Sunteți pe pagina 1din 5

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

1. FĂRĂ SĂRĂCIE
Obiectivele de
dezvoltare Primul obiectiv este să punem
capăt sărăciei din toată lumea.
durabila Milioane de oameni sunt privați
de resursele de bază necesare
unei vieți decente. Obiectivul 1 va asigura
accesul tuturor la mâncare, adăpost, haine,
CE SUNT OBIECTIVELE DE îngrijire medicală și educație, pentru a putea
DEZVOLTARE DURABILĂ? participa pe deplin la societate. Sărăcia
Pe 1 ianuarie 2016, cele 17 Obiective de înseamnă adeseori și lipsa de acces la lucruri
Dezvoltare Durabilă din Agenda 2030 pentru esențiale precum securitatea, noile tehnologii,
dezvoltare durabilă – adoptată de liderii proprietatea, controlul asupra terenurilor și
mondiali din septembrie 2015, la un summit ajutorul financiar, elemente pe care acest
ONU istoric – au intrat în mod oficial în obiectiv vrea să le corecteze. De asemenea
vigoare. Cu aceste noi Obiective care se aplică poate fi nevoie și să ajutăm oamenii afectați
universal tuturor, țările mobilizează eforturi de dezastrele climatice și alte dezastre
pentru a pune capăt tuturor formelor de naturale, precum și de șocuri economice și
sărăcie, a lupta cu inegalitățile și aborda sociale.
schimbările climatice, asigurându-se totodată
ELIMINAREA SĂRĂCIEI DE TOATE FELURILE ȘI
că nu rămâne nimeni în urmă.
DE PRETUTINDENI
ODD-urile, cunoscute și ca Obiectivele
Globale, sunt bazate pe ODM-uri (Obiectivele 2. FOAMETE ZERO
de Dezvoltare ale Mileniului) și au ca scop
luarea și mai multor măsuri pentru a pune Deși există suficientă mâncare
capăt tuturor formelor de sărăcie. Noile pentru toată lumea, mulți
obiective necesită acțiunea tuturor țărilor, oameni, inclusiv copii, încă
sărace, bogate și cu venituri medii în suferă de foame. Obiectivul 2
promovarea prosperității, precum și vizează abordarea practicilor agricole
protejarea planetei. ineficiente, risipa de mâncare și degradarea
ODD-urile recunosc faptul că eliminarea mediului, pentru a ne asigura că nimeni nu
sărăciei trebuie să meargă mână în mână cu moare de foame. Trebuie să îmbunătățim
strategii care să construiască dezvoltarea modul în care creștem și vom crește produsele
economică și să adreseze o serie de nevoi alimentare fără a face rău naturii. Acest lucru
sociale, inclusiv educația, sănătatea, protecția poate fi făcut prin susținerea fermelor mici,
socială și oportunitățile de locuri de muncă, locale, alocarea de fonduri pentru producția
totul în timp ce se abordează schimbările de hrană, mai ales în țările mai sărace și prin
climatice și protecția mediului. limitarea volatilității prețurilor hranei.

Pentru ca obiectivele să fie atinse, toată lumea ELIMINAREA FOAMETEI, REUȘITA SECURITĂȚII
trebuie să își facă partea: guvernele, ALIMENTARE ȘI A ÎMBUNĂTĂȚIRII NUTRIȚIEI ȘI
întreprinderile, societatea civilă și oamenii, ca PROMOVAREA UNEI AGRICULTURI
tine. Alătură-te lui Elyx, primul ambasador SUSTENABILE
digital ONU în explorarea sensului fiecărui
obiectiv.
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

3. SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE 5. EGALITATE DE GEN

Societățile prosperă atunci când Femeile și fetele încă suferă din


oamenii sunt sănătoși. Deși s-au cauza discriminării și violenței –
făcut multe pentru reducerea și vorbim despre jumătate din
impactului HIV/SIDA, malariei și populația lumii! Obiectivul 5
altor boli în ultimii ani, progresul real poate fi vizează atingerea egalității de gen, inclusiv
realizat doar dacă toată lumea, inclusiv copiii accesul egal la educație, îngrijire medicală și
și femeile au acces la îngrijire medicală de muncă decentă, toate acestea aducând doar
calitate. Obiectivul 3 include ținte esențiale beneficii societăților. Eliminarea discriminării
precum reducerea mortalității materne și a și violenței împotriva femeilor și fetelor din
deceselor infantile și ale copiilor; promovarea toată lumea, inclusiv a căsătoriei forțate și a
planificării familiale; prevenirea și tratarea mutilării genitale, este esențială pentru
dependențelor; și înjumătățirea numărului de atingerea acestui obiectiv. Trebuie să ne
accidente rutiere din toată lumea. Există o asigurăm și că femeile și fete au acces total la
nevoie globală urgentă de a pune capăt drepturile sexuale și reproductive ale omului.
epidemiilor, oferi vaccinuri accesibile și Femeile trebuie să poată deține proprietăți,
medicamente esențiale pentru toți, de a accesa servicii financiare și noile tehnologii și
reduce riscul poluării chimice și biologice și de lua parte la toate nivelurile vieții politice,
contaminare a oamenilor. Acest obiectiv nu economice și publice ale comunităților lor.
poate fi realizat fără numărul în creștere de Numărul tot mai mare de femei care devin
doctori și asistente din cele mai vulnerabile lideri, manageri de companii și membri ai
zone ale lumii. parlamentului în țările lor sunt o altă parte
esențială a acestui obiectiv.
ASIGURAREA UNOR VIEȚI SĂNĂTOASE ȘI
PROMOVAREA BUNĂSTĂRII PENTRU TOATE EGALITATEA DE GEN ȘI EMANCIPAREA
VÂRSTELE TUTUROR FEMEILOR ȘI FETELOR

4. EDUCAȚIE DE CALITATE 6. APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE

Accesul la educație poate ajuta Miliarde de oameni din toată


oamenii să iasă din sărăcie, lumea nu au acces la apă curată
poate duce la o înțelegere mai și toalete, un drept al omului pe
profundă a lumii din jurul nostru care mulți dintre noi îl iau de
și poate duce la oportunități mai bune pentru bun. Lipsa apei și sanitația inadecvată au un
toată lumea, inclusiv pentru fete. Obiectivul 4 cost uriaș, printre care și moartea oamenilor,
vizează asigurarea accesului tuturor la mai ales copiilor, cauzată anual de boli. Apa
învățare, indiferent de cine sau unde sunt. este esențială pentru viață și deci nu ar trebui
Persoanele vulnerabile, inclusiv copiii din să fie poluată, ci reciclată și reutilizată pentru
situații dificile, persoanele cu dizabilități și toată lumea. Obiectivul 6 include protejarea și
persoanele indigene trebuie să beneficieze de refacerea zonelor în care se găsește apă,
educație de calitate. Obiectivul 4 insistă ca toți precum păduri, munți, mlaștini, râuri și lacuri;
oamenii să fie crescuți pentru a promova ajutarea comunităților locale să gestioneze
drepturile omului, pacea și non-violența, ca să resursele de apă; asigurarea distribuirii
putem coexista în armonie. echitabile a apei și încurajarea țărilor să
colaboreze pentru binele comun în zonele
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

unde resursele de apă sunt împărțite peste Numărul în creștere de companii mici și medii
granițe. ce pot angaja oameni în locuri de muncă
productive care nu fac rău mediului sunt o altă
ASIGURAREA ACCESULUI LA APĂ ȘI SANITAȚIE
parte importantă a acestui obiectiv. Trebuie să
PENTRU TOȚI
eradicăm împreună munca forțată, sclavia
7. ENERGIE CURATĂ ȘI LA PRETURI modernă, traficul de persoane și de copii din
toată lumea.
ACCESIBILE
PROMOVAREA UNEI CREȘTERI ECONOMICE
INCLUZIVE ȘI SUSTENABILE, A ANGAJĂRILOR ȘI
Trebuie să asigurăm energie
A MUNCII DECENTE PENTRU TOȚI
curată și la prețuri accesibile
pentru miliardele de oameni 9. INDUSTRIE, INOVAȚIE ȘI
care încă folosesc lemn și
INFRASTRUCTURĂ
cărbuni pentru gătit și încălzire. Obiectivul 7
vizează și nevoia de energie curată și
regenerabilă pentru combaterea schimbărilor Obiectivul 9, simplu spus, afirmă
climatice. Energia ar trebui produsă într-un că pentru ca o societate să
mod modern, ieftin, sigur și viabil. Ar trebui să crească, aceasta ar trebui să
fie cât de curată se poate și să vină din surse încurajeze industriile care aduc
fără poluare precum soarele și vântul. Acest oportunități tuturor, în timp ce protejează
obiectiv vrea susținerea și extinderea formelor mediul. Aceste industrii trebuie susținute și de
moderne de energie în țările în dezvoltare și o infrastructură rezistentă, precum transportul
asigurarea colaborării între țări pentru în comun eficient, precum și inovațiile
promovarea cercetărilor în energie curată și tehnologice. Industriile care angajează oameni
îmbunătățirea tehnologiei de care vor trebuie susținute prin ajutoare tehnologice,
beneficia atât oamenii, cât și planeta. financiare și științifice, pentru a putea reuși,
mai ales în țările aflate în curs de dezvoltare.
ASIGURAREA ACCESULUI LA ENERGIE IEFTINĂ,
Accesul la tehnologiile informației și
SIGURĂ, DURABILĂ ȘI MODERNĂ PENTRU TOȚI
comunicării, precum și internetul la prețuri
8. MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE accesibile pentru toți sunt elemente esențiale.
ECONOMICĂ CONSTRUIERA UNEI INFRASTRUCTURI
EFICIENTE, PROMOVAREA INDUSTRIALIZĂRII
INCLUZIVE ȘI DURABILE ȘI SUSȚINEREA
Șomajul global fiind în creștere,
INOVAȚIILOR
trebuie să găsim moduri de a
crea mai multe locuri de muncă. 10. INEGALITĂȚI REDUSE
Obiectivul 8 cere mai multe
locuri de muncă ce asigură o plată decentă,
dar care și stimulează economia și oferă Pentru ca o societate să se
oportunități egale pentru bărbați și femei, îmbunătățească cu adevărat,
protejând totodată mediul. Locurile de muncă toată lumea trebuie să aibă
pentru toți vor crește bogăția personală și deci acces la oportunități care vor
vor face mai puternice economiile din fiecare permite oamenilor să crească. Dar acest lucru
țară. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea, nu este valabil în multe locuri, unde oamenii
inclusiv femeile, bărbații, tinerii și persoanele se lovesc de discriminare pe bază de gen,
cu dizabilități pot fi angajați și că toată lumea dizabilități, grup etnic sau rasial sau context.
este plătită la fel pentru aceeași muncă. Obiectivul 10 vrea ca toată lumea de peste tot
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

