Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ LA BIOLOGIE,CLASA IX-a

Clasa a IX-a
Unitatea de conținut/Modulul
I. Diversitatea în lumea vie
Lucrare practică nr.1 - ,,Calcularea frecvenței plantelor și animalelor pe m2
dintr-un ecosistem
(exemplu, parc, grădină)”;
II. Bioritmuri
Lucrare practică nr.2 - ,,Determinarea cantității de amidon în frunzele plantelor în perioada de
vară și toamnă”;
III. Sisteme de susținere
Lucrare practică nr.3 - ,,Identificarea țesuturilor mecanice în structura plantelor”;
IV. Sisteme vitale ale ecosistemelor
Lucrare de laborator nr.1 - ,,Evidențierea experimentală a absorbției apei de către plantă”;
V. Sisteme de coordonare și integrare ale organismelor în mediu
Lucrare de laborator nr.2 - ,,Demonstrarea experimentală a influenței usturoiului, cepei asupra
mucegaiului”.
Competenţe specifice ale disciplinei Biologie
1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare, referitoare la structuri morfo-anatomice,
procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor.
2. Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator.
3. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la
organisme, procese, fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele.
4. Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor.
5. Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur

Repartizarea unităţilor de conţinut

Unităţi de conţinut Nr.de ore

Diversitatea în lumea vie 14

Bioritmuri 5

Sisteme de susţinere 6

Sisteme vitale ale ecosistemelor 8

Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu 8

Reproducerea în lumea vie. Bazele geneticii. 18

Ocrotirea mediului 9

Lucrări de laborator 2

Lucrări practice 3

Probe de evaluîri sumative 4

Total 68
Subcompetenţe Conţinutul tematic Activităţi de învăţare/evaluare Eşalonarea în timp
Nr. de Data Observaţii
ore

Diversitatea în lumea vie 14ore


1.Diversitatea ecosistemelor.
1
Ecosistemele şi componentele lor;
- definirea noţiunii de //Crearea unui album cu
ecosistem; 2.Mediile de viata si adaptari la fotografii, imagini cu diverse 1
mediu ecosisteme;
- determinarea
particularităţilor 3. Factorii mediului : abiotici, //Realizarea unor activităţi 1
ecosistemelor; biotici,antropici â practice de calculare a frecvenţei
4 .Evaluare iniţială plantelor şi animalelor pe 1m² 1
- clasificarea ecosistemelor;
dintr-un ecosistem (ex. parc, lac,
5.Relaţii intre conditiile de mediu si
- reprezentarea schematică a pădure etc); 1
biodiversitate .
relaţiilor trofice în ecosistem;
//Analiza categoriilor trofice
6. Relaţii trofice în ecosistem. Verigi
- argumentarea importanţei dintr-un ecosistem local (ex. parc,
si lanţuri trofice; 1
relaţiilor trofice în ecosistem; rîu, grădină etc.);
7. Reţele trofice. Piramide trofice;
- diferenţierea biodiversităţii //Reprezentarea grafică a 1
în diferite tipuri de 8.Biodiversitatea într-un ecosistem lanţurilor trofice, piramidelor
ecosisteme: terestru, acvatic, apropiat şcolii; Lucrare practica ecologice, relaţiilor trofice din
subteran; Nr.1 ,, Calcularea frecvenței diverse ecosisteme (ex. pădure,
1
- stabilirea relaţiilor între plantelor și animalelor pe m2 dintr- lac, cîmpie, lan de grîu etc.;
condiţiile de mediu şi un ecosistem (ex. parc, grădină).” // Observarea şi înregistrarea în Formarea
biodiversitate; 9.Biodiversitatea ecosistemului fişele de observaţie a factorilor comportame
- proiectarea acţiunilor de terestru biotici, abiotici şi antropogeni din 1 ntului
ameliorare a stării cel mai apropiat ecosistem din responsabil
10 Biodiversitatea ecosistemelor zona şcolii;
ecosistemelor din localitate. agricole/artificiale 1
//Redactarea unor eseuri cu
11. Biodiversitatea ecosistemului genericul,,Ecosistemul din
acvatic; localitate”; 1
12. Biodiversitatea ecosistemului //Proiectarea unor acţiuni de 1
subteran; ameliorare a stării unui ecosistem 1
din localitate.
13. Recapitulare
1
14. Evaluare sumativa.
Bioritmuri- 5ore
1.Aspecte sezoniere ale unui //Observarea fenofazelor la unele 1
ecosistem trestru plante şi a bioritmului sezonier la
- identificarea aspectelor
2Aspecte sezoniere ale unui bazin unele animale din diverse
sezoniere ale unor
acvatic ecosisteme din localitate. 1
ecosisteme;
- stabilirea relaţiilor între 3. Bioritmul sezonier al plantelor;
condiţiile de mediu şi Lucrare practică Nr 2. 1
bioritmurile sezoniere Detereminarea cantităţii de amidon în
ale organismelor; frunzele plantelor în perioada de
toamă.
4. Bioritmul sezonier al animalelor; 1
5. Migratiile si hibernarea- capricii 1
sau necesitati vitale

