Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET SOLICITANT

NOTIFICARE

Nr. _____/________

privind intenţia de modificare a condiţiilor şi datelor tehnice autorizate

Subsemnata SC (denumirea) S.A./S.R.L/S.C.S/S.C.A/S.N.C. având sediul


în, (adresa completă, inclusiv telefon/fax/ e-mail) , înregistrată la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ______________, cod unic de înregistrare
_______________, vă notificăm intenţia de modificare a condiţiilor şi datelor tehnice pentru staţia
de emisie pentru difuzarea/retransmisia serviciilor de programe audiovizuale: (nume staţie) din
localitatea: (localitatea de amplasare a staţiei de emisie) autorizată cu Autorizaţia Tehnică
Nr.______________ , astfel:
1. Condiţiile şi datele tehnice ce urmează a fi modificate: (se vor menţiona toate modificările
ce se intenţionează a fi realizate cu descrierea relevantă a lor) ;
2. Data la care se intenţionează începerea lucrărilor de modificare: zz/ll/an;
3. Data estimată de finalizare a lucrărilor şi de depunere a cererii de modificare a Autorizaţiei
Tehnice: zz/ll/an.

Anexăm prezentei notificări proiectul tehnic/documentaţia tehnică relevantă cu


numărul________ cuprinzând modificările menţionate.

Data:__________ Numele şi Prenumele________________________

Semnătura:_____________

Ştampila,

Notă: Notificarea trebuie să cuprindă toate informaţiile solicitate prin modelul cadru şi se
depune, direct sau prin poştă, la Direcţia Regională a ANCOM în a cărei rază de competenţă se află
staţia.

F4-NOT Ediţie:1, Revizie:3