Sunteți pe pagina 1din 24

Manual de utilizare

Vodafone Office Connect


B260a
Cuprins
Cuprins................................................................................................................................2  
Prezentarea generală a funcțiilor router-ului.......................................................................4  
Indicatoarele de stare ale router-ului ..................................................................................4  
Cerințe de sistem................................................................................................................5  
Configurarea de bază a router-ului .....................................................................................5  
Restabilirea setărilor din fabrică..........................................................................................8  

Folosirea Paginii de administrare........................................................................................8  


Vedere generală a paginii de administrare......................................................................8  
Vizualizarea informațiilor de configurare .........................................................................9  
Configurare rapidă...........................................................................................................9  

Configurarea calculatorului ..............................................................................................11  


Configurații Wireless (Opțional) ....................................................................................11  
Configurarea rețelei PC.................................................................................................11  

Setări avansate .................................................................................................................12  


Vedere generală............................................................................................................12  
Administrare sistem.......................................................................................................12  
Setări SIM......................................................................................................................13  
Setări pentru rețele (mobile)..........................................................................................14  
Setări Dial-up.................................................................................................................15  
Setări DHCP..................................................................................................................16  
Setări Clip......................................................................................................................16  
Setări WLAN (Opțional).................................................................................................16  

Setări de siguranță............................................................................................................19  
Comutator Firewall (Firewall switch) .............................................................................19  
Filtru LAN MAC .............................................................................................................19  
Filtru LAN IP ..................................................................................................................20  
Server virtual .................................................................................................................20  
Setări DMZ ....................................................................................................................20  
Setări UPnP...................................................................................................................21  
Administrare de la distanță............................................................................................21  

Deranjamente ...................................................................................................................21  

Abrevieri............................................................................................................................24  
Instrucțiuni de siguranflæ
Te rugæm sæ cite�ti cu atenție aceste informații, astfel încât sæ beneficiezi de o func�ionare
corespunzætoare øi siguræ a noului tæu dispozitiv wireless.

Nu porni dispozitivul atunci când utilizarea acestuia este interzisæ sau atunci când utilizarea acestuia
poate cauza interferen�e sau pericole.

Nu folosi dispozitivul în timp ce conduci un autovehicul.

Respectæ regulile øi reglementærile din spitale øi unitæ�i sanitare. Deconecteazæ dispozitivul în


apropierea echipamentelor medicale.

Deconecteazæ dispozitivul în avion, deoarece acesta poate produce interferen�e cu semnalele de


control ale avionului.

Deconecteazæ dispozitivul în apropierea dispozitivelor electronice de înaltæ precizie, deoarece acesta


le poate afecta func�ionarea.

Nu încerca sæ demontezi dispozitivul sau accesoriile sale. Montarea øi repararea acestui dispozitiv pot fi
realizate numai de personal calificat.

Nu amplasa dispozitivul sau accesoriile acestuia în recipiente cu câmp magnetic puternic.


Nu amplasa medii de stocare magnetice în apropierea dispozitivului. Radia�iile emise pot provoca
øtergerea datelor stocate de pe mediile de stocare.
Nu expune dispozitivul la temperaturi ridicate. Nu folosi dispozitivul în zone unde existæ atmosferæ
cu poten�ial exploziv, cum ar fi sta�iile de alimentare cu carburant.
Nu læsa dispozitivul øi accesoriile sale la îndemâna copiilor. Nu læsa copiii sæ se joace cu dispozitivul sau
cu accesoriile acestuia færæ supraveghere.
Folose�te numai accesorii omologate în vederea evitærii exploziilor.
Utilizând acest dispozitiv, asiguræ-te cæ respecți toate legile øi regulamentele. Respectæ dreptul la
via�æ privatæ øi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane.
Prezentarea generalæ a funcfliilor router-ului

Indicatoarele de stare ale router-ului

Buton Pornit / Oprit


Indicator func�ionare
Indicator WLAN/LAN
Indicator putere semnal
Comutator antenæ externæ Indicator mod re�ea

Conector antenæ externæ


Conector alimentare
Conector ethernet
Conector telefon

Indicator Culoare Status


Func�ionare Galben continuu Dispozitivul este pornit cu succes
WLAN/LAN Galben continuu WLAN este activat (op�ional)
Galben intermitent Datele sunt transmise
Putere Semnal Verde continuu Semnal puternic
Galben continuu Semnal mediu
Ro�u continuu Semnal slab
Ro�u intermitent Cartela SIM nu existæ sau codul PIN nu este
verificat
Mod Verde dublu intermitent Se cautæ re�eaua
Verde intermitent Se înregistreazæ re�eaua 2G
Verde continuu Serviciul de date 2G este conectat
Albastru intermitent Se înregistreazæ re�eaua 3G
Albastru continuu Serviciul de date WCDMA este conectat
Cian continuu Serviciul de date HSPA este conectat
Cerinfle de sistem
Configura�ia PC recomandatæ pentru utilizarea routerului:

• CPU: Pentium 500 MHz sau mai mult


• Memorie: 128 MB RAM sau mai mult
• Hard disk: 100 MB sau mai mult spa�iu disponibil
• Sistem de operare: Windows 2000, Windows XP sau Windows Vista
• Rezolu�ie LCD: 800*600 pixeli sau mai mult, recomandat 1024*768 pixeli.
• Interfa�æ: interfa�æ standard USB
• Browser Internet: Internet Explorer 6.0 sau Internet Explorer 7.0, Firefox 1.5 sau Firefox 2.0,
Safari 3.0.

Configurarea de bazæ a router-ului


! Pasul 1: Inserarea cartelei SIM

Atenflie: înainte de a insera sau îndepærta cartela SIM, trebuie sæ te asiguri cæ dispozitivul nu este alimentat cu
energie electricæ.

