Sunteți pe pagina 1din 12

Rosal schimbă programul

Decretarea stării de urgență și aplicarea „Dumnezeu are grijă de noi,


măsurilor speciale au provocat modificări
în programul de activitate al tuturor dacă şi noi suntem buni!”
companiilor. Printre acestea se numără În ultimele săptămâni, bătrânii, persoanele aflate în izolare, dar și
și Rosal - operatorul de salubritate din familiile cu copii şi cu posibilităţi reduse au fost în permanenţă
comună, care a anunțat că deșeurile monitorizaţi de funcţionarii Serviciului de
selective vor fi colectate o dată la două Asistenţă Socială. Olguţa Deaconu şi
săptămâni, pe 21 aprilie, 5 și 19 mai. Cătălina Ionescu sunt în fiecare zi pe teren,
încercând să ajute şi să susţină persoanele
aflate în dificultate. Lor li s-a alăturat
voluntar şi Cristian Stan, din Găgeni. Pag.12

ANUL VI = Nr. 70 = Martie-Aprilie 2020

„0” infecții cu coronavirus ÎNVĂȚĂMÂNT


Sumar:
Pag.2
în comună! Un gând pentru voi!

ACTUALITATE Pag.5
30 iunie este noul termen
pentru plata impozitelor locale
PAG. 6/7
Ultimele săptămâni au fost marcate de o angoasă profundă
în rândul populaţiei, ca urmare a ameninţării reprezentate de
noul virus. Paradoxal, la Păulești este liniște. Oamenii stau acasă.
Este cea mai bună „armă” împotriva acestui dușman perfid. Iar veștile
bune nu au întârziat să apară: nici o infecție cu Covid-19 în comună!

Fie ca Lumina Învierii Restricții de circulație


să ne întărească încrederea şi Conform ordonanței militare nr. 3 emisă de ministrul de
speranța într-o lume mai bună! Interne, începând cu data de 25 martie s-au impus restricții
care interzic circulația persoanelor în afara locuinței, cu
Hristos a înviat! unele excepții. În situațiile care permit deplasarea, aveți
obligația de a prezenta autorităților, în caz de solicitare,
declarația pe proprie răspundere sau adeverință de la
angajator, care justifică călătoria.
La paginile 3 și 9 din Info,
găsiți formularele pe care
le puteți completa în caz de
nevoie sau le puteți folosi
Primar ca model pentru declaraţii
Sandu Tudor scrise de mână.
2 ÎNVĂȚĂMÂNT

Un gând către voi!


Avem o situație fără precedent. Întreruperea școlilor -
ca măsură de prevenție și limitare a răspândirii
infecției cu Covid 19 - ne pune în fața unei
situații absolut unice din punct de vedere social:
trebuie să ținem copiii acasă și trebuie să ne implicăm
în procesul de continuare a educației lor.
Suspendarea cursurilor nu înseamnă vacanță,
iar această situație nu trebuie tratată ca și cum ar fi.
Iar dacă suntem de acord că închiderea școlilor nu
înseamnă vacanță, atunci suntem mai răspunzători
decât oricând ca procesul de învățare să continue.
- încă nu sosise giile pe care le dăruiați, am încredere
vacanța. Am în- că ne vom revedea cu bine: vacanță
vățat împreună: plăcută, sărbători cu pace și liniște!
9 martie 2020. Mi-am luat „la re- profesor - părinte - copil și am con- ?„Doamna de română”,
vedere” de la copii, de la colegi, tinuat școala. Mulțumim părinților! prof. Ileana-Alina Popescu
neștiind că singura modalitate de Este uimitor câte se pot descoperi și *
a interacționa va fi (de acum) „la ce oportunități oferă internetul. La Ministerul Educației și Cercetării
distanță”. ore, prezenți pe Google classroom, a transmis la începutul lunii aprilie
Vă întrebați poate de ce 9 și nu 10 învățăm unul de la celălalt prin mes- o primă „prognoză” cu privire la
martie? Marți, în școala noastră, nu senger și pe grupurile facebook, în situația examenelor naţionale și
sunt planificate ore de limba și lite- module, și nici telefonul nu-l lăsăm când vor putea fi reluate cursurile.
ratura română. departe. Nimic nu ne împiedică, Evident, toate aceste decizii
Revenind la ziua de luni, 9 martie ne revedem pe Zoom și pe video- vor depinde de evoluția ulterioară
2020: câte două ore la a V-a, la a VI-a messenger, cu clasa a VIII-a și cu cei a pandemiei de COVID-19.
și la a VIII-a. Întotdeauna la clasa a care au încă nevoie de îndrumare Când reîncepe școala?
V-a orele par prea scurte, cu a VI-a, în a folosi aceste surse și resurse ce Deocamdată, nu a fost stabilită data
puțini în bănci, am finalizat proiec- au năvălit în viața școlii mai repede exactă la care elevii se vor întoarce
tul „Steaguri. Simboluri”. decât ne așteptam. la școală, însă cu siguranță aceasta
Grozav cât de multe am aflat im- Facem față! Suntem supuși unor va fi după 16 mai, când se încheie
plicându-ne în proiect! Orele de la încercări din care vom ieși mult prelungirea stării de urgență.
clasa a VIII-a au fost dense, urmau mai atenți la noi, mai puternici și Când au loc Bacalaureatul
simulările examenului național, e- mai responsabili. Da, mai respon- și Evaluarea Națională?
tape ale olimpiadelor și nu doream sabili, pentru că această criză oferă „Cele două examene naționale
să fim nepregătiți și nemulțumiți de experiențe negândite. Valorile noas- ar putea avea loc în luna iulie și nu vor
rezultate. tre se așează, se șlefuiesc și toate vor cuprinde materia din semestrul doi” -
Dar, am rămas acasă! Sfârșitul aces- merge cu bine mai departe. a afirmat ministrul Educației.
tei săptămâni de martie a fost haotic. Clasa a VIII-a! Sunteți cei care, supuși De asemenea, s-a luat o decizie și
Nu știam ce se va întâmpla, nu cre- încercării, veți uimi prin rezultatele în privința tezelor: subiectele vor fi
deam că vom face față, apoi lucrurile obținute, am această convingere. concepute doar din materia predată
„au intrat pe făgaș”. „Săptămâna Alt- Cu dor de chipurile voastre, de ener- până în data de 11 martie 2020.
fel” ne-a oferit răgazul acomodării...
Să nu credeți că am stat degeaba!
Am avut activități interesante și im-
presionante: tururi virtuale prin mu-
zee, case memoriale și prin galerii de
artă, vizionare de film documentar/
artistic/de animație (după vârsta co-
pilului), audiții de povești, de alte
texte epice, desen, colaj...
Ne-am reîntâlnit în clase - virtuale!
InfoPĂULEŞTI / martie-aprilie 2020
UTILE 3

