Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA GIMNAZIALA VALEA RAMNICULUI

Comuna Valea Ramnicului, JudetulBuzau


Tel/fax/0238574641
Email:scoalavalearamnicului@gmail.com

RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA METODICĂ „LIMBĂ ŞI COMUNICARE”
AN SCOLAR 2019-2020, SEM. I

Comisia metodică Limbă şi comunicare şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi


educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la
evaluarea naţională.
Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice,
bazate pe :

1. Cunoaştereacolectivelor de elevi;
2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări formative şi sumative cu
caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă;
3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;
4. Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev-
cadru didactic;
5. Motivaţie şi interes pentru adaptarea si dezvoltarea prestigiului organizatiei noastre
furnizoare de educaţie;
6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi
aplicarea lor în teme.
Catedra de LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ aavutîncentrulactivităţiiobiectiveprecum:
- discutareaprogrameiși a bibliografiei ;
- elaborareatestelorinițialeși finale ;
- selectareamanualelor ;
- asigurareaunuibogat material documentar;
- evaluareapermanentășipregatireasuplimentară a elevilor care vorsusțineEvaluareaNațională la
disciplinaLimbașiliteraturaromână (clasa a VI-a si a VIII-a).
Catedra de LIMBA ENGLEZĂ și-a propusspreatingereurmatoareleobiectivemajore :
- dezvoltareacapacității de exprimareoralășiscrisă;
- dezvoltareaunorreprezentăriculturale;
- cultivareainteresuluipentrustudiullimbiienglezeși a civilizatieiînspațiuluicultural anglofon.
S-a realizatînpermanențăevaluareaelevilorprinteste elaborate conform programeișcolareși a
standardelor de performanțăpropuse, s-au realizatteste de evaluare
diferențiateșifișe de lucruindividuale, înfuncție de nivelul real al elevilor, dându-li-
sefiecăruiașansa de a se implicaînactul de predare-învăţare-evaluare.
Catedra de LIMBA FRANCEZĂ și-a propusurmătoareleobiective:
- dezvoltareaabilității de exprimareînscrisșiexprimareorală;
- dezvoltareaunorvalorișiatitudinipozitivefață de conceptul de “francofonie”;
- dezvoltareacapacității de a înțelegeși de a exprimagânduri, sentimenteșifapteînlimbafranceză;
- dezvoltareaabilităților de înțelegereinterculturală.
La începutulanuluişcolar, s-a stabilitcadrul general de organizare a activităţiiprofesorilor din
catedră. Înlunaseptembrie 2019profesorii au participat la
consfătuirilecadrelordidactice.Membriicatedrei au participat la activitățilecercurilorpedagogice
despecialitate, înîncercareacontinuă de a se perfecționași de a se alinia la exigenţelesocietăţii.
S-au întocmitatâtplanul managerial, câtşiplanificărilecalendaristiceşiproiecteleunităţilor de
învăţare, au realizatproiectedidactice.
TotînacestsemestruComisiaMetodica ‘Limba si comunicare’ a desfăşuraturmatoareleactivitati:
 Analizaactivităţiimetodicedinanulşcolar 2018 – 2019 ;
 Întocmireaplanificariloranuale, semestriale ;
 Întocmireaşiadministrareatestelorde evaluareiniţială. Analizarezultatelor.
 Sarbatorirea ‘Zilei Europene a Limbilor Straine ‘ -26 septembrie;
 ‘Ziua Educatiei, Ziua Profesorului’-5 octombrie;
 Participarea membrilor comisiei la activitate de perfectionare prin Cercuri pedagogice;
 ‘Thanksgiving Day’-Ziua Recunostintei, activitate pe clase-28 noiembrie;
 1 Decembrie – Ziua Naţională a României – moment literar artistic;
 Cerc pedagogic Limba franceza- 6 decembrie
 Pregatirea serbarii de Craciun- 19 decembrie
 Olimpiada Limba si literatura romana – faza pe scoala. Au participat 17 elevi, dintre
acestia 10 elevi s-au calificat pentru etapa urmatoare (anexa 1).
Înprimulsemestruelevii au participatatat la olimpiada de limbaşiliteraturaromână cat si la diverse
activitatiscolare si extrascolare.Activitatea de predare-învăţare a profesorilor s-a
realizatprinfolosireaunormetodetradiţionale (prelegerea, lectura, conversaţia), alături de cele
moderne (investigaţia de textliterar, dezbaterea, problematizarea).
Petotparcursulanuluişcolars-aurealizat forme diverse de evaluareîn scopul şi în direcţia stimulării
învăţării eficiente.
In general, obiectivelepropuse de ComisiaMetodica “LimbasiComunicare”, la
inceputulanuluiscolar 2019-2020, au fostatinse.

ResponsabilCM ,
Prof. VoineaMihaela

ANEXA 1
TABEL NOMINAL
CU ELEVII CARE AU PARTICIPAT LA
OLIMPIADA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA
-fazapescoala-

Nr.
Crt Numelesiprenumeleelevului Clasa Punctaj
.
1. DascaluLavinia a VIII-a 100 puncte
2. Mutu Georgiana a VIII-a 100 puncte
3. EnacheMiruna a VIII-a 100 puncte
4. Coman Diana a VIII-a 90 puncte
5. Bucur Cornelia a VIII-a 90 puncte
6. Neacsu Gabriela a VIII-a 90 puncte
7. Baciu Alexia a VIII-a 85 puncte
8. MarcosaAdelina a VI-a 85 puncte
9. BarbuOlimpiu a VI-a 85 puncte
10. MaimaducValentina a VII-a 85 puncte
11. CristoiuAndreea a VII-a 80 puncte
12. Anton Laura a VII-a 75 puncte
13. ManeaNicusor a VIII-a 70 puncte
14. Serban Alexandra a VIII-a 70 puncte
15. BratuBogdan a VIII-a 65 puncte
16. Mutu Gabriela a VIII-a 65 puncte
17. Stanescu Emi a VII-a 50 puncte