Sunteți pe pagina 1din 35

TEORIA ŞI METODOLOGIA CURRICULUMULUI

A. CONȚINUT TEMATIC ORIENTATIV


 Constituirea şi evoluţia teoriei curriculumului ca domeniu de studiu (conceptul de
curriculum, derivaţii conceptuale; curriculum - proiect şi paradigmă. Evoluţii şi
semnificaţii actuale)
 Abordarea curriculară a educației/instruirii
 Domenii ale curriculumului (tipuri de curriculum, arii curriculare, domenii
experienţiale, cicluri curriculare; profiluri/ specializări etc.)
 Proiectare și organizare curriculară (modele de proiectare curriculara, metodologia
proiectarii curriculare)
 Structura și organizarea curriculumului pentru învățământul preșcolar și primar
 Produse curriculare (Plan de învăţământ, programa şcolara, manuale (tradiţional/
alternativ/ digital), orar, ghid metodologic, auxiliare şcolare - concept; semnificaţii
pedagogice, elaborare)
 Reforma curriculară în Romania

B. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:
 Bocoş M.; Jucan, D., Fundametele pedagogiei. Teoria si metodologia curriculumului.
Repere si instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Piteşti: Ed. Paralela 45,
2008.
 Ciolan, L., Învăţarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar,
Iași: Ed. Polirom, 2008
 Creţu C., Teoria curriculumului şi conţinuturile educaţiei – curs. Iaşi: Ed. Universităţii
Al. I. Cuza, 2000.
 Cristea S. (coord.), Curriculum pedagogic. Vol. I. Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică, 2006.
 Glava A., Tătaru L., Leva E., (coord), De la simplu la complex în abordarea proiectelor
tematice. Ed. Diamant, Pitești, 2014
 Negreţ-Dobridor, I., Teoria generală a curriculumului educaţional. Iaşi: Polirom, 2008.
 Niculescu R. M., Curriculum între continuitate şi provocare. Braşov: Editura
Universităţii Transilvania din Braşov, 2010.
 Pinar F. W., et all. Understanding Curriculum. An introduction to the study of
historical and contemporary currriculum discourses. New York: Peter Lang, 2004.
 Răileanu D., Vieru D., Alecsa I., Proiectarea pas cu pas. Îndrumător pentru cadrele
didactice din învățământul preșcolar. Ed. Diamant, Pitești, 2013
 Soare E., Evoluţii ale paradigmei curriculumului în societatea postmodernă. E.D.P.
Bucureşti, 2012.
 Tătaru L., Glava A., Chiș O., (coord.) Piramida cunoașterii. Repere metodice în
aplicarea curriculumului preșcolar. Ed. Diamant, Pitești, 2014
 Trif V., De la evaluare la curriculum. Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti,
2010

1
 Tyler W. R., Basic principles of curriculum and instruction. Chicago University Press,
Chicago, London, 1949
 *** Curriculum pentru învăţământul preşcolar, (3-6/7 ani) MEN, 2008.

C. PORTOFOLIU/ACTIVITATE SEMINAR
 Mic glosar de termeni (20-25)
 3-4 eseuri interogative / argumentative / problematizante, 1-1,5 pagini fiecare
 1 proiect de activitate instructiv-educativă (învățământ preșcolar)
 1 proiect de lectie (învățământ primar)

ABORDAREA CURRICULARĂ A EDUCAŢIEI

Principalele schimbări actuale de la nivelul sistemului şi procesului de învăţământ au la bază


abordarea curriculară a educaţiei. Ea promovează o viziune globală şi deschisă asupra
educaţiei.

În postmodernitate evoluţia educaţiei se fundamentează pe două direcţii dominante:


 tendinţa de deschidere a sistemului de învăţământ către comunitate,
 integrarea la nivelul (proiectării) curriculumului a contextului social global.

Viziunea deschisă are în vedere contextul de organizare şi realizare a educației în calitate de


activitate psihosocială de (auto)formare - (auto)dezvoltare permanentă a personalităţii
umane

Educaţia nu mai poate fi concepută/realizată exclusiv în contextul social şi pedagogic oferit


de clasa de elevi în sens tradiţional. Ea trebuie să integreze contextul nonformal (ca
valorificare a resurselor sale de formare) şi informal (ca determinări sociale, culturale,
personale şi tehnologice ale societăţii postmoderne) într-un tot unitar complex cu efecte
formative maxime

Aceste schimbări conduc la crearea mediilor educaţionale extinse ce presupun uniformizarea


influenţelor educaţionale în direcţia atingerii idealului educaţional.

Acest lucru se face prin două direcţii de acţiune:


 Conştientizarea importanţei mediului extern şcolii în formarea şi dezvoltarea
personalităţii,
 Intervenţia educativă la nivelul tuturor formelor de organizare socială a educaţiei
(formală-nonformală-informală).

Viziunea globală a educaţiei este construită prin trei modalităţi epistemologice susţinute de
pedagogia postmodernă la nivelul teoriei generale a educaţiei:

2
1. Articularea între: a) cerinţele psihologice ale educaţiei, exprimate în termeni de
competenţe sau capacităţi ce trebuie formate, b) cerinţele societăţii, exprimate prin
conţinuturi generale ale educaţiei care trebuie asimilate, interiorizate şi valorificate prin
procesul de învăţământ
2. Corelarea între: dimensiunea obiectivă a educaţiei, exprimată prin funcţia şi structura sa
de bază și dimensiunea subiectivă a educaţiei, asumată prin finalităţile de sistem (ideal,
scopuri strategice) şi de proces (obiective generale, specifice şi concrete),
3. Integrarea tuturor conţinuturilor şi formelor generale ale educaţiei în structura de
funcţionare a oricărui proiect de tip curricular (reformă de sistem, planuri de învăţământ,
programe, manuale, proiecte didactice etc.) conceput în perspectiva educaţiei permanente,
autoeducaţiei şi paradigmei antreprenoriale a educaţiei

CURRICULUM. CARACTERISTICI, DISTINCŢII, EVOLUŢII

Curriculum-ul reprezintă un concept fundamental la nivelul pedagogiei postmoderne.


Provine din limba latină, (fugă, alergare, cursă, întrecere, car de luptă) şi este consemnat
pentru prima dată in documentele universităților din Leiden-Olanda (1582) și Glasgow-Scoţia
(1633).
 Curriculum (sg.) – Curricula (pl.)
 Substantiv – Curriculum (fugă, alergare, cursă, întrecere, car de luptă)
 Verb - Currere (a alerga indiferent de context, continuu, în desfăşurare)
 Curriculum – plan de învăţare
 Currere – experienţa în contexte educaţionale

Definiţii ale curriculumului:

A. A. Glatthorn: Curriculumul inseamnă planul realizat pentru calauzirea procesului de


invatamant in scoli, reprezentat de obicei in documente oficiale realizate la cateva nivele de
generalitate, precum si implementarea acestui plan in clasa; aceste experinte au loc intr-un
mediu de invatare care, de asemenea influenteaza ceea ce este invatat.

L. D'Hainaut: Curriculum-ul este considerat un proiect care defineşte ţelurile, scopurile şi


obiectivele unei acţiuni educaţionale, căile, mijloacele şi activităţile folosite pentru atingerea
acestor scopuri, metodele şi instrumentele necesare evaluării rezultatelor obţinute

D. Walker: Curriculumul reuneşte tot ceea ce mediul şcolar oferă elevului ca posibilităţi de
învăţare: nu numai concepte, ci şi principii, proceduri şi atitudini, şi care are în vedere atât
mijloacele prin care instituţia oferă aceste posibilităţi, cât şi cele prin care se evaluează
procesele înseşi de predare şi învăţare

3
D. Tanner, L. Tanner: Curriculum înseamnă experienţele de instruire planifcate create pentru
a-i ajuta pe cei care învaţă să-şi dezvolte şi să-şi extindă capacităţile individuale. Aceste
experienţe sunt organizate de şcoală şi au loc în urma reconstrucţiei experienţelor şi
cunoştinţelor elevilor

C. Creţu: Aria extinsă a ofertelor de învăţare şi a manierelor de organizare a acestora de


catre instiţutiile scolare, cât şi corpusul extrem de complex al documentelor prin intermediul
cărora sunt proiectate, organizate, implementate, evaluate şi revizuite, intr-o maniera, de
preferinta, flexibila si deschisa, aceste "oferte", "contexte" ori "activitati " de invăţare.

Într-o perspectivă operaţională, metodologică asupra definirii curriculumului, putem


identifica existenţa a două accepţiuni:

Accepţiunea restrânsă, tradiţională care considera curriculumul ca reprezentând ansamblul


acelor documente de politică şcolară de tip reglator care consemnează datele esenţiale
privind procesele educative şi experienţele de învăţare pe care şcoala le oferă elevului şi care
asigură managementul sistemului la nivel micropedagogic.

Accepţiunea extinsă, actuală, care îl consideră drept un concept integrator, şi îl


operaţionalizează abordând acţiunile educative în manieră sistemică, globală şi deschisă
(Bocoş M., Cristea S., Potolea D.). Păstrează sensul de traseu intelectual şi afectiv pe care
şcoala îl propune elevului, dar nu înţeles în sens tradiţional, ci ca o valorificare accentuată a
potenţialului elevului. Îl defineşte ca proiect pedagogic care articulează interdependenţele
multiple stabilite între următoarele componente:
 obiectivele educaţionale formulate în termeni de competenţe (generale, cadru şi de
referinţă ale disciplinelor de studiu şi chiar obiectivele operaţionale şi cele de
evaluare);
 conţinuturile instruirii vehiculate în vederea atingerii obiectivelor prestabilite (fixate în
documentele şcolare de tip reglator: planuri de învăţământ, programe, manuale, arii
de studiu, arii tematice, subiecte etc.);
 strategiile de predare şi învăţare în şcoală şi în afara şcolii, corespunzătoare
influenţelor educative de tip formal, nonformal şi informal;
 strategiile de evaluare a eficienţei activităţilor educative (Bocoş M., 2008).

Fundamentele istorice ale curriculumului


O modalitate eficientă de a depăşi contradicţiile şi multitudinea de sensuri oferite
conceptului este de a privi spre fundamentele istorice ale acestuia (Cristea S., 2004).

Acest mod de argumentare evidenţiază etapele parcurse de semnificaţiile atribuite


conceptului de curriculum şi atrag atenţia asupra analizei semnificaţiilor curriculumului în
anumite condiţii socio-istorice cu puterea de a justifica utilizarea acestuia într-un anumit
sens.

4
Pe de altă parte, atribuirea unui anumit sens într-un context istoric, nu justifică preluarea
înţelesurilor curriculumului şi utilizarea lor în alt context.

Etapa tradiţională: curriculum cu sens de curs oficial organizat într-un cadru instituţionalizat,
specializat în educaţie, adaptat schimbărilor prezente la nivelul societăţii care se finalizează
cu obţinerea unui grad sau al unui nivel de instruire, fiind concretizat în documente precum:
planuri de învăţământ, programe de studiu, manuale, ghiduri, auxiliare. (secolele 16-19).
Reduce curriculumul la nivelul conţinutului.

