Sunteți pe pagina 1din 20

Intrebari ASIGURARI COMERCIALE

1. Definiti conceptul de asigurare;explicati abordarea acestuia din punct de vedere


juridic,economic si financiar.

Asigurarea reprezintă un sistem de relaţii economice care implică aportul unui număr mare de
persoane fizice şi juridice în constituirea unui fond bănesc, în condiţiile în care sunt ameninţate
de aceleaşi pericole în existenţa şi activitatea lor, pericole probabile, posibile, dar nesigure.

Din punct de vedere juridic - pentru a fi operantă, asigurarea trebuie să capete o formă
juridică, fapt ce rezultă dintr-un contract ca lege a părţilor şi din legea propriu-zisă emisă de
puterea legislativă. Astfel, contractul de asigurare şi legea de organizare a asigurărilor constituie
izvoare de drepturi şi obligaţii în materie de asigurări.

Din punct de vedere economic - asigurarea implică constituirea, în condiţii specifice, a


fondului de asigurare, în legătură cu care pot fi puse în evidenţă câteva aspecte:
 faptul că asigurarea se constituie sub formă bănească;
 fondul de asigurare se constituie descentralizat, la nivelul fiecărei societăţi de asigurare, pe
seama primelor de asigurare încasate;
 constituirea şi utilizarea fondului de asigurare implică relaţii economice între părţi prin
fluxurile băneşti pe care le presupune încasarea primelor şi apoi plata despăgubirilor aferente.

Din punct de vedere financiar – se poate aprecia că asigurarea se constituie într-un


intermediar financiar între persoanele fizice asigurate care plătesc eşalonat primele de asigurare
şi persoanele fizice sau juridice care au nevoie de resurse financiare suplimentare.

2. Premisele asigurarii
Caracterul aleator al evenimentelor la care se referă asigurarea
Caracterul evaluabil al evenimentelor
Mutualitatea
Extensia numerică a asiguraţilor
Echidistanţa asiguraţilor faţă de risc
Mutualitatea fondului de asigurare

3. Functiile asigurarii
Funcţia de repartiţie
Funcţia de control
Funcţia de compensare a pagubelor
Funcţia de prevenire a producerii pagubelor
Funcţia financiară
4. Clasificarea asigurarilor dupa regimul juridic sau forma de realizare
asigurări prin efectul legii
asigurări facultative

5. Clasificarea asigurarilor dupa natura relatiilor dintre partile implicate in asigurare


asigurarea directă sau propriu-zisă
coasigurarea
reasigurarea

6. Care sunt subiectele asigurarii


asigurătorul
asiguratul
contractantul asigurării
beneficiarul asigurării

7. Ce este fransiza si de cate feluri este ea


principiul răspunderii limitate (clauza cu franşiză) – se caracterizează prin faptul că
despăgubirea se acordă numai dacă paguba depăşeşte o anumită valoare prestabilită. Astfel, o
parte din pagubă va cădea în răspunderea asiguratului, numită franşiză.

atinsă sau simplă


deductibilă sau absolută

8. Interesul in asigurare
Interesul în asigurare – reflectă manifestarea de voinţă favorabilă promovării raporturilor de
asigurare între părţi. Interesul în asigurare este motivat de risc, într-un context social, tehnico-
economic, de mediu, etc., dar poate constitui şi efectul unui act educaţional, al forţei financiare
a persoanei fizice sau juridice în mediul de referinţă.

9. Riscul asigurabil
Riscul asigurabil este fenomenul, evenimentul sau un grup de fenomene sau evenimente care,
odată produs, datorită efectelor sale, obligă pe asigurător să plătească asiguratului despăgubirea
sau suma asigurată.

10.Principii valabile la acordarea despagubirii


principiul răspunderii proporţionale
principiul primului risc
principiul răspunderii limitate

11.Definiti principiul raspunderii proportionale


despăgubirea este stabilită în aceeaşi proporţie faţă de pagubă în care se află suma asigurată faţă
de valoarea bunului asigurat. În cazul în care suma asigurată este egală cu valoarea reală a
bunului asigurat, atunci despăgubirea este şi ea egală cu paguba suferită de bunul respectiv.
12.Definiti principiul primului risc
se aplică mai des, la bunurile la care riscul de producere a pagubei totale este mai redus (ex.: la
asigurarea clădirilor). Valoarea sumei asigurate este considerată ca reprezentând maximum de
pagubă previzibilă pentru bunul respectiv. La acest principiu, raportul dintre suma asigurată şi
valoarea bunului asigurat nu mai influenţează nivelul despăgubirii, aceasta depinzând numai de
valoarea pagubei şi a sumei asigurate.

Principiul primului risc este mai avantajos pentru asigurat decât principiul răspunderii
proporţionale, pentru că pagubele sunt compensate într-o măsură mai mare, dar şi nivelul
primelor de asigurare este mai mare.

13.Caracterele juridice ale contractului de asigurare


caracter consensual
caracter sinalagmatic
caracter aleatoriu
caracter oneros
caracter succesiv

14.Interesul asigurabil in asigurarea de bunuri


interes patrimonial cu privire la bunul asigurat. O persoană are un interes patrimonial dacă
producerea unui eveniment asigurabil poate cauza o pierdere (prejudiciu) persoanei respective.
În cazul în care în contractul de asigurare este menţionat un beneficiar, altul decât persoana
asigurată, acesta trebuie să aibe un interes patrimonial faţă de bunul asigurat.

O regulă generală în asigurarea de bunuri este aceea ca interesul patrimonial să existe atât în
momentul încheierii asigurării, cât şi în momentul producerii riscului asigurat.

15.Riscul asigurat in asigurarea de bunuri


riscuri civile
riscuri comerciale şi industriale

16.Cum se stabileste marimea pagubei in caz de dauna la bunuri


Cuantumul pagubei
1.in caz de dauna totala

la bunurile a căror cantitate se exprimă în unităţi de măsură (l, kg, m, m2, m3) - valoarea
reală la data producerii evenimentului asigurat;
la celelalte bunuri - valoarea reală la data producerii evenimentului asigurat a bunului
distrus, din care se scade uzura la acea dată şi valoarea restuilor care se pot valorifica.

