num\rul de
ani), r – ritmul mediu anual de cre[tere.
2 PERIPTER - [ir de coloane inde-
1 pendente care înconjoar\, la exterior,
un edificiu pe toate laturile sale.
PERISTIL - [ir de coloane care
4 înconjoar\ o curte interioar\ sau o
3 latur\ a unui edificiu, alc\tuind, împre-
un\ cu zidurile, o galerie acoperit\.
PERIURBAN - vezi ZON| PERI-
URBAN|.
1 — perimetrul construibil al unui ora[ PERLICULTUR| - cultur\ de mo-
2, 3 — localit\]i componente
4 — perimetrul administrativ al unui ora[ lu[te realizat\ cu scopul de a ob]ine
perle artificiale, prin grefarea unui corp
Perimetrul administrativ [i str\in, numit nucleu, în jurul c\ruia scoi-
perimetrul construibil al unui ora[
ca respectiv\ depune straturi de sidef.
PERIMETRU CONSTRUIBIL - PERMIS DE EXPLOATARE - act
linia conven]ional\ închis\ care delimi- juridic prin care se acord\ dreptul de
teaz\ suprafa]a ora[ului sau a satului, în exploatare a unor cantit\]i de roci utile.
interiorul c\reia sunt grupate toate cate- PERON - 1. suprafa]\ amenajat\ în
goriile de construc]ii [i instala]ii: con- lungul liniilor de sta]ionare a trenurilor
struc]ii de locuit [i social-culturale, obiec- în sta]iile de cale ferat\, metrou, a auto-
tive industriale, construc]ii agrozooteh- vehiculelor în autog\ri, pentru a u[ura
nice, depozite, c\i de comunica]ii [i urcarea [i coborârea c\l\torilor. 2. plat-
transporturi, g\ri, autog\ri, obiective [i form\, prev\zut\ cu trepte de acces,
amenaj\ri sportive, pie]e agroalimenta- situat\ în fa]a intr\rii unui edificiu.
re [i terenurile aferente categoriilor de PERSOAN| - om, definit prin to-
construc]ii ar\tate mai sus, atunci când talitatea însu[irilor sale fizice [i psihice,
acestea depind, din punct de vedere ad- angrenat într-un sistem determinat de
ministrativ, de localitatea respectiv\. rela]ii sociale.
Sin: SUPRAFA}| CONSTRUIBIL|. PERSOAN| EXPUS| LA RISC
PERIOAD| DE DUBLARE A - persoan\ dintr-o anumit\ popula]ie
NUM|RULUI POPULA}IEI - num\r sau subpopula]ie, care are posibilitatea
de ani necesari pentru ca o popula]ie s\ obiectiv\ de a fi expus\ unui risc demo-
se dubleze numeric, în condi]iile unui grafic. Riscurile difer\ de la o popula]ie
ritm mediu anual constant de cre[tere a la alta, de la o subpopula]ie la alta.
popula]iei. Se calculeaz\ dup\ formula Astfel, riscului de deces îi este expus\
PERSOAN| FIZIC| 236

întreaga popula]ie, riscului de c\s\torie ocupate), dar au lucrat — independent


numai popula]ia nup]ial\, riscului de de voin]a lor — mai pu]in decât durata
divor] este expus\ numai popula]ia obi[nuit\ de lucru [i caut\ o activitate
c\s\torit\. Pentru ca interpretarea [i cu program complet sau o activitate
m\surarea s\ fie corecte, se are în ve- suplimentar\.
dere întotdeauna o popula]ie ini]ial\. PERSPECTIV| - 1. perioad\ vii-
PERSOAN| FIZIC| - om, definit toare de timp care poate fi pân\ la
ca subiect cu drepturi [i obliga]ii, care 10 ani (perspectiv\ apropiat\), pân\ la
particip\ la raporturile juridice civile. 20–25 ani (perspectiv\ îndep\rtat\) sau
PERSOAN| JURIDIC| - organi- peste 20–25 ani (perspectiv\ larg\).
za]ie, cu alc\tuire de sine st\t\toare, cu 2. privire general\ asupra unui peisaj, a
un patrimoniu propriu, subiect de drep- unui ansamblu de obiecte care se suc-
turi [i obliga]ii. ced în planuri diferite.
PERSOAN| REZIDENT| - per- PETROL - combustibil fosil, având
soan\ care la data recens\mântului este o form\ de agregare lichid\ pân\ la
prezent\ în localitatea respectiv\, unde p\stoas\, culoarea sa variind de la gal-
are domiciliul stabil [i este înregistrat\ ben la negru. Face parte din categoria
ca atare; face parte din popula]ia rezi- rocilor de origine organic\ provenind
dent\ a localit\]ii respective [i prezent\ din microorganisme planctonice care,
la recens\mânt. sub influen]a unor bacterii, au suferit
PERSOAN| TEMPORAR AB - modific\ri determinate de presiune [i
SENT| - persoan\ care la data recen- temperatur\. Are o densitate cuprins\
s\mântului este absent\ din localitatea între 0,73 [i 1,04 g/cm3, în func]ie de
în care î[i are domiciliul stabil. care se pot diferen]ia:
PERSOAN| TEMPORAR PRE- l petrol foarte u[or (0,73–0,82 g/cm3);
ZENT| - persoan\ care se g\se[te l petrol u[or (0,82–0,90 g/cm3);
vremelnic în localitatea respectiv\ la l petrol greu (0,90–1,04 g/cm3).
data recens\mântului, dar are domici- Puterea caloric\ variaz\, în
liul stabil în alt\ localitate. func]ie de compozi]ia chimic\, între
PERSOANE DESCURAJATE - 9000–11000 kcal/kg. Reparti]ia rezer-
categoria persoanelor inactive, disponi- velor mondiale scoate în eviden]\ im-
bile s\ lucreze în urm\toarele 15 zile, portan]a deosebit\ a Orientului Mijlo-
care au declarat c\ sunt în c\utarea unui ciu, care de]ine 2/3 din totalul acestora.
loc de munc\, dar care nu au întreprins ~n domeniul prelucr\rii, petrolul este
nimic în acest scop. considerat o frac]ie u[oar\ rezultat\ din
PERSOANE IMIGRANTE - vezi distilarea primar\ a ]i]eiului. Vezi [i
IMIGRA}IE. }I}EI.
PERSOANE SUBOCUPATE - PETROL LAMPANT - petrol de
persoane care au un loc de munc\ (sunt vâscozitate medie ob]inut prin distilarea
237 PIA}|

petrolului brut la temperaturi cuprinse are peste 200 de milioane de consuma-


între 150 [i 300°C. tori.
PIATR| DE CONSTRUC}IE - PIA}A MUNCII - ansamblul ofer-
material de construc]ie ob]inut prin pre- telor [i cererilor de locuri de munc\.
lucrarea blocurilor de roci comune (gre- PIA}A NEAGR| - tip de comer]
sie, calcar etc.). practicat de persoane fizice, `n mod
PIA}A COMUN| - vezi COMUNI- clandestin [i ilicit, cu bunuri ale c\ror
TATEA ECONOMIC| EUROPEAN|. pre]uri sunt controlate de stat sau sunt
PIA}A COMUN| A SUDULUI interzise vânz\rii/cump\r\rii libere,
(MERCOSUR) - organiza]ie guverna- caracterizat prin practicarea unor pre-
mental\ creat\ `n 1991 la ini]iativa a ]uri mai mici care permit ob]inerea unor
patru ]\ri: Argentina, Brazilia, Pa- profituri mari.
raguay [i Uruguay. Acordul, intrat `n PIA}| - 1. loc special amenajat
vigoare la 1 ianuarie 1995, a permis unde se face comer] cu m\rfuri, mai ales
apari]ia primei zone de liber schimb [i cu produse agroalimentare. 2. sfer\ a cir-
de uniune vamal\ din America Latin\ cula]iei m\rfurilor [i serviciilor, determi-
[i celei de-a patra, ca importan]\ econo- nat\ de totalitatea rela]iilor economice în
mic\, din lume, dup\ U.E., N.A.F.T.A. cadrul proceselor de vânzare/cump\rare,
[i A.S.E.A.N. Produsul intern brut al influen]at\ de nevoile sociale de consum
celor patru reprezint\ jum\tate din cel (cerere) [i de produc]ia de m\rfuri [i
al Americii Latine, iar pia]a nou-creat\ servicii (ofert\). 3. loc deschis dintr-o

3)
Pia]\ (3
PIA}| COMUN| 238

localitate, unde se întâlnesc sau se între- este destinat\ schimbului [i nu con-


taie mai multe str\zi, adesea fiind ame- sumului produc\torilor, `ncercându-se
najat cu spa]ii verzi, statui etc. s\ se ob]in\ un pre] cât mai avantajos,
PIA}| COMUN| - uniune vama- produc]ia sub form\ de m\rfuri având o
l\ în care ]\rile membre decid s\ asi- valoare determinat\ de cererea [i oferta
gure libera circula]ie a factorilor de pro- existent\ pe pia]\.
duc]ie [i libera stabilire a persoanelor în PIA}| UNIC| - parte compo-
oricare din ]\rile componente. nent\ a procesului de integrare econo-
PIA}| DEZECHILIBRAT| A mic\, caracterizat\ prin lichidarea tari-
MUNCII - situa]ie prezent\ pe pia]a felor vamale, libera circula]ie a capita-
muncii, în care nu exist\ un echilibru lului [i a persoanelor, ce ofer\ avantaje
între cererea [i oferta de locuri de economice legate de cre[terea nivelului
munc\. general de via]\.
PIA}| EXTERN| - tip de pia]\ PICTUR| - art\ a reprezent\rii
2) cuprinzând schimburile de m\rfuri
(2 unor imagini din realitate sau ima-
[i serviciile stabilite între ]\ri, ca urma- ginare, cu ajutorul substan]elor colora-
re a diviziunii interna]ionale a muncii. te, pe un suport plan (pânz\, lemn,
PIA}| FUNCIAR| URBAN| - sticl\ etc.).
cererea [i oferta de terenuri pentru sa- PIERDERI DE AP| - diferen]ele
tisfacerea cerin]elor de dezvoltare urba- între cantit\]ile de ap\ introduse într-o
n\. Condi]iile esen]iale ale func]ion\rii re]ea (de distribu]ie a apei, de cana-
acesteia sunt: pluralismul formelor de lizare, de termoficare) [i cele care ajung
proprietate, manifestarea permanent\ a la cap\tul opus al acesteia, determinate
cererii [i a ofertei, formarea liber\ a de uzura instala]iilor, vibra]iile produse
pre]urilor, ca rezultat al confrunt\rii din- de circula]ia rutier\, varia]iile de pre-
tre ofert\ [i cerere. siune [i temperatur\, tasarea terenului,
PIA}| INTERN| - totalitatea re- execu]ia defectuoas\.
la]iilor de vânzare/cump\rare din inte- PIERSIC - pom fructifer din fami-
riorul unei ]\ri. Se pot distinge: pia]a lia rozaceelor, originar din China, unde
mijloacelor de produc]ie, pia]a bunuri- era cultivat cu circa 2000 de ani î.Hr. Se
lor de consum, pia]a produselor agri- cultiv\ în zona subtropical\, dar [i în
cole. cea temperat\ mai cald\, fiind înalt de
PIA}| LOCAL| - totalitatea re- 4–6 m, cu flori albe sau mergând pân\ la
la]iilor de vânzare/cump\rare care se roz-liliachiu [i fructe sferice, g\lbui-
produc pe un teritoriu, cu un anumit -ro[iatice, cu pieli]a catifelat\, pulpa
specific privind structura [i amploarea suculent\ [i parfumat\. Se cunosc:
proceselor de circula]ie a m\rfurilor. (a) piersici propriu-zise (Prunus persica
PIA}| MONDIAL| - totalitatea sau Persica vulgaris); (b) pavii —
pie]elor economice `n care produc]ia cu pulpa moale, dulce [i zemoas\;
239 PIRAMID| PE GRUPE DE VÂRSTE {I SEXE

(c) brugnone — piersici ,,gola[e“, cu care se reprezint\ grafic `n mod sime-


pulpa tare, de culoare ro[iatic\. tric (prin dou\ histograme), o caracte-
PIGMEI - grupuri de popula]ii afri- ristic\ cantitativ\ [i una calitativ\. Se
cane, pu]in numeroase, care tr\iesc izo- utilizeaz\ mai ales pentru reprezentarea
late `n p\durile tropicale din bazinul flu- structurii pe grupe de vârste [i sexe. ~n
viului Zair, având statur\ joas\ (1,37 m). func]ie de m\rimea grupelor de vârst\,
PINACOTEC| - 1. colec]ie mare piramida structural\ poate lua diferite
de tablouri. 2. institu]ie de art\ renumit\ forme.
pentru colec]iile de tablouri. PIRAMID| - termen utilizat pen-
PIONIER - persoan\ (explorator, tru a denumi monumentele funerare, de
vân\tor, colonist) ce se num\r\ printre mari dimensiuni, de pe Valea Nilului
primii oameni ce au sosit ori s-au sta- inferior, având forma de piramid\ cu
bilit într-o nou\ regiune. baza p\trat\, ridicate pentru faraonii
PIPE-LINE - conduct\ utilizat\ la Egiptului antic. Prin extensie au fost
transportul petrolului sau al gazelor denumite astfel [i alte edificii pirami-
naturale (cuv. engl.). dale din Mesopotamia, Persia, India,
PIPER - plant\ târâtoare sau ag\]\- Mexic.
toare tropical\, originar\ din zona PIRAMID| PE GRUPE DE VÂR-
Oceanului Indian, cultivat\ mai ales în S T E { I SEXE - diagram\ liniar\ prin
Malaysia, India, Indonezia, Brazilia, care se reprezint\ grafic, în mod sime-
Madagascar, Ghana etc. Fructele ro[ii tric, o caracteristic\ cantitativ\ [i una
dau prin uscare piperul negru, iar aces- calitativ\. Const\ în reprezentarea pe
ta, prin îndep\rtarea cojii, piperul alb, vertical\, bilateral, a grupelor de vârst\
ambele tipuri folosite drept condiment pe cele dou\ sexe, pe orizontal\ notân-
(Piper nigrum). du-se simetric, la intervale egale, por-
PIRAMID| STRUCTURAL| - o nind de la punctele de origine spre stân-
diagram\ compus\, de compara]ie, prin ga [i dreapta, num\rul de persoane în
cifre rotunde. Are o mare importan]\
descriptiv\ [i analitic\, vizualizând pro-
por]ile dintre diferitele grupe de vârste
[i sexe, oglindind astfel ,,istoria“ unei
popula]ii. Cu ajutorul ei se pot aprecia
efectele unor fenomene ca: deficitul de
na[teri din timpul r\zboiului, pierde-
rile datorate r\zboiului, efectele proce-
sului de îmb\trânire demografic\, de
reîntinerire demografic\. ~n raport cu
m\rimea grupelor de vârst\, piramidele
Piramide structurale structurale iau forme diferite, reflectând
PIRIT| 240

tipul de evolu]ie a popula]iei. Astfel, ele teritoriu, limitele de proprietate, con-


pot fi de form\: triunghiular\, de clo- struc]iile amplasate, proprietarii.
pot, de amfor\ r\sturnat\, de brad, de PLAN DE AMENAJARE A TE-
coloan\, de trapez cu baza mare în sus. RENULUI - plan ce include elementele
PIRIT| - sulfur\ de fier, `ntâlnit\ principale de amenajare [i echipare a
`n forma]iuni eruptive sau sedimentare, unui teritoriu, într-un anumit scop.
constituind una din principalele surse PLAN DE AMENAJARE COM-
de sulf. PLEX| A TERITORIULUI - vezi SIS-
PISCICULTUR| - ramur\ a eco- TEMATIZAREA TERITORIULUI.
nomiei agricole care cuprinde repro- PLAN DE BAZ| - reprezentare
ducerea, cre[terea, recoltarea [i valori- grafic\, la o anumit\ scar\, a situa]iei
ficarea pe[telui, conservarea [i sporirea existente, la un moment dat, pe o anu-
fondului piscicol din bazinele naturale mit\ suprafa]\ de teren. Reprezint\ pla-
[i antropice. nul de referin]\ pe care se suprapun so-
PISCIN| - bazin de înot, realizat lu]iile de organizare a spa]iului, în sco-
în aer liber sau într-un spa]iu închis (caz pul de a fi raportate la situa]ia existent\.
în care poate fi utilizat în orice sezon). PLAN DE DEZVOLTARE - pro-
PIVNI}| - construc]ie din lemn gram de investi]ii [i m\suri organiza-
destinat\ depozit\rii b\uturilor (vin, torice elaborat pentru dezvoltarea so-
]uic\), cu acoperi[ piramidal, din bârne. cial-economic\ a unui teritoriu, a unei
PIVOT GEOGRAFIC - vezi localit\]i urbane sau rurale.
HEARTLAND. PLAN DE ECHIPARE - plan ge-
PLACARE - acoperire a supra- neral sau de detaliu pe care sunt înscrise
fe]elor unei cl\diri cu materiale diferite elementele de echipare (c\i de acces,
de cele utilizate pentru construc]ie, în re]ele de alimentare cu ap\, energie
scopul m\ririi rezisten]ei la intemperii electric\, termic\, de canalizare etc.).
ori coroziune sau pentru a-i m\ri valoa- PLAN DE TRAFIC - reprezentare
rea estetic\. Vezi [i PARAMENT. grafic\, pe re]eaua de str\zi a unei
PLAI - fost\ diviziune administra- localit\]i, a valorilor de trafic rezultate
tiv-teritorial\ a unui jude] de munte, într-un anumit moment.
echivalent\ cu plasa. PLAN GENERAL - reprezentare
PLAN AL FLUXURILOR DE plan\ a unui ansamblu arhitectural, care
CIRCULA}IE URBAN| - reprezenta- indic\ amplasamentul obiectelor com-
re grafic\ a fluxurilor de circula]ie de ponente ale ansamblului, leg\turile de
pe re]eaua de str\zi a unei localit\]i, circula]ie, distan]ele de protec]ie sani-
considerate la ora de vârf a acestora. tar\, agrement\rile necesare etc.
PLAN CADASTRAL - plan topo- PLANIFICARE ECONOMIC| -
grafic care cuprinde natura propriet\]ii proces de identificare a necesit\]ilor
tuturor parcelelor de pe un anumit economice viitoare ale unei na]iuni,
241 PLATIN|

înso]it de dirijarea activit\]ilor econo- aranjament rectangular al str\zilor. Sin:


mice [i gestionarea resurselor într-un PLAN ORTOGONAL.
mod cât mai eficient, în vederea aco- PLANTA}IE - 1. unitate agricol\
peririi acelor necesit\]i. productiv\, la scar\ mare, care produce
PLANIFICARE FAMILIAL| - culturi comerciale, de obicei în sistem
utilizarea metodelor de control al na[- de monocultur\. 2. suprafa]\ cultivat\
terilor pentru programarea sarcinilor, cu pomi fructiferi, vi]\-de-vie sau
în acord cu interesele p\rin]ilor [i ale arbori [i arbu[ti forestieri, care poate
copiilor. Vezi [i CONTROL AL NA{- îndeplini, în zonele deluroase, [i rol de
TERILOR. protec]ie antierozional\ [i de fixare a
PLANIFICARE REGIONAL| - terenurilor. 3. planta]ie de protec]ie for-
form\ particular\ de ac]iune implicând mat\ din arbori sau arbu[ti, realizat\ cu
planificarea unor elemente [i ac]iuni, scopul de a proteja un teren împotriva
atât economice cât [i fizice, aplicat\ la vântului.
o scar\ supraurban\, dar în acela[i timp PLANTE DE CULTUR| - plante
subna]ional\. cultivate în procesul produc]iei agri-
PLANIFICARE SOCIAL| - in- cole.
terfa]\ de leg\tur\ între guvern [i struc- PLANUL ORA{ULUI - reprezen-
tura societ\]ii, incluzând totalitatea fe- tare cartografic\ a structurii spa]iale a
nomenelor sociale complexe, menit\ s\ unui areal urban, care include trei ele-
`mbun\t\]easc\ calitatea vie]ii întregii mente: sistemul str\zilor (ce contureaz\
societ\]i. Include m\suri ini]iate de gu- o form\ sau alta, regulat\ sau neregu-
vern pentru a influen]a atât activit\]ile lat\), modul de utilizare a teritoriului [i
economice [i sociale, dar [i pentru îm- amplasamentele cl\dirilor. Factorii
bun\t\]irea calit\]ii mediului ambiant. generatori ai planului sunt: social-eco-
PLAN ÎN E{ICHIER - plan urba- nomici (func]ia urban\), politici, cultu-
nistic în care arterele principale de cir- rali, c\ile de comunica]ie, elementele
cula]ie împart teritoriul ora[ului în cadrului natural (ape curg\toare, lacuri,
suprafe]e egale, de form\ p\trat\. microforme de relief).
PLAN ORTOGONAL - plan în PLATFORM| A DRUMULUI -
care arterele principale de circula]ie se suprafa]\ a drumului care include par-
intersecteaz\ în unghi drept, împ\r]ind tea carosabil\ [i acostamentele.
teritoriul ora[ului în suprafe]e drep- PLATFORM| INDUSTRIAL| -
tunghiulare. Sin: PLAN RECTANGULAR. areal pe care sunt concentrate princi-
PLAN RECTANGULAR - termen palele industrii din localitate, grupate
ce desemneaz\ morfologia unui ora[ în dup\ specificul produc]iei [i care pot
care fiecare strad\ intersecteaz\ o alta folosi în comun echiparea acestuia.
în unghi drept. Termenul a fost, de ase- PLATIN| - metal pre]ios `ntâlnit
menea, utilizat pentru a desemna orice `n stare nativ\ `n natur\, de culoare
PLATOU CONTINENTAL 242

alb-cenu[ie, lucios, foarte maleabil [i POD - lucrare de art\ inginereasc\


ductil, inoxidabil, rezistent la ac]iunea care sus]ine o cale de comunica]ie te-
acizilor. Se folose[te `n tehnica dentar\, restr\ peste un obstacol natural (vale,
la fabricarea instrumentelor de precizie curs de ap\) sau artificial.
sau a unor aparate de laborator. POD-APEDUCT - pod cu rol de
PLATOU CONTINENTAL - con- sus]inere a unei por]iuni de aduc]iune,
tinuarea, sub apele m\rii, a scoar]ei te- destinat aliment\rii cu ap\ a unei locali-
restre pân\ la o anumit\ distan]\ de t\]i, unei industrii, unui sistem de iriga]ii.
]\rm (dar nu mai mult de 350 de mile POD-CANAL - pod destinat s\ sus-
marine). Cuprinde fundul m\rii [i sub- ]in\ o por]iune dintr-un canal, cu diferite
solul regiunilor submarine, asupra utiliz\ri, peste un obstacol.
c\rora statul riveran are drepturi suve- PODGORIE - unitate agricol\, ca-
rane [i exclusive, vizând, în special, racterizat\ prin condi]ii specifice de
resursele minerale [i organismele vii clim\, sol [i relief, prin soiurile de stru-
care p\streaz\, în mod constant, contac- guri cultivate cultivate, prin metodele
tul cu fundul m\rii. de cultur\ [i procedeele de vinificare
PLUMB - cel mai frecvent metal folosite, care, în ansamblu, conduc la
greu din scoar]a terestr\; se extrage în ob]inerea unei produc]ii de struguri [i
special din galen\ [i se utilizeaz\ în vinuri cu însu[iri asem\n\toare.
industria autovehiculelor, poligrafie etc. POD PLUTITOR (UMBL|TOR) -
PLURALISM - existen]a [i ac]iu- vezi BAC.
nea pe mai multe planuri (cultural, POGON - unitate veche de m\sur\
politic, social etc.) a mai multor organi- pentru suprafe]e, utilizat\ îndeosebi în
za]ii, grupuri, modalit\]i de gândire, }ara Româneasc\:
tipuri de cultur\ etc., care convie]uiesc 1 pogon = 0,50118 ha.
`n cadrul aceluia[i sistem politic, social, POIAN| - spa]iu înierbat, cu sau
economic, cultural etc., formând un tot f\r\ flori, înconjurat de arbori.
unitar, f\r\ a se stânjeni unul pe cel\lalt. POIAT| - ad\post rudimentar po-
lifunc]ional (vezi [i {OPRON).
POLARIZARE - influen]\ pe ca-
re o exercit\ unele a[ez\ri umane asu-
pra zonei lor înconjur\toare, prin de-
clan[area unor rela]ii de ordin econo-
mic [i social, care converg din terito-
riu spre a[ezarea respectiv\, datorit\
existen]ei unor factori de atrac]ie: lo-
curi de munc\, pia]\ pentru produse
agroalimentare, deserviri la nivel ur-
Pod ban etc.
243 POLITIC| COMERCIAL|