să aibă o șansă la i viață sănătoasă și fericită. precum reciclarea face diferența atunci când
Vizează reducerea inegalităților între bogați și contribuie toată lumea – inclusiv indivizi,
săraci, precum și între țări bogate și cele companii, guverne. Sunt multe lucruri mici pe
sărace. Țările aflate în curs de dezvoltare care le putem face pentru atingerea acestui
trebuie să poată avea un cuvânt de spus în obiectiv. Obiectivul 12 dorește îmbunătățirea
sistemele economice și financiare calității vieții tuturor, nu doar a câtorva, de
internaționale și să fie susținute prin ajutoare peste tot de pe planetă.
internaționale. Trebuie asigurată migrația
ASIGURAREA UNOR TIPARE DE CONSUM ȘI
sigură și ordonată a oamenilor.
PRODUCȚIE DURABILE
REDUCEREA INEGALITĂȚILOR ÎN ȘI ÎNTRE ȚĂRI
13. ACȚIUNE CLIMATICĂ
11. ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI
DURABILE
Clima noastră a fost mereu în
schimbare, dar în ultimii 200 de
Orașele sunt centre de idei, ani aceste schimbări au devenit
comerț, cultură, știință, mai extreme din cauza activității
productivitate și multe altele. umane. Schimbările climatice acum afectează
Dar se confruntă cu provocări fiecare țară de pe fiecare continent iar
precum poluarea, lipsa serviciilor de bază persoanele mai sărace și mai vulnerabile sunt
pentru mulți cetățeni și o infrastructură în cele mai afectate. Obiectivul 13 vizează
declin. Orașele și satele noastre trebuie să fie găsirea unor soluții precum energiile
curate, sigure, cu locuințe bune și servicii de regenerabile și tehnologiile curate pentru
bază precum apa și electricitatea. Au nevoie și combaterea schimbărilor climatice. Dar va fi
de sisteme de transport curate și eficiente și nevoie de acțiune din partea guvernelor,
de spații verzi de care să se poată bucura sectorului privat și societății civile pentru a
toată lumea. Oamenii trebuie protejați de avea un impact semnificativ. Este urgent să
dezastre și de efectele schimbărilor climatice. educăm oamenii și să le creștem nivelul de
Siturile culturale și naturale importante conștientizare cu privire la schimbările
trebuie conservate pentru toți. Trebuie să climatice, în școli și prin comunitate. Țările în
îmbunătățim calitatea aerului și gestiunea curs de dezvoltare necesită resurse financiare
deșeurilor, susținând totodată țările aflate în pentru a se proteja de efectele schimbărilor
curs de dezvoltare să construiască mai bine cu climatice.
materiale locale.
LUAREA UNOR MĂSURI URGENTE DE
ORAȘE INCLUZIVE, SIGURE, REZILIENTE ȘI COMBATERE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ŞI A
DURABILE IMPACTULUI LOR.

