Sunteți pe pagina 1din 4

1

În urma analizei dosarului depus (cu nr. precizat mai sus), a contesta ţiei cât şi a faptului că din documentele depuse de
contestatar, respectiv Adeverința nr. 6240/18.11.2014 emisă de Primăria Comuna Cristian, depusă în contestație, nu este identificată
adresa de implementare a proiectului așa cum se solicită prin cererea de finanțare. Prin urmare, aspectele reținute de comisia de
analiză în pronunțarea soluției de respingere a dosarului se dovedesc a fi corecte. Drept urmare, consider ăm că motivele respingerii
dosarului se susțin în continuare.

Eroarea de redactare a cererii de finanțare, așa cum susține contestatorul, este motiv de respingere a dosarului, în sensul c ă
aceasta nu se poate rectifica. Se acceptă doar documente ce au scopul de a clarifica anumite aspecte, de a oferi informații
suplimentare, conform 15 alin. (2) din Ghid. În acest sens, contestatorul nu a depus documente din care s ă reiasă că imobilul situat în
sat Simian, str. Republicii, nr. 77, jud. Mehedinți este același cu cel despre care se face referire în autorizația de construire nr.
1695/2010

În urma analizei dosarului depus (cu nr. precizat mai sus), a contesta ţiei cât şi a faptului că din documentele depuse de
contestatar, respectiv Extrasul de Carte Funciară nr. 1317 nu este identificată adresa de implementare a proiectului așa cum se solicită
prin cererea de finanțare. Prin urmare, aspectele reținute de comisia de analiză în pronunțarea soluției de respingere a dosarului se
dovedesc a fi corecte. Drept urmare, consider ăm că motivele respingerii dosarului se susțin în continuare.

În cuprinsul dosarului înaintat spre analiză AFM și înregistrat cu nr. 764/GR/29.06.2011 se reg ăsește Extrasul de Carte Funciară
pentru Informare nr. 31974 din care reiese adresa imobilului la care se implementează proiectul, respectiv Comuna Grădiștea, Str.
Principală, nr. 426. În cererea de finanțare adresa de implementare a proiectului este trecută Sat. Grădiște, Comuna Comana, Jud.
Giurgiu Prin urmare, aspectele reținute de comisia de analiză în pronunțarea soluției de respingere a dosarului se dovedesc a fi corecte.
Drept urmare, consider ăm că motivele respingerii dosarului se susțin în continuare.

Adresa menționată în cererea de finanțare: Comuna Feliceni, sat Valeni, nr. 109, jud. Harghita, nu corespunde cu adresa din
Adeverin ța depusă de contestatar: Comuna Feliceni, sat Valeni, nr. 91, jud. Harghita aferentă imobilului înscris în Cartea Funciară nr.
72/a - nu se respectă art. 9 alin. (1) lit. b) din Ghid
Documentul depus de contestatar, respectiv Certificatul de atestare fiscală nr. 260/17.11.2014 emis de Primăria Comunei
Ciumani, nu atestă faptul că imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 50414 se află în Sat Ciumani, Comuna Ciumani, nr. 307, așa cum se
precizează în cererea de finanțare
2

