Sunteți pe pagina 1din 1

20.3.

2019 A8-0170/18

Amendamentul 18
Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Luke Ming Flanagan
în numele Grupului GUE/NGL
Raport A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Raport referitor la infracțiunile financiare, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale
(2018/2121(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 407 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

407a. consideră că principiul unanimității


este o soluție de ultimă instanță pentru a
proteja interesele naționale de impunerea
la nivel supranațional a unor orientări și
decizii care contravin intereselor
respective; consideră, prin urmare, că
trecerea de la un sistem bazat pe
aprobarea în unanimitate la aprobarea cu
majoritate calificată este echivalentă cu
trecerea de la o situație în care voturile
tuturor țărilor au o valoare egală la o
situație în care votul țărilor mai mari are
o pondere mai mare decât votul țărilor
mai mici; subliniază că principiul
unanimității plasează statele membre pe
picior de egalitate în procesul decizional
și că, în mod cert, eliminarea acestui
principiu înseamnă doar a conferi mai
multă putere statelor mai puternice,
adâncind dezechilibrul existent între
statele membre în ceea ce privește puterea
de decizie;

Or. pt

AM\1180224RO.docx PE637.644v01-00

RO Unită în diversitate RO