2.in caz de dauna partial

la bunurile a căror cantitate se exprimă în unităţi de măsură (l, kg, m, m2, m3) - valoarea
pierderii din cantitate a acelei părţi din cantitatea totală care diminuează valoarea totală;
la celelalte bunuri - costul reparaţiilor părţilor componente sau a pieselor avariate sau costul
de înlocuire a acestora, din care se scade uzura corespunzătoare şi valoarea resturilor care se pot
valorifica.

17.Faceti o comparatie intre valoarea reala a unui bun si suma asigurata a acestuia
Suma asigurata nu trebuie să depăşească valoarea reală a bunurilor în momentul încheierii
contractului de asigurare şi să fie în deplină concordanţă cu valoarea reală a acestora.

18.Constatarea si evaluarea daunei.Stabilirea depagubirii in asigurarea de bunuri


Despăgubirea se face în raport cu starea bunului în momentul producerii evenimentului
asigurat, iar valoarea acesteia nu poate depăşi cuantumul pagubei, suma asigurată, nici valoarea
bunului în momentul producerii evenimentului asigurat.
La asigurarea de bunuri există trei principii care se aplică la acoperirea pagubei: principiul
răspunderii proporţionale, principiul primului risc, principiul răspunderii limitate.

19.Ce intelegem prin paguba totala in asigurarea de bunuri

-la clădiri - distrugerea clădirilor în asemenea grad încât refacerea lor prin reparare sau
restaurare, nu mai este posibilă sau cheltuielile ar depăşi suma asigurată;
-la bunurile a căror cantitate se exprimă în unităţi de măsură (l, kg, m, m2, m3) - acea parte din
cantitatea totală care a fost distrusă în întregime sau a dispărut;
-la celelalte bunuri - distrugerea bunurilor într-un asemenea grad încât refacerea, prin reparare
sau restaurare, nu mai este posibilă sau cheltuielile ar depăşi suma asigurată.

20.Situatii in care societatea de asigurari poate refuza plata despagubirilor


-dacă dauna a fost provocată, în mod intenţionat
-în cazul în care una din persoanele enumerate mai sus nu a luat măsurile necesare pentru
evitarea sinistrului sau limitarea acestuia, deşi putea să facă acest lucru
-dacă cererea de despăgubire este făcută cu rea credinţă sau dacă asiguratul a contribuit,
în mod deliberat sau prin neglijanţă, la producerea daunei.

21.Care este cuantumul despagubirii pe care o datoreaza asiguratorului in cazul in care


asiguratul a incheiat mai multe contracte de asigurare pentru aceleasi bunuri.

Dacă asiguratul a încheiat mai multe contracte de asigurare, pentru aceleaşi riscuri, asigurătorul
datorează numai o parte a despăgubirii şi anume acea parte care rezultă din repartizarea
proporţională a despăgubirilor datorate de toţi asigurătorii. În felul acesta se urmăreşte ca
despăgubirea plătită asiguratului să nu depăşească valoarea pagubei.
22.Riscurile asigurate prin contractul de asigurare maritime
1.riscurile asigurabile
-riscurile obisnuite sau generale:furtuna,naufragiul,coliziune,jaf
-riscurile speciale:scurgerea lichidelor,riscuri de razboi

2.riscurile excluse:evaporarea lichidelor,uscarea cerealelor,moartea naturala a vietatilor

23.Avariile si clasificarea lor


În practica internaţională a asigurărilor maritime, prezenţa interesului asigurabil este rezultatul
direct al existenţei schimbului de mărfuri şi al complexului de împrejurări ce pot provoca
avarierea bunurilor asigurate.

Avariile, în funcţie de natura obiectului asigurat, de intensitatea acţiunii riscurilor asigurate şi


de interesele pe care le afectează, pot fi: totale (total loss), parţiale sau particulare (particular
loss), comune (general average loss).

24.Ce cuprind regulile York Anvers


“Regulile York – Anvers” stabilesc că avem de-a face cu o avarie comună atunci când, din
necesitate, în mod intenţionat şi rezonabil, se face un sacrificiu, o cheltuială extraordinară
pentru siguranţa comună, în scopul de a ferii de primejdie bunurile angajate într-o expediţie
maritimă.
În timp ce avaria particulară se datorează unor cauze accidentale şi priveşte exclusiv pe
proprietarul bunului, avaria comună este rezultatul unui act intenţionat, voluntar, întreprins într-
un moment de primejdie gravă pentru întrega expediţie, în scopul salvării acesteia şi îi priveşte
pe toţi cei interesaţi în expediţia maritimă (armatori şi comercianţi). Pierderile rezultate din
avaria comună se împart proporţional între ei, indiferent dacă bunurile au fost asigurate sau nu.

25.Ce conditii trebuie sa indeplineasca sacrificial facut in timpul transportului pentru a fi


recunoscut ca act de avarie comuna?
- primejdia, care impune măsura excepţională, să fie comună (să ameninţe atât nava, cât şi
încărcătura);
- preimejdia să fie reală şi gravă, ieşită din comun;
- cheltuielile făcute să aibă un caracter excepţional, adică să se detaşeze distinct de cheltuielile
normale făcute de armator în cadrul obligaţiilor contractuale;
- sacrificiul (cheltuielile) făcut să fie rezonabil şi totodată, rezultatul unui act intenţionat pentru
salvarea proprietăţii comune.
26.Conditii de asigurare a marfurilor care fac obiectul transportului
Condiţiile de asigurare a mărfurilor, cele mai răspândite, care au devenit tradiţionale în practica
asigurărilor pe plan mondial, sunt condiţiile: fără răspundere pentru avaria particulară (FPA) -
acoperă numai daunele rezultate din pierderea totală a întregii încărcături sau a unei părţi a
acesteia, precum şi daunele de avarie particulară; cu răspundere pentru avaria particulară
(WPA) - acoperă daunele rezultate din avaria totală sau parţială a întregii încărcături sau a unei
părţi a acesteia, pricinuită de anumite riscuri, specificate în mod expres în poliţa de asigurare
(incendii, trăznet, furtună, explozii, naufragiu, etc.).

