Sunteți pe pagina 1din 4

Gradinita cu program prelungit Aprobat in sedinta

“ CASUTA FERMECATA “ Consiliului de Administratie

Giurgiu din data de

Director , Ghincea Simona

PLAN MANAGERIAL
AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM
AN SCOLAR 2019-2020
DOMENII NR. ACTIUNI TERMEN RESPONSABILI MATERIALE/DOCUMENTE
CRT. ELEBORATE
PROIECTARE 1 Elaborarea graficului de desfasurare a OCTOMBRIE Resp. com. met. Graficele de desfasurare a
evaluarilor ,si a concursurilor scolare/sprijin Coord. pentru proiecte evaluarilor si concursurilor
pentru copiii care intampina dificultati in si programe educative scolare /sprijin care
invatare intampina dificultati de
invatare
2 Elaborarea proiectului CDS tinand cont de IANUARIE Director Corespondenta dintre
optiunile parintilor/tutorilor legali Resp,com. Met. optiunile parintilor si CDS
Educatoare acordate
Chestionarul aplicat si
interpretarea acestuia
ORGANIZARE 1 Procurarea programelor scolare la toate ariile SEPTEMBRIE Director Programele valabile ,aprobate
curricculare Resp,com. Met. pentru anul scolar 2019-2020

2 Organizarea Comisiei Metodice si a Comisiei SEPTEMBRIE C.A. Dosarul comisiei metodica


pentru Curriculum C.P.
3 Procurarea auxiliarelor SEPTEMBRIE Director Setul complet de auxiliare
Educatoare pentru copii
4 Intocmirea planificarilor ,planului de activitate a OCTOMBRIE Director Dosarul comisiei metodice
Comisiei Metodice conform legislatiei in vigoare Resp,com. Met.
Educatoare
5 Informarea parintilor cu privire la rezultatele OCTOMBRIE Director Ordinele probate pentru
evaluarilor MAI Resp,com. Met. organizarea si desfasurarea
probelor de evaluare
6 Repartizarea orelor CDSpentru anul scolar 2020- IANUARIE Director Oferta CDS in anul scolar
2021 Resp,com. Met. 2020-2021
Educatoare
7 Popularizarea planurilor de invatamant valabile FEBRUARIE Director Utilizarea si aplicarea corecta
in anul scolar 2020-2021 Resp,com. Met. a planurilor cadru

8 Popularizarea proiectului CDS pentru anul scolar FEBRUARIE- Director Oferta CDS in anul scolar
2020-2021 MAI Coord.pentru proiecte si 2020-2021
preograme educative
Comisia pentru
promovarea imaginii
unitatii de inv.
CONDUCEREA 1 Intocmirea documentatiei necesare pentru SEPTEMBRIE Cadre didactice Respectarea recomandarilor
OPERATIONALA sustinerea orelor de optional (PT 2019-2020) propunatoare psihopedagogice
IANUARIE Programe pentru disciplinele
(PT 2020-2021) optionale
Planificari pentru disciplinele
optionale
2 Monitorizarea testarii initiale si monitorizarea LUNAR Director Rapoartele cadrelor didactice
testarilor ,pentru urmarirea progresului scolar Resp.Comisie Metodica privind progresul scolar
3 Monitorizarea parcurgerii curriculumului TC si PERMANENT Director Graficul asistentelor la ore
CDS Resp.Comisie Metodica
4 Organizarea si desfasurarea concursurilor PERMANENT Director Participarea copiilor la
scolare si extracurriculare conform calendarului Coordonatorul pentru concursuri /diplomele
proiecte si programe obtinute
educative
Responsabil Comisie
Metodica
Cadre didactice
ANALIZA 1 Analiza semestriala si anuala a intregii activitati OCTOMBRIE- Director Materiale de analiza
NOIEMBRIE Consiliul de /rapoartele Comisiei
MARTIE- Administratie metodice si ale grupurilor de
APRILIE lucru
2 Analiza ritmicitatii notarii si a frecventei copiilor LUNAR Director Rapoartele semestriale ale
Comisiei pentru ritmicitatea
notarii si a frecventei copiilor
MOTIVAREA 1 Consultarea parintilor in vederea repartizarii IANUARIE Director Formularele de optiuni
orelor din CDS Membrii Comisiei exprimate , in functie de
pentru Curriculum oferta la nivelul grupei cu
Educatoare semnaturile parintilor
IMPLICARE/ 1 Participarea cadrelor didactice la activitatile PERMANENT Director Certificate/adeverinte care
PARTICIPARE desfasurate de CCD Giurgiu in cadrul Resp.Comisiei de atesta participarea la stagiile
programelor de formare continua: Formare Continua de formare continua
-formatori Portofoliul de formare
-metodisti
-etc
FORMARE/ 1 Promovarea examenelor de grad de catre toate CONFORM Director Atestate de obtinere a
DEZVOLTARE cadrele didactice GRAFICULUI Resp.Comisiei de gradelor didactice
PROFESIONALA DE Formare Continua
SI PERSONALA DESFASURARE
A GRADELOR
DIDACTICE
FORMAREA 1 Organizarea comisiilor de lucru,a comisiei SEPTEMBRIE Director Componenta comisiei
GRUPELOR/ metodice Consiliul Profesoral metodice si a grupurilor de
DEZVOLTAREA Consiliul de lucru in anul scolar 2018-2019
ECHIPELOR Administratie (emiterea deciziilor)
Functionarea
corespunzatoare a
comisiilor/grupurilor de lucru
NEGOCIEREA/ 1 Rezolvarea conflictului de “prioritate “intre PERMANENT Director Rezolvarea conflictului de
REZOLVAREA domeniile experiential din cadrul ariilor Membrii Comisiei “prioritate “ intre domeniile
CONFLICTELOR curriculare pentru Curriculum experiential din cadrul ariilor
Resp.Comisie Metodica curriculare
Consiliul Profesoral

Responsabil Comisiei pentru Curriculum : ENACHE DIANA

S-ar putea să vă placă și