Etapa modernă: curriculum cu sens de proiect pedagogic organizat prin corelarea


disciplinelor de învăţământ cu experienţele de învăţare directe sau indirecte ale elevului,
extinse dincolo de mediul formal (J. Dewey - 1902, F. Bobbitt - 1918). Adaptează materia
şcolară specificului experienţelor, mediului de viaţă al copilului.

Etapa postmodernă: curriculum cu sens de proiect pedagogic organizat pe baza unor


principii care evidenţiază importanţa prioritară a obiectivelor urmărite în educaţie. Aceste
obiective determină alegerea experienţelor de învăţare, a strategiilor de organizare a
învăţării şi a mijloacelor de evaluare a rezultatelor şcolare (R. Tyler - 1949). Delimitează
principiile care stau la baza curriculumului iar conceptul de curriculum se transformă în
paradigmă.

Abordarea modernă a curriculumului:


Semnificaţia modernă a termenului de curriculum a fost oferită de către John Dewey, acesta
fiind preocupat de necesitatea corelării conţinuturilor programelor şcolare cu experienţele
de învăţare ale elevilor, care ar trebui organizate şi valorificate de profesori. (Copilul şi
curriculumul, 1902).

Dewey atrage atenţia asupra posibilei greşeli a interpretării acestuia ca reprezentând două
realităţi separate: (a) disciplinele şi subiectele studiate în şcoală şi (b) experienţa de învăţare
a copilului, ce ar trebui preluată şi organizată de şcoală.

Curriculumul presupune corelarea acestor două fenomene, printr-o „reconstituire care


începe de la experienţa actuală a copilului şi se deplasează către ceea ce reprezintă întregul
organizat al adevărului asimilat prin învăţare”.

F. Bobbitt (1876-1952): curriculumul va reprezenta acea serie de experienţe pe care copiii şi


adulţii trebuie să le primească prin atingerea acelor obiective” (1918).

Prezintă curriculumul drept experienţă de învăţare. Extinde aria de cuprindere a termenului


la întreaga experienţă de învăţare a copilului, dobândită atât în şcoală, cât şi în afara şcolii,
prin activităţi de tip nonformal sau extraşcolar, planificate şi aplicate de şcoală.

5
Abordarea postmodernă a curriculumului:
La fel ca şi Bobbitt, a pus accentul pe formularea obiectivelor de tip comportamental. Din
moment ce scopul real al educaţiei este să aducă schimbări semnificative în modelele
comportamentale ale elevilor, devine important de realizat că orice stabilire a obiectivelor
şcolare ar trebui să fie o afirmare a schimbărilor ce trebuie să aibă loc la nivelul elevilor.

Tyler începe cu formularea a patru întrebări care trebuie să-şi găsească răspunsul în procesul
de dezvoltare al curriculumului:

1. Ce scopuri educaţionale ar trebui să urmărească să atingă şcoala?


2. Ce experienţe educaţionale adecvate pot fi oferite pentru atingerea acestor
scopuri?
3. Cum pot fi aceste experienţe educaţionale efectiv organizate?
4. Cum putem determina dacă aceste scopuri sunt atinse?

Paradigma curriculumului propune „o perspectivă metodologică integratoare” asupra


doemniului (S. Cristea, 2004) şi permite identificarea unor „axiome determinante pentru
(re)definirea conceptului de educaţie” drept un concept pedagogic fundamental,
presupunând conceperea unitară a procesului de învăţământ şi a activităţii de instruire.

Deşi uneori nu stabilesc intenţionat scopurile, profesorii ştiu intuitiv ce anume ar trebui să se
realizeze în educaţie şi cum contribuie domeniul lor la realizarea unei educaţii de calitate.

Indiferent de modul în care sunt (sau nu) definite scopurile, acestea au puterea unor „criterii
de selecţie a materialelor didactice, a conţinuturilor, a dezvoltării procedurilor de instruire în
ansamblu şi de pregătire a instrumentelor de evaluare”.

În domeniul curriculumului apare ce fiind necesară o filosofie integratoare (comprehensivă)


a educaţiei care să stea la baza „judecăţilor de valoare” realizate de către cei în măsură să
propună scopurile pe care şcoala trebuie să le urmărească.

În lipsa unei asemenea filosofii, scopurile sunt selectate în funcţie de orientarea filosofică
principală în care se regăseşte teoreticianul sau practicianul (precum esenţialismul,
progresivismul, psihologia copilului, behaviorismul etc.).

Evoluţii ale semnificațiilor curriculumului:


Un moment semnificativ în domeniul curriculumului, al teoriei şi practicii, este cel cunoscut
sub numele de Reconceptualism. Numele cercetătorilor legate de această mişcare sunt cele
ale lui William Pinar şi M. R. Grumet. Reconceptualismul aduce în discuţie conceptul de
currere. Acest termen nu interpretează etimologic termenul latinesc curriculum drept o
cursă ce trebuie străbătută ci se concentrează asupra rădăcinii infinitive a termenului pentru
a accentua activitatea de alergare în sine. Evidenţiază capacitatea individului de a-şi
reconceptualiza acţiunile educaţionale.

6
Currere înseamnă a alerga (indiferent de context). Este o disciplină producătoare a
cunoaşterii, cu propria sa metodă de cercetare şi cu propria sa arie de investigare. Currere
reprezintă astfel studiul experienţei educaţionale.

Currere poate fi ataşat concepţiei lui J. Dewey despre curriculum ca experienţă. Conform
acestuia, curriculumul nu constă în stabilirea unor obiective predeterminate sau a unor
rezultate clare ale învăţării ci, mai degrabă, trebuie privit ca un proces continuu de
construcţie şi reconstrucţie, de reflecţie activă asupra experienţei celui aflat în procesul de
autoeducaţie.

Odată centrat pe copil, curriculumul apare ca fiind un proces interactiv şi reflectiv realizat
într-un context social extins. Reprezintă procesul de căutare, de către elev, a sensurilor
(Graham R. J., 1992). Spre deosebire de abordarea rațională, care pune accentul pe
proiectare şi obiective, currere (reconceptualismul) se concentrează asupra naturii
experienţei personale a individului în relaţie cu oferta de experienţe propuse de către şcoală.

CURRICULUM: PARADIGMĂ ȘI PROIECT

Putem evidenţia două sensuri fundamentale ale curriculumului care conduc către o dublă
ipostază a acestuia în realitatea teoretică şi practică a educaţiei postmoderne (Cristea S.):
 curriculum înţeles ca paradigmă (model general de proiectare a
educației/instruirii)
 curriculum în calitate de proiect pedagogic de un anumit tip (modalitate concretă
de proiectare a activității didactice)

Curriculum ca paradigmă (paradigma curriculumului) oferă o nouă modalitatea de abordare


a educaţiei/instruirii postmoderne.
Propune un model raţional de proiectare a educației/instruirii care delimitează următoarele
principii cu valoare axiomatică:
1. Principiul definirii obiectivelor educaţionale prioritare ale curriculumului formulate în
termeni de rezultate ale învățării
2. Principiul selectării metodologice a experienţelor de învăţare oferite în vederea atingerii
obiectivelor educaționale
3. Principiul organizării metodologice a experienţelor de învăţare adecvate într-un context
pedagogic şi social extins
4. Principiul evaluării permanente a măsurii atingerii obiectivelor instruirii

Curriculum ca proiect pedagogic de un anumit tip, valorifică principiile proiectării curriculare


lansate de R. W. Tyler, dezvoltate şi adaptate la nivelul unui model concret de proiectare:
1. Centrarea pe obiective formative construite la nivelul unităţii dintre cerinţele psihologice
(capacităţi, competenţe) și cerinţele societăţii (cunoştinţe de bază, validate social);

7
2. asigurarea corespondenţei pedagogice dintre obiective, conţinuturi, strategii de instruire
și evaluare
3. valorificarea tuturor conţinuturilor şi a formelor generale ale educaţiei în perspectiva
educaţiei permanente și autoeducaţiei
4. individualizarea activităţii didactice prin valorificarea deplină a resurselor pedagogice
existente (informaţionale, umane, didactico-materiale) în cadrul și a formelor de organizare
determinate social şi condiţionate individual
5. integrarea deplină a evaluării în structura oricărui proiect pedagogic, cu funcţie de reglare-
autoreglare continuă şi formativă a activităţii de instruire
6. adaptarea permanentă la un context pedagogic şi social global și deschis prin valorificarea
resurselor speciale ale metodologiei educaţiei / instruirii.

Este realizată, astfel, trecerea de la structura de organizare a curriculumului bazată pe


conţinuturi definite în mod explicit (de tipul: ce învăţăm), la cea orientată prin obiective şi
metodologii (de tipul: de ce şi cum învăţăm), cu efecte dincolo de spaţiul şcolar

Se asigură astfel identitatea conceptului-construct de curriculum ce poate fi definită printr-o


abordare multidimensională, respectiv prin intermediul a trei perspective:
A. Perspectiva structurală:
 Scop-obiective
 Timp de instruire
 Conţinuturi
 Strategii de instruire
 Strategii de evaluare
B. Perspectiva procesuală:
 Proiectare
 Implementare
 Evaluare
C. Perspectiva produselor:
 produse fundamentale cu caracter prescriptiv-valoric:
 planuri (cadru) de învăţământ
 programe școlare
 manuale şcolare
 produse auxiliare cu caracter instrumental-operaţional:
 auxiliare curriculare, caiete de lucru
 ghiduri metodologice
 crestomaţii/culegeri
 softuri educaţionale etc.
 produse specifice proiectării didactice:
 planificarea calendaristică
 proiectele unităţilor de învăţare
 proiectele de lecţie/activitate didactică

8
SURSELE CURRICULUMULUI

Un aspect important care trebuie luat în discuţie este cel al surselor care sau la baza
judecăţilor privind scopurile educaţionale şi care pot oferi baza selecţiei obiectivelor.

Putem identifica, trei surse principale prezente în selecţia obiectivelor. Acestea sunt:
1. Studiul celor care învaţă,
2. Studiul vieţii contemporane din afara şcolii,
3. Sugestiile oferite de specialiştii în disciplinele şcolare (în curriculum).

1. Studiul celor care învaţă


Dacă educaţia este un proces de schimbare a modelelor comportamentale ale oamenilor,
obiectivele reprezintă acele schimbări ale comportamentului pe care o instituţie
educaţională le urmăreşte la elevii săi. Astfel, studiul celor care învaţă va căuta să identifice
schimbările necesare în modelele comportamentale ale elevilor (Tyler R.). Schimbările pe
care educaţia trebuie să le provoace în comportamentul elevilor sunt legate de nevoile şi
interesele acestora. O variantă eficientă ar fi aceea în care, existenţa intereselor poate fi
punctul de plecare a instruirii, iar lipsa lor poate fi motivul pentru realizarea educaţiei.

