Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROCESUL


CIVIL ŞI CĂILE DE ATAC ÎN PROCESUL CIVIL
SECŢIUNEA I. Noţiuni generale privind procesul civil…………………… 1
1.1. Noţiunea şi rolul procesului civil …………………………… 1
1.2. Structura procesului civil …………………………………… 3
SECŢIUNEA A II-A. Noţiunea, necesitatea şi importanţa căilor de atac
în procesul civil …………………………………………………. 6
SECŢIUNEA A III-A. Controlul judiciar şi controlul judecătoresc
în procesul civil …………………………………………………. 9
SECŢIUNEA A IV-A. Controversa cu privire la numărul gradelor
de jurisdicţie …………………………………………………….. 12

CAPITOLUL II. CLASIFICAREA CĂILOR DE ATAC ŞI REGULILE


COMUNE PRIVIND FOLOSIREA ACESTORA
SECŢIUNEA I. Clasificarea căilor de atac ……………………………….. 15
1.1. Precizări prealabile ………………………………………… 15
1.2. Căi de atac ordinare şi căi de atac extraordinare ………….. 16
1.3. Căi de atac de reformare şi căi de atac de retractare ……… 17
1.4. Căi de atac devolutive şi căi de atac nedevolutive ………… 19
1.5. Căi de atac suspensive şi căi de atac nesuspensive
de executare silită ...……………………………………….. 20
1.6. Alte clasificări propuse în literatura de specialitate ……….. 21
SECŢIUNEA A II-A. Reguli comune privind exercitarea căilor de atac
în procesul civil ………………………………………………… 23
2.1. Existenţa unei hotărâri judecătoreşti pe care legea
să o declare susceptibilă de a fi atacată …………………... 24
2.2. Manifestarea de voinţă a părţii interesate, în sensul
exercitării căii de atac …………………………………….. 25
2.3. Legalitatea căilor de atac ………………………………….. 25
2.4. Ierarhia căilor de atac ……………………………………… 26
2.5. Unicitatea dreptului de a folosi o cale de atac …………….. 28
2.6. Neagravarea situaţiei părţii în propria cale de atac………… 29

CAPITOLUL III. APELUL – SINGURA CALE ORDINARĂ DE ATAC


ÎN PROCESUL CIVIL
SECŢIUNEA I. Reglementarea, definirea şi caracterele juridice
ale apelului……………………………………………………….. 33
1.1. Reglementarea şi definirea apelului ………………………… 33
1.2. Caracterele juridice ale apelului ……………………………. 35
A. Caracterul devolutiv al apelului. Aplicarea regulilor
tantum devolutum quantum apellatum şi tantum
devolutum quantum iudicatum …………………………. 35
B. Caracterul suspensiv de executare silită al apelului ……. 42
SECŢIUNEA A II-A. Condiţiile de fond şi de formă ale apelului ……….. 44
2.1. Condiţiile de fond ale apelului ……………………………… 44
A. Hotărârile susceptibile de apel şi instanţa competentă
a soluţiona apelul ……………………………………….. 44
B. Subiectele apelului ……………………………………… 47
C. Termenul de apel ……………………………………….. 51
2.2. Condiţiile de formă ale apelului ……………………………. 53

CAPITOLUL IV. RECURSUL – CALE EXTRAORDINARĂ DE ATAC


SECŢIUNEA I. Sediul materiei, definiţia şi caracterele recursului ……….. 58
SECŢIUNEA A II-A. Condiţiile de fond şi de formă ale recursului ………. 60
2.1. Condiţiile de fond ale recursului ……………………………. 60
A. Hotărârile susceptibile de recurs şi instanţa competentă
a le soluţiona ……………………………………………. 61
B. Subiectele recursului ……………………………………. 65
C. Termenul de recurs……………………………………… 66
2.2. Condiţiile de formă ale recursului …………………………. 70
2.3. Cauza recursului – motivele de recurs …………………….. 71

CAPITOLUL V. ALTE CĂI EXTRAORDINARE DE ATAC ÎN


PROCESUL CIVIL – CARACTERIZARE GENERALĂ
SECŢIUNEA I. Contestaţia în anulare …………………………………… 74
SECŢIUNEA A II-A. Revizuirea ………………………………………… 78
SECŢIUNEA A III-A. Recursul în interesul legii ………………………… 83
SECŢIUNEA A IV-A. Recursul în anulare ………………………………. 85

CAPITOLUL VI. CONCLUZII, OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI


DE LEGE FERENDA
A. Concluzii ……………………………………………………... 88
B. Observaţii şi propuneri de lege ferenda ……………………… 91
ABREVIERI

R.D. – Revista Dreptul


J.N. – Revista Justiţia nouă
C.D. – Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem
C.S.J. – Curtea Supremă de Justiţie
Trib. Supr. – Tribunalul Suprem
Plen. Trib. Supr. – Plenul Tribunalului Suprem
Col. civ. – Colegiul civil
Sec. civ. – Secţia civilă
Sec. com. – Secţia comercială
Sec. cont. adm. – Secţia contencios administrativ
Dec. – Decizia
Dec. îndr. – Decizia de îndrumare
C. proc. civ. – Codul de procedură civilă
O.G. – Ordonanţa Guvernului
O.U.G. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
M.Of. – Monitorul Oficial
Ed. – Editura
E.D.P. – Editura Didactică şi Pedagogică
Ed. Şt. şi Enc. – Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică
Ed. Şt. – Editura Ştiinţifică
Op. cit. – Opera citată
Vol. – Volumul
Nr. – Numărul
Art. – Articolul
Pct. – Punctul