27.Care sunt cele 3 grupe de riscuri excluse conform conditiilor de asigurare a marfurilor in
timpul transportului
pierderea, avarierea şi cheltuieli
riscurile de război sau conflicte militare
riscurile de grevă sau conflicte sociale.

28.Care este conditia de asigurare a marfurilor pe timpul transportului cu cea mai mica sfera
de cuprindere;care sunt riscurile acoperite
Condiţia de asigurare C are o sferă de acoperire mai îngustă decât condiţia B şi acoperă
riscurile cauzate de:
- incendiu sau explozie;
- eşuarea, scufundarea sau răsturnarea navei;
- coliziunea sau contactul navei cu un alt obiect decât apa;
- descărcarea navei într-un port de refugiu;
- sacrificiul în avaria comună;
- aruncarea peste bord.

29.Cum se stabileste suma asigurata intr-un contract de asigurare a marfurilor pe durata


transportului maritime
Suma asigurată poate fi formată din:
- valoarea bunului potrivit facturii sau în lipsa acesteia, valoarea de piaţă a bunului la locul de
expediere, în momentul încheierii contractului;
- costul transportului, al asigurării şi alte costuri legate de transportul bunurilor şi necuprinse în
valoarea facturii;
- cheltuielile şi taxele vamale;
- supraasigurarea de 10 % din valoarea bunului pentru acoperirea acelor cheltuieli care nu pot fi
prevăzute la încheierea asigurării.

30.Suma asigurata,locul asigurarii,durata asigurarii in contractele de asigurare a marfurilor


pe timpul transportului

Suma asigurată poate fi formată din:


- valoarea bunului potrivit facturii sau în lipsa acesteia, valoarea de piaţă a bunului la locul de
expediere, în momentul încheierii contractului;
- costul transportului, al asigurării şi alte costuri legate de transportul bunurilor şi necuprinse în
valoarea facturii;
- cheltuielile şi taxele vamale;
- supraasigurarea de 10 % din valoarea bunului pentru acoperirea acelor cheltuieli care nu pot fi
prevăzute la încheierea asigurării.

Locul asigurării (la asigurarea de transport) este oriunde se află bunul asigurat în timpul
perioadei de asigurare (transport).

Durata asigurării :
În contractele de asigurare a mărfurilor pe timpul transportului maritim nu există o limită de
timp bine precizată ca durată a asigurării, se aplică principiul duratei transportului de la depozit
la depozit. Acesta presupune că mărfurile sunt asigurate din momentul în care au părăsit
depozitul din localitatea de expediere menţionată în contract, continuă pe toată durata
transportului, inclusiv a transbordărilor, până când sunt descărcate de pe navă în portul de
destinaţie.

31.Raspunderea asiguratorului,despagubirea in contractele de asigurare a marfurilor pe


timpul transportului
Răspunderea asiguratorului începe în momentul în care bunul asigurat părăseşte depozitul
indicat în contractul de asigurare şi încetează în una din situaţiile de mai jos:

- când bunul asigurat este livrat la depozitul destinatarului;


- când bunul asigurat este livrat la alt depozit
- când contractul de transport se termină în alt port decât destinaţia indicată în contractul de
asigurare sau transportul se termină în alt fel
-la expirarea a 60 de zile de la terminarea descărcării bunului de pe mijlocul de transport
maritim în portul final, intermediar sau de refugiu.

Despăgubirea
Pentru compensarea pagubelor, asiguratorul plăteşte o despăgubire care însumează atât
prejudiciul direct cauzat prin avarierea sau distrugerea bunurilor, cât şi cheltuielile, judicios
făcute, pentru salvarea bunurilor, păstrarea resturilor rămase după eveniment şi cheltuielile
făcute în vederea recondiţionării bunurilor de către asigurat.

32.Conditii de asigurare practicate pentru asigurarea navelor


1. Condiţia „Pierdere totală, avarii şi răspundere pentru coliziuni”
2. Condiţia „Pierderea totală, avarie comună şi răspundere pentru coliziuni”
3. Condiţia „Pierdere totală”

33.Suma asigurata,prima de asigurare,durata asigurarii,raspunderea asiguratorului in


contractele de asigurare a navelor maritime
Suma asigurată - nava se asigură pentru suma declarată de asigurat şi agreată de asigurator.
Ea nu trebuie să fie inferioră valorii de înlocuire şi nici să nu depăşească valoarea din nou a
navei la data asigurării.
Prima de asigurare este variabilă, fiind influenţată de factori cum sunt: sfera de cuprindere
a asigurării, valoarea asigurabilă şi suma asigurată. La stabilirea primelor de asigurare se ţine
seama de: clasa navei şi voiaj.
Durata asigurării. Asigurarea casco se poate închia pentru o pentru o călătorie definită când
se menţionează în contract perioada şi zona de navigaţie.
Răspunderea asigurătorului pentru orice daună se limitează la suma asigurată. În caz de
pierdere totală, se plăteşte suma asigurată şi suma asigurată suplimentar.

34.Care sunt caracteristicile asigurarii de protective si indemnizare


- protecţia de risc are un caracter mutual
- asigurarea are drept scop protecţia activă şi reală a membrilor clubului prin indemnizarea,
despăgubirea acestora
- contribuţia membrilor la constituirea fondului de asigurare
-principiul de organizare şi funcţionare a cluburilor P&I îl constituie mutualitatea
-cluburile P&I promovează o politică comercială flexibilă şi operativă
-cluburile P&I nu emit poliţe de asigurare
-protecţia prin cluburile P&I acoperă riscurile care nu pot fi şi nu sunt acoperite prin asigurarea
maritimă contractuală
-membrii cluburilor P&I reprezintă un colectiv de armatori independenţi sau de societăţi care au
aceleaşi interese.

