Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

DISCIPLINA: FINANȚE

ANALIZA SURSELOR DE
FINANȚARE ALE ÎNTREPRINDERII
BIOFARM.SA

Conducător științific:

Student:
CUPRINS

I. Prezentarea generală a întreprinderii........................................................................3


1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității..................................3

1.2. Piața și concurența............................................................................................3

II. Structura surselor de finanțare (pentru ultimele trei exerciții financiare)................5


2.1. Principalele surse de finanțare ale întreprinderiilor..........................................5

2.2. Descrierea surselor de finanțare la compania BIOFARM.SA pentru perioada


2015-2017 8

2.3. Evoluții în structura surselor de finanțare ale BIOFARM.SA în perioada


2015-2017 10

III. Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a factorilor de influență......12


3.1. Structura capitalurilor proprii la compania BIOFARM.SA în perioada 2015-
2017 12

3.2. Analiza evoluției structurii capitalutilor proprii și a principalilor factori de


influență 15

IV. Analiza mutațiiilor resurselor împrumutate...........................................................18


4.1. Structura resurselor împrumutate ale companiei Biofarm.SA în perioada
2015-2017 18

4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de


influență 19

V. Concluzii.................................................................................................................20
VI. Bibliografie.............................................................................................................22

2
I. Prezentarea generală a întreprinderii

Pentru acest studiu de caz am ales întreprinderea BIOFARM.SA, o companie care se


numără printre primii producători de medicamente și suplimente alimentare din România.

I.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității

BIOFARM.SA este o companie fondată în 1921, în prezent, reprezentând cel mai


important producător român de capsule gelatinoase moi și unul dintre cei mai mari fabricanți
de comprimate și drajeuri din România.

BIOFARM.SA
C.U.I. RO341563
Nr. Înreg. Registrul Comerțului: J40/199/1991
Cod CAEN: 2120 (fabricarea preparatelor
farmaceutice)

Structura acționariat

Tabel 1.1. Structura acționariat BIOFARM.SA

Sursa:http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?
s=BIO

După cum se observă în figura de mai sus acționarul principal al companiei este S.I.F.
MUNTENIA care deține o pondere de 50,9835% din totalul acțiunilor, urmat de S.I.F.
BANAT-CRIȘANA S.A. cu o pondere de 23,2222% și S.I.F. MOLDOVA care deține
13,6199%, restul de până la 100% fiind distribuite către alți acționari.

3
I.2. Piața și concurența
Compania BIOFARM.SA acționează pe piețe precum:

- produse destinate sistemului digestiv


- produse destinate sistemului muscular
- vitamine
- multivitamine
- antiseptice si dezinfectante
- produse destinate aparatului respirator

Portofoliul de produse al companiei BIOFARM.SA se întinde pe o serie foarte largă


de medicamente și suplimente alimentare, în care principalele game sunt Nervocalmin,
Bioland, Cavit, Difebiom, Bixtonim Devaricid, SennaLax, Hepatoprotect, Herbaflu, Carmol,
ș.a.. Pe lângă propriile produse compania compania oferă și servicii de co-marketing pe piața
românească ambalând prudusele diverșilor parteneri, cooperează pe dosare de produse in
licensing/out licensing și importă/exportă produse.

Luând ca indicator cifra de afaceri (C.A.), BIOFARM.SA se află pe locul 5 în ţară ca


distribuitor de produse farmaceutice, fiind depăşit de Terapia.SA, Europharma.SA,
Zentiva.SA și Labormed-Pharma.SA.; așa cum se poate observa în tabelul 1.2. Mai sunt și
alți indicatori cu care putem evalua concurența pe piață a firmei, cum ar fi cota de piață, rata
rentabilității și capacitatea de autofinanțare. Un alt competitor puternic al firmei este
Antibiotice Iași.

Tabel 1.2. Top 5 distribuitori de produse farmaceutice din România, în funcție de C.A.
Nr. Firma C.A.
Crt. (lei)
1. Terapia.SA 521.047.272
2. Europharma.SA 426.324.960
3. Zentiva.SA 394.072.623
4. Labormed-Pharma.SA 136.686.016
5. BIOFARM.SA 128.508.056

Sursa: prelucrat autor după www.zf.ro

Unii din concurenții de pe plan internațional ai firmei sunt GSK Europharm, PFIZER,
Vifor Pharma etc.

4
În următoare capitole vă voi prezenta strutura surselor de finanțare ale întreprinderii
BIOFARM.SA, pentru ultimele trei exerciții financiare, cu toate componentele și modificările
ce au avut loc.