Cartela SIM trebuie sæ aibæ op�iunea de introducere PIN activæ iar valoarea codului PIN sæ fie cea standard, adicæ
1234. Dacæ cele douæ cerin�e nu sunt îndeplinite, recomandæm configurarea cartelei SIM pe un telefon mobil
(activare PIN �i schimbare PIN la valoarea 1234) înainte de a fi introdusæ în router.

În cazul în care introduci cartela SIM în router færæ ca cele 2 setæri recomandate sæ fie în uz pe cartela SIM, va
trebui sæ accesezi meniul de administrare al router-ului pentru a introduce codul PIN corect al SIM-ului.

! Pasul 2: Conectarea adaptorului de alimentare

Folose�te un adaptor compatibil cu dispozitivul, altfel router-ul poate fi deteriorat.


! Pasul 3: Conectarea router-ului la un PC

Conecteazæ router-ul la PC, fie prin WiFi, fie printr-un cablu Ethernet (nu mai lung de 100 de metri).
Pentru o eficien�æ mai bunæ, folose�te un cablu cu protec�ie.

! Pasul 4: Conectarea router-ului la un telefon fix

Calitatea comunicærii telefonului fix poate interfera cu semnalul wireless, a�a cæ î�i recomandæm sæ
amplasezi telefonul la un metru de dispozitiv.

! Pasul 5: Amplasarea router-ului

Indiferent dacæ îl montezi vertical sau orizontal, ai grijæ sæ o faci într-un loc mai înalt sau lângæ fereastræ
pentru a putea recep�iona semnal puternic.

Atenflie: pentru a preveni interferen�a dispozitivelor electrice cu semnalele wireless, plaseazæ


dispozitivele electrice la un metru de router.

! Pasul 6: Conectarea antenei externe (op�ional)

Conecteazæ prin în�urubare cablul antenei externe la jack-ul antenei de pe unitatea principalæ.
Recomandare:
În zonele cu semnal slab este recomandat sæutilizezi antena externæ pentru îmbunatæ�irea calitæ�ii conexiunii.

! Pasul 7: Pornirea router-ului

fiine apæsat butonul Pornit/Opritpentru a porni sau opri dispozitivul.

! Pasul 8: Efectuarea unui apel

Când auzi tonul dupæ ridicarea receptorului, po�i realiza un apel. Dacæ serviciul necesitæ localizare,
atunci primul apel va trebui efectuat cætre *ARIE (*2743).

! Pasul 9: Acces dial-up

Implicit, router-ul apeleazæ numærul dial-up pentru a se conecta la Internet.

Login pe Pagina de administrare

Pentru a configura re�eaua WLAN sau al�i parametri lega�i de router, acceseazæ pagina de gestionare a
routerului (http://192.168.1.1) pentru op�iuni de configurare detaliatæ.
1. Porne�te browser-ul de Internet øi introdu adresa http://192.168.1.1 în bara de adrese.
2. Selecteazæ un tip de utilizator, introdu parola, apoi click pe Login.
• Admin: Acest tip de utilizator este autorizat sæ vizualizeze øi sæ modifice configurații. Parola
standard este admin.
• User: Acest tip de utilizator este autorizat doar sæ vizualizeze informațiile de bazæ ale
statusului. Parola standard este user.

Notæ: pentru evitarea conflictelor, la pagina de gestionare a routerului se poate conecta un singur
utilizator per sesiune.

1. Pentru a accesa Internetul, click pe Connection.

Observaflie:
• În cazul în care �i se cere sæ introduci codul PIN, introdu-l pe cel corect. În caz contrar,
func�iunile de re�ea devin indisponibile.
• Atunci când selectezi cæsu�a de verificare Salvare Code PIN, este activatæ Auto validarea,
ceea ce înseamnæ cæ dupæ fiecare repornire, codul PIN este înregistrat øi validat automat.

2. În cazul în care conexiunea PPP este Manualæ, click pe Conectare/ Deconectare pentru a te
conecta sau deconecta de la re�ea.

Observaflie:
În cazul în care conexiunea PPP este Auto sau La cerere, dæ refresh pe paginæ pentru a vizualiza
starea actualæ de conectare la re�ea.

3. Aøteaptæ timp de câteva minute. În cazul în care conectarea s-a realizat cu succes, po�i porni
browser-ul øi introduce adresa website-ului dorit pentru a accesa Internetul.
Restabilirea setærilor din fabricæ

În cazul în care ai nevoie sæ reconfigurezi re�eaua sau ai uitat modificærile unor parametri, po�i alege sæ
restabile�ti setærile standard din fabricæ øi sæ reconfigurezi dispozitivul.

Reset: Apæsæ øi �ine apæsat pentru a restabili setærile din fabricæ.

Observaflie:
Dupæ aceastæ operațiune, toate configura�iile sunt restabilite conform setærilor standard.

Folosirea Paginii de administrare

Vedere generalæ a paginii de administrare

Func�ii ale operațiunii


Urmætorul tabel expune opera�iunile principale de pe pagina de administrare

Articol Descriere
Stare de bazæ Expune starea de configurare a parametrului dispozitivului
Configurare rapidæ Configureazæ rapid dispozitivul
Conexiune Expune starea de conectare a re�elei øi conecteazæ la re�ea
Setæri avansate Configureazæ setærile avansate
Securitate Configureazæ setærile de securitate
Logout Log out (ieøire) din pagina de administrare

Starea dispozitivului

Urmætorul tabel con�ine informațiile (legate de starea dispozitivului) afi�ate în pagina de administrare
în partea de sus – dreapta.

Articol Icoana verde Icoana roøie


SIM Cartela este valabilæ Cartela nu este inseratæ sau nu
este valabilæ
WAN Conexiunea la internet este Conexiunea la internet nu este
stabilitæ stabilitæ
HSPA Re�eaua HSPA este disponibilæ Re�eaua HSPA nu este disponibilæ
Observaflie: Dacæ dispozitivul este înregistrat cu alte moduri ale re�elei,
este afiøatæ starea conexiunii corespunzætoare re�elei.
SEMNAL Puterea semnalului de la slab la puternic este afiøatæ dupæ cum urmeazæ:
Vizualizarea informafliilor de configurare

În pagina de configurare, po�i vizualiza informa�iile despre configurarea parametrilor actuali øi starea
de conectare la re�ea.