35.Polite de asigurare maritime


1. poliţe pentru asigurarea navei

poliţe de călătorie
poliţe temporare
poliţe mixte
poliţe de construcţie

2. poliţe pentru asigurare a mărfurilor

poliţe individuale
poliţe generale
poliţe flotante
contracte de abonament
poliţe globale

3. poliţele pentru asigurare a navlului


4. poliţele de reasigurare

36.Asigurarea bunurilor pe timpul transportului terestru:riscuri excluse,suma asigurata.


Excluderi: Nu se acordã despăgubiri pentru:
- pagube produse din cauza unor însuşiri proprii bunurilor transportate;
- pagube produse ca urmare a relei conservări, de către asigurat, a bunurilor transportate ca
urmare a ambalării şi transportului bunurilor în stare deteriorată;
- pagube produse bunurilor transportate de: insecte, ger, căldură atmosferică, etc;
- pagube produse bunurilor transportate ca urmare a predării spre expediere a unor bunuri
excluse de la transport sub denumire falsã, inexactă, incompletă.
Suma asigurată: La asigurearea bunurilor pe timpul transportului terestru suma asigurată este
formată din:
- valoarea bunurilor potrivit facturii;
- costul transportului şi costul asigurării dacă acestea nu sunt incluse în valoarea facturii;
- cheltuielile şi taxele vamale;
- o supraasigurare de 10% din valoarea bunurilor, dacă nu s-a convenit altfel, pentru acoperirea
acelor cheltuieli ce nu pot fi prevăzute la încheierea asigurării.

37.Enumerati 7 situatii in care nu se acorda despagubiri in cazul asigurarii autovehiculelor-


autocasco.
-pagube produse prin întrebuinţare, funcţionare, uzare, defecte de fabricaţie;
- pagubele produse părţilor componente de rezervã (preluate, huse, etc);
- cheltuielile fãcute pentru transformarea sau îmbunătăţirea autovehiculului în comparaţie cu
starea dinaintea producerii evenimentului asigurat;
- cheltuielile făcute pentru repararea unor avarii necuprinse în asigurare;
- pagube indirecte - reducerea valorii autovehiculelor dupã reparaţii;
- pagube produse în legătură cu utilizarea autovehiculului la concursuri sau antrenamente;
- pagube provocate cu intenţie de asigurat.

38.Riscurile care pot fi asigurate prin asigurarea autovehiculelor(autocasco)


Autovehiculele sunt asigurate pentru riscurile la care sunt supuse atât timp cât circulă, cât şi în
timpul staţionării cum sunt: accidente (ciocniri, izbiri, răsturnări, derapări), incendiu, trăsnet,
explozie, calamităţi naturale, furt.

39.Asigurarea aeronavelor:despagubirile,raspunderea asiguratorului


Despăgubiri
În caz de pierdere fizică directă sau dispariţie, asiguratul este despăgubit cu suma asigurată.
În caz de pierdere totală constructivă, despăgubirile se acordă astfel:
-dacă aeronava poate fi reparată, despăgubirea este reprezentată de costurile necesare, din care
se scade valoarea reperelor care pot fi întrebuinţate sau valorificate;
-dacă aeronava nu poate fi reparată sau dacă reparaţia nu este justificată, despăgubirea este
reprezentată de suma asigurată, din care se scade valoarea reperelor care se pot valorifica.

Răspunderea asigurătorului
În asigurarea pentru pierderea sau avarierea aeronavei, la asigurarea încheiată pentru o perioadă
de timp, răspunderea asigurătorului începe şi încetează la date precizate în poliţa de asigurare.
La asigurările încheiate pentru o călătorie, răspunderea asigurătorului începe în momentul
începerii operaţiilor de îmbarcare a călătorilor sau de încărcare a mărfurilor sau în momentul
pornirii motoarelor, în cazul unei călătorii fără pasageri sau mărfuri şi încetează în momentul
încheierii operţiilor de debarcare sau descărcare a mărfurilor pe aeroportul de destinaţie sau în
momentul opririi motoarelor, în cazul călătoriilor fără pasageri sau mărfuri.
40.Suma asigurata in contractual de asigurare a marfurilor pe timpul transportului
Suma asigurată
Aeronavele se asigură la sumele declarate de asigurat şi agreate de asigurător şi care nu trebuie
să depăşească valoarea de înlocuire a aeronavei la data încheierii asigurării.

41.Ce intelegem prin pierderea totala constructive a unei aeronave?


Pierderea totală constructivă reprezintă avarierea gravă a aeronavei, astfel încât cheltuielile
implicate: de operaţiunile de salvare, de măsurile de limitare a pagubelor, de transport, de
reparaţii şi repunere în stare de folosire, depăşesc 75% din suma asigurată.

42.Riscurile asigurate in baza asigurarii aeronavelor pentru raspunderea legala fata de terti
În baza asigurării aeronavelor pentru răspunderea legală faţă de terţi, asiguratorul acordă
despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubiri
şi cheltuieli de judecată, pentru:
- vătămarea corporală sau decesul pasagerilor
- pierderea, avarierea sau distrugerea bagajelor şi a bunurilor aflate asupra pasagerilor
- pierderea, avarierea sau distrugerea mărfurilor transportate
- vătămarea corporală sau decesul persoanelor ori avarierea sau distrugerea bunurilor din afara
aeronavelor,
cu condiţia ca acestea să fi fost cauzate, în mod direct, de aeronavă sau de obiectele desprinse
sau căzute din aceasta.