Rezultă două dimensiuni ale obiectivelor: dimensiunea socială (dată de definirea socială a
statutului dezirabil al elevilor conform unor standarde filosofice privind valorile) şi
dimensiunea psihologică (definirea organismului uman drept un sistem dinamic care trebuie
să se regăsească permanent în echilibrul dintre nevoile interne şi condiţiile externe).

2. Studiul vieţii contemporane din afara şcolii


Această sursă este justificată în contextul revoluţiei (post)industriale şi a continuei acumulări
a informaţiilor ştiinţifice.

Aduce în discuţie două argumente care susţin legitimitatea acestei surse de selecţie a
obiectivelor. Primul argument este acela al schimbărilor continue ce apar la nivelul societăţii
contemporane. Apare astfel necesitatea selecţiei informaţiilor şi a programelor de instruire
care să aibă semnificaţie prezentă pentru cei implicaţi în învăţare. Al doilea argument se
regăseşte la nivelul transferului învăţării. Se are in vedere formarea acelor aptitudini care pot
fi folosite în contextul informal. Logica acestui argument este aceea că aptitudinile formate
de către şcoală trebuiesc/vor fi utilizate în contextul extraşcolar.

Modelul lui Tyler acordă un rol important contextului informal, extinzând experienţele de
învăţare oferite de şcoală, către cele realizate în afara şcolii de către elev, mediu ce
reprezintă o parte esenţială a dezvoltării elevului. Este promovată astfel, extinderea ofertei
de experienţe de învăţare către cele din afara şcolii, acestea reprezentând o sursă
importantă a scopurilor educaţiei. Interesant ar fi de văzut, în ce măsură, studiul nevoilor

9
elevului poate oferi date care pot fi generalizabile, sau care ar fi ponderea pe care şcolile
(individual, local, zonal) o pot avea în stabilirea obiectivelor.

3. Sugestiile oferite de specialiştii în disciplinele şcolare


Specialiştii în curriculum se adresează unei întrebări greşit puse, şi anume: „Care ar trebui să
fie instruirea de bază pentru elevii care urmează să aprofundeze această specializare?”.

Conform paradigmei curriculumului, întrebările „corecte” care ar trebui adresate


specialiştilor sunt: cum contribuie disciplina respectivă la educaţia tinerilor care nu vor deveni
specialişti în acel domeniu; şi cum contribuie disciplina respectivă la diversitatea rolurilor pe
care cetăţeanul trebuie să le îndeplinească?.

Efectele posibile ale predării diverselor discipline asupra dezvoltării personalităţii umane
conduc către alegerea unor obiective care reprezintă „mai mult decât cunoştinţe, aptitudini
şi obiceiuri; ele implică moduri de gândire sau de interpretare critică, reacţii emoţionale
intense şi alte asemenea”.

Modelul raţional al curriculumului creează strategii de gândire, modele de manifestare,


acţiune şi reacţie, modalitate ce permite o dezvoltare profundă şi completă a personalităţii
elevului.

DOMENIILE CURRICULUMULUI

Tipuri de curriculum:
Allan A. Glatthorn a facut distinctia intre urmatoarele tipuri de curriculumuri:

1) curriculum recomandat: un document care circumscrie ceea ce se crede a fi un curriculum


util pentru o disciplină sau pentru anumite teme interdisciplinare. Ceea ce este esential in
acest sens este ca asemenea publicaţii nu au un "statut" oficial. Nici un corp guvernamental,
minister, profesor sau editura pedagogică nu este obligata sa adere la recomandarile unui
asemenea document.
2) curriculum scris sau mandatat: curriculum prescris oficial şi care, prin urmare, are un
statut formal. Acesta poate fi de asemenea o lista de obiective care trebuie atinsa, o
programa pentru examene, etc.
3) curriculum predat: materialul pe care profesorii il predau in realitate in clasa.
4) curriculum suport: manualele, orarele şi echipamentul utilizat în timpul orelor, etc.
5) curriculum testat: curriculum acoperit de teste ori subiecte de examene.
6) curriculum invatat sau realizat: ceea ce elevii invata in realitate. Acesta nu este acelasi
lucru cu ceea ce se masoara prin teste sau prin examene si poate avea un cadru mai larg
decat curriculum testat .

Prin raportare la politicile educaţionale ale instituţiilor sistemului de învăţământ, apar mai
multe categorii de curriculum:

10
1) Core curriculumul desemneaza acea realitate care ofera o baza de cunostinte, abilitati si
comportamente, obligatorii pentru toti cursantii, pe parcursul primelor stadii ale scolaritatii.
Curriculum-ul nucleu prezintă astăzi un proces de extensiune, prin integrarea, pe langa ariile
curriculare traditionale, si a unor teme interdisciplinare din cadrul "noilor educatii"
(demografica, ecologica, pentru comunicare, participare, economica etc).

2) Curriculumul specializat pe categorii de cunostinte si aptitudini la nivelul disciplinelor


şcolare (literatura, stiinţa, muzica, arte plastice şi dramatice, sporturi etc) este focalizat pe
imbogatirea si aprofundarea competentelor, pe exersarea abilitatilor, pe formarea
comportamentelor specifice determinarii performantelor in domenii particulare ale ştiinţei şi
artei.
3) Curriculum la decizia scolii (CDS) - ansamblul proceselor educative si al experientelor de
învatare pe care fiecare scoala le propune în mod direct elevilor sai în cadrul ofertei
curriculare proprii. La nivelul planurilor de învatamânt, CDS reprezinta numarul de ore
alocate scolii pentru construirea propriului proiect curricular.
Curriculum aprofundat urmareste aprofundarea obiectivelor de referinta ale Curriculumului-
nucleu prin obiective de referinta si unitati de continut noi, în numarul maxim de ore
prevazut în plaja orara a unei discipline.
Curriculum extins urmareste extinderea obiectivelor si a continuturilor din Curriculumul-
nucleu prin noi obiective de referinta si noi unitati de continut, în numarul maxim de ore
pervăzut în plaja orara a unei discipline.
Optionalul consta într-o noua disciplina scolara; aceasta presupune elaborarea în scoala a
unei programe cu obiective si continuturi noi, diferite de acelea existente în programele de
trunchi comun.
4) Curriculumul ascuns sau subliminal derivă, ca experienta de invatare, din mediul psiho-
social si cultural al clasei/scolii. Climatul academic, personalitatea profesorilor, relatiile
interpersonale, sistemul de recompense si sanctiuni sunt elemente importante ale mediului
instructional, si ele influenteaza imaginea de sine, atitudinile fata de altii, sistemul propriu de
valori etc. Evolutia proceselor afective este in mod special influentata si formata de climatul
informal al vietii din clasa de elevi.
5) Curriculumul informal decurge din ocaziile de invatare oferite de societate si agentii
educationale, mass media, muzee, institutii culturale, religioase, organizatii ale comunitatilor
locale, familie. Fiecare familie are un curriculum pe care il preda aproape deliberat si
sistematic, tot timpul. Putem merge mai departe, pana la a declara ca bibliotecile, muzeele
au curricula proprii, la fel ca armata, radioul, televiziunea etc.

PROIECTARE ȘI ORGANIZARE CURRICULARĂ

1. Modele structurale ale curriculumului

11
Perspectiva curriculară a determinat regândirea programelor şcolare şi elaborarea de
manuale şcolare alternative, pe baza unei proiectări curriculare, caracterizată prin
următoarele elemente:
 focalizarea pe achiziţiile finale ale învăţării: realizează trecerea de la programele
"analitice" (concepute ca simple inventare de conţinuturi, cărora le era repartizat un
anumit număr de ore, fără precizarea clară a finalităţilor educaţionale), la programe
şcolare caracterizate prin centrarea demersurilor instructiv-educative pe obiective
formative şi prin corelarea sistemică judicioasă dintre obiective, conţinuturi, activităţi de
învăţare şi evaluare etc.
 accentuarea dimensiunii acţionale în formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor:
stimulează demersurile didactice active şi interactive, care să crească eficienţa învăţării
şcolare prin stimularea participării elevilor la activităţile educaţionale, a cooperării lor cu
cadrul didactic şi cu colegii şi prin situarea lor în centrul actului instructiv-educativ
 definirea clară a ofertei şcolii în raport cu interesele şi aptitudinile elevului, precum şi cu
aşteptările societăţii: asigură coerenţă naţională în ceea ce priveşte finalităţile
educaţionale ale sistemului de învăţământ în ansamblul său, finalităţile etapelor de
şcolarizare, reperele generale, principiile şi standardele de elaborare şi aplicare a
curriculum-ului.

Pentru o mai bună înţelegere a curriculumului, în literatura de specialitate este propusă


perspectiva multidimensională (D. Potolea, E. Păun, 2002), ce descrie curriculumul drept
structură, proces şi produs (vezi şi: M. K. Smith, 1996, 2000, S. Cristea, 2000, 2004 etc., I.
Negură, L. Papuc, Vl. Pâslaru, 2000, , L. Papuc, 2005 etc.)

Cele mai des întâlnite modele structurale ale curriculumului sunt modelul triunghiular şi
pentagonal al curriculumului. La acestea vom adăuga modelul circular al curriculumului.

Modelul triunghiular recunoaşte importanţa componentelor cheie ale curriculumului:


obiectivele, conţinutul şi timpul de instruire. Precizează relaţiile şi interrelaţiile dintre toate
acestea cu accentul asupra priorităţii obiectivelor.

Finalităţi

Disciplina
şcolară

Timp Conţinuturi

12
Modelul pentagonal al structurii curriculumului adaugă celui anterior, două componente
esenţiale: strategiile de instruire şi strategiile de evaluare.

Finalităţi

Timp Conţinuturi

Strategii Strategii
de de
evaluare instruire

O continuare firească, epistemologică şi metodologică a modelelor anterioare, o reprezintă


modelul structural circular al curriculumului propus de S. Cristea (2000). Acest model oferă o
poziţionare mai exactă a finalităţilor (care ocupă un loc central) dar şi o imagine mai clară a
raporturilor între componentele curriculumului.

o = obiective
c
m c = conţinut
m = metodologie
o e = evaluare

2. Modele procesuale ale curriculumului


Valorificând paradigma curriculumului, putem spune că la baza elaborării şi revizuirii
curriculare stă ideea conform căreia, proiectarea curriculumului presupune o anticipare a
finalităţilor educaţionale, a conţinuturilor instructiv-educative, a activităţilor de învăţare, a
strategiilor de instruire şi a strategiilor de evaluare.

13
Proiectarea curriculumului are drept punct de pornire identificarea şi analiza finalităţilor
educaţionale, respectiv a marilor orientări filosofice, morale, etice, ideologice, de care
urmează să ţină cont sistemul educativ. Ele stau la baza obiectivelor curriculare
microstructurale ce orientează activitatea concretă de instruire de la nivelul clasei.
Reprezintă liniile directoare ale instruirii ce îi asigură coerenţa şi dau sens acţiunii cadrelor
didactice (Bocoș M., 2009). Analiza nevoilor educaţionale presupune identificarea,
deopotrivă, a trebuinţelor obiective (cele ce pot fi stabilite şi în absenţa subiecţilor educaţiei)
şi subiective (exprimate chiar de către subiecţii educaţiei). Este necesar ca elevii să fie
educaţi în vederea identificării propriilor trebuinţe educaţionale şi transformării acestora în
obiective, pe baza unui schimb de informaţii în legătură cu rolurile asumate şi cu aşteptările
fiecărei părţi.