1.click pe Stare de Bazæ

2. click pe Avansat din partea dreaptæ a paginii pentru a vizualiza starea avansatæ.

3. click pe Reîncærcare pentru a vizualiza starea actualæ de pe pagina de stare avansatæ.

Configurare rapidæ

Po�i utiliza wizard-ul de setare rapidæ pentru a configura øi pæstra parametrii de bazæ ai dispozitivului.
Click pe Configurare rapidæ pentru a accesa pagina de inițiere.
Click pe Urmætorul pentru a configura setærile de profil PPP.

Configurarea setærilor de profil PPP

• Denumire profil: introdu o denumire de profil când cæsu�a de text este goalæ.
• Formare numær/Denumire utilizator PPP/Parolæ PPP: Introdu aceøti trei parametri puøi la
dispoziție de furnizorul de servicii de internet (ISP). Numærul de formare este folosit pentru a
ini�ia apelarea unei re�ele; denumirea utilizatorului PPP øi parola PPP sunt folosite pentru a
ob�ine autorizarea serviciului pus la dispoziție de ISP.
• Adresa APN/IP: selecteazæ modul pentru ob�inerea denumirii punctului de acces (APN) øi
adresei de IP. În cazul în care furnizorul de servicii pune la dispozi�ie parametrii relevan�i,
selecteazæ Static øi introdu-le valorile. Altfel, selecteazæ Dinamic øi dispozitivul le va ob�ine
automat.

Configurarea setærilor dial-up PPP

Conexiune PPP: Selecteazæ modul de conectare la internet:


• Auto: Dispozitivul se conecteazæ automat la Internet øi nu se deconecteazæ când nu sunt
transmise date.
• La cerere: Dispozitivul se conecteazæ automat la Internet când existæ o transmisie de date.
Când durata perioadei cu netransmitere de date depæøeøte timpul idle maxim, dispozitivul se
deconecteazæ automat de la Internet.
• Manual: Dispozitivul se conecteazæ la Internet dupæ ce ați dat click pe Connect de pe pagina
de conectare. Pentru detalii, vezi "Accesarea Internetului".
PPP Authentication: Acest serviciu este pus la dispozi�ie de ISP. Pentru detalii, consulta�i ISP.

Configurarea setærilor WLAN (op�ional)


(Denumire) SSID: Introdu numele dorit pentru re�eaua ta localæ (WLAN).
• Identificatorul setului de servicii (SSID) este folosit pentru a identifica WLAN. Un PC øi
dispozitivul wireless pot realiza o comunicare obiønuitæ de date doar dacæ au aceleaøi SSID-uri.
Pentru a asigura securitatea WLAN, nu folosi SSID-ul standard. Po�i introduce un øir de
caractere ca SSID, cum ar fi MyHome.
Transmitere SSID: Activeazæ sau dezactiveazæ transmiterea SSID.
• Activatæ (Enabled): Dispozitivul transmite SSID-ul WLAN, iar utilizatorii pot accesa cu uøurin�æ
WLAN-ul. În acest caz, utilizatorii neautoriza�i pot accesa de asemenea WLAN-ul, din cauzæ cæ
este transmis SSID.
• Dezactivatæ (Disabled): Dispozitivul nu transmite SSID-ul WLAN. Înainte de a accesa WLAN,
un utilizator trebuie sæ ob�inæ SSID-ul WLAN. În acest caz, securitatea WLAN este îmbunætæ�itæ.

Observaflie:
Pentru confortul utilizatorilor care acceseazæ WLAN, po�i selecta Activare pentru Transmiterea SSID
când configurezi setarea WLAN. Dupæ setare, po�i selecta Dezactivat pentru a îmbunætæți securitatea
WLAN.

Configurarea encriptærii WLAN (op�ional)


Pentru a accesa WLAN, trebuie sæ setezi cheia de securitate wireless de pe PC-ul tæu pentru a fi similaræ
cu cea a dispozitivului wireless.

a) Færæ criptare
• Pentru comoditatea utilizatorilor care acceseazæ WLAN, po�i selecta Færæ criptare pentru Mod
encriptare când stabile�ti un WLAN. Nu este recomandat sæ selectezi aceastæ op�iune în
condi�iile utilizærii zilnice.

b) WPA-PSK/WPA2-PSK
• WPA-PSK: este o metodæ de criptare 256-bit care poate modifica automat cheia.
• WPA2-PSK: este o versiune mai siguræ a WPA-PSK care suportæ IEEE 802.11i standard.
• WPA Encryption Algorithm: TKIP, AES, TKIP+AES.
• WPA Pre-Shared Key: Po�i introduce o valoare hexazecimalæ cu 64 caractere sau cu 8-63-
caractere valoare ASCII ca øi cheie. Valoarea ASCII con�ine toate caracterele care pot fi
introduse prin tastatura PC-ului, iar valoarea hexazecimalæ con�ine numerele de la 0-9 øi
caracterele A-F. De exemplu, po�i introduce valoarea ASCII de 1234abcde drept cheie.
• Network Key Rotation Interval: Acesta este folosit pentru a seta cât de mult este modificatæ
dinamic cheia unei re�ele. În modalitatea standard, aceasta este 0. Pentru a dezactiva aceastæ
func�iune, po�i seta valoarea 0 sau nul.
c) WEP
• Wireless Equivalent Privacy (WEP) este o metodæ de criptare de 64-bit sau 128-bit. Criptarea
WEP de 128-bit asiguræ un nivel de siguran�æ mai ridicat.
• Network Key 1: Po�i introduce ASCII cu 5 caractere sau un numær hexazecimal de 10 caractere
pentru a forma o cheie de 64-bit. Po�i, de asemenea, sæ introduci ASCII de 13 caractere sau un
numær hexazecimal de 26 caractere pentru a forma o cheie de 128-bit

Validarea configurærii rapide

Ultima paginæ a wizard-ului expune toate setærile pe care le-ai configurat.