43.Asigurarea aeronavelor:riscurile asigurate,excluderi


Riscurile asigurate
În baza contractului de asigurare se acordă despăgubiri pentru: pierderea fizică directă sau
pierderea totală constructivă ori avarierea aeronavei în timpul zborului, rulării la sol şi al
staţionării la sol; dispariţia aeronavei; avarii pricinuite aeronavei de măsurile de salvare;
cheltuielile făcute pentru salvarea şi conservarea aeronavelor; cheltuielile de judecată şi arbitraj
făcute de asigurat cu ajutorul asiguratorului în scopul formulării pretenţiilor faţă de terţi.

Excluderi
La asigurarea aeronavelor nu sunt acoperite:
- pierderea suferită ca urmare a folosirii pistelor sau a terenurilor de aterizare neautorizate, cu
excepţia cazurilor de forţă majoră;
- pierderi provocate de transportul de pasageri sau de mărfuri peste numărul de locuri şi
capacitatea de transport a aeronavelor;
- pierderi provocate de acţiunea inteţionată a asiguratului;
- pierderi suferite în perioada în care aeronava este folosită în scop ilegal sau este utilizată în alt
mod decât cel prevăzut în contractul de aeronavigabilitate;
- pierderi suferite în legătură cu transferul de interese a asiguratului în legătură cu aeronava, fără
existenţa consimţământul scris al asiguratorului;
- pierderi provocate de război, piraterie aeriană, greve şi alte pericole asemănătoare;
- pierderi produse din cauza zgomotului, poluării.
44.Cum pot fi structurate riscurile financiare si politice?
Aceste riscuri pot fi structurate în:
- riscuri comerciale;
- riscuri generate de forţa majoră şi provocate de calamităţi naturale;
- riscuri politice;
- riscuri valutare.

45.Enumerati cinci evenimente care pot fi incluse in categoria riscurilor politice


-razoi
-greva
-revolutie
-dificultati in tranferul banilor din tara cumparatorului
-riscurile privind cumparatorii publici

46.Enumerati cele mai uzuale excluderi in cazul asigurarii creditelor de export,suma


asigurata,marimea fransizei si factorii care o influenteaza
Cele mai uzuale excluderi ale unui astfel de tip de poliţă se referă la: reclamaţii pentru livrări de
bunuri sau prestări de srevicii necorespunzătoare; penalităţi sau orice alte pierderi în legatură cu
nerespectarea obligaţiilor contractuale;
- amenzi de orice fel;
- pierderi din diferenţe de curs valutar;
- pierderi rezultate ca urmare a producerii unor riscuri politice;
- pierderi provocate de război civil, revoluţie;
- pierderi provocate de calamităţi naturale.

Suma asigurată la un asemenea tip de poliţă nu poate depăşi valoarea din factura externă. În
general, suma asigurată se exprimă în valuta în care s-a încheiat contractul comercial.

Franşiza se situează între 10 - 50 %, procent stabilit în funcţie de: bonitatea şi solvabilitatea


cumpărătorului; ramura economică; ţara în care se face exportul; perioada de creditare.

47.Asigurarea de garantii(cautiune)
Aceasta este o altă formă de asigurare prin care asigurătorul garantează că debitorul îşi va
îndeplini obligaţiile contractuale pe care le are faţă de creditor.
Garanţia de participare la licitaţii – se garantează faptul că, în cazul în care câştigă licitaţia,
debitorul va semna contractul şi va furniza garanţia, respectiv cauţiunea de bună execuţie a
contractului.
Garanţia de restituire a avansului – este practicată în situaţia în care creditorul prefinanţează
debitorul prin plata unui avans.
Garanţia de bună executare a contractului presupune emiterea unei poliţe de cauţiune prin care
să fie garantată îndeplinirea la termen a obligaţiilor ce decurg din contractul comercial.

48.Asigurarea creditelor interne


Aceasta se impune în condiţiile unei pieţe concurentiale, constituind un instrument care
facilitează protecţia vânzătorului faţă de riscul de insolvabilitate al debitorului, dar şi protecţia
băncii care a acordat creditul. Asigurarea de credite se referă la riscurile potenţiale în toate
etapele procesului de producţie şi de distribuţie.
Poliţa de asigurare de credite interne nu acoperă integral paguba prin intermediul
despăgubirilor. Asiguratul suportă până la 20-25 % din pierdere, practicându-se sistemul
despăgubirilor limitate prin franchisă. Suma asigurată o poate constitui, după caz:
- cifra de afaceri a asiguratului în perioada de referinţă;
- volumul tranzacţiilor cu partenerii nominalizaţi.

49.Ce conditii trebuie sa indeplineasca raspunderea civila legala pentru a face obiectul
depagubirii prin asigurare?
Conceptul de răspundere civilă legală este foarte important pentru că societăţile de asigurare,
care încheie asigurări de răspundere civilă, sunt obligate să despăgubească, în numele
asiguratului, numai dacă acesta este răspunzator legal să plătească daune unei terţe persoane.

50.Suma asigurata in asigurarea de raspundere civila


Suma asigurată
Aceasta se stabileşte la valoarea stabilită de asigurat şi agreată de societatea de asigurare,
separat pentru deces, vătămări corporale sau pagube de bunuri.
În cazul persoanelor juridice, cuantumul acestei sume se determină în funcţie de cifra de afaceri
anuală estimată la încheierea contractului.
În cazul persoanelor fizice se poate aplica una din următoarele metode:
- metoda evaluării averii personale prezente şi viitoare,
- metoda evaluării averii personale prezente,
- metoda determinării sentinţei judecătoreşti maxime pentru vătămare corporală sau deces.

51.Asigurarea de raspundere civila auto


Cea mai cunoscută asigurare de răspundere civilă din ţara noastră şi care se încadrează în
categoria asigurărilor obligatorii, o reprezintă asigurarea de răspundere civilă auto (RCA).
Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau
înregistrării în România, precum și tramvaie au obligația să se asigure pentru cazurile de
răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule.
Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună și 12 luni, multiplu de o lună, în
funcție de opțiunea asiguratului.

