Sunteți pe pagina 1din 4

Motto:“Cine se caută pe sine, găseşte lumea,

cine caută lumea, se găseşte pe sine.” (Octavian


Paler)
Analiza SWOT personală
Puncte tari Puncte slabe
- dorinţă de autoperfecţionare şi de învăţare - implicarea simultană în activităţi din
continuă dublată de curiozitate; domenii diferite;
- dorinţă de autodepăşire, răbdare şi - nu am carnet de şofer;
tenacitate în urmărirea scopurilor propuse;
- resurse financiare limitate la salariul
- capacitate de asimilare a informaţiilor din bugetar;
domenii diferite;
- roluri asumate multiple;
- gândire divergentă;
- resurse de timp limitate comparativ cu
- capacitate de adaptare şi flexibilitate în volumul de achiziţii de informaţii necesar;
gândire;
- locul de muncă în patru localităţi
- capacitate de analiză a situaţiilor
problematice, de descompunere a
problemelor complexe în probleme simple în
vederea rezolvării şi reasamblare într-o
viziune integratoare;
- atitudine pro-activă;
- cunoştinţe IT (hardware şi software) şi de
tehnoredactare computerizată;
- capacitate de comunicare şi relaţionare;
- dispoziţie de lucru în program prelungit;
- contacte în cadrul factorilor de decizie din
cadrul administraţiei publice locale;
- capacitate empatică;
- experienţă la catedră de 20 de ani;
- grad didactic I;
- dublă specializare: învățător-educatoare și
prof. consilier școlar;
- achiziţii dobândite prin păstrarea
contactului cu mediul academic în ultimii 5
ani:
- postuniversitare -”Management
organizațional și al resurselor umane”,
participare la cursuri de formare continuă:
”Managementul organizației școlare”,
”Managementul proiectelor educaționale”,
”Managementul calității în educație” etc
- responsabilitate asumată;

Oportunităţi Ameninţări
- cursuri de formare prin programe - reducerea numărului de ore în specialitate;
POSDRU;
- riscul pierderii locului de muncă ca urmare
- valorificarea experienţei prin implicarea a diminuării numărului de clase din unităţile
activă în proiecte şcoală-comunitate; şcolare;
- acces la informaţii din domenii diverse, - predictibilitate scăzută datorită schimbărilor
complementare; legislative.
- valorificarea cunoștinţelor/ achiziţiilor
dobândite şi comunicarea prin intermediul
internetului;
- predarea unor discipline opţionale în cadrul
C.D.Ş.;

ROLURI PERSONALE

- Profesor consilier școlar, la Şcoala Gimnazială ” General Nicolae Șova” –Poduri și


Școala gimnazială Bucșești;

- Responsabil Comisie metodică ”Om și societate”;

- Responsabil Comisie metodică ”Orientare școlară și profesională”;

- Facilitator în relațiile cu autorităţile locale;

- Membru în echipa de redacţie a publicaţiei locale;

MISIUNEA PERSONALĂ

Înţelegerea lumii trebuie abordată din perspectiva unităţii cunoaşterii în dinamica ei


studiată la nivel multidisciplinar şi transdisciplinar.

Urmăresc în întreaga activitate pe care o desfăşor pregătirea omului pentru viaţă,


formarea capacităţii de adaptare continuă la o dinamica pieţei muncii în care omul să îşi poată
îmbunătăţi calitatea vieţii în armonie cu mediul natural care îl susţine.

Pregătirea specialistului în educaţie trebuie să fie mai mult decât o simplă extensie
cantitativă a cunoştinţelor existente, în condiţiile în care se dovedeşte că nu mai este suficient
să fii bun într-un anumit domeniu.

Educatorului, căruia îi revine misiunea de a conduce destine, i se cere să fie capabil să


restructureze şi să adapteze cunoştinţe din domenii/aspectele diverse ale realităţii astfel încât
să ofere o viziune de ansamblu asupra vieţii precum şi perspective care să permită integrarea
şi valorizarea individului în cadrul societăţii dar şi ca cetăţean.
PLAN DE PROMOVARE A IMAGINII PERSONALE

Nevoi profesionale Obiective Strategii şi Timp Modalităţi de


identificate mijloace de alocat evaluare a
realizare nivelului de
realizare a
obiectivelor

1.Perfecţionarea Valorificarea Formare continuă Permanent Obţinerea


cunoştinţelor în oportunităţilor de prin intermediul certificatului de
domeniul resurselor dezvoltare a carierei DPPD, CCD etc absolvire
umane

2.Abordări multi şi Valorificarea Propuneri în cadrul Februarie Aprobarea


transdisciplinare în competenţelor prin C.D.Ş. opţionale la opţionalelor
cadrul C.D.Ş propuneri de nivelul mai multor propuse de către
opţionale în cadrul arii curriculare conducerea şcolii
unităţilor de
invăţământ (C.D.Ş.)

3.Participarea la Îmbunătăţirea Participarea ca Lunar Realizarea


viaţa școlii și imaginii personale și membru în proiectului cu
implicit a implicit a şcolii prin colectivul de finanţare de la
comunităţii implicarea în redacţie a Conform bugetul local
proiecte şcoală - publicaţiei locale calendarului Participarea la
comunitate Participarea la de acţiuni activităţile de
proiecte pe teme de ecologizare şi la
mediu concursuri pe teme
de mediu

4.Comunicare în Menţinerea unui rol Actualizarea site- Periodic Postări pe site, pe


mediul virtual activ în societatea ului, facebook – facebook etc
civilă ului școlii Răspund la
Extinderea comentarii
comunicării în afara
instituţiei

5.Informarea Lărgirea universului Lecturi, participări Permanent Documentarea


permanentă şi cunoaşterii în la seminarii, permanentă,
formarea viziunii de domeniul urmărirea abordarea
ansamblu asupra educațional programelor în problemelor actuale
evenimentelor domeniu din perspective
globale Structurarea unor multiple
informaţii la
nivelul de
înţelegere al
partenerilor de
discuţii