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Nume, prenume:

Data nașterii:
Adresa locuinței:

Se va completa adresa locuinței în care persoana locuiește în fapt, indiferent dacă este identică
sau nu cu cea menționată în actul de identitate.

Locul/locurile deplasării:

Se vor menționa locurile în care persoana se deplasează, în ordinea în care aceasta intenționează să-și desfășoare traseul.

Motivul deplasării:
1.interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a
activității profesionale și înapoi
2.asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de
companie/domestice
3.asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță
4.motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor/copilului, asistența persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie
5.activitate fizică individuală (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă/ colective)
sau pentru nevoile animalelor de companie/domestice, în apropierea locuinței
6.realizarea de activități agricole
---------------------------------------------------------------
7.donarea de sânge, la centrele de transfuzie sanguină
8.scopuri umanitare sau de voluntariat;
9.comercializarea de produse agroalimentare (în cazul producătorilor agricoli)
10. asigurarea de bunuri necesare desfășurării activității profesionale.

Se va bifa doar motivul/motivele deplasării dintre cele prevăzute în listă, nefiind permise deplasări realizate invocând
alte motive decât cele prevăzute în Ordonanța Militară nr. 3/2020.

Data declarației .................................. Semnătura .......................................

Persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani completează doar pentru motivele prevăzute în câmpurile 1-6,
deplasarea fiind permisă zilnic doar în intervalul orar 11.00 – 13.00.

ATENȚIE! Acest model de declaraţie era valabil la data de 8 aprilie 2020, data editării ziarului.