52.Asigurarea de raspundere civila profesionala


Altă formă de asigurare de răspundere civilă din ţara noastră este şi asigurarea de răspundere
civilă profesională. Aceasta are rolul de a proteja asiguratul, persoana fizică sau persoana
juridică, împotriva prejudiciilor pe care le pot provoca unor terţe persoane. Asigurarea de
răspundere profesională practicată pe piaţa românească se adresează următoarelor categorii de
profesii: constructori; medici; contabili – evaluatori; experţi tehnici; consultanţi; managerii;
avocaţi. Prin activitatea lor, aceste categorii profesionale pot aduce prejudicii persoanelor
pentru care lucrează. Prin asigurarea de răspundere civilă se garantează plata acestor prejudicii,
în condiţiile în care prejudiciul se încadrează în categoria riscurilor asigurate.
53.Elemente commune are asigurarilor de personae si ale asigurarilor de viata
-asiguratul poate să încheie, după caz, unul sau mai multe contracte de asigurare împotriva
aceluiaşi risc sau a unui complex de riscuri
- au ca titular persoana
- suma asigurată se stabileşte în mod forfetar, de către asigurat, în funcţie de posibilităţile şi
necesităţile sale financiare
- la producerea evenimentului asigurat, asiguratul sau beneficiarul de asigurare poate fi
indemnizat pentru toate contractele de asigurare încheiate cu diferite societăţi de asigurare
- suma asigurată se plăteşte asiguratului indiferent de drepturile care i s-ar cuveni din alte
contracte de asigurare;
- suma asigurată cuvenită beneficiarului nu poate fi urmărită de creditorii asiguratului;
- asiguratorul nu plăteşte suma în cazul în care evenimentul asigurat s-a produs prin comiterea
de către asigurat a unor fapte penale în mod intenţionat sau a fost cauzat de acţiuni de război
- beneficiarul de asigurare este exclus din această calitate dacă a provocat intenţionat decesul
asiguratului

54.Mecanismul asigurarilor de viata


Asigurările de viaţă au un grad de complexitate ridicat, atât prin natura riscurilor, cât şi prin
formele şi tehnicile de realizare a lor.
Ele au, după caz, o funcţie de protecţie de risc sau o funcţie de economisire, dar pot şi îmbina
aceste două funcţii în cadrul asigurărilor mixte.

55.Asigurarile de viata traditionale


Asigurările de viaţă tradiţionale sunt poliţe de asigurare care oferă celor care le deţin beneficii
(materiale) considerabile şi garantate, care se pot ridica în urma decesului sau la maturitate (la
sfârşitul perioadei pentru care a fost încheiată, în cazul în care există o componentă
investiţională a asigurării).

56.Asigurarea mixta de viata pe termen limitat si mixta de viata pe termen nelimitat.


Asigurarea de viaţă pe termen limitat
Aceasta este cea mai simplă formă de asigurare de viaţă, se încheie pe o perioadă determinată
de timp şi acoperă doar riscul de deces. Asiguratul va plăti periodic prima de asigurare (care va
fi stabilită în funcţie de durată şi suma asigurată), în schimbul acesteia, beneficiarul asigurării
va încasa suma asigurată la decesul asiguratului, conform contractului încheiat. Beneficiarul
poate fi orice persoană desemnată de asigurat.

Asigurarea de viaţă pe termen nelimitat


Acest tip de asigurare acoperă riscul de deces al asiguratului până la o vârstă înaintată a acestuia
(95-100 ani). De obicei se impune în contract ca asiguratul să plătească primele de asigurare
până la data (momentul) pensionării. Riscul de deces este acoperit pe toată perioada cuprinsă
între momentul încheierii asigurării şi atingerea vârstei respective.
57.Asigurarea tip student
Acest produs are drept scop economisirea unor fonduri pentru perioada de studii a copiilor,
chiar în condiţiile în care plătitorul (contractantul) nu supravieţuieşte până la momentul
începerii acestora.

58.Asigurarea de renta
Anuitatea este un contract ce asigură o sumă fixă care se plăteşte periodic pe timpul vieţii
asiguratului în schimbul unei prime de asigurare care se plăteşte o singură dată sau în forma
unei serii de prime.

59.Asigurarea pentru ipoteca


Este o poliţă încheiată la cererea creditorului (banca, spre exemplu) în cazurile în care debitorul
(asiguratul, în acest caz) doreşte să achiziţioneze un teren sau o locuinţă. Suma asigurată va fi
încasată de către bancă în cazul decesului asigura-tului, pentru a-şi putea recupera sumele
restante neplătite de către asigurat.

60.Componentele produselor Unit-linked


- Componenta de protecţie, care este reprezentată de o asigurare de viaţă pe termen nelimitat
- Componenta investiţională constă în cumpărarea de unităţi de cont (unit-uri) în fondurile
financiare constituite de asigurător

