Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Filiala Focșani

Specializarea: Pedagogia Invăţământului Primar şi Preşcolar

Management educațional
“Managementul calității educației”

Lector univ. dr.:


Mălureanu Flavia

Student:
Tomlescu (Bălin) Adina-Veronica

1
Managementul calității educației

Evoluţiile ultimilor ani de la nivel naţional şi internaţional au scos în evidentă necesitatea


construirii unui sistem naţional de management şi de asigurare a calităţii. În sistemul de învătământ,
calitatea procesului educaţional a devenit prioritate naţională. În societatea de astăzi pentru a avea elevi
mai buni, adică cu rezultate mai bune la învățătură care vor fi pe viitor cetățeni mai buni, într-o societate
mai bună, trebuie îmbunătățită continuu calitatea educației furnizate de scoală. Dezvoltarea societății
nu se realizează doar prin indicatori de bunăstare sau economici ci și prin calitatea activității educative si
a școlii. Acest lucru se poate realiza cu ajutorul resurselor umane din școală,cu ajutorul beneficiarilor
implicate(elevi,părinți, comunitate locală) și sunt coordonați de Comisia pentru evaluarea si asigurarea
calității (CEAC). Asigurarea calității educației în diferite unitați de învățamânt se realizează
implementând sistemul de management si asigurare a calității, având drept scop înbunatățirea
activităților elevilor aceștia fiind beneficiarii direcți dar având impact si asupra beneficiarilor indirecți
reprezentați de comunitate, respective societate.

Conform OUG nr 75/12.07.2005 “calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici al unui


program de studiu și ale furnizorului acestuia prin care sunt satisfăcute așteptările beneficiarilor, precum
și standardele de calitate”. Deasemeni, persoanele implicate în procesul educațional sunt
răspunzătoare de producerea și generarea unei educații de calitate aceasta devenind mai mult o
atitudine mentală a membrilor echipei. Literatura de specialitate dezbate definiții diverse ale calității
menite să conducă la acțiuni concrete de îmbunătățire a acesteia. Conform E. Sallis sunt identificate
două perspective de definire a calității, prima în care sunt absolutizate sensurile conceptului și a doua
care le relativizează

Principalii actori ai fenomenului educațional contribuie la asigurarea calității astfel:


-profesorii prin perfecționare continuă, centrarea pe nevoile elevului, pe formarea acestuia în
scopul stimulării dezvoltării personalității;
-elevii prin conștientizarea necesității pregătirii continue, activism susținut, participarea la
diverse programe și proiecte;
-conducerea unității de învățământ prin asigurarea resurselor umane, materiale și financiare ale
unui învățământ de calitate, un climat adecvat, coordonare eficientă.
-comisia pentru evaluarea și asigurarea calității prin stabilirea unei strategii de implementare și
evaluare a managementului calității. (Țoca,2008,p. 173).
Managementul calității promovează ideea de cultură a calității vizând valori împărtășite de toți
membrii organizației, angajare în realizarea sracinilor,comunicare deschisă, timp alocat lucrului în
echipă, sensibilitate la nevoile altora , implicare totală , formare în domeniul calității. (Cucoș, 2008, p.55)

Sistemul național de management și asigurare a calității cuprinde:


-structuri instituționale la nivel național ARACIP
-structuri instituționale la nivel local CEAC
-documente normative: legi, hotarari
-documente reglatoare: ghiduri, manual, procedure,strategii,proiecte,programe
-instrumente de evaluare-chestionare, fise de observatie, fise de analiza
-activitati specific: reuniuni,asistente la activitati educative, etc

2
Sistemul national de management si asigurare a calitatii se constituie pe baza actelor normative
mentionate anterior si a valorilor fundamentale ale educatiei atat in Romania cat si in Europa. Avand in
vedere societatea de astazi, care este una concurentiala si de consum in care oferta este mai mare decat
cererea avem nevoie de o educatie de calitate deoarece elevii trebuie sa aiba acces la cele mai bune
forme de educatie care sa i pregateasca. Scolile sunt intr-o interactiune permanenta cu societatea si
comunitatea, fiind evaluate constant de catre elevi, parinti,societate,comunitate. Conducerea unităților
școlare trebuie șă-și îndeplinească misiunea de a pregăti elevii nu numai din punct de vedere știintific ci
să fie capabili să se integreze în societatea din care fac parte.

Calitatea unei institutii de învăţământ este determinată de calitatea proceselor şi de calitatea


serviciilor educaţionale oferite. Este important de precizat că pentru procesul de învăţământ, calitatea
nu este produsă şi definită exclusiv de şcoală ca ofertant de servicii educaţionale ci de beneficiarii şi
clientii educaţiei. Aceştia trebuie permanent consultaţi iar satisfacţia lor să fie un motiv permanent de
preocupare pentru pentru instituţiile de educaţie în aşa fel încât să se genereze un sistem
concurenţial.Conceptul de calitate in educatie nu se refera doar la calitatea institutiei de invatamant ci și
la calitatea serviciilor educaționale furnizate.