InfoPĂULEŞTI / martie-aprilie 2020


4 EDUCAȚIE CIVICĂ

„Singur acasă” - model de viață


Indiscutabil, trăim o perioadă de criză.
Nu numai că ne confruntăm cu riscul îmbolnăvirii
sau decesului din cauza unui virus, dar avem deja
primele semne ale unei crize economice majore
și ale unei uriașe crize de încredere.
În astfel de vremuri, emoțiile negative (de la stres,
la furie sau disperare) preiau controlul asupra minții
noastre. Credem că gândim realist, când,
de fapt, atenția devine captivă știrilor negative.
Vedem peste tot răul și nu mai vedem binele.
?Micea Miclea - Prof. Universitatea Babeș-Bolyai
deveni dezordine a să ieșim din obsesia autoprotecției
minții mele. Exact personale și să riscăm ajutându-i pe
În astfel de momente, este instructiv în această situație e necesar să ne alții. Asta înseamnă să facem ceva
să analizăm ce au făcut alții, înaintea stabilim noi înșine reguli și să ne pentru ei, dar și să nu facem pentru
noastră, care au traversat cu succes ținem de ele cu strictețe. noi ceea ce ne vine să facem (să nu
crize existențiale și mai mari. Astfel, simțim că noi ne controlăm cumpărăm tone de alimente, pentru
viața, nu stările noastre, nici con- că și alții sunt în nevoie).
Perseverența în juncturile nefericite prin care trecem. Solidaritatea ne poate salva. Ea face
proiecte personale Dacă urmăm regulile pe care noi diferența dintre un grup coeziv și o
O criză ne scoate din ordinea fireas- le-am stabilit, la finalul zilei vom adunătură de oameni.
că a vieții, ne pune sub semnul între- avea un sentiment de control și de
bării modul în care trăim. Dar dacă eficiență personală. Iar controlul și Să ne gândim, o clipă,
mintea noastră se încăpățânează eficiența personală sunt esențiale la copiii noștri
să fie orientată spre viitor, dacă pentru echilibrul emoțional. Vrem să-și urmeze proiectele lor
întâmpinăm ziua de mâine cu un personale sau să se lase copleșiți de
plan, nu cu o nouă teamă, devenim Dezvoltarea caracterului frică? Vrem să devină oportuniști
mult mai puțin vulnerabili la ce ni se Criza e ca un reactiv chimic: scoate la sau oameni de caracter?
întâmplă în prezentul imediat. iveală toate caracteristicile ascunse
Ne afectează mai puțin veștile proas- pe care le avem. Dar criza oferă și Răspunsul nu este prin cuvinte. E prin
te sau stările neplăcute, dacă avem șansa enormă a dezvoltării personale, faptele noastre, prin modelul pe care
un țel. În lagărele de concentrare, a descoperirii și trăirii valorilor în noi îl vom oferi, zi de zi, traversând
în situațiile de calamități, cei care au care merită să credem. Caracterul nu această criză.
avut un scop pentru ziua de mâine se dezvoltă în lux și siguranță, ci în Ca orice criză, și asta va trece.
au rezistat cel mai bine și au fost confruntare cu asprimea realului. Depinde de noi dacă vom ieși din
primii care s-au dezvoltat ulterior. O situație dificilă e ca un antrenor. ea mai puternici și mai buni sau cu
Așadar, să nu renunțăm la proiectele Te poți folosi de ea să-ți dezvolți o sufletele schilodite.
pe care le-am avut înaintea crizei, virtute pe care nu o aveai sau care
să facem, în fiecare zi, ceva pentru era prea puțin definită. Avem acum
ele. Nu renunțați la planurile de oportunitatea de a ne dezvolta o
concediu, la ideea de a vă schimba calitate personală. Unii - răbdarea,
jobul sau de a avea un copil, de a citi alții - controlul emoțiilor.
o carte pe care ați pus-o deoparte. Știm din scrierile deținuților politici
că cei care, în situații dificile, și-au
Autodisciplina cultivat caracterul, și-au trăit valorile
În criză, realitatea îți oferă oricâte au ieșit din lagăre mult mai puternici
motive dorești să nu te mai focalizezi decât cei care și-au trăit lașitățile în
pe sarcini, ci pe stările pe care le libertate.
trăiești. De pildă, acum, stând acasă,
pot să mă scol când vreau, să mănânc Solidaritatea
când vreau, să lucrez când vreau. Cei care i-au ajutat pe alții, în
Dezordinea pe care o introduc în situații limită, au devenit ei înșiși
viața mea va lăsa însă urme și va mai puternici. Psihologic, ne ajută

InfoPĂULEŞTI / martie-aprilie 2020


ACTUALITATE 5

30 iunie este noul termen


pentru plata impozitelor locale
Situația de urgență declarată în urma pandemidei
de coronavirus a produs efecte și în zona fiscalității.
Autoritățile locale au anunţat că termenul de plată pen-
tru impozitul pentru terenuri, case şi maşini aferent pri-
mului semestru din acest an - scadent la 31 martie 2020
- a fost extins până la data de 30 iunie ac. „Este o măsură
luată în contextul riscului de răspândire a epidemiei cu
COVID-19, care vine în sprijinul tuturor contribuabililor
din Păulești - a declarat viceprimarul Cristian Biton. Per-
soanele fizice și juridice care vor achita integral obligațiile
fiscale în această perioadă de prelungire cu încă trei luni,
vor beneficia în continuare de bonificațiile acordate de
Consiliul Local pentru plata cu anticipație a impozitelor
pe întreg anul 2020” - a mai precizat viceprimarul.

Popririle pentru datorii la stat se suspendă aplică, de către instituțiile de credit (în principal bănci)
Pe lângă prorogarea termenului de plată al impozitelor fără alte formalități din partea organelor fiscale.
locale, guvernul a mai luat o serie de măsuri fiscale menite Actul normativ mai prevede ca, pe perioada stării de
să protejeze populația. Una dintre ele vizează decizia de urgență, pentru obligațiile fiscale scadente începând
suspendare a popririlor pentru datorii la stat, cu excepția cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență (21
situațiilor în care sunt vizate recuperarea unor sume de martie 2020) și neachitate până la încetarea măsurilor
natură penală stabilite prin hotărâri judecătorești. prevăzute de starea de urgență, nu se calculează și nu
Decizia este aplicată din data de 21 martie, o dată cu pu- se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform
blicarea în Monitorul Oficial a OUG nr. 29/2020. Măsurile Codului fiscal.
de suspendare a executării silite prin poprire asupra ve- Facilitatea va fi menținută încă 30 de zile de la încetarea
niturilor (salarii, pensii) și disponibilităților bănești se stării de urgență.