61.Avantajele si ricurile produselor Unit-linked


Avantajele şi riscurile produselor unit-linked
Aceste produse se caracterizează în principal prin:
- flexibilitate
- administrarea profesionala a portofoliului (programe de investiţii)
Flexibilitatea constă în:
• valoarea primelor eşalonate poate fi mărită în orice moment;
• frecvenţa primelor poate fi schimbată la fiecare aniversare;
• posibilitatea plăţii unor prime unice adiţionale oricând;
• suma asigurată garantată poate fi schimbată în orice moment;
• deţinătorul asigurării poate alege proporţia în care primele vor fi alocate în programe de
investiţii;
• deţinătorul asigurării poate schimba unituri dintr-un program de investiţii în altul;
• posibilitatea retragerii unor sume de bani din contul de unituri (între anumite limite şi cu
anumite penalităţi);
• posibilitatea răscumpărării contractului;
• posibilitatea transformării contractului într-un contract cu sumă asigurată redusă.
Riscurile produselor unit-linked
• riscul investiţiei este suportat de client, în sensul că asigurătorul garantează doar suma
asigurată în caz de deces;
• datorită faptului că deţinătorul asigurării este îndreptăţit să facă oricând modi-ficări,
administrarea este dificilă.
62.Deosebiri intre asigurarea traditionala si asigurarea unit-linked
Asigurarea Tradiţională Asigurarea Unit-Linked
Tehnica Riscul investiţiei aparţine Riscul investiţiei aparţine contractantului
investiţiilor asigurătorului. asigurării.
Dată fiind dobânda tehnică Beneficiile obţinute din investiţii sunt
promisă, asigurătorul investeşte cu stabilite în legătură cu performanţa
prudenţă, de obicei în depozite fondurilor de investiţii create şi puse la
bancare şi obligaţiuni de stat. dispoziţia contractantului de asigurător.
Termenele Întotdeauna există un termen Contractantul poate plăti suplimente de
de încasare şi limită pentru achitarea primei. primă oricând doreşte, acestea fiind sume
plată adiţionale pentru investiţie. Contravaloarea
investiţiei poate fi înca-sată înainte de termen
sau mai târziu.
Structura Prima de asigurare depinde de: Asigurătorul dispune de un depozit din care
primelor suma costurilor, primele de risc şi sunt asigurate sumele pentru compensarea
primele de depunere. cheltuielilor şi pentru primele de risc,
investindu-se diferenţa. Prima nu se mai
stabileşte pe toată durata asigurării.

63.Clauze suplimentare atasate la asigurarile de viata


- Protecţia împotriva inflaţiei
-Clauza de creştere garantată a sumei asigurate
- Clauza temporară flexibilă
- Clauza de scutire de la plata primelor
- Asigurarea suplimentară de deces din accident
- Asigurarea suplimentară de invaliditate permanentă din accident
- Asigurarea suplimentară de invaliditate permanentă şi deces din accident
- Asigurarea suplimentară de intervenţie chirurgicală în caz de îmbolnăvire şi accident
- Asigurarea suplimentară de afecţiuni medicale grave

64.Asigurarea de sanatate;riscuri acoperite


Această formă de asigurare este destinată:
- acoperirii totale sau parţiale a costurilor de spitalizare, dacă spitalizarea depăşeşte un număr de
zile consecutive (3 sau 5);
- acoperirii costurilor tratamentului medical ca rezultat al unei boli sau vătămări corporale în
perioada asigurată;
- compensării veniturilor pe perioada de boală.

65.Asigurarea de sanatate pentru boli incurabile


Asigurarea de sănătate pentru boli incurabile
Această formă de asigurare poate reprezenta o acoperire principală sau o clauză adiţională.
Suma asigurată se va plăti asiguratului la momentul diagnosticării uneia dintre bolile incurabile
incluse pe listă. Scopul acestei plăţi este de a compensa cheltuielile cu tratamentul medical sau
de a trăi mai bine.
66.Asigurarea de sanatate pentru interventii chirurgicale
Asigurarea se încheie pentru orice intervenţie chirurgicală efectuată de asigurat, inclusiv de
către copiii acestuia, ca rezultat al unui accident sau al unei boli survenite în perioada de
valabilitate a asigurării. Această formă de asigurare poate apărea ca produs distinct sau ca o
clauză adiţională a unui alt produs.

67.Clasificati asigurarile de accidente dupa gradul de autonomie al asigurarii


După gradul de autonomie al asigurării de persoane pentru cazurile de accidente, sunt:
- asigurări de accidente autonome - independente de alte forme de asigurare;
- asigurări de accidente complementare - asigurări incluse în contractul de asigurare de bază
(asigurare de accidente produse la domiciliul asiguratului integrată în asigurarea complexă a
gospodăriilor persoanelor fizice)
- asigurări de accidente suplimentare - se completează o asigurare de bază, dar care presupune şi
plata unor prime de asigurare distincte, suplimentare, realizând, asfel, şi o protecţie
suplimentară.

68.Ce conditii trebuie sa indeplineasca raspunderea civila legala pentru a face obiectul
despagubirii prin asigurare?
Răspunderea civilă presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
- săvârşirea de către asigurat a unei fapte ilicite;
- dovada existenţei unui prejudiciu;
- existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită a asiguratului şi prejudiciul adus terţei
persoane
- constatarea culpei asiguratului care a săvârşit fapta ilicită.

69.Suma asigurata in asigurarea de raspundere civila


Suma asigurată
Aceasta se stabileşte la valoarea stabilită de asigurat şi agreată de societatea de asigurare,
separat pentru deces, vătămări corporale sau pagube de bunuri.
În cazul persoanelor juridice, cuantumul acestei sume se determină în funcţie de cifra de afaceri
anuală estimată la încheierea contractului.
În cazul persoanelor fizice se poate aplica una din următoarele metode:
- metoda evaluării averii personale prezente şi viitoare,
- metoda evaluării averii personale prezente,
- metoda determinării sentinţei judecătoreşti maxime pentru vătămare corporală sau deces.

70.Asigurarea de raspundere civila auto;Ce informatii contine contractul RCA


Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau
înregistrării în România, precum și tramvaie au obligația să se asigure pentru cazurile de
răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule.
Contractul RCA conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) datele de identificare şi datele de contact ale asigurătorului RCA;
b) datele de identificare şi datele de contact ale asiguratului, respectiv proprietar şi/sau
utilizator;
c) datele de identificare şi datele de contact ale intermediarului contractului RCA;
d) datele de identificare şi datele tehnice ale vehiculului asigurat;
e) datele de identificare ale conducătorilor auto declaraţi;
f) valabilitatea contractului RCA şi data emiterii acestuia;
g) clasa bonus-malus;
h) prima de asigurare;
i) tariful aferent decontării directe, dacă asiguratul a optat pentru această clauză;
j) numărul de rate, valoarea şi scadenţele acestora;
k) limitele de despăgubire;
l) condiţiile contractuale aplicabile asigurării RCA;
m) condiţii aplicabile decontării directe, dacă este cazul

71.Riscurile acoperite de asigurarea de raspundere civila auto


a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;
b) prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și înmatriculare, costuri cu taxe de timbru,
cheltuieli cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii
vehiculului după reparații, dovedite cu acte sau expertiză;
c) costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu
documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condițiile legii;
d) prejudicii reprezentând consecința lipsei de folosință a vehiculului avariat, inclusiv
înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opțiunii persoanei prejudiciate;
e) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul
soluționării alternative a litigiului dacă soluția este favorabilă persoanei prejudiciate;
f) cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparținând terțului păgubit, de la locul
accidentului la locația în care se găsește centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare
aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul
producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul
vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.