Calitatea procesului educațional se poate realiza prin următoarele procese:


-planificare și realizarea efectivă a rezultatelor așteptate de la procesul educațional
-monitorizarea rezultatelor
-evaluarea interna a rezultatelor
-evaluarea externa a rezultatelor
-imbunatatirea continua a rezultatelor în educație (Țoca, 2008,p.174)
Manualul de evaluare interna a calitatii elaborat de ARACIP prezinta pasii pe care ii avem de
parcurs in implementarea cercului calitatii “cercul Deming”. Din punctul de vedere al legislatiei calitatii si
al practicii curente pentru a creea valoare trebuiesc parcurse mai multe etape:
-planificarea- planul de imbunatatirea al calitatii
-realizarea-activitati de imbunatatirea a calitatii
-evaluarea-raportul anual de evaluare interna a calitatii (RAEI)
-revizuirea-judecarea rezultatelor si stabilirea prioritatilor
Principiile manageriale propuse de Deming sunt considerate puncte critice în întelegerea
conceptului de calitate constituind un ghid în managementul calității. Acesta accentuează rolul
angajaților, al satisfacției și al pregătirii acestora în cresterea productivității unei companii. (Cucoș, 2008,
p. 58)
Aceste etape se pot realiza deoarece unitatea scolara este un sistem deschis in care se
realizeaza permanent schimburi cu mediul inconjurator. Constituirea unei culturi organizationale avand
in centru conceptul de calitate este foarte importanta.Parcurcand pasii de mai sus se asigura acea spirala
a imbunatatirii continue a calitatii. Punctele slabe inregistrate in RAEI devin automat tinte de
imbunatatit pentru anul scolar viitor.
Potrivit ISO 8402 calitatea reprezintă “ansamblul caracteristicilor unei entități-proces,
produs,persoana,combinații ale acestora ce pot fi descrise și considerate in mod individual, care ii
confera aptitudinea de a satisface nevoile explicite sau implicite”. Legea privind asigurarea calitatii (nr
87/2006) precizeaza : “Calitatea educatiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu si
ale furnizorului acestuia prin care sunt indeplinite asteptarile beneficiarilor precum si standardele de
calitate”.
Calitatea procesului(folosirea resurselor,proceduri,informatii,organizare) si calitatea serviciilor
educationale(indeplinirea cerintelor clientilor interni si externi) conduc la calitatea organizatiei(cultura
organizationala,management,resurse umane,etc). Ansamblul activităţilor funcţiei generale de

3
management, care determină politica în domeniul calităţii, obiectivele şi responsabilităţile şi care se
implementează în cadrul sistemului calităţii prin mijloace ca: planificarea, controlul, asigurarea şi
îmbunătăţirea calităţii.
Declaratia de principii (adoptata in 2005) se propune o lista de asertiuni fundamentale care in
viziunea autorilor ar trebui sa fundamenteze educatia “de calitate”:
-educatia de calitate este centrata pe clientii si beneficiarii serviciilor educationale
-educatia de calitate este oferita de institutii responsabile
-educatia de calitate este orientata spre rezultate
-este promovata de lideri educationali
-asigura participarea actorilor educationali si valorificarea resursei umane
-se bazeaza pe inovatie si diversificare
Asadar, calitatea in educatie este orientata spre execelenta, spre proces, spre produs,
standarde, beneficiar,analiza cost beneficiu s.a.

La nivelul oricărei unități de învățământ asigurarea și evaluarea calității are ca obiective


principale:
-îmbunătățirea calității educației prin mecanisme de evaluare, asigurare, control și
îmbunătățirea a calității.
-producerea și diseminarea de informații sistemice, coerente și credibile ,publice;
-protecția beneficiarilor de educație
-crearea unei culturi a calității la nivelul unității de învățământ
-fundamentarea politicilor și strategiilor în domeniul educației.

Asigurarea calității face referire la următoarele domenii și criterii:


-capacitatea instituțională (structurile instituționale, administrative și manageriale, baza
materială, resursele umane)
-eficacitatea educațională(conținutul programelor de studiu, rezultatele învățării evidențiate de
performanțele școlare și extrașcolare, activitatea de cercetare științifică sau metodică desfășurată de
personalul didactic și elevi, activitatea financiară a organizației)
-managementul calității (strategii și proceduri pentru asigurarea calității, proceduri privind
monitorizarea și revizuirea periodică a programelor și a activităților desfășurate, proceduri obiective și
transparente de evaluare a rezultatelor învățării, proceduri de evaluare periodică a calității corpului
profesoral, accesibilitatea resurselor adecvate învățării, baza de date actualizată sistematic,
transparența informațiilor de interes public, funcționalitatea structurilor de asigurare a calității
educației).
Managementul calității unei unități constă în implementarea unui sitem propriu de calitate, care
constă în planificarea calității, asigurarea calității, monitorizarea calității, controlul calității și
îmbunătățirea calității. Implementarea acestuia duce la scimbarea mentalității și atitudinii față de
muncă, la crearea unor noi comportamente care duc la imbunătătirea continuă a procesului instructiv
educativ.
Evaluarea internă a calității educației se realizează la nivelul fiecărei instituții școlare prin
intermediul strategiilor adoptate de comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității. Aceasta este
formată din reprezentanți ai corpului profesoral, reprezentanți ai părinților, reprezentanți ai consiliului
local și condusă de directorul unității de învățământ sau de un coordonator desemnat de acesta.
Alegerea membrilor se realizează pe baza unor criterii de natură profesională, intelectuală, managerială
și morală.
Responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității constau în:
-elaborarea unui regulament propriu de funcționare

