Sunteți pe pagina 1din 6

S.C. ____________________ S.R.L.

Nr…………/…………………

APROBAT
ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNE PROPRIE
PENTRU DEPOZITAREA MATERIALELOR

Prevenirea accidentelor de munca la executarea lucrarilor de


depozitare a materialelor, eliminarea riscurilor de accidentare existente
in cadrul activitatilor proprii celor patru elemente componente ale
sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloc de productie,
mediu de munca), pentru a permite companiei sa-si desfasoare
activitatea intr-un mediu de munca sanatos, pentru evitarea la maximum
a riscurilor de accidentare al lucratorilor.

DOMENIU

Art.1. Prezenta instructiune se aplica in cadrul intregii socitati, la nivelul


conducerii cu atributii in respectarea legislatiei in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, respectiv pentru intregul personal de executie.

DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

ART.2.1. Definiţii

 Securitate si sanatate in munca: Ansamblul de activitati


institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in
desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii fizice
si psihice, sanatatii lucratorilor si ale altor persoane participante la
procesul de munca.
 Comunicarea: Procedura care defineste caile si mijloacele de
instiintare, privind producerea unui eveniment. Este supus
comunicarii:
1
- orice eveniment, imediat dupa declansare/producere
- orice boala profesionala, precum si cazurile suspecte de boala
profesionala
 Evenimentul: Se refera la:
- accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului,
produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor
de serviciu, situatia de persoana data disparuta sau accidentul de
traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate
persoane angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil
de boala profesionala sau legata de profesiune.
 Accident de munca: Vatamarea violenta a organismului, precum si
intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de
munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca
incapacitate temporara de munca (ITM) de cel putin trei zile
calendaristice, invaliditate ori deces.
 Boala profesionala: Afectiune care se produce ca urmare a
exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzata de factori nocivi, fizici
sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si de
suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in
procesul de munca.
 Echipament de munca: Orice masina, aparat, unealta sau instalatie
folosita in munca.
 Factor de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala:
Cauza potentiala a accidentelor de munca si bolilor profesionale.

Art.2.2. Abrevieri

SSM – Securitate si Sanatate in Munca;


EIP – Echipament Individual de Protectie;
ITM – Incapacitate Temporara de Munca;

ART.3. REFERINŢE NORMATIVE


 Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006;
 Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;