Cercetările actuale privind problematica structurii şi a funcţionării curriculumului pornesc de


la modelul proiectării raţionale ce evidenţiază rolul central al obiectivelor curriculumului
definite în termeni de competenţe generale şi specifice şi determinarea, din această
perspectivă, a componentelor sale esenţiale.

Corelaţia obiective – conţinuturi/experienţe de învăţare - metodologie de organizare -


evaluare, stă la baza structurii oricărui proiect curricular, aplicabil în procesul de învăţământ,
structură ce implică următoarele acţiuni (Cristea S., 2009):
 definirea obiectivelor în termeni de competenţe şi de conţinuturi realizabile în
raport cu experienţele de învăţare existente anterior şi a celor preconizate,
accesibile elevilor,
 descrierea experienţelor de învăţare în timpul şi spaţiul concret al activităţii de
instruire de tip formal şi nonformal, cunoscând, respectând şi valorificând resursele
informale,
 prezentarea listei de „materiale de învăţare” necesare pentru îndeplinirea
obiectivelor, integrate la nivelul metodelor de predare-învăţare-evaluare.

Finalităţile pedagogice macrostructurale definesc orientările valorice fundamentale care


vizează proiectarea, realizarea şi dezvoltarea educaţiei la nivelul întregului sistem de
educaţie/învăţământ, pe termen lung (idealul educaţiei) şi mediu (scopurile educaţiei). Ele
definesc:
a) tipul de personalitate proiectat în contextul unui anumit model cultural de evoluţie
a societăţii,
b) direcţiile strategice, de dezvoltare a educaţiei şi învăţământului valabile într-o
perioadă de timp determinată.

Finalităţile pedagogice microstructurale (obiectivele pedagogice ale educaţiei/instruirii)


definesc orientările valorice ale procesului de învăţământ stabilite la nivel de politică şcolară.
Ele sunt angajate în elaborarea planului de învăţământ, a programelor, a manualelor şcolare,
a proiectelor de activitate didactică şi extradidactică.

14
Stabilirea obiectivelor curriculare
Obiectivele educaţionale orientează desfăşurarea unor activităţi educative determinate şi
concrete. Ele reprezintă o concretizare/detaliere a scopurilor, care devin mai precise, mai
clare şi mai operante.

Finalităţile cu un anumit grad de generalitate se obţin prin explicitarea unor finalităţi mai
generale, mai cuprinzătoare; întotdeauna, între finalităţile educaţionale de diferite grade de
generalitate se stabilesc relaţii şi interrelaţii funcţionale solide. Astfel, formularea
obiectivelor de referinţă, la fel ca formularea obiectivelor cadru presupune concretizarea
idealului educaţional, prin precizarea şi particularizarea/concretizarea performanţelor sau
competenţelor pe care educaţii trebuie să le posede la sfârşitul unei anumite perioade de
instruire. Obiectivele de referinţă sunt derivate din obiectivele cadru, respectiv se
particularizează şi se detaliază din acestea şi vizează „nivelurile ce se cer atinse pentru
fiecare capacitate, abilitate, aptitudine, competenţă dezirabilă în educabili” (D. Ungureanu,
1999).

În activităţile instructiv-educative organizate la nivel micro se operează cu obiective


concrete, operaţionale, formulate în termeni de schimbări comportamentale, care se referă
la achiziţiile şi performanţele dobândite de cei care se instruiesc; obiectivele operaţionale
reprezintă nivelul cel mai concret al obiectivelor educaţionale. Formularea obiectivelor în
termeni de comportament este justificată şi necesară, întrucât comportamentele pot fi
observate direct, analizate, grupate, clasificate şi evaluate în mod obiectiv. Precizarea clară,
concretă, operaţională a obiectivelor, face ca acestea să reprezinte elemente de reper în
proiectarea, derularea, evaluarea şi reglarea activităţilor instructiv-educative.

Operaţionalizarea obiectivelor reprezintă demersul/operaţia de transpunere – cu ajutorul


verbelor de acţiune – a scopurilor procesului de învăţământ în obiective specifice şi a
acestora în obiective concrete, prin precizarea unor comportamente cognitive şi/sau
psihomotorii observabile şi, dacă este posibil, măsurabile. Practic, operaţionalizarea
obiectivelor educaţionale presupune detalierea, concretizarea şi contextualizarea acestora
astfel încât ele să exprime schimbările comportamentale aşteptate de la subiecţii instruirii,
respectiv: prestaţia de moment, performanţa şi competenţa.

Obiectivele trebuie să specifice schimbări în modelele de comportament (cognitiv şi


noncognitiv) al elevilor. Comportamentul solicitat trebuie să fie adecvat contextelor în care
se va manifesta. Pentru a fi posibil acest lucru, comportamentele formate elevilor trebuie să
poată fi derulate atât la nivel formal cât şi nonformal, fiind confirmat şi informal în zonele
majore care dau contextul extins de viaţă al elevilor.

Selectarea/Organizarea conţinuturilor şi a activităţilor/situaţiilor de învăţare


În viziune sistemică, conţinutul învăţământului constă într-un sistem de valori – cunoştinţe,
abilităţi, capacităţi, competenţe, strategii, aptitudini, modele atitudinale şi
comportamentale, conduite etc., proiectate în documente şcolare oficiale (planuri de

15
învăţământ, programe şi manuale) şi transmise în cadrul procesului de învăţământ,
desfăşurat în instituţii de învăţământ de diferite grade. De asemenea, conţinutul
învăţământului implică şi sistemele de determinare şi generare a abilităţilor, competenţelor
şi atitudinilor specificate în finalităţile educaţionale (Bocoş M., 2009).

Conform lui M. Bocoş (2009), organizarea curriculumului presupune crearea şi structurarea


situaţiilor de învăţare efectivă a elevilor, acţiune ce presupune cu necesitate prefigurarea
experienţelor de învăţare şi formare în care vor fi implicaţi elevii.

Situaţia de învăţare reprezintă un element cheie al curriculumului, un context pedagogic


configurat prin acţiunea conjugată şi convergentă a următoarelor categorii principale de
elemente:
 obiectivele de învăţare formulate operaţional (formulate explicit în cadrul educaţiei
formale şi neformale/ nonformale şi care o dată atinse, conduc, prin integrare, la
atingerea unor finalităţi educaţionale cu grad de generalitate mai mare; inexistente în
cadrul educaţiei informale, care presupune demersuri neintenţionale ale educatului)
 conţinuturile învăţării (propus intenţionat în contextele educaţionale formale şi
neformale/ nonformale şi existent în contextele educaţionale informale)
 sarcina de învăţare (formulată explicit în contextul educaţiei formale şi neformale/
nonformale, de cele mai multe ori de către cadrul didactic, dar şi de către elevi;
inexistentă în cadrul educaţiei informale în care influenţele educaţionale se produc în
contextul situaţiilor de activitate cotidiană)
 metodologia de predare-învăţare (proiectată explicit în cadrul educaţiei formale şi
neformale/ nonformale şi configurată implicit în cadrul educaţiei informale, ca urmare
a derulării specifice a activităţilor individuale cotidiene)
 metodologia de evaluare (proiectată explicit în cadrul educaţiei formale şi neformale/
nonformale, ea vizând şi autoevaluarea realizată de educaţi; de asemenea, pot fi
realizate şi evaluări externe, de către instituţii şi persoane care nu au fost direct
implicate în procesul didactic; în cadrul educaţiei informale, poate fi valorificată
autoevaluarea realizată de educat sau pot fi realizate evaluări externe)
 resursele materiale ale mediului de instruire şi ale spaţiului de învăţare (selecţionate
ştiinţific în contextele educaţionale formale şi neformale/ nonformale şi
neselecţionate, respectiv existente în contextele educaţionale informale)
 caracteristicile contextului comunicării (didactice) şi ale contextului relaţional
(anticipate şi proiectate în cadrul educaţiei formale, care presupune realizarea
comunicării didactice; existente graţie interacţiunilor pe care individul le stabileşte cu
alte persoane în mediul social, cultural, economic etc.
 resursele de timp (prefigurate prin proiectarea didactică în contextele educaţionale
formale şi neformale/ nonformale şi utilizate efectiv în contextele informale).

Invocarea experienţei de învăţare marchează o nouă evoluţie în procesul de conceptualizare


a curriculumului. Sursa de elaborare a experienţei de învăţare nu o mai constituie doar

16
structurile cunoaşterii/ culturii, ci şi trebuinţele, interesele, aspiraţiile celor care sunt
beneficiarii educaţiei, iar în organizarea învăţării contează nu numai ce se învaţă, ci şi cum,
respectiv în ce maniere se învaţă.

Experienţele de învăţare pot fi planificate sau neintenţionate, cu efecte pozitive sau


negative; în afara experienţelor pozitive/ dezirabile urmărite, curriculumul se poate asocia
cu experienţe de învăţare neplanificate, care pot avea atât efecte pozitive, cât şi efecte
negative asupra modelării elevilor. Însă, natura curriculumului se defineşte, esenţialmente,
prin experienţele de învăţare planificate, care vizează obţinerea de efecte pozitive în
procesul de învăţare, de informare şi formare parcurs de elevi. Părerile specialiştilor nu sunt
convergente, dar dominanta interpretărilor vizează experienţele care se realizează în cadrul
şcolii şi sunt promotoare de valori recunoscute. Aceasta nu înseamnă că se pot controla în
totalitate experienţele de învăţare şcolară, ci unele pot fi sporadice, neplanificate, negative
şi cu efecte consistente (acestea ţin de curriculumul ascuns). Însă, natura curriculumului se
defineşte, esenţialmente, prin experienţele de învăţare planificate.

Programa şcolară permite cadrului didactic să modifice, să completeze sau să înlocuiască


activităţile de învăţare propuse. Se urmăreşte astfel realizarea unui demers didactic
personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în contextul
specific al fiecărei clase şi al fiecărui elev. Includerea clasei pregătitoare în învăţământul
general şi obligatoriu implică o perspectivă nuanţată a curriculumului la acest nivel de vârstă.

Curriculumul are în vedere modelul comunicativ-funcţional, axându-se pe comunicare ca


domeniu complex ce înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi scris precum şi
cele de exprimare orală şi scrisă. Actualele programe şcolare situează în centrul preocupării
lor învăţarea activă, centrată pe elev. Învăţarea nu este un proces pasiv, care li se întâmplă
elevilor, ci o experienţă personală, la care ei trebuie să participe. Activitatea didactică se va
desfăşura într-o interacţiune permanentă cu elevii, astfel încât să răspundă intereselor
acestora. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă iniţiativă, să exprime idei şi
sentimente despre ceea ce învaţă.