Zonă de carantinare
la Pensiunea „PERLA”
dor, edilul comunei. Nu avem T.Socolescu (fostă Zootehniei), iar cea
nimic împotriva cetăţenilor mai apropiată casă - în care locuiește
care urmează să fie aduşi aici, chiar patronul complexului turistic
dar consider că trebuia proce- - este amplasată la aproximativ 100
Prefectul dat altfel. Trebuie să luăm și de metri distanță. Unitatea de caza-
judeţului noi măsuri de protecție pentru re, care între timp a fost împrejmuită
şi oficialii Direcţiei de Sănătate Pra- propriii noștri cetățeni, așa cum fac cu un gard, va fi păzită zi și noapte
hova au decis înfiinţarea unui cen- autoritățile județene pentru româ- de jandarmi, persoanele aduse aici
tru de carantină în Păuleşti pentru nii care au trecut granița în ultimele neavând voie să părăsească incinta
persoanele din Diaspora care au ve- săptămâni” - a mai punctat primarul. pensiunii în perioada celor 14 zile de
nit din aşa-zisele „zone roşii” (n.r. - Centrul de carantină - cu 74 de pa- carantină.
țări care se confruntă cu un număr turi - a fost amenajat la Pensiunea Primul convoi cu românii din Dias-
mare de cazuri de infectări cu noul „Perla”, un perimetru considerat des- pora, escortat de poliție și armată, a
coronavirus, precum Spania, Italia, tul de izolat de comunitate. Locația ajuns la „Perla” pe 8 aprilie. Imediat
Germania și Franța). „Această de- este situată în satul Păulești, la liziera după trecerea coloanei, Primăria a
cizie a fost luată fără consultarea pădurii, singura cale de acces fiind dezinfectat traseul, începând chiar
Primăriei Păulești - a spus Sandu Tu- un drum privat care dă din str. Toma cu str. Toma T.Socolescu.
InfoPĂULEŞTI / martie-aprilie 2020
6 INTERVIU

„0” infecții cu coronavirus


situația: avem 1246 de păuleșteni
trecuți de 65 de ani. Dintre aceștia,
67 locuiesc singuri și nici nu au rude
care să-i ajute. Pentru ei, dar și pen-
tru cei din autoizolare, am organizat
echipe de la Primărie și din voluntari
care îi aprovizionează cu alimente,
medicamente și produse de igienă.
Suportul lor este extraordinar!
Această solidaritate ne ridică mora-
lul și ne face mai puternici în aceste
vremuri grele! Voluntarii, medicii
de familie, farmaciștii, agenții de la
Poliția Locală, colegii lor de la Poliția
Județeană și Jandarmerie, persona-
lul din magazine și cei care asigură
Primăria ajută același timp. Asta s-a întâmplat în
China, Italia, Spania și se întâmplă
seriviciile publice, ei sunt „soldații”
din tranșee în acest război invizibil. Ei
bătrânii și persoanele acum la noi - sistemul de sănătate sunt cei mai expuși la îmbolnăvire...
nu face față unui număr atât de Sunt un exemplu pentru comunitate
aflate în auto-izolare mare de pacienți. Acesta este mo- și nu pot decât să le mulțumesc pen-
- Domnule primar, România a intrat tivul pentru care trebuie să stăm tru asta!
în scenariul 4 de criză și autoritățile acasă, ca să prevenim răspândirea
centrale avertizează că vor urma vre- „gripei” și să limităm astfel numărul Sănătatea publică
muri și mai grele. de îmbolnăviri.
Care este situația la Păulești? - Ați „activat” Consiliul Local pentru depinde și de
- Nesperat de bună! Nu este confir- Situații de Urgență. Ce măsuri s-au asigurarea
mat nici un caz de coronavirus în luat până acum?
comună și avem 114 persoane în au- - Primele decizii au vizat limita- serviciilor publice
toizolare (n.r. - interviul a fost luat în rea răspândirii noului virus. Nu mai - Vorbeam de străzi pustii în Păulești.
data de 30 martie). avem evenimente sportive, oame- O imagine nefirească în ultimii ani,
Suntem permanent în legătură cu ei, nii nu mai vin la stadion sau la sala dacă ne gândim la traficul din orele
oamenii respectă recomandările și de sport. Am închis și parcurile, mai de vârf sau la ritmul investițiilor...
rigorile impuse prin ordonanțele mi- mult ca sigur nu vom organiza Zilele - Dacă nu mai avem locuri de muncă,
litare. Se stă acasă, ați văzut, străzile Comunei și nici alte manifestări cul- unde să ne ducem? Șantierele au in-
sunt pustii... turale. trat în conservare... Nu am fost luați
- Așa este, păuleștenii au înțeles De la sfârșitul lunii martie, am înce-
situația excepțională prin care tre- put și operațiunea de dezinfectare.
cem și se protejează, astfel protejând Există un program, întâi pulverizăm
vecinii și apropiaţii. Care este starea soluțiile de clor și detergent în zonele
de spirit? cu trafic pietonal - magazine, farma-
- Lumea este îngrijorată... Sun- cii, cabinete medicale, instituții pu-
tem foarte stresați de fluxul de in- blice, stații de autobuz - apoi ne vom
formații. Panica nu ne face bine, nu extinde acțiunea de dezinfectare și
mai suntem raționali. Trebuie să pe străzi, începând cu săptămâna di-
înțelegem că acest virus este o gripă naintea Floriilor.
mai agresivă. Atât! - Persoanele în vârstă au nevoie de o
Coronavirusul se răspândește însă atenție sporită în această perioadă...
foarte ușor - de aici vine problema - Da, așa este! Încercăm să diminuăm
- sunt mulți bolnavi și nu avem doc- riscurile de îmbolnăvire pentru con-
tori și echipamente medicale sufi- cetățenii noștri. Colegii de la Biroul
ciente, care să-i trateze pe toți în de Asistență Socială mi-au prezentat

