Sunteți pe pagina 1din 3

CARACTERUL

Intrebări rezumative
1) Cum definim caracterul și ce latură umană exprimă el?
R: Caracterul este considerat latura relaţional-valorică si a fost definit ca un mod de a fi al
omului, ca o structură psihică complexă prin intermediul căreia se filtrează cerinţele exterioare,
în funcţie de care se elaborează reacţiile de răspuns.
2) Cum definește Paul Popescu-Neveanu caracterul ?
R: Acesta defineste caracterul ca fiind o formaţiune superioară la structurarea căruia contribuie
procesele motivaţionale, sentimentele superioare, convingerile morale, aspiraţiile şi idealurile
individului precum şi concepţia sa despre lume şi viaţă.
3) Ce raport există între caracter – temperament și aptitudini?
R: Raportul este urmatorul: temperamentul nuanţează conduitele prin energia reflectată în tip
dar, în raport cu temperamentul, caracterul este o instanţă de control şi valorificare a lui prin
trăsăturile de forţă structurate în el. Este posibilă crearea unei discordanţe între sensurile
atitudinilor structurate în caracter şi instrumentarea aptitudinală, după cum este posibilă şi
dezvoltarea superioară concordantă a ambelor formaţiuni.
4) Care sunt componenetele de bază ale caracterului și câte categorii de atitudini
întâlnim în caracter?
R: Componentele de baza ale caracterului sunt:
A. concepţia individului despre lume şi viaţă;
B. convingerile, mentalităţile, idealurile;
C. stilul activităţii.
Aceste componente nu sunt separate ci integrate într-o structură unitară.
Categorii de atitudini intalnite in caracter:
A. Atitudinile caracteriale au un caracter valoric, si au o funcţie evolutivă adaptativă.
B. Atitudinea faţă de sine care se poate caracteriza prin trăsături ca: modestia, demnitatea.
C. Atitudinea faţă de sine nu poate fi disociată de atitudinea faţă de oameni. Această
categorie de
D. atitudini presupune respectul şi grija faţă de viaţa omenească, înţelegere şi asistenţă.
Categoria atitudinilor care vizează societatea integrează toate celelalte atitudini, pentru că
reflectă gradul de integrare a responsabilităţilor cetăţeneşti, politice şi sociale acceptate de
individ în colectivitatea din care face parte.
5) Ce caracteristici importante prezintă trăsăturile de caracter ?
R: Caracteristicile importante sunt urmatoarele:
I. sunt esenţiale şi definitorii pentru individ;
II. sunt stabile, durabile, determinând un mod constant de manifestare a individului, ceea ce
permite anticiparea reacţiilor lui viitoare ;
III. sunt corelate între ele şi interdependente, formând o structură armonioasă în virtutea
căreia
IV. oamenii se diferenţiază unii de alţii;
V. sunt asociate cu o valoare morală, sunt specifice individului şi unice, deoarece se
formează de-a lungul istoriei sale.
6) Care sunt funcțiile caracterului?
R: Functiile caracterului sunt urmatoarele:
1) funcţia relaţională – pune în contact persoana cu realitatea, facilitând, totodată, stabilirea
relaţiilor sociale;
2) funcţia orientativ-adaptativă – permite orientarea şi autocontrolul individului în raport cu
scopurile sale;
3) funcţia de mediere şi filtrare – oferă individului posibilitatea de a trece prin filtrul propriei
gândiri şi simţiri a ceea ce întreprinde;
4) funcţia reglatoare – structura caracterială crează condiţiile pentru ca omul să-şi regleze propria
conduită.
7) Cum sunt ierarhizate de William Gordon Allport în teoria sa trăsăturile de
caracter?
R: W.Gordon Allport arată că atitudinile sau trăsăturile se ierarhizează, unele fiiind dominante
iar altele subordonate lor. Astfel, la fiecare individ putem descoperi 1 - 2 trăsături cardinale care
le domină sau controlează pe toate celelalte. Urmează apoi un set de 10 – 15 trăsături principale,
caracteristice individului, care pot fi recunoscute cu uşurinţă iar în rest sute, chiar mii de trăsături
secundare şi de fond, mai slab exprimate şi pe care înşăşi subiectul uneori le neagă sau nu şi le
recunoaşte.
8) În ce termeni se poate defini profilul caracterial oglindit de ansamblul
personalității?
R: Caracterul îl defineşte esenţial pe om, deoarece el reprezintă sistemul de atitudini stabile şi
durabile, structurate în personalitate la modul specific-individual. Trăsăturile cu care omul se
raportează la sine, la ceilalţi şi la societate, au semnificaţia socială şi morală acordată de
societatea în care el doreşte să se integreze ca personalitate acceptată care devine în timp şi
purtătoare de valori.
În ansamblul personalităţii dobândeşte o definirea unui profil caracterial individual, în următorii
termini:
1. ◦ Unitatea caracterului – conduita nu se modifică din motive circumstanţiale contrar unor
principii declarate.
2. ◦ Expresivitatea caracterului - trăsăturile caracteriale sunt clar definite şi uşor de relevat
în raport cu situaţia trăită.
3. ◦ Originalitatea caracterului – autenticitatea în însuşirea şi realizarea anumitor valori.
4. ◦ Bogăţia caracterului – sau plenitudinea relaţiilor pe care persoana le stabileşte în viaţa
socială.
5. ◦ Statornicia caracterului – constanţa manifestărilor atitudinale şi a trăsăturilor
caracteriale de mare valoare morală
6. ◦ Plasticitatea caracterului – acea disponibilitate necesară de restructurare a unor elemente
ale caracterului ce trebuiesc remodelate.
7. ◦ Tăria de caracter - sau forţa de a rezista la influenţele contrare scopurilor personale
importante, convingerilor personale sau sentimentelor de valoare morală.