Sisteme de susţinere -7ore //Modelarea unor structuri de


susţinere la plante (rădăcini, vase
1Rolul sistemelor de susţinere in 1
conducătoare, cîrcei etc.);
supravieţuirea plantelor in diferite
conditii de viata //Realizarea unor activităţi
- recunoaşterea adaptărilor practice de identificare a 1
2. Structuri de susţinere a plantelor;
organelor de susţinere pentru ţesuturilor mecanice la plante;
integrarea organismelor în .
3 Lucrare practică nr.3 //Organizarea unor concursuri cu
mediu; prezentări de fotografii şi imagini 1
,, Identificarea țesuturilor mecanice
- argumentarea rolului ce conţin structuri de susţinere la 1
în structura plantelor.”
structurilor de susţinere în animale pentru supravieţuirea
suravieţuirea organismelor; 4.Sistemele de sustinere la animale acestora în anumite medii de trai.
5.Rolul sistemelor de susţinere in
supravetuirea animalelor; 1
6.Adaptari ale sistemelor de
sustinere al animalelor. 1
7. Evaluare sumativă mod. II-III 1
Sisteme vitale ale ecosistemelor-7
ore
1. Circuitul materiei şi fluxului de
energiei în natură; //Reprezentarea schematică a 1
ciclurilor biogeochimice (ciclul
2. Rolul organismelor în circuitul apei, ciclul carbonului, ciclul
materiei şi al fluxului energiei in azotului); 1
natura;
- reprezentarea schematică a //Schiţarea unor lanţuri trofice
ciclurilor biogeochimice; 3. Cicluri biogeochimice: ciclul apei; prin care să demonstreze rolul
organismelor în circuitul materiei 1
- argumentarea importanţei 4. Cicluri biogeochimice: ciclul
carbonului; şi al energiei în natură.
organismelor în circuitul
materiei şi energiei în natură. 5. Cicluri biogeochimice: ciclul 1
azotului; 1
6. Lucrare de laborator nr.1
Evidenţierea experimentală a
absorbţiei apei de către plantă; 1
7. Recapitulare 1
Sisteme de coordonare şi integrare
ale organismelor în mediu- 9 ore
//Investigarea unor factori (de ex. 1
1. Reglarea echilibrului vînătoare, pescuit intensiv,
ecosistemelor; modificarea condiţiilor de mediu,
- identificarea factorilor ce 2. Succesiunea unui ecosistem; introducerea de noi specii de 1
determină starea de echilibru organisme etc.) ce produc
3. Relaţii ale organismelor într-un dezechilibrul în ecosistem; 1
şi factorii care produc
dezechilibrul ecosistemului; ecosistem(concurente şi
neconcurente); //Crearea unui ecosistem artificial
- descrierea procesului de (de ex. acvarium, heleşteu); 1
4. Lucrare de laborator nr.2
succesiune a unui ecosistem; - ,,Demonstrarea experimentală // Observarea şi interpretarea
a influenței usturoiului, cepei relaţiilor dintre organismele unor
- argumentarea rolului
asupra mucegaiului”. ecosisteme: parc, pădure, rîu,
diferitelor categorii de
grădină etc.; 1
organisme şi a omului în 5. Teoria evoluţiei;
menţinerea echilibrului / Elaborarea unor proiecte de
ecosistemului; 6/7. Selecţia naturală - factor de ocrotire a ec.nat
menţinere a echilibrului 2
- proiectarea acţiunii de ecosistemului;
ocrotire a ecosistemelor din
localitate; 8. Selecţia artificială;
9. Evaluare sumativă mod.IV-V
1
Reproducerea în lumea vie. Bazele //Observarea la microscop, pe