InfoPĂULEŞTI / martie-aprilie 2020


INTERVIU 7

s în Păuleşti! Ultimele săptămâni au fost marcate


de o angoasă profundă în rândul
populaţiei, ca urmare a ameninţări
reprezentate de noul coronavirus.
Însă acest sentiment, de pericol iminent,
starea de nelinişte şi teamă pe care
o resimțim în fiecare secundă au fost
în mare parte induse de televiziuni
și rețelele de social-media, prin
imagini şocante cu oameni purtaţi
pe tărgi ca nişte sarcofage, prin
ştiri repetate obsesiv despre
numărul în creştere al cazurilor
de noi infecţii și de noi decese.
Paradoxal, la Păulești este liniște.
Oamenii stau acasă. E cea mai bună „armă”
prin surprindere, era de așteptat să
se întâmple asta după ce majori-
împotriva acestui dușman perfid.
tatea companiilor și-au întrerupt Iar veștile bune nu au întârziat să apară:
activitatea pe termen nedeterminat. nici o infecție cu Covid-19 în comună!
Nu știm ce va fi după...
Cu puțină șansă - dacă ce spun medi- cii, că virusul va fi mai puțin agresiv tatea este altceva. Și am văzut deja
vara, e adevărat - este posibil ca în un anunț îngrijorător la programul
două-trei luni să reluăm proiectele de colectare selectivă, care se va
de investiții. face, începând din luna aprilie, o
- Primăria?... dată la două săptămâni.
- La noi se lucrează. Nu este exclus - Trecem de criză?
nici ca să trimitem salariații în șomaj - Categoric, DA! În istoria noastră
tehnic dacă situația se va prelungi sunt destule exemple. Peste români
până în vară. Pe de altă parte, în- s-au abătut încercări mai grele -
cercăm să dezvoltăm serviciile on- cutremur, boli, războaie. Înaintașii
line pentru a scuti oamenii de un noștri au fost chemați la război. Și ei
drum până la Primărie. au trecut prin ciumă, tifos și foame-
Partea cea mai grea la acest moment te. Nouă ni se cere astăzi doar să
este însă asigurarea și menținerea păstrăm distanța între noi și să stăm
serviciilor utilitare, astfel încât sănă- acasă. Asta e „lupta” noastră. Şi nu
tatea publică să nu fie amenințată se compară cu dezastrul unui război
și de alți factori. Nu ne dorim acum sau al unui seism precum cel din ‘77...
o avarie la sistemul de alimentare cu - Se apropie sărbătorile de Paște. Ce
apă potabilă și nici repetarea „cri- mesaj le transmiteți păuleștenilor?
zelor” de la operatorul de salubri- - Criza asta ne-a arătat ce contează
tate, care ne-a lăsat anul trecut cu cu adevărat pentru noi: familia și bi-
tomberoanele neridicate la poartă. serica!
Trebuie să fim realiști și să recunoaș- Cred că avem șansa unui nou început
tem că infrastructura ne mai poate în viață. Din această perspectivă, nu
oferi, din păcate, astfel de surprize. pot decât să le doresc oamenilor să fie
La apă, ne-am construit singuri vari- puternici, să nu-și piardă speranța,
antele de rezervă și putem rezista 48 să fie mai buni, să prețuiască ce au,
de ore dacă se închide robinetul la familia în primul rând, și să fie cu
magistrala de la Paltinu, cu salubri- credință în Dumnezeu.

