Sunteți pe pagina 1din 35

RAPORT PRIVIND STAREA SI

CALITATEA INVATAMANTULUI

SCOALA GIMNAZIALA VALEA


RAMNICULUI

AN SCOLAR 2019-2020

SEMESTRUL I

Nr.

Discutat in Consiliul profesoral din data de

Aprobat in Consiliul de administratie din data de

1
A. REZULTATE OBTINUTE DE ELEVI
1.Scolarizarea si frecventa :

o Elevi si prescolari inscrisi la inceputul semestrului :


o Prescolari :
o Primar :
o Gimnazial :
o Elevi ramasi la sfarsitul semestrului :
o Prescolari
o Primar :
o Gimnazial: 1
2.Miscarea elevilor :
 Primar :
o Veniţi:
o Plecati :
 Gimnazial :
o Veniţi :
o Plecaţi:

3.Starea disciplinara :

 Elevi cu note scazute la purtare :


 Bine : 0
 Intre 9- 7 =
 Sub 7 -=
4.Situatia la invatatura :
Promovabilitate
Invatamant primar :
Invatamant gimnazial :
Situaţie şcolară neîncheiată :
Învăţământ primar:
Învăţământ gimnazial:
Repetenţi:
 învăţământ primar :
 învăţămât gimnazial:

Rezultate pe transe de medii :


Invatamant primar
Promovati pe transe de medii :
 Insuficient :

2
 Suficient :
 Bine :
 Foarte bine :

Invatamant gimnazial
Promovati pe transe de medii :
 5 – 6,99-=
 7-8,99 =
 9-10 =
Corigenti :
o 1 obiect =
o 2 obiecte =
o 3 obiecte =
o 4 obiecte =
o Mai mult de 4 obiecte
Situatie scolara neincheiata :

5. Absente :
 Total : Motivate :
 Invatamant primar : Motivate :
 Invatamant gimnazial : Motivate :

B. ACTIVITATEA PERSONALULUI
DIDACTIC
1.Evaluarea cadrului didactic in procesul de instruire :
Cadrele didactice au fost evaluate prin asistenţe la clase, inspeciile curente, inspecţiile
speciale desfăşurate în şcoală. S-a realizat un număr de 15 asistenţe la clasă.
Toate cadrele didactice şi-au întocmit la timp şi cu rigurozitate documentele de proiectare,
respectând recomandările şi normele metodologice în vigoare.
În urma asistenţelor desfăşurate s-a constatat o bună pregătire metodică şi ştiinţifică a
cadrelor didactice .
2.Aprecierea efectelor instruirii prin administrarea unor probe de cunostinte.
Aprecierea efectelor instruirii s-a realizat prin aplicarea unor instrumente de evaluare cu rol
de diagnosticare, de identificare a diferitelor nevoi de instruire ale elevilor: teste predictive,
evaluări sumative, formative etc.
3.Programe şi actiuni de recuperare a cunoştintelor .
Permanent s-a avut în vedere acordarea de sprijin suplimentar elevilor cu dificultăţi de
invăţare, astfel încât aceştia să poată face faţă programei şcolare .
În acest scop s-au alcătuit programe şi s-au desfăşurat o serie de acţiuni menite să
prevină şi să combată eşecul şcolar .Printre acestea menţionăm :
 aplicarea unor strategii de instruire diferenţiată la clasă pentru elevii cu dificultăţi de
invăţare ;
 derularea unor ore de pregătire suplimentara pentru recuperare si remediere şcolară;
 stabilirea unor strânse legături cu familiile elevilor cu dificultăţi de invăţare .

3
4.Programe si actiuni de pregatire performanta a elevilor .
Pregatirea elevilor pentru performanţă s-a făcut conform programelor, planificarilor
calendaristice, fie în cadrul orelor alocate disciplinelor, fie în cadrul unor ore de pregătire
suplimentară, desfăşurate în afara programului sau în timpul vacanţelor şcolare.
Cadrele didactice au derulat programe şi actiuni de pregătire pentru :
 examenele naţionale ( Evaluarea Naţională) ;
 olimpiadele şi concursurile şcolare: limba română, matematică , limba franceză ,
geografie, educatie fizică.
5. Orientarea scolara si profesionala

S-a realizat în cadrul orelor de consiliere si orientare prin discuţii, dezbateri, aplicarea
unor chestionare, permanenta consiliere, îndrumare, informare a elevilor claselor a VIII-a cu
privire la metodologia de admitere la licee, organizarea lectoratelor cu părinţii .

6.Perfectionarea activitatii profesionale

În cursul primului semestru al acestui an şcolar, activitatea de perfecţionare s-a


concentrat în direcţia formării , prin paticiparea la cursurile de formare a Programului CRED-
NIVEL PRIMAR.Activitatea de perfecționare continuă pe semestrul I, an școlar 2019-2020, s-a
desfășurat în baza prevederilor Planului managerial și a obiectivelor propuse de ISJ Buzău.
Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel:

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;


 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a
consfătuirilor cadrelor didactice;
 prin participări la sesiuni de comunicări, prin participarea la cursuri de formare iniţială şi
perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade
didactice.
In cadrul Comisiilor metodice cat și a Cercurilor pedagogice s- au desfasuratlectii
demonstrative, mese rotunde sau susținere de referate cu scopul de a împărtăși din cunoștințele
acumulate și celorlalți colegi de catedră. Tot ca activitate de perfecționare poate fi considerată și
organizarea de activitătiextracurriculare cu ocazia diferitelor evenimente CRACIUNUL, 1
DECEMBRIE, activităti ce au fost organizate în toate structurile Școlii Gimnaziale Valea
Râmnicului, cu rezultate deosebite.

Cursuri de formare continua

Nr. Denumirea cursului Perioada Cadre didactice


Ctr

1. CRED-NIVEL PRIMAR DECEMBRIE SudituLenuța


2019
Radu Veronica
IANUARIE
2020 Strutu Paula

4
ANALIZA SWOT A ACTIVITATII DE FORMARE SI PERFECTIONARE

PUNCTE TARI
- Cadrele didactice sunt preocupate de perfecţionareşi formare continuă prin înscrierea la grade
didactice;
-95% dintre cadrele didactice au gradul didactic I
- Buna pregătire metodică şiştiinţifică a cadrelor didactice;
PUNCTE SLABE
- Slaba participare la cursuri de formare şi perfecţionare a unor cadre didactice;

OPORTUNITATI
- oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare
- oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii posuniversitare, etc
-fonduri alocate pentru activitatea de formare continua
7.Calificativele acordate cadrelor didactice cu prilejul inspectiilor scolare .
Cadrele didactice asistate în cadrul inspecţiilor curente la clasă au fost evaluate cu
calificativul "FOARTE BINE".

C. ACTIVITATEA DE CONDUCERE A SCOLII


1. Calitatea programelor manageriale si a analizelor efectuate .
Pe parcursul semestruluial I al anului şcolar 2019-2020 au fost întocmite în timp util
documentele manageriale ale şcolii, respectiv: Raport privind starea învăţământului an şcolar
2018-2019; graficul şedintelor Consiliului profesoral; Graficul şedintelor Consiliului de
administraţie; graficul asistenţelor la clasă; planurile manageriale ale comisiilor metodice şi ale
comisiilor pe probleme de lucru.
Aceste documente au fost dezbatute si aprobate in Consiliul profesoral, respectiv în
Consiliul de Administraţie .

2. Aplicarea principiilor organizatorice in realizarea procesului de invatamant .

Desfăşurarea procesului de învăţământ s-a realizat în concordanţă cu documentele


manageriale ale şcolii, instructiunile, procedurile I.Ş.J. Buzau , Legea Educaţiei Naţionale,
Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin O.M.E.N. nr. 5079 /2016, cu modificările şi completările ulterioare .

5
Pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ s-au elaborat şi aprobat la nivelul
şcolii diferite proceduri, s-au încheiat şi s-au derulat parteneriate cu instituţii locale, s-a
colaborat permanent cu Primăria Valea Ramnicului şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzau.
3. Incadrarea , normarea , salarizarea

Normarea, încadrarea, salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic


s-a facut cu respectarea planului –cadru, a legislaţiei în vigoare.
Statele de plata ale salariilor se intocmesc pe baza Statelor de personal avizate de I.S.J.
Buzau.

4. Eficienta controlului si a indrumarii


In semestrul I s-au efectuat următoarele controale sau inspectii tematice la nivelul unitatii de
invatamant :
Au existat doua INSPECTII TEMATICE efectuate de INSPECTORATUL SCOLAR
JUDETEAN BUZAU, ce au vizat:
1.Activitatea manageriala. Regulamnetul de organizare si functionare a unitatilor de
invatamant –evaluare realizata de inspector scolar –prof. IVAN CRISTINA
2.Gestionarea actelor de studii.Invatarea de-a lungul intregii veiti.Pregatirea Examenului
de Evaluare Nationala 2020 si -evaluare realizata de inspector scolar prof.LAPTOIU
DANIELA.
În general nu au fost identificate deficienţe, neregului, iar acolo unde au existat recomandări s-
au iniţiat demersuri pentru soluţionarea acestora .