• Pentru a accepta setærile, click pe Terminare.
• Pentru a modifica setærile, click pe Înapoi.
• Pentru a renunța la setæri, click pe Anulare.
Configurarea calculatorului
Pentru a vedea cum î�i po�i configura calculatorul, vom lua ca exemplu un sistem de operare Windows
XP (OS). Pentru alte OS-uri (sisteme de operare), configura�iile pot fi diferite øi va trebui sæ le
configurezi conform cerințelor.

Configuraflii Wireless (Op�ional)

Configura�ia wireless îi permite PC-ului tæu sæ se conecteze la dispozitiv prin re�eaua wireless. În cazul
în care ai nevoie sæ conecta�i doar Ethernet la PC, po�i omite aceastæ parte.

Cerinfle de configurare

• Pentru a stabili o conexiune la re�eaua wireless, PC-ul trebuie sæ fie dotat cu un adaptor WLAN
ce suportæ protocolul IEEE 802.11 b/g.
• În cazul în care este activatæ func�iunea de criptare, trebuie sæ te asiguri cæ toate PC-urile care
se conecteazæ la dispozitiv folosesc aceeaøi cheie ca cea a dispozitivului.
• Pentru utilizarea adaptorului WLAN, vezi ghidul de utilizare a adaptorului WLAN pus la
dispozi�ie de cætre producætor.
• Pentru configura�iile de criptare, vezi "Configurarea criptærii WLAN (Op�ional)".
• Pentru configurarea parametrilor SSID, vezi "Configurarea setærilor WLAN (Op�ional)".

Configurarea reflelei wireless

1. Alege Start > Control Panel > Network Connections > Wireless Network Connection

2.Click pe Show Wireless Networks pentru a afiøa lista de conexiuni la re�eaua wireless.

3. Selecteazæ conexiunea la re�ea øi asiguræ-te cæ SSID este acelaøi cu cel al dispozitivului, apoi click pe
Connect.

4. În cazul în care parametrul de criptare este setat pentru dispozitiv, cæsu�a de Wireless Network
Connection este expusæ øi cere cheia pentru re�ea øi confirmarea. Valoarea introdusæ trebuie sæ fie
aceeaøi cu Cheie prepartajatæ WPA(WPA Pre-Shared Key) sau cu Cheie reflea (Network Key) a
dispozitivului.

5. Aøteaptæ câteva momente dupæ ce ai introdus cheia corectæ a re�elei, pâna când icoana de
conexiune wireless este afiøatæ în zona de stare în col�ul din dreapta jos al ecranului, dupæ care PC-ul
se poate conecta automat la dispozitiv.

Configurarea reflelei PC

Configura�iile recomandate ale PC-ului sunt dupæ cum urmeazæ:


• Ob�ine automat o adresæ IP.
• Deselecteazæ op�iunea „Folosi�i un server mandatat pentru LAN-ul dvs.”

Configurarea conexiunii reflelei

1. Alege My Network Places > Properties > Local Area Connection


2. Click dreapta pe icoana Local Area Connection øi selecteazæ Properties

3. În cæsuța Local Area Connection Properties, selecteazæ cæsu�a din listæ Internet Protocol
(TCP/IP) in the This connection uses the following items, iar apoi click pe Properties

4. În cæsuța Internet Protocol (TCP/IP) Properties, selecteazæ Obtain an IP address automatically


øi Obtain DNS server address automatically, iar apoi click pe OK

Dezactivarea setærilor mandat

1. Porne�te browser-ul de internet, apoi selecteazæ Tools > Internet Options

2. Selectați tab-ul Connections, iar apoi dați click pe LAN Settings.

3. În cæsuța LAN Settings, deselecteazæ Use a proxy server for your LAN

Setæri avansate
Vedere generalæ
Click pe Setæri avansate pentru a configura atributele de bazæ øi parametrii avansa�i ai dispozitivului,
putând de asemenea realiza o între�inere de rutinæ øi administrarea dispozitivului.
Urmætorul tabel expune func�iile icoanelor de shortcut:

Icoanæ Descriere
click pentru a accesa pagina Sistem.
click pentru a accesa pagina SetæriSIM.
click pentru a accesa pagina Setæri reflele
click pentru a accesa pagina Setæri Dial-up.
click pentru a accesa pagina Setæri DHCP.
click pentru a accesa pagina Clip Settings
click pentru a accesa pagina Setæri WLAN (op�ional)

Administrare sistem
Click pe pentru a accesa pagina Sistem

Modificarea parolei
Po�i modifica parola de login pentru a preveni logarea utilizatorilor neautoriza�i la pagina de
administrare.

1. click pe

2. introdu parola actualæ, apoi noua parolæ øi confirma�i-o

3. click pe Modificæ
Actualizare software

1. click pe

2.introdu loca�ia sau click pe Browse pentru a selecta fiøierul ce trebuie actualizat

3. click pe Actualizare

Atenflie:
• Dupæ upgradarea sistemului, sistemul reporneøte automat
• Programele software pentru upgrade trebuie sæ fie de pe website-ul oficial al Huawei sau al
furnizorului de servicii (Vodafone RO);
• Upgradarea software-ului nu modificæ nicio configura�ie realizatæ de client.

Restabilirea setærilor implicite (standard din fabricæ)


Dacæ trebuie sæ reconstruie�ti re�eaua sau dacæ ai uitat modificærile unor parametri, po�i alege
restabilirea setærilor standard din fabricæ øi reconfigurarea dispozitivului.
Pentru a face acest lucru, click pe care acceseazæ pagina Restabilire setæri, iar apoi da�i click pe
Restabilire.