InfoPĂULEŞTI / martie-aprilie 2020


8 LEGISLAȚIE

Au expirat buletinul și
permisul auto. ce facem?
făcându-se automat în această pe-
rioadă.
Totodată, își păstrează valabilitatea
timp de 90 de zile de la încetarea
stării de urgență documentele care
expiră în timpul acesteia și care sunt
necesare operațiunilor de înmatricu-
lare/transcriere, examinare sau pre-
schimbare a permisului de condu-
cere (certificat de autenticitate, fișa
medicală, dosarul de școlarizare).
De asemenea, este bine de știut că
cel puțin până la jumătatea lunii mai,
se suspendă activitatea de exami-
nare în vederea obținerii permise-
În condițiile în care starea de urgență din cauza epidemiei de covid-19 lor, aici încadrându-se atât proba
a fost prelungită cu încă 30 de zile, majoritatea instituțiilor au fost teoretică, cât și cea practică.
obligate să limiteze „interacțiunea” directă a angajaților cu cetățenii,
ori să suspende total activitatea unor departamente. Valabilitatea pașaportului
nu se prelungește
Ce se întâmplă însă în cazul în care ne expiră actul de identitate,
Pe de altă parte, chiar dacă nu le este
permisul auto, certificatul de înmatriculare sau alte documente foarte util în această perioadă, având
personale în această perioadă și cât timp avem la dispoziție, în vedere că multe țări au restricțio-
după ridicarea stării de urgență, pentru a ne reface documentele? nat majoritatea deplasărilor, persoa-
Buletinul expiRat dovezile înlocuitoare ale certificate- nele care vor să preschimbe un pa-
nu se schimbă lor de înmatriculare și ale permise- șaport ce expiră în perioada în care
în „situația de urgență” lor de conducere emise de Direcția este instituită starea de urgență
Dacă ne expiră actul de identitate pe Regim Permise și Înmatriculări (DRP- trebuie să știe că sunt nevoite să se
perioada în care este decretată stare CIV), sunt valabile pe toată perioada prezinte la Serviciul Pașapoarte din
de urgență, nu trebuie să facem ab- aplicării stării de urgență. Ploiești, str. Vasile Lupu nr. 60, dar
solut nimic! Dovezile sunt valabile până la pri- numai după ce s-au programat on-
De ce? În decretul prin care pre- mirea de către titulari a noilor docu- line la www.epasapoarte.ro.
ședintele țării a instituit starea de mente, livrate de către DRPCIV prin În cerere, trebuie să se motiveze
urgență, se specifică clar că, în serviciile poștale (ATENȚEI! Nu intră necesitatea deplasării în afara gra-
această perioadă, valabilitatea docu- în această categorie dovezile înlocu- nițelor (măsura este solicitată numai
mentelor eliberate de autoritățile itoare cu drept de circulație ale per- pe perioada stării de urgenţă).
publice, se menține. miselor care se eliberează
Mai mult de atât, Ordonanța militară de serviciile rutiere în ca-
nr. 3, intrată în vigoare pe 24 martie, zul unor abateri).
stabilește că, după ce se ridică starea În cazul în care, anterior
de urgență, cei cu documente ex- declarării stării de urgență
pirate au la dispoziție încă trei luni în țara noastră, era deja
pentru a solicita autorităților elibe- aprobată prelungirea
rarea altora noi. dovezilor înlocuitoare
cu drept de circulație ale
EXAMENUL DE PERMIS AUTO - permisului de conducere,
SUSPENDAT PÂNĂ ÎN LUNA MAI cei interesați nu mai sunt
Permisele de conducere, autorizații- nevoiți să depună cereri
le de circulație provizorie, dar și de prelungire, acest lucru
InfoPĂULEŞTI / martie-aprilie 2020
UTILE 9

Adeverință angajator
Adeverință angajator
Subsemnatul (nume, prenume),..............................................................................., în calitate de
(funcția).................................................................
Subsemnatul în cadrul (organizația) ......................................
(nume, prenume),..............................................................................., în calitate de
...................................................................................confirm faptul că deplasarea persoanei menționată
(funcția)................................................................. în cadrul (organizația) ......................................
mai jos, între domiciliu și locul său de muncă, este esențială faptul
...................................................................................confirm pentrucăactivitatea
deplasarea organizației
persoanei și nu poate
menționată
fi
mai organizată
jos, întresub formă de
domiciliu telemuncă.
și locul său de muncă, este esențială pentru activitatea organizației și nu poate
fi organizată sub formă de telemuncă.
Datele persoanei care se deplasează:
Nume : care se deplasează:
Datele persoanei
Nume :
Prenume :
Prenume :
Data nașterii :
Data nașterii :
Adresa :
Adresa :
Domeniul activității profesionale: :
Domeniul activității profesionale: :
Locul de desfășurare al activității profesionale :
Locul de desfășurare al activității profesionale :
Traseul deplasării :
Traseul deplasării :
Mijlocul de deplasare :
Mijlocul de deplasare :

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din
Codul Penal cu
Subsemnatul privire
cunosc la zădărnicirea
prevederile combaterii
art. 326 bolilor.
din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din
Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.
Perioada SEMNĂTURA
Perioada SEMNĂTURA
2020 pana la
2020 pana la
2020
Se va menționa de către
2020angajator numai perioada/intervalul de timp necesar desfășurării activității de
către
Se vaangajat,
menționapentru careangajator
de către este justificată
numai deplasarea (ex: perioada
perioada/intervalul decretată
de timp necesarpentru starea de
desfășurării urgență de
activității sau
mai
cătrescurtă),
angajat,aceasta
pentrufiind
care perioada pentrudeplasarea
este justificată care este valabilă adeverința.
(ex: perioada decretată pentru starea de urgență sau
mai scurtă), aceasta fiind perioada pentru care este valabilă adeverința.

* Adeverința se va completa și certifica de către angajator sau alt reprezentant legal al acestuia
* Adeverința se va completa și certifica de către angajator sau alt reprezentant legal al acestuia
ATENȚIE! Acest model de declaraţie era valabil la data de 8 aprilie 2020, data editării ziarului.