72.Prevederi generale ale sistemului bonus-malus


Sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus şi 8 clase de
malus; clasa B0 este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare.
Reducerea sau majorarea stabilită conform sistemului bonus-malus se aplică tarifelor practicate
de către asigurătorul RCA la care potenţialul asigurat urmează să încheie contractul RCA, în
vigoare la data la care se încheie contractul RCA. Perioada de referinţă este anul calendaristic
anterior datei de intrare în vigoare a contractului RCA.
Pentru aplicarea unui malus sunt luate în calcul evenimentele pentru care este plătită o daună în
perioada de referinţă, în care se reţine responsabilitatea totală sau parţială a conducătorului auto.
În cazul neînregistrării unor daune plătite în perioada de referinţă, asiguraţii beneficiază de un
bonus, respectiv o reducere a primei de asigurare. Clasa de bonus se păstrează pe perioada
anului calendaristic în care se încheie contractul RCA indiferent de perioada asigurată. Dacă în
perioada de referinţă sunt înregistrate daune plătite, asiguraţii sunt penalizaţi prin aplicarea unui
malus, respectiv majorarea primei de asigurare prin penalizarea cu două clase pentru fiecare
eveniment pentru care s-a plătit o despăgubire. În situaţia în care un asigurat persoană fizică
deţine mai multe vehicule, asiguratul beneficiază de aceeaşi clasă a sistemului bonus-malus
pentru toate vehiculele. În situaţia în care un asigurat persoană juridică deţine mai multe
vehicule, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte.

73.Ce intelegem prin compensarea directa intre asiguratorii RCA si in ce conditii este
aplicabila?
Decontarea directă între asiguratorii RCA este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiții:
a) accidentele auto se produc pe teritoriul României;
b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România;
c) prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data
evenimentului;
e) prejudiciile exclud vătămările corporale.

74.Definiti operatiunea de reasigurare si enumerate elementele contractului de reasigurare


Reasigurarea reprezintă cedarea de către asigurător către alte societăţi, a unei părţi din riscul
subscris.
Contractul de reasigurare cuprinde:
- obiectul reasigurării;
- răspunderea asumată de reasigurător;
- răspunderea reţinută de reasigurător pe cont propriu;
- condiţiile în care se face reasigurarea, respectiv costul reasigurării;
- modul de decontare a primelor şi daunelor;
- durata contractului;
- alte clauze privind raporturile reciproce

75.Definiti contractual de reasigurare in raport cu cel de asigurare


Spre deosebire de asigurare, reasigurarea se poate încheia numai între societaţi de asigurare.
Raporturi de reasigurare pot lua fiinţa în legătură şi ca urmare a unui contract de asigurare.

76.Clasificati contractele de reasigurare in functie de caracterul lor


Contractul de reasigurare poate avea caracter:
- facultativ,
- obligatoriu,
- mixt.

77.De cate feluri sunt contractele de reasigurare


contractului de reasigurare facultative
contractului de reasigurare obligatoriu
contractului de reasigurare mixt

78.Definiti contractual de reasigurare obligatoriu


In baza contractului de reasigurare obligatoriu, reasiguratul se obligă să cedeze şi
reasigurătorul se obliga să accepte în reasigurare, categoriile de riscuri prevăzute în contract, în
proporţiile şi condiţiile stabilite.
79.Definiti contractual de reasigurare facultativ
In baza contractului de reasigurare facultativ reasigurătul propune şi reasigurătorul poate să
accepte sau să refuze reasigurarea.

80.De cate feluri sunt contractele de reasigurare proportionala


Reasigurarea cotă parte
Reasigurarea excedent de sumă asigurată
Reasigurarea proporţională
Reasigurarea pe bază de pool de reasigurare

81.Reasigurarea oprire de dauna


Reasigurarea oprire de daună - reasiguratul se angajează să acopere din daunele făcute în
cursul anului o sumă echivalentă cu un procent din volumul primelor încasate, iar reasigurătorii
să suporte tot ceea ce depăşeşte acel nivel.

82.Reasigurarea excedent de dauna


Contractul excedent de daună - în care răspunderea asigurătorilor este limitată pentru fiecare
daună la un anumit nivel denumit prioritate, franchisa sau prag, iar răspunderea
reasiguratorilor vizeaza partea de daună care depaseşte prioritatea

83.Reasigurarea excedent de suma asigurata


Reasigurarea excedent de sumă asigurată - reasiguratul stabileşte anticipat, sub forma unei
sume fixe, reţinerea sa proprie, denumită ”plin de conservare”. Excedentul până la limita
maximă a sumei asigurate îl cedează reasigurătorului.

84.Reasigurarea cota-parte
Reasigurarea cotă parte - participarea reasiguratului se stabileşte sub forma unei cote
procentuale din suma asigurată, prevăzută în contractul de asigurare. Participarea
reasigurătorului se stabileşte tot sub forma unei cote procentuale;

85.Contracte neproportionale
La contractele neproporţionale repartizarea răspunderii între reasigurat şi reasigurător se face în
funcţie de volumul posibil al daunei şi nu în baza unui raport proporţional faţă de suma
asigurată. La acest tip de contract, răspunderea reasiguratului este limitată pentru fiecare daună,
iar în sarcina reasigurătorilor cade partea de daună ce depaşeste răspunderea reasiguratului.
Contractul excedent de daună
Reasigurarea oprire de daună

S-ar putea să vă placă și