5. Preocuparea pentru gestionarea si pregatirea patrimoniului , dotarea si autodotarea .


La nivelul şcolii a existat o permanentă preocupare pentru gestionarea, gospodărirea,
dotarea, autodotarea patrimoniului. .A fost reparat mobilierul şcolar, cu bani din fonduri
proprii. Au fost achiziţionate materiale de curăţenie pentru întreţinerea şcolii.

6.Colaborarea cu parintii , comunitatea locala pentru rezolvarea problemelor scolii.


Parteneriatul şcoală –familie la nivelul şcolii s-a concretizat prin: organizarea
lectoratelor cu parintii; implicarea părinţilor în diferite activităţi ale şcolii,participarea
reprezentanţilor părinţilor la şedinţele Consiliului de administraţie al şcolii; derularea unor
proiecte, activităţi comune la nivelul şcolii, al comunităţii, cu participarea părinţilor.

D. ALTE ACTIVITĂŢI LA NIVELUL ŞCOLII

1. ACTIVITATI METODICO-STIINTIFICE .

COMISIA METODICA A EDUCATOARELOR ( CIOCIRLAN GABRIELA )

Pentru sporirea eficienței actului didactic s-au realizat următoarele activități:

 Stabilirea componenței catedrei și a responsabilului comisiei.


 Analiza activității comisiei metodice din anul școlar 2018-2019.

6
 Stabilirea noilor reglemantări privind aplicarea Curriculumui învățământului
prescolar.
 Întocmirea planificărilor anuale și calendaristice. Avizarea lor de către
responsabilul comisiei metodice și a directorului.
 Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii
activ-participative;
 Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup:
 Organizarea de activităţi extracurriculare.
 Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale, proiecte didactice, portofolii,
teste;
 Colaborarea şcoală-familie
2.S-a urmărit apoi integrarea eficientă a evidențelor și documentelor școlare în activitatea
instructiv-educativă. Pentru acest obiectiv educatoarele s-au preocupat de:

o Completarea corectă a cataloagelor privind prezența zilnică a copiilor și condica de


prezenta.
o Pregătirea individuală a membrilor comisiei prin întocmirea proiectelor tematice si a
hărții proiectelor, a schițelor de lecție.
o La sfârșitul lunii septembrie în cadrul ședinței comisiei metodice am întocmit
Planificările anuale pe teme de studiu și pe nivele de vârstă si am anlizat mai multe
auxiliare din diferite edituri pentru a le procura pe cele mai acesibile grupei .
o In luna octombrie fiecare educatoare și-a prezentat Planificarea evaluarii inițiale pe cele
două săptămâni, comportamentele urmărite, rezultatele și centralizatorul evaluării inițiale.
3.Un altobiectiv urmărit pe parcursul anului școlar trecut a fost evaluarea copiilor cu scop
de orientare și optimizare a procesului de învățare. În acest sens, în luna septembrie,

o s-au stabilit și aplicat evaluările inițiale , baremele și descriptorii de performanță;


o s-au analizat rezultatele obținute și s-au discutat modalități de recuperare și dezvoltare;
4.În urma verificării documentelor și a asistențelor la oră s-au constatat următoarele

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preprimar s-a realizat prin dezvoltarea de


competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a

7
conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de recomandările primite din
partea inspectorului de specialitate.

Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform


planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. S-au întreprins activităţi de
observare a preşcolarilor, discuţii cu părinţii, copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate
pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura
dificultăţilor de învăţare şi adaptare. În lecţiile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat
tehnici de implicare individuală sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care
au condus la participarea efectivă a tuturor preşcolarilor la activităţile desfăşurate, aceştia
dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de
lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi
colective, a iniţiativei.Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare formativă şi sumativă. În
urma evaluărilor s-a constatat că preşcolarii deţin cunoştinţele prevăzute de programa preşcolară
şi dau dovadă de receptivitate.Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la activităţi şi disciplină
s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi educatoare.

5.Comisia metodică a educatoarelor s-a preocupat de formarea continuă a cadrelor


didactice . Astfel, în semestru I:

 Toate educatoarele au participat la Consfătiurea cadrelor didactice unde au


primit informații cu privire la completarea documentelor școlare, la portofoliul
educatoarei, la structura anului școlar, etc. de la Inspectorul de specialitate și de la
responsabilul cerculuipedagogic .
 Participare la cercul pedagogic G.P.P. Nr. 1 -Lumea Copilăriei -Rm Sărat.
 Lecție demonstrativă ,,Sunt un pui de românaș”- Nistor Nicoleta
 Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii
activităţilor didactice.
PROIECTE DERULATE ȘI PARTENERIATE CU ALTE INSTITUȚII

Doamnele educatoare au inceput derularea, în anul scolar 2019-2020 a proiectelor locale


si județene în partenerit cu Biserica Sf.Împărați Constantin și Elena –Parohia Satu Nou,
Cabinetul medical individual Vl.Rămnicului și cu G.P.N. Topliceni,G.P.N.Coțatcu, Școala

8
Gimnazială Nr. 2 Rm.Sărat, Muzeul Municipal Rm.Sărat, Sc. Gim .Oreavul,după cum
urmează:

Proiecte locale:,,Lăsați copii să vină la mine”-în parteneriat cu Parohia Satu Nou ,,Muzeul,
mai mult decăt palat”- în parteneriat cu Muzeul Municipal Rm.Sărat,,Vreau să cresc mare și
voinic”- în parteneriat cu Cabinetul medical individual Vl.Rămnicului ,,Să ne cunoastem istoria
patriei”- în parteneriat cu Sc. Gim .Oreavul

Proiecte județene:,,Curcubeul copilăriei”- în parteneriat cu G.P.N. Topliceni, G.P.N. Coțatcu, Școala Gimnazială
Nr. 2 Rm.Sărat

Pe semestrul I s-au desfășurat următoarele activități din cadrul proiectelor:

,,Dumnezeu are grijă de noi” și ,,Sfântul Nicolae,prietenul copiilor ” și Colinde de Crăciun”–Coordonator


Ciocărlan Gabriela

Lansarea proiectului ,,Curcubeul copilăriei” și activitatea ,,Să fim mai buni de sărbători!”, în parteneriat cu
Sc.Gim.NR.2 Rm Sarat - Coordonator Nadăsan Simina

,,Ce știm despre corpul nostru” și ,,Alimentația și sănătatea”-Coordonator Nistor Nicoleta

Vizită Cabinetul medical - Coordonator Nistor Nicoleta

,,Costume populare în prag de sărbătoare”-Responsabil Rosu Mihaiela

ACTIVITAŢILE EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE

În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a


centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin
utilizarea preponderentă a metodelor interactive, participative precum şi prin raportarea
problematicii la experienţele copiilor.Toate grupele au fost implicate în marcarea unor
evenimente importante cum ar fi: Ziua Naţională a României, Naşterea Domnului,Toamna
bogăție și culoare. În septembrie au fost organizate activități de tipul unor vizite,
drumețiii,plimbrăi,vizionări de filme cu tema: ,,Satul meu ieri și azi-Locul unde trăiesc ieri și
azi”, ,,Toamna în satul meu” În octombrie și noiembrie au fost desfăsurate activități
precum:,,Sărbătoarea Dovleacului”,Carnavalul Toamnei”, ,,Toamna-bogăție și culoare”,Din
obiceiurile noastre și ale altor popoare-Dragobete și Hallowen, Sfântul Andrei”

9
În decembrie cu ocazia sărbatorilor de iarnă, am organizat serbarea de Moş Crăciun și
Activități cultural artistice dedicate zilei de 1 Decembrie-,,Ziua Națională a Romăniei și
Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae.Pe tot parcursul semestrului, educatoarele au acordat o
importanță deosebită evolutiei și progresului individual la copiilor.

CONCLUZII

PUNCTE TARI :

- personalul didactic este calificat în proportie de 100%

-relaţiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi înţelegere,afectivitate;

-preşcolarii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de activitate;

-în cadrul comisiei metodice a educatoarelor colaborarea a fost eficientă, împărtăşindu-ne


reciproc din experienţa didactică;

-s-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de copii la resursele


de joc şi învăţare;

-fiecare educatoare a utilizat la grupă mijloacele electronice de învăţământ;

-au fost utilizate şi auxiliarele curriculare, caiete speciale pe domenii de activitate;

-au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru de evaluare;

-s-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au
fost organizate activităţi extracurriculare;

PUNCTE SLABE:

- comunicare deficitată în unele situații particulare părinte- cadru didactic;


- implicarea insuficienta a familiei in activitatea deeducare a copiilor;
- starea materiala precara și nivelul de cultura și instruire scazute ale unor familii;
- implicarea cadrelor didactice la concursuri prescolare,simpozioane;
COMISIA METODICA A INVATATOARELOR ( RADU VERONICA )

A. Managementul ariei curriculare

10
1. Existenta, structura si continutul documentelor proiective specifice ariei curriculare
Pe semestrul I al anului şcolar 2019/2020, comisia metodică a învăţătorilor şi-a propus
următoarele obiective:
 Asigurarea calităţii actului educaţional (întocmirea planificărilor calendaristice şi
semestriale; parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de
strategii activ-participative; folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;
învăţarea muncii cu calculatorul);
 Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar;
 Organizarea de activităţi extracurriculare;
 Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective;
 Participarea şi susţinerea de activităţi în cadrul cercului pedagogic;
 Procurarea sau confecţionarea unor materiale didactice;
 Colaborarea şcoală-familie.
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului primar s-a realizat prin dezvoltarea de
competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a
continuturilor programelor scolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate
de MEN, precum şi de recomandările primite din partea inspectorului de specialitate.