Observaflie:
Dupæ realizarea acestei opera�iuni, toate configura�iile sunt restabilite la setærile standard.

Repornirea dispozitivului

1. click pe pentru a accesa pagina Repornire

2. click pe butonul Repornire.

Vizualizarea informafliilor de versiune

click pe care acceeazæ pagina Versiune.

Setæri SIM

Click pe pentru a accesa pagina Setæri SIM.

Activarea sau dezactivarea codului PIN

1. Click pe

2. Selecteazæ Activare/Dezactivare din cæsu�a cu lista Operaflii cod PIN

3. Introdu codul PIN corect, dacæ dore�ti sæ îl activezi.

4. Click pe Aplicare
Modificarea codului PIN

Când este activatæ protec�ia codului PIN, îl po�i modofica oricând:

1. Click pe

2. Selecteazæ Modificæ din cæsu�a cu listæ Operaflii cod PIN

3. Introdu codul PIN actual

4. Introdu noul cod PIN �i confirmæ-l

5. Click pe Aplicæ.

Introducere automatæ cod PIN

Po�i activa sau dezactiva func�ia de autovalidare a codului PIN, astfel:

1. Click pe

2. Selecteazæ Activare/Dezactivare din butonul de opțiune Introducere automatæ

3. Introdu codul PIN actual (dacæ activezi codul PIN autovalidat)

4. Click pe Aplicare

Setæri pentru reflele (mobile)

Click pe pentru a accesa pagina Setæri reflele.

Setarea modului øi benzii preferate

1. Click pe

2. Selecteazæ modul de conexiune preferat din cæsu�a cu listæ Mod preferat

Observaflie:
• În cazul în care furnizorul de servicii pune la dispozi�ie doar serviciul 2G øi modul preferat este
configurat doar ca 3G, nu po�i accesa Internetul.
• Dacæ furnizorul de servicii pune la dispozi�ie doar servicii 3G, iar modul preferat este configurat
doar ca 2G, nu po�i accesa Internetul.
• Dacæ furnizorul de servicii nu pune la dispozi�ie nici serviciul 3G �i nici pe cel 2G, nu po�i accesa
Internetul færæ a lua în considerare care este modul preferat.

3. Selecteazæ banda pentru a cæuta re�eaua din cæsuța cu listæ Banda

4. Click pe Aplicare
Configurarea Modului de cæutare a reflelei

1. Click pe

2. Selecteazæ modul de cæutare a re�elei

• Auto: Dispozitivul îøi cautæ automat re�eaua øi o înregistreazæ


• Manual: Trebuie sæ cau�i manual re�eaua øi sæ o înregistrezi

3. Click pe Aplicare

4. În modul Manual, selecteazæ re�eaua cæutatæ øi click pe Log on

Setæri Dial-up

Click pe pentru a accesa pagina Setæri dial-up.

Configurarea setærilor PPP

1. Click pe pentru a accesa pagina Setæri PPP

2. Introdu parametrii corec�i

• Lista profiluri: Selecteazæ un profil din lista de conexiune stabilitæ de dial-up. În cazul în care
lista de selectare este goalæ, trebuie sæ creezi o listæ de profil;
• Conexiune PPP: Selecteazæ modul de conexiune dial-up;
• Autentificare PPP: Serviciul este furnizat de ISP-ul tæu;
• Timp maxim de inactivitate PPP: Durata conexiunii PPP este în mod idle. În modul On
Demand (la cerere), în cazul în care nu sunt transmise date în perioada datæ, conexiunea PPP
se deconecteazæ automat.
• PPP MTU: Aceasta este unitate de transmisie maximæ (MTU) a conexiunii PPP. Este folositæ
pentru a stabili numærul maxim de bi�i încapsula�i într-un singur cadru de date.
• Timp(i) maxim de apelare PPP: Stabile�te numærul maxim de aøteptare la conectarea la
Internet.

Administrarea listei de profil


Click pe pentru a accesa pagina Setæri profile.

! Crearea unui profil


1. Introdu informa�iile cu privire la profil, conform instruc�iunilor afi�ate pe ecran.

2. Click pe Save.

! Modificarea unui profil

1. Selecteazæ profilul pe care vrei sæ îl modifici din lista de selectare Lista profile. Informa�iile
relevante vor fi afiøate în cæsu�a de text corespunzætoare.

2. Introdu informa�iile de profil.


3. Click pe Salvare.

! Øtergerea unui profil

1. Selecteazæ din listæ profilul pe care vrei sæ îl �tergi


2. Click pe �tergere.

Setæri DHCP

Click pe pentru a accesa pagina DHCP Settings, unde po�i stabili modul pentru atribuirea adreselor
IP în cadrul LAN. DHCP atribuie automat adresele de IP cætre dispozitivele de re�ea. În cazul în care
folose�ti serverul DHCP, trebuie sæ realizezi configura�iile PC-ului care se conecteazæ la dispozitiv.
Pentru detalii, vezi "Configurarea conexiunii de re�ea".

• IP Address: Adresa standard de IP a dispozitivului este 192.168.1.1.