Drum de coast\
Hidrofor Dig Nivelul
Nivelul m\rii m\rii
Polder Dig

Canal de recoltare a excedentului de ap\ de pe poldere

Polder
POLARIZARE SOCIAL| - pro- dou\ femei (poligimie), fie o femeie
ces prin care membrii componen]i ai c\s\torit\ cu doi b\rba]i (poliandrie).
unei societ\]i se separ\ în clase sociale. POLIS - ora[-stat în Grecia antic\,
POL DE CRE{TERE - 1. sector având func]ie politic\ [i social-eco-
sau ramur\ de activitate care se dez- nomic\.
volt\ într-un ritm rapid, atr\gând dup\ POLITIC| - proces prin care un
sine dezvoltarea altor ramuri sau activi- grup uman, cu opinii [i interese ini]ial
t\]i. 2. localitate sau arie care are un diferite, ajunge la decizii [i op]iuni
poten]ial ridicat de influen]are a dez- colective care se impun `ntregului grup
volt\rii restului localit\]ilor cuprinse în [i simbolizeaz\ o politic\ a acestuia `n
aceea[i regiune. ansamblu. Politica poate avea foarte
POL DE DEZVOLTARE - terito- multe domenii `n care se poate aplica:
riu sau localitate în care se concen- politic\ economic\, cultural\, social\,
treaz\ majoritatea investi]iilor [i care militar\ etc.
influen]eaz\ dezvoltarea regiunii încon- POLITIC| AGRICOL| - ansam-
jur\toare. blu de m\suri prin care se urm\re[te
POLDER - denumire, specific\ în realizarea obiectivelor `n domeniul
Olanda, care desemneaz\ o suprafa]\ de agriculturii. Ea se afl\ la baza strategi-
uscat ob]inut\ prin îndiguire, desecare ilor agrare [i vizeaz\ stabilitatea pie-
sau colmatare for]at\ din mare sau din- ]elor agricole, a veniturilor agriculto-
tr-o lagun\. P. sunt favorabile agricul- rilor, formarea profesional\ [i ocuparea
turii, iar canalele de drenaj pot fi uti- for]ei de munc\ `n agricultur\, protec]ia
lizate drept c\i de comunica]ie. mediului natural.
POLICULTUR| - sistem agricol POLITIC| COMERCIAL| - nor-
cuprinzând mai multe tipuri de culturi me de ordin administrativ, fiscal, vamal
[i produc]ii, utilizat mai ales în ]\rile în [i valutar adoptate de un stat sau orga-
care se practic\ o agricultur\ tra- niza]ie economic\ pentru reglemen-
di]ional\ (produsele sunt utilizate pen- tarea raporturilor comerciale, pe plan
tru autoconsum). intern sau interna]ional, care determin\
POLIGAMIE - form\ de c\s\torie modul de racordare a unei economii
ce implic\ fie un b\rbat c\s\torit cu na]ionale la cea mondial\. Prin politica
POLITIC| DE DEZVOLTARE 244

comercial\ statul urm\re[te orientarea ]area natalit\]ii [i a mortalit\]ii, în ve-


[i stimularea produc]iei pentru export. derea împiedic\rii tendin]elor de depo-
Obiectivele sale sunt determinate de po- pulare. M\surile ce favorizeaz\ cre[te-
ten]ialul economic [i uman, de m\rimea rea natalit\]ii includ: scoaterea în afara
teritoriului [i de conjunctura economic\ legii a avortului, acordarea de avantaje
interna]ional\. antenatale [i postnatale, aloca]iile pen-
POLITIC| DE DEZVOLTARE - tru copii [i pensiile de familie.
ansamblu de op]iuni privind anumite POLITIC| ECONOMIC| - as-
obiective [i mijloacele de atingere a lor. pect al politicii globale care cuprinde fi-
POLITIC| DEMOGRAFIC| - xarea obiectivelor (ex: echilibrul balan-
ansamblu de m\suri legislative, admi- ]ei de pl\]i, ocuparea for]ei de munc\),
nistrative, economice, sanitare, cultu- stabilirea unei ierarhii între obiective,
rale [i educa]ionale, adoptate de un stat, analiza interdependen]elor dintre obiec-
pentru a influen]a, în sensul dorit, prin- tive [i alegerea mijloacelor pentru atin-
cipalele variabile demografice: cre[te- gerea obiectivului propus.
rea popula]iei, structura popula]iei pe POLITIC| FAMILIAL| - ansam-
principalele grupe de vârst\, pe grupe blul m\surilor guvernamentale care
sociale [i pe ramuri ale economiei na- tind s\ regleze cre[terea demografic\ [i,
]ionale, migra]ia intern\ [i extern\, dis- de asemenea, s\ creeze o anumit\ idee
tribu]ia în teritoriu a popula]iei, nivelul despre familie, conform\ modelului
educa]ional [.a. dorit de societate.
POLITIC| DEMOGRAFIC| POLITIC| INDUSTRIAL| - par-
MALTHUSIAN| - politic\ demogra- te a politicii economice prin care se ur-
fic\ antinatalist\, având drept scop m\re[te stimularea proceselor produc-
limitarea sau reducerea na[terilor, prin tive, introducerea de noi tehnologii,
elaborarea unor programe na]ionale de cre[terea productivit\]ii, ob]inerea unei
control al popula]iei. M\surile ce competitivit\]i mai mari etc.
vizeaz\ reducerea fertilit\]ii cuprind, de POLITIC| REGIONAL| - an-
obicei, legalizarea avortului, propagan- samblu de m\suri care au drept scop o
da pentru controlul na[terilor, steri- dezvoltare regional\ echilibrat\, redu-
lizarea. cerea dezechilibrelor `ntre centru [i
POLITIC| DEMOGRAFIC| PA- periferie, `n ceea ce prive[te dezvol-
SIV| - situa]ie în care statul nu adop- tarea economic\ [i infrastructura, re-
t\ m\suri care s\ influen]eze comporta- ducerea [omajului etc. Cuprinde ac-
mentul demografic al popula]iei. ]iuni ca: relocalizarea activit\]ilor eco-
POLITIC| DEMOGRAFIC| PO- nomice `n teritoriu, ]inerea sub control
PULA}IONIST| - politic\ demogra- a localiz\rii, crearea unei infrastructuri
fic\ pronatalist\, având ca scop cre[te- adecvate, stimularea financiar\ a `ntre-
rea num\rului popula]iei, prin influen- prinderilor.
245 POPAS TURISTIC

POLITIC| SOCIAL| - atitudini, POLUARE FONIC| - form\ a po-


programe [i ac]iuni `ndreptate spre lu\rii fizice cu implica]ii psiho-sociale,
rezolvarea diferitelor probleme sociale, economice, ecosistemice, care prin in-
cuprinzând deopotriv\ implicarea auto- tensitatea [i frecven]a undelor sonore,
rit\]ilor publice, ac]iuni ale organiza]i- asociate cu durata lor de ac]iune, ge-
ilor nonguvernamentale [i ale persoa- nereaz\ zgomote ce pot produce stare
nelor individuale, reunind sectoarele de jen\, disconfort [i chiar leziuni ale
public, privat [i voluntar. aparatului auditiv. Poluarea sonor\
POLITIC| VALUTAR| - totali- afecteaz\ la om sistemul nervos, apara-
tatea principiilor [i mecanismelor prin tul cardio-vascular, favorizeaz\ îmbol-
care se reglementeaz\ rela]iile de pl\]i n\viri ale organelor interne, produce
ale unei ]\ri cu alte ]\ri [i fluxurile valu- oboseal\ auditiv\ [i optic\ [i — în con-
tare care se stabilesc prin traversarea di]ii de intensitate, frecven]\ ridicat\ [i
grani]elor na]ionale ale ]\rii respective. timp `ndelungat — genereaz\ surditate.
POLUANT - substan]\ (solid\, li- Unda sonor\ de [oc poate produce
chid\, sub form\ gazoas\ sau de va- daune cl\dirilor [i genereaz\ perturba]ii
pori), form\ de energie (radia]ie elec- în troposfer\ [i `n stratosfer\.
tromagnetic\, ionizant\, termic\, fonic\ PONDERE - indice care exprim\,
sau vibra]ii) care, introdus\ în mediu, în procente, raportul în care se g\se[te
modific\ echilibrul constituen]ilor fiecare component\ fa]\ de întregul din
acestuia [i al organismelor vii, aducând care face parte. Se calculeaz\ prin
daune [i bunurilor materiale. împ\r]irea valorii absolute a p\r]ii com-
POLUARE - proces de alterare a ponente la valoarea absolut\ a întregu-
mediilor de via]\ biotice [i abiotice [i a lui, rezultatul fiind înmul]it cu 100.
bunurilor create de om, cauzat de acti- PONTON - ambarca]iune, f\r\
vit\]ile umane [i de diferite fenomene mijloace proprii de mi[care, în general
naturale. sta]ionar\, folosit\ pentru a sus]ine o
a) ~n depresiune instala]ie, o platform\, o pasarel\ etc.
POPAS TURISTIC - unitate de
cazare ap\rut\ relativ recent, având un
caracter complementar, asigurând su-
Zon\ reziden]ial\ plimentarea locurilor de cazare în
b) Pe litoral perioada de vârf a sezonului turistic.
Principiile de amplasare sunt asem\n\-
toare cu cele ale hanului [i este utilizat
Zon\ reziden]ial\ de acelea[i categorii de turi[ti, având un
Influen]a negativ\ a amplasamentelor industriale `n raport grad de confort [i servicii inferior ha-
cu zonele reziden]iale ale ora[elor sau satelor apropiate nului. Are func]ionalitate temporar\ [i
Poluare satisface necesit\]ile unui turism în
POPOR 246

continu\ mi[care [i o categorie aparte obi[nuit o activitate profesional\. Sunt


de turi[ti (de vârst\ tân\r\ [i cu venituri cuprinse totalitatea persoanelor ocu-
relativ modeste). pate, precum [i [omerii înregistra]i la
POPOR - 1. form\ istoric\ de co- ultimul recens\mânt sau ultima anchet\
munitate uman\, superioar\ tribului [i efectuat\ de ]ara respectiv\. ~n ceea ce
anterioar\ na]iunii, ai c\rei membri lo- prive[te membrii for]elor armate, per-
cuiesc pe acela[i teritoriu, vorbesc ace- soanele stabilite în rezerva]ii, per-
ea[i limb\ [i au acelea[i tradi]ii. 2. tota- soanele care caut\ pentru prima dat\ un
litatea locuitorilor unei ]\ri, popula]ia loc de munc\, muncitorii sezonieri [i
unei ]\ri, cet\]enii unui stat. persoanele cu activitate temporar\, con-
POPORANISM - curent politico- siderarea lor ca activi variaz\ de la o
-ideologic [i literar influent `n societatea ]ar\ la alta. ~n general, datele asupra
româneasc\ `n perioada 1893–1914 popula]iei active nu cuprind studen]ii,
datorit\ activit\]ii lui C. Stere [i femeile ocupate exclusiv cu menajul,
G. Ibr\ileanu. Are la baz\ câteva con- pensionarii [i persoanele aflate în
cepte, cum ar fi: societatea este `n esen- întregime în între]inerea altora. Sin:
]a ei „o coopera]iune“; statul na]ional POPULA}IE ECONOMIC ACTIV|.
este cadrul de integrare social\ real\ POPULA}IE ADI}IONAL| -
`ntrucât are baz\ de reprezentare larg\; popula]ie rezident\ în mediul rural, dar
]\r\nimea constituie principala proble- dependent\ de un areal urban în ceea ce
m\ intern\ a ]\rii, necesitând rezolvarea prive[te necesit\]ile legate de trai. Sin:
acesteia de c\tre societate `n conformi- POPULA}IE EXURBAN|.
tate cu condi]iile [i etapa de dezvoltare POPULA}IE CU ACCES LA
general\; dezvoltarea [i `mbun\t\]irea INSTALA}II {I UTILIT|}I - persoane
condi]iilor de via]\ ale ]\r\nimii, consi- din gospod\rii care ocup\ locuin]e
derând c\ toate problemele majore ale dotate cu instala]ii [i utilit\]i din re]eaua
]\rii pornesc de la nerezolvarea acestor public\ sau din sistem propriu.
aspecte etc. POPULA}IE DE FACTO - totali-
POPULARE - ac]iune de ocupare tatea persoanelor, localnici [i vizitatori,
a unui teritoriu de c\tre o popula]ie. ce populeaz\ un areal în timpul
POPULA}IE - 1. colectivitate de recens\mântului.
persoane care tr\iesc pe un anumit teri- POPULA}IE DE JURE - popu-
toriu. 2. grup de persoane constituit în la]ia rezident\ într-un areal. Când în
raport cu o caracteristic\ oarecare, care timpul recens\mântului se utiliza
nu este neap\rat teritorial\: (ex: popu- drept criteriu popula]ia de facto, nu-
la]ia [colar\, popula]ia în vârst\ de m\rul de vizitatori era dedus din to-
munc\ etc). talul popula]iei existente ca popula]ie
POPULA}IE ACTIV| - totalita- rezident\ în mod normal în zon\ la
tea persoanelor care exercit\ în mod acel moment.
247 POPULA}IE NEOCUPAT|

POPULA}IE DE NOAPTE - tota- exercit\ o activitate aduc\toare de ve-


litatea persoanelor care î[i desf\[oar\ nituri [i care se afl\ sub vârsta de
activitatea în timpul nop]ii. munc\ (copii, tineri) sau peste aceasta
POPULA}IE DEPENDENT| - (vârstnici).
acea parte a popula]iei dintr-un areal, POPULA}IE INACTIV| ECO -
care nu dispune de mijloace de exis- NOMIC - popula]ie, indiferent de
ten]\ rezultate dintr-o activitate produc- vârst\, care nu desf\[oar\ o activitate
tiv\. ~mpreun\ cu popula]ia activ\ economico-social\ [i care se afl\ în una
formeaz\ popula]ia total\ a arealului din urm\toarele situa]ii: elevi, studen]i,
respectiv. pensionari, persoane casnice, persoane
POPULA}IE DESCHIS| - popu- între]inute de stat sau de alte persoane,
la]ie ale c\rei intr\ri sunt date de na[teri persoane care se între]in din alte veni-
[i imigr\ri, iar ie[irile de decese [i turi decât cele provenite din munc\
emigr\ri. Se aplic\ la nivelul unei po- (chirii, dobânzi etc.)
pula]ii na]ionale, al popula]iei unei POPULA}IE ÎNCHIS| - structu-
unit\]i administrativ-teritoriale etc. r\ uman\ în cadrul c\reia nu se mani-
POPULA}IE DE STUDIU - po- fest\ fenomene de migra]ie intern\ sau
pula]ie abordat\, în studii sau analize, extern\ [i a c\rei evolu]ie demografic\
ca un tot unitar sau pe e[antioane. se realizeaz\ în întregime prin spor
POPULA}IE DE ZI - popula]ia cu natural. Sin: POPULA}IE IMOBIL|.
domiciliul [i locul de munc\ în ora[, la POPULA}IE ÎN VÂRST| DE
care se adaug\ naveti[tii. MUNC| - totalitate a persoanelor a c\-
POPULA}IE ECONOMIC ACTI- ror vârst\ este cuprins\ în limitele
V| - vezi POPULA}IE ACTIV|. vârstei legale de munc\, indiferent dac\
POPULA}IE ESTIVAL| - popu- particip\ sau nu la vreo activitate eco-
la]ie a c\rei prezen]\ se face sim]it\ în nomico-social\. Limitele vârstei de
sta]iunile balneare sau balneoclima- munc\ variaz\ de la o ]ar\ la alta.
terice, în perioadele estivale. POPULA}IE LEGAL| - vezi
POPULA}IE EXURBAN| - vezi POPULA}IE STABIL| (2 2).
POPULA}IE ADI}IONAL|. POPULA}IE MEDIE - vezi NU-
POPULA}IE FLOTANT| - popu- M|R MEDIU AL POPULA}IEI.
la]ie care are domiciliul provizoriu POPULA}IE NEOCUPAT| -
într-o alt\ localitate decât cea în care î[i popula]ie format\ din persoanele care
are domiciliul permanent [i unde a fost nu au loc de munc\, sunt f\r\ ocupa]ie,
recenzat\. [omeri. Exist\ dou\ categorii de per-
POPULA}IE IMOBIL| - vezi soane neocupate: cele care sunt în c\u-
POPULA}IE ÎNCHIS|.. tare de lucru pentru prima dat\ [i cele
POPULA}IE INACTIV| - popu- care caut\ de lucru, dar au mai lucrat
la]ie ce cuprinde persoanele care nu înainte.
POPULA}IE NOMAD| 248

POPULA}IE NOMAD| - popu- ]ar\, în raport cu suprafa]a, resursele


la]ie ce se deplaseaz\ cu o continuitate existente sau gradul de dezvoltare.
mai mare sau mai mic\, nefiind `nregis- POPULA}IE REZIDENT| - vezi
trat\ `n statisticile oficiale. POPULA}IE STABIL| (2 2).
POPULA}IE OCUPAT| - per- POPULA}IE RURAL| - popu-
soanele de 15 ani [i peste, care desf\- la]ia care locuie[te în a[ez\rile de tip
[oar\ o activitate economic\ sau so- rural (sate), definite ca atare prin legis-
cial\ produc\toare de bunuri sau ser- la]ia [i reglement\rile în vigoare din
vicii, de cel pu]in o or\ (pentru lucr\- fiecare ]ar\.
torii pe cont propriu [i lucr\torii fami- POPULA}IE SEZONIER| -
liali neremunera]i care lucreaz\ în agri- popula]ia a c\rei prezen]\ într-o locali-
cultur\, durata minim\ este de 15 ore) tate este provocat\ de c\utarea de
în perioada de referin]\, în scopul munc\ sau de recreere.
ob]inerii unor venituri. Aceasta cuprin- POPULA}IE STABIL| - 1. popu-
de persoanele ce au un loc de munc\ la la]ie ce se individualizeaz\ printr-o rat\
data recens\mântului sau anchetei. constant\ de cre[tere [i o propor]ie sta-
Conform B.I.M., P.o. este format\ din: bil\ de persoane apar]inând diferitelor
(a) persoanele care au o ocupa]ie, adic\ grupe de vârst\. 2. totalitatea persoa-
toate persoanele care, dep\[ind o vârst\ nelor cu domiciliul stabil într-o locali-
specificat\, intr\ în una din categoriile tate. Sin: POPULA}IE LEGAL|, POPULA}IE
de mai jos: REZIDENT|.
· persoane aflate la lucru, persoane care POPULA}IE STA}IONAR| - vezi
au prestat o munc\ retribuit\ în cursul CRE{TERE ZERO A POPULA}IEI.
unei perioade scurte specificate, ce POPULA}IE TOTAL| - 1. nu-
poate fi o s\pt\mân\, o zi; m\rul absolut al popula]iei unei ]\ri, al
· persoane care au o ocupa]ie, dar nu unei unit\]i teritorial-administrative sau
sunt la lucru, ci sunt temporar absente altei unit\]i teritoriale, determinat prin
în cursul perioadei specificate, din înregistrare la recens\mânt, prin calcule
cauz\ de boal\ sau accident, conflict de efectuate cu ajutorul statisticii demo-
munc\, vacan]\ sau alt\ form\ de con- grafice referitoare la bilan]ul natural [i
cediu, absen]\ voluntar\ sau impedi- la cel migratoriu, anchete speciale sau
ment temporar de a lucra datorat unor prin estimare. 2. num\rul popula]iei ur-
cauze precum condi]ii climatice defa- bane [i rurale însumate.
vorabile sau accidente tehnice; POPULA}IE URBAN| - popu-
(b) patronii [i persoanele lucrând pe la]ie care locuie[te în ora[e, definite ca
cont propriu; atare prin legisla]ia [i reglement\rile
(c) lucr\torii familiali neretribui]i. din fiecare ]ar\.
POPULA}IE OPTIM| - num\r al POPULA}IE ZILNIC| - popu-
popula]iei apreciat ca optim pentru o la]ia zonelor reziden]iale pe parcursul
249 PORTAVION

orelor de munc\. Este alc\tuit\ cu pre- cl\dirile administrative [i, eventual,


c\dere din femei, copii, pensionari [i ateliere pentru repara]ii, [antiere na-
persoane neangajate. vale. Dup\ amplasarea lor, P. pot fi: P.
POPULISM - termen care a fost de ape interioare (de lacuri interioare,
utilizat ini]ial pentru a desemna mi[- fluviale, pe canale), P. fluvio-maritime
carea intelectualilor din Rusia anilor (de estuar, de delt\, pe canale accesibile
1850–1880 `mpotriva ]arismului. A avut naviga]iei maritime), P. maritime (natu-
ca reprezentan]i de seam\ intelectuali rale, artificiale, semiartificiale). Dup\
precum A.I. Herzen [i N.G. Cern`- destina]ie, se disting: P. comerciale
[evski, care au respins ideile liberalis- (mixte sau specializate), P. de pescuit,
mului occidental, `ncercând s\ se opun\ porturi de ad\post, P. de iernare. Dup\
despotismului ]arist prin elogierea terminologia comercial\, se deosebesc:
tradi]iei [i sufletului poporului rus, `n P. de înc\rcare/desc\rcare, P. de desti-
special al ]\r\nimii ruse. na]ie, P. de escal\, P. de armare, P. de
PORT - spa]iu destinat ancor\rii înmatriculare, P. de carantin\.
navelor, execut\rii opera]iilor de înc\r- PORTAL - intrare monumental\
care/desc\rcare [i altor opera]ii legate într-un edificiu, cu un ancadrament bo-
de naviga]ie. Elementele componente gat decorat cu reliefuri, constituind un
sunt: acvatoriul, frontul de acostare [i element de podoab\ al fa]adei.
de opera]ii, platformele [i depozitele de PORTAVION - nav\ de con-
m\rfuri, instala]iile [i utilajele de exploa- struc]ie special\, de tonaj mare, pre-
tare [i între]inere, c\ile de comunica]ie v\zut\ cu o punte care permite gararea,
terestre, instala]iile de semnalizare, decolarea [i aterizarea avioanelor.
MARITIM|

