Sunteți pe pagina 1din 11

LICEUL TEHNOLOGIC VĂLENI

Comuna Văleni, județul Olt, str. Nicolae Titulescu, Nr.177, Telefon: 0249-487717
E-mail: licvaleni@yahoo.com

AVIZAT,
Inspector Discipline Tehnice
Prof. Rachina Vera

CURRICULUM ȊN DEZVOLTARE LOCALĂ

MODULUL IV
DEFECTIUNILE UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR
IN INDUSTRIA ALIMENTARA
Domeniul: Industrie Alimentara
Calificarea: Tehnician in industria alimentară
Clasa a XI-a

Autori: Prof. ing. Tudor Daniela


Prof. ing. Barabas Florina
Prof . Zlotea Ionica

DIRECTOR,
prof. MIHAILESCU FLORENTINA
NOTĂ INTRODUCTIVA

Pregătirea elevilor pentru domeniul Industrie Alimentară realizată prin liceul tehnologic
ciclul inferior cuprinde şi curriculum ȋn dezvoltare locală (CDL) conform OMENCS
nr.4457/05.07.2016.
Curriculum-ul în dezvoltare locală presupune participarea și eforturile reunite ale mai
multor factori implicați în procesul de educație: elevi, cadre didactice, părinți, parteneri sociali
(agenți economici, instituții/ organizații locale sau regionale etc.). Opțiunea pentru o astfel de
componentă a curriculum-ului se integrează strategiei de descentralizare, conform căreia
autoritățile publice locale trebuie să joace un rol important în învățământul tehnic, datorită
responsabilităților și angajamentelor pe care le au față de cetățeni.
Curriculum-ul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între școală și
comunitate și are în vedere:
- resursele locale pentru instruire( baza materială a unității școlare, cadrul de colaborare cu
agenții economici);
- cerințele locale pentru pregătirea calificării elevilor.

Modulul ,, DEFECTIUNILE UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR IN INDUSTRIA


ALIMENTARA ,, se adresează elevilor din domeniul Industrie alimentara, calificarea
tehnician in Industrie alimentara clasa a XI-a și face parte din curriculum-ul de dezvoltare
locală, fiind proiectat după un model nou, centrat pe rezultate ale învățării specifice domeniului
de bază. Modulul are alocat un număr de 66 de ore / an , fiind repartizate astfel: 2 ore /
saptămână.
Metodologia propusă prin acest curriculum recomandă folosirea unor metode activ-
participative, oferind elevului posibilitatea implicării directe în procesul didactic. Modulul
vizează dobândirea de cunoștințe, abilități și atitudini necesare angajării pe piața muncii în una
din ocupațiile specificate în SPP-urile corespunzătoare calificărilor profesionale de nivel 4 , din
domeniul de pregătire profesională industrie alimentara sau în continuarea pregătirii într-o
calificare de nivel superior. Profesorul poate opta pentru folosirea activităților de învățare
recomandate prin programă în vederea realizării conținuturilor, sau își poate alege alte activități
adecvate condițiilor concrete din clasă.

Situațiile de învățare: răspund nevoilor de formare identificate împreună cu operatorul


economic/instituția publică parteneră a unității de învățământ.
După forma de organizare: activitate frontală, activitate individuală, lucrul în echipă.
După modul de intervenție al profesorului în timpul învățării: activitate dirijată direct și
permanent.

LISTA UNITATILOR DE REZULTATE ALE INVATARII


Unitati de rezultate ale tehnicii generale
- Constructia si functionarea utilajelor
- Exploatarea utilajelor utilizate in industria alimentara
- Sarcini in cadrul punctului de lucru

Corelarea dintre unitatile de rezultate ale invatarii si module

Unitatea de rezultate ale invatarii-tehnici Denumire modul


generale(URI)

URI 1 Analizarea principiilor Modulul 1-Biochimia prodeselor


alimentare(glucide,lipide ,proteine) si rolul lor in alimentare
obtinerea produselor alimentare
Modulul II-Tehnologii specifice in
URI 2 Planificarea si realizarea proceselor industria alimentara fermentativa
tehnologice de obtinere a produselor in industria
alimentara fermentativa
Modulul III-Tehnologii specifice de
URI 3 Planificarea si realizarea proceselor obtinere a produselor de morarit si
tehnologice de obtinere a produselor in industria panificatie
moraritului si panificatiei
Modulul IV-CDL -
URI 4 Prevenirea şi remediere defecţiunilor ce pot DEFECTIUNILE UTILAJELOR SI
apărea în realizarea operaţiei ECHIPAMENTELOR IN
INDUSTRIA ALIMENTARA
STRUCTURĂ MODUL
Corelarea dintre rezultatele învățării din SPP și conținuturile învățării