12. CONSUM ȘI PRODUCȚIE 14. VIAȚA ACVATICĂ


RESPONSABILE
Obiectivul 14 vizează protejarea
Obiectivul 12 vrea să ne gândim oceanelor, mărilor și tuturor
de două ori la ce folosim, ce speciilor. De ce? Pentru că
deșeuri creăm și care este oceanele asigură hrană,
impactul acestor lucruri asupra medicamente, biocombustibili și locuri de
planetei. Schimbarea comportamentelor muncă pentru milioane de oameni. Dacă avem
pentru a duce la acțiuni mai sustenabile grijă de oceane, acest lucru ne ajută și să
abordăm schimbările climatice.
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Avem nevoie de oceane sănătoase, iar ele eu Prea mulți oameni trăiesc
nevoie de noi să le protejăm! Trebuie să războiul și violența. Obiectivul
lucrăm mai ales la reducerea resturilor de 16 vrea găsirea unor moduri de
plastic care afectează negativ viața vegetală și a ne asigura că toată lumea
animală și pun în pericol speciile. Printre trăiește într-o societate pașnică, unde are
țintele Obiectivului 14 este reducerea acces la justiție și nu trebuie să trăiască cu
acidității marine, controlul pescuitului excesiv frică. Vrea eliminarea abuzurilor, exploatării,
și ilegal pentru a reface resursele de pește și traficului și tuturor formelor de violență fizică
creșterea numărului de zone marine și de și psihică împotriva copiilor și adolescenților
coastă protejate în toată lumea. Tinde spre din toată lumea. Tinde spre asigurarea
protejarea legală a oceanelor și mărilor prin controlului strict al armelor mici și ușoare.
Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului Trebuie să colaborăm pentru a pune capăt
mării și asistarea țărilor în curs de dezvoltare corupției și mitei în viața publică; reducerea
și insulelor mici care sunt în mod special masivă a fluxului ilegal de bani și arme;
afectate. restituirea proprietăților furate și combaterea
crimei organizate și a terorismului. Toți
CONSERVAREA ŞI UTILIZAREA DURABILĂ A
oamenii sunt încurajați să participe la viața
OCEANELOR, MĂRILOR ŞI A RESURSELOR
publică a țărilor lor.
MARINE
PROMOVAREA UNOR SOCIETĂȚI PAȘNICE ȘI
15. VIAȚA TERESTRĂ INCLUZIVE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ,
A ACCESULUI LA JUSTIȚIE PENTRU TOŢI ŞI
Toți facem parte din ecosistemul CREAREA UNOR INSTITUŢII EFICIENTE,
global. Obiectivul 15 vizează RESPONSABILE ŞI INCLUZIVE LA TOATE
încetarea activităților care ne NIVELURILE.
amenință casa globală. Acestea
17. PARTENERIATE PENTRU
includ defrișarea, distrugerea solului și
REALIZAREA OBIECTIVELOR
pierderea speciilor de plante și animale.
Natura contribuie foarte mult la viețile
oamenilor și este esențial să o protejăm. Acest Pentru ca obiectivele să devină
obiectiv cere încetarea imediată a uciderii și realitate, avem nevoie de
traficului cu specii protejate și creșterea participarea tuturor. Inclusiv
veniturilor pentru protejarea naturii și guvernele, sectorul privat,
susținerea țărilor în curs de dezvoltare. organizațiile societății civile și cei ca tine! Cea
Dorește și educarea oamenilor pentru a mai bună parte este că nu trebuie să muncim
respecta solul și tot ce ne oferă, pentru ca ai singuri. Dacă ne punem laolaltă forțele și
noștri copii să continue să se bucure de natură facem parteneriate, putem ajunge acolo mai
în viitor. repede și să reușim cu fiecare obiectiv. Țările
dezvoltate trebuie să ajute țările în curs de
GESTIUNEA DURABILĂ A PĂDURILOR,
dezvoltare cu mai multă asistență financiară,
COMBATEREA DEȘERTIFICĂRII, OPRIREA ȘI
științifică și tehnologică, inclusiv ajutor pentru
INVERSAREA DEGRADĂRII SOLULUI, OPRIREA
exportarea internațională de mai mult
PIERDERII BIODIVERSITĂȚII
produse și construirea propriei capacități
16. PACE, JUSTIȚIE ȘI locale.
INSTITUȚII EFICIENTE REVITALIZAREA PARTENERIATULUI GLOBAL
PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