Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Realizaţi o analiză contextuală a modului în care se desfăşoară activităţi de consiliere


educaţională, în cadrul instituţiei în care vă desfăşuraţi activitatea. Aveţi în vedere o
perspectivă integrată a activităţilor, în funcţie de responsabilităţile fiecărui cadru
didactic. Pentru realizarea acestui punct, utilizaţi fişa analiza SWOT.

Fişă de lucru: Analiza SWOT

Etapa I : Identificarea celor patru factori

Puncte tari Puncte slabe


- existenta unui climat educaţional deschis şi - resurse umane calificate insuficiente;
stimulativ prin relaţiile interpersonale; - o slabă formare a cadrelor didactice pentru
- o bună colaborare cu familia, ca principal lucrul cu elevi cu CES;
partener educaţional; - minimizarea rolului activităţilor de
- deschiderea spre activităţile de specializare consiliere in procesul de învăţământ;
şi formare profesională; - dotarea minimală şi insuficientă a spaţiilor
- implicarea majorităţii cadrelor didactice in in care se realizează activităţile de consiliere;
derularea activităţilor de consiliere ; - fonduri insuficiente pentru realizarea
- susţinerea profesorilor şi a diriginţilor in activităţilor care duc la procurarea din surse
vederea rezolvării problemelor şi a dezvoltării proprii a instrumentelor necesare activităţii
elevilor sub toate aspectele; de consiliere;
- interesul cadrelor didactice pentru munca în - colaborare redusă cu părinţii unor elevi, mai
echipă; ales a celor de etnie rromă ;
- utilizarea unor materiale didactice adecvate
in cadrul activităţilor;
- existenţa unor programe menite să sprijine
persoanele grupurilor vulnerabile;
- existenţa unor parteneriate încheiate la nivel
local, judeţean, cu alte organizaţii furnizoare
de educaţie sau de asistenţă educaţională;
- participarea unor specialişti la activităţile
desfăşurate ;

Oportunităţi Ameninţări
- varietatea ofertei de formare continuă a - schimbările metodologice şi legislative care
personalului didactic în ceea ce priveşte duc uneori la lipsa de continuitate a
consilierea educaţională; procesului de consiliere;
- dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi - lipsa informaţiilor in privinţa activităţilor
de experienţă şi pentru acţiuni organizate în de consiliere care duce la slaba implicare in
parteneriat; activităţile propuse;
- posibilitatea accesului la internet şi la - conservatorismul unor cadre didactice in
platformele educaţionale on-line. schimbarea desfăşurării activităţilor de
- posibilitatea realizării de parteneriate cu consiliere;
organisme guvernamentale / - costul ridicat al formării profesionale;
nonguvernamentale care să ofere sprijin în - percepţiile părinţilor în legătură cu acest tip
activităţile de consiliere; de activităţi.
- interesul elevilor/părinţilor pentru
activităţile de consiliere.

Etapa II : Identificarea strategiilor


Strategii SO : Cum poţi utiliza punctele tari pentru a profita de oportunităţi ?
1.Realizarea formării cadrelor didactice – există ca punct tare interesul cadrelor didactice
pentru formare şi ca oportunitate o largă ofertă de formare.
2. Interesul elevilor/părinţilor pentru activitatea de consiliere - poate fi utilizat in vederea
creşterii calităţii activităţilor de consiliere.
3.Accesibilizarea şi eficienţa activităţii de consiliere prin folosirea noilor tehnologii
informaţionale.
4.Derularea unor programe educaţionale complexe, in parteneriat cu instituţii/
fundaţii/asociaţii –există parteneriate incheiate şi pot fi derulate proiecte care să ducă la o
creştere calitativă a activităţii de consiliere.

Strategii WO : Cum poţi atenua impactul punctelor slabe profitând de oportunităţi ?

1.Participarea cadrelor didactice la activităţi de formare - deoarece există ca punct slab o


lipsa de formare a cadrelor didactice pentru lucrul cu elevii cu CES şi in general o pregătire
insuficientă privind activitatea de consiliere şi ca oportunitate o largă ofertă de formare care
poate atenua impactul negativ al acestui punct slab.
2.Derularea unor proiecte educaţionale in parteneriat cu diverse instituţii care să ducă la o
colaborare mai strânsă cu părinţii unor elevi - identificarea unor sfere de interes pentru familiile
acestor elevi.
3.Folosirea in procesul de consiliere a tehnologiilor de informare şi comunicare media, care
ar putea atenua lipsa unor materiale datorate fondurilor insuficiente alocate acestei activităţi .

