Sunteți pe pagina 1din 5

I.P.

Liceul Teoretic Pelinia

Proiect didactic:
Simbolismul românesc.Caracteristici.
Reprezentanți.G.Bacovia PLUMB

A realizat: Gurmeza Zinaida,


grad didactic doi

26 martie, 2019
Proiect didactic
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa: a XI-a
Competențe vizate:
1.Relatarea unor date și evenimente specifice simbolismului european.
2.Determinarea caracteristicilor simbolismului românesc.
3.Argumentarea prezenței caracteristicilor simbolismului în opera bacoviană.
Unitatea de învățare: Curentele moderniste.
Subiectul lecției: Simbolismul românesc.Caracteristici.Reprezentanți.G.Bacovia PLUMB
Tipul lecției: de predare și însușire a noilor cunoștințe
Timp: 45 de minute
Metode și activități de învățare/tehnici:
1. Observarea. Deducția. Exercițiul. Analiza. Jurnalul dublu.
Resurse: Manualul, algoritmi, fișe de lucru, anexe.

Demers didactic
Etapa Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Timpul și
lecției didactice resursele
Evocare Ora începe cu vizionarea secvenței Fiecare elev Filmul 1 min.
de film.Elevii sunt solicitați să se argumentează ce a
expună în baza celor vizionate. derulat în filmuleț și
care este legătura cu
literatura.

Realizare -Anunțarea subiectului lecției și Notează în caiete.


a sensului obiectivelor.
Completați enunțul cu cuvintele Completează
lipsă: Simbolismul se enunțul(misticism, 2 min.
caracterizează prin_________ , individualism, artă
_________excesiv, prin pentru artă).
propăvăduirea
principiului_______.

Jurnalul Fișa de
Sarcini pe echipă: Își amintesc cele dublu lucru
Gr.I- Relatați ce cunoaștem din mai importante 5 min.
istoricul simbolismului european. momente de
Gr.II- Numiți reprezentanți ai dezvoltare a
simbolismului european și opere simbolismului în
de referință. țările europene și
Gr.III- Notați caracteristicile completează o parte
simbolismului european. a jurnalului
dublu,rubrica ȘTIU.

Se propune un text de unde elevii Fișa de


trebuie să selecteze etapele de lucru
dezvoltare a simbolismului 4 min.
românesc.

-Audierea textului .
1 min.
-Exprimarea impresiilor în baza Audiază, își
textului audiat. exprimă impresiile.

Identificarea explicației vocabulei Plumb: metal greu. Lucrul cu 2 min.


PLUMB în DEX. culoare cenușie. DEX-ul.
slab conducător de
căldură, predilecție
funerară.

-Formularea întrebărilor în scopul Citesc individual


decodificării textului poetic. textul și răspund la
întrebări.
Fișa de
- Pornind de la sensul direct al Deduc că cuvântul lucru
lexemului, deducem valoarea are valoare de 6 min.
contextuală . simbol. De aici
rezultă una din
caracteristicile
curentului.
8 min.
Fiecare individual selectează Deduc alte
elementele de decor ale caracteristici.
cavoului,apoi deduc culorile care
reies din aceste combinații.
Refleție -Analiza versificației și Analizează GPP 5 min.
determinarea elementelor ce elementele de Fișa de
sprijină muzicalitatea textului. versificație și lucru
subliniază rolul
asonanțelor și a
epiforelor în crearea
muzicalității
textului.

-Determinarea , în textul poetic, a Subliniază rolul 5 min.


mărcilor lexico-gramaticale ale cromaticii în GPP
eului liric, a stărilor și ipostazelor determinarea Argumenta-
acestuia. stărilor eului liric. rea
Determină și
ipostazele eului
liric.

Autoevaluarea: Lucrul
Notaí 3 stări dominante ale individual. 2 min.
simbolismului.
Numiți 2 reprezentanți români ai
simbolismului românesc.
Scrieți o concluzie cu referire la
caracteristicile simbolismului.

Extensie Notarea.
Tema pentru acasă: 5 min.
De prezentat tema ,într-un discurs
oral, de 7-10 enunțuri, cu referire
la istoric, reprezentanți și
caracteristici.
Demonstrați aderența poeziei la
simbolism prin 4 concepte,fiecare
concept câte 2 enunțuri(scris).