Rezultate ale învățării propuse spre extindere


URÎ.6 Curriculum în dezvoltare locală – Conținuturile învățării
DEFECTIUNILE UTILAJELOR SI
ECHIPAMENTELOR IN INDUSTRIA
ALIMENTARA
Cunoștințe Abilități Atitudini
3.1.1 3.2.1 3.3.1 Definitia operatiilor si proceselor
3.1.2 3.2.3 tehnologice
Bilanturii de materiale,randamente de
fabricatie, consumuri specifice

3.2.4
3.3.3 Scopul si caracterizarea operatiei
Utilaje folosite(constructie,functionarea,
3.1.3
defectiuni si modul de comunicare a
3.1.4
defectiunilor aparute)

3.2.5
3.3.4 Scopul si caracterizarea operatiei
Utilaje folosite(constructie,functionarea,
3.1.5
defectiuni si modul de comunicare a
defectiunilor aparute)

3.2.4
3.3.4 Metode de verificare a parametrilor
3.2.5
3.3.5 de lucru ai utilajelor şi instalaţiilor
3.1.6
folosite în industria alimentară
3.2.6
3.3.6
3.1.7 Modul de funcţionare a utilajelorelor
şi intstalatiilor folosite în industria
alimentara

3.2.7 3.3.7 Modalităţi de comunicare a


3.1.8 3.2.8 3.3.8 defecţiunilor apărute la utilaje şi
3.1.9 3.2.9
instalaţii în timpul prelucrării
3.1.10 3.2.10
- verbal, scris prin note interne,
3.1.11
direct, telefonic, prin sisteme de
avertizare centralizată

Lista minimă de resurse materiale


( echipamente, unelte și instrumente, machete, materii prime și materiale, documentații tehnice,
economice, juridice etc.), necesare dobândirii rezultatelor învățării( existente în școală sau la
operatorul economic).
echipament de protectie,
- utilaje(cernatoare,malaxor,cuptor cu vatra fixa, masina de modelat)
-instalatii(farinograf,glutometru,colorimetru,umidometru)
-manuale scolare,
-computer, videoproiector, aplicații informatice.

Sugestii metodologice
Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme,în
funcție de:
3.
 Dificultatea temelor;
 Nivelul de cunoștințe anterioare ale grupului instruit;
 Complexitatea și varietatea materialului didactic utilizat;
 Ritmul de asimilare a cunoștințelor și de formare a deprinderilor proprii grupului
instruit.

Pentru atingerea rezultatelor învățării stabilite, profesorul are libertatea de a dezvolta anumite
conținuturi, de a le eșalona în timp, de a utiliza activități variate de învățare, cu accentuare pe
cele cu caracter aplicativ, centrate pe elev.
Complexitatea criteriilor de performanță și a condițiilor de aplicabilitate pentru abilitățile
cheie crește, astfel încât să asigure o integrare mai rapidă a absolvenților pe piața muncii sau să
le permită să continue pregătirea la nivel superior. Pentru aplicarea curriculum-ului, procesul de
predare- învățare trebuie să fie focalizat pe obținerea rezultatelor învățării(cunoștințe, abilități,
atitudini),necesare calificării ,,tehnician in industria alimentara,,.
Utilizarea unor metode cu activitatea didactică centrată pe elev cum sunt: studiul de caz,
brainstormingul, jocul de rol, descoperirea, problematizarea, lucrul pe stațiuni asigură
eficientizarea procesului de învățare și permit contextualizarea și agregarea conoștințelor cu
abilitățile și atitudinile specifice SPP-ului de nivel 4.
Pentru eficientizarea procesului de predare – învățare , profesorul trebuie să-și proiecteze din
timp activitatea didactică prin elaborarea de fișe de lucru, fișe de documentare, fișe de
observație, pregătirea materialelor, instrumentar, aparatură, echipamente necesare și spațiul de
lucru.
Elevii învață când fac ceva și când sunt implicați activ în procesul de învățare. Elevii au stiluri
proprii de învățare. Ei învață în moduri diferite, cu viteze diferite și din experiențe diferite.
Participanții contribuie cu cunoștințe semnificative și importante la procesul de învățare.