InfoPĂULEŞTI / martie-aprilie 2020


10 PROTECȚIE CIVILĂ

#CORONAVIRUS
Protejaţi-vă! Evitaţi contactul direct!
Cum ne protejăm?
Respectaţi regulile generale şi individuale de igienă:
utilizarea batistei şi spălatul pe mâini, acoperirea gurii
și a nasului atunci când tuşim sau strănutăm, evitarea
contaminării prin atingerea cu mâinile a ochilor sau a
gurii, aerisirea zilnică a locuinţelor sau a birourilor cu
menţinerea unei temperaturi de 18-22 grade, precum şi
igienizarea sistematică a spaţiilor şi suprafeţelor.
Dacă am fost totuși obligați să ieșim din casă pentru a
merge la serviciu sau pentru aprovizionare, este indicat
să ținem cont de următoarele recomandări:
Cum se transmite virusul? 4 Purtați o mască de protecție (măsură obligatorie din
Din informaţiile disponibile până acum, se consideră că 10 aprilie, altfel riscăm amezi!)
principala cale de transmitere de la om la om este con- 4 Limitați folosirea bancnotelor și a monedelor, optând
tactul apropiat (distanţa mai mică de 2 metri), prin inter- pentru plăți cu cardul/telefonul sau plăți on-line;
mediul picăturilor de secreţii respiratorii împrăştiate de 4 Evitați atingerea suprafețelor care sunt atinse în mod
persoanele infectate, în urma strănutului sau a tusei. frecvent și de alte persoane: balustrade, clanțe, mânere;
Este de presupus că se poate transmite şi prin suprafeţele 4La întoarcerea acasă, ștergeți încălțămintea pe talpă cu
contaminate (prin atingerea acestor suprafeţe şi ulte- o soluție de clor și puneți hainele la spălat. Dezinfectați
rior a feţei) unde, în funcţie de material, temperatură şi obiectele pe care le folosiți des: cheile de la mașină și de
umiditate, poate rezista mai multe ore. la casă, telefon, portofel, card.

#CORONAVIRUS
Număr de interes public
Primăria și voluntarii -
0800 800 358
număr cu acces gratuit
în sprijinul bătrânilor
pentru apelant, disponibil Sunteţi în vârstă sau în izolare număr de telefon. Lăsați lista de
şi nu vă puteţi deplasa pentru cumpărături lângă ușa de la intrare,
zilnic între orele 800 - 2300 a cumpăra alimente de bază apoi noi vom face aprovizionarea și
și medicamente? vă vom aduce produsele împreună
ATENȚIE! Sunați la Primăria Păulești - cu bonul fiscal.
Linia telefonică TELVERDE Compartimentul Asistență
Compartimentul Asistență Socială
este strict pentru Socială și vă vom ajuta
Cătălina Ionescu 0752 030 105
informarea cetățenilor să vă faceți cumpărăturile!
Olguța Deaconu 0749 147 478
și NU este Inițiativa „Solidar Social” aparține Voluntari
număr de urgență. autorităților locale și se adresează Cristian Nistor 0727 124 852
„persoanelor vulnerabile” din co- Evită aglomeraţia! Stai acasă!
mună: bătrâni peste 65 de ani care
CE INFORMAȚII PRIMIȚI locuiesc singuri și nu au rude în lo-
Modalitățile de prevenție, calitate care să-i ajute, precum și
dar și despre calea de urmat persoanele aflate în autoizolare.
în cazul în care există Procedura este simplă: sunați la
unul din numerele de telefon pre-
suspiciuni asupra cizate mai jos, comunicați detaliile
contractării virusului. despre adresă, nume/prenume și
InfoPĂULEŞTI / martie-aprilie 2020
LUMINĂ DIN LUMINĂ 11

Gânduri despre Înviere


„Dacă un virus microscopic
poate cauza atâta pagubă,
imaginează-ți ce poate face credința
cât un bob de muștar. Ai credință!”
Creștinismul este spațiul libertății un adevăr și anu-
depline, după cuvintele Mântuitoru- me, dacă Hristos a
lui: „De voiește cineva să vină după Înviat, și noi vom
Mine...” învia! Moartea nu
Cei care își asumă acest îndemn ce mai e un capăt de
au de câștigat? În lumea de azi, unde drum sau „o tre-
totul se cuantifică în profil material cere în neființă”,
raspunsul la întrebare este nemate- cum greșit auzim
rial: VEȘNICIA. Aceasta nu exclude astăzi, ci este un
îndeplinirea vocației pe care o avem început, o trecere
fiecare - educația, formarea pentru spre veșnicie, o
o profesie, întemeierea unei familii, despărțire tempo-
acumularea de bunuri necesare tra- rară de cei dragi, cuvântul Paște Anul acesta vom prăznui Sfintele
iului etc - ci le așează într-o ordine însemnând trecere de la moarte la Paști în mod diferit de ceilalți ani,
de care astăzi puțini mai țin seama: viață, de la întuneric la lumină. când alergam în toate părțile, după
„Ce i-ar folosi omului dacă ar câștiga Dacă suntem convinși de adevărul toate nimicurile până-n noaptea În-
lumea întreagă, dar și-ar pierde su- Învierii, înseamnă că nu ne poate fi vierii, scopul principal fiind răsfățul
fletul său?” indiferent modul în care trăim pe culinar, să recunoaștem. Măcar a-
Investim în noi și mai ales în copiii pământ, în care ne raportăm la seme- cum să ne asumăm greșelile, să ne
noștri resurse enorme pentru a fi nii noștri, în viața de zi cu zi. Vom da facem în mod sincer autocritica și să
cineva pe lumea aceasta, dorință socoteală nu doar în fața instituțiilor fim în sfârșit creștini, așa cum n-am
firească până la un punct. Dacă ne lumești, care, imperfecte fiind, pot fost niciodată poate.
declarăm a fi credincioși, la fel de greși, ci și în fața Mântuitorului, ca Pentru a trece de această perioadă
firesc ar trebui să ne străduim și Drept Judecător, această judecată grea, care s-a repetat de mai
mai mult să fim cineva sau măcar să fiind cu adevărat nepărtinitoare. De multe ori în istoria omenirii, tre-
intrăm și în veșnicie. asemenea, nu contează cât trăim pe buie să ascultăm de recomandările
Paștele este cea mai mare sărbătoare pământ ca număr de ani, ci ceea ce autorităților lumești, rugându-le
a lumii creștine pentru că, ne spune rămâne în urma noastră. pe acestea să înțeleagă că biserica
este un spital de suflete, tainele ei
depășind rațiunea omenească.
În momentele grele, aproape toți
oamenii apelează și la Dumnezeu.
Firesc ar fi să apelăm în primul rând
și nu doar la greu la Dumnezeu și
apoi la oameni. Știința singură nu ne
poate salva din această încercare.
Fie ca Învierea Domnului, Doctorul
sufletelor și al trupurilor noastre, și
Lumina Sa dumnezeiască să fie un
moment dătator de speranță și un
început bun pentru fiecare dintre
noi.
HRISTOS A ÎNVIAT!
ADEVĂRAT A ÎNVIAT!
?Preot Aurel PANAIT
Parohia Găgeni