Art.4. DISPOZIŢII GENERALE

1. Depozitarea materialelor trebuie făcută cu grijă în spaţii închise sau


deschise, astfel încît să poată fi uşor accesibile, să fie ferite de
întreruperi şi să excludă pericolul de accidentare , incendii sau
explozii.Construcţia şi amenajarea depozitelor şi magaziilor se vor face
cu respectarea prevederilor normelor PSI în vigoare.
2
2. Depozitele de materiale trebuie să satisfacă cerinţele tehnice şi
sanitare în vigoare astfel încît amplasamentul, construcţiile, magaziile,
drumurile de acces, instalaţiile aferente să asigure deplina securitate a
muncii în interiorul depozitelor.
3. Locurile de muncă unde pericolul de producere a accidentelor trebuie
prevăzute obligatoriu cu echipament individual de protecţie şi
dispozitive de securitate, inclusiv împrejmuirea acestora cu îngrădire
de protecţie acolo unde este cazul.
4. Toate locurile de muncă, căile de acces din depozite vor avea afişate
panouri, tăbliţe indicatoare de tehnica securităţii şi tăbliţe avertizoare.
5. Rampele de depozitare, trecerile pentru lucrători, utilajele, magaziile
precum şi toate punctele de lucru din schimbul de noapte vor fi
luminate în cele mai bune condiţii. Se interzice lucrul în locurile
neluminate sau insuficient luminate,precum şi accesul muncitorilor
spre acele locuri.
6. Drumurile de circulaţie a vehicolelor şi a lucrătorilor, platformele de
lucru trebuie lăsate libere astfel încît să nu fie blocate cu materiale,
utilaja, pămînt, zăpadă, etc.
7. Împrejmuirea depozitelor cu garduri pentru oprirea accesului
persoanelor străine în depozite este obligatorie.
8. Toate echipamentele elecrice ce sînt alimentate cu energie electrică,
atît în timpul pauzelor cît şi după încetarea lucrului, la terminarea
programului, vor fi deconectate de la reţea şi asigurate, pentru ca nici o
persoană neautorizată să nu le poată pune în funcţiune.
9. Toate materialele depozitate în magazii vor fi sortate pe feluri şi
dimensiuni folosindu-se în acest scop stelaje şi rafturi. Depozitarea
materialelor se va face astfel încît stelajele sau rafturile să nu fie
solicitate peste limita de rezistenţă.
10. Între rafturi sau stelaje se vor lăsa spaţii de circulaţie de 1÷1,5 m iar
drumul principal de acces la magazie trebuie să aibă lăţime suficientă
pentru asigurarea manevrării materialelor fără pericol de accidentare.
11. Se interzice sprijinirea materialelor de garduri sau de pereţii
construcţiilor provizorii.
12. Materialele depozitate în spaţii deschise vor fi aranjate în stive
avînd pereţii drepţi şi înălţimi variabile în funcţie de natura materialelor.
13. La depozitarea şi gruparea materialelor se va ţine seama de
proprietăţile fizico-chimice ale acestora (gradul de periculozitate,
sensibilitatea la căldură, la fum sau la umezire, reacţia faţă de alte
materiale, posibilitatea de aprindere, etc.).
14. Instalaţiile electrice de forţă şi iluminat exterioare şi interioare ale
depozitelor de materiale vor fi executate în tub Pantzer sau ţeavă de
apă pentru a se elimina orice posibilitate pentru producerea de scîntei
3
ceea ce ar genera pericol de incendiu. Ele trebuie verificate periodic şi
bine întreţinute de către personal autorizat.
15. Corpurile de iluminat din depozitele de materiale vor fi prevăzute
cu globuri de protecţie, iar cele care pot fi lovite cu apărători (grătare)
metalice.

Art.5 INSTRUCŢIUNI SPECIFICE LA DEPOZITAREA MATERIALELOR


NEAMBALATE

1. Toate materialele şi piesele cu forme geometrice regulate se


depozitează în stive stabile avînd rîndurile întreţesute, iar înălţimea
stivei nu va depăşi de 1,5 ori latura mică a bazei.
2. Piesele sau materialele de dimensiuni mici avînd forme
geometrice neregulate se depozitează numai în lăzi sau în containere.
3. În timpul transportului de către muncitori a pieselor grele, terenul
pe care se circulă trebuie eliberat de toate obiectele străine care pot
împiedica deplasarea.
4. Deplasarea pieselor pe teren orizontale se va face prin
împingerea cu răngi din partea opusă sensului de deplasare a
acestora. Dacă este necesar ca piesa să fie trasă în sensul de
deplasare vor fi folosite trolii sau frînghii, iar muncitorii sînt obligaţi să
păstreze distanţa suficientă de piesă pentru a nu fi accidentaţi în cazul
unei căderi sau deplasări a piesei.

Art.6. INSTRUCŢIUNI SPECIFICE LA DEPOZITAREA MATERIALELOR


AMBALATE

1. Depozitarea materialelor ambalate în magazii sau în spaţii


deschise se va face prin stivuire, clădindu-se stive stabile cu rîndurile
întreţesute.
2. Se interzice stivuirea materialelor al căror ambalaj prezintă
deteriorări.
3. Înălţimea stivei nu va depăşi 1,5 ori latura mică a bazei, ţinîndu-
se cont de rezistenţa admisibilă a ambalajului.
4. Pentru înălţimi ale stivei mai mari de 2 m se va aşeza un strat
orizontal din scînduri la fiecare 2 m înălţime.
5. Se interzice stivuirea lăzilor la un loc cu saci, baloturi, butoaie,
etc. Stivele trebuie alcătuite obligatoriu din materiale sau piese care au
acelaşi forme.
6. Lăzile care conţin piese mărunte (buloane, şuruburi, bolţuri, cuie,
etc.) se depozitează în rafturi.