• Masca subreflea: Combinația subnet mask øi adresa IP activeazæ un sub netting flexibil. În mod
standard, subnet mask este 255.255.255.0.
• DHCP Server: Acesta este folosit pentru a atribui dinamic adrese de IP. Dacæ serverul DHCP
este Enabled, acesta poate atribui automat adrese de IP pentru PC-uri. Este recomandat sæ
selectezi Enabled pentru serverul DHCP.
• Start IP Address (Adresa IP pornire)/End IP Address (Adresa IP final): este folosit pentru
defini gama adresei IP pe care o poate folosi gazda în timpul unei atribuiri de adresæ IP. De
exemplu, în segmentul de re�ea 192.168.1.0/24, adresa standard de IP a dispozitivului este
192.168.1.1. Adresa gazdæ IP poate varia de la 192.168.1.2 la 192.168.1.254. Gama minimæ
este o adresæ unicæ de IP.
• DHCP Lease Time (Timp inchiriere DHCP): Serverul DHCP atribuie automat o adresæ de IP
fiecærui dispozitiv conectat la re�ea. Când timpul închiriat expiræ, serverul DHCP verificæ dacæ
dispozitivul este conectat la re�ea. În cazul în care dispozitivul este deconectat de la re�ea,
serverul alocæ adresa de IP unui alt dispozitiv. Astfel, adresa de IP nu este pierdutæ.

Observaflie:
• Start IP Address trebuie sæ fie mai micæ sau egalæ cu End IP Address.
• În cazul în care DHCP Server este Activat, configura�iile Start IP Address, End IP address øi
DHCP Lease Time sunt valabile; altfel, nu le po�i configura.

Setæri Clip

1. Click pe pentru a accesa pagina Clip Settings.

2. Selecteazæ Clip Mode.

3.Click pe Aplicare

Setæri WLAN (Opțional)

Click pe pentru a accesa pagina.


Activarea sau dezactivarea WLAN

1. Click pe pentru a accesa pagina Activare WLAN

2. Selecteazæ Activare/Dezactivare pentru a activa /dezactiva WLAN.

3. Click pe Aplicare

Setæri de bazæ WLAN

Click pe pentru a accesa pagina.

! Interfaflæ wireless
• Se referæ la adresa SSID øi MAC øi este folositæ pentru a identifica dispozitivul wireless.

! SSID
• Introducerea unei denumiri (SSID) pentru WLAN-ul dvs.
• Activarea sau dezactivarea SSID Broadcast.

! Activarea sau dezactivarea Izolærii AP


• Pornit: Terminalele (PC-urile) care se conecteazæ la dispozitiv prin WLAN nu pot comunica una
cu cealaltæ.
• Oprit: Terminalele (PC-urile) care se conecteazæ la dispozitiv prin WLAN pot comunica una cu
cealaltæ

! Selectarea unei flæri


• �aræ: Este folosit pentru a identifica �ara. fiæri diferite au standarde diferite pentru utilizarea
canalului.

! Selectarea unui Canal WLAN


• Canal: se referæ la canalul pe care func�ioneazæ dispozitivul. În cazul în care nu �tii ce canal sæ
selectezi, alege Auto pentru ca dispozitivul sæ caute automat canalul.

! Configurarea Modului 802.11

Mod Descriere
54g Auto WLAN are cea mai bunæ compatibilitate în acest
mod.
54g WLAN are cea mai bunæ performan�æ în acest mod.
Performance
54g LRS Dacæ dispozitivul are dificultæ�i în comunicarea cu
dispozitive conform standardelor IEEE 802.11b,
selecteazæ acest mod.
54g Only Dispozitivul poate funcționa doar cu performanțe
scæzute în modul standard de re�ea 802.11g.
802.11b Only Dispozitivul poate funcționa doar cu performan�e
scæzute în modul standard de re�ea 802.11b.
! Configurarea ratei de transmisie

1. Selecteazæ Auto pentru ca dispozitivul sæ caute automat rata de transmisie

2. Click pe Aplicare pentru a confirma setarea.

Setæri avansate WLAN

Click pe pentru a accesa pagina.


O cheie de siguran�æ î�i va proteja WLAN-ul de atacarea ilegalæ a datelor. Cheia de siguran�æ a
dispozitivului tæu wireless trebuie sæ fie compatibilæ cu cea a PC-ului.
! Configurarea Autentificærii 802.11
• Deschis: Deschide autentificarea sistemului. Un utilizator care acceseazæ WLAN-ul poate alege
cheia WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK sau WPA-PSK|WPA2-PSK pentru a trece de autentificare
sau poate alege No ENCRYPTION pentru a omite autentificarea.
• Partajat: Autentificare cu cheie împær�itæ. Poate folosi doar WEP. Utilizatorul care acceseazæ
WLAN-ul trebuie sæ foloseascæ WEP pentru a se autentifica.

! Configurarea Modului de criptare


• Moduri de criptare: No ENCRYPTION, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK|WPA2-PSK øi WEP.
• Pentru detalii, vezi "Configurarea criptærii WLAN (Op�ional)".

Punte WLAN
Click pe pentru a accesa pagina.
• Tip preambul - are douæ op�iuni: Lung øi Scurt. În cazul în care clientul (PC) suportæ tipul
Scurt, WLAN-ul poate avea o performan�æ mai bunæ dacæ este Scurt
• Limita maxima asociere: se referæ la numærul maxim de conexiuni. Este folosit pentru a stabili
numærul maxim de utilizatori simultani WLAN pe dispozitiv .
• Mod: Se referæ la modul de accesare WLAN. Dispozitivul poate func�iona în douæ moduri, dupæ
cum se poate vedea în tabelul de mai jos. Valoarea standard este Access Point (punct de
acces)

Mod Descriere
Wireless Bridge Este folosit pentru a conecta douæ sau mai multe puncte de acces
(færæ fir)
Punct de acces Punctele de acces care îndeplinesc standardul IEEE 802.11b/g sau
terminalele wireless ce se pot conecta la dispozitivul wireless

• Restricflie punte: Se referæ la limitarea adreselor MAC. Când este Disabled, dispozitivul poate
accesa toate podurile de la distan�æ; când este Enabled, dispozitivul poate doar accesa
podurile de la distan�æ cu adresele în lista de adrese.
• Punfli: se referæ la adresa fizicæ a podului de la distanțæ. Dispozitivul suportæ modul bridge
point-to-multipoint (PTM).
• Peer MAC Address: se referæ la lista de adrese fizice ale podurilor de la distan�æ.
• Link Status (Stare legætura): Up (sus) înseamnæ o conexiune de succes, iar Down (jos)
înseamnæ o conexiune nestabilitæ.