Strategii ST : Cum poţi folosi punctele tari pentru a preveni ameninţările ?

- existenţa unui climat educaţional deschis şi stimulativ poate combate conservatorismul unor cadre
didactice in schimbarea desfăşurării activităţilor de consiliere prin schimbul de idei şi bune
practici, ( ex: realizarea de training-uri, work–shop-uri etc) care să influenţeze pozitiv modul in
care se desfăşoară activitatea de consiliere;
- o bună colaborare cu familia, ca principal partener educaţional poate schimba percepţiile părinţilor
în legătură cu acest tip de activităţi.

Strategii WT : Cum poţi să atenuezi punctele slabe şi impactul ameninţărilor ?

- informarea cadrelor didactice privind utilitatea participării la activităţi de formare pentru lucrul cu
elevii cu CES;
- atragerea de fonduri în vederea dotării corespunzătoare a spaţiilor în care se desfăşoară
activităţile de consiliere;
- derularea unor activităţi (şedinţele cu părinţii,lectorate, proiecte de consiliere de grup, proiecte
educaţionale, consultaţii etc) care să ducă la intensificarea colaborării cu părinţii, mai ales a celor
de etnie rromă; atragerea acestora in acest tip de activităţi.

2. Realizaţi analiza cost – beneficiu a activităţilor de cunoaştere a elevului. Pentru


realizarea acestui punct utilizaţi fişa analiza cost – beneficiu.

Analiza cost – beneficiu a activităţii de cunoaştere a elevilor

Etapa I : Identificarea celor patru factori

Puncte tari Puncte slabe


- existenta unui climat educaţional deschis şi - fonduri insuficiente pentru realizarea
stimulativ prin relaţiile interpersonale ( diriginte – activităţilor;
elev, director – profesor, profesor – părinţi etc) - existenţa unor elevi dezinteresaţi de şcoală,
- o buna colaborare cu familia elevului pentru datorită lipsurilor, anturajului, nesupravegherii
cunoaşterea, evoluţia, evaluarea şi adoptarea de către părinţi, absenţei părinţilor care sunt
celor mai bune decizii; plecaţi în străinătate etc;
- implicarea majorităţii cadrelor didactice in - superficialitatea cu care se tratează unele
derularea activităţilor ce vizează cunoaşterea probleme;
elevului; - o slabă formare a cadrelor didactice pentru lucrul cu
- susţinerea profesorilor şi a diriginţilor in elevi cu CES;
vederea rezolvării problemelor şi a dezvoltării - dificultăţi generate de insuficienta informare şi
elevilor sub toate aspectele; formare a cadrelor didactice, a părinţilor şi a
- interesul cadrelor didactice pentru munca în comunităţii, privind respectarea individualităţii
echipă; fiecărui copil ;
- utilizarea unor materiale didactice adecvate in - puţine cadre didactice sunt implicate în viaţa
cadrul activităţilor; clasei în afara orelor predate la disciplina
- existenţa unor parteneriate cu specialişti în respectivă.
domeniul cunoaşterii elevilor; - implicarea insuficientă a familiei unor elevi,
- sprijinirea elevilor pentru dezvoltare personală mai ales a celor de etnie rromă în activitatea de
şi depăşirea problemelor emoţionale specifice educare a copiilor.
vârstei;
- informarea, orientarea şi consilierea elevilor
privind alegerea carierei, integrarea socio-
profesională viitoare.

Oportunităţi Ameninţări
- varietatea ofertei de formare continuă a - lipsa informaţiilor in privinţa activităţilor
personalului didactic în ceea ce priveşte desfăşurate care duce la slaba implicare in
cunoaşterea elevului; activităţile propuse;
- dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de - existenţa unui număr mare de elevi care
experienţă şi pentru acţiuni organizate în provin dintr-un mediu social defavorizat (şomaj,
parteneriat; sărăcie, familii dezorganizate, monoparentale
- posibilitatea accesului la internet ( postarea pe etc) duce la creşterea numărului elevilor care
didactic.ro a numeroase teme privind abandonează şcoala;
cunoaşterea elevilor care pot veni în sprijinul - izolarea copiilor cu CES de către colegii de
tuturor diriginţilor); grup;
- posibilitatea realizării de parteneriate cu - lipsa de interes a unor părinţi, mai ales a celor
organisme guvernamentale / nonguvernamentale de etnie rromă, în raport cu educaţia în special şi
care sunt interesate de problemele tinerilor; în particular, cu cunoaşterea şi evoluţia
- interesul elevilor/părinţilor pentru acest gen de propriilor copii;
activităţi; - destrămarea unor familii sau indiferenţa
- intensificarea colaborării cu părinţii; atragerea părinţilor, determină o slabă pregătire şi
acestora in activităţi de cunoaştere a propriului supraveghere a elevilor;
copil (întâlniri frecvente/ de câte ori este cazul - - timpul limitat al unor părinţi conduce la o
şedinţe cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, slabă implicare în viaţa şcolii;
consultaţii, etc.); - conservatorismul unor cadre didactice in
- susţinerea profesorilor şi a diriginţilor în schimbarea desfăşurării unor astfel de activităţi;
vederea rezolvării problemelor şi a dezvoltării - costul ridicat al formării profesionale;
elevilor sub toate aspectele;
- schimbarea unor percepţii, atitudini şi practici
greşite;
Etapa II : Identificarea strategiilor