InfoPĂULEŞTI / martie-aprilie 2020


„Dumnezeu are grijă de noi,
dacă şi noi suntem buni!”
În ultimele săptămâni, bătrânii singuri,
,
persoanele aflate în izolare,
familiile cu copii şi cu posibilităţi reduse
au fost în permanenţă monitorizaţi de
funcţionarii de la Serviciul de Asistenţă
Socială din cadrul Primăriei Păuleşti.
Olguţa Deaconu şi Cătălina Ionescu
sunt în fiecare zi pe teren, încercând
să ajute şi să susţină persoanele aflate
în dificultate. Lor li s-a alăturat
voluntar şi Cristian Stan, din Găgeni.
Pe Cristian l-am găsit când se întor- din proprie iniţiativă: „Vecinii şi oa- sociale. Unirea face puterea! Iar
cea de la farmacie. Cumpărase pen- menii din Găgeni ştiau deja că mă experienţa vine făcând!”
tru tanti Tabita şi pentru tanti Ani pot suna, dar am luat legătura şi Sunt vorbele unui om frumos, care
medicamentele de care au nevoie cu fetele de la Serviciul de Asistenţă ştie că în perioadele grele, mâna
pentru continuarea tratamentelor. Socială şi am spus că sunt dispus să întinsă este apreciată cu adevărat.
La cei 53 de ani ai săi, spune simplu mă alătur lor pentru a cumpăra me- Ştie că pentru oamenii singuri, în
că acţiunile de voluntariat sunt o dicamente sau alimente pentru cei vârstă, cu afecţiuni medicale şi fără
parte importantă a vieţii sale: „Aşa care nu au familii, pentru persoanele sprijinul familiilor sau apropiaţilor,
am trăit mereu. Îmi place să fiu de autoizolate. Am spus că îmi doresc sprijinul este de nepreţuit. „Sunt
ajutor, să simt că fac un bine celor să ajut cum pot... părinţii şi bunicii noştri, au muncit,
care au nevoie...” Am primit mănuşi şi mască de la fac parte din comunitatea noastră şi
Atunci când am intrat în situaţia de Primărie, am fost instruit cum să pro- merită acum atenţia şi grija noastră.”
urgenţă şi când bătrânii nu au mai cedez când le duc celor în vârstă pro- *
putut să iasă din casă pentru cele dusele şi am telefonul deschis per- Aşa cum spune, voluntariatul
necesare, Cristian s-a oferit să-i ajute manent. Suntem atenţi să protejăm este un mod de viaţă.
sănătatea celor care ne cer O viaţă în care ajuţi un vecin bolnav
sprijinul şi să evităm pe cât să meargă la medic, în care ajuţi
putem orice risc.” Deocamdată, la organizarea unui eveniment
concetățeanul nostru este sin- pentru seniorii comunei,
gurul voluntar care s-a alăturat sau te ocupi de un copil fără părinţi.
funcţionarilor Primăriei Păuleşti, De doi ani, Cristian este
dar şi alţi prieteni ai săi, urmân- şi sprijinul a doi copii de la
du-i exemplul, spun că îşi doresc Centrul de plasament de la Plopeni.
să i se alăture. Fără a avea pretenţia că îi educă,
„Voluntariatul este contagios Cristi este un fel de frate mai mare
pentru oamenii buni. Eu cred că pentru Daniel şi Gabriel.
toată lumea poate ajuta - şi nu Îi duce la sala de sport, joacă fotbal,
doar acum, când ne confruntăm merg la film, la spectacole,
cu acest virus - pentru că sunt le cumpără de îmbrăcat,
mulţi oameni care au nevoie de de încălţat sau rechizite.
sprijin. Este sprijinul lor emoţional, şi acum,
O dată ce depăşim teama, când încearcă să se desprindă de
voluntariatul devine o parte sistemul în care au crescut,
importantă a vieţii celor care să-şi găsească un loc de muncă.
aleg să participe la acţiuni Un exemplu demn de urmat...