Configurarea Filtrului MAC


Click pe pentru a accesa pagina WLAN MAC Filter. Po�i controla øi administra clien�ii care
acceseazæ WLAN øi po�i îmbunætæ�i performan�a de siguran�æ a WLAN.

! Mod restricflionat MAC


Urmætorul tabel expune modurile de filtrare a adresei MAC:

Parametru Descriere
Dezactivat Func�iunea de filtru pentru adresa MAC este dezactivatæ.
Permite Clien�ii cu adresele în lista MAC Addresses se pot conecta la dispozitiv prin WLAN.
Refuzæ Clien�ii cu adresele în lista MAC Addresses nu se pot conecta la dispozitiv prin
WLAN.

! AdreseMAC
• Introduce�i adresele MAC în listæ. Dispozitivul poate realiza controlul de acces pentru clien�ii
ale cæror adrese MAC sunt incluse în listæ.

Setæri de siguranflæ
Click pe Securitate. Po�i configura setærile avansate de siguran�æ.

Comutator Firewall (Firewall switch)

Dispozitivul tæu are un firewall ce controleazæ fluxul de date de intrare øi ieøire, protejându-�i
calculatorul de intruziuni ilegale.

1. Click pe .

2. Selecteazæ cæsuța Activeazæ firewall

Observaflie:
• Doar la selectarea cæsu�ei Activeazæ firewall sunt disponibile celelalte func�iuni, precum
func�iunea filtru de adresæ IP, func�iunea filtru de adresæ MAC øi func�iunea de ping port WAN.
• Când este selectatæ cæsu�a Activeazæ fitru adresæ MAC LAN, sunt disponibile regulile
standard de filtrare.

3. Selecteazæ alte op�iuni, dupæ cum este cazul, apoi click pe Aplicare.

Filtru LAN MAC

Dispozitivul tæu suportæ filtrarea MAC pe baza unei liste de calculatoare respinse sau acceptate. O
metodæ obiønuitæ de a restric�iona accesul la re�ea este prin specificarea adresei Media Access Control
(MAC).
Pentru a localiza adresa MAC în Windows OS, click Start > Run, iar apoi introdu cmd.
Va fi afiøatæ o fereastræ de comandæ în care trebuie sæ introduci ipconfig/all, iar apoi apasæ Enter
pentru ca adresa MAC sæ fie afi�atæ ca Physical Address.

1. Click pe

2. Selecteazæ Filtru mod LAN MAC.


3. Introdu adresele MAC ale clien�ilor øi click pe Aplicare

Filtru LAN IP

Po�i configura dispozitivul pentru a bloca adresele specifice de IP astfel încât acestea sæ nu poatæ fi
accesate de calculatoarele din re�eaua localæ.

1. Click pe

2. Selecteazæ Protocol øi Status.

3. Introdu adresele de IP øi porturile corespunzætoare ce trebuie blocate din accesarea LAN-ului.

4. Click Ok
• Valida�i: click pe Aplicare
• Editare: click pe în coloana Modificare
• Øtergere: click pe în coloana Modificare

Server virtual

Dispozitivul tæu suportæ serverul virtual pentru a activa calculatoare externe, accesarea WWW, FTP sau
a altor servicii puse la dispozi�ie de LAN.

1. Click pe

2. Selecteazæ Protocol øi Status

3. Introdu valori în urmætoarele cæsu�e de text:


• Nume: Introdu o denumire pentru serviciul pus la dispozi�ie de LAN.
• WAN Port: Introdu portul WAN al LAN-ului în care calculatorul asiguræ servicii.
• IP Address: Specificæ un calculator în LAN pentru asigurarea de servicii.
• LAN Port: introdu portul LAN al calculatorului ce asiguræ servicii.

Observaflie:
Po�i adæuga, de asemenea, un server virtual în urmætoarea modalitate: selecteazæ un port din lista
Common Port (Port comun). Protocol, Status, Name, WAN Port øi LAN Port vor fi setate ca valori
standard �i, dacæ este cazul, le po�i selecta.

4. Click pe Ok
• Validare: click pe Apply.
• Editare: click pe în coloana Modificare.
• Øtergere: click pe în coloana Modificare

Setæri DMZ

În cazul în care PC-ul nu poate pune în func�iune aplica�ii de re�ea prin dispozitiv, po�i seta calculatorul
pentru a accesa Internetul nelimitat prin configurarea adresei de IP a calculatorului în zona
demilitarizatæ (DMZ).
Totuøi, calculatorul DMZ nu este protejat de firewall, ceea ce înseamnæ cæ acesta este vulnerabil la
atacuri, putând pune øi alte calculatoare din re�eaua home în pericol.

1. Click pe .

2. Selecteazæ Activare/Dezactivare pentru DMZ Status

3. Introdu adresa IP localæ a calculatorului ce este men�ionat ca gazdæ DMZ.

4. Click pe Aplicare

Observaflie:
Numai un singur calculator poate fi specificat ca gazdæ DMZ.

Setæri UpnP

Serviciul Universal Plug and Play (UPnP) permite altor utilizatori din re�ea sæ controleze træsæturile de
re�ea ale dispozitivului pentru a realiza o interconectare inteligentæ.

1. Click pe

2. Selecteazæ Activare/Dezactivare pentru UPnP Status

3. Click pe Aplicare

Administrare de la distanflæ

Administrarea web de la distan�æ permite accesul øi controlul dispozitivului fie din rețeaua home, fie de
pe Internet.
De exemplu, atunci când e�ti într-o excursie, î�i po�i controla dispozitivul prin serviciul de administrare
web de la distan�æ. Acesta permite, de asemenea, ca ISP-ul tæu sæ ajute la rezolvarea problemelor dintr-
o loca�ie aflatæ la distan�æ.