Strategii SO : Cum poţi utiliza punctele tari pentru a profita de oportunităţi ?
1.Realizarea formării cadrelor didactice – există ca punct tare interesul cadrelor didactice
pentru formare şi ca oportunitate o largă ofertă de formare.
2. Interesul elevilor/părinţilor pentru astfel de activităţi - poate fi utilizat in vederea
creşterii calităţii activităţilor de cunoaştere a elevului.
3.Accesibilizarea şi eficienţa activităţii de cunoaştere a elevului prin folosirea noilor
tehnologii informaţionale.
4.Derularea unor programe educaţionale complexe, in parteneriat cu instituţii/
fundaţii/asociaţii – există parteneriate incheiate şi pot fi derulate proiecte care să ducă la o
creştere calitativă a activităţii de cunoaştere a elevului.
Strategii WO : Cum poţi atenua impactul punctelor slabe profitând de oportunităţi ?
1.Participarea cadrelor didactice la activităţi de formare- deoarece există ca punct slab o
lipsa de formare a cadrelor didactice pentru lucrul cu elevii cu CES şi in general o pregătire
insuficientă privind respectarea individualităţii fiecărui copil şi ca oportunitate o largă ofertă
de formare care poate atenua impactul negativ al acestui punct slab.
2.Derularea unor proiecte educaţionale in parteneriat cu diverse instituţii interesate de
problemele tinerilor care să ducă la o cunoaştere aprofundată a problemelor cu care se confruntă
elevii şi o rezolvare corespunzătoare a acestora.
3.Desfăşurarea unor activităţi in parteneriat cu diverse instituţii care să ducă la o colaborare
mai strânsă cu părinţii unor elevi - identificarea unor sfere de interes pentru familiile acestor
elevi.
4.Folosirea in procesul de cunoaştere a elevului a tehnologiilor de informare şi comunicare
media, care ar putea atenua lipsa unor materiale datorate fondurilor insuficiente alocate acestor
activităţi .
Strategii ST : Cum poţi folosi punctele tari pentru a preveni ameninţările ?
- existenţa unui climat educaţional deschis şi stimulativ poate combate conservatorismul unor cadre
didactice in schimbarea desfăşurării activităţilor de cunoaştere a elevului prin schimbul de idei
şi bune practici, ( ex: realizarea de training-uri, work–shop-uri etc) care să influenţeze pozitiv
modul in care se desfăşoară acest gen de activităţi;
- derularea unor proiecte educaţionale complexe, in parteneriat cu specialişti în domeniul
cunoaşterii şi implicit sprijinirea elevilor pentru dezvoltare personală poate reduce numărul
elevilor care abandonează şcoala;
- colaborarea cu familia elevului poate fi optimizată prin diversificarea şi îmbunătăţirea
activităţilor ce vizează cunoaşterea şi evoluţia propriilor copii, cu scopul de a atragere un număr
cât mai mare de participanţi la astfel de activităţi.
Strategii WT : cum poţi să atenuezi punctele slabe şi impactul ameninţărilor ?
- informarea cadrelor didactice privind utilitatea participării la activităţi de formare privind
cunoaşterea elevului;
- atragerea de fonduri în vederea desfăşurării corespunzătoare a acestor activităţi;
- derularea unor proiecte (educaţionale, de consiliere de grup etc) care să ducă la o creştere
calitativă a activităţii de cunoaştere a elevului.
- derularea unor activităţi (şedinţele cu părinţii, lectorate, proiecte de consiliere de grup,
proiecte educaţionale, consultaţii etc) care să ducă la intensificarea colaborării cu părinţii, mai
ales a celor de etnie rromă; atragerea acestora in acest tip de activităţi.