4
7. Butoaiele se aşează în picioare în stive în maxim 2 rînduri.
Depozitarea butoaielor în stive, în poziţia culcată, se va face în cel mult
3 rînduri, fiecare rînd fiind aşezat pe scînduri. Obligatoriu se vor pune
pene la butoaiele din margine. Se interzice lăsarea butoaielor în poziţia
culcată neasigurată.
8. Materialele în suluri se depozitează ,,în picioare” într-un singur
rînd. Pot fi aşezate şi în două rînduri verticale, punînd între rînduri
scînduri.
9. Este interzisă aşezatrea manuală a materialelor ambalate în stive
ce depăşesc înălţimea de 3 metri.

Art.7. INSTRUCŢIUNI SPECIFICE LA DEPOZITAREA MATERIALELOR


EXPLOZIVE ŞI INFLAMABILE

1. Depozitarea gazelor combustibile comprimate sau lichefiate se


va face numai în depozite speciale cu respectarea normelor PSI,
privind amplasarea, felul construcţiei, dotări speciale.
2. Uşile exterioare ale depozitelor pentru materiale inflamabile şi
explozive vor avea inscripţii şi semne convenţionale cu indicaţiile
specifice pericolelor acestor depozite conform normelor PSI.
3. Instalaţia electrică de iluminat va fi prevăzută cu corpuri de
iluminat şi aparataj electric antiexploziv, iar întrerupătoarele vor fi
plasate în exteriorul încăperilor de depozitare conform normelor PSI.
4. Recipientele sub presiune, vasele care conţin substanţe
inflamabile sau explozive vor fi depozitate la adăpost de acţiunea
agenţilor fizici (raze solare, surse de căldură, etc.).
5. Recipientele ce conţin gaze combustibile comprimate şi oxigen
se vor păstra în încăperi speciale, bine aerisite izolate de surse de
căldură sau locuri unde se execută sudură. Este interzisa depozitarea
impreuna a recipientelor cu oxigen cu recipientele de acetilenă,alte
gaze industriale sau uleiuri.
6. Depozitarea recipientelor butelie încărcate sau cu încărcărtura
consumată se va face numai cu capacele de protecţie înşurubate.
Recipientele se depozitează în poziţie verticală aşezate în boxe sau
stelaje avînd capacitatea de 20 bucăţi şi asigurate contra răsturnării.
7. Este interzisă depozitarea recipientelor în locuri umede, cu
atmosferă viciată sau avînd acţiune corozivă.
8. Este interzis transportul cu mîinile sau pe umăr a recipientelor
conţinînd substanţe lichide sau gazoase sub presiune, explozive.
Transportul recipientelor se va face numai cu ajutorul tărgilor sau al
cărucioarelor speciale.
9. Este interzis transportul recipientelor cu reductorul montat.
5
10. Este interzisă folosirea recipientelor drept scule pentru a se
ciocni sau îndoi materiale pe ele, precum şi utilizarea capacelor pentru
alte scopuri (cutii pentru ulei, etc.).
11. Pentru depozitarea vopselelor, a lacurilor şi a altor materiale
inflamabile, este obligatoriu să se respecte instrucţiunile furnizorilor.
Este interzisă depozitarea acestora în apropierea corpurilor de iluminat
şi de încălzit.
12. Vopselele şi lacurile pe bază de nitroceluloză se depozitează în
compartimente separate faţă de lacurile poliesterice.
13. Lacurile poliesterice, grundul activ, întăritorul şi acceleratorul se
păstrează la întuneric şi la o temperatură redusă a mediului ambiant,
iar lichidele inflamabile, în general, trebuie ferite de acţiunea razelor
solare.

INTOCMIT

S-ar putea să vă placă și