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee
activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice
proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând
cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul
ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă
de la sfârşitul ciclului primar.S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în
planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de instruire şi
autoinstruire să fie centrată pe elev.
În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea
optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi
dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în
direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne,
algoritmice , modelatoare, problematice.
În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în
grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a
tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi
colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli
stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei.
Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare (iniţială, formativă şi sumativă), fiind
însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB, B şi S. În urma evaluărilor s-a
constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau dovadă de
receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.
În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-au organizat serbări
şcolare, s-au dezbătut teme de circulaţie, de protejare a mediului înconjurător, teme sanitare. S-
au organizat drumeţii pentru observarea naturii, a fenomenelor naturii, de colectare a unor
materiale necesare orelor de abilităţi practice. Aceste activităţi au contribuit la adâncirea şi
completarea procesului de învăţământ, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinii elevilor.

11
Activităţile din cadrul comisiei metodice au fost parcurse conform graficului. Au avut loc
dezbateri, susţinerea unor referate şi a unor proiecte didactice model.
Fiecare învăţătoare a realizat o mapă sintetică a învăţătorului care acuprins: planuri cadru
pentru fiecare clasă , programele şcolare în vigoare, schema orară, proiecte de lecţii model pentru
fiecare disciplină, caietul învăţătorului, fişe de lucru şi teste de evaluare etapială, sumativă şi
standard, portofolii tematicela diferite discipline de învăţământ precum şi o bază de date în
format electronic.

2. Functionarea sistemului de comunicare intern/extern( intalniri de lucru, interasistente,


relatia invatator-profesor, relatia invatator-invatator, invatator-echipa manageriala,
comunicarea din cadrul catedrei)

Relatiile cadru didactic-elev:

 Relatiile se bazeaza pe respect reciproc , conduita civilizata, colaborare si intelegere,


afectivitate
 Elevii sunt incurajati in dorinta de autodepasire, atitudine pozitiva fata de studiu,
punctualitate, tinuta decenta, conduita morala
 Cadrele didactice cultiva la elevi atmosfera de munca, respectul reciproc, dorinta de afirmare
si autodepasire
Interactiunea pe verticala, profesor-elev, influenteaza in mod hotarator atmosfera din
clasa, cadrul didactic fiind acela care contribuie la marirea coeziunii sau care, dimpotriva, prin
atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului clasa. Din acest motiv, fiecare
învăţătoare a ales şi selectat modalităţile de comunicare adecvate unor situatii diverse. Acest
lucru a condus la mentinerea unui climat deschis in clasa de elevi (de cooperare, respect reciproc,
aprecieri sincere, familiaritate), precum si a unui climat angajat (control sistematic al temelor,
cunoştintelor etc., nivel ridicat de profesionalism si de cerinte: realizarea unor portofolii etc).S-
au întreprins activităţi de observare a elevilor, fiecare învăţătoare a încercat construirea unei
comunicări didactice pe un repertoriu comun cu al elevilor câştigând astfel în eficienţă şi calitate.
Permanent s-a ţinut cont de particularităţile individuale ale fiecărui elev. S-au derulat programe
de pregătire suplimentară, discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul copiilor, copiii au fost implicaţi
în situaţii de evaluare centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de
performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.Pentru a facilita
comunicarea elev/elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe grupe şi echipe de
elevi.Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie
permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice şi echipa
managerială. Materializarea lor s-a concretizat prin lectorate cu părinţii, organizate la nivel de
clase, la care au participat şi cadre didactice specializate (psihologul şcolii, profesori, asistenta
şcolii), consultaţii în cadrul comisiei metodice, consiliere cu eghipa managerială. În cadrul
comisiei metodice a învăţătorilor din şcoală colaborarea a fost eficientă împărtăşindu-ne
reciproc din experienţa didactică. A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii
comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice.S-a

12
realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au fost
organizate activitati extracurriculare.

3. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de invatamant si auxiliarelor


curriculare

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la


resursele de învăţare.Fiecare învăţătoare a utilizat la clasă mijloacele electronice de învăţământ.
În unele clase au existat în permanenţă un calculator pe care au fost construite lecţii în diferite
programe fiind folosite cu eficienţă la clasă.Au fost utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite
discipline de învăţămât. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de
reînvăţare. Elevii au fost implicati în alcătuirea de portofolii tematice.Membrii comisiei
întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată.

B. Eficacitatea educationala

1. Proiectarea si promovarea ofertei CDS ( disc. optionale, proiectare si promovare

În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei am constatat că materia


planificată pentru semestrul I la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral,
aplicându-se metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Elevii au fost încântaţi
de opţionalele derulate pe parcursul întregului an şcolar.
2. Sistemul de evaluare

            a. Strategii/criterii de evaluare utilizate

S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor


familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru
propriul proces de învăţământ.Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o
imagine cât mai autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi relizărilor
lor. Au fost utilizate metode precum: consemnarea de evenimente, liste de verificare,inventare ,
fotografii, inregistrări video şi audio. Criteriile evaluării au fost raportate la standardele de
performanţă ale sfărşitului de an şcolar. Ca şi bancă de date au fost utilizate: setul elevului
(mostre scrise : ciorne şi lucrări finale, inventarii şi liste de verificare, fotografii şi înregistrări
ilustrând diferite activităţi, liste de matematică şi mostre de rezolvare a unor probleme, portofolii
tematice, desene, compuneri,etc); setul de evaluare învăţător-elev ( lucrări ale elevilor,teste
redactate de învăţător, fişe de observaţie, caietul învăţătorului, sondaje de opinie, etc); teste
scrise; întâlniri învăţător-elev.

Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură
cu progresul realizat.

C. Managementul calităţii

          Plan de îmbunătăţire a calitatii activ. didactice

13
1. Optimizarea asigurarii calităţii prestaţiei didactice, (compararea fiselor de evaluare a
cadrelor didactice, intalniri de lucru)
Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice , pentru ca o şcoală să fie eficientă este
necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună iar
activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire şi curriculum.Evidenţiem consecvenţa
învăţătoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a conţinuturilor învăţării,
performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în
rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului
didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile,
competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor.Întâlnirile de lucru au fost centrate pe
strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor didactice.

 s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă,


 s-a creat un climat favorabil învăţării
 elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea elevilor pentru a reuşi
 s-au desfăşurat activităţi extracuricularecare să lărgească interesul elevilor în sensul
construirii de relaţii bune în şcoală.
 s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al dascălilor
 părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la procesul de
învăţământ
 sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi
 s-a realizat o mai bună colegialitate şi dezvoltare profesională a dascălilor
 s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă,
sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt
 s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a învăţătoarelor din
şcoală
2. Optimizarea strategiilor de evaluare

 s-a stabilizat un sistem de apreciere şi stimulente pentru elevi


 s-a realizat o monitorizare permanentă şi perseverentă (nu în salturi) a progresului elevilor la
toate disciplinele ( întărirea cerinţelor , valorilor convingerilor şi împărtăşirea lor în funcţie
de specificul fiecărui colectiv şcolar)
 s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii unitare
de evaluare
In cadrul comisiei metodice s-au sustinut urmatoarele activitati:

- Luna octombrie :Referat ,,Importanta lecturii in viata copiilor,,


- Luna noiembrie :Activitate practica ,,In lumea cartilor,, prof. Radu Veronica
- Luna decembrie :Activitati la fiecare clasa cu titlul ,,Marea unire de la 1Decembrie 1918, ,,In
asteptarea lui Mos Craciun,,
S-au desfasurat si cateva activitati din cadrul proiectelor derulate in acest an scolar:,,In lumea
cartilor,,din cadrul proiectului ,, Lumea cartilor –lumea mea,,in parteneriat cu Biblioteca
Municipala Corneliu Coposu din Rm Sarat,Oameni mari protejati natura ,din cadrul proiectului

14
Copii prietenii mediului inconjurator ,proiect in parteneriat cu Scoala Gimnaziala Gheorghe
Vernescu din Rm. Sarat, proiectul ,,Impreuna pentru natura ,, proiect educational in parteneriat cu
Scoala Gimn.Topliceni.
Cadrele didactice au participat la cursul de formare ,,Evaluarea elevilor in invatamantul
preuniversitar,,

Toate cadrele didactice au parcurs material ritmic și integral, aplicându-se metode și procedee
active-participative la fiecare disciplină de învățământ. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase
s-a realizat ținând cont de sistemul de relații între obiectivele operaționale, conținutul științific
vehiculat, strategii de predare, învățare și evaluare precum și competențele de la sfârșitul ciclului
primar. S-a încercat relaționarea și interrelaționarea acestor concept în planificarea materiei la fiecare
disciplină de învățământ pentru ca activitatea de instruire și autoinstruiresă fie centrată pe elev.
În lecțiile desfășurate la clasă, toți învățătorii au aplicat tehnici de implicare individual sau în
grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care a condus la participarea tuturor elevilor la
activitățile desfășurate, aceștia putând dobândi capacitate de cooperare, de sprijin și colaborare, de
primire și asumare de sarcini de lucru în echipă, de respectarea unor reguli stabilite, de asumare a
răspunderii individuale și colective.

. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE


Evidenţiez consecvenţa învățătorilor în abordarea centrată pe elev în obţinerea rezultatelor
măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare. Au fost aplicate teste de evaluare
cu prezentare de obiective operaționale, itemi, descriptori de performanță, rezultate obținute la
nivelul fiecărei clase. După aplicarea acestor teste s-au stabilit măsurile ce trebuie luate pentrur
educerea sau eliminarea greșelilor făcute de elevi.
Astfel,toți elevii ciclului primar au fost promovați la finalul semestrului I. Lucrările
realizate,testele de evaluare sunt păstrate în portofolii personale,fiind prezentate periodic
părinților.
5. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Învățătoarele sunt preocupate şi în acest an de formarea profesională,de folosirea unei


metodologii activ-participative.Se documentează asupra noutăţilor,cele mai interesante fiind puse
în practică.
În principiu s-a desfășurat o activitate fructuoasă în cadrul Comisiei metodice la nivel de
şcoală prin iniţiativăși implicare. Toate învățătoarele au participat la cercurile pedagogice care s-
au desfășurat .

6. RELAŢIILE CU FAMILIILE ELEVILOR ŞI REPREZENTANŢII COMUNITĂŢII


Pentru obţinerea rezultatelor la învăţătură s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi
cadrele didactice. Acest aspect al muncii educative s-a concretizat prin şedinţe şi lectorate cu
părinţii, organizate la nivelul clasei, consultaţii săptămânale cu părinţii care au solicitat.Consider
ca optimă relaţi aînvătăţor-părinţi, cei din urmă implicându-se real la viaţa clasei, oferind ajutor
ori de câte ori este nevoie.
7. CONCLUZII
 La sfârşitul semestrului I elevii claselor primare sunt bine pregătiţi,conform particularităţilor
individuale;
 Toţi elevii sunt promovaţi;

15
 Elevilor cu rămâneri în urm la învățătură li se acordă o atenție sporită;
 Munca depusa în acest semestru se poate caracteriza prin seriozitate și implicare;
 Promovarea optimă a exemplelor de bune practici;
 Relaţie bună / constructivă cu părinţii.

Puncte tari:
Posibilitateacadrelordidactice de a parcurge teme variate și de actualitate;
Schimbul de experiență;
Interrelaționare pozitivă prin comunicare,negociere;
Actualizarea strategiilor de predare;
Prelucrarea unor materiale noi;
Transferul de cunoștințe;
Informarea din surse variate;
Posibilitatea abordării creative.

Puncte slabe:
Planificarea unor teme care nu prezintă interes pentru toți;
Superficialitate în pregătirea materialelor;
Neimplicarea activă a tuturor membrilor comisiei;
Dificultăți de comunicare;
Lipsa unor dotărilor necesare.

Oportunități:
Perfecționarea continuă a cadrelor prin învățarea permanentă;
Ieșirea din ”tiparul curricular”;
Toți participanții pot oferi alternative valoroase de soluționare a tematicii;
Informatizare – actualizare;
Participarea necondiționată cu materiale proprii la fiecare temă;
Promovare apropriilor idei;
Posibilitatea testării cunoștințelor. ;

16
COMISIA METODICA A PROFESORILOR DIN ARIA CURRICULARA “ LIMBA SI
COMUNICARE “ (RESPONSABIL VOINEA MIHAELA )

Comisia metodică a ariei curriculare „Limbă şi comunicare” şi-a propus să desfăşoare activităţi
instructive şi educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării, al olimpiadelor
școlare și cel al Evaluării Naţionale.
Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor
didactice, bazate pe :
1. Cunoaşterea colectivelor de elevi;
2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări formative şi sumative cu
caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă;
3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;
4. Dorinţa de îmbunatăţire a relației de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev- cadru
didactic;
5. Motivaţie şi interes pentru dezvoltarea prestigiului școlii noastre.
Dintre activitǎţile realizate pe semestrul al I în cadrul ariei curriculare Limbǎ şi comunicare,
conform diagramei stabilite la începutul anului şcolar, amintim:
Catedra de LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ a avut în centrul activităţii obiective
precum:

- discutarea programei și a bibliografiei ;

- elaborarea testelor inițiale și finale ;

- selectarea manualelor ;

- asigurarea unui bogat material documentar;

- evaluarea permanentă și pregatirea suplimentară a elevilor care vor susține Evaluarea


Națională la disciplina Limba și literatura română (clasa a VI-a si a VIII-a).

Catedra de LIMBA ENGLEZĂ și-a propus spre atingere urmatoarele obiective majore :

- dezvoltarea capacității de exprimare orală și scrisă;

- dezvoltarea unor reprezentări culturale;

- cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze și a civilizatiei în spațiului cultural


anglofon.

S-a realizat în permanență evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei școlare și a
standardelor de performanță propuse, s-au realizat teste de evaluare diferențiate și fișe de lucrui
ndividuale, în funcție de nivelul real al elevilor, dându-li-se fiecăruia șansa de a se implica în
actul de predare-învăţare-evaluare.

Catedra de LIMBA FRANCEZĂ și-a propusurmătoarele obiective:

17
- dezvoltarea abilității de exprimare în scris și exprimare orală;

- dezvoltarea unor valori și atitudini pozitive față de conceptul de “francofonie”;

- dezvoltarea capacității de a înțelege și de a exprima gânduri, sentimente și fapte în limba


franceză;

- dezvoltarea abilităților de înțelegere interculturală.

La începutul anului şcolar, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii profesorilor din
catedră. În luna septembrie 2019 profesorii au participat la consfătuirile cadrelor
didactice.Membrii catedrei au participat la activitățile cercurilor pedagogice de specialitate, în
încercarea continuă de a se perfecționa și de a se alinia la exigenţele societăţii.S-au întocmit atât
planul managerial, cât şi planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare, au realizat
proiecte didactice.Tot în acest semestru Comisia Metodica ‘Limba si comunicare’ a desfăşurat
urmatoarele activitati:

 Analiza activităţii metodice din anul şcolar 2018 – 2019 ;


 Întocmirea planificarilor anuale, semestriale ;
 Întocmirea şi administrarea testelor de evaluare iniţială. Analizar ezultatelor.
 Sarbatorirea ‘Zilei Europene a Limbilor Straine ‘ -26 septembrie;
 ‘Ziua Educatiei, Ziua Profesorului’-5 octombrie;
 Participarea membrilor comisiei la activitate de perfectionare prin Cercuri pedagogice;
 ‘Thanksgiving Day’-Ziua Recunostintei, activitate pe clase-28 noiembrie;
 1 Decembrie – Ziua Naţională a României – moment literar artistic;
 Cerc pedagogic Limba franceza- 6 decembrie
 Pregatirea serbarii de Craciun- 19 decembrie
 Olimpiada Limba si literatura romana – faza pe scoala. Au participat 17 elevi, dintre
acestia 10 elevi s-au calificat pentru etapa urmatoare .
În primul semestru elevii au participatatat la olimpiada de limba şi literatura română cat si la
diverse activitati scolare si extrascolare.

OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA

-faza pe scoala-
Nr.