PORT
Ru
Arie situat\ vas ta
ulu
`n fa]a i
portului Arie
construit\
ZONA

Hinterland

Port
PORTIC 250

PORTIC - galerie exterioar\ aco- (ape minerale, n\moluri curative, mofe-


perit\, utilizat\ la fa]ada unui edificiu te, lacuri heliotermale, lacuri s\rate, lito-
ca loc de circula]ie ad\postit\ în lungul ral etc.) existen]i într-un anumit teritoriu.
unei str\zi, a unei pie]e, ca element de POTEN}IAL BIOTIC AL POPU -
leg\tur\ între dou\ cl\diri sau corpuri LA}IEI - indicator teoretic al dinamicii
ale aceleia[i cl\diri. popula]iei umane ce se poate dezvolta
PORTOCAL - arbore sempervi- într-un mediu optim f\r\ condi]ion\ri
riscent din genul citrus, originar din Asia, de limit\.
înalt de 2–4 m, cu flori albe [i foarte par- POTEN}IAL ECONOMIC -
fumate [i fructe dulci [i aromate, de ansamblul resurselor naturale (valorifi-
form\ sferic\ [i culoare portocalie, cu cate, în curs de valorificare, identifi-
coaja bogat\ în uleiuri eterice. Este culti- cate), materiale (productive [i nepro-
vat în zonele subtropicale ale Terrei, ductive) [i umane de care dispune un
soiuri calitativ superioare fiind cele de anumit teritoriu.
Jaffa, Palermo, Valencia, California etc. POTEN}IAL ECONOMIC REAL
(Citrus sinensis, C. aurantium). - indicator ce m\soar\ bog\]ia real\ a
PORTO-FRANCO - port în care unei ]\ri, analizând date privind resur-
m\rfurile pot fi debarcate, înmagazi- sele naturale (suprafa]a teritoriului, re-
nate, manipulate, sortate, cump\rate, zerve de subsol, de ap\, forestiere etc.),
vândute, reîmbarcate, reexportate f\r\ a resursele umane (num\r de locuitori,
se pl\ti taxe vamale [i f\r\ îndeplinirea structuri ale popula]iei, nivel de educa-
formalit\]ilor fiscale obi[nuite. ]ie, starea de s\n\tate, calitatea vie]ii) [i
PORUMB - cereal\ anual\, origi- activit\]ile economice (industriale,
nar\ din America Central\ [i Mexic, agricole, de servicii).
unde se cultiva cu 2000 de ani î.Hr. POTEN}IAL ENERGETIC - can-
A fost adus în Europa de spanioli, în titatea medie anual\ ce poate fi ob]inut\
prezent fiind cultivat pe toate continen- `n cazul unei anumite forme de energie.
tele, în zona temperat\. Are utiliz\ri Se disting: (a) poten]ialul teoretic, care
multiple ca: plant\ alimentar\, furajer\, reprezint\ cantitatea total\ a formei de
industrial\ (Zea mays). energie, considerând un randament de
POSESIUNE - vezi PROPRIE- transformare de 100%; (b) poten]ialul
TATE. tehnic, ce se refer\ la o parte a poten-
POSTUTILIZAREA CONSTRUC- ]ialului teoretic ce poate fi valorificat\
}IILOR - activitate de dezafectare a con- prin utilizarea tehnologiilor la un mo-
struc]iilor, materialul rezultat din aceast\ ment dat; (c) poten]ialul economic, care
ac]iune urmând a fi refolosit ulterior, prin este partea din poten]ialul tehnic ce
ac]iuni de reciclare [i recondi]ionare. poate fi valorificat\ la un moment dat.
POTEN}IAL BALNEO-CLIMA- POTEN}IAL HIDROENERGE -
TERIC - sum\ a factorilor terapeutici TIC ECONOMIC AMENAJABIL -
251 POTEN}IAL TURISTIC NATURAL

parte din poten]ialul hidroenergetic Componentele


NATURAL cadrului natural,
tehnic care se justific\ economic, fiind inclusiv cele
variabil\ în timp [i depinzând de nume- POTEN}IAL modificate
TURISTIC
ro[i factori (investi]ia în centrale elec- Cultural-istoric
trice alternative, capitalul disponibil, ANTROPIC
Tehnico-
costul combustibililor fosili). economic
POTEN}IAL HIDROENERGE -
Structura poten]ialului turistic
TIC TEHNIC AMENAJABIL - capaci-
tatea de produc]ie medie anual\ a tutu- P O T E N } I A L T U R I S T I C AN -
ror hidrocentralelor care s-ar putea TROPIC - totalitatea resurselor turistice
amenaja pe cursurile de ap\ dintr-un pe care le ofer\ activitatea antropic\,
teritoriu. reprezentate de vestigii arheologice,
POTEN}IAL HIDROENERGE - monumente istorice, de arhitectur\ sau
TIC TEORETIC - energia anual\ de art\, patrimoniul etnofolcloric etc.
poten]ial\, disponibil\ într-un teritoriu, Acest fond cultural-istoric formeaz\ o
dac\ toate cursurile naturale de ap\ ar fi parte însemnat\ a ofertei turistice po-
valorificate hidroenergetic, luând în ten]iale [i o component\ important\ a
calcul un randament de 100% al insta- imaginii turistice a oric\rei ]\ri pe pia]a
la]iilor [i sistemelor de între]inere. turistic\ interna]ional\.
POTEN}IAL TURISTIC - ansam- POTEN}IAL TURISTIC NATU-
blul elementelor naturale, economice [i RAL - totalitatea resurselor turistice pe
cultural-istorice care prezint\ anumite care le ofer\ cadrul natural prin compo-
posibilit\]i de valorificare turistic\, dau nentele sale: relief, condi]ii climatice,
o anumit\ func]ionalitate pentru turism ape, vegeta]ie [i faun\, inclusiv modifi-
[i constituie premise pentru dezvoltarea c\rile acestora ca urmare a interven]iei
activit\]ii de turism. omului.
RELIEF {I GEOLOGIE CLIM|
- trepte [i forme de relief - temperatura aerului [i a apei
- peisaj geomorfologic - precipita]ii lichide
- forme bizare de relief [i struc-
turi geologice - stratul de z\pad\
- monumente ale naturii - durata de str\lucire a Soarelui
FAUN| REZERVA}II
- fond cinegetic (vânat cu POTEN}IAL
NATURALE
p\r [i pene) TURISTIC
- fond piscicol - rezerva]ii ale biosferei
- specii faunistice ocrotite NATURAL - parcuri na]ionale

HIDROGRAFIE VEGETA}IE
- ape freatice [i ape minerale - tipuri de p\dure
- râuri, lacuri ([i cele terapeu- - flor\ specific\
tice) naturale [i antropice - monumente ale naturii
- Marea Neagr\ [i Delta Dun\rii - p\duri de interes social

Structura poten]ialului turistic natural


POTEN}IALUL DE CONSUM AL ORA{ULUI 252

POTEN}IALUL DE CONSUM prii na]ionale, pentru afirmarea ]\rii res-


AL ORA{ULUI - totalitatea produselor pective `n rela]iile cu comunitatea regio-
agroalimentare pentru consumul popu- nal\ geografic\ din care face parte. Are
la]iei, a materiilor prime necesare trei componente: macropozi]ia, fa]\ de
industriei [i necesarul de for]\ de marile puteri politice, economice [i mili-
munc\. tare; mezopozi]ia, `n cadrul continen-
POTEN}IALUL POPULA}IEI - tului; micropozi]ia, fa]\ de statele vecine.
indicator care exprim\ poten]ialul POZI}IE MAJORITAR| - orice
social de interac]iune al popula]iei participare la capital care confer\ de-
dintr-o zon\; este cu atât mai mare cu ]in\torilor acestuia fie mai mult de ju-
cât persoanele sunt mai apropiate unele m\tate din totalul drepturilor de vot, fie
de altele. Pentru o ]ar\ în care popula]ia drepturi de vot suficiente pentru a alege
este distribuit\ în n localit\]i, acest indi- [i revoca majoritatea membrilor consi-
cator se poate calcula dup\ formula liului de administra]ie al emitentului.
PRAG DE AC}IUNE - concen-
S PDaia ,
n
PPi = tra]ia minim\ la care apar primele
a
efecte (care pot fi înregistrate) ale unui
în care: PPi – poten]ialul într-un punct; poluant asupra factorilor de mediu.
Pa – popula]ia în punctul a; Dia – distan]a PRAG DE NOCIVITATE - con-
dintre punctele i [i a; n – num\rul de centra]ia minim\ de agent poluant la
puncte din sistem. care apar efecte d\un\toare asupra or-
POZI}IE DE CONTROL - partici- ganismelor sau bunurilor materiale.
pare la capital care confer\ de]in\toru- PRAG DE S|R|CIE - limit\ a
lui sau de]in\torilor acestuia cel pu]in o veniturilor în func]ie de care familiile
treime din totalul drepturilor de vot în de o anumit\ m\rime, dintr-un anumit
adunarea general\ a emitentului. spa]iu [i la un moment dat, se împart în
POZI}IE GEOGRAFIC| - no- s\race [i non-s\race.
]iune relativ\, prin raportarea la alte PRAG DE S|R|CIE ABSOLU-
locuri sau procese localizate, având un T| - limita minim\ a resurselor nece-
caracter sintetic deoarece ia `n calcul sare supravie]uirii fizice a oamenilor ca
parametrii calitativi [i cantitativi ai spa- membri ai societ\]ii. ~n ]\rile mai pu]in
]iului. Ea are un impact mai pregnant la dezvoltate resursele absolut necesare
nivel regional sau local datorit\ polari- existen]ei oamenilor sunt relativ apro-
z\rii activit\]ilor, infrastructurii, popu- piate de cele necesare supravie]uirii, iar
la]iei [i a diferen]elor calitative rezul- `n ]\rile dezvoltate pragul de s\r\cie
tate din distribu]ia spa]ial\ a acestora. absolut\ are un nivel mai `nalt fa]\ de
POZI}IE GEOPOLITIC| - sum\ a cel al supravie]uirii sub aspect fizic.
condi]iilor cu grad pronun]at de favorabi- PRAG DE S|R|CIE RELA -
litate pentru consolidarea temeliilor pro- TIV| - limit\ a veniturilor care asigur\
253 PRE} AL TERENULUI URBAN

satisfacerea nevoilor acceptate social. cate, prin titlurile astfel dobândite, o


Frecvent, pragul de s\r\cie relativ\ este pozi]ie de control sau majoritar\ în par-
considerat ca fiind 40–60% din venitul ticiparea la capitalul emitentului.
mediu pe o persoan\. PRES| - 1. orice suport material
PR|JIN| - 1. unitate de m\sur\ (inclusiv audio-vizual) ce constituie un
pentru lungime utilizat\ `n trecut, egal\ mijloc de difuzare periodic\ a infor-
cu 5,899 m `n }ara Româneasc\ [i cu ma]iilor [i opiniilor. 2. ansamblul publi-
6,690 m `n Moldova. 2. unitate de m\- ca]iilor periodice.
sur\ pentru suprafe]e folosit\ `n trecut, PRESIUNEA POPULA}IEI -
egal\ 208,82 m2 `n }ara Româneasc\ [i cre[tere în exces a popula]iei, condu-
cu 179,02 m2 `n Moldova. când la o deteriorare a calit\]ii resur-
PRECOLECTARE A REZIDU - selor umane [i de alt\ natur\ în zon\.
URILOR - opera]ie de strângere [i de- Standardul de via]\ atinge un nivel me-
pozitare (pe timp limitat) a reziduurilor diu [i, în particular, rezervele de hran\
menajere, cu urm\toarele etape: preco- pe cap de locuitor scad.
lectarea primar\ (depozitarea în recipi- PRESIUNE DEMOGRAFIC| -
ente mici, la locul de producere) [i pre- presiune exercitat\ de o popula]ie
colectarea secundar\ (adunarea rezidu- asupra unei mase de resurse sau de mij-
urilor rezultate în etapa anterioar\). loace de subzisten]\ care nu-i poate sa-
PREFABRICAT - element de tisface necesit\]ile.
construc]ie, confec]ionat separat, care PREST|RI SERVICII - efectuare
se monteaz\, de regul\, cu ajutorul mij- de servicii c\tre popula]ie, de c\tre
loacelor mecanizate [i este asamblat cu anumite unit\]i, centre, puncte de
alte piese prefabricate sau cu elemente preluare/predare etc. ~n func]ie de frec-
executate la fa]a locului. ven]a solicit\rilor, unit\]ile de prest\ri
PREG|TIRE A FOR}EI DE servicii se grupeaz\ în: unit\]i de solici-
MUNC| - proces prin care se asigur\ tare curent\, de solicitare periodic\, de
formarea profesional\ a for]ei de mun- solicitare ocazional\.
c\ necesare ramurilor economiei na]io- PRETABILITATE - m\sura în
nale [i activit\]ilor sociale. care un teren este apt pentru o anumit\
PREJUDICIU - efect cuantificabil folosin]\.
în cost al daunelor asupra s\n\t\]ii PRE} AL TERENULUI URBAN
oamenilor, bunurilor sau mediului, pro- - valoarea estimativ\, la un moment dat,
vocat de poluan]i, activit\]i d\un\toare a unui teritoriu apar]inând spa]iului
sau dezastre. urban, care depinde de distan]a acestuia
PRELUARE - ac]iune reprezentat\ fa]\ de centru, de gradul de concentrare
de o tranzac]ie sau o serie de tranzac]ii a c\ilor de comunica]ie [i de intensi-
cu valori mobiliare ce confer\ per- tatea fluxurilor de transport. (Vezi
soanei sau grupului de persoane impli- schi]a din p. 254.)
PRE} DE PROTEC}IE 254

Maximul de accesibili- Centrul Intersec]ia PRINCIPIUL INTEGR|RII GEO-


tate a pie]ei urbane ora[ului c\ilor
de transport GRAFICE - principiu ce presupune
Zon\ de realizarea de generaliz\ri plecând de la
transport
parte la `ntreg, adic\ de la regional la
general, [i `n sens invers, prin aplicarea
legit\]ilor generale ale fenomenelor [i
proceselor geografice la nivel teritorial,
local sau regional.
— C.B.D.
PRINCIPIUL REPARTI}IEI SPA-
— zon\ administrativ\ }IALE - principiu specific geografiei
— zon\ reziden]ial\
— zon\ suburban\ pentru migra]ii prin faptul c\ a fost folosit pentru prima
— zon\ industrial\ dat\ de geografi, dar mai ales pentru c\
Pre] al terenului urban geografia nu poate fi conceput\ `n afara
PRE} DE PROTEC}IE - sistem reparti]iei teritoriale. El define[te leg\-
de pre] care trebuie s\ apere agricultura turile indisolubile ale fenomenelor [i
european\ în fa]a concuren]ei exte- proceselor geografice, oferind posibili-
rioare. Este pre]ul minim sub care nu tatea studierii reparti]iei geografice a
poate fi importat un produs agricol `n fenomenelor la nivel planetar sau re-
]\rile U.E. gional. Sin: PRINCIPIUL EXTENSIUNII,
PRE} DE SUS}INERE - sistem SUPRAFE}EI, AREALULUI.
de pre] care garanteaz\ un pre] minim PRINCIPIUL „{ {ACALULUI “ -
agricultorilor la cereale, produse lac- termen folosit în geografia politic\ pen-
tate, carne, tutun, oleaginoase etc. Sin: tru a descrie situa]ia în care un stat nu
PRE} DE CUMP|RARE. poate rezista h\r]uirilor teritoriale,
PRE} ORIENTATIV - sistem de devenind victim\ [i pierzând teritorii în
pre], acceptat `n medie de produc\tori, favoarea vecinilor. Situa]ia este speci-
fixat `n fiecare an la nivelul U.E. fic\ ]\rilor care au suferit înfrângeri în
PRE}UL P|MÂNTULUI - sum\ r\zboaie.
de bani primit\ pentru a ceda dreptul de PRISAC| - loc de produc]ie [i
proprietate asupra p\mântului. locuin]\ sezoniere, în care sunt a[eza]i
PRINCIPIUL CAUZALIT|}II stupii [i unde se cresc albine. Sin:
GEOGRAFICE - principiu ce explic\, STUPIN|.
`n esen]\, rela]ia dintre cauz\ [i efect; PRIVATIZARE - trecerea `n pro-
orice fenomen sau proces are la baz\ o prietate particular\ a unor bunuri aflate
cauz\ generatoare, putând fi, la rândul `n proprietatea statului sau public\, prin
s\u, factor genetic pentru altele. diferite metode.
PRINCIPIUL EXTENSIUNII, SU- PROBABILITATE - frecven]\
PRAFE}EI, AREALULUI - vezi PRIN- relativ\ a unui eveniment, având în]ele-
CIPIUL REPARTI}IEI SPA}IALE. sul — în demografie — de raport între
255 PRODUC}IE-MARF|

masa evenimentelor demografice [i popu- PRODUCTIVITATE PRIMAR|


la]ia expus\ la riscul de a suferi eveni- NET| (P.P.N.) - sursa principal\ de
mentul respectiv. Deosebirea dintre rat\ hran\ a biosferei, definit\ ca diferen]a
[i probabilitate const\ în faptul c\, în dintre energia solar\ convertit\ `n ener-
primul caz, numitorul este dat de popu- gie biochimic\ [i energia folosit\ pentru
la]ia medie, iar în al doilea caz raportarea acoperirea cheltuielilor energetice pro-
evenimentelor demografice se face la prii ale plantelor [i bacteriilor fotosinte-
num\rul popula]iei ini]iale. Rata m\soa- tizatoare [i chemosintetizatoare. P.P.N.
r\, mai curând, intensitatea evenimen- este considerat\ [i ca limit\ superioar\ a
telor demografice, în timp ce probabi- capacit\]ii de sus]inere a planetei.
litatea este m\sura frecven]ei relative. PRODUC}IE - 1. rezultat al activi-
PROCES ECONOMIC - trans- t\]ii de produc]ie exprimat prin totalita-
form\ri cantitative, structurale [i calita- tea produselor ob]inute în procesul
tive în starea activit\]ii economice, care muncii, într-o perioad\ de timp, într-un
eviden]iaz\ desf\[urarea acesteia în anumit sector economic. 2. proces so-
timp [i spa]iu. cial, cu caracter continuu, adaptat cerin-
PROCES INFORMA}IONAL - ]elor, prin care se creeaz\ bunurile nece-
ac]iune organizat\ [i corelat\ care sare existen]ei [i dezvolt\rii societ\]ii.
cuprinde mai multe faze: culegerea PRODUC}IE ANEX| - activitate
informa]iilor [i prelucrarea lor, trans- care are ca scop valorificarea unor
miterea, folosirea [i p\strarea acestora. de[euri rezultate din procesele legate de
PRODUC|TOR - persoan\, unita- produc]ia de baz\.
te economic\ etc. care produce anumite PRODUC}IE AUXILIAR| - ob-
bunuri materiale. ]inerea de produse secundare, necesare
PRODUCTIVITATE - eficien]a activit\]ii de baz\ a unei unit\]i eco-
cu care materiile prime, for]a de munc\, nomice (piese de schimb, subansamble,
capitalul [i facilit\]ile teritoriale sunt abur, aer comprimat etc.).
folosite pentru producerea de bunuri [i PRODUC}IE DE BAZ| - pro-
servicii. Se exprim\ ca raport `ntre va- duc]ie ce ocup\ ponderea cea mai mare
loarea final\ [i num\rul de lucr\tori, în cadrul unei întreprinderi, fiind esen-
timpul de lucru sau valoarea capitalului ]ial\ pentru existen]a acesteia.
folosit. PRODUC}IE GLOBAL| - expri-
PRODUCTIVITATEA C|S|TO- mare valoric\ a volumului total al pro-
RIILOR - num\rul mediu al copiilor duc]iei ob]inute într-o anumit\ perioad\
rezulta]i `n cadrul unei c\s\torii de timp în cadrul unei unit\]i, unui teri-
PRODUCTIVITATEA MUNCII - toriu, unei ramuri economice.
eficien]\ a muncii exprimat\ prin rapor- PRODUC}IE-MARF| - indicator
tul dintre cantitatea de produse realizat\ care exprim\ valoarea produc]iei desti-
[i volumul de munc\ consumat. nate livr\rii spre pia]\.
PRODUC}IE NET| 256

PRODUC}IE NET| - indicator PRODUS INTERN BRUT (P.I.B.)