Evaluarea rezultatelor curriculumului centrat pe competenţe reprezintă o componentă a


procesului de învăţământ. Se recomandă cu prioritate metode moderne de evaluare
precum: observarea sistematică a comportamentului elevilor, centrarea pe progresul
personal, autoevaluarea, realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să
stimuleze în acelaşi timp dezvoltarea de valori şi atitudini, în contexte fireşti, sincretice,
adaptate vârstei. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la
competenţele specifice, evitându-se comparaţiile între copii. De asemenea, evaluarea
orientează cadrul didactic în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună adecvare la
particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor.

Procesul de evaluare va pune accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a


competenţelor dobândite de către elevi în contexte nonformale sau informale. Rezultatele

17
elevilor vor fi înregistrate, comunicate şi discutate cu părinţii. În întreaga activitate de
învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul fiecărui elev.

Modalităţile de evaluare pot valorifica testele scrise; testele orale; activităţile practice;
sisteme complementare (de tip portofoliu, lucrări independente dirijate, cercetare
individuală etc.).

Evaluarea competenţelor generale are ca referenţial sistemul celor opt domenii de


competenţe cheie şi poate fi plasată atât la sfârşitul şcolarităţii, cât şi la sfârşitul unui ciclu
sau an şcolar (Negreţ I., 2012). Acest tip de evaluare se raportează la modul de formare a
competenţei în timp (dacă acesta este asumat printr-un document curricular derivat sau
dacă este construit de profesor).

Deoarece competenţele au o formulare mai mult calitativă şi foarte generală, acestora nu li


se pot asocia standarde cantitative (deci, nu pot fi standardizate). Pentru evaluarea
competenţelor va trebui să existe o abordare nouă a construirii unor teste cu profund
caracter transdisciplinar (cum sunt, de altfel şi competenţele cheie) sau axate pe elemente
reprezentative ale domeniilor de competenţe cheie şi într-un mod subiacent, a unor
conţinuturi ofertate.

Evaluarea competenţelor specifice reprezintă domeniul de interes principal al evaluării


competenţelor şi poate fi realizată la nivelul unor unităţi de timp mai mici şi pe baza
experienţei cadrului didactic.

Elementul esenţial al evaluării competenţelor îl reprezintă legătura mai strânsă pe care


acestea o au cu exemplele de conţinuturi. Programele şcolare au adoptat două tipuri de
abordări ale raporturilor dintre competenţele specifice şi conţinuturi:
 abordare biunivocă (cu o competenţă specifică şi conţinuturile obligatoriu);
 o abordare de grup, în care anumite competenţe specifice sunt asociate anumitor
câmpuri tematice de conţinuturi.

Conform lui I. Negreţ (2012), competenţele specifice ca atare nu pot fi transformate în


obiective operaţionale şi, cu atât mai mult, în obiective de evaluare. Competenţelor specifice
din curriculum şcolar le sunt asociate situaţii de învăţare (care descriu într-un mod simplu şi
sintetic activităţi care pot să ducă la formarea şi dezvoltarea competenţei respective
asumate).

Fiecare competenţă specifică din curriculumul şcolar poate fi evaluată prin tipuri diferite de
itemi şi chiar prin instrumente de evaluare diverse. Această disponibilitate a itemilor de a
verifica competenţe specifice diferite este foarte importantă, deoarece permite construirea
unor probe de evaluare cu itemi diferiţi, care să vizeze aceeaşi competenţă. Competenţele
specifice nu au în prezent specificaţii, niveluri de realizare sau standarde. Acest lucru trebuie

18
compensat prin construirea unor niveluri teoretice de atingere a competenţelor, însoţite de
descriptori minimali.

ORGANIZAREA CURRICULUMULUI

Organizarea curriculumului trebuie realizată în consens cu schimbările de paradigmă


prezente în domeniul curriculumului (Potolea D., 2012):
 Tranziţia de la input la output în construcţia şi evaluarea programelor de formare.
Accentuarea rezultatelor învăţării se focalizează pe competenţe, sunt acceptate căi şi
mijloace alternative de formare a acestora, există posibilitatea recunoaşterii formelor
nonformale şi informale de pregătire dacă ele pot conduce la un rezultat controlabil.
 Deplasarea accentului de la asimilarea cunoaşterii la producerea cunoaşterii şi de la
păstrarea cunoaşterii la împărtăşirea cunoaşterii prin participarea activă şi
constructivă a elevului.
 De la centrarea pe profesor şi pe activităţi de predare, la centrarea pe elev şi
activităţi de învăţare.
 Evoluţia de la curriculum noţional, la curriculum centrat pe competenţe.
 Echilibrarea raportului dintre competenţele specifice şi competenţele transversale.
 De la cunoştinţe şi deprinderi la capacităţi de învăţare şi gândire de ordin superior.
 De la rezultatele/produsele cunoaşterii, la procese/metodologii de investigaţie.
În acest context, competenţa a devenit termenul de referinţă în proiectarea, organizarea şi
evaluarea curriculumului.

Competenţa reprezintă capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat


cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii constând în valori şi atitudini, pentru rezolvarea cu succes
a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea
profesională ori personală în condiţii de eficacitate şi eficienţă.

Competenţa este un concept nodal întrucât operează la toate nivelurile de şcolaritate, la


toate ariile curriculare, la toate disciplinele de învăţământ şi la fiecare modul ce intră în
structura unei discipline de învăţământ.

În concepţia lui D. Potolea (2012), competenţa ar trebui să fie „organizatorul” întregii


construcţii curriculare, o constantă a curriculumului pentru toate nivelurile, profilele şi
specializările şcolare.

Punctul de vedere al autorului menţionat este acela de a integra, nu de a decupa setul de


competenţe cheie într-un ansamblu de competenţe, recunoscând locul central al
competenţelor cheie şi relaţionându-le cu alte tipuri de competenţe. Se pleacă de la premisa
că s-ar justifica identificarea şi selecţia unui set de competenţe generice care să traverseze
toate ciclurile de învăţământ, acestea urmând să capete concretizări şi ponderi specifice

19
pentru fiecare treaptă de învăţământ. Competenţele în cauză ar putea fi puse în relaţie cu
competenţele cheie şi cu competenţele profesionale.

Organizarea intradisciplinară a curriculumului (monodisciplinaritatea) are la bază


structurarea logică în înlănţuirea cunoştinţelor, astfel încât acestea sunt deduse unele din
altele, fie prin modalităţi inductive, fie deductive, funcţie de specificul lor. Structurarea
cunoştinţelor reflectă procesualitatea acumulărilor din ştiinţă, îmbogăţirea treptată a
achiziţiilor acesteia. Informaţiile şi metodele se limitează la cele ale unei singure discipline.
Integrarea la acest nivel presupune conjugarea unor conţinuturi interdependente ale
învăţării care aparţin aceluiaşi domeniu de studiu.

Organizarea multidisciplinară a curriculmului (pluridisciplinaritatea) se centrează pe o temă


care aparţine unui domeniu şi care este abordată pe rând din perspectiva mai multor
discipline, în mod independent, în raport unele cu altele. Pornește de la perspectiva lansată
de O. Decroly privind “pedagogia centrelor de interes”. Astfel, tema va fi clarificată prin
contribuţii specifice fiecărei discipline. La acest nivel, integrarea vizează zona conţinuturilor.
Este forma cea mai puţin dezvoltată de întrepătrundere a disciplinelor, constând numai în
alăturarea anumitor elemente ale diverselor discipline, evidenţiind aspectele lor comune.
Există două moduri de integrare în funcţie de tipul disciplinelor: a) integrarea
complementară, când corelaţiile se realizează între discipline înrudite, complementare; b)
integrarea paralelă, când corelarea se face între discipline din grupe diferite.

Organizarea interdisciplinară a curriculumului este o modalitate de organizare curriculară


care depăşeşte zona conţinuturilor şi care vizează zona de metode / atitudini valorificând
conexiunile posibile şi necesare sub raport epistemologic şi pedagogic între diverse
conținuturi aparținând, sau nu, unor discipline diferite. Procedeul de obţinere a unui modul
interdisciplinar: prin intersecţia unor arii disciplinare diferite, fiind ignorate limitele stricte
ale disciplinelor. Printr-o abordare interdisciplinară se pot realiza obiective de învăţare /
competenţe specifice de ordin mai înalt (capacităţi metacognitive). Principiul organizator nu
mai este focalizat pe conţinuturi (ca în situaţia multidisciplinarităţii), ci se trece la centrarea
pe competenţe cheie.

Ea favorizează transferul învățării şi, prin urmare, rezolvarea de probleme noi, permite o
vedere mai generală şi o decompartimentare a cunoaşterii umane. Constituie o abordare
economică din punctul de vedere al raportului dintre cantitatea de informaţie şi volumul de
învăţare realizând conexiuni între discipline, punând în evidenţă coeziunea, unitatea,
globalitatea temei/ problemei de studiat.

Organizarea transdisciplinară a curriculumului reprezintă gradul cel mai elevat de integrare a


curriculumului, mergând până la fuziune; conduce spre emergenţa unor noi câmpuri de
investigaţie, programe de cercetare; înglobează toate nivelurile anterioare.
Transdisciplinaritatea se centrează pe viaţa cotidiană, pe probleme semnificative, aşa cum
apar în context cotidian şi care afectează vieţile oamenilor. Atât competenţele, cât şi

20
conţinuturile se integrează în jurul unor probleme de viaţă: dezvoltarea personală
armonioasă, responsabilizarea socială a elevilor, integrarea în mediul natural şi sociocultural.

Termenul de transdisciplinaritate, deşi este frecvent utilizat, nu pare a avea un sens stabil
sau un conţinut acceptat unanim. Utilizat, acest termen, cel mai frecvent, ne duce cu gândul
la dizolvarea barierelor disciplinare cu scop de îmbogăţire disciplinară sau de multiplicare a
resurselor unei discipline.

Organizarea modulară a curriculumului presupune un trunchi comun alcătuit din discipline


fundamentale, obligatorii pentru toţi elevii. În funcţie de nevoile, interesele şi aptitudinile lor
şi în paralel cu cursurile obligatorii, ei pot urma mai mulţi moduli, axaţi pe anumite
conţinuturi, metode, acţiuni educaţionale specifice, lanţuri sau suite modulare care pot avea
diferite grade/nivele de dificultate şi care solicită diferite ritmuri de lucru (spre exemplu, pot
fi organizaţi moduli de recuperare, moduli de aprofundare, moduli de explicaţii suplimentare
etc.).

Modulele de studiu pot fi concepute pe materii de studiu sau pe activităţi de învăţare, care
au în vedere în primul rând elevul/studentul cu particularităţile lui, cu competenţele şi
interesele lui, cu motivaţia sa pentru studiu etc. şi nu materia de parcurs.