4
-sa facă cunoscute standardele naționale de calitate angajaților unității de învățământ
-să implementeze sistemul de management al calității
-să realizeze evaluări interne a unității de învățământ
-să propună strategii de îmbunătățire a calității procesului educațional. (Țoca, 2008, p.180).
Evaluarea internă a procesului educațional se realizează pe baza standardelor naționale și
proprii de calitate și se obține o bază de date necesară pentru cunoașterea valorii adăugate realistă,
transparentă și corectă. Prin raportarea la aceste criterii se identifică punctele slabe și se proiectează
dezvoltarea ulterioară a unității de învățământ.
Printre valorile și principiile în domeniul calității educației enumerăm: necesitatea și cerințele
elevilor să fie conforme cu cerințele socio economice ale comunității; pregătirea unor absolvenți cu
șanse reale pe piața muncii, un climat de muncă bazat pe responsabilitate și respect reciproc,urmărirea
dezvoltării personalității elevilor prin formarea capacităților cognitive, abilități profesionale, etc.,
creșterea performanței procesului educațional printr-o activitate de cercetare științifică, utilizarea
tehnologiei A.T.I. ca suport al îmbunătățirii continue a calității procedului didactic.
Evaluarea externă a calității educației face referire la aspecte precum: evaluarea capacitătii
instituționale de a fi furnizoare de educație, evaluarea eficacității educaționale, evaluarea
managementului calității la nivel instituțional, evaluarea concordanței dintre evaluarea internă și situația
reală. Aceasta se realizează de către departamentele speciale ale Agenției Române de Asigurare a
Calității în învățământul preșcolar denumita pe scurt A.R.A.C.I.P dar si de alte agenții autohtone sau
internaționale.

Constantin Cucoș afirmă în capitolul “Managementul calității în educație: repere teoretice și


considerații asupra abordărilor românești” din ediția a II a a cărții “Psihopedagogie pentru examenele de
de definitivare și grade didactice” că deși legislația și metodologia de asigurare a calității educației
românești sunt elaborate în acord cu tendințele europene sistemul se prezintă ca o “ingerință lipsită de
sens” traducându-se doar în pregătirea documentelor necesare pentru evaluarea externă. Acesta pune
accent pe înțelegerea profunda a acțiunilor de asigurare a calității, care sunt absolut necesare la nivelul
instituțiilor școlare românești și pe faptul ca implementarea sistemului nu a beneficiat de suficient timp
și efort investit în pregătirea cadrelor didactice.

Din perspectiva managementului centrat pe calitate, instituţia scolara va fi una deschisa în fata
nautății si schimbării care are ca finalitate dezvoltarea elevului si pregătirea sa pentru integrarea cu
succes într-o socientate în continuă schimbare. Calitatea devine astfel responsabilitatea fiecăruia, este o
atitudine mentală, o conștientizare a muncii în care sunt implicați toți participanții la actul educațional.
Asigurarea calității este o condiție esențială pentru dezvoltarea oricărei instituții de învățământ. Astfel,
in concluzie putem afirma că eficiența educațională constă în mobilizarea resurselor interne și externe
cu scopul de a face elevii să obțină rezultate bune și să se integreze ulterior într-o societate bazată pe
cunoaștere.

5
Bibliografie:

 ARACIP- proiectul de dezvoltare institutionala,asigurarea calitatii educatiei,ghidul comisiei


pentru evaluarea si asigurarea calitatii in unitatile de invatamant preuniversitare

 Bush, T. (2015). Leadership și management educational. București: Polirom

 Cristea, S. (2003). Managementul organizației școlare. București: E.D.P.

 Gherguț, A. (2007). Management general și strategic în educație. Iași: Polirom

 Iosofescu, Ș. (2005). Asigurarea calitatii, Ghid pentru unitatile scolare. Bucuresti: I.S.E.E.

 Popa, L. (2008). Managementul calității în educație: repere teoretice și considerații asupra


abordărilor românești. în Cucoș, C. (coord), “Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și
grade didactice” . Iași: Polirom;

 Țoca, I. (2008). Management educațional. București: E.D.P.

 http://www.isj.sv.edu.ro/images/Docs/Domenii/Asigurarea
%20calitatii/2017/Calitate_in_scoala_-_ghid_general_1.pdf

 file:///C:/Users/Ady/Downloads/Manual%20Evaluare%20Interna%20a%20Calit
%C4%83%C8%9Bii.pdf

S-ar putea să vă placă și