Sugestii privind evaluarea

Obiectivele evaluării se vor stabili funcție de ansamblul cunoștințelor și deprinderilor


practice, pe care urmărim să le dezvoltăm prin strategia didactică aleasă și bineînțeles vor fi în
concordanță cu situațiile de învățare.
Evaluarea formativă este esențială pentru procesul de predare – învățare eficient. Elevii și
profesorii trebuie să știe ce progrese se fac pentru atingerea situațiilor de învățare.
Evaluarea sumativă asigură dovezi pentru elevi, angajatori și instituții educaționale despre
realizările unui elev, în ceea ce privește cunoștințele, atitudinile și abilitățile după criterii definite.
Ca metode de evaluare se recomandă:
 Observarea sistematică a comportamentului elevilor, activitate care permite evaluarea
conceptelor, capacităților, atitudinilor față de o sarcină dată.
 Lucrări practice.
 Investigația.
Ca instrumente de evaluare se pot folosi:
 Fișe de observație
 Fișe de lucru
 Chestionarul
 Portofoliul
Test de evaluare

I. Citiţi cu atenţie şi selectaţi varianta corectă:


1)Transportoarele mecanice sunt:
a) transportor elicoidal, transportor pneumatic, transportor cu cupe; bandă transportoare,
transportor cu racleţi;
b) transportor elicoidal, transportor cu cupe; bandă transportoare, transportor cu racleţi;
c) planuri înclinate, transportor cu cupe; bandă transportoare, transportor cu racleţi;
d) cicloanele.

2) Principiile ce stau la baza operaţiilor de calibrare şi sortare sunt:


a) gradul de coacere, greutatea specifică, forma boabelor, susceptibilitatea magnetică,
dimensiunile;
b) gradul de coacere, greutatea specifică;
c) forma boabelor, susceptibilitatea magnetică;
d) dimensiunile.

3) Separarea se poate realiza prin:


a) sedimentare;
b) filtrare;
c) sedimentare şi filtrare;
d) sedimentare, filtrare, decantare, centrifugare.

II In coloana A sunt enumerate utilaje,iar in coloana B parti component de baza ale


acestora.Faceti asocierile dintre cifrele din coloana A si literele corespunzatoare din coloana
B.

A. Utilaje B. Parti componente


1.Sita plana a. alveole
2.Trior cilindric b. burduf
3.Malaxor c. tambur electromagnetic
4.Valt automat d. brat
5.Presa pneumatica e. suprafata de cernere
f. tavalugi

III. Încercuiţi A sau F după cum enunţul este adevărat sau fals:
1) Transportorul cu cupe se foloseşte pentru transportul cerealelor pe orizontală.
2) Gradul de mărunţire al concasorului nu depinde de distanţa dintre cei doi cilindri.
3) Suspensiile sunt amestecuri eterogene lichid - solid.
4) Curgerea laminară sau vâscoasă reprezintă regimul de curgere în care straturile de lichid se
deplasează rectiliniu şi paralel între axele conductei.
5) Aerosolii sunt amestecuri eterogene lichid - lichid.

IV. Rezolvati urmatoarele cerinte


a)Explicati modul de realizare a maruntirii carnii folosind volful.
b) Specificati trei masuri care se iau pentru a se evita infundarea ochiurilor sitei plane.
FIŞA DE EVALUARE
Deservirea concasorului cilindric
Deserviţi şi supravegheaţi funcţionarea concasorului cilindric.
Punctaj Punctaj Norma
Etape de lucru
propus realizat de timp
 Controlul formei şi paralelismului cilindrilor 5 3’

 Stabilirea distanţei dintre cilindrii concasorului 5 3’

 Verificarea accesului la elementele de 10 3’


comandă, instalaţia de ventilaţie , sursa de apă
etc.
 Cuplarea concasorului la tabloul de comandă 10 5’

 Alimentarea utilajului după atingerea turaţiei de 20 5’


regim
 Controlul gradului de mărunţire 5 2’

 Reglarea distanţei şi paralelismului cilindrilor 10 2’

 Oprirea concasorului de la tabloul de comandă 5 2’

 Golirea completă a utilajului de materialul 5 2’


mărunţit
 Curăţarea şi igienizarea cu apă caldă şi 5 3’
detergent
 Respectarea normelor de protecţie a muncii 10

Total 90 30’

Observaţii:

Se acordă 10 puncte din oficiu.

BIBLIOGRAFIE

. -Banu, C., ş.a., Manualul inginerului de industria alimentară, vol. I, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1998.
. -Ioancea, L., Petculescu, E., Utilajul şi tehnologia meseriei, Editura Didactică şi Pedagogică
R. A., Bucureşti, 1995.
-Ioancea, I., ş.a., Maşini , utilaje şi instalaţii în industria alimentară, Editura Ceres,
Bucureşti, 1986.
-Răşenescu I., Operaţii şi utilaje în industria alimentară, vol. I, II, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1972.
-Răşenescu, I., Oţel, I., Îndrumar pentru industria alimentară, vol. I, II, Editura Tehnică,
Bucureşti, 1987.