Prin cererea de finanţare înregistrată cu nr. 322/PH/14.07.2011, întocmită pe numele DUMITRESCU CONSTANTIN, se solicită
finanţare pentru imobilul situat la adresa Comuna Izvoarele, Sat Homoriciu, nr. 347, jud. Prahova. În cuprinsul dosarului înaintat spre
analiză AFM și înregistrat cu nr. 322/PH/14.07.2011 se regăsește extrasul de carte funciară CF nr. 20153 / CF vechi nr. 958
(4894/12.07.2011) Homorâciu, prin care se atestă întabularea dreptului de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra unor imobile
situate în localitatea Homorâciu, jud. Prahova, având nr. cadastral 20153, fără a fi menționate detalii de adresă care să facă posibilă
identificarea concretă a imobilelor respective cu imobilul din cererea de finanțare (în extrasul CF apare doar nr. cadastral, care însă nu
se regăsește menționat și în cererea de finanțare pentru a se putea stabili o corespondență între cele două). Prin urmare, din
coroborarea datelor înscrise în cererea de finanțare cu extrasul de carte funciară CF nr. 20153 Homorâciu nu se poate atesta dreptul de
proprietate/ coproprietate al solicitantului asupra imobilului unde urma să se implementeze proiectul indicat prin cererea de finanțare,
conform cerinţelor de la art. 12 lit. d) coroborate cu art. 9 lit. b) din Ghid. Conform art. 13 alin. (2) din Ghidul de finanțare Lipsa unui
document sau prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și
neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determină respingerea dosarului de finanțare. Față de cele de mai sus, considerăm că cele
reținute în analiza inițială a dosarului ca motive de respingere a dosarului sunt conforme cu realitatea relevată de documentele existente
la dosar. Cu privire la precizările formulate prin contestaţie şi menţiunile înscrise în Extrasul CF nr. 958 (4413/02.07.2010), re ținem că
acestea nu sunt de natură a răsturna motivele inițiale de respingere a dosarului, deoarece în cuprinsul acestui extras CF apar alte
detalii de adresă, respectiv, nume localitate, nr. parcelă și nr. tarla, care de asemenea nu se regăsesc completate în cererea de
finanțare pentru a se putea atesta identitatea de imobil între imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 958 și cel care figurează la adresa de
implementare indicată prin cererea de finanțare.
Totodată, apreciem că nici susținerile contestatarului potrivit cărora ar fi fost admis în cadrul unui program de finanțare anterior pe baza
aceluiași extras nu pot fi luate în considerare deoarece, după cum se observă, în extrasul de carte funciară nr. 958 din anul 2010 apar
totuși detalii de adresă care nu mai sunt consemnate și în extrasul CF nr. 958 depus în anul 2011, detalii care în sesiunea anterioară ar
fi putut contribui la identificarea adresei de implementare prin raportare la celelalte documente anexate cererii de finanțare și a modului
în care era consemnată adresa de implementare în respectiva cerere de finanțare.
Prin urmare, pe baza documentelor prezentate nici nu se poate concluziona o similaritate între spețe și nici nu se înlătură impedimentul
constatat în analiza inițială a dosarului. În considerarea celor ce preced, apreciem că soluția inițială de respingere a dosarului se susține
în continuare.
3

Dosarul de finanțare a fost respins pentru următoarele motive:


1. Din extrasul de carte funciară nu rezultă că imobilul este situat la nr. 103 A Dângău Mare, jud. Cluj;
2. Anexa 3 – declarație pe proprie răspundere nu e conformă cu ghidul.
Față de primul motiv de respingere a dosarului considerăm că prin Extrasul de carte funciară nr. 50394 Capusu Mare /
16843/10.12.2014 depus în copie cu ocazia contestației, solicitantul face dovada faptului că imobilul înscris în Extrasul CF nr. 50394
Capusu Mare/ 6880/05.07.2011 anexat cererii de finanțare, se află la adresa Dângău Mare nr.103 A indicată ca adresă de
implementare prin cererea de finanțare, sens în care apreciem că acest motiv de respingere nu se poate susține în continuare.
În ceea ce privește cel de al doilea motiv de respingere a dosarului, considerăm că acesta se susține în continuare și, pe fond, atrage
menținerea soluției de respingere a dosarului, pentru următoarele motive: În cuprinsul dosarului înaintat spre analiză AFM și înregistrat
cu nr. 265/CJ/13.07.2011 se regăsește completată o declarație pe proprie răspundere neconformă cu modelul prevăzut în anexa nr. 3 la
Ghidul de finanțare, în sensul că formularul depus la dosar nu include şi litera l). Conform art. 12 lit. a) din Ghidul de finanțare Dosarul
de finanțare va cuprinde: (...) b) declarație pe proprie răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată și
semnată de către solicitant, în original. Conform art. 13 alin. (2) din Ghidul de finanțare Lipsa unui document sau prezentarea acestuia
sub o altă formă decât cea solicitată sau ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate
determină respingerea dosarului de finanțare. Față de cele de mai sus, considerăm că cele reținute în analiza inițială a dosarului,
respectiv, declarația pe proprie răspundere nu este conformă ghidului de finanțare, corespund realității relevate de documentele
existente în dosar. De asemenea, precizăm că soluţionarea contestaţiilor se face prin raportare directă la documentele depuse
deja la dosar şi nu permite înlocuirea, modificarea sau adăugarea unui document a cărui neconformitate sau lipsă se
datorează culpei solicitantului, sens în care depunerea prin contestație a unei noi declarații pe proprie răspundere nu poate fi
acceptată. Mai mult decât atât, și formularul anexat în copie contestației suferă sub aspectul conformității sale cu Anexa 3 - Ghidul de
finanțare, în sensul că nici acesta nu include și litera l). Prin urmare, considerăm că soluția inițială de respingere a dosarului, se susține
în continuare.
4

