Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECŢIE

ȘCOALA: Şcoala Gimnazială Ploscuţeni


PROFESOR: Borş Mihaela Vasilica
Data:24.03.2015
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
CLASA: a VIII – a A
UNITATEA DE CONŢINUT: Romanul .
SUBIECTUL: Propoziţia completivă indirectă
TIPUL LECŢIEI: de însuşire de noi cunoştinţe

VALORI ŞI ATITUDINI
 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate

COMPETENTE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse;
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1 înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate;
2.1 construirea unui discurs oral pe o temă dată;
3.1 dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date;
4.1 redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă;
4.3 redactarea unui text argumentativ;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
-să definească propoziţia subordonată completivă indirectă ;
-să definească propoziţia subordonată completivă indirectă în enunţuri variate ;
-să identifice regentul ,mijloacele raţionale ;
-să construiască enunţuri cu propoziţii completive indirecte introduse prin diferite elemente de relaţie ;
-să explice topica şi punctuaţia propoziţiei completive indirecte ;

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII: activitatea centrată pe elev, activitate frontală, combinată cu activitate individuală şi pe grupe.
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia , descoperirea , exerciţiul , explicaţia , problematizarea , lucrul cu manualul şi cu
fişe
RESURSE:
Materiale: Manual, fişe ,caietele elevilor
Umane: elevii clasei a VIII-a , cadrul didactic
Temporale: 50 minute

BIBLIOGRAFIE: -

Programa şcolară pentru clasele V-VIII. Aria curriculară:limbă şi comunicare


Limba română , manual pentru clasa a VIII-a , Editura Humanitas Educational , Bucureşti , 2006,
Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Piteşti, Editura Paralela 45, 2003;
Parfene Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală , Editura Polirom, Iaşi, 1999;
Secvenţele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Evaluare
lecţiei didactice
1.Moment -Voi avea grija ca elevii să-şi Elevii scot pe bănci cele necesare Conversaţia
organizatoric pregătească materialele necesare orei de bunei desfăşurări a orei
limba şi literatura română şi voi nota
absenţii.
- Voi asigura liniştea şi disciplina clasei
pentru o bună desfăşurare a activităţii
didactice.
2. Actualizarea Profesorul verifică temele elevilor, se Elevii răspund la intrebările conversatia Aprecierea
unor cunoştinţe reiau cunoştintele esenţiale despre profesorului. explicatia verbală a
anterioare complementul indirect. Elevii au avut analiza gramaticală răspunsurilor
ca temă de rezolvat exerciţii în care au corecte
identificat şi analizat complementele
indirecte dintr-un text.
3.Captarea Scriu pe tablă enunţul: conversatia Aprecierea
atenţiei Mă tem de întârziere. Cer elevilor să Elevii rezolvă cerinţa explicatia verbală a
facă expansiunea complementului analiza gramaticală răspunsurilor
indirect şi să explice ce modificări corecte
apar.
Mă tem să nu întârzie.

4.Anunţarea Profesorul anunţă tema şi obiectivele Elevii notează titlul lecţiei în caiete Explicaţia
subiectului şi lecţiei.
enumerarea Titlul se scrie pe tablă şi în caiete.
obiectivelor