Organizarea integrată a curriculumului presupune esenţializarea, resemnificarea,


sintetizarea şi organizarea didactică a cunoştinţelor din diferite domenii ale cunoaşterii în
vederea formării unei viziuni integrative asupra realităţii şi a configurării unei cupole
explicative mai cuprinzătoare. O astfel de abordare a curriculumului sugerează o schimbare
de la procesul de predare-învăţare centrat pe acumularea de informaţii şi fapte la o
abordare care încurajează dezvoltarea de relaţii conceptuale între subdomeniile cunoaşterii
şi a variatelor discipline; o abordare centrată pe elev, care îi permite acestuia să-şi
construiască singur sensuri şi semnificaţii. Această abordare susţine procesul de gândire-
învăţare, rezolvarea de probleme şi integrarea de cunoştinţe la nivelul elevilor. Curriculumul
integrat poate lua diferite forme: multi- sau pluridisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar.

Teoria curriculumului dezvoltă paradigma integrării curriculare atât la macro, cât şi la


micronivel educaţional; principalele tipuri de abordări care fac posibilă integrarea curriculară
sunt: multidisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi
transdisciplinaritatea – diferenţiate după gradul de integrare curriculară pe care îl presupun.

STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA CURRICULUMULUI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI


PRIMAR

I. CURRICULUMUL PREȘCOLAR
Structura curriculumului preșcolar poate fi înțeleasă prin evidențierea elementelor sale
componente și a dimensiunilor principale

21
Elementele structurale ale curriculumului preșcolar sunt:
• Finalităţile (obiective cadru și de referință),
• Conţinuturile,
• Timpul de instruire
• Strategiile de instruire şi de evaluare pe cele două niveluri de vârstă (3-5 ani şi 5-6/7
ani).

Obiectivele cadru sunt formulate în termeni de generalitate şi exprimă competenţele care


trebuie dezvoltate pe durata învăţământului preşcolar pe cele cinci domenii experienţiale.
Obiectivele de referinţă, precum şi exemplele de comportament, sunt exprimate în termeni
de rezultate ale învăţării (conceptelor, cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor, dar şi ale
competenţelor vizate) sunt formulate pentru fiecare temă şi domeniu experienţial în parte.

Dimensiunile curriculumului preșcolar


A. Domeniile experienţiale
B. Temele curriculare integratoare
C. Tipurile de activităţi didactice

Domeniile experienţiale sunt câmpuri cognitive integrate care transcend graniţele dintre
discipline şi care sunt corelate cu domeniile de dezvoltare a copilului, respectiv:
• Dezvoltarea fizică, sănătate şi igienă personală
• Dezvoltarea socio-emoţională
• Dezvoltarea limbajului şi a comunicării
• Dezvoltarea cognitivă
• Capacităţi şi atitudini în învăţare

Domeniile de dezvoltare a copilului valorificate în cadrul curriculumului vizează:


Dezvoltarea fizică, sănătate şi igienă personală – cuprinde o gamă largă de deprinderi şi
abilităţi (de la mişcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la mişcări fine de tipul realizării
desenelor sau modelarea), dar şi coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de cunoştinţe
şi practici referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, practici de menţinerea sănătăţii
si securităţii personale.

Dezvoltarea socio-emoţională – vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui de a


stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi si copii. Interacţiunile sociale mediază modul în care
copiii se privesc pe ei înşişi si lumea din jur. Dezvoltarea emoţională vizează îndeosebi
capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi a răspunde emoţiilor
celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În
strânsă corelaţie cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care
influenţează decisiv procesul de învăţare.

22
Dezvoltarea limbajului şi a comunicării – vizează dezvoltarea limbajului (sub aspectele
vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar şi a înţelegerii semnificaţiei mesajelor), a comunicării
(cuprinzând abilităţi de ascultare, comunicare orală si scrisă, nonverbală si verbală) şi
preachiziţiile pentru scris-citit şi însoţeşte dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii.

Dezvoltarea cognitivă – a fost definită în termenii abilităţii copilului de a înţelege relaţiile


dintre obiecte, fenomene, evenimente şi persoane, dincolo de caracteristicile lor fizice.
Domeniul include abilităţile de gândire logică şi rezolvare de probleme, cunoştinţe
elementare matematice ale copilului şi cele referitoare la lume şi mediul înconjurător.

Capacităţi şi atitudini în învăţare – se referă la modul în care copilul se implică într-o


activitate de învăţare, modul în care abordează sarcinile şi contextele de învăţare, precum şi
la atitudinea sa în interacţiunea cu mediul şi persoanele din jur, în afara deprinderilor si
abilităţilor menţionate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare.

Domeniul estetic şi creativ (DEC) - acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual


la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii,
aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare.

Domeniul om şi societate (DOS) - include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni,
relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează
evenimentele. Domeniul are o extindere şi către contexte curriculare care privesc
tehnologia, în sensul abordării capacităţilor umane de a controla evenimentele şi de a
ordona mediul.

Domeniul limbă şi comunicare (DLC) - acoperă stăpânirea exprimării orale /scrise şi abilitatea
de a înţelege comunicarea verbală /scrisă. Include şi primul contact al copilului cu o limbă
străină sau regională. Copilul va fi obişnuit sistematic să asculte sonoritatea specifică limbii
studiate, să o recunoască, să reproducă ritmul, fonemele şi intonaţia

Domeniul ştiinţe (DŞ) - include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul
experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu
care se află în interacţiune

Domeniul psiho-motric (DPM) - acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale,


mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe,
elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului

B. Temele curriculare integratoare


1. Cine sunt/ suntem?;
2. Când, cum şi de ce se întâmplă?;
3. Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?;
4. Cine şi cum planifică/organizează o activitate?;

23
5. Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?;
6. Ce şi cum vreau să fiu?

Cele şase teme pot fi grupate după criteriul problemei abordate în două categorii:
 teme în abordarea cărora punctul central este copilul preşcolar: “Cine
sunt/suntem?”, “Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”, “Ce şi cum vreau să fiu?”,
“Cine şi cum planifică/organizează o activitate?”;
 teme referitoare la problematica lumii fizice şi a comunităţii lărgite: “Când, cum şi de
ce se întâmplă?”, “Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?”.

C. Tipul de activitate didactică


C.1. Activităţi pe domenii experienţiale (ADE) – sunt activităţile integrate sau pe discipline
desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele mari propuse de
curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă

Pot fi planificate activităţi de sine stătătoare, respectiv pe discipline: activităţi de educarea


limbajului, activităţi matematice, de cunoaşterea mediului, de educaţie pentru societate, de
educaţie fizică, activităţi practice, educaţie muzicală, activităţi artistico-plastice; sau activităţi
integrate: cunoştinţelele din cadrul mai multor discipline pot fi îmbinate pe durata unei zile
şi, cu acest prilej, în activitatea integrată intră şi jocurile şi activităţile alese; cunoştinţele
interdisciplinare sunt focalizate pe anumite domenii experienţiale iar jocurile şi activităţile
alese se desfăşoară în afara acesteia;

C.2. Jocuri şi activităţi didactice alese (JADA sau ALA) – sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi
ajută pe aceştia să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a
mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi
scris;

Reuşita desfăşurării jocurilor şi a activităţilor didactice alese depinde în mare măsură de


modul în care este organizat şi conceput mediul educaţional. Acesta trebuie să stimuleze
copilul, să-l ajute să se orienteze, să-l invite la acţiune.

Mediul educațional din sala de clasă trebuie organizat în centre de interes precum:
• Biblioteca
• Colţul căsuţei/Joc de rol
• Construcţii
• Ştiinţă
• Arte
• Nisip şi apă
Materialele care se vor regăsi zilnic în centrele deschise trebuie să fie alese în strânsă
corelare cu tema săptămânii sau cu tema proiectului aflat în derulare.

24
Pentru etapa jocurilor şi a activităţilor alese desfăşurate în curte, o atenţie specială va fi
acordată atât organizării şi amenajării curţii de joc, cât şi siguranţei pe care o oferă copiilor
spaţiul respectiv şi dotările existente

C.3. Activităţile de dezvoltare personală (ADP) – includ rutinele, tranziţiile, activităţile


opţionale și activităţile din perioada după-amiezii (pentru grupele de program prelungit sau
normal).

Rutinele sunt activităţile-reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Ele acoperă
nevoile de bază ale copilului şi contribuie la dezvoltarea globală a acestuia.

Înglobează activităţi de tipul: sosirea copilului, întâlnirea de dimineaţă, micul dejun, igiena –
spălatul şi toaleta, masa de prânz, somnul/perioada de relaxare de după-amiază, gustările,
plecarea şi se disting prin faptul că se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu
aproape aceleaşi conţinuturi.

Tranziţiile sunt activităţi de scurtă durată, care fac trecerea de la momentele de rutină la alte
tipuri/categorii de activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în diverse
momente ale zilei.

Mijloacele de realizare variază foarte mult, în funcţie de vârsta copilului, de contextul


momentului şi de calităţile cadrului didactic. Ele pot lua forma unei activităţi desfăşurate în
mers ritmat, a unei activităţi care se desfăşoară pe muzică sau în ritmul dat de recitarea unei
numărători

Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de


dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă. Au menirea de a
descoperi şi dezvolta înclinaţiile copiilor şi de a dezvolta abilităţi, ca o premisă pentru
performanţele de mai târziu.

Activităţile desfăşurate în perioada după-amiezii sunt activităţi recuperatorii pe domenii de


învăţare, recreative, de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor. Acestea respectă ritmul propriu
de învăţare al copilului şi aptitudinile individuale ale lui şi sunt corelate cu tema
săptămânală/tema proiectului şi cu celelalte activităţi din programul zilei.

Planul de învăţământ
Planul de învăţământ pentru nivelul preşcolar prezintă o abordare sistemică, în vederea
asigurării continuităţii în cadrul celei mai importante perioade de dezvoltare din viaţa
copilului.