Prin cererea de finanţare înregistrată cu nr. 117/IF/30.06.2011, întocmită pe numele PURLUCA LIVIA CRISTINA, se solicită
finanţare pentru imobilul situat la adresa Chiajna, jud. Ilfov, fără a fi completate alte detalii de identificare a adresei de implementare. În
cuprinsul dosarului înaintat spre analiză AFM și înregistrat cu nr. 117/IF/30.06.2011 se regăsește extrasul de carte funciară CF nr. 2322
Chiajna (82723/16.06.2011), prin care se atestă întabularea dreptului de proprietate/coproprietate al solicitantei asupra unor imobile
situate în localitatea Chiajna, jud. Ilfov, fără a fi menționate detalii de adresă care să facă posibilă identificarea concretă a imobilelor
respective cu imobilul din cererea de finanțare (în extrasul CF apare doar nr. cadastral, care însă nu se regăsește menționat și în
cererea de finanțare pentru a se putea stabili o corespondență între cele două) . La dosar nu a fost depus niciun document din care să
rezulte în mod concret adresa de implementare și faptul că imobilul de la adresa de implementare figurează întabulat în extrasul CF nr.
2322 Chiajna depus la dosar. Prin urmare, din coroborarea datelor înscrise în cererea de finan țare cu extrasul de carte funciară CF nr.
2322 Chiajna nu se poate atesta dreptul de proprietate/ coproprietate al solicitantei asupra imobilului unde urma să se implementeze
proiectul indicat prin cererea de finanțare, conform cerinţelor de la art. 12 lit. d) coroborate cu art. 9 lit. b) din Ghid. De asemenea, la
dosarul de finanțare a fost depus Certificatul de Atestare fiscală nr. 1504/17.06.2011, eliberat de Primăria Chiajna pentru dl. Purluca
Nicolae care este o altă persoană decât solicitanta. Prin urmare, prin certificatul de atestare fiscală depus la dosar nu se poate atesta
faptul că solicitanta îndeplinește condițiile de eligibilitate stabilite prin ghidul de finanțare în condițile art. 9 alin. (1) lit. c) coroborat cu art.
12 lit. g) din ghid. Conform art. 13 alin. (2) din Ghidul de finan țare Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o altă formă
decât cea solicitată sau ieșirea sa din perioada de valabilitate, precum și neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate determină
respingerea dosarului de finanțare. Față de cele de mai sus, considerăm că cele reținute în analiza inițială a dosarului ca motive de
respingere a dosarului sunt conforme cu realitatea relevată de documentele existente la dosar. Cu privire la precizările formulate prin
contestaţie şi menţiunile înscrise în adeverința nr. 2135/19.11.2014, respectiv, în certificatul de atestare fiscală nr. 7499/19.11.2014
emise de Primăria Chiajna, reținem că acestea nu sunt de natură a răsturna motivele inițiale de respingere a dosarului, deoarece, pe
baza acestora, în continuare nu se poate stabili identitatea de adresă pentru imobilul unde se dorește implementarea și imobilul
întabulat în extrasul CF nr. 2322 (în adeverință nu se face referire de loc la extrasul CF depus la dosar), și nici nu se poate atesta faptul
că la data depunerii cererii de finanțare, solicitanta nu înregistra obligații fiscale restante la bugetul local. Prin urmare, considerăm că
soluția inițială de respingere a dosarului se susține în continuare.