geneticii. planşe a celulelor sexuale şi
schiţarea structurii acestora;
16 ore
//Elaborarea unor scheme 1
1.Înmulţirea sexuată.
- descrierea procesului de demonstrative referitoare la 1
gametogeneză; 2.Gametogeneza; transmiterea caracterelor ereditare
la mazăre; 1
- compararea ovogenezei şi 3.Acuplarea si fecundarea
1
spermatogenezei; 4.Dezvoltarea embrionara si larvara a
- descrierea mecanismelor de organismelor //Rezolvarea problemelor
transmitere a caracterelor 5.Eriditatea si variabilitatea focalizate pe mecanismul 1
ereditare conform legilor lui caracterilor; transmiterii caracterelor ereditare
Mendel; (legile lui Gr. Mendel); Formarea
6. Legităţile eredităţii.Mecanismele 1 comportame
- utilizarea simbolurilor transmiterii caracterilor
genetice în situaţii de ntului
eriditare/Legea I si II alui G.Mendel/ //Investigarea cauzelor apariţiei
comunicare; responsabil
unor boli ereditare la om
7.Rezolvarea problemelor 1
- analiza acţiunii factorilor de (polidactilia, hemofilia, sindromul
mediu asupra variabilităţii 8. Rezolvarea problemelor Down etc.); 1
organismelor; 9. Legea independentei caracterilor //Alcătuirea unui arbore 1
- argumentarea rolului 10. Rezolvarea problemelor la legea genealogic al familiei.
1
eredităţii şi variabilităţii în independenţei caracterelor; ***formarea comportamentului
viaţa organismelor; con;tient despre existenta unor
- analiza acţiunii factorilor de 11.Rezolvarea problemelor genetice boli eriditare la om ce se transmit 1
mediu în apariţia maladiilor pe cale eriditara,analiza actiunii
12.Eriditatea şi cromozomii 1
ereditare la om; factorilor de mediu in aparitia
13 Maladii ereditare genice şi maladiilor eriditare la om si 1
cromozomiale; propunerea modalitatilor de
- propunerea modalităţilor de profilaxie ale acestora 1
14. Profilaxia bolilor ereditare;
profilaxie a maladiilor 1
ereditare la om. 15. Recapitulare;
16. Evaluare sumativă
Ocrotirea mediului -9 ore //Elaborarea unui album cu
fotografii şi date despre
1.Poluarea centrelor urbane 1
rezultatele pozitive şi negative ale
2.Poluarea atmosferei intervenţiei omului într-un
ecosistem natural din localitate;
- interpretarea consecinţelor 3.Poluare apei şi a solului 1
acţiunii omului asupra // Redactarea unor comunicări
Influenţa omului asupra referitoare la rolul ariilor protejate 1 Formarea
biodiversităţii;
biodiversităţii; de stat din Republica Moldova; 1 comportame
- argumentarea rolului ntului
4.Rezervatii naturale si monumente //Organizarea dezbaterilor
complexelor naturale,
ale naturii din Republica Moldova; referitoare la formarea găurilor de responsabil
protejate de stat, din 1
Republica Moldova; 6. Impactul acţiunii umane asupra ozon, ploile acide, încălzirea
propriei existenţe; globală etc.; 1
7. Salvaţi Planeta- proiect ecologic; //Elaborarea unui proiect de 1
- analiza efectelor poluării reciclare a deşeurilor din propria
mediului asupra propriei 8. Prezentarea Proiectului ecologic gospodărie. 1
existenţe; 9. Recapitulare 1
total 68 ore

S-ar putea să vă placă și