Crt. Numele si prenumele elevului Clasa Punctaj

1. DascaluLavinia a VIII-a 100 puncte

2. Mutu Georgiana a VIII-a 100 puncte

3. EnacheMiruna a VIII-a 100 puncte

4. Coman Diana a VIII-a 90 puncte

18
5. Bucur Cornelia a VIII-a 90 puncte

6. Neacsu Gabriela a VIII-a 90 puncte

7. Baciu Alexia a VIII-a 85 puncte

8. Marcosa Adelina a VI-a 85 puncte

9. Barbu Olimpiu a VI-a 85 puncte

10. MaimaducValentina a VII-a 85 puncte

11. Cristoiu Andreea a VII-a 80 puncte

12. Anton Laura a VII-a 75 puncte

13. Manea Nicusor a VIII-a 70 puncte

14. Serban Alexandra a VIII-a 70 puncte

15. Bratu Bogdan a VIII-a 65 puncte

16. Mutu Gabriela a VIII-a 65 puncte

17. Stanescu Emi a VII-a 50 puncte

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DIN ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ


ŞI ŞTIINŢE ( RESPONSABIL STOICA TUDORA )

În primul semestru al anului şcolar 2019-2020 activitatea profesorilor Comisiei Matematică și


Științe s-a proiectat şi desfăşurat pe trei coordonate:
 Activităţi curriculare
 Activități extracurriculare. Concursuri şi olimpiade şcolare
 Formare profesională continuă / perfecţionare
Obiectivele din programul managerial și programul de activități aprobate în cadrul
Comisiei metodice Matematică și Știinţe în anul şcolar 2019-2020, au fost concretizate prin
activitati specifice:
1. Pentru sporirea eficienței actului didactic s-aurealizat următoarele activități:
 Stabilirea componenței catedrei și a responsabilului comisiei;
 Analiza activității comisiei metodice din anul școlar 2018-2019;
 Întocmirea planificărilor anuale și semestriale. Avizarea lor de către responsabilul
comisiei metodice și a directorului școlii;
 Propuneri de activități/termen de realizare/responsabilități penrtu anul școlar 2019-2020;
 Participarea la activitatilecercurilorpedagogiceorganizatepe discipline;
 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru Evaluare Nationala la clasele VI-VIII,
pregătirea suplimentară a elevilor pentru participarea la concursuri şi olimpiade

19
asigurate de profesorii catedrei de matematică contribuie la optimizarea procesului
de învăţământ.

Puncte tari:

- Totimembriicomisieimetodice au predat la timp planificările aualesisemestriale,


cunosc noutățile cuprinse în noile Programe școlarepentruclaseleaV-a , a VI-asi a
VII-a

- Proiectarea activitatilor didactice şi conceperea strategiilor adecvate în concordanţă


cu particularităţile fiecărui colectiv de elevi.

- Planificările au fost individualizate în funcție de colectivul de elevi pe care îl


conduce fiecare professor

- intocmireagraficului de pregatiresuplimentara a elevilorpentru EN la claseleaVI-a si


a VIII-a darsipentruConcursurisiOlimpiade;

2. Un altobiectiv urmărit pe parcursul anului școlar trecut a fost evaluarea elevilor cu scop
de orientare și optimizare a procesului de învățare.
 Urmărirea progresului şcolar a avut ca punct de plecare aplicarea testelor iniţiale
cu valorificarea rezultatelor si planificarea evaluărilor scrise .
 S-au stabilit și aplicat evaluările inițialela clasa aV-a , baremele de corectare si notare
 S-au analizat rezultatele obținute și s-au stabilit.masuri pentru imbunatatirea activitatii, s-
au discutat modalități de recuperare și dezvoltare.

Puncte tari:
- Membrii comisiei metodice au organizat evaluările nițiale, formative, dar și summative la sfarsit de
capitol cu stabilirea unor masuri de recuperare, ameliorare și de zvoltare precum si evaluarile
semestriale;
- Notarea s-a facut ritmicpe tot parcursul semestrului corespunzator cu numarul de ore;
3. În urma verificării documentelor și aasistențelor la oră s-au constatat următoarele:
Puncte tari:

- In cadrul activitatilor demonstrative sustinute la nivelul comisiei metodice , profesorii au aratat o


buna stapanire a disciplinei predate si cunostinte actualizate in specialitate;
- Se folosesc strategii diverse, bine implementate in cadrul fiecarei lectii
- De asemenea, s-a incurajat invatarea centrata pe elev, invatarea in grup si invatarea in diferite
contexte ;
- Profesorii au asigurat materiale clare, lizibile si care au sporit calitatea informatiilor;
- Elevii au fost implicati in evaluare si li s-a oferit feed-back in legatura cu progresul realizat ;
4.Comisia metodică s-a preocupat de formarea continuă a cadrelor didactice .Astfel, în semestrul I:

 Formarea continua și perfecționarea cadrelor didactice a vizat atât activitățile metodico-


științifice realizate la nivelul comisiei dar si activitatile cercurilor pedagogice pe
discipline;

20
 Toţi membrii Comisiei Metodice au participat la activităţile metodice organizate la
nivelul ISJ Buzau: Consfătuirile cadrelor didactice, activităţile din cadrul Cercurilor
pedagogice, precum și a Comisiei metodice. ;
 Toate activităţile proiectate în graficul semestrial al Comisiei metodice au fost realizate în
concordanţă cu obiectivele propuse şi la termenele stabilite;
 Lectie demonstrativa la Biologie : Clasa a VI-a, “Digestia la om”- Noiembrie 2019-
prof Taras Dicuta;
 -Referat metodic:„Interdisciplinaritatea în aria curriculară matematică şi stiinţe ale
naturii”prof. Stoica Tudora.

5.PROIECTE DERULATE ȘI PARTENERIATE CU ALTE INSTITUȚII


 Concursul de matematică  ”MatePlus”este organizat de  Şcoala Gimnazială Valea
Ramnicului
6.CONCURSURI ȘCOLARE
 Olimpiada de matematica –etapa pe scoala: 16 decembrie 2019-18 ianuarie2020
 Rezultatele obtinute de catre elevii Scolii Gimnaziale Valea Ramnicului la Olimpiada de
Matematica – faza pe scoala – 17 decembrie 2019
 Clasa a V-a

Nr. Numele si prenumele elevului Punctaj total acordat Punctaj obtinut


crt.

1 Cojocariu Andreea 28p 10p

2 Burlacu Maria 28p 7p

3 Mocanu Elena 28p 6p

4 Mihaescu Petru 28p 5p

5 Pal George 28p 5p

6 Oprisan Lorena 28p 4p

7 Doni Cosmin 28p 2p

8 Iancu Angelica 28p 2p

9 Sandu Enrica 28p 2p

10 Pana Viviana 28p 1p

11 Popescu Robert 28p 1p

 Clasa a VI-a

21
Nr. crt. Numele si prenumele elevului Punctaj total Punctaj obtinut
acordat

1 Dobrin Mihai 28p 18p

2 Dumitru Alina 28p 9p

3 Pirvu George 28p 8p

4 Avram Dragos 28p 7p

5 Radu Robert 28p 7p

6 Iordache Alexandru 28p 6p

 Clasa a VII-a

Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj total Punctaj obtinut


acordat

1 Baltaretu Antonia 28p 11p

2 Costianu Daniela 28p 9p

3 Cristoiu Andreea 28p 5p

4 Maimaduc Valentina 28p 5p

 Clasa a VIII-a

Nr. crt. Numele si prenumele elevului Punctaj total Punctaj obtinut


acordat

1 Enache Miruna 28p 22p

2 Mutu Georgiana 28p 8p

3 Manea Nicusor 28p 4p

4 Coman Diana 28p 3p

COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DIN ARIA CURRICULARĂ ''OM ŞI


SOCIETATE ( RESPONSABIL PROF. NICOARA MARIA)

22
Comisia metodica ,,Om si societate’ si-a desfaurat activitatea pe baza unui program la
care si-au adus contributia toti membrii .

Obiectivele au fost urmatoarele:


• Proiectarea activitaii didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe unitatea de invätare 
• Predarea si insuirea cunostintelor folosind metode activ-participative 
• Evocarea evenimentelor importante din istoria naționala și a comunitäții 
• Respect și considerație pentru credinlța sträbunä și cultivarea spiritului de to1eranțä  religioasa 
• Integrarea elevilor minoritari in comunitatea șco1ara și locala 
• Pregätirea elevilor pentru concursurile și olimpiadele  șco1are 
• Dezbaterea temelor cercului pedagogic in cadrul comisiei metodice 
• Promovarea de material documentar și aplicativ 
• Promovarea, confectionarea și reconditionarea de material didactic 
• Indrumarea elevilor spre studiu individual

Comisia metodica ,,Om si societate” si-a desfaurat activitatea pe baza unui program la care si-


au adus contributia toti membrii .

Obiectivele au fost urmatoarele:


• Proiectarea activitaii didactice , cu accent pe unitatea de invätare 
• Predarea si insuirea cunostintelor folosind metode activ-participative 
• Evocarea evenimentelor importante din istoria naționala și a comunitäții 
• Respect și considerație pentru credinlța sträbunä și cultivarea spiritului de to1eranțä  religioasa 
• Integrarea elevilor minoritari in comunitatea șco1ara și locala 
• Pregätirea elevilor pentru concursurile și olimpiadele  șco1are 
• Dezbaterea temelor cercului pedagogic in cadrul comisiei metodice 
• Promovarea de material documentar și aplicativ 
• Promovarea, confectionarea și reconditionarea de material didactic 
• Indrumarea elevilor spre studiu individual

Planificarile și proiectarea activitätii didactice pe sem. I au fost intocmite și predate
la timp. Lectii1e au fost minutios pregätite la fiecare obiect al ariei curriculare, folosindu-se
de materiale didactice diverse și metode participative pentru a ușura dobândirea cunotinte1or
de cätre elevi. Copiii au fost antrenați in realizarea diferitelor proiecte,machete și portofolii 
cerute de  profesorii de istorie și geografie.