care reprezint\ m\rimea cheltuielilor le- - indicator sintetic macroeconomic ce
gate de recompensarea factorului uman exprim\ m\rimea valorii ad\ugate
ca participant la diferite niveluri ale brute a bunurilor economice produse în
activit\]ii productive. interiorul ]\rii de c\tre agen]ii economi-
PRODUS - 1. bun material, cu anu- ci autohtoni [i str\ini, în decursul unei
mite atribute [i caracteristici func]io- anumite perioade. Se poate exprima în
nale, capabil s\ satisfac\ o anumit\ ne- moneda na]ional\, în dolari S.U.A. sau
voie social\. 2. totalitatea bunurilor ma- `n dolari la paritatea puterii de
teriale ob]inute în urma desf\[ur\rii cump\rare (dolari interna]ionali), în
unor procese de produc]ie. acest caz folosind ca factor de conver-
PRODUS DE FOLOSIN}| CU- sie paritatea puterii de cump\rare,
RENT| - produs care satisface o ce- rezultat\ din lucr\rile de comparare
rin]\ curent\ [i care î[i consum\ inte- multilaterale din cadrul Programului de
gral valoarea de întrebuin]are dup\ uti- comparare european\.
lizare (ex: produse alimentare). PRODUS INTERN NET - valoare
PRODUS DE FOLOSIN}| ÎNDE- diminuat\ a P.I.B. cu cheltuielile pentru
LUNGAT| - produs cu o durat\ de uti- bunuri care sunt destinate înlocuirii
lizare efectiv\ mare, ce `[i pierde treptat unor p\r]i ale bazei tehnico-materiale.
valoarea de întrebuin]are (ex: mobil\). PRODUS NA}IONAL BRUT
PRODUS DE FOLOSIN}| PE- (P.N.B.) - indicator macroeconomic în
RIODIC| - bun material care poate fi care, al\turi de P.I.B., este cuprins [i
folosit o anumit\ perioad\ de timp, `n venitul rezultat din investi]iile efectuate
mod repetat, pe parcursul c\reia î[i [i din propriet\]ile de]inute de auto-
pierde lent valoarea de întrebuin]are htoni în afara grani]elor.
(îmbr\c\minte, înc\l]\minte). PRODUS NA}IONAL REAL -
PRODUS DE FOLOSIN}| SE- valoarea total\ de pia]\ a tuturor pro-
ZONIER| - bun material utilizat nu- duselor [i serviciilor finale realizate în
mai în anumite perioade ale anului. cadrul economiei, exprimat\ în valori
PRODUS DE LARG CONSUM - monetare constante.
produs care satisface o cerin]\ de prim PROFESIE - tip de activitate so-
ordin, vital\ pentru existen]a omului, uti- cial\ care se exercit\ pe baza unui anu-
lizat de toate categoriile de consumatori. mit grad de instruire sau a unei preg\tiri
PRODUSE PETROLIERE - com- profesionale.
bustibi lichizi, uleiuri lubrifiante [i pro- PROFIL SOCIAL-ECONOMIC -
duse solide [i semisolide ob]inute prin totalitate a elementelor care caracteri-
distilarea petrolului brut, uleiului din zeaz\ dezvoltarea socio-economic\ a
[isturi sau derivatelor din petrol semira- unei localit\]i, a unui teritoriu [i poten-
finate sau nerafinate. ]ialul de dezvoltare a func]iilor econo-
257 PROIECTARE DEMOGRAFIC|

mice. ~n stabilirea profilului socio-eco- Metodele directe sunt bazate pe extra-


nomic elementele de baz\ sunt: resursele pol\rile tendin]elor demografice pre-
naturale, prezen]a resurselor umane [i zente [i trecute, în timp ce metodele in-
caracteristicile acestora, baza material\ directe — bazate pe analiza regresiv-co-
existent\ (unit\]i economice, social-cul- relativ\ — determin\ prognoze demo-
turale, de echipare tehnic\), locul ocupat grafice ce iau în considerare [i indici
în cadrul unei re]ele de localit\]i, dis- economici, sociali [i politici (locuri de
tan]ele fa]\ de bazele de materii prime [i munc\, venituri etc.).
pie]ele de desfacere, rela]iile de coope- PROGRAM - 1. form\ scris\ a
rare prezente [i viitoare etc. strategiei de dezvoltare într-un domeniu
PROGNOZA RESURSELOR - economic sau social. Cuprinde ac]iunile
complex de metode cu caracter pros- necesare, etapele de parcurs, momen-
pectiv prin aplicarea c\rora se urm\- tele importante în care trebuie s\ se ia
re[te cunoa[terea poten]ialului complet anumite decizii [i poate fi întocmit pe
al tuturor categoriilor de resurse, durata termen scurt, mediu sau lung. 2. plan
în care se pot epuiza sau degrada, posi- am\nun]it de lucru pentru un calculator,
bilitatea înlocuirii unor resurse prin al- în baza c\ruia acesta efectueaz\ anu-
tele, limita pân\ la care pot fi exploatate mite opera]ii. 3. text prin care se face
aceste resurse. cunoscut\ desf\[urarea unei activit\]i
PROGNOZ| - 1. prevedere a des- sau sunt prezentate condi]iile de partici-
f\[ur\rii în timp a unui fenomen, a unui pare la un concurs, de realizare a unui
proces etc., bazat\ pe studiul împre- proiect, a unui obiect etc.
jur\rilor care îi determin\ apari]ia [i PROGRAM TURISTIC - modali-
evolu]ia. 2. prevedere a valorilor pe tate de valorificare a poten]ialului turis-
care le vor lua în viitor unele m\rimi tic prin ac]iuni ce implic\ excursii cu
din prezent. diverse mijloace de transport, în ]ar\
PROGNOZ| ECONOMIC| - e- sau în str\in\tate, în scopul vizit\rii [i
valuare a evolu]iei proceselor [i feno- cunoa[terii zonelor turistice. Cuprinde
menelor economice, pe baza unor me- o serie de activit\]i culturale, recreative,
tode [i tehnici adecvate, pentru o anu- de cunoa[tere a tradi]iilor populare [i de
mit\ perioad\ de timp. participare la diferite evenimente cu
PROGNOZ| DEMOGRAFIC| - semnifica]ie turistic\.
estimare a dimensiunilor [i structurii u- PROGRES ECONOMIC - amelio-
nei popula]ii la o dat\ viitoare, realizat\ rarea performan]elor economice `n
pe baza unui set de prezum]ii privind urma promov\rii unor programe [i
fenomenele demografice, precum ferti- politici economice coerente, concepute
litatea, mortalitatea sau migra]ia. Dife- pe termen mediu [i lung.
ritele metode de prognoz\ a popula]iei PROIECTARE DEMOGRAFIC|
pot fi clasificate în directe [i indirecte. - estimare a num\rului popula]iei
PROMIL| 258

viitoare, pentru un anumit moment, în nomic, [tiin]ific, literar [i artistic, mate-


condi]ii ipotetice de mortalitate, fertili- rializat\ `n inven]ii, prototipuri, desco-
tate [i migra]ie. Orice proiectare poate periri [tiin]ifice, opere literare, fono-
fi o prognoz\ demografic\, dar nu orice grame, emisiuni radio-TV.
prognoz\ poate fi o proiectare. PROPRIETATE NUD| - propri-
PROMIL| - a mia parte dintr-o etate a unei persoane care nu se poate
cantitate dat\. bucura de uzufructul ei.
PRONAOS - înc\pere care pre- PROPRIETATE PRIVAT| - pro-
cede naosul bisericilor ortodoxe. prietate personal\ a indivizilor asupra
PROPAGAND| - activitate siste- imobilelor, bunurilor de uz personal,
matic\ de transmitere, promovare sau p\mântului [i utilajelor cu care îl lu-
r\spândire a unor doctrine, teze sau idei creaz\ etc.
de pe pozi]iile unei anumite grup\ri so- PROPRIETATE PUBLIC| - pro-
ciale [i ideologii, `n scopul influen]\rii, prietate administrat\ de un organ al ad-
schimb\rii, form\rii unor convingeri ministra]iei de stat [i care apar]ine co-
sau comportamente [i al realiz\rii in- lectivit\]ii.
tereselor grupului pe care `l serve[te. PROSPEC}IUNE - 1. cercetare
PROPOR}IA B|RBA}ILOR - geologic\, geofizic\, geochimic\ pentru
raport între num\rul b\rba]ilor [i descoperirea de substan]e minerale [i de
num\rul total al popula]iei, exprimat în roci utile într-o structur\ geologic\.
procente. Asem\n\tor se poate calcula 2. studiu efectuat pentru ob]inerea de
[i propor]ia femeilor. date generale referitoare la condi]iile
PROPOR}IE - valoare relativ\ naturale în care se afl\ terenurile desti-
care reprezint\ o parte într-un total, o nate funda]iilor unor cl\diri.
subpopula]ie dintr-o popula]ie etc. [i se PROTECTORAT - form\ de de-
exprim\, de obicei, în procente. penden]\ instituit\, printr-un tratat, prin
PROPRIETATE - form\ social\, care statul „protejat“ transfer\ statului
determinat\ istoric, de st\pânire deplin\ „protector“ elemente ale suveranit\]ii
a bunurilor materiale, în baza unui sale politice (reprezentarea în rela]iile
drept recunoscut. Sin: POSESIUNE. externe, încheierea de tratate interna-
PROPRIETATE DE STAT - bu- ]ionale, asigurarea rela]iilor diploma-
nuri st\pânite [i administrate de stat. In- tice etc.). Protectoratul s-a aplicat, mai
clude, în mare m\sur\: resursele de ales, de c\tre puterile coloniale unor
subsol, fondul funciar de stat, apele, teritorii aflate sub domina]ia lor.
fondul forestier de stat, c\ile de comu- PROTEC}IA MEDIULUI - 1. ac-
nica]ie, institu]iile social-culturale etc. tivitate uman\ con[tient\, fundamentat\
PROPRIETATE INTELECTU - [tiin]ific, îndreptat\ spre realizarea unui
AL| - drept de proprietate asupra ac- scop concret constând în prevenirea
tivit\]ii intelectuale `n domeniile: eco- polu\rii, men]inerea [i îmbun\t\]irea
259 PUTERE

condi]iilor de via]\ pe P\mânt. 2. totali- PRUN - pom fructifer din familia


tatea ac]iunilor menite s\ asigure con- rozaceelor, originar (în forma cultivat\)
servarea resurselor naturale [i prote- din Orientul Apropiat, înalt de 6–10 m,
jarea calit\]ii componentelor mediului. cu flori alb-verzui, cu fructe sferice sau
PROTEC}IE SOCIAL| - com- ovoide bogate în zah\r [i vitamina C,
plex de m\suri aplicate `n scopul asi- de o mare diversitate de culori [i gus-
gur\rii unei anumite securit\]i sociale turi. Se cultiv\ în zona mediteranean\ [i
a popula]iei (protec]ia locului de mun- cea temperat\ mai cald\, pentru fructele
c\, a calit\]ii vie]ii, acordarea de aju- sale consumate în stare crud\, conser-
toare pentru diferite segmente defa- vat\, afumat\. Lemnul este folosit la
vorizate ale popula]iei etc.). fabricarea creioanelor, iar fructele pot
PROTEC}IONISM - ansamblu de fi folosite la fabricarea alcoolului
m\suri care vizeaz\ protec]ia pie]ei (]uic\, [libovi]\, palinc\) (Prunus
na]ionale `mpotriva concuren]ei str\ine. domestica).
Dup\ modalitatea de aplicare, P. poate PUIET - termen ce desemneaz\
fi tarifar (taxe vamale) sau netarifar pe[tii din prima perioad\ de via]\,
(cote, norme etc.), iar `n func]ie de sco- larvele de albine sau unele plante lem-
pul urm\rit se diferen]iaz\: P. educator, noase tinere.
P. defensiv, P. antidumping, P. optimal PUIET FORESTIER - arbust fo-
[i efectiv. Politica protec]ionist\ duce la restier crescut pentru a fi plantat pe
sc\derea veniturilor globale ale colec- terenuri forestiere sau degradate sau
tivit\]ii, iar locurile de munc\ ob]inute pentru constituirea de zone verzi, de
prin `nchiderea pie]ei interne pot fi anu- perdele forestiere de protec]ie etc.
late de pierderile de locuri de munc\ PUNCT TURISTIC - obiectiv
provocate de `nchiderea pie]elor str\ine. turistic cu caracteristici particulare care
PROTESTANTISM - confesiune îi ofer\ atractivitate turistic\.
cre[tin\, desprins\ din catolicism în pri- PURT|TOR DE ENERGIE - sis-
ma jum\tate a sec. al XVI-lea prin mi[- tem fizic sau chimic care posed\
carea Reformei. Protestantismul înglo- energie care, prin diferite transform\ri,
beaz\ Bisericile: luteran\ (evangheli- poate acumula, transmite sau ceda
c\), reformat\ (calvin\), unitarian\ [i energie. Se disting: P.e. chimic\ (com-
altele. Protestan]ii au proclamat c\ mân- bustibili fosili), P.e. termic\ (abur, ap\
tuirea indivizilor depinde de puterea fierbinte), P.e. mecanic\ (fluide sub
credin]ei [i nu de îndeplinirea formal\ a presiune), P.e. nuclear\ (materiale fisio-
obliga]iilor rituale. nabile sau fuzionabile).
PROVINCIE - form\ de organi- PUTERE - 1. capacitatea cuiva de
zare politic\ [i administrativ\ a terito- a-[i impune voin]a `n cadrul unei rela]ii,
riului, care a precedat constituirea sta- `n ciuda oric\rei rezisten]e `ntâmpinate
telor moderne. [i indiferent de factorii care determin\
PUTERE DE CUMP|RARE 260

aceast\ capacitate. 2. totalitatea struc- deosebit de mare comparativ cu alt sat


turilor executive, decizionale [i juridice sau alt\ organiza]ie.
dintr-un stat. Poate fi exprimat\ `n PUTERE INSTALAT| - 1. putere
diverse domenii: economic, politic, nominal\ a unui motor, a unei ma[ini, a
militar, comercial etc. 3. m\rime fizic\ unui agregat. 2. sum\ a puterilor nomi-
care caracterizeaz\ — `n cazul unui sis- nale ale ma[inilor, agregatelor dintr-o
tem mecanic — viteza cu care se pro- uzin\, central\, vehicul.
duce lucru mecanic; `n cazul unui con- PUTERE MILITAR| - 1. capaci-
sumator electric (bec, aparat electrocas- tate de ac]iune armat\ a unui stat, asigu-
nic) P. electric\ se calculeaz\ ca pro- rat\ de poten]ialul s\u militar (solda]i,
dusul dintre tensiunea de alimentare a cadre, armament, logistic\). 2. stat sau
respectivului consumator [i curentul organiza]ie care de]ine un poten]ial mi-
electric care-l str\bate. Puterea se litar deosebit de mare comparativ cu alt
m\soar\ `n wa]i (simbol W); o unitate stat sau alt\ organiza]ie.
de m\sur\ `nvechit\ pentru P. mecanic\ PUTERE NET| INSTALAT| -
este calul-putere (simbol CP): putere m\surat\ la ie[irea dintr-o cen-
1 CP = 736 W. tral\ electric\, dup\ sc\derea puterii
PUTERE DE CUMP|RARE - ca- absorbite prin servicii auxiliare [i prin
pacitatea unei popula]ii de a-[i procura pierderi în transformatoarele centra-
bunuri [i servicii, determinat\ de rapor- lelor.
tul dintre venituri [i pre]uri. PU} - s\p\tur\ cilindric\, vertical\
PUTERE DE STAT - func]ie sau înclinat\, care stabile[te o modali-
social\ de baz\ care const\ în adoptarea tate de comunica]ie între suprafa]a to-
deciziilor privind societatea în ansam- pografic\ [i un strat situat la o anumit\
blul s\u [i `n îndeplinirea acestora prin adâncime.
intermediul autorit\]ii publice. Asigur\ PU} ABSORBANT - pu] executat
func]ionalitatea diferitelor structuri [i pân\ la nivelul unui strat permeabil,
organisme ale societ\]ii [i este mijlocul având fundul [i pere]ii perfora]i în
principal de reglementare a proceselor scopul introducerii în sol a apelor uzate,
sociale. eventual epurate în prealabil.
PUTERE ECONOMIC| - 1. posi- PU} DE CAPTARE - pu] executat
bilit\]ile de ac]iune [i rezisten]\ de care pân\ la un strat acvifer, pentru a capta
dispune o persoan\, un grup sau o orga- apa subteran\.
niza]ie `n promovarea propriilor inte- PU} DE MIN| - lucrare minier\
rese [i care `[i au originea `n avere, re- cu care se deschide o min\ sau care
zerve financiare, pachete de ac]iuni, leag\ z\c\mântul de exploatat cu gale-
dimensiunile activit\]ilor desf\[urate, ria principal\. Are rol de permitere a
pozi]ia de monopol etc. 2. stat sau orga- accesului minerilor, materialelor [i de
niza]ie care are o dezvoltare economic\ aerisire.
R
RAD| - bazin natural sau artifi- RAMBLEU - terasament construit
cial, cu ie[ire liber\ spre mare, în care din p\mânt, piatr\ etc. pentru a sus]ine
navele pot acosta în siguran]\, a[tep- o cale ferat\ sau [osea la trecerea peste
tând accesul în port sau ie[irea din aces- por]iuni de teren supuse înml\[tin\rii,
ta. Prin extensie, mai este numit\ rad\ peste o vale sau un lac, cu scopul de a
[i suprafa]a de mare din jurul unui port asigura profilul de rulare al c\ii de
(pân\ la dou\ mile marine), care intr\ comunica]ie.
sub jurisdic]ia acestuia. RAMIFICA}IE - punct de sepa-
RAFINARE - proces tehnologic rare a unei c\i de comunica]ie, a unei
prin care se îndep\rteaz\ impurit\]ile conducte etc. în mai multe ramuri.
din unele substan]e, în scopul îmbun\- RAMP| - por]iune de cale rutier\
t\]irii calit\]ii lor, [i prin care se pot sau feroviar\ în lungul c\reia se urc\ în
ob]ine substan]e cu propriet\]i noi. sensul de mers.
RAFINAREA PETROLULUI - RAMP| DE ACCES - drum care
proces de ob]inere a produselor petro- permite accesul vehiculelor pe o [osea
liere plecând de la petrol brut, de la alte mai înalt\.
uleiuri minerale, hidrocarburi [i aditivi. RAMP| DE ÎNC|RCARE/DES-
C|RCARE - platform\ utilizat\ pentru
desc\rcarea, depozitarea provizorie [i
înc\rcarea m\rfurilor din sau în ve-
hicule.
RAMUR| A ECONOMIEI NA -
}IONALE - suma activit\]ilor econo-
mice, sociale, cu caracter productiv sau
neproductiv, desf\[urate în cadrul
diviziunii sociale a muncii.
RAMUR| INDUSTRIAL| - tota-
litatea activit\]ilor industriale reunite
dup\ caracteristici privind destina]ia
produselor, natura materiilor prime [i a
Rafinarea petrolului proceselor tehnologice.
RAPORT DE ARIE LOCUIBIL| 262

RAPORT DE ARIE LOCUIBIL| promile. Asem\n\tor se poate calcula [i


- 1. raport între suprafa]a locuibil\ exis- raportul de feminitate.
tent\ sau propus\ într-o anumit\ zon\ RAS| - subdiviziune final\ în
de referin]\ [i num\rul de locuitori din lumea animal\ pentru o serie de clase
zona respectiv\ (se exprim\ în m2/loc.). biologice, începând cu ordinul Primate.
2. raport între aria locuibil\ [i suprafa]a Clasificarea popula]iei umane în R. se
total\ a zonei respective, exprimat în baza pe aspecte morfo-constitu]ionale,
m2 locuibili/hectar. pe culoarea pielii, forma capului, fe]ei,
RAPORT DE ASIGURARE - ra- nasului [i ochilor [i tipul de p\r, `ns\
port între volumul rezervelor — eco- ast\zi tipurile genetice [i grupele san-
nomic exploatabile la un moment dat guine sunt determinate mult mai exact.
— de combustibili (fosili, radioactivi), Se consider\ ca rase principale: R. eu-
minereuri feroase [i neferoase etc. [i ropoid\, R. mongolid\ [i R. negrid\, la
produc]ia anual\ a acelei resurse în acel
care se adaug\ în mod uzual [i R. aus-
moment. Acest raport indic\ o asigu-
traloid\. Aceast\ clasificare nu consti-
rare a consumului de petrol, la nivel
tuie un criteriu [tiin]ific pentru dife-
mondial, pentru 44 de ani, a celui de
ren]ierea popula]iei în grupuri sociale.
gaze naturale pentru 65 de ani, a celui
RASISM - proces de discriminare,
de c\rbune pentru 236 de ani etc.
RAPORT DE DEPENDEN}| care a ac]ionat din antichitate pân\ `n
DEMOGRAFIC| - raport dintre popu- prezent, pe baza unor criterii ca: rasa,
la]ia definit\ ca dependent\ (sub 15 ani religia, dezvoltarea economic\, na]io-
[i cea de 65 de ani [i peste) [i popula]ia nalitatea etc. Dup\ unii, R. `[i are origi-
în vârst\ de munc\ (15–64 de ani). nea `n reform\ [i iluminism, care au
RAPORT DE DEPENDEN}| propagat ideea dezvolt\rii diferen]iale a
ECONOMIC| - popula]ia inactiv\ [i raselor [i etniilor. Ca forme actuale ale
neocupat\ ([omeri) raportat\ la popu- R. putem men]iona: antisemitismul,
la]ia activ\, exprimat\ `n promile procesele de discriminare `ndreptate
P + Pn `mpotriva negrilor `n S.U.A., R. antiasi-
de = i × 1000,
Pa atic [i chiar cel antiamerican etc. Ca
`n care: Pi – popula]ia inactiv\; Pn – po- doctrin\, rasismul este o crea]ie exclu-
pula]ia neocupat\; Pa – popula]ia activ\. siv\ a epocii moderne.
RAPORT DE ÎNLOCUIRE A RATA DE CUPRINDERE ÎN
FOR}EI DE MUNC| - popula]ia sub ÎNV|}|MÂNT - num\rul de elevi
15 ani raportat\ la 1/3 din popula]ia dintr-un nivel de înv\]\mânt, indiferent
între 15–59 de ani. dac\ apar]in sau nu grupei de vârst\
RAPORT DE MASCULINITATE corespunz\toare nivelului, ca procent
- raport dintre num\rul b\rba]ilor [i cel din totalul popula]iei din grupa de
al femeilor, calculat în procente sau vârst\ respectiv\.
263 RAT| DE DIVOR}IALITATE