Intervalele de vârstă (37 – 60 luni şi 61 – 84 luni), care apar în planul de învăţământ, precum
şi categoriile şi numărul de activităţi sunt rezultatul corelării realităţilor din sistem cu

25
Reperele fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani
şi cu tendinţele la nivel mondial în domeniu.

Intervalul de Categorii de activităţi de învăţare Nr.de Nr.ore/tură, din


vârstă activităţi/săptămână norma cadrului
didactic, dedicate
Program Program
categoriilor de
normal prelungit/p
activităţi din planul
rogram
de învăţământ
săptămânal
37 – 60 luni Activităţi pe domenii experienţiale 7 +7 2h x 5 zile = 10h
(3,1 - 5 ani)
Jocuri si activităţi didactice alese 10 +5 1,5h x 5 zile = 7,5h
Activităţi de dezvoltare personală 5 + 10 1,5h x 5 zile = 7,5h
TOTAL 22 + 22 25 h

61 – 84 luni Activităţi pe domenii experienţiale 10 + 10 3h x 5 zile = 15h


(5,1 - 7 ani)
Jocuri si activităţi didactice alese 10 +5 1h x 5 zile = 5h
Activităţi de dezvoltare personală 6 + 11 1h x 5 zile = 5h
TOTAL 26 + 26 25 h

Planificarea anuală/semestrială a temelor/proiectelor/activităţilor


Planificarea trebuie să asigure o corelaţie optimă între planul de învăţământ şi crriculumul
şcolar în ceea ce priveşte predarea/învăţarea disciplinelor/categoriilor de activităţi. Se
materializează în planificarea proiectelor tematice pentru cele 6 teme anuale de studiu şi a
conţinuturilor ce vor fi asociate acestora. La nivelul 3-5 ani se pot atinge minimum 4 teme
anuale, deci minimum 4 proiecte tematice. Numărul maxim de proiecte tematice poate fi de
7 cu o durată de maximum 5 săptămâni/proiect, sau un număr mai mare de proiecte
tematice de mai mică amploare, variind între 1-3 săptămâni. Pot exista şi săptămâni în care
copiii nu sunt implicaţi în nici un proiect, dar în care sunt stabilite teme săptămânale de
interes pentru copii.

Planificarea anuală a proiectelor în cadrul temelor


Cine Cand/cum Cum este/a fost Cine şi cum Cu ce şi cum Ce şi cum
sunt/sun şi de ce se şi va fi pe planifică/organizea exprimăm vreau sa
tem? întâmplă? pamânt? ză o activitate? ceea ce fiu?
simţim?
Proiect: Proiect: Proiect Proiect: Proiect: Proiect: Proiect:

Perioada Perioada Perioada Perioada Perioada Perioada Perioada

Planificarea săptămânală a temelor


Tema Nr. de Din care, pentru

26
săptămâni Proiecte alte subteme
alocate temei
Cine sunt/suntem? 10 3 7
Cand/cum şi de ce se întâmplă? 10 4 6
Cum este/a fost şi va fi pe pamânt? 0 0 0
Cine şi cum planifică/organizează o activitate? 0 0 0
Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? 8 1 7
Ce şi cum vreau sa fiu? 6 2 4

Proiectarea semestrială
Reprezintă etapa în care se repartizează pe săptămâni proiectele tematice şi temele
săptămânale în cadrul temelor anuale. Deosebirea dintre aceste forme constă în faptul că
proiectarea tematică, pe proiect, este un demers mult mai elaborat, care necesită o
pregătire a cadrului didactic în ce priveşte utilizarea conceptelor şi conţinuturilor ştiinţifice şi
că activităţile desfăşurate în cadrul proiectului necesită antrenarea părinţilor, specialiştilor,
membrilor comunităţii sau a altor factori.

Proiectarea pe o temă săptămânală recomandată doar în intervalele dintre un proiect şi


altul, nu este o activitate mai puţin importantă sau mai puţin elaborată: se realizează pe
baza unor obiective bine stabilite, a unor resurse şi strategii adecvate, dar nu are o
asemenea amploare, fiindcă nu obligă la deschideri comparabile cu cele generate de lucru
pe proiecte tematice.

Toate proiectele tematice derulate pe parcursul anului şcolar vor fi incluse în mapa grupei,
alături de caietul educatoarei şi de celelalte documente: fişele de observaţii asupra copiilor,
evaluarea copiilor, caietul profesional.

Temele anuale de învăţare şi temele proiectelor sau temele săptămânale nu se parcurg


neapărat în ordinea precizării lor în cadrul curriculumului, ci în funcţie de copiii din grupă, de
perioada de an sau alte variabile pe care fiecare educatoare le gestionează.

Sapt. Tema de studiu/anuala Subtema


1 Evaluare Evaluare initiala
2 Cine sunt/suntem? Eu sunt unic
3 Cand, cum si de ce se Mere, pere…in panere (fructe specifice
intampla? anotimpului toamna)
4 … ...

Proiectarea activităţii zilnice la nivel preşcolar


O durată prea mare de timp (un an întreg) pentru a realiza o planificare amănunţită poate
suporta modificări, deoarece planificarea activităţilor este un proces ce este puternic
influenţat de progresul înregistrat de copii. De aceea un rol foarte important îl joacă
observarea şi evaluarea progresului copilului. Astfel, unele obiective pentru a fi atinse de toţi
copiii au nevoie de reveniri prin planificarea altor activităţi.

27
Activitatea integrată din grădiniţă ne conduce la realizarea unui scenariu bine gândit pentru
o zi. Această activitate presupune o împletire de obiective care provin de la arii curriculare
diferite, apelându-se la conţinuturi din diferite domenii. Saptamanal se vor desfăşura minim
3 activităţi integrate la nivelul I şi 5 activităţi integrate la nivelul II.

Actvităţile integrate în cadrul unei zile pot fi: toate dintr-o zi, doar cele pe domenii
experienţiale, cele pe grupuri mici şi una pe domenii, una pe domenii si altele din categoria
jocurilor şi activităţilor didactice alese etc.

Proiectul didactic integrat poate pleca de la urmatoarele repere metodologice:


 Unitatea de invăţământ
 Grupa
 Cadrul didactic
 Tema activităţii integrate
 Scopul activităţii
 Obiective operaţionale
 Strategii didactice (metode, tehnici, materiale didactice)
 Forme şi tehnici de evaluare
 Activităţi de învăţare: (activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţi
didactice alese, activităţi de dezvoltare personală)
 Bibliografia
 Scenariul didactic: se va descrie modul de desfăşurare a activităţii integrate pe
parcursul intregii zile sau a segmentului de timp ales. Cuprinde fiecare verigă a
activităţii ce se va desfăşura: întâlnirea de dimineaţă, activitatile pe grupuri mici,
frontale, jocurile, tranziţiile şi evaluarea zilei, într-o înlănţuire coerentă logic şi
pedagogic.

Evenimentul / Secvenţa Conţinutul ştiinţific Strategiile didactice Evaluare


didactică esențializat Metode, Forme de Materiale
tehnici, organizare didactice
procedee

Instrumentele recomandate pentru a fi utilizate de educatoare pentru a înregistra diferite


aspecte privind activitatea zilnică cu copiii sunt:
 Caietul de evidenţă a activităţilor cu copiii şi a prezenţei la grupă,
 Calendarul naturii,
 Catalogul grupei,
 Jurnalul grupei,
 Portofoliile copiilor.

28
II. CURRICULUMUL PRIMAR
Discipline:
• Comunicare în limba română, Comunicare în limbă modernă // Limba și literatura
română/limbă modernă 1 (III, IV)
• Matematică și explorarea mediului // Matematică, Științe ale naturii (III, IV)
• Istorie (IV), Geografie (IV), Educație civică (III, IV), Religie
• Joc și Mișcare (III, IV), Muzică și mișcare, // Educație plastică, Educație muzicală (III,
IV)
• Educație fizică
• Arte vizuale și abilități practice // Educație tehnologică (III, IV)
• Dezvoltare personală (P, I, II)
• Curriculum la decizia școlii

Structura programei şcolare:

Clasa pregătitoare, clasa I şi a II-a:


 Notă de prezentare
 Competenţe generale
 Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
 Conţinuturi
 Sugestii metodologice

Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin


învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme
generale, în diverse contexte particulare.

Competenţele generale jalonează achiziţiile elevului pentru întregul ciclu primar.

Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în


dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea
competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare care
valorifică experienţa concretă a elevului şi care integrează strategii didactice adecvate unor
contexte de învăţare variate.

Conţinuturile învăţării se constituie din inventarul achiziţiilor necesare elevului pentru


dobândirea competenţelor de bază.

Sugestiile metodologice includ strategii didactice, proiectarea activităţii didactice, precum şi


elemente de evaluare continuă.

Procesul de evaluare pune accent pe recunoaşterea experienţelor de învăţare şi a


competenţelor dobândite de către elevi în contexte nonformale sau informale. Rezultatele

29
elevilor vor fi înregistrate, comunicate şi discutate cu părinţii. În întreaga activitate de
învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul fiecărui elev.

Se recomandă metode moderne de evaluare precum:


• observarea sistematică a comportamentului elevilor,
• centrarea pe progresul personal,
• autoevaluarea,
• realizarea unor proiecte care să valorifice achiziţiile copiilor şi să stimuleze în acelaşi
timp dezvoltarea de valori şi atitudini în contexte fireşti, adaptate vârstei.

Clasele a III-a şi a IV-a:


• Obiective cadru (urmărite pe parcursul ciclului primar);
• Obiective de referinţă urmărite pe parcursul fiecărui an de studiu;
• Activităţi de învăţare pentru fiecare obiectiv de referinţă (sugestii de
exerciţii/activităţi care pot conduce la atingerea obiectivelor);
• Conţinuturi
• Standarde curriculare de performanţă pentru finalul învăţământului primar (la clasa a
IV-a)

PRODUSELE CURRICULARE

Documente curriculare
Documentele curriculare reflectă planul produselor curriculumului reprezentat de ansamblul
documentelor şcolare oficiale şi neoficiale, al resurselor şi al produselor care structurează în
maniere specifice conţinuturile învăţământului şi care sprijină procesul curricular în calitate
de instrumente de organizare a situaţiilor de învăţare şi de inducere/ generare a
experienţelor de învăţare.

Ele pot avea caracter oficial – spre exemplu, produsele curriculare principale sau nu – spre
exemplu, materialele didactice de suport/ auxiliare sau soft-urile educaţionale concepute şi
elaborate de cadrul didactic.

Produsele curriculare pot fi clasificate după cum urmează (Bocoş M., 2009):
 Produse curriculare principale: planurile-cadru de învăţământ, programele şcolare,
manualele şcolare
 Produse curriculare auxiliare: auxiliare curriculare, ghiduri metodice pentru cadrele
didactice, materialele didactice de suport/ ajutătoare, norme metodologice,
îndrumătoare pentru elevi, caiete de activitate independentă pentru elevi, soft-uri
educaţionale, seturi multimedia, pachete de învăţare
 Produse curriculare specifice activităţii de proiectare didactică (activitate realizată de
către cadrul didactic): planificarea calendaristică, proiectele unităţilor de învăţare,
proiectele de lecţie/activitate didactică.

30
Planurile-cadru pentru învăţământul obligatoriu reprezintă componenta reglatoare esenţială
a curriculumului naţional, documentul care jalonează organizarea de ansamblu şi resursele
umane, materiale şi de timp ale procesului de predare-învăţare. Ca documente curriculare
oficiale în care se structurează conţinutul învăţământului pe nivele de şcolaritate şi pe
profile, planurile-cadru descriu modalitatea de organizare a timpului şcolar sub forma unor
repere orare săptămânale (cuprind numărul minim şi maxim de ore) alocate pentru fiecare
arie curriculară şi pentru disciplinele şcolare obligatorii ale fiecărui an de studiu.