Activitati desfasurate:

 9 octombrie – comemorarea Holocaustului : prezentare Power-Point, concurs ”Nu avem


voie să uităm” prof.Jantea Aurelian
 31 octombrie-Ziua Internationala a MARII NEGRE sesiune de referate- resp.
prof. Nicoara Maria
 25 octombrie – prezentare Power-Point - Ziua Armatei Romane, -resp. prof. Jantea
Aurelian
 Saptamana Educatiei Globale ,cu tema ,,SCHIMBARILE CLIMATICE’’

23
 30 noiembrie-Sf. ANDREI-Datini si obiceiuri - resp. pr. Dristaru Horia
 1 decembrie – participare la actiunile dedicate Zilei Naționale a Romaniei , alaturi de
Primăria Valea Ramnicului -toti membrii comisiei
 decembrie-serbare scolara –Bucuria Craciunului

COMISIA METODICA EDUCATIE FIZICA SI SPORT ( RESPONSABIL ,


PROF.PORUMB RAZVAN )
Membrii acestei comisii, în anul Școlar 2019-2020 /Sem. I ,au desfășurat diverse
activități școlare și extrașcolare atingând obiectivele propuse în planul managerial al comisiei
metodice.Unul dintre obiectivele propuse a fost sporirea eficienței actului didactic.În ceea ce
privește acest obiectiv, pot spune că toți membrii comisiei au studiat aprofundat curriculum-ul
școlar,au selectat cu atenție materialele și mijloacele didactice,și-au întocmit corect planificările
calendaristice în raport cu metodologia recomandată,și-au elaborat proiectele pe unități de
învățare,au studiat documentele didactice și au stiut să adapteze resursele strategice și a
conținutului specific disciplinei la particularitățile de vârstă ale elevilor.

În ceea ce privește evaluarea,toți membrii comisiei au încercat să realizeze o cât mai


corectă și mai bună apreciere a elevilor,valorificând rezultatele curente în vederea construirii
unui demers reglator care să răspundă nevoilor identificate.Notarea elevilor a fost corectă și
ritmică.
Majoritatea membrilor comisiei s-au străduit să obțină rezultate cât mai bune la
concursurile școlare.Au participat cu elevii la concursuri,au selectat,au construit grupe de
pregătire,au aplicat un curriculum complementar pentru pregătirea elevilor capabili de
performanță.

S-au realizat următoarele activități în sem. al I-lea:

1.PORUMB RAZVAN- – Participare la cupa TIMBARK fotbal, unde s-a obținut mențiune
pe municipiu/ copiii clasei a IV-a

2.DUMITRACHE VASILE-crosul bobocilor/ locul I .masculin.locul I feminin

3.Locul II /ONSS cros

5.POPESCU OANA-5 octombrie-Ziua Educației-colaje și prezentare

-Mens sana in corpore sano

-1Decembrie,ziua națională a României-

ACTIVITATI DIRIGINTI ( RESPONSABIL , PROF. SAVA SORINA )

24
În semestrul I al anului şcolar 2019/2020, orele de dirigenţie de la învăţământul gimnazial au
avut ca reper tematica cuprinsă în modulele din planificarea calendaristică, cu adaptări datorate
unor situaţii impuse.
Astfel s-au parcurs teme de:
- Autocunoaştere şi dezvoltare personală
- Comunicare şi abilităţi sociale
- Managementul informaţiilor şi al învăţării
- Planificarea carierei
- Calitatea stilului de viaţă
În completarea acestora profesorii diriginţi au prelucrat la nivelul colectivelor de elevi
regulile exerciţiilor de evacuare în caz de incendiu şi cutremur.
Periodic au avut loc consultaţii individuale şi şedinţe cu părinţii unde s-au analizat
rezultatele la învăţătură şi disciplină, însă pe lângă acestea s-au dezbătut şi următoarele:

- Prelucrarea Regulamentului de Ordine Interioara al Școlii


- Planificarea, susţinerea şi evaluarea tezelor semestriale
- Informarea asupra metodologiei de Evaluare Naţională la clasa aVIII-a și a simulărilor ce
vor avea loc pe parcursul sem.II in cadrul intâlnirilor periodice cu părinţii şi elevii.
- Aplicarea şi interpretarea de chestionare tematice

In cadrul comisiei s-au desfășurat următoarele activități:


-s-au realizat
 Grafic ședințe consiliul clasei(proces-verbal de constituire a consiliului clasei)
 Grafic și tematica ședințe/lectorate părinți(Proces-verbal ședința cu părinții)
 Planificarea orelor de consiliere părinți
 Comitetul de părinți pe clasă
 Graficul activităților extracurriculare pe clasă
 Planificare consiliere și orientare
S-au aplicat chestionare privind orientarea școlară și profesională a elevilor claselor aVIII-
a și in urma interpretării acestora, prof. Drîstaru Horia, dirigintele clasei a VIII-a Valea
Râmnicului și-a propus să invite la orele de dirigenție persoane din diverse domenii de
activitate pentru a le oferi elevilor toate informațiile de care au nevoie in orientarea lor
școlară; astfel a fost invitată d-na avocat Boteanu Georgiana din cadrul Baroului Buzău.
- Voinea Mihaela, diriginte la clasa aVIII-a Oreavul, a suținut un referat cu tema
” Climatul educativ şi influenţa lui asupra formării personalităţii copilului”.

25
Colaborarea şcoală – familie a fost permanentă având ca obiective principale susţinerea
elevilor capabili de performanţă, medierea situaţiilor conflictuale şi susţinerea elevilor pentru
progresul şcolar.
Situaţiile speciale de tipul absenteismului, abaterilor disciplinare şi corigenţelor au fost
aduse la cunoştinţă familiilor prin informări scrise, urmare a întrunirii Consiliilor claselor şi a
Consiliului profesoral.
Activitatea profesorilor diriginţi a inclus şi completarea documentelor şcolare, înscrieri în
registrele matricole dar și identificarea elevilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii
deosebite în familie și indrumarea acestora pentru întocmirea dosarelor de acordare a rechizitelor
și burselor oferite elevilor aflaţi în dificultate.

Pentru o dezvoltare sănătoasă şi armonioasă a elevilor, pentru o integrare a acestora în


societate au avut loc:
-activităţi în cadrul proiectelor educative
-acţiuni caritabile
-activităţi extrașcolare

Informări asupra tipurilor şi rezultatelor activităţilor extraşcolare, precum şi date despre


formarea continuă a diriginţilor, au fost făcute de fiecare cadru didactic către comisiile de
specialitate.
Conform regulamentului şcolar toţi profesorii diriginţi au pregătit încheierea cursurilor, au
informat familiile despre rezultatele elevilor (completarea carnetelor de elevi, înştiinţări pentru
situaţii neîncheiate şi corigenţă).

PLAN DE MĂSURI

Planurile de activitate pentru semestrul II vor fi întocmite având în vedere şi includerea


următoarelor măsuri pentru eliminarea punctelor slabe si prevenirea eventualelor probleme care pot
apărea.

Nr. Obiectiv Măsuri Răspunde Termen


crt
.
Adaptarea strategiilor didactice la
nevoile educaţionale ale elevilor si
Cadre didactice Permanent
Pregătirea elevilor imbinarea activitatilor curriculare cu cele
1. la extracurriculare
nivelul standardelor
de calitate. Întocmirea graficului de pregătire Responsabili de Conform
suplimentară a elevilor şi urmărirea catedră graficului
modului de realizare.

26
Implicarea mai activă a familiei în viaţa Comitetul de Permanent
şcolii. părinţi
Conducerea. Conform
Îndrumarea şi controlul activităţii
Responsabili de graficului
didactice si al activitatilor extrascolare
catedră
Intensificarea acţiunilor educative Responsabil cu Conform
privind prevenirea violentei in scoala Activitatea plan de
educativă activitate
Colaborarea cu Poliţia de Proximitate şi Responsabil cu Conform
Îmbunătăţirea stării cu alte instituţii abilitate. activitatea Protocol de
2.
disciplinare a educativă colab.
elevilor. Informarea şi implicarea mai activă a Comisia Permanent
familiei în prevenirea abaterilor diriginţilor
disciplinare a elevilor.
Monitorizarea stării disciplinare şi Comisia Când este
aplicarea sancţiunilor conform diriginţilor cazul
regulamentului.
Perfecţionarea cadrelor didactice prin Responsabil cu Conform
Diversificarea cursuri pentru utilizarea tehnologiilor perfecţionarea ofertă CCD
3.
strategiilor didactice moderne şi a învăţării centrate
didactice pe elev.

Activităţi metodice la nivel de catedre Responsabili de Conform


precum lecţii deschise, interasistenţe etc. catedră plan de
activitate
Monitorizarea şi Îndrumarea şi controlul activităţii Conducere Permanent
controlul activităţii instructiv educative.
pentru creşterea Monitorizarea şi evaluarea activităţii
4. calităţii procesului personalului în concordanţă cu
Conducere Permanent
instructiv-educativ rezultatele obţinute

ACTIVITATI EDUCATIVE ( RESPONSABIL , PROF. SAVA SORINA )

Desfășurarea procesului instructiv-educativ constă în îmbinarea activităţilor şcolare cu


activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative, permițând manifestarea creativităţii
întregului grup de elevi, a relaţiilor creative, astfel cadrul didactic putându-și afirma spiritul
inovator, creativitatea didactică, totodată atrăgându-i si pe elevi. Dezvoltarea personalității
elevilor este preocuparea primordială a invatatorilor si profesorilor în scopul modelării întregii
activități psihice a elevilor și a conduitei acestora conform cerințelor societății în care se trăiesc.