5.Dirijarea Profesorul scrie pe tablă o propoziţie


învăţării completivă indirectă în cadrul unei Îşi notează fraza şi o analizează . conversatia
fraze scurte : Scriu în caiete definiţia şi explicatia
pp C.I. întrebările propoziţiei completive analiza gramaticală
M-am gândit / să păstrăm astfel indirecte iar apoi ceea ce explică
vii obiceiurile de mărţişor , de profesorul la tablă
măcinici , de Buna –Vestire.
Profesorul solicită analiza frazei ,
introducând astfel definiţia noii Conversaţia Aprecierea
propoziţii subordonate şi întrebările verbală a
specifice . răspunsurilor
Definiţie : Propozitia care corecte
îndeplineşte în frază funcţia de
complement indirect pe lângă un
verb din regentă se numeşte
propoziţie subordonată completivă
indirectă C.I
Întrebare : cele specifice
complementului indirect
Profesorul explică elevilor că C.I.
corespunde unui complement indirect
exprimat printr-un substantiv sau Exerciţiul
substitut al acestuia în cazul : Conversaţia
D.
Dau merituosului . →Dau / cui
merită Mai mulţi elevi scriu la tablă
-Ac. cu prepoziţie după dictare fraze şi le analizează
Mă bucur de păstrarea
tradiţiilor .→Mă bucur / că păstraţi
tradiţiile .
-G. cu prepoziţie Exerciţiul
A acţionat contra prietenului.
A acţionat / contra cui îi este
prieten .
profesorul dictează câteva fraze ,
care vor fi analizate pe rând
,împreună cu elevii , urmărind
părţile de vorbire pe care le
determină C.I. : conversatia
- un verb Analizează frazele, înregistrând explicatia
Mă tem / că întârzie . într-un tabel ce parte de vorbire analiza gramaticală Aprecierea
- o locuţiune verbală determină completivele indirecte verbală a
Nu mi-am dat seama / că am greşit. ( elemente regente ) şi ce fel de răspunsurilor
- un adjectiv elemente joncţionale le introduc. corecte
Mihai era capabil / să facă un efort
mare .
- un adverb
E bine / de cine munceste.
- o interjecţie
E vai / de cine nu învaţă !
Pe o foaie de flip –chart sunt scrise
următoarele fraze :
CI
Dau caietul / cui mi- l cere.
CI conversatia
Se gândeşte / la ceea ce are de explicatia
făcut. CI analiza gramaticală
A luptat / contra cui l-a atacat .
CI
Mă gândesc / ce carte să-ţi cumpăr
CI
Explic / oricui îmi cere lămuriri.
CI Elevii își notează în caiete
Se entuziasma /de orice îi spuneai . elementele regente , elementele
CI introductive , observaţii, topica şi
E vai / de orice copil mă supără. punctuaţie referitoare la CI.
PR CI
Problema este ,/ că mă tem /să nu
întârzii.
CI
Mă mir / unde a găsit costume Aprecierea
populare aşa de vechi. verbală a
răspunsurilor
-pe baza analizei frazelor, profesorul corecte
întocmeşte o schemă sinoptică. conversatia
explicatia
Elemente introductive : analiza gramaticală
-pronume relative : cui, ceea ce ,
(contra) cui ;
-adj. pronominale relative : ce;
-pronume nehotărâte : oricui , orice ,
(asupra ) oricui Elevii îsi notează în caiete
-adj. pronominale nehotărâte : (de) elementele regente , elementele
orice ; introductive , observaţii, topica şi
-conjuncţii subordonatoare : că , punctuaţie referitoare la CI.
să , ca…să , dacă ( de )
-locuţiuni conjuncţionale
subordonatoare : ca nu cumva să
-adverbe relative : unde , când ,
cum ,cât
Obs. : Împletirea regentei cu
subordonata determină includerea Aprecierea
pronumelor relative sau nehotărâte verbală a
atât în organizarea regentei , cât şi a răspunsurilor
subordonatei. corecte
CI
Dau / cui cere.
conversatia
cui →complement indirect in explicatia
regentă Dau copilului. analiza gramaticală
cui → subiect în subordonată
Copilul cere.
Obs. : Conjunctia compusă
subordonatoare ca…să nu se poate Elevii îsi notează în caiete
folosi decât disociată , cu elementele regente , elementele
intercalarea unor părţi de propoziţie: introductive , observaţii, topica şi Aprecierea
CI punctuaţie referitoare la CI. verbală a
M-aş bucura / ca fiecare copil să i- răspunsurilor
a examenul de capacitate . corecte
Topica si punctuaţia : Locul
obisnuit al CI este după termenul
regent .Pentru evidenţierea ei poate
fi plasată şi înaintea acestuia.
CI aşezata după regentă nu se
desparte de aceasta prin virgulă .
Când stă înaintea regentei , folosirea
virgulei sau liniei de pauză este
permisă , dar nu obligatorie

Obținerea Pentru aprofundarea noțiunilor conversatie euristica frontală


performanței și explicatia Se fac aprecieri
profesorul propune spre lucru elevilor
asigurarea feed- verbale cu privire
back-ului fișa de lucru nr.1 la răspunsurile
corecte
Evaluare Se rezolvă cerinţele din fişa de lucru. Rezolvă cerinţele. conversatie euristica Testul de
formativă explicatia, evaluare
formativa

Asigurarea -anunţă tema pentru acasă : ex . 2,3,7 Notează tema. conversaţia


retenţiei şi a de la pag. 164 din manual
transferului
FIȘA DE LUCRU
1.Realizați expansiunea complementelor indirecte din enunțurile:
Ceilalți se bucurau de pedepsirea tradătorului.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
M-am convins de adevăr.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dau ajutor nevoiașilor.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.Contrageți propozițiile C.I. în partea de propoziție corespunzătoare.
Și-a dat seama că a greșit. …………………………………………………………………………………………………………………..
Te-ai gândit să călătorești cu trenul? ……………………………………………………………………………………………………
S-a ferit de orice este ilegal. ………………………………………………………………………………………………………………..
Mă găndesc când ne vom revedea. …………………………………………………………………………………………………….
3.Alcătuiți fraze în care C.I. să aibă ca termeni regenți verbele:
-a se feri-
-a se oferi-
-a se gândi-
-a-și aminti-
FIȘA TEST
1. Indicați propozițiile completive indirecte din frazele următoare:
a. Explic oricui îmi cere lamuriri.
b. E vai de orice copil mă supără.
c. Mă mir unde a găsit costume populare autentice și așa de vechi.
2. Completati enunțurile următoare cu CI după modelul :
Am scris un autograf oricui mi-a cerut.
a. Iși dădea seama ________________________________________
b. Se vorbește mult _______________________________________

3. Corectati greșelile din urmatoarele fraze:


a. Se temea ca să-i spună adevarul.
b. Se gândea că a doua zi să plece.
4. Propoziția a doua din frazele următoare este:
Se vorbește că muncește mult.
a. SB
b. CI
Se vorbește mult despre ce m-ai intrebat.
a. SB
b. CI
E ușor pentru cine învata.
a. SB
b. CI
E ușor să vorbești.
a. SB
b. CI
BAREM DE CORECTARE:
1. 3x1p=3p
2. 2x1p=2p
3. 2x1p=2p
4. 4x0,5p=2p
din oficiu 1p
total 10p