Aceste discipline şi repere de timp obligatorii constituie curriculumul nucleu. Diferenţierea


parcursului şcolar funcţie de interesele, aptitudinile şi nevoile elevilor reprezintă o
oportunitate educaţională conferită de existenţa în planul de învăţământ a unui anumit
număr de ore alocat disciplinelor opţionale sub numele de curriculum la decizia şcolii.

Particularizarea planului-cadru de învăţământ pentru o clasă, funcţie de tipul de curriculum


la decizia şcolii reprezintă schema orară; aceasta indică modul de îmbinare a disciplinelor
obligatorii cu cele opţionale pentru fiecare clasă şi an de studiu, cu precizarea numărului de
ore pentru care s-a optat. Schemele orare ale claselor (modalităţile concrete prin care
clasele îşi alcătuiesc programul propriu) formează împreună schema orară a şcolii.

Programa şcolară reprezintă un document curricular oficial care redă sintetic conţinuturile
învăţământului, pe discipline şi pe ani şcolari, respectiv descrie oferta educaţională a unei
anumite discipline, pentru fiecare an de studiu, pentru un parcurs şcolar determinat.

Programele şcolare se află într-o strânsă relaţie cu planurile-cadru de învăţământ, relaţie


care se constituie în premisa esenţială a realizării unei proiectări didactice eficiente.

În contextul educaţional actual, principiul de bază în construirea curriculumului susţine


necesitatea situării elevului şi a activităţii de învăţare şi formare a acestuia în centrul
procesului curricular, ceea ce are drept consecinţe practice imediate următoarele:
 o deplasare de accent în planul practic al educaţiei, de pe dimensiunea informativă
pe cea formativă a procesului curricular
 conturarea unei noi practici a proiectării curriculare, în conformitate cu noul
curriculum şi cu noua viziune curriculară.

Actualele programe şcolare pentru învăţământul preuniversitar sunt unice pe plan naţional
şi valorizează paradigma competenţei, fiind centrate pe competenţe educaţionale, astfel
încât să plaseze accentul pe activitatea de învăţare şi formare a elevului. Sunt concepute ca
instrumente didactice care descriu condiţiile învăţării, precum şi criteriile dezirabile pentru
asigurarea reuşitei învăţării, condiţii exprimate în termeni de obiective, conţinuturi, activităţi
de învăţare şi standarde curriculare de performanţă, în acord cu concepţia pedagogică
generală, care configurează procesul instructiv-educativ. Au fost elaborate potrivit unui nou
model de proiectare curriculară, centrat pe competenţe.

31
Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de
formare al elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinei de studiu, orientarea
demersului didactic pornind de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se
învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului.

Manualul şcolar organizează conţinuturile obiectului de studiu şi concretizează programele


şcolare în diferite unităţi didactice sau experienţe de învăţare, valorificabile în contextul
desfăşurării procesului de învăţământ şi al promovării relaţiilor educaţionale profesor-elev.

Manualele şcolare reprezintă instrumente de lucru operaţionale pentru elevi, care detaliază,
structurează şi operaţionalizează în mod sistematic temele recomandate de programa
şcolară, la fiecare obiect de studiu şi pentru fiecare clasă, organizându-le şi sistematizându-le
pe capitole, subcapitole, unităţi de învăţare, teme şi lecţii. Informaţiile sunt prelucrate,
structurate şi integrate din perspectiva logicii didactice (şi cu respectarea logicii ştiinţei), în
conformitate cu principii didactice, psihologice şi praxiologice.

Pentru elevi, manualul constituie un instrument de lucru important, cu ajutorul căruia ei se


informează şi se formează; un manual bun nu este doar un depozitar de informaţii, ci şi prilej
de dezvoltare a gândirii, a capacităţilor şi dispoziţiilor intelectuale, voliţionale, morale,
estetice. De asemenea, manualul este pentru elevi un instrument de autoformare, care nu
se substituie studiului şi reflecţiei personale.

Pentru profesor, manualul reprezintă un instrument didactic cu rol de ghid, de orientare a


activităţii didactice, respectiv de selectare a conţinuturilor ştiinţifice valorificabile în vederea
atingerii finalităţilor urmărite; la îndemâna profesorului stau şi alte surse de informare: alte
manuale alternative, cărţi, tratate, Internet etc.

Produsele curriculare auxiliare


Produsele curriculare, respectiv auxiliarele curriculare, ghidurile metodice pentru cadrele
didactice, materialele didactice de suport/ajutătoare, normele metodologice,
îndrumătoarele pentru elevi, caietele de activitate independentă pentru elevi, soft-urile
educaţionale, seturile multimedia, pachetele de învăţare reprezintă resurse care descriu
modalităţile şi condiţiile de aplicare şi de monitorizare ale procesului currricular şi conţin
sugestii metodologice, explicitând abordări flexibile şi deschise ale elementelor de conţinut şi
stimulând, totodată, motivaţia pentru învăţare a elevilor. Aceste resurse sunt conexe
manualelor, fac parte din curriculumul de suport şi facilitează demersurile didactice practice
de valorificare a programelor şcolare şi/sau a manualelor şcolare.

Planificarea anuală (macroproiectarea instruirii) trebuie să pornească de la analiza şi lectura


programei, care să ducă la înţelegerea corectă a contextului de instruire generat de aceasta.
Reamintim în acest sens că elementul determinant al organizării instruirii îl reprezintă

32
programa şcolară (nu manualul sau alte produse curriculare), iar dintre componentele
acesteia, competenţele specifice (nu conţinuturile).

Etape ale planificării anuale:


Pentru elaborarea planificării anuale este recomandabilă parcurgerea următoarelor etape:
 Analiza programei şi înţelegerea caracterului determinant al competenţelor specifice
şi a caracterului asociat, complementar, al conţinuturilor;
 Realizarea unei asocieri între competenţe specifice şi conţinuturi; această asociere se
face dinspre conţinuturi, pentru a se păstra logica internă a succesiunii acestora;
 Distribuirea conţinuturilor pe unităţi de învăţare (cu sistemul asociat de competenţe);
această activitate are ca scop identificarea – de către profesor – în conţinuturile
sugerate de programă, a unor anumite “ansambluri” tematice coerente de
conţinuturi (unităţi de învăţare);
 Stabilirea succesiunii de parcurgere a unităţilor de învăţare; aceasta se realizează, de
regulă, după succesiunea conţinuturilor sugerate de programă (care se regăsesc în
aceeaşi ordine şi în manuale); anumite unităţi de învăţare (sau conţinuturi interne ale
acestora) pot fi poziţionate însă şi în altă ordine, cu condiţia să accesibilizeze
formarea competenţelor asumate.
 Alocarea resurselor de timp pentru parcurgerea fiecărei unităţi de învăţare; acestea
pot fi diferite de la un profesor la altul, în raport cu mediul educaţional, sau pot să fie
influenţate de structura anului şcolar, ilustrând astfel caracterul personalizat al
planificării (macroproiectării).

Precizări asupra elementelor componente ale planificării:


Unitatea de învăţare reprezintă o anumită structură tematică reunită printr-o coerenţă
interioară vizibilă, uşor nominalizabilă, care vizează atingerea unui ansamblu comun de
competenţe specifice, permite realizarea unei instruiri continui şi se finalizează printr-o
evaluare. Aşadar, unitatea de învăţare trebuie:
o să fie supraordonată lecţiilor;
o să aibă o coerenţă interioară vizibilă;
o să fie relativ uşor şi simplu de denumit;
o să vizeze atingerea aceloraşi competenţe specifice;
o să se finalizeze printr-o evaluare;
o să acopere resurse de timp comparabile între ele (care, în principiu, ar putea
fi de minim 2 - 3 ore şi maxim 8 – 9 ore).

Competenţele specifice sunt precizate în cadrul programei; în planificare se trec doar


numerele celor care sunt asumate pentru fiecare unitate de învăţare (de exemplu 1.1.; 1.2.
etc.), fără a repeta formularea lor; la diferite unităţi de învăţare se pot repeta anumite
competenţe specifice;

33
Conţinuturile sunt, de regulă, identice cu formulările din programă (sau le rezumă în mod
suficient); ele pot fi precizate în ordinea din programă sau pot fi ordonate într-un mod care
să faciliteze accesibilitatea lor. În cazul unor resurse de timp de 1 oră săptămânal (în
trunchiul comun şi curriculum nucleu) sunt nominalizate doar conţinuturile obligatorii
(redate prin scriere cursivă), iar în cazul resurselor de timp mai mari sunt nominalizate şi
conţinuturile de aprofundare (curriculum aprofundat), redate prin scriere italică şi notate cu
asterisc (*).

Numărul de ore se referă la întreaga unitate de învăţare, în ansamblul ei. Săptămâna poate
să cuprindă doar intervalul numeric (săptămânile 1 – 5; 6 – 8) sau reperele de date (17 – 29
septembrie; 15 – 30 octombrie).

Proiectarea unităţilor de învăţare


Pornind de la planificarea anuală (macroproiectarea instruirii) se poate trece la un alt nivel
de detaliere reprezentat de proiectarea unităţilor de învăţare, aşa cum au fost identificate şi
definite prin proiectare.

Unitatea de învăţare reprezintă o anumită parte (entitate) a programei, care determină


formarea la elevi a unui comportament specific (generat de competenţele specifice), are o
anumită coerenţă tematică interioară, se desfăşoară în mod continuu o perioadă de timp şi
se finalizează prin evaluare.

Unitatea de învăţare poate fi sugerată de programă sau poate fi denumită şi delimitată de


cadrul didactic care face macroproiectarea. Unităţile de învăţare pot să difere ca denumire,
întindere şi sarcini asumate, după resursele de timp sau chiar în cadrul unor resurse fixe de
timp, după alte criterii. Poate exista o anumită varietate de identificare şi denumire a
unităţilor de învăţare în raport de criteriile avute în vedere (numărul de ore, numărul de
săptămâni pe semestru, structura anului şcolar, preferinţe ale profesorului, manualul
utilizat, nivelul clasei ş.a.).

Demersul proiectării unei unităţi de învăţare cuprinde următoarele momente:


 Identificarea şi denumirea unităţii de învăţare;
 Identificarea competenţelor specifice (dintre cele menţionate în planificare) şi
notarea lor ca atare (1.1., 1.2);
 Selectarea conţinuturilor. În cadrul lor, conţinuturile din programă (notate în
planificare) pot fi detaliate sau pot avea anumite elemente care sporesc precizia;
 Analiza resurselor (metode, materiale, resurse de timp, elemente de management
al clasei, mediul educaţional, nivelul iniţial de atingere a obiectivelor de către elevi
etc.);
 Determinarea activităţilor de învăţare care, utilizând conţinuturile şi resursele
educaţionale selecţionate, pot duce la exersarea şi formarea competenţelor

34
asumate; principalele activităţi de învăţare sunt sugerate de programa şcolară (unde
sunt menţionate ca exemple posibile, nu exhaustiv), dar pot fi imaginate şi altele,
după experienţa personală şi gradul de inventivitate ale cadrului didactic.
 Stabilirea instrumentelor de evaluare şi construirea lor.

35

S-ar putea să vă placă și