Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 12. 01. 2016


ȘCOALA: Școala Gimnazială „Alexandru Roman” Aușeu
PROFESOR: Farcalău Ioana-Raluca
CLASA: a V-a
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: Cazurile substantivului. Nominativul; funcții sintactice: subiectul numele predicativ.
TIPUL LECȚIEI: de formare de priceperi și deprinderi
OBIECTIVE:
OBIECTIVE OPERAȚIONALE

a) Cognitive:
La sfârșitul orei elevii vor fi capabili:

O1:să definească noţiunea de caz;


O2:să precizeze cazurile substantivului;
O3:să identifice substantive care stau în cazul nominativ;
O4să precizeze întrebările la care răspund substantivele aflate în cazul nominativ.

b) Afective:
Oa: Să participe activ la ora de limba română;
Ob:să-şi cultive interesul pentru utilizarea corectă a limbii române în diverse situații de comunicare;
Oc:să introducă cunoştintele acumulate în propriul sistem de valori.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode și procedee: Metode şi procedee: se vor folosi, alternativ sau combinat, metode şi procedee precum: conversaţia euristică, exerciţiul, explicaţia, lucrul cu
manualul, rebusul.

Mijloace de învăţământ și materiale didactice:


- Limba română manual pentru clasa aV-a, Ed Humanitas Educațional, București 2013
- Limba română manual pentru clasa a V-a, Ed. All Educational, București, 2005
- Limba și literatura română auxiliar pentru clasa aV-a, Ed. Delfin, București, 2015
- Gramatică 5 Fișe de lucru, Ed Paralela 45, Pitești, 2014
- Metodică
- tabla, fișe de lucru, cretă colorată.
MOMENTELE TIMP/MIN ELEMENTE DE CONȚINUT OB. STRATEGII DIDACTICE
LECȚIEI
Metode Mijloace
ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR

1. Moment 1 Voi avea grijă ca elevii să-și -Elevii se pregătesc de oră


organizatoric pregătească materialele necesare orei
de limba română și voi nota absenții
-Voi asigura liniștea și disciplina clasei
pentu o bună desfășurare a activității
didactice
2. Verificarea 5 - Solicit elevii să citescă tema. Se -Elevii citesc tema Oa Conversația
temei și a verifică tema cantitativ, dar mai ales
cunoștințelor calitativ
elevilor
3. Actualizarea 3 Se realizează prin întrebări adresate - elevii răspund Oa Conversația
cunoștințelor frontal, referitoare la categoriile Ob
însușite anterior gramaticale ale substantivului:
Care sunt categoriile gramaticale
ale substantivului?
Precizaţi genurile și numărul
substantivului.
Definiţi articolul hotărât şi
nehotărât? Precizaţi poziţia
fiecăruia faţă de substantiv.

4. Captarea 3 Se realizează cu ajutorul unui - Elevii rezolvă rebusul. rebusul tabla


atenției
rebus (anexa 1),
descoperindu-se astfel
noţiunea nouă ce trebuie
predată: CAZUL .
1. copulativ; 2. auxiliar; 3.
zice; 4. urî; 5. litera.

5. Anunțarea 2 Voi anunța elevii că astăzi vom vorbi Oa Explicația tabla


subiectului și a despre Cazurile substantivelor și că Ob
obiectivelor până la sfârșitul orei va trebui sa fie Oc
capabili să: O1, O2, O3, O4.
-Scriu titlul pe tablă: Cazurile
substantivelor. Cazul nominativ
6. Desfășurarea 20 Pentru a se putea defini noţiunea de Elevii rezolvă exercițiul. Tabla, creta
lecției caz se rezolvă exerciţiul 2 din fişa de colorată.
lucru (anexa 1).
Profesorul adresează întrebările: Ce
funcţii sintactice are substantivul
subliniat în fiecare din enunţurile
date?
Ce observaţi în legătura cu forma
cuvântului?
Profesorul dirijează învăţarea prin
explicarea mai întâi a noţiunii de caz.
Cazul este forma pe care o ia un Elevii notează în caiete O1 Explicația
substantiv pentru a exprima într- O2
un enunț o funcție sintactică.
În limba română există 5 cazuri:
nominativ- N
Acuzativ-Ac
Genitiv-G
Dativ- D
Vocativ- V
Pentru a stabili funcțiile sintactice ale
cazului nominativ se rezolvă
exercițiul 3 din fișa de lucru
(anexa1).
Nominativul - este cazul
substantivelor cu funcție sintactică de
subiect și nume predicativ.
Substantivele în cazul nominativ cu
funcția sintactică de subiect răspund
la întrebările: CINE? CE?
EX: Mama pregătește masa. (cine?)
Autobuzul se află în stație. (ce?)

Substantivele în cazul nominativ cu O3


O4
funcție de nume predicativ răspund
la întrebările: CINE ESTE? CE
ESTE?
EX: Acesta este Ionescu.
El este elev.
7. Obținerea 15 Propun elevilor spre lucru exercițiile Elevii rezolvă exercițiile O1
performanței 1, 2 și 3 din fișa de lucru (anexa 1) O2
O3
O4

8. Tema pentru 1 Exercițiile 2a,b; 3/123 manual Elevii notează tema.


acasă Voi face aprecieri colective

ANEXA 1

Fişă de lucru

1. Dezleagă misterul rebusului:

1. Verbul care formează predicatul nominal împreună cu numele predicativ.


1.
2. Verbul care ajută la formarea unor moduri şi timpuri verbale.
2.
3. Sinonim cu verbul “a spune”.
3.
4. Antonim cu verbul “a iubi”.
4.
5. Corespondentul sunetului în scris.
5.

2. Precizează funcţia sintactică a substantivului subliniat în enunţurile:

Ghetele sunt pline de cadouri. ______________________________


Am dat ghetele cu cremă.__________________________________
Am dat ghetelor lustru. ___________________________________
Şireturile ghetelor sunt lungi._______________________________
3. Indicați subiectele din propozițiile de mai jos. Arătați prin ce sunt exprimate. Indicați felul predicatului ultimei propoziții. Analizați părțile de vorbire prin
care este exprimat.

Ghetuțele sunt doldora. Moșul le-a umplut. Nuielușa e un dar pentru copiii neascultători.

Exerciții:

1. Identifică substantivele în cazul nominativ și indică funcția sintactică a fiecăruia.

- Pasărea aceea-i vultanul? întrebai eu.


- Da! îmi răspunse moșneagul neclintit.

- Și ... această oaste, în stare așa ticăloasă, e oastea ce a înjosit.

2. Subliniază substantivele în cazul nominativ cu funcția sintactică de subiect:


Copilul se joacă pe stradă.
Poezia aceasta este frumoasă.
Exercițiul este simplu.
Copiii se joacă pe stradă.
3. Analizează substantivele în cazul nominativ :

Elevul nu este un înregistrator pasiv al celor spuse de alții ci un participant activ la actul învățării.

4. Alcătuiește opt propoziții în care substantivele câine, frate și rochie, articulate cu articol hotărât și cu articol nehotărât, să aibă funcții sintactice de subiect și de nume
predicativ.

S-ar putea să vă placă și