27
Activităţile extracurriculare sunt activităţi complementare activităţilor de învăţare realizate
în clasă, urmăresc lărgirea şi adâncirea informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale
ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util,
contribuind la formarea personalităţii. În acest sens şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip
de activitate care îmbracă cele mai variate forme. Aceste activități au ca scop dezvoltarea unor
aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut,
cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, oferirea de suport pentru reușita școlară în
ansamblul ei.Activităţile extracurriculare vizează, de regulă, acele activităţi cu rol complementar
orelor clasice de predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. Pot fi excursii şi vizite la muzee,
cinematografe, teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la instituţii publice sau alte obiective
de interes comunitar, pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi artistice, de hobby, cluburi
tematice şi echipe sportive, pot fi activităţi legate de un ziar sau post de radio al şcolii, activităţi
legate de protecţia mediului, sau chiar activităţi legate de consilii ale elevilor.

Mijloacele extracurriculare îndeplinesc o funcţie complementară în raport cu instruirea


şcolară, lărgind orizontul elevilor şi constituind o bază temeinică pentru însuşirea conţinutului
instruirii şcolare. Este vital ca activităţile extracurriculare, eliberate de constrângerile programei
şcolare, să se ghideze după principiile interdisciplinarităţii pentru a contribui în mod real la
formarea deplină a personalităţii elevilor şi la pregătirea lor pentru viaţă și după principiile
educației nonformale. Experienţele trăite de elevi în afara lecţiilor au, nu numai un caracter
cognitiv, ci şi moral-afectiv şi estetic. Integrarea acestor experienţe presupune o îmbogăţire a
culturii etice şi estetice, dar şi a noastră, a cadrelor didactice. Ca activităţi complementare, cele
extracurriculare, prezintă unele particularităţi ce se referă la participarea elevilor, la conţinutul şi
durata lor, la formele de organizare şi metodele folosite. Ca forme de organizare, învăţământul
din şcoala noastră a ales unele elastice, ingenioase şi cu caracter recreativ, oferindu-le în acest fel
elevilor noştri câmp deschis manifestării spiritului de iniţiativă din partea lor.

Cele mai frecvente beneficii ale activităţilor extracurriculare pot fi grupate după cum urmează:

 activizarea copiilor, dezvoltarea unei atitudini proactive;

 integrarea copiilor într-un colectiv, dezvoltarea spiritului de echipă şi experienţa lucrului


în echipă;

 creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii, autocunoaştere;

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare;

 creşterea interesului pentru şcoală în general, stimularea interesului pentru cunoaştere în


general;

 descoperirea şi dezvoltarea talentelor şi aptitudinilor copiilor;

 experienţă, îmbunătăţirea CV-ului, în cazul activităţilor de voluntariat;

28
 dezvoltarea unei atitudini deschise, tolerante, umaniste şi ecologiste;

 dobândirea abilităţilor practice în situaţii concrete, utile pentru viaţă;

 capacitatea de a se adapta uşor unor situaţii noi, dezvoltarea unor comportamente


adecvate social pentru situaţii uzuale;

 îmbunătăţirea relaţiei cu profesorii, crearea unei legături mai apropiate între cadre
didactice şi copii;

 îmbunătăţirea relaţiei cu părinţii;

 crearea unei legături mai strânse între familii, copii şi reprezentanţii şcolii sau şcoala ca
instituţie;

 supravegherea copiilor.

Activități desfășurate la ciclul primar/ gimnazial


Nr DESCRIEREA
Crt LUNA TIPUL SI TEMA ACTIVITATII RESPONS. ACTIVITATII
,,Primul clinchet. Bun venit la şcoală!”- Directorul Pregatirea materialelor
festivitatea de deschidere a anului școlar.
1. Cadrele Referate
SEPTEMBRIE - Ziua limbilor europene- didactice
expozitie
Diversitate lingvistică în context Prof. de lb.
european straine si de lb.
romana

Ziua Mondială a Educaţiei – program Cons. ed. Prezentări Power Point


de activități cultural-artistice, concursuri
2. OCTOMBRIE de cultură generală, scriere caligrafică, Toti dirigintii Discuţii
si invatatorii Desene
prezentări
Chestionare

16 noiembrie Consilierul Dezbateri


educativ, Concurs de slogane
– Ziua internaţională a toleranţei- diriginti, Compuneri
Intoleranţa nu va fi tolerată! Desene
invatatori
A patra zi de joi din luna noiembrie – Prof. limba Prezentări Power Point
3. NOIEMBRIE Ziua Recunostintei Dezbateri, compuneri
engleza
Desene
Recunoştinţa – virtutea sufletului nobil

Săptămâna educației globale :

” Schimbările climatice !”
 Ajutați Pămantul să zâmbescă ! –

29
expoziție de desene, Consilierul
 „Influența schimbărilor climatice asupra educativ, Panouri tematice
naturii”-PPT, expoziție de desene. diriginti, Jocuri de rol
invatatori,
 „Schimbările climatice și evoluția Prezentări Power Point
omului.”- vizionare film Prof. de Desene
 „Cum să salvăm clima ? Educația e geografie Machete
cheia?”- postere cu mesaje ecologice
 „Efectele schimbărilor climatice” –
masa rotundă, eseuri.
 „Incălzirea globală- cauze și efecte.”-
prezentare referate, expoziție de desene
 „Poluarea, factor decisiv în schimbările
climatice” realizare de machete.

Cons. Ed. Expozitii cu desene,

1 Decembrie- Ziua Națională a Prof. de Spectacol omagial,


României lb.romana,
4. DECEMBRIE istorie, desen, recital de poezii si
muzica cântece patriotice

Cons. ed. ,
prof. de
Crăciunul – Darul bucuriei Spectacol festiv
muzica , lb.
romana, Traditii si obiceiuri
religie, desen

TABEL cu proiectele care participă la concursul de proiecte pentru includerea în CAEJ,


CAER/CAERI, CAEN, ediția 2020

Nivelul Domeniul Bugetul Nr.


Nr. Titlul proiectului/ solicitării Nr. de înregistrare activității proiectu participan
crt. Ediția/ pentru al proiectului în principale lui ți (elevi,
Tip de participare (direct, indirect, includerea unitatea şcolară (conform (autofin cadre
on-line) în Secvența 7. B3. anțare/ didactice,
calendar, din Formularul finanțar părinți,
ediția 2020 deaplicație) e MEN) alte
persoane)
I. JUDEȚENE
1. „Curcubeu și copilărie”,ed. județean 868/30.09.2019 Cultural- - 77
I, participare directă artistic,tradiții,
obiceiuri

30
2. „Primii pași” județean 865/30.09.2019 Cultural- - 65
ed.I, participare directă artistic,
literatură
3. „Copiii-prietenii mediului județean 863/30.09.2019 Ecologie şi - 87
înconjurător”, ed.I, protecţia
participare directă mediului
4. „Biblioteca, o lume a județean 872/30.09.2019 Cultural- - 37
cărților”, ed.I, participare artistic,
directă literatură
5. „MatePlus” județean 866/30.09.2019 Științific - 110
ed.II, participare directă
6. „Gramatica-text și județean 864/30.09.2019 Științific - 80
context”, ed.I, participare
directă
7. „Natura,darul lui D-zeu județean 879/30.09.2019 Ecologie şi - 105
pentru om” ed.II, protecţia
participare directă mediului
8. „Educație și olimpism”, județean 869/30.09.2019 Sportiv - 60
ed.I, participare directă

ACTIVITATEA CONSILIULUI ELEVILOR

In semestrul I al anului şcolar 2019-2020, Consililul şcolar al elevilor s-a întrunit ori de
câte ori a fost necesar. La şedinţe nu fost prezenţi toţi reprezentanţii claselor.
Consiliul elevilor s-a implicat în desfăşurarea unor activităţi precum:
 Campania Globală pentru Educaţie
PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI
Reprezintă o preocupare permanenta a colectivului de cadre didactice. Aceasta se realizează
prin :
 Discutii, dezbateri în cadrul orelor de consiliere şi orientare
 O strânsă legatură cu familia, mai ales în cazul elevilor predispuşi la acţiuni de violenţă .
 O permanentă colaborare cu instituţiile locale: Poliţia, Poliţia locală, Primăria Valea
Ramnicului .
PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII
Se realizează prin: integrarea copiilor cu dificultăti de învăţare în procesul instructiv-
educativ, adaptarea metodelor de lucru, a demersului didactic la nevolile şi interesele elevilor,
recurgerea, la nevoie la strategii de diferenţiere, valorizarea în cadrul procesului didactic şi a
activităţilor educative desfăşurate la nivelul şcolii a tuturor elevilor, promovarea unor proiecte şi
programe educative care vizează educaţia pentru drepturile omului, drepturile copilului,
combaterea xenofobiei , a discriminarii, a bullying-ului etc .
.
 continuarea derulării proiectului educational „STOP BULLYING-ULUI ÎN ŞCOALA
MEA!, prin care s-a urmărit educarea tinerilor în spiritul respectului pentru toleranţă,

31
drepturile omului, aprecierea diversităţii , combaterea intoleranţei , a discriminării, a
xenofobiei.

COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII ( RESPONSABIL


ZAMFIROIU ELENA )

ȚINTE STRATEGICE:
1. Marirea gradului de atractivitate a lectiilor prin aplicarea metodelor didactice moderne în
scopul atragerii elevilor şi a creşterii motivaţiei pentru învăţare (jocuri de rol, filme
didactice, postere, imagini video, prezentări POWER POINT)
2. Obținerea de rezultate bune la Evaluarile Naționale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și
cresterea procentului de promovabilitate la Evaluarea Nationala clasa a VIII-a;
3. Monitorizarea graficului de pregatire suplimentara a elevilor clasei a VIII-a pentru
Evaluarea Nationala;
4. Implicarea si atragerea elevilor in activitati si proiecte extracurriculare (concursuri,
excursii, activitati de voluntariat etc.)
5. Identificarea elevilor cu dificultăți de învățare şi utilizarea învățării diferenţiate, în
cadrul orelor de curs;
6. Aplicarea si interpretarea chestionarelor referitoare la calitatea educatiei;
7. Monitorizarea si evaluarea calitatii activităților din săptămâna ”Școala altfel”;
8. Monitorizarea activității didactice prin asistențele la ore (grafic de asistențe pe arii
curriculare);
9. Realizarea unor întâlniri si interasistențe la ore între profesorii care predau la gimnaziu și
cei de la nivel primar;
10. Continuarea încărcării pe platforma ARACIP a documentelor solicitate;
11. Analiza periodică a activităţi şcolii în cadrul CEAC;
12. Verificarea portofoliilor comisiilor metodice și de lucru;
13. Promovarea imaginii scolii prin diseminarea activitatilor desfasurate;
14. Participarea cadrelor didactice ale scolii la activitatile de formare, dar si la activităţi
ştiinţifice: cercuri metodice, studii de cercetare, publicaţii, simpozioane, sesiuni de
comunicări ştiinţifice, conferinţe;
15. Încheierea de parteneriate cu instituții interesate de educația școlară;

Comisia de pregătire suplimentară a elevilor .


S-a constatat preocuparea cadrelor didactice pentru pregătirea suplimentară a elevilor, atât
pentru prevenirea eşecului şcolar, cât şi pentru stimularea performanţei, pentru pregătirea în
vederea participării la olimpiadele şi concursurile şcolare, pentru evaluările naţionale.

32
Pregătirea suplimentară se face după un grafic stabilit, aprobat la nivelul comisiilor metodice.
Securitatea şi sănătatea în muncă
Activitatea Comisiei de Securitate şi Sanatate in Munca din semestrul I, anul scolar 2019-2020 s-a
concretizat în:
 Efectuarea instructajului introductiv general pentru personalul nou angajat şi al
instructajului periodic pentru restul personalului şi completarea fişelor de protecţie a
muncii;
 Toate structurile scolare au autorizatie de functionare;
 efectuarea instructajului introductiv general pentru elevi;
 procurarea dosarelor medicale pentru tot personalul şcolii;
 efectuarea controlului medical de către tot personalul şcolii şi completarea dosarelor
medicale;
 procurarea materialelor necesare informării şi instruirii din punct de vedere al protectiei
muncii;
 elaborarea Planului de Masuri pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca pentru
anul scolar 2019-2020;
 elaborarea instructiunilor proprii de securitate şi sanatate in munca
 verificarea instalatiilor şi tablourilor electrice sa corespunda normativelor de protectie a
muncii;
 verificarea prizelor de impământare conform N.S.S.M. 111
În semestrul I din acest an scolar nu au fost semnalate incidente neplăcute în şcoală care să
pericliteze sănătatea şi securitatea elevilor sau a personalului didactic.

P.S.I.

Scurtă prezentare descriptivă a activităţii


In semestrul I din anului şcolar 2019-2020 Comisia de Prevenire şi Stingere a incendiilor din
cadrul scolii si-a desfasurat activitatea conform graficului întocmit, şi a urmărit atingerea
obiectivelor propuse.Din fericire nu au avut loc incidente in cadrul unitatii.A existat o stransa
colaborare între cadrele didactice, managerul unitatii şi responsabilul comisiei PSI. Diriginţii au
prelucrat elevii la orele de dirigentie, avand diverse tematici cu privire la apararea impotriva
incendiilor şi a cutremurelor.

Lista activităţilor desfăşurate in semestrul I:

1. Întocmirea planului de muncă pentru anul şcolar 2019-2020


2. Stabilirea sarcinilor membrilor comisiei
3. Verificarea efectuarii instructajului referitor la prevenirea si stingerea incendiilor pentru
personalul scolii.
4. Verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea scolii
5. Asigurarea bunei functionari a instalatiilor sanitare, de iluminat si de incalzire.
6. Verificarea insusirii normelor PSI de catre cadrele didactice , personalul de ingrijire si de
catre elevi
7. Prezentarea de material informativ referitor la anumite situatii de urgenta
8. Organizarea unei alarmari – simulare de incendiu

33
9. Organizarea unei alarmari – simularea unui cutremur.
Analiza SWOT a activităţii comisiei
Puncte tari:

- Organizarea activitatilor de prevenire si de stingere a incendiilor


- Informarea angajatilor cu privire la prevederile legislative PSI
- Informarea elevilor cu privire la prevederile legislative PSI
- Completarea de catre responsabilul PSI a carnetelor
- Asigurarea conditiilor necesare desfasurarii activitatilor didactice in conditii
normale
- Desfasurarea de activitati de preventie PSI
- Elevii si cadrele didactice respecta Regulamentul de organizare si functionare
- Paza cu personal autorizat a redus riscurile
Puncte slabe :

- Finantarea minimala a activitatilor PSI


- Legislatie si documentatie prea stufoasa
- Nerealizarea activitatilor in colaboare cu IGSU Buzau
Oportunitati:

- Cresterea gradului de implicare a cadrelor didactice si a elevilor in activitati


extrascolare
- Stabilirea de relatii de cooperare intre Scoala Gimnaziala Valea Ramnicului si
autoritatile publice : IGSU si Primaria Valea Ramnicului
Amenintari  :

- Aducerea de catre elevi a unor substante cu risc de incendiu


- Nerespectarea regulilor de prevenire si de stingere a incendiilor poate duce la
provocarea unor incendii cu urmari grave.
 CONCLUZII

Analizand, în ansamblu, activitatea şcolii, desfăşurată pe semestrul I, pot fi trase următoarele


concluzii :
 Puncte tari :
 profesionalismul cadrelor didactice;
 preocuparea cadrelor didactice pentru formare continuă, perfecţionare;
 încadrarea în cea mai mare parte cu personal didactic titular şi calificat ceea ce asigură
eficienţa şi continuitatea actului didactic;
 programele educative diverse desfăşurate la nivelul şcolii;
 numeroasele protocoale de colaborare, parteneriate încheiate cu diverse instituţii.
 preocuparea pentru crearea unui climat de siguranţă si securitate la nivelul şcolii.
 Preocuparea pentru promovarea imaginii şcolii.
 Rezultate foarte bune obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare.
 Puncte slabe :

 nu s-a reuşit obţinerea unei finanţări ERASMUS +;


 nu s-a reuşit obţinerea titlului de şcoală europeană.
 Oportunitati ;

34
 baza materială a şcolii, utilităţile cu care este dotata scoala ;
 cadre didactice motivate , preocupate să promoveze un act didacic de calitate.
 Amenintari :
 scăderea populaţiei şcolare ;
 discreditarea imaginii şcolii şi a dascălilor de către media;
 concurenta cu scolile din imediata apropiere;
 proliferarea violenţei în mediul şcolar;
 insuficienta implicare a familiei, a părinţilor în problemele şcolii;

Recomandari :
 crearea unui parteneriat solid scoala –familie-comunitate care sa functioneze exclusiv in
interesul elevilor ;
 realizarea la timp si intr-un mod corespunzator a tuturor documentelor de proiectare ;
 cresterea preocuparii pentru prevenirea esecului scolar, dar si pentru stimularea
performantei;
 cresterea preocuparii pentru imbunatatirea si intretinerea bazei materiale a scolii .
 construirea unor relatii la nivelul scolii bazate pe colaborare, competitivitate, echilibru ,
respect reciproc .
 continuarea preocupărilor pentru obţinerea unui grant ERASMUS+ si a titlului de Şcoală
Europeană.
Director,
Prof. Ilie Simona

35