RATA DEPENDEN}EI DEMO- de evenimente demografice dintr-o


GRAFICE - indice calculat ca raport perioad\ (un an, de obicei); P – num\rul
dintre suma num\rului de copii (sub 14 popula]iei medii (la mijlocul perioadei).
ani) [i de vârstnici (peste 60 de ani) [i, RAT| A S|R|CIEI - raportul
respectiv, totalul popula]iei adulte apte (exprimat `n procente) dintre num\rul
de munc\. Se exprim\ în promile. celor afla]i în stare de s\r\cie (care dis-
RATA FERTILIT|}II MARI - pun de venituri mai mici sau egale cu
TALE - num\rul de na[teri legitime ra- pragul de s\r\cie) [i num\rul total al
portat la 1000 de femei integrate unui popula]iei
cuplu familial. S
Rs = × 100 ,
RATA INTR|RII ÎN ÎNV|}|- N
MÂNT - num\rul de intr\ri, într-un ni- unde: Rs – rata s\r\ciei; S – num\rul
vel de înv\]\mânt, indiferent de vârst\, celor afla]i în stare de s\r\cie; N – nu-
exprimat ca procent din popula]ia de vârs- m\rul total al popula]iei
t\ oficial admis\ pentru nivelul respectiv. RAT| A {OMAJULUI - raportul
RATA MORTALIT|}II MA - dintre num\rul de [omeri [i popula]ia
TERNE - num\rul de femei decedate activ\.
datorit\ na[terilor la 100000 de n\scu]i. RAT| DE ACTIVITATE - rapor-
RATA PRIMELOR C|S|TORII tul dintre num\rul de persoane active
- raportul dintre num\rul primelor (din popula]ia luat\ în considerare) [i
c\s\torii [i popula]ia cu starea civil\ num\rul popula]iei totale (din categoria
„nec\s\torit\“. Se calculeaz\ dup\ for- luat\ în considerare).
mula RAT| DE CRE{TERE NATU-
N
Rcp = pc × 1000 , RAL| - indicator relativ care m\soar\
Pn intensitatea cre[terii naturale într-o
în care: Rcp – rata primei c\s\torii; popula]ie; se calculeaz\ dup\ formula
Npc – num\rul primelor c\s\torii; n–m
Rn = ,
Pn – popula]ia cu starea civil\ „nec\- Pm
s\torit\“. în care: Rn – rata de cre[tere natural\;
RAT| - indice statistic care n – rata de natalitate; m – rata de mortali-
m\soar\ frecven]a (relativ\, de obicei) a tate; Pm – num\rul mediu al popula]iei.
unui eveniment în raport cu o popula]ie RAT| DE DIVOR}IALITATE -
sau subpopula]ie statistic\ din care indice al intensit\]ii sau frecven]ei
provine evenimentul respectiv. ~n caz divor]urilor într-o popula]ie sau sub-
general rata sau indicele în demografie popula]ie, care se determin\ prin rapor-
se determin\ dup\ formula tarea num\rului de divor]uri înregis-
E trate într-o perioad\, de obicei un an, la
r= × 1000 ,
P num\rul mediu al popula]iei sau sub-
în care: r – rata demografic\; E – masa popula]iei respective.
RAT| DE DOMINARE 264

RAT| DE DOMINARE - pon- (I –E)


R` = × 100 .
derea popula]iei celui mai mare ora[ al Pa
]\rii, regiunii, zonei din total popula]iei RAT| DE LETALITATE - frec-
acesteia. ven]\ a deceselor în rândul persoanelor
RAT| DE EMIGRARE - indice bolnave. Se calculeaz\ dup\ formula
care m\soar\ intensitatea emigr\rii (în D
Rl = b ,
cadrul migra]iei interna]ionale sau in- Pb
terne); se calculeaz\ dup\ formula în care: Rl – rat\ de letalitate; Db – num\-
E
Rm = × 1000 , rul deceselor în rândul persoanelor bol-
P
nave; Pb – num\rul total al persoanelor
în care: Rm – rata de emigrare; E – num\-
bolnave.
rul persoanelor emigrate în cursul pe- RAT| DE MIGRA}IE - indice
rioadei; P – num\rul mediu al popula]iei. care m\soar\ intensitatea migra]iei sau
RAT| DE FERTILITATE GENE- a mobilit\]ii spa]iale prin raportarea
RAL| - indicator ob]inut prin rapor- volumului migra]iei la num\rul mediu
tarea num\rului n\scu]ilor vii dintr-o al popula]iei. Se calculeaz\ dup\ for-
perioad\ la num\rul mediu al popula]iei mula general\
feminine de vârst\ fertil\ (15–49 de ani). M
Se calculeaz\ dup\ formula Rm = × 1000,
P
N
Rf = × 1000 , în care: Rm – rata migra]iei; M – num\rul
P
total al migran]ilor; P – num\rul mediu
în care: Rf – rata de fertilitate; N – num\- al popula]iei.
rul n\scu]ilor vii în decursul unei pe- RAT| DE MORBIDITATE -
rioade (de obicei un an); P – num\rul indice care m\soar\ frecven]a cazurilor
mediu al femeilor de vârst\ fertil\. noi de îmboln\vire prin raportarea aces-
RAT| DE IMIGRARE - indice tora la num\rul mediu al popula]iei. Se
care m\soar\ intensitatea imigr\rii; se calculeaz\ dup\ formula
calculeaz\ dup\ formula B
Rmo = × 100000 ,
I P
Ri = × 1000 ,
P în care: Rmo – rata de morbiditate;
în care: Ri – rata de imigrare; I – num\rul B – num\rul de bolnavi; P – num\rul
imigr\rilor; P – num\rul mediu al popu- mediu al popula]iei.
la]iei. RAT| DE MORTALITATE -
RAT| DE ÎNLOCUIRE A PO- indice demografic care m\soar\ intensi-
PULA}IEI ACTIVE - diferen]a dintre tatea sau frecven]a deceselor în sânul
intr\ri (I) [i ie[iri (E) `n cadrul popu- unei popula]ii sau subpopula]ii; se
la]iei active raportat\ la popula]ia activ\ determin\ prin raportarea num\rului
(Pa), exprimat\ în procente: deceselor dintr-o perioad\ la num\rul
265 RAT| DE PARTICIPARE LA FOR}A DE MUNC|

mediu al popula]iei din perioada raport cu popula]ia medie, prin rapor-


respectiv\. Formula general\ de calcul tarea num\rului n\scu]ilor vii la aceasta.
este RAT| DE NUP}IALITATE - in-
D dice al intensit\]ii sau frecven]ei c\s\to-
Rm = × 1000 ,
P riilor într-o popula]ie sau subpopula]ie,
în care: Rm – rata de mortalitate; care se determin\ prin raportarea nu-
D – num\rul absolut al deceselor din- m\rului c\s\toriilor încheiate într-o pe-
tr-un interval; P – num\rul mediu al rioad\, de obicei un an, la num\rul me-
popula]iei. diu al popula]iei sau subpopula]iei res-
Dac\ se calculeaz\ pe o anumit\ pective.
vârst\, rata de mortalitate se determin\ RAT| DE OCUPARE - indice de
dup\ formula individualizare a densit\]ii urbane [i a
D densit\]ii de locuire, ce relev\ num\rul
Mx = x × 1000 , de persoane ce ocup\ o locuin]\, rapor-
Px
în care: Mx – rata de mortalitate pentru tat la num\rul de camere locuibile
(adic\ o camer\ utilizat\ în mod obi[-
vârsta x; Dx – num\rul deceselor din
nuit pentru dormit sau locuit). Consti-
cadrul vârstei respective; Px – num\rul tuie unul dintre cei mai sensibili indici
mediu al popula]iei de vârsta x. ai condi]iilor de locuire [i este utilizat
RAT| DE MORTALITATE IN- pentru a m\sura nivelul de supraocu-
FANTIL| - indice care m\soar\ inten- pare [i de subocupare.
sitatea deceselor infantile (sub un an) RAT| DE PARTICIPARE - pon-
fa]\ de n\scu]ii vii, din aceea[i pe- derea popula]iei implicate într-o activi-
rioad\. Se calculeaz\ dup\ formula tate. Conceptul se aplic\ în analiza
D pie]ei for]ei de munc\, dar poate înre-
Mi = × 1000 ,
N gistra un nivel superior de dezvoltare [i
în care: Mi – rata mortalit\]ii infantile; în domeniile recreative. Este un indica-
D – num\rul deceselor infantile în tor al nivelului comportamental, impu-
decursul unei perioade (de obicei un nându-se o interpretare care s\ evite
an); N – num\rul n\scu]ilor vii din în]elesul imediat, de exprimare a do-
acela[i an. rin]elor profesionale ale membrilor so-
RAT| DE MORTINALITATE - ciet\]ii, eviden]iindu-se ambele aspecte
indice demografic rezultat din rapor- ale variabilei: ceea ce doresc [i ceea ce
tarea num\rului de n\scu]i mor]i într-o sunt capabili s\ realizeze.
anumit\ perioad\ [i num\rul de n\scu]i RAT| DE PARTICIPARE LA
vii din aceea[i perioad\, exprimat în FOR}A DE MUNC| - reprezint\
promile. raportul dintre popula]ia activ\ în vârst\
RAT| DE NATALITATE - in- de munc\ [i popula]ia total\ în vârst\ de
dice ce m\soar\ frecven]a na[terilor în munc\.
RAT| DE PREVALEN}| 266

RAT| DE PREVALEN}| - RAZ| DE ATRAC}IE - distan]\


raport între num\rul total al persoanelor pân\ la care se manifest\ influen]a ge-
afectate de o anumit\ boal\ [i num\rul nerat\ de o a[ezare uman\, considerat\
mediu al popula]iei. Se calculeaz\ dup\ ca centru de atrac]ie, în antrenarea la
formula diferite ac]iuni a numero[i factori din
(b –b ) teritoriul înconjur\tor. M\rimea razei
Pr = n v × 100,
P de atrac]ie este dependent\ de ele-
unde: Pr – rata de prevalen]\ total\; mentele care genereaz\ puterea de
bn, bv – boli nou-depistate, respectiv
boli cunoscute anterior; P – num\rul
mediu de locuitori.
RAT| DE REPRODUC}IE -
num\rul de n\scu]i vii, de sex feminin,
pe care i-ar putea na[te o femeie de
vârst\ fertil\ (15–49 ani) dac\ fertili-
tatea [i mortalitatea pe vârste s-ar
men]ine constante fa]\ de momentul
analizei.
RAT| DE SONDAJ - raportul
dintre num\rul persoanelor anchetate [i
popula]ia total\.
RAT| DE {COLARIZARE -
indicator care arat\ anumite disparit\]i
în ceea ce prive[te accesul la educa]ie;
se calculeaz\ prin raportarea num\rului
total de copii înscri[i într-un anumit
ciclu de înv\]\mânt la totalul copiilor
care se înscriu în limitele vârstei nivelu-
lui considerat (se calculeaz\ în pro-
cente).
RAT| SPECIFIC| - rat\ sau
indice ce se calculeaz\ pentru o sub-
popula]ie oarecare; ex: rata specific\ de A, B, C, D, E — ora[e
mortalitate a popula]iei de 20–24 ani. — limite ale razei de ac]iune
— raze de atrac]ie rural-urban
RAT| STANDARDIZAT| - rat\ — raze de atrac]ie urban-urban
calculat\ cu ajutorul metodei directe — izocrone de 30’
— izocrone de 45’
sau indirecte, pentru a anihila efectul — zone de atrac]ie concurente
denaturant al unor structuri diferite [i — limita dintre dou\ zone geografice
pentru a asigura comparabilitatea. Raz\ de atrac]ie
267 R|ZBOIUL RECE

atrac]ie, de mijloacele de transport exis- rat\ este de 1500 m în mediul urban [i


tente, de distan]ele care separ\ centrele de pân\ la 8 km în cel rural.
de atrac]ie. Stabilirea razei de atrac]ie RAZ| DE PROTEC}IE - distan]\
se face, de regul\, cu ajutorul izocro- cu m\rime constant\ în jurul unui
nelor. obiectiv special (monument istoric,
RAZ| DE DESERVIRE - distan]a rezerva]ie natural\, surs\ de alimentare
pân\ la care dot\rile social-culturale, cu ap\) sau a unei surse poluante, care
comerciale, de prest\ri servicii din delimiteaz\ zona ce trebuie supus\ unor
cadrul unei localit\]i sau a unei p\r]i a m\suri speciale pentru p\strarea [i
acesteia asigur\ locuitorilor condi]ii ocrotirea obiectivelor respective sau
optime de utilizare. M\rimea razei de pentru asigurarea condi]iilor cores-
deservire are valori diferite în mediul punz\toare în zonele învecinate surse-
urban fa]\ de cel rural. Astfel, pentru lor de nocivitate.
unit\]ile de solicitare curent\ valorile R|SPÂNDIRE A POPULA}IEI
optime considerate sunt de 500 m în ÎN TERITORIU - vezi REPARTI}IE
mediul urban [i de pân\ la 3 km în TERITORIAL| A POPULA}IEI.
mediul rural; pentru unit\]ile de solici- R|{INOASE - arbori [i arbu[ti cu
tare periodic\ distan]a maxim\ conside- anumite caracteristici comune: frunze
aciculare sau solzoase, nec\z\toare sau
m
0k rar c\z\toare; produc r\[in\; cre[terea
=2
x
R ma este rapid\; lemnul este moale [i elastic.
Cele mai importante specii sunt: bradul,
molidul, pinul; prezente singure sau în
x
asocia]ii, ele formeaz\ p\duri de valoa-
R ma m re economic\ deosebit\, lemnul fiind
8k
utilizat îndeosebi în industria celulozei
[i hârtiei [i în construc]ii.
R|ZBOI - lupt\ armat\ organi-
zat\, desf\[urat\ între anumite grupuri,
în special între diferite state, pentru
realizarea unor interese social-econo-
mice [i politice. ~n rela]iile dintre state,
1 — sat r\zboiul constituie o continuare, cu mij-
2 — centru comunal
3 — centru intercomunal loace violente, a politicii pe care statele
4 — raza maxim\ de deservire comunal\ respective au desf\[urat-o înainte de
5 — raza maxim\ de deservire intercomunal\
a, b — limita teritoriului administrativ izbucnirea conflictului.
c, d — raza de deservire R|ZBOIUL RECE - form\ de
e — leg\tura principal\ cu alte zone
conflict politic `ntre sistemul comunist
Raz\ de deservire [i cel capitalist, manifestat `ndeosebi `n
R|ZE{ 268

Europa, mai ales `n zona „Cortinei de RECENS|MÂNT - opera]ie ad-


fier“, pe o ax\ de demarca]ie de la ministrativ\ care const\ în înregistrarea
Marea Baltic\ la Marea Adriatic\. unor date asupra unei popula]ii sau a
R|ZE{ - denumire care desemna, unor elemente (produc]ie, trafic etc.).
începând din evul mediu, un ]\ran liber RECENS|MÂNT AL LOCUIN -
din Moldova. Pentru }ara Româneasc\ }ELOR - înregistrare, la fa]a locului, a
termenul utilizat era mo[nean. cl\dirilor de locuit [i a principalelor
R|ZOR - 1. fâ[ie `ngust\ de teren elemente legate de acestea: num\r de
necultivat, l\sat `n pârloag\, care con- locuin]e, de camere, de gospod\rii, de
stituie limita `ntre dou\ ogoare sau dou\ persoane, suprafa]\ locuibil\, dot\ri
terenuri agricole, apar]inând unor gos- existente. Se realizeaz\, de obicei, o
pod\rii diferite. Sin: HAT. 2. fâ[ie `n- dat\ cu recens\mântul popula]iei.
gust\ de teren, cultivat\ `ndeosebi cu RECENS|MÂNT AL POPULA-
plante legumicole. }IEI - înregistrare statistic\, de obicei
REACTOR NUCLEAR - instala- exhaustiv\, la o dat\ fixat\, având drept
]ie complex\ în care se produce fisiunea obiectiv înregistrarea popula]iei la un
nuclear\ a unor substan]e fisionabile, moment dat, împreun\ cu o serie de
alc\tuit din combustibil fisionabil, caracteristici demografice [i socio-eco-
agent moderator, agent caloriportor, ba- nomice — domiciliul, vârsta, sexul, sta-
re de control [i material de structur\. rea civil\, cet\]enia, nivelul de instrui-
Dup\ tipul combustibilului utilizat, se re, locul de munc\, categoria social\,
disting: reactoare cu uraniu natural [i ocupa]ia etc. — organizat\ în vederea
reactoare cu uraniu îmbog\]it (uraniu determin\rii num\rului, structurii [i
natural care a suferit o îmbog\]ire pen- repartiz\rii teritoriale a popula]iei. In-
tru m\rirea concentra]iei în 235U de la ventarierea cuprinde totalitatea popula-
0,7% pân\ la 3%). ]iei aflate la acel moment în interiorul
REAC}IE TERMONUCLEAR| arealului de recenzare. Recens\mântul
- vezi FUZIUNE. asigur\ o surs\ de informare primar\
REAMENAJARE - ansamblu de asupra popula]iei ]\rii respective.
opera]iuni de modernizare [i îmbun\- RECENS|MÂNT GENERAL -
t\]ire func]ional\ [i estetic\ a arterelor înregistrare a întregii popula]ii a unei
de circula]ie, a spa]iilor verzi [i de agre- ]\ri.
ment, a altor lucr\ri exterioare. RECENS|MÂNT PAR}IAL -
RECALIFICARE - schimbare a înregistrare a unei p\r]i din popula]ie.
calific\rii ini]iale a unei persoane [i RECONSTRUC}IE - opera]ie
ob]inerea uneia noi, determinat\ de o prin care un imobil sau un ansamblu de
dorin]\ personal\ de a dobândi o pre- cl\diri, distruse sau demolate, se con-
g\tire superioar\ sau de anumite con- struiesc din nou, respectând vechiul
juncturi ale vie]ii economice [i sociale. amplasament.
269 REGIM POLITIC

RECREERE - orice ac]iune sau REGAT - stat guvernat de un rege,


activitate desf\[urat\ în mod voluntar, care de]ine puterea suprem\.
în scopul satisfacerii unor necesit\]i REGENERARE URBAN| - pro-
legate de odihn\ [i destindere, în timpul ces prin care unui ora[ i se revitalizeaz\
liber. Recreerea implic\ activit\]i de func]iile economice, luându-se `n con-
refacere, re`mprosp\tare [i revitalizare siderare noile tehnologii sau noile ce-
a capacit\]ilor fizice [i intelectuale. rin]e urbane.
RECRUTARE A FOR}EI DE REGIM DE ALINIERE - termenul
MUNC| - asigurare cu for]\ de munc\ se refer\ la modul de a[ezare [i distan]a
a unit\]ilor sau sectoarelor de activitate frontului cl\dirilor fa]\ de limita exte-
care înregistreaz\ deficit de personal. rioar\ a trotuarului str\zii. Este determi-
REEXPORT - opera]iune de co- nat de categoria str\zii, importan]a [i
mer] exterior care const\ în cump\rarea intensitatea traficului [i a zgomotului
[i revânzarea unor m\rfuri în scopul produs de acesta, de regimul de în\l-
ob]inerii unui profit în valut\ liber con- ]ime etc. [i poate fi paralel, perpendicu-
vertibil\. lar sau înclinat fa]\ de axul str\zii.
REFORM| AGRAR| - schimba- REGIM DE CONSTRUC}IE -
rea rela]iilor economico-sociale din ansamblu de norme care reglementeaz\
agricultur\ în urma modific\rii tipului regimul de aliniere, modul de grupare [i
de proprietate asupra p\mântului [i a regimul de în\l]ime ale cl\dirilor. ~n
modului de utilizare a acestuia. func]ie de modul de grupare, se deose-
REFORM| ECONOMIC| - pro- besc: regim deschis, în care cl\dirile
ces amplu [i complex de transform\ri sunt separate prin intervale de m\rime
profunde, structurale ale organiz\rii, diferit\; regim grupat, în care cl\dirile
conducerii [i desf\[ur\rii tuturor activi- sunt alipite, câte dou\ sau mai multe,
t\]ilor economice care stau la baza fiind separate de grupele vecine prin
motiva]iei [i func]ion\rii agen]ilor eco- spa]ii libere; regim închis, în care toate
nomici. cl\dirile din lungul unei str\zi sau a
REFUGIAT - persoan\ ce-[i p\r\- unei por]iuni a acesteia sunt alipite
se[te ]ara de origine pentru a c\uta unele de altele.
ad\post într-o ]ar\ str\in\ [i pentru a REGIM DE ÎN|L}IME - ansam-
sc\pa de persecu]ie (religioas\, politic\ blu de condi]ii prin care se stabilesc:
sau de alt\ natur\). num\rul minim, maxim sau mediu de
REFUGIU TURISTIC - unitate de niveluri ale cl\dirii, în func]ie de
cazare amplasat\ pe masive montane amplasamentul acestora.
mai greu accesibile, adaptat\ unui sejur REGIM POLITIC - mod concret
foarte scurt (o noapte), desf\[urat în în care func]ioneaz\ un sistem politic
condi]ii minime de confort, [i având o considerat, implicând forma de gu-
capacitate de cazare foarte limitat\. vernare, statuarea rolurilor factorilor
REGIONARE 270

politici [i tipul de r\spuns al masei de care exist\ o unitate de comportament


guverna]i. etnic, bazat\ pe forme generalizate de
REGIONARE - ac]iune de împ\r- civiliza]ie tradi]ional\. O regiune etno-
]ire a unui teritoriu, care permite ordo- grafic\ este alc\tuit\ din zone etno-
narea [i sistematizarea tuturor infor- grafice.
ma]iilor geografice, interpretarea nedis- REGIUNE FUNC}IONAL| -
criminatorie [i global\ a tuturor ele- regiune în care unul sau mai multe
mentelor componente, în strâns\ inter- fenomene comune conecteaz\ a[ez\rile
ac]iune spa]ial\ [i temporal\. La baza într-un întreg func]ional organizat.
acestei ac]iuni se afl\ urm\toarele cri- REGIUNE GEOSTRATEGIC| -
terii fundamentale: unicitatea, omoge- macroregiune care reflect\ o grupare de
nitatea, func]ionalitatea [i vecin\tatea. state în interiorul sistemului politic in-
REGISTRU PERMANENT AL terna]ional, ca rezultat al ac]iunii for-
POPULA}IEI - registru (banc\ de ]elor suprana]ionale (interna]ionale). O
date) în care se înscriu continuu in- asemenea grupare are la baz\ elemente
forma]ii despre persoanele de pe un de complementaritate economic\, socia-
teritoriu dat [i pe baza c\ruia se poate l\, politic\, militar\ [i posibilit\]i viitoa-
determina în permanen]\ num\rul, sta- re de dezvoltare. R.g. sunt îndeajuns de
rea [i mi[carea popula]iei. extinse pentru a avea o influen]\ inter-
REGIUNE - por]iune relativ omo- na]ional\, în vederea impunerii unor
gen\ din cuprinsul înveli[ului geogra- scopuri [i interese proprii.
fic, c\reia îi sunt specifice caracteristici REGIUNE INDUSTRIAL| -
— de relief, clim\, ape, resurse eco- spa]iu în care se concentreaz\ activi-
nomice, înc\rc\tur\ uman\ — din care t\]ile industriale [i unde sunt prezente
rezult\ un peisaj geografic propriu. grup\ri [i centre cu un coeficient ridicat
REGIUNE ADMINISTRATIV| - de industrializare, de urbanizare, de
unitate administrativ-teritorial\ exis- dotare cu c\i de comunica]ie, cu resurse
tent\ în România între anii 1950–1968. umane calificate, cu intense leg\turi
REGIUNE DE DEZVOLTARE - economice. Prezen]a unor condi]ii di-
regiune delimitat\ pentru a orienta ferite de genez\ a impus formarea mai
politica regional\ a guvernului, `n sen- multor tipuri de regiuni industriale:
sul reducerii dezechilibrelor teritoriale (a) regiuni formate pe baza resurselor
majore `ntre ariile cele mai dezvoltate [i energetice [i de materii prime (Ruhr,
ariile cele mai pu]in dezvoltate; `n Donbass, Silezia Superioar\, Lorena);
acela[i timp reprezint\ cel mai bun (b) regiuni urban-portuare (New York,
cadru de implementare [i evaluare a Osaka–Kobe, Shanghai, Buenos Aires);
politicii de dezvoltare regional\. (c) regiuni bazate pe tradi]ia me[te-
REGIUNE ETNOGRAFIC| - [ug\reasc\ (Flandra, Boemia Central\,
spa]iu geografic, de m\rime diferit\, în Saxonia, Lyon); (d) regiuni mixte
271 RE~MP|DURIRE