1. Click pe

2. Selecteazæ Activare/Dezactivare pentru Status administrare de la distanflæ

3. Introdu adresa de IP care poate accesa øi controla dispozitivul

4. Click pe Aplicare.

Deranjamente

Ce este de fæcut în cazul în care un PC în LAN nu poate accesa Internetul?

1. În cazul în care indicatorul de energie este oprit, trebuie sæ verifici dacæ adaptorul de energie
electricæ este bine conectat.
2. În cazul în care indicatorul de putere a semnalului este oprit, trebuie sæ verifici dacæ zona este
acoperitæ de re�ea.
3. În cazul în care zona este acoperitæ de re�ea, trebuie sæ verifici dacæ modul de re�ea este
corect. Pentru informa�ii cu privire la modul de re�ea, vezi "Setari reflele”
4. În cazul în care indicatorul interfe�elor de Ethernet clipeøte, interfa�a corespunzætoare de
Ethernet este bine conectatæ. Dacæ indicatorul este oprit, trebuie sæ te asiguri cæ are loc o
conexiunea Ethernet normalæ.
5. Trebuie sæ configurezi denumirea corectæ a utilizatorului PPP øi parola PPP când accesezi
Internetul prin dispozitiv. Verificæ dacæ acestea sunt corecte øi vezi "Configurarea setærilor de
profil PPP" pentru detalii.
6. În cazul în care serviciul DHCP este dezactivat iar PC-ul ob�ine dinamic adresa de IP, PC-ul
poate, la rândul lui, sæ acceseze Internetul. Po�i modifica modul de alocare manualæ a adresei
IP. Vezi "Configurarea conexiunii la reflea".
7. Verificæ dacæ driverul adaptorului de re�ea este instalat corect.
8. În cazul în care metodele precedente nu rezolvæ problema, te rugæm sæ contactezi furnizorul
de servicii.

Ce e de fæcut dacæ un PC în WLAN nu poate accesa WLAN-ul? (Op�ional)

1. Dacæ existæ interferen�e sau protec�ii lângæ dispozitiv, po�i regla pozi�ia dispozitivului. Când
puterea semnalului este mare, po�i trece la pasul urmætor.
2. Verificæ øi înregistreazæ urmætoarele date de pe adaptorul de re�ea al PC-ului tæu: SSID, tip WEP
øi cheie.
3. Verificæ øi înregistreazæ urmætoarele date pe dispozitiv: SSID, WEP tip øi cheie.
4. Comparæ datele înregistrate: SSID-ul de pe adaptorul de re�ea ar trebui sæ fie ORICARE sau sæ
fie acelaøi ca cel al dispozitivului. Tipul øi cheia WEP de pe adaptorul de re�ea øi dispozitiv ar
trebui sæ fie acelaøi. Altfel, trebuie sæ modifici datele de pe adaptorul de re�ea.

Ce e de fæcut dacæ am uitat adresa IP a interfeței LAN?

1. În cazul în care ai uitat adresa IP a interfeței LAN, poți introduce http://e.home øi Login pe
pagina de administrare, moment în care PC-ul ob�ine automat adresa IP.

Ce e de fæcut dacæ legætura dintre douæ dispozitive nu are loc? (Op�ional)

1. Asiguræ-te cæ cele douæ dispozitive func�ioneazæ pe acelaøi canal. Pentru detalii, vezi
"Selectarea unui canal WLAN".
2. Asiguræ-te cæ adresa MAC a unui dispozitiv este în lista de adrese MAC a celuilalt dispozitiv.
Pentru detalii, vezi "WLAN Bridge".

Când puterea semnalului este obiønuitæ, ce e de fæcut dacæ rata de download este scæzutæ?

În acest caz, trebuie sæ stabile�ti valoarea din registru, dupæ cum urmeazæ:

1. Alege Start > Run.

2. Introdu regedit în cæsu�a de text, apoi click pe OK.

3. Selecteazæ parametrii din urmætorul director:


\HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip.
4. Alege Edit > New > DWORD Value.

5. Redenume�te New Value #1 to TcpWindowSize.

6. Click dreapta pe TcpWindowSize, apoi selecteazæ Modify.

7. Selecteazæ Decimal øi introdu 65535 în cæsuța de text Valuedata, apoi click OK.

8. Pentru DWORD Value a DefaultRcvWindow, repetæ pa�ii de la TcpWindowSize8


Abrevieri
3G The Third Generation
AP Access Point (punct de acces)
APN Access Point Name (denumire punct de acces)
CDMA Code Division Multiple Access
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (protocol dinamic de
configurare a gazdei)
DNS Domain Name Server (server cu denumire de domeniu)
EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution (date sporite pentru
evolu�ie GSM)
GSM Global System for Mobile communications (sistem global de
comunica�ii mobile)
GPRS General Packet Radio Service (serviciu radio cu pachet general)
HSPA High Speed Packet Access (acces cu pachet de vitezæ ridicatæ)
HSDPA High Speed Downlink Packet Access (acces cu pachet downlink cu
vitezæ ridicatæ)
HSUPA High Speed Uplink Packet Access (acces cu pachet uplink cu vitezæ
ridicatæ)
IP Internet Protocol (protocol de internet)
LAN Local Area Network (re�ea localæ)
LED Light Emitting Diode (diodæ emi�ætoare de luminæ)
NAT Network Address Translation (transla�ie adresæ re�ea)
POTS Plain Old Telephone Service (serviciu telefonic vechi)
VoIP Voice over IP (voce peste IP)
UMTS Universal Mobile Telecommunications System (sistem universal de
telecomunica�ii mobile)
WAN Wide Area Network (re�ea extinsæ)
WLAN Wireless Local Area Network (re�ea localæ wireless)
WCDMA Wideband CDMA (bandæ largæ CDMA)
WI-FI Wireless Fidelity (fidelitate wireless)