Sunteți pe pagina 1din 5

Teste grilă:

Unitatea 1
1. Principiul autonomiei, competenţei şi autorităţii controlului trebuie să răspundă la mai
multe cerinţe, dintre care esenţiale sunt:
a) organizarea controlului să fie astfel făcută încât să ofere posibilitatea ca cine conduce
să şi controleze
b) autonomia controlului
c) competenţa profesionala
d) competenţa juridică
e) existenţa unor organisme de control independente

2. Funcţia de reglare (regulatorie) specifică controlului financiar urmăreşte:


a) coordonarea şi sincronizarea acţiunilor individuale, sau obiectivele stabilite anticipat
b) preîntâmpinarea producerii unor deficienţe sau încălcări ale disciplinei economico-
finaciare
c) descifrarea tendinţelor sau a evenimentelor care vor urma

3. Din definiţiile date noţiunii de control financiar, rezultă faptul că acesta (controlul)
trebuie să răspundă la o serie de cerinţe, şi anume:
a) furnizarea de informaţii privind cunoaşterea realităţii cercetate
b) propunerea de măsuri care să vizeze corectarea realităţii în sensul dorit de cel care a
dispus controlul
c) luarea unor măsuri de către organele de control pentru descurajarea, îndreptarea şi
pedepsirea producerii de abateri de la obiectivele prestabilite
d) propunerea de măsuri care să vizeze corectarea realităţii după normele fixate sau
regulile prestabilite

Unitatea 2
1. Controlul documentelor, din punct de vedere al formei, are urmatoarele obiective:
a) legalitatea (justeţea)
b) realitatea
c) eficienţa(necesitatea, economicitatea şi oportunitatea)
d) efectuarea corectă a calculelor

2. Printre categoriile de influenţe exercitate de sistemele informatice asupra controlului


financiar se numără:
a) influenţe de natura avantajelor sau facilităţilor (informaţii de intrare introduse o
singură dată în sistem, efectuarea automată a calculelor)
b) influenţe de natura restricţiilor (excluderea posibilităţii examinării atente a fiecărui
document, depistarea erorilor este greoaie, condiţii de acces la mijloacele de probă sunt
total diferite faţă de sistemele de evidenţă manuală)
c) influenţe de natura avantajelor (sistemele informatice moderne influenţează într-un
mod nefavorabil activitatea de control financiar, îngreunează sarcinile oricarui controlor)

3. Controlul faptic include în modul de exercitare următoarele obiective considerate


prioritare:
a) determinarea exactă a cantităţilor şi valorilor existente
b) respectarea legalităţii în utilizarea lor
c) stabilirea modului în care se desfăşoară operaţiile economice
d) luarea de măsuri ce se impun pentru remedierea situaţiei

Unitatea 3
1. Controlul financiar preventiv este:
a) control specializat
b) control documentar
c) control anticipat
d) control cronologic
2. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv în cadrul entităţilor economice,
instituţiilor şi organizaţiilor sunt următoarele:
a) contabilul şef
b) persoane împuternicite
c) conducătorul unităţii ??
d) comisiile de cenzori
3. Constituirea comisiilor de inventariere se face prin dispoziţia scrisă a conducătorului
unităţii economice, sau a ordonatorului de credite, în care se arată în mod obligatoriu:
a) modul de organizare a inventarierii
b) bunurile supuse inventarierii
c) data de începere şi terminare a operaţiilor
d) lipsurile sau plusurile de gestiune

Unitatea 4
1. Scopul controlului financiar de stat este:
a) să prevină şi să combată fraudele, contravenţiile şi infracţiunile la regimul fiscal,
vamal şi de preţuri
b) să prevină şi să combată prin metode şi tehnici specifice abaterile de la Codul Fiscal
c) să respecte disciplina financiară
d) să centralizez prompt şi corect toate informţiile privind regimul fiscal şi regimul vamal

2. La modul cel mai general, controlul fiscal asupra impozitului pe profit trebuie să-şi
concentreze atenţia:
a) asupra bazei de impozitare
b) asupra modului de constituire a profitului
c) asupra evidenţierii în contabilitate a veniturilor realizate de un agent economic
d) asupra modificărilor cotelor de impozitare

Unitatea 5
1. Subiectele supuse controlului financiar al Curţii de Conturi sunt:
a) Banca Naţională a României
b) regiile autonome
c) statul şi unităţile administrativ-teritoriale în calitate de persoane fizice de drept public
d) societăţile comerciale la care statul, instituţiile publice sau regiile deţin, singure sau
împreună, intergal sau mai mult de jumătate din capitatul social

Unitatea 6
1. Fazele procesului de creditare, asupra cărora se manifestă controlul bancar sunt
următoarele:
a) programarea creditelor
b) analiza bonităţii şi evaluarea riscului creditului
c) aprobarea şi acordarea creditelor
d) verificarea utilizării şi garanţiei creditelor
e) scadenţarea şi rambursarea creditelor
2. În vederea acordării de credite, banca face investigaţii pentru cunoaşterea clienţilor,
urmărind în principal următoarele aspecte:
a) capacitatea managerială
b) relaţiile şi reputaţia din bancă
c) rezultatele financiare
d) fişa şi bilanţul contabil al clientului

Unitatea 7
1. Organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice întocmesc următoarele acte de
control financiar:
a) proces-verbal de control
b) proces-verbal de constatare a contravenţiilor
c) notă de constatare, notă unilaterală, notă de prezentare
d) notă de constatare, notă de gestiune, notă unilaterală 125
2. Care dintre următoarele acte de control se întocmeşte, în cazurile în care în baza
controlului nu s-au constatat abateri care să justifice consemnarea lor într-un proces
verbal, într-un singur exemplar, care se predă cu număr de înregistrare comisarului şef de
divizie:
a) raportul (nota) unilateral(ă)
b) fişa rezultatului controlului ???
c) nota de prezentare
d) nota de constatare

3. Efectul acţiunii de control poate fi exprimat şi prin rezultatele obţinute în urma


aplicării măsurilor acţiunii acestuia, care în mod generic pot fi grupate în următoarele
categorii:
a) efecte directe şi imediate
b) efecte indirecte
c) efecte directe şi difuze
d) efecte indirecte şi necunoscute