(regiunea Marilor Lacuri, regiunea locuitorii unor astfel de regiuni au un


Volg\i, Los Angeles–San Francisco). venit [i un standard de via]\ sc\zute.
REGIUNE ÎN DECLIN - regiune REGIUNE TURISTIC| - regiune
caracterizat\ printr-un proces de degra- geografic\ cu o mare extensie teritori-
dare a activit\]ilor economice, impus de al\, dispunând de o varietate peisagis-
regul\ de închiderea unit\]ilor produc- tic\ deosebit\, eviden]iat\ prin: forme
tive [i de servicii, relocalizarea capi- de relief specifice (carstice, glaciare,
talului [i a for]ei de munc\. vulcanice etc.), elemente climatice uni-
REGIUNE NODAL| - regiune `n ce etc., care determin\ fluxuri turistice
care coeziunea este rezultatul fluxurilor stabile [i unde se desf\[oar\ o serie de
interne, al rela]iilor [i interdependen- activit\]i turistice, cu însemn\tate so-
]elor polarizate de un centru dominant cial-economic\.
(nod). Sin: REGIUNE POLARIZAT|. REGIUNE URBAN| - ansamblu
REGIUNE OMOGEN| - regiune de ora[e, legate între ele din punct de ve-
care se caracterizeaz\ prin existen]a unor dere morfologic, structural [i rela]ional,
tr\s\turi unificatoare prin prisma unor caracterizându-se printr-o întindere rela-
criterii-cheie, cum ar fi: criteriul econo- tiv mare [i un anumit policentrism.
mic (un raport venituri/locuitor uniform, REGIUNE URBAN| CONSOLI-
un sector industrial dominant comun, DAT| - regiune format\ din dou\ sau
rate ale [omajului relativ uniforme etc.); mai multe arii economice func]ionale, `n
condi]iile `n care cel pu]in 5% din po-
criteriul social-politic (o anumit\ iden-
pula]ia ocupat\ rezident\ `ntr-o aseme-
titate regional\, o dezvoltare istoric\
nea arie face naveta c\tre pia]a muncii
comun\ etc.); criteriul geografic (climat
din celelalte arii func]ionale asociate.
similar, o resurs\ natural\ comun\).
REGIUNE URBANIZAT| - spa-
REGIUNE PLANIFICAT| - re-
]iu de mari dimensiuni, unde urbaniza-
giune unde unitatea deriv\ dintr-un
rea constituie caracteristica (esen]ialul)
anumit cadru institu]ional-administrativ peisajului.
[i din aplicarea unor politici [i progra- REGULARIZARE - `ndreptarea
me specifice de dezvoltare regional\. sau schimbarea antropic\ a cursului
Sin: REGIUNE PROGRAMAT|. unui râu prin `ndiguire, `n scopul pre-
REGIUNE POLARIZAT| - vezi venirii inunda]iilor, pentru naviga]ie
REGIUNE NODAL|. sau pentru estetica urban\.
REGIUNE SUBDEZVOLTAT| - REÎMP|DURIRE - apari]ia unui
regiune care nu a atins un grad optim de nou arboret sau a unei p\duri pe un te-
dezvoltare [i în care resursele naturale ren pe care a existat anterior vegeta]ie
nu sunt folosite la întreaga capacitate forestier\ [i al c\rui sol [i-a p\strat pro-
posibil\. Activit\]ile industriale sunt priet\]ile unui sol de p\dure. Procesul
limitate sau chiar inexistente, iar se poate realiza pe cale natural\ (prin
REÎNTINERIRE DEMOGRAFIC| 272

semin]e, l\stari) sau artificial\ (planta- ]ile mijloacelor de transport, ale servicii-
]ii, sem\n\turi). lor colective, ale echip\rilor în sistem, se
REÎNTINERIRE DEMOGRAFI - pot evita fenomenele de migrare masiv\,
C| - proces demografic care const\ în respectiv de depopulare a unor zone
cre[terea propor]iei popula]iei tinere, ca rurale [i de suprapopulare a ora[elor.
urmare a ridic\rii [i men]inerii fertili- RELIGII ETNICE - religii ce se
t\]ii la un nivel relativ ridicat. Acest identific\ teritorial cu anumite grupe
proces urmeaz\ numai procesului de etnoculturale. Afilierea la o astfel de
îmb\trânire demografic\. religie nu poate fi ob]inut\ prin simpla
RELA}IE DE TRAFIC - leg\tur\ declarare sau prin credin]\, ci presupu-
existent\ între dou\ zone care gene- ne adoptarea unui anumit stil de via]\, a
reaz\ trafic. unei identit\]i culturale specifice. Ele,
RELA}II DE PRODUC}IE - de regul\, nu au prozeli]i, membrii
1. raporturi ce se stabilesc între indivizi acestora formând comunit\]i distincte [i
în procesele de producere a bunurilor `nchise ce se identific\ cu un anumit
materiale. 2. leg\turi dintre unit\]ile grup etnic [i uneori având o anumit\
economice din aceea[i localitate sau din identitate politic\. Din aceast\ grup\
localit\]i învecinate, pentru asigurarea fac parte hinduismul, confucianismul,
cu materii prime, materiale, pentru daoismul, iudaismul, shintoismul, jainis-
cooperare tehnic\, folosire în comun a mul, adep]ii acestora reprezentând 20%
unor echip\ri etc. din totalul popula]iei mondiale.
RELA}II SOCIALE - rela]ii ce se RELIGII TRIBALE - forme spe-
stabilesc între oameni sau între grupuri ciale ale religiilor etnice ce se disting
sociale în procesele comune de activi- prin num\rul redus al membrilor, prin
tate. Se disting: rela]ii sociale interindi- apropierea de natur\ [i identificarea cu
viduale (apropiere, contact, adaptare, grupuri culturale ce nu au fost `nc\ ab-
concuren]\, opozi]ie, conflict) [i rela]ii sorbite de societatea modern\, repre-
sociale între grupuri (mobilitate social\, zentând 2,5% din popula]ia mondial\,
stratificare, selec]ie, uniformizare, socia- având o mai mare r\spândire `n Asia [i
lizare, corup]ie, favoritism etc.). Africa.
RELA}II URBAN-RURAL - tota- RELIGII UNIVERSALE - religii
litatea rela]iilor care se stabilesc în care `[i reclam\ aplicabilitatea la `ntrea-
cadrul sistemelor de localit\]i urbane [i ga umanitate [i `ncearc\ transmiterea
rurale pe linia locuirii, a procesului de credin]ei prin munca misionarilor [i
produc]ie agricol\, industrial\ etc. Cu- convertire. Afilierea la o astfel de re-
noscând aceste rela]ii, se pot determina ligie este deschis\ tuturor oamenilor,
fluxurile convergente [i divergente de indiferent de na]ionalitate, etnie sau
popula]ie [i bunuri între ora[ [i teritoriul apartenen]\ anterioar\ la o alt\ religie.
s\u înconjur\tor, se pot stabili capacit\- Din aceast\ grup\ fac parte cre[tinis-
273 REPRODUCERE BRUT|

mul (catolicism, protestantism, ortodo- ticipante la deplasare într-un anumit


xism), islamul [i budismul etc., iar moment, pe moduri de transport: trans-
adep]ii acestora au o pondere de 63% port în comun, transport cu vehicule
din popula]ia mondial\. personale, deplasare pietonal\.
RENA{TERE - curent cultural [i REPARTI}IE TERITORIAL| A
[tiin]ific specific ]\rilor vest-europene; POPULA}IEI - r\spândire a popula]iei
corespunde perioadei de destr\mare a pe un teritoriu dat, de obicei în cuprin-
feudalismului [i de început a capitalis- sul grani]elor unui stat sau al unei uni-
mului (sec. XV–XVI). Cristalizat\ prima t\]i teritorial-administrative. Sin: R|S-
oar\ în Italia, arta rena[terii se caracte- PÂNDIRE A POPULA}IEI ~N TERITORIU.
rizeaz\ prin exaltarea idealurilor clasice REPATRIERE - vezi MIGRA}IE
ale artei antice, prin promovarea unor DE RE~NTOARCERE.
forme arhitectonice echilibrate [i mai REPOPULARE - termen aplicat
ales prin tendin]ele de laicizare, care îndeosebi fenomenului de retragere a
corespund gândirii umaniste a epocii. popula]iei c\tre zonele rurale în ultimul
RENOVARE - opera]ie de înlo- stadiu al ciclului vie]ii, procesul influ-
cuire, completare sau îmbun\t\]ire a en]ând rata de declin al popula]iei
unor elemente constructive, de modifi- rurale în acele zone.
care a unor instala]ii tehnice ale unei REPRESIUNE - ansamblu de
cl\diri sau por]iuni ale acesteia, f\r\ a ac]iuni voluntare, organizate, atent
se modifica substan]ial aspectul general planificate [i aplicate, `ndreptate spre
[i func]ionalitatea acesteia. limitarea posibilit\]ilor de formare [i
RENOVARE URBAN| - ansam- afirmare ale intereselor [i ac]iunilor
blu de ac]iuni prin care se are în vedere unei persoane, grup sau organiza]iei
modernizarea unui ansamblu urbanis- rivale. Uneori, termenul este folosit [i
tic, a unui grup de cl\diri, p\strarea sau cu sensul de „reprimare“, de[i nu in-
punerea în valoare a unor elemente clude [i ac]iuni de eliminare fizic\, a[a
specifice locale, a unor obiective de in- cum se `ntâmpl\ `n cazul reprim\rii.
teres istoric, artistic, arhitectural. REPRODUCERE A POPULA -
REPARCELARE - re`mp\r]ire a }IEI - proces caracterizat prin succe-
unui teren — al c\rui mod de utilizare siunea genera]iilor, înlocuirea unei gene-
nu mai corespunde cerin]elor — în su- ra]ii cu alta nou\ prin cre[tere natural\,
prafe]e ale c\ror m\rimi [i forme s\ co- dup\ schema matematic\ a ansamblelor
respund\ cerin]elor func]ionale ale lo- ce se reînnoiesc. ~n fiecare an apare o
calit\]ii respective, s\ conduc\ la folo- genera]ie nou\, cele existente fiind
sirea ra]ional\ a terenului din perime- diminuate prin mortalitate, una din ge-
trul construibil. nera]iile existente disp\rând definitiv.
REPARTI}IE MODAL| - repar- REPRODUCERE BRUT| - re-
ti]ie a traficului total de persoane, par- producere a popula]iei privit\ ca proces
REPRODUCERE NET| 274

în care se face abstrac]ie de efectul mor- vizeaz\ reorganizarea economiei pentru


talit\]ii, în decursul unei perioade. m\rirea performan]elor [i eficien]ei
REPRODUCERE NET| - repro- economice. ~n ]\rile aflate `n tranzi]ie
ducere a popula]iei privit\ ca proces în economic\, procesul implic\ privati-
care se ia în considerare efectul morta- zarea `ntreprinderilor, a terenurilor agri-
lit\]ii, în decursul unei perioade. cole, men]inerea numai a unit\]ilor
REPUBLIC| - form\ de stat în rentabile, stimularea libert\]ii econo-
care conducerea este exercitat\ de un mice [i a investi]iilor.
organ suprem al puterii ori de un pre- RESURS| - element material sau
[edinte, ales sau numit. abstract care poate fi folosit pentru sa-
RESORTISANT - persoan\ fizic\ tisfacerea unor nevoi sau necesit\]i
sau juridic\ apar]inând unui stat, dar umane. Conceptul de R. este direct
care se afl\ sub protec]ia altui stat. influen]at de nivelul de dezvoltare al
RESTAURARE - opera]ie prin care societ\]ii umane [i de sistemul de valori
operele de art\, monumentele de arhi- practicat. R. devine astfel un concept
tectur\ sunt readuse la valoarea lor artis- cultural, acelea[i lucruri sau elemente
tic\ pentru a fi p\strate [i puse în valoare. pot fi considerate R. de c\tre o societate
RESTAURARE URBAN| - pro- sau, dimpotriv\, datorit\ subdezvolt\rii
ces de transformare radical\ a unui ora[ sau necunoa[terii, pot fi ignorate de alt\
sau a unei por]iuni din acesta fie prin societate. Resursele se divid în: (a) R.
desfiin]area par]ial\ sau total\ a con- naturale, care se refer\ la elementele
struc]iilor [i amenaj\rilor mai vechi, mediului natural folositoare omului,
care nu mai corespund anumitor cerin- incluzând mineralele, sursele de ener-
]e, [i înlocuirea acestora cu construc]ii gie, clima, solul, vegeta]ia natural\,
[i amenaj\ri noi, fie prin schimbarea RESURSE
modului de utilizare a unor cl\diri în
care nu se mai desf\[oar\ activit\]ile
pentru care au fost destinate ini]ial. Antropice Naturale
Capital circulant
(mijloace tehnice,
RESTRUCTURARE A TURIS - (popula]ia) construc]ii etc.)
MULUI - proces cu implica]ii profunde,
desf\[urat de administra]ia na]ional\ de
Neregenerabile Regenerabile
turism, al\turi de investitori [i agen]i
economici, menit s\ asigure o dez-
Nereciclabile Reciclabile Nestocabile
voltare viitoare intens\ pentru întreaga (combustibili (minereuri Stocabile (energie
fosili etc.) etc.) solar\ etc.)
activitate turistic\, utilizarea complet\ [i
cât mai complex\ a poten]ialului turistic
Pe termen Pe termen Pe termen
[i a bazei materiale etc. scurt mediu
lung
(mat. con -
struc]ii etc.)
RESTRUCTURARE ECONO - (hran\ etc.) (ap\ etc.)

MIC| - ansamblu de ac]iuni care Resurse


275 RESURSE TURISTICE NATURALE

peisajul, via]a animal\ etc.; (b) R. nare, dar din care se scad persoanele `n
antropice, care se refer\ la num\rul [i vârst\ de munc\ care au incapacitate
posibilit\]ile mentale [i fizice ale oame- definitiv\ de munc\).
nilor; (c) R. capitale, care cuprind ele- RESURSE ECONOMICE - in-
mentele construite de om în scopul strumente, capacit\]i, materii, energii,
desf\[ur\rilor activit\]ilor sociale, eco- fonduri financiare de care dispune un
nomice, culturale, exprimate prin in- anumit teritoriu [i care pot fi utilizate
strumente, utilaje, tehnologii etc., ce se pentru desf\[urarea activit\]ilor social-
constituie în capitalul existen]ial. -economice.
RESURS| DE ENERGIE - canti- RESURSE MATERIALE - totali-
tate global\ de purt\tori neregenerabili tatea bunurilor materiale (fonduri fixe,
de energie primar\, în special com- lucr\ri de echipare, resurse de materii
bustibili fosili [i radioactivi. prime) de care dispune un teritoriu.
RESURSE BALNEOCLIMATE - RESURSE NATURALE - totali-
RICE - posibilit\]i existente într-un tatea z\c\mintelor de combustibili [i de
spa]iu geografic, care pot fi puse în minereuri, a terenurilor agricole sau po-
valoare pentru tratament balneoclima- ten]ial agricole, a apelor [i a p\durilor
teric. Dup\ natura lor, se pot grupa în: de care dispune o ]ar\.
factori terapeutici (izvoare minerale, RESURSE TURISTICE - ansam-
ape termale, lacuri helioterme, termale, blul elementelor naturale, economice [i
litoral, n\moluri, mofete) [i factori cli- cultural-istorice care prezint\ anumite
matici cu ac]iune terapeutic\ (tempera- posibilit\]i de valorificare turistic\,
tura [i umiditatea aerului, radia]ia sola- constituind premise pentru dezvoltarea
r\, aerosolii naturali, aeroionizarea etc.). activit\]ii de turism. Prin specific,
RESURSE DE AP| - totalitatea con]inut [i valoare, resursele turistice
apelor naturale de care dispune un anu- (naturale [i antropice) reprezint\, pe de
mit teritoriu, posibil de a fi valorificate o parte, atrac]ii turistice pretabile pentru
în anumite condi]ii sau în anumite vizitare, iar, pe de alt\ parte, pot fi valo-
perioade. Cuprind, în principal, apele rificate direct în activitatea de turism,
de suprafa]\ [i apele subterane. constituind diferite produse turistice [i
RESURSE DE MUNC| - parte a generând anumite forme de turism.
popula]iei care dispune de ansamblul RESURSE TURI STI CE NATU -
capacit\]ilor fizice [i intelectuale care-i RALE - componente ale mediului care
permit s\ îndeplineasc\ o munc\ util\ prin natura, calitatea [i specificul lor
în una din activit\]ile economiei na]io- sunt recunoscute de turism [i valorifi-
nale (popula]ia activ\ la care se adaug\ cate prin acesta: elemente geomorfo-
num\rul persoanelor care desf\[oar\ o logice, climatologice, floristice [i fau-
activitate aduc\toare de venit [i care are nistice, peisaje, substan]e minerale bal-
o vârst\ mai mare decât cea de pensio- neare [i al]i factori.
RE{EDIN}| 276

RE{EDIN}| - sediul unei auto- p\r\turile în ora[. Destinate ini]ial co-


rit\]i sau al unei persoane oficiale, în mer]ului cu am\nuntul, ele au c\p\tat în
care aceasta î[i exercit\ func]iile sale; timp [i un rol de zone de agrement [i
localitatea sau cl\direa în care se afl\ distrac]ie (cuv. engl.).
acest sediu. RETROMIGRA}IE - vezi MI-
RETAIL - zon\ de concentrare a GRA}IE DE RE~NTOARCERE.
activit\]ilor comerciale, situat\ în spa- RE}EA DE A{EZ|RI - totalitatea
]iile periurbane, care, pe lâng\ spa]iile a[ez\rilor [i distribu]ia lor spa]ial\
comerciale propriu-zise, cuprinde [i zo- dintr-un teritoriu. Se identific\, spa]ial,
ne de agrement, pentru petrecerea tim- o re]ea urban\ [i una rural\.
pului liber, unit\]i de cazare [i alte fa- RE}EA DE CALE FERAT| -
cilit\]i de distrac]ie. Astfel de zone au totalitatea c\ilor ferate controlate de o
fost create pentru descongestionarea administra]ie. Se disting: re]eaua prin-
ora[elor, ele atr\gând atât popula]ia ur- cipal\ (cea mai important\) [i re]eaua
ban\, cât [i popula]ia din zonele rurale secundar\.
învecinate, care frecvent î[i f\cea cum- RE}EA DE TRANSPORT - an-
— depozite samblul liniilor sau c\ilor de comuni-
— `ntre]inere
ca]ie pentru orice tip de transport.
echipamente RE}EA RUTIER| - totalitatea c\-
— hoteluri
ilor de comunica]ie rutiere ale unei ]\ri.
— comer] de lux RE}EA STRADAL| - totalitatea
— mari magazine str\zilor dintr-o localitate. Se grupeaz\
în: re]ea major\ (principalele str\zi ale
localit\]ii) [i re]ea minor\ (sau secun-
dar\). Sin: TRAM| STRADAL|.
RE}ELE EDILITARE - ansam-
bluri de echip\ri destinate s\ asigure
locuitorilor unei localit\]i condi]ii
corespunz\toare de confort [i igien\, în
locuin]e [i în afara acestora. Se ampla-
seaz\, de regul\, pe spa]iile publice, fie
sub nivelul terenului (re]ele de dis-
tribu]ie a apei, a gazelor naturale, de
colectare a apelor uzate, de telecomuni-
— servicii ca]ii), fie la nivelul acestuia (canale de
— cafenele, evacuare a apelor pluviale, conducte
restaurante
pentru transportul aburului), fie dea-
— diverse
supra solului (re]ele de iluminat public,
Retail de semnalizare, de radioficare etc.).
277 REZERVE ENERGETICE ADI}IONALE

REVITALIZARE - reluare a pro- ]ia motorului cu aburi, introducerea coc-


cesului de dezvoltare a unei localit\]i, a sului `n siderurgie, dezvoltarea transpor-
unui ansamblu urbanistic prin ampla- tului feroviar [i maritim; a doua revolu-
sarea unor noi obiective economice, ]ie industrial\ s-a declan[at la sfâr[itul
administrative, social-culturale sau de sec. al XIX-lea datorit\ unor noi cuceriri
înv\]\mânt. — introducerea electricit\]ii, apari]ia
REVOLU}IE - 1. orice schimbare motorului cu ardere intern\, intrarea
spectaculoas\, de structur\, a unei sfere hidrocarburilor `n procesul de produc]ie
importante a vie]ii umane (industrie, —, iar sfâr[itul s\u a marcat formarea
comportament, gândire, art\, [tiin]\ economiei mondiale (deceniul opt al
etc.). 2. schimbare profund\ `n modul acestui secol); a treia revolu]ie industri-
de organizare a unei societ\]i, ini]iat\, al\, aflat\ `n desf\[urare, `n care moto-
de regul\, de schimb\rile `n sistemul rul economiei este reprezentat de noile
puterii politice, uneori prin violen]\. industrii: microelectronica, robotica,
REVOLU}IE AGRAR| - apli- industriile de ob]inere a unor noi mate-
carea unui sistem tehnic [i economic riale, biotehnologiile.
care spore[te considerabil randamentul REVOLU}IE TEHNICO-{TIIN -
agricol. }IFIC| - schimbare radical\ intervenit\
REVOLU}IE DEMOGRAFIC| - în condi]iile de via]\ ale omenirii ce
termen de origine francez\, adoptat înc\ cuprinde urm\toarele componente: re-
din sec. al XVIII-lea, referitor la r\s- volu]ia industrial\; modernizarea agri-
pândirea metodelor contraceptive în ca- culturii prin industrializarea [i mecani-
drul c\s\toriilor. Se caracterizeaz\ prin zarea ei; revolu]ia transporturilor; urba-
sc\derea mortalit\]ii, urmat\ de sc\de- nizarea [i revolu]ia în [tiin]ele biologice.
rea natalit\]ii, uneori fenomenele fiind REVOLU}IE VERDE - ansamblu
concomitente. ~n intervalul care separ\ de ac]iuni realizate `n scopul ame-
sc\derea mortalit\]ii de începutul sc\- lior\rii genetice a soiurilor de plante
derii natalit\]ii are loc o cre[tere rapid\ cultivate, pentru a m\ri produc]ia agri-
a popula]iei, în general de scurt\ durat\. col\. Procesul a `nceput `n anii ’60, dar
REVOLU}IE INDUSTRIAL| - rezultatele nu au fost cele a[teptate
proces economic [i social de trecere de datorit\ unei capacit\]i limitate de
la produc]ia manufacturat\ la cea meca- adaptare a noilor plante la condi]iile
nizat\, ale c\rui `nceputuri au fost `n naturale.
Anglia la sfâr[itul sec. al XVIII-lea. ~n REZERV| DE ENERGIE - parte
func]ie de caracteristicile diferitelor din resurse care poate fi valorificat\ la
etape, s-au individualizat: prima revo- nivelul actual al tehnologiei, la un pre]
lu]ie industrial\, `n care principalele ele- de cost acceptabil.
mente de progres au fost introducerea REZERVE ENERGETICE ADI-
c\rbunelui `n circuitul economic, apari- }IONALE - totalitatea rezervelor care
REZERVE ENERGETICE SIGURE 278

nu intr\ în categoria rezervelor sigure [i REZIDUURI MENAJERE -


care prezint\ un minimum interes eco- reziduuri solide rezultate din activitatea
nomic. Estim\rile furnizate pentru R.e.a. desf\[urat\ în gospod\riile individuale
nu reflect\ cu certitudine existen]a aces- [i în unit\]ile publice. Cantitatea speci-
tora, dar se bazeaz\ pe observarea con- fic\ de reziduuri menajere variaz\ între
di]iilor geologice favorabile pentru pre- 0,3 [i 1,2 kg/locuitor/zi, în func]ie de
zen]a acestor resurse. Existen]a acestor clim\, gradul de confort al locuin]ei,
resurse este deci pur speculativ\. modul de alimentare a popula]iei.
REZERVE ENERGETICE SIGU- REZIDUURI STRADALE - rezi-
RE - parte a resurselor, cuantificat\, duuri provenite din deplasarea coti-
pentru care a fost verificat\ [i posibili- dian\ a popula]iei, din uzura îmbr\c\-
tatea exploat\rii lor în condi]iile eco- min]ii rutiere, de la planta]ii, animale,
nomice locale, cu tehnologia disponi- din depunerea obi[nuit\ a suspensiilor
bil\ la un moment dat. solide din atmosfer\, care sunt specifice
REZERVE ENERGETICE SI - c\ilor de circula]ie public\.
GUR RECUPERABILE - totalitatea re- RIDIC|RI CADASTRALE - ridi-
zervelor confirmate care pot fi recupe- c\ri topografice f\cute cu scopul
rate (extrase sub forma lor primar\) în marc\rii propriet\]ilor funciare. Area-
condi]iile economice [i tehnologice lul, limita, valoarea, loca]ia [i proprie-
actuale. tarul fiec\rei parcele — toate sunt con-
REZERVOR - construc]ie natural\ semnate într-un registru.
sau antropic\ cu rol de stocare a unor RISC DEMOGRAFIC - posibili-
cantit\]i de ap\. Rezervoarele constru- tatea obiectiv\ ca o persoan\, dintr-o
ite de om sunt legate deseori de baraje popula]ie sau subpopula]ie, s\ sufere un
sau construc]ii hidroenergetice, având anumit eveniment demografic. ~n acest
roluri multiple în domeniul aliment\rii scop, popula]ia trebuie riguros delimi-
cu ap\ a localit\]ilor, producerii ener- tat\ în grupe omogene, capabile s\
giei electrice, consumului industrial sau suporte evenimentul respectiv: na[tere,
pentru iriga]ii. deces, trecere din popula]ia inactiv\ în
REZIDUURI - resturi tehnologice popula]ia activ\, din popula]ia unei
de orice natur\, produsele [i materialele clase [colare în popula]ia clasei imediat
cu termene de garan]ie dep\[ite, pro- urm\toare etc.
dusele uzate fizic care nu mai au valoa- RISC DE }AR| - apreciere asu-
re de întrebuin]are, precum [i resturile pra probabilit\]ii apari]iei unor pierderi
menajere. `n rela]iile economice dintre comuni-
REZIDUURI INDUSTRIALE - tatea interna]ional\ [i o anumit\ ]ar\.
reziduuri provenite din diferite procese Pentru determinarea acestuia se au `n
de fabrica]ie (cenu[\, zgur\, [pan, ru- vedere riscul economic, riscul social,
megu[ etc.). riscul politic [i riscul comercial.
279 ROMÂNI

RISC GEOECOLOGIC URBAN - individ [i organiza]ie [i se men]ine


pericol nea[teptat de degradare urban\, respectul fa]\ de un anumit mod de
manifestat prin modific\rile bru[te sau organizare.
cumulative ale raportului dintre compo- RIZICULTUR| - ramur\ a agri-
nentele mediului urban. Acest risc se culturii care se ocup\ de cultura orezu-
exprim\ prin existen]a posibilit\]ilor de lui. Exist\ rizicultur\ neirigat\, practi-
producere a unui eveniment sau a unui cat\ în zonele montane, [i rizicultur\
lan] de evenimente cu efecte par]ial irigat\, cu orez\rii inundate.
anticipate. ROIREA SATELOR - procesul
RIT - ac]iune formal\ sau serie de prin care o parte din popula]ia satului se
ac]iuni formale, specific\ societ\]ilor desprinde, la o anumit\ presiune de-
primitive sau tradi]ionale, ce are o des- mografic\, [i întemeiaz\ alt\ a[ezare. ~n
f\[urare repetitiv\. Poate avea carac- func]ie de ocupa]ia dominant\ se deo-
ter religios, magic sau social, distingân- sebesc dou\ tipuri de roiri: pastorale [i
du-se: R. de na[tere, R. de purificare, R. agrare. Satul-roi se individualizeaz\
de ini]iere etc. teritorial fa]\ de satul-matc\ când se
RITM DE CRE{TERE A POPU- procedeaz\ la alegerea p\r]ilor ce i se
LA}IEI - indice relativ ce m\soar\ cuvin din mo[ia satului. Roirea satelor
dinamica popula]iei prin raportarea a fost posibil\ numai în satele libere
cre[terii (sporului) dintr-o perioad\ la (mo[neni, r\ze[i, neme[i), unde dreptul
num\rul popula]iei existent la începutul obi[nuit rezolva echitabil problemele
perioadei, dup\ formula care se iveau la separarea sau alegerea
DP suprafe]elor de p\mânt.
R= × 100 ,
P1 ROMANI - locuitori ai Romei
în care: R – ritmul de cre[tere; P – bi- antice. Prin extensie, popula]ia de ba-
lan]ul total al popula]iei în perioada z\ a statului roman, ai c\rei membri se
respectiv\; P1 – num\rul popula]iei la bucurau de drepturi depline de cet\-
începutul perioadei. Sin: INDICE DE ]enie.
CRE{TERE A POPULA}IEI. ROMÂNI - popor ce s-a constituit
RITM DE URBANIZARE - indi- ca na]iune `n România, vorbe[te limba
cator ce exprim\ intensitatea schimb\rii român\ (de origine latin\), are religia
gradului de urbanizare a unei ]\ri sau cre[tin\ ortodox\ [i are descenden]\
regiuni, într-o anumit\ perioad\ de direct\ din popula]ia daco-roman\ din
timp. spa]iul carpato-danubiano-pontic. R.
RITUAL - ini]ial, form\ social\ de sunt `ntâlni]i `n România `n propor]ii
aplicare a unui rit; ulterior, modalitate covâr[itoare (aproape 90%), dar [i `n
de conferire a unor semnifica]ii simbo- Republica Moldova (unde sunt, de ase-
lice unor evenimente sau situa]ii sociale menea, majoritari, 64,5%), `n Ucraina,
prin care se stabilesc raporturi `ntre Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria [.a.
ROMÂNISM 280

ROMÂNISM - „solu]ia“ pe care RURURBAN - arie situat\ între


C. R\dulescu-Motru (1868–1957) o ora[ [i spa]iul rural, neprecizat\ spa]ial,
concepe pentru punerea `n valoare a în care func]iile urbane se împletesc cu
spiritualit\]ii poporului român `n con- cele rurale.
di]iile europeniz\rii sale, conferind o RURURBANIZARE - proces de
menire istoric\ ]\rii `n concertul ]\rilor modernizare [i diversificare a profilului
europene. R. valorific\ `nsu[irile etnice economic al a[ez\rilor rurale, ce poate
[i etice, punând de acord exigen]ele constitui o etap\ în dezvoltarea acesto-
vie]ii române[ti cu cele europene. ra. Sin: DERURALIZARE.
ROTA}IA CULTURILOR - suc- RUT| - linie de comunica]ie sau de
cesiune de culturi pe aceea[i parcel\.
transport între dou\ sau mai multe
RUBIN - varietate ro[ie de corin-
loca]ii, care implic\ o deplasare. Aceast\
don, utilizat\ ca piatr\ pre]ioas\ [i `n
deplasare poate fi f\cut\ urmând o cale
mecanica de precizie.
terestr\, aerian\, naval\ [i poate fi reali-
RUMÂN - vezi VECIN (2 2).
RUPESTRU - denumire dat\ lu- zat\ cu diferite mijloace (auto, c\i ferate,
cr\rilor artistice practicate într-o pe[ter\ conducte etc.). Intersec]ia mai multor
natural\ sau s\pate în stânc\. rute formeaz\ o re]ea.
RURALIZARE - proces prin care RUTENI - popula]ie de origine
un areal devine din ce în ce mai de- ucrainean\, localizat\ `n nordul ]\rii, `n
pendent de agricultur\, num\rul activi- Bucovina, ce vorbe[te un dialect al lim-
lor neagricoli reducându-se comparativ bii ruse numit malorus\, având religia
cu num\rul angaja]ilor în agricultur\. cre[tin\ ortodox\.
S
SAFIR - varietate albastr\ de SALUBRIZARE - ac]iunea de
corindon, utilizat\ ca piatr\ pre]ioas\. colectare a de[eurilor menajere de la
SAIVAN - ad\post pentru ovine, sursa lor de producere, f\r\ o selectare
amplasat pe terenul de p\[unat sau în prealabil\ pe categorii de materii reci-
apropierea acestuia, într-un loc ad\pos- clabile.
tit de vânt [i cu posibilit\]i de scurgere SANATORIU - institu]ie cu carac-
natural\ a apelor din precipita]ii. ter medical, destinat\ persoanelor su-
SALARIAT - persoan\ care î[i ferinde ce nu au nevoie de spitalizare,
exercit\ activitatea pe baza unui con- dar trebuie s\ fie supuse unor tratamen-
tract de munc\ într-o unitate economic\ te de durat\ mai lung\. Se disting: S.
sau social\ (indiferent de forma de pro- balneare (amplasate în localit\]i în care
prietate) sau la persoane particulare, în exist\ factori terapeutici naturali), S.
schimbul unei remunera]ii sub form\ de pentru boli pulmonare (amplasate pe
salariu. terenuri cu insola]ie puternic\, ferite de
SALEDUCTE - conducte pentru umezeal\ [i emana]ii nocive), S. de ne-
transportul s\rii. uropsihiatrie (situate în zone în care
SALIN| - min\ sau carier\ din exist\ un climat de cru]are).
care se extrage sare gem\ sub form\ so- SANCTUAR - denumire general\
lid\ sau sub form\ de solu]ie (saramur\ dat\ zonei sacre a unei biserici. La edi-
concentrat\). ficiile ortodoxe corespunde cu absida
SALPETRU - termen general fo- altarului [i anexele acesteia. La monu-
losit pentru azota]ii de sodiu [i potasiu. mentele de cult occidentale sanctuarul
Se utilizeaz\ ca îngr\[\mânt, oxidant în denume[te absida principal\ [i, înce-
metalurgie etc. pând cu arhitectura gotic\, include [i
SALUBRITATE - 1. starea gene- corul.
ral\ a unei localit\]i, a unui teritoriu, în SARCINA POPULA}IEI ACTI-
privin]a condi]iilor de igien\. 2. activi- VE - sarcina care revine celor ce sunt
tate de gospod\rire local\ care cuprinde integra]i în activitatea economic\ pro-
opera]iunile [i m\surile ce se pot aplica ductiv\, exprimat\ prin raportul dintre
pentru îndep\rtarea reziduurilor de pe popula]ia activilor având un loc de
teritoriul unei localit\]i. munc\ [i restul popula]iei.
SARCOFAG 282

SARCOFAG - sicriu monumental component\ economic\ teritorial\ cu-


din piatr\, destinat r\m\[i]elor p\mân- prinzând poten]ialul resurselor, modul
te[ti ale personajelor importante. ~n de utilizare, formele de proprietate.
general, sarcofagele medievale reiau Satele au, în principiu, un nivel de
formele modelelor din antichitate: o dotare socio-cultural\ [i de echipare
ampl\ cutie, paralelipipedic\, ale c\rei tehnico-edilitar\ sub nivelul a[ez\rilor
laturi pot fi decorate cu reliefuri, peste urbane [i un num\r relativ redus de
care se a[az\ un capac, de asemenea locuitori. ~n anumite ]\ri, num\rul limi-
decorat, uneori prev\zut cu figura de- tat de locuitori constituie criteriul de
functului. baz\ în stabilirea statutului de localitate
SARMA}I - popula]ie indo-euro- rural\ (ex: în Suedia pân\ la 200 de
pean\ nomad\, `mp\r]it\ `n triburi [i locuitori; în Anglia, Elve]ia, Spania
stabilit\ `n sec. al III-lea `.Hr. `n nordul pân\ la 1000; în Fran]a, Iugoslavia,
M\rii Negre; asimilat\ `n sec. III–IV de Norvegia pân\ la 2000; în Austria pân\
go]i, huni, slavi. la 5000 de locuitori etc.). Formarea [i
SA{I - popula]ie german\ origi- evolu]ia satelor din România au fost
nar\ din Saxonia, Flandra, regiunea determinate [i influen]ate de o comple-
Moesellei [i Rhinului, colonizat\, `n xitate de factori istorici, geografici, eco-
sec. XII–XIII, `n Transilvania. nomici, politici [i sociali. Situarea în
SAT - a[ezare de tip rural, a c\rei teritoriu, forma, m\rimea [i structura
popula]ie se ocup\ îndeosebi cu agri- satelor corespund caracterelor geogra-
cultura, locuind în gospod\rii indivi- fice locale (sate de câmpie, de deal sau
duale. Ea se materializeaz\ ca o dubl\ de munte), modului de cultivare a tere-
realitate teritorial\, concretizat\ prin nurilor [i de cre[tere a animalelor [i, în
locul de concentrare a locuin]elor (va- unele cazuri, unor necesit\]i de ap\rare.
tra) [i prin locul de munc\ (mo[ia), Astfel, satele pot fi clasificate în câteva
ambele fiind p\r]i constitutive ale unei mari categorii: (a) dup\ form\ — geo-
singure unit\]i teritoriale [i având metrice, poligonale, tentaculare, liniare,
fiecare func]ii social-economice bine fusiforme, neregulate etc. (b) dup\ struc-
gândite în via]a colectivit\]ilor rurale. tur\ — adunate, r\sfirate, risipite sau
Principalele componente sunt: popula- împr\[tiate, compacte; (c) dup\ textur\
]ia, component\ social\ cu aspecte can- — regulat\, radiar-concentrice, mono-
titative (densitate, dinamic\, mobilitate, liniare sau biliniare, neregulate; (d) du-
structur\) [i aspecte calitative (resurse p\ num\rul de locuitori — sat foarte
de munc\, rela]ii sociale, tradi]ii, obi- mic (sub 250 de loc.), mic (250–500 de
ceiuri); vatra, cu pozi]ia geografic\, loc.), mijlociu (500–1500 de loc.), mare
condi]iile fizico-geografice, dispersia, (1500–3000 de loc.) [i foarte mare
concentrarea factorilor favorizan]i sau (peste 3000 de loc.); (e) dup\ func]iile
restrictivi; locul de munc\ (mo[ia), economice — sat predominant agricol
LOCUL DE MUNC|
VATRA (mo[ie, ]arin\)
- aspecte geografice ale habitatului (componenta economic\ teritorial\)
- pozi]ia geografic\; particularit\]i - caracteristici economico-geogra-
ale elementelor cadrului natural; fice; pozi]ia fa]\ de vatr\ (apropi-
influen]e ere, form\)
- dispersie, concentrare - structura economic\ a teritoriului;
- factori favorizan]i sau restrictivi; poten]ialul resurselor; sisteme de
aspecte microgeografice valorificare; forme de posesiune;
grad de folosire

SATUL
— parte [i centru coordonator
al complexului rural „comun\“

POPULA}IA
(componenta social\)
Aspecte cantitative Aspecte calitative
- dinamica popula]iei - resurse de munc\
- mobilitatea popula]iei - rela]ii sociale
- densitatea popula]iei - tradi]ii, obiceiuri
- structura popula]iei

Morfostructuri Structuri Func]ii primare Structuri


[i forme rururbane cu dot\ri - cultura cerea- secundare ter]iare
A. - risipit A. reziden]iale sociale lelor, alte cul- - activitate - de impor-
- adunat (centru civic, - adminis- turi de câmp de valorifi- tan]\
- `mpr\[tiat centre secun trative - pomicultur\ care a resur- local\
- mononuclear dare, tipuri - culturale - viticultur\ selor locale - polari-
- plurinuclear de locuin]e - sanitare - legumicultur\ - nuclee ale zante
B. - liniar B. de produc- - `nv\]\- - zootehnie industriei (centripet
- pluriliniar ]ie (amplasa- mânt - circula]ia [i centri-
- poligonal re, zonificare) - recrea- m\rfurilor fug)
- alte forme geo- C. de circu- tive - transporturi
metrice la]ie

MOD DE
VIA}|
RURAL|

Satul — sistem teritorial [i social


SAT ADUNAT 284

(cerealier, zootehnic, cerealier [i zoo- -cerealiere, s-a repercutat în ac]iunea de


tehnic, viticol, legumicol, pomicol etc.), concentrare a popula]iei. Acest tip de
predominant industrial (cu industrie sat reprezint\ o sintez\ a evolu]iei [i or-
extractiv\ sau/[i prelucr\toare), cu func- ganiz\rii teritoriale a tipului de sat risi-
]ii mixte (agro-industrial, agro-foresti- pit [i r\sfirat, urmare fireasc\ a adap-
er, agro-piscicol etc.) [i sat cu func]ii t\rii vetrei la condi]iile de [es ale relie-
speciale (piscicole, turistice, balneocli- fului. La acest tip de sat, gradul de înde-
materice etc.). sire a gospod\riilor este direct propor-
SAT ADUNAT - tip morfostruc- ]ional cu vechimea [i puterea sa eco-
tural de a[ezare rural\ cu vatr\ bine nomic\. Vatra sa are o tram\ stradal\
conturat\, la care se constat\ deta[area mai mult sau mai pu]in ordonat\.
net\ a suprafe]ei construite de teritoriul SAT COMPACT - variant\ a satu-
lui adunat, în care cl\dirile sunt a[ezate
la strad\, lipite unele de altele, calcan
lâng\ calcan, [i care, în trecut, a
îndeplinit func]ia de târg sau centru de
ap\rare. Foarte multe dintre satele com-
pacte sunt specifice popula]iei de etnie
german\ (sa[i [i [vabi) din România.
SAT DE VACAN}| - centru tu-
ristic compus din vile sau bungalow-uri
destinate caz\rii individuale sau fami-
liale [i grupate în jurul unor spa]ii co-
mune pentru mas\, distrac]ii [i sport.
Primele S.v. au fost create de Touring
Club de France [i au intrat în circuitul
turistic începând cu anul 1965.
SAT DEV|LMA{ - tip de comu-
nitate teritorial\ specific pentru socie-
tatea medieval\ româneasc\, care
Sat cu structur\ adunat\, form\ cuprindea o asocia]ie de gospod\rii
p\tratic\ [i textur\ regulat\ familiale, pe baza unui teritoriu aflat în
(par]ial radiar-concentric\)
proprietate comun\, în care colectivi-
mo[iei. Acesta este specific câmpiilor [i tatea, ca atare, avea drepturi anterioare
depresiunilor joase intramontane. Valo- [i superioare drepturilor gospod\riilor
rificarea câmpului pentru produc]ia ce- componente, drepturi exercitate prin
realier\ [i gruparea gospod\riilor în va- organele de conducere (ob[te).
tra bine individualizat\, cu scopul de a l\- SAT P|R|SIT - localitate rural\
sa descoperit terenul pentru culturi agro- al c\rei nume apare men]ionat în anu-
285 SAT-STUP

mite documente [i care nu mai este în


prezent locuit\. P\r\sirea acestei loca-
lit\]i poate avea mai multe cauze:
dezastre naturale [i ecologice, epidemii,
declin economic puternic, cauze politi-
co-militare etc.
SAT R|SFIRAT - tip de a[ezare
rural\ cu vatra mai bine conturat\, din
zonele subcarpatice [i premontane (la
altitudini cuprinse între 400 [i 800 m),
unde gospod\riile alterneaz\ cu livezi,
p\[uni [i fâne]e. Acest tip de sat este
rezultatul unei economii diversificate
(culturi de pomi fructiferi, vi]\-de-vie,
Sat cu structur\ risipit\
(`mpr\[tiat\), f\r\ textur\, cu
gospod\rii grupate pe c\tune
de 100 pân\ la 2000 m, [i care sunt
dispuse predominant în spa]iul montan.
Gospod\riile foarte dispersate fac s\ se
confunde întregul hotar al satului cu
vatra sa. Aceste sate valorific\ terenu-
rile cu fâne]e [i p\[uni de pe în\l]imi,
prin cre[terea animalelor, mici sem\-
n\turi, ob]inând produse îndeosebi pen-
tru consumul familial.
SAT-STUP - tip de sat adunat,
specific Europei Meridionale, situat `n
Sat cu structur\ r\sfirat\, form\
tentacular\ [i textur\ neregulat\
p\[uni, p\duri etc.), care a dat posibili-
tatea unor îndeletniciri variate, legate
de resursele bogate ale solului [i sub-
solului.
SAT RISIPIT (ÎMPR|{TIAT) -
tip morfostructural de a[ezare rural\ cu
gospod\rii sau grupe de gospod\rii pu-
ternic dispersate, distan]a între ele fiind Sat-stup
SAT TURISTIC 286

zonele cu relief accidentat, fiind extins Aceast\ a[ezare uman\ poate oferi
pe versan]ii montani. turi[tilor servicii de cazare [i mas\ în
SAT TURISTIC - a[ezare rural\ condi]ii autentice.
pitoreasc\, situat\ într-un mediu SAT TURISTIC PASTORAL -
nepoluat, p\str\toare de tradi]ii [i cu un a[ezare rural\, în general de munte, în
bogat trecut istoric, care, în afara care preocuparea de baz\ a localnicilor
func]iilor politico-administrative, soci- este cre[terea oilor [i a vitelor [i care
ale, economice [i culturale proprii, poate atrage turi[ti prin meniuri bazate
îndepline[te, sezonier sau în tot cursul pe produse lactate, ospe]ii ciob\ne[ti [i
anului, [i func]ia de primire [i g\zduire petreceri specifice [i tradi]ionale.
a turi[tilor pentru petrecerea unui sejur SAT TURISTIC PENTRU PRAC-
cu durat\ nedefinit\. Prezint\ impor- TICAREA SPORTURILOR - a[ezare
tan]\ deosebit\ pentru turism [i atrage rural\ care prezint\ condi]ii deosebite
categorii diverse de turi[ti. pentru practicarea sporturilor de iarn\
SAT TURISTIC CLIMATERIC (din zona de munte [i deal) [i nautice
{I PEISAGISTIC - categorie de a[ezare (litoral, râuri interioare, lacuri de acu-
rural\ unde caracteristica predomi- mulare), f\r\ amenaj\ri speciale [i
nant\, adecvat\ turismului de sejur costisitoare.
(pentru amatorii de lini[te, de plimb\ri SAT TURISTIC PESC|RESC {I
solitare, într-un peisaj deosebit), este DE INTERES VÂN|TORESC -
cadrul natural [i pozi]ia geografic\ izo- a[ezare uman\ care, în afara posibili-
lat\ de centrele aglomerate [i de marile t\]ilor de cazare, poate oferi servicii cu-
artere de circula]ie. linar-gastronomice pesc\re[ti [i vân\to-
SAT TURISTIC DE CREA}IE re[ti. De asemenea, popula]ia local\
ARTISTIC| {I ARTIZANAL| - tip poate organiza, pentru turi[ti, unele
de a[ezare rural\ recunoscut\ pentru forme de agrement specifice: pescuitul
crea]iile sale artistice [i artizanale, care [i vân\toarea.
stimuleaz\ interesul turi[tilor pentru SAT TURISTIC VITI-POMICOL
crea]ia popular\ [i dorin]a lor pentru - a[ezare rural\ cu specific al cultiv\rii
achizi]ionarea unor astfel de crea]ii pomilor fructiferi [i a vi]ei-de-vie, unde
direct de la surs\, de la produc\torul activit\]ile turistice sunt posibile pe toa-
popular local. t\ durata anului, atât în perioada recol-
SAT TURISTIC ETNOGRAFIC- t\rii cât [i dup\ aceea, prin oferirea spre
FOLCLORIC - categorie de a[ezare vânzare a fructelor, strugurilor [i a
rural\ în care portul tradi]ional, arhitec- preparatelor.
tura, mobilarea [i decorarea interioa- SATURA}IE URBAN| - num\-
relor în stil rustic, muzica [i dansurile rul maxim al popula]iei pe care o poate
populare predomin\ [i se impun ca cuprinde un ora[, în cadrul perimetrului
însu[iri esen]iale ale satului respectiv. construibil stabilit, în condi]ii normale
287 SCAR| UMAN|

de locuire [i desf\[urare a celorlalte


func]iuni ale localit\]ii, f\r\ a fi nece-
sare m\suri extreme care s\ conduc\ la
inconfort (sacrificarea unor spa]ii verzi,
reducerea suprafe]ei locuibile medii
care revine unui locuitor, cre[terea
exagerat\ a densit\]ii locuitorilor la
hectar, demolarea unor construc]ii în
stare bun\ pentru l\rgirea str\zilor etc.).
Satura]ia urban\ poate fi determinat\ [i
de anumi]i factori naturali, cum ar fi:
condi]iile geotehnice ale terenului situ- S\la[e
at în perimetrul construibil (terenuri struc]ii anexe: grajduri, `ngr\dituri
afectate de alunec\ri), resurse reduse de etc.). Apare izolat sau sub form\ de
ap\, imposibilitatea extinderii perime- „roiuri“ [i constituie forma embrionar\
trului construibil datorit\ condi]iilor a satelor risipite.
naturale ale teritoriului învecinat (pante S|R|CIE - situa]ie `n care veni-
mari, peste limitele admisibile, inun- turile b\ne[ti sunt inferioare unui prag
dabilitate, exces de umiditate, obstacole limit\, stabilit la un moment dat.
naturale constituite de un curs sau o Conform Consiliului Europei, S. repre-
suprafa]\ de ap\, un masiv forestier, o zint\ nerecunoa[terea unui drept funda-
denivelare accentuat\ etc.). Problemele mental al individului, cel de a tr\i `n
legate de transportul urban, de salubri- demnitate. Ca fenomen social [i eco-
tate, de p\strarea condi]iilor de mediu nomic, S. impune o regândire a politicii
înconjur\tor, de func]ionare a servici- sociale [i o reevaluare a m\surilor de
ilor publice pot contribui la deter- protec]ie social\ pentru segmentele
minarea limitei de satura]ie urban\. defavorizate ale popula]iei.
SAUN| - procedeu de origine SÂRBI - popula]ie ce locuie[te `n
scandinav\ care implic\ baie cu aer Serbia, având — `n cazul României —
supraînc\lzit (70–80°C), combinat\ cu o extensie mai mare `n Banat (jud.
baie în ap\ rece. Timi[ [i Cara[-Severin), de religie cre[-
S|LA{ - form\ de ad\post sim- tin\ ortodox\, vorbitoare a unei limbi
plu, dar stabil, construit din materiale slave din grupa de sud.
durabile, a[ezat `n sectoarele poienite, SCAR| UMAN| - raportare a
care a `nso]it activitatea de pionierat a formelor [i dimensiunilor organismului
omului asupra fondului forestier. Are o urban, în ansamblu, la sim]urile [i psi-
func]ie economic\ legat\ de recoltatul hicul omului, la felul muncii, la nivelul
fânului [i chiar de `ntre]inerea ani- de instruire, la odihna [i recreerea aces-
malelor (`n acest caz este `nso]it de con- tuia, la via]a lui social\. Dezvoltarea
SCARIFICARE 288

societ\]ii umane a determinat apari]ia SCLAVIE - domina]ie exercitat\


unor structuri urbane tot mai extinse, asupra unor persoane lipsite de drepturi
care au scos ora[ul din S.u. Fa]\ de ex- [i propriet\]i, considerate frecvent
pansiunea necontrolat\ a metropolelor obiect al propriet\]ii. ~n timp s-au con-
contemporane, s-au propus modele noi turat dou\ modele de S.; (a) S. econo-
de evolu]ie dirijat\ a organismului ur- mic\ — `n care sclavii sunt folosi]i pri-
ban: ora[ul-gr\din\ (E. Howard); ora[ul oritar `n activit\]i productive; (b) S. ne-
federativ (Maurice-François Rouge, economic\ — `n care sclavii sunt fo-
Gaston Bardet); ora[ul în ciorchine (or- losi]i [i `n activit\]i productive, dar pot
ganizat pe principiul descentraliz\rii, al fi [i un indicator „de prestigiu“, „obi-
leg\turilor pluridirec]ionale). ecte de lux“ etc.
SCARIFICARE - opera]ie de dis- SCRUTIN - 1. mod de organizare
locare a solului, pe o adâncime de a alegerii deputa]ilor în organele puterii
10–15 cm, în scopul u[ur\rii execut\rii de stat. Sunt cunoscute: S. uninominal,
unui drum sau afân\rii (în cazul refa- potrivit c\ruia aleg\torul voteaz\ un
cerii unui drum de p\mânt existent sau singur candidat, [i S. de list\, potrivit
cu o împietruire mai veche). c\ruia, dintre candida]ii înscri[i pe
SCHIMBARE SOCIAL| - trans- buletinul de vot, aleg\torul poate vota
formare care se observ\ în timp [i care mai mul]i candida]i, corespunz\tor
nu afecteaz\ doar provizoriu sau efemer num\rului locurilor de deputa]i stabilit
structura sau func]ionarea organiz\rii pentru circumscrip]ia la care voteaz\.
sociale a unei colectivit\]i date, ci 2. totalitatea opera]iunilor pe care le
modific\ cursul istoriei sale. implic\ exercitarea dreptului de vot.
SCHISM| - proces de divizare 3. mod de adoptare, prin vot, a hot\râ-
(având ca moment culminant anul rilor la conferin]ele interna]ionale sau la
1054) a cre[tinismului, `n Biserica de sesiunile organiza]iilor interna]ionale.
Apus [i cea de R\s\rit, cauzat de exis- SCULPTUR| - art\ a reprezen-
ten]a tradi]iilor culturale diferite, necu- t\rii imaginilor în forme tridimensio-
noa[terea reciproc\ a limbilor [i a lite- nale, prin volume desf\[urate în spa-
raturii teologice, divergen]ele de ordin ]iu.
doctrinar etc. SCURGERE DE INTELIGEN}|
SCHIT - mic\ a[ezare monastic\ - pierdere sus]inut\ a celor mai capabili
ortodox\, alc\tuit\ din biseric\, un grup indivizi ai unei ]\ri sau regiuni,
de chilii [i anexe. ~n general, schitul apar]inând îndeosebi grupelor de vârst\
este subordonat unei mân\stiri. tân\r\ [i care migreaz\ în alte zone,
SCI}I - popula]ie indoeuropean\ atra[i de beneficii [i oportunit\]i. Sin:
nomad\, stabilit\ `n sec. al VIII-lea `.Hr. BRAIN DRAIN, EXOD DE INTELIGEN}|,
`n stepele din nordul M\rii Negre [i MIGRA}IE A COMPETEN}ELOR, TRANSFER
supus\ de sarma]i `n sec al III-lea `.Hr. INVERS DE COMPETEN}E.
289 SEGREGARE

SECAR| - plant\ anual\ din fami- controlului sau al conducerii guverna-


lia gramineelor, panificabil\, originar\ mentale directe. Componentele sectoru-
din zona montan\ a Anatoliei. Este cere- lui privat sunt, de regul\, companiile
ala zonelor montane [i a regiunilor nor- private [i organiza]iile neguvernamen-
dice mai ales, ce avanseaz\ pân\ la 70° tale.
latitudine nordic\. Se folose[te în alimen- SECTOR SECUNDAR - sector
ta]ia omului [i ca furaj (Secale cereale). economic ce cuprinde activit\]ile eco-
SECT| - grupare religioas\ de nomice legate de industria prelucr\-
mici dimensiuni, care urm\re[te s\ r\s- toare [i de construc]ii.
pund\ unor nevoi individuale sau unor SECTOR TER}IAR - sector eco-
nevoi de grup, respingând stilul de via]\ nomic ce cuprinde activit\]ile economi-
[i valorile societ\]ii dominante, pe care ce legate de transport, comer], turism.
le consider\ decadente. Ea apare ca r\s- SECUI - popula]ie de limb\ tur-
puns la frustr\rile impuse de societate, cic\, asimilat\ de triburile maghiare, pe
fiind frecvent expresia unei diziden]e care le-a `nso]it `n migra]ia lor `n
sociale. Câmpia Panonic\ (sec. XI–XII) [i care
SECTOR CUATERNAR - sector `n sec. XII–XIII a fost a[ezat\ de regii
de activitate economic\ specializat în unguri `n partea de sud-est a Transil-
adunarea, transmiterea, prelucrarea in- vaniei (pe valea Târnavelor [i apoi pe
forma]iilor [i controlul afacerilor. In- valea Trotu[ului), al\turi de popula]ia
clude profesii precum: juris-consult, autohton\ româneasc\. ~n prezent a-
contabil, manager, specialist în finan]e, ceast\ popula]ie are o religie cre[tin\
profesor, cercet\tor [tiin]ific, lucr\tor în catolic\, protestant\ [i chiar ortodox\.
mass-media, în activit\]i publice de gu- SECURITATE ALIMENTAR| -
vernare local\ [i central\. existen]a disponibilit\]ilor alimentare
SECTOR DE EXPLOATARE - necesare pentru ca o popula]ie uman\
grup de abataje care formeaz\ o unitate s\ duc\ o via]\ activ\ [i s\n\toas\. Con-
din punct de vedere al opera]iilor de stituie un obiectiv al politicilor agri-
abataj, al înc\rc\rii [i transportului pro- cole, la nivel na]ional [i interna]ional,
duselor, al supravegherii lucr\rilor [i prin care se urm\re[te atât dezvoltarea
instala]iilor. sectorului agricol cât [i asigurarea pute-
SECTOR PRIMAR - sector eco- rii de a cump\ra produse alimentare.
nomic ce cuprinde activit\]ile econo- SEGREGARE - 1. proces prin care
mice legate de exploatarea resurselor un grup social se afl\ în situa]ia de a nu
naturale ale solului [i subsolului (agri- beneficia de toate condi]iile care carac-
cultur\, pescuit, exploatarea lemnului, terizeaz\ sistemul social c\ruia îi
activit\]i miniere). apar]ine. Gradul de segregare poate fi
SECTOR PRIVAT - parte a eco- m\surat prin indicele segreg\rii [i prin
nomiei na]ionale care nu face subiectul indicele de disimilaritate. 2. denume[te
SEGREGARE REZIDEN}IAL| 290

acele situa]ii de separare geografic\ [i culturi comerciale, sere pentru cercet\ri


de folosire separat\ a diferitelor resurse [tiin]ifice [i cu scop didactic, sere de
[i servicii sociale impuse cu for]a unor agrement. Dup\ cerin]ele de tempera-
grupuri cu statut de subordonat. tur\, se deosebesc: sere reci (8–10°C),
SEGREGARE REZIDEN}IAL| sere temperate (18–20°C), sere calde
- separarea persoanelor cu caracteristici (25–30°C).
SERPENTIN| - traseu cu bucle
([erpuit) al unei c\i de comunica]ie te-
restre, amenajat în regiuni accidentate
pentru a ob]ine mic[orarea declivit\]ii,
prin lungirea traseului, pân\ la limitele
maxime admisibile.
SERVICII PUBLICE - dot\ri ur-
bane [i rurale care ofer\ anumite ser-
vicii c\tre popula]ie [i institu]ii.
SERVICII SOCIALE - totalitatea
serviciilor oferite popula]iei de c\tre
stat, în mod gratuit sau la pre]uri extrem
de sc\zute.
SERVITUTE - ac]iune prin care
— zon\ industrial\ se restrânge suveranitatea unui stat
CBD — central business district
PSS — persoane cu statut superior
asupra propriilor teritorii, `n scopul
CDM — clasa de mijloc permiterii altor state de a folosi terito-
PM — personal muncitor
PSD — persoane cu statut defavorizat
riul respectiv. Se realizeaz\ numai prin
`nlesnirile oferite de legisla]ia inter-
Segregare reziden]ial\
na]ional\ `n domeniu [i se aplic\, de
etnice, rasiale sau ocupa]ionale simi- regul\, `n cazul dreptului de naviga]ie
lare, care tind s\ se a[eze [i s\ locuiasc\ pe râurile interna]ionale, ce traverseaz\
în areale distincte. teritoriul unui stat, folosirea unor teri-
SEMIFABRICAT - produs care a torii pentru amenaj\ri hidrotehnice,
suportat un proces de fabrica]ie [i care exploatarea comercial\ [i industrial\ a
urmeaz\ s\ fie supus unui alt proces unor insule etc.
pentru a ob]ine un produs finit. SFECL| DE ZAH|R - plant\ bia-
SER| - construc]ie destinat\ cul- nual\ a climatului temperat (cu veri
tiv\rii florilor, legumelor, conserv\rii c\lduroase [i suficient de umede) ce se
plantelor care nu suport\ frigul sau cul- cultiv\ între 32° [i 60° latitudine nor-
tiv\rii r\sadurilor de plante destinate dic\, folosit\ — de la mijlocul sec. al
horticulturii, în perioada rece a anului. XVIII-lea — pentru fabricarea zah\-
Dup\ destina]ie, se deosebesc: sere de rului. Principalele produc\toare sunt
291 SIONISM

Fran]a, Germania, Ucraina, Polonia, SILI{TE - 1. termen din limba


S.U.A., China etc. (Beta saccharifera). slav\ folosit în evul mediu în ]\rile ro-
SFER| DE INFLUEN}| - zon\ mâne pentru a desemna satele „sparte“,
geografic\ sau grup de state asupra ai c\ror locuitori luau calea pribegiei,
c\rora o anumit\ putere î[i rezerv\ sau l\sând vetrele pustii. 2. termen, utilizat
î[i exercit\ dreptul de interven]ie (eco- în trecut, pentru locurile necultivate sau
nomic\, politic\ sau militar\). plantate rar cu pomi fructiferi.
SHANTY TOWN - vezi BIDON- SILVICULTUR| - ramur\ eco-
VILLE. nomic\ care include: cultura, refacerea,
SHINKANSEN - tren japonez de îngrijirea [i protec]ia p\durilor; asigu-
mare vitez\ (220 km/h) care leag\ prin- rarea materiei prime pentru industrie;
cipalele insule ale Arhipelagului Japo- recoltarea de produse secundare ale
nez, cu opriri doar `n ora[ele mari de pe p\durii (fructe, plante medicinale, ciu-
traseu. perci); activit\]ile de vân\toare [i pes-
SHINTOISM - religie specific\ cuit.
Japoniei, ap\rut\ `nc\ din perioada anti- SINDICAT - organiza]ie creat\ [i
c\, recunoscut\ oficial `ncepând cu anul administrat\ de lucr\tori, cu un caracter
1868, fiind o precursoare ini]ial\ a bu- stabil [i continuu, cu o ierarhie proprie,
dismului, punând accent pe cultul mor- bazat\ pe principii democratice de
]ilor, pe practicile [amanice [i riturile organizare, având drept scop influ-
agrare. Este o religie politeist\ (constitu- en]area deciziilor care-i privesc.
it\ din cultul divinit\]ilor indigene — SINGENISM - concept ce semni-
kami) f\r\ fondatori, f\r\ scrieri sfinte, fic\ sentimentul de solidaritate social\
f\r\ concep]ie eshatologic\. `ntre membrii unui grup sau ai unei
SIDERIT - minereu prezent în z\- comunit\]i etnice.
c\minte sedimentare formate în lagune SINTERIZARE - procedeu utilizat
sau golfuri, având o concentra]ie de pe scar\ larg\ în metalurgia feroas\
pân\ la 48% fier, prezent în Ucraina pentru îmbun\t\]irea calit\]ii minereu-
(Pen. Kerci), S.U.A., nordul Spaniei etc. lui prin mic[orarea con]inutului în sulf
SIKH - religie ce a preluat ele- [i arsen. Prin ad\ugarea calcarului se
mente din hinduism [i islam, simplifi- ob]ine un sinter bazic, cocsul fiind uti-
când riturile [i p\strând un minim nece- lizat în cantit\]i mai mici.
sar: alegerea unui nume, ini]ierea, c\s\- SIONISM - doctrin\ ideologico-
toria, funeraliile. Minoritatea sikh pre- -politic\ [i mi[care na]ionalist\ ap\rut\
zent\ `n Punjab (India) a trebuit s\ fac\ la sfâr[itul sec. al XIX-lea, `n rândul
fa]\ presiunii comunit\]ii hinduis cât [i evreilor din Europa Central\ [i de Est,
celei musulmane, iar `n prezent sikh-ii extins\ ulterior `n Europa de Vest [i
cer cu insisten]\ un teritoriu indepen- America de Nord, fundamentat\ teore-
dent — Kh±listan („}ara celor puri“). tic de Th. Herzl `n lucrarea „Statul
SISTEM 292

evreiesc“. Dup\ `nfiin]area statului


Israel (1948), sionismul cap\t\ un
`n]eles mai larg, referitor la ac]iunile `n
sens na]ional ale evreilor.
SISTEM - complex de elemente
aflate în interdependen]\, care constitu-
ie un întreg organizat dup\ anumite
criterii. Sunt dou\ tipuri fundamentale
de sisteme: sisteme naturale (sistemul
solar, sistemele biologice etc.) [i sis-
temele create de om (sisteme econo-
Sistem de a[ez\ri
mice, sociale, filozofice, tehnice etc.).
Teoria general\ a sistemelor a fost ela- SISTEM DE CULTUR| - asoci-
borat\ în primele decenii ale sec. al ere de plante de cultur\ care depinde în
XX-lea (Ludwig von Bertalanfy). mare m\sur\ de condi]iile naturale [i
SISTEMATIZAREA TERITO - economice specifice [i care dau „culoa-
RIULUI - proces de organizare [i remo- rea“ câmpurilor cultivate.
delare complex\ a structurilor terito- SISTEM DE IRIGA}II - totalita-
riale [i a localit\]ilor, în scopul asi- tea construc]iilor hidrotehnice efectuate
gur\rii cadrului optim necesar desf\- pentru irigarea unei suprafe]e agricole.
[ur\rii activit\]ilor umane [i ridic\rii SISTEM DE TRANSPORT - set
permanente a standardului de via]\. complet al facilit\]ilor de transport via-
Sin: PLAN DE AMENAJARE COMPLEX| A bile într-un anumit areal, ce include
TERITORIULUI. toate facilit\]ile terminale, birouri,
SISTEMATIZAREA ZONELOR puncte de alimentare cu combustibili
FUNC}IONALE - activitate complex\ etc. Sistemul func]ioneaz\ legat de
de organizare a unit\]ilor teritoriale ca- re]eaua de transport [i permite valorifi-
racterizate printr-un profil economic pre- carea optim\ a c\ilor de transport [i a
dominant — industrial, agricol, forestier, facilit\]ilo