II. Structura surselor de finanțare (pentru ultimele trei


exerciții financiare)

Nevoia de resurse apare atât la înființarea firmei cât și pe parcursul derulării activității
de exploatare și a celei investiționale, capitalul reprezentând motorul dezvoltătii societății.
Pentru realizarea echilibrului pe termen lung și scurt este necesară acoperirea nevoilor
permanente de capital din surse permanente, mobilizate pe termen lung sau nelimitat
(capitaluri proprii și împrumuturipe termen lung) și asigurarea unor resurse temporare care să
facă față nevoilor de finanțare pe termen scurt.

II.1. Principalele surse de finanțare ale întreprinderiilor

În următoarea schemă vă voi prezenta principalele surse de finanțare ale unei


întreprinderi private, acestea putând fi atât surse interne, cât și externe.

Fig. 2.1. Sursele de finanțare ale întreprinderii private CAPITAL SOCIAL

CAPITALURI PROPRII
PRIME LEGATE DE
(sursă de finanțare internă)
CAPITAL

DIFERENȚE DIN
REEVALUARE

SURSE DE REZERVELE
FINANȚARE ALE
ÎNTRPRINDERII REZULTATUL REPORTAT
ȘI REZULTATUL
PROVIZIOANE PENTRU EXERCIȚIULUI
RISCURI ȘI CHELTUIELI

(sursă de finanțare internă)


5
PROVIZIOANE
REGLEMENTATE
ÎMPRUMUTURI PE TERMEN
SCURT, MEDIU ȘI LUNG

(sursă externă de finanțare)

Sursă: Prelucrat autor după Finanțe, suport de curs, anul II, profil Științe Economice, învățământ ZI

Sursele de finanțare ale întreprinderii

1.Capitalurile proprii

Capitalul social – este componenta principală a capitalurilor proprii ale unei


întreprinderi care include subscripțiile efectuate de participanți la o societate comercială.
Acesta este format din părți sociale la societățile cu răspundere limitată și din acțiunile emise
la societățile pe acțiuni.

Valoare nominală a acțiunilor sau părților sociale emise de o societate comercială în


schimbul aporturilor primite de la acționari/asociați ori lăsate de aceștia la dispoziția firmei.

Capitalul social poate fi:

- subscris - totalitatea subscripțiilor efectuate de participanți la o societate comercială


- vărsat – partea din capital depusă efectiv la formarea unei societăți comerciale, prin
care se asigură resursele financiare necesare desfășurării activității

Legislație în vigoare instituie plafoane minime ale capitalului social: 200 LEI (S.R.L.)
și 90 000 LEI ( S.A., S.C.A.). Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate lua
decizia de majorare a capitalului social, proces ce se poate realiza prin aporturi în bani și/sau
natură, incorporarea rezervelor, reevaluarea patrimoniului, capitalizarea profitului, conversia
obligațiunilor în acțiuni.

Primele legate de capital

6
a. Primele de emisiune - acestea sunt înregistrate în momentul în care societatea ia decizia
de a majora capitalul social prin emisiunea de noi acțiunicu preț de emisiune mai mare
decât valoarea nominală.
b. Primele de aport – sunt realizate atunci când valoarea aportlui în natură este mai mare
decât valoare nominală a acțiunilor corespunzătoare respectivului capital.

Diferențe din reevaluare - sunt surplusurile de valoare rezultate în urma reevaluării


imobilizărilor unei întreprinderi private.

Rezervele

a. Rezerve legale – constituite anual din profitul întreprinderii, ținând cont de cotele și
limitele prevăzute prin lege.
b. Rezerve statutare – se cunostituie după cum scrie în statutul (actul constitutiv) societății
comerciale și nu se poate utiliza decât pe destinațiile precizate în acesta.
c. Alte rezerve – constituite și utilizate conform hotărârilor AGA

Rezultatul reportat – reprezintă o parte din profitul obținut într-un an care nu este
repartizată de către AGA, rămânând în categoria resurselor în vederea unei repartizări
ulterioare. Acest rezultat poate reprezenta un profit sau o pierdere( apare la capitaluri proprii
cu semnul minus diminuînd totalul resurselor de care dispune entitatea).

Rezultatul exercițiului – profitul sau pierderea execițiului financiar.

Provizioane reglementate – sunt constituite pe seama cheltuielilor și au în vedere


acoperirea pierderilor provocate de creșterea prețurilor la materiilor prime, combustibililor,
energiei, apei, creșterea nivelului dobânzilor la împrumuturi.

1. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Acestea sunt datorii care „se pot distinge de alte datorii [...] prin factorul de
incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii
datoriei”.

Sunt destinate acoperirii de riscuri și cheltuieli pe care evenimentele survenite sau în


curs de desfășurare le fac probabile și al căror obiect este determinat cu precizie, dar a căror
realizare este incertă. Categorii de provizioane: provizioane pentru litigii, amenzi și penalități,

7
pentru garanții acordate clienților, pentru dezafectarea de imobilizări și alte acțiuni similare
legate de acestea, pentru impozite, pentru pensii și obligații similare și alte provizioane.

2. Împrumuturi

Reprezintă datoriile financiare provenite de la bănci și de la alte organizații autorizate


să acorde diverse finanțări. Acetea se referă atât la creditul bancar propriu-zis cât și la
dobânzile aferente acestuia. Ele pot fi sume ce trebuie plătite pe o perioadă de până la 1 an
(împrumuturi pe termen scurt) sau sume ce trebuie plătite într-o perioadaă mai mare de un an
(împrumuturi pe termen mediu și lung).

II.2. Descrierea surselor de finanțare la compania BIOFARM.SA


pentru perioada 2015-2017

Din ce putem observa din bilanțurile contabile ale întreprinderii din anii 2015-2017,
anexate la sfârșitul acestui studiu de caz, societatea a recurs atât la surse de finanțare interne
(capitaluri proprii și provizioane pentru riscuri și cheltuieli), cât și externe (împrumuturi).

Tabel 2.1. Sursele de finanțare ale BIOFARM.SA în perioada 2015-2017

Nr. Sursa de 2015 2016 2017


Crt finanțare
.
LEI % LEI % LEI %
Surse interne 1 183.680.818 199.529.39
70.591.180 82% 85% 0 84%
I. CAPITALURI 168.798.966 182.130.618 197.146.49
PROPRII 8
II. PROVIZIOANE 1.792.214 1.550.200 2.382.892
Surse externe 37.935.690 32.151.457 38.259.087
III. ÎMPRUMUTURI 37.935.690 32.151.457 38.259.087
1. Pe termen scurt - 18% - 15% - 16%
2. Pe termen mediu 37.935.690 32.151.457 38.259.087
și lung
Sursă: Prelucrat autor după bilanțurile contabile ale BIOFARM.SA din perioada 2015-2017

8
În urma clasificării surselor de finanțare ale societății BIOFARM.SA pe baza
situațiilor financiare din ultimii 3 ani, din tabelul 2, putem observa următoarele modificări ce
au avut loc în perioada 2015-2016-2017(vezi Fig. 2).

- conform situațiilor financiare în anul 2015 societatea înregistra la 31 decembrie 2015


capitaluri proprii în valoare de 168.798.966 mil. lei, aceastea suferind modificări, în
anul 2016 crescând până la 182.130.618 mil. lei și ajungând la valoarea maximă de
197.146.498 mil. lei la sfârșitul anului 2017.
Consider că aceste creșteri ale capitalurilor proprii s-au datorat majorării rezervelor,
constituirii unor prime de capital în anul 2017, reducerii pierderilor legate de
capitalurile proprii, dar mai ales creșterii profitului exerciuțiului financiar.
- la sfârșitul anului 2015 societatea deținea provizioane în valoare de 1.792.214 mil. lei,
acestea au înregistrat o ușoară scădere în anul 2016 ajungând la valoarea lor minimă
din această perioadă de 1.550.200 mil. lei și crescând până la 31 decembrie 2017 la
2.238.892 mil. lei, aceasta fiind valoarea lor maximă de pe parcursul celor trei ani.
Consider că această creștere a provizioanelor se datorează faptului că societatea nu a
fost expusă în anii analizați la unele evenimente imprevizibile, cum ar fi: amenzi,
penalități, defectarea unor imobilizări, creșteri ale impozitelor, etc. .
- la 31 decembrie 2015 societatea înregistra o valoare împrumutată de 37.935.690 mil.
lei, pe parcursul anului 2016 aceasta scade până la o valoare minimă de 32.151.457
mil. lei, ajungând la sfârșitul lui 2016 la valoare maximă de 38.259.087 mil. lei. Mai
putem observa că societatea BIOFARM.SA a astras pe parcursul celor trei ani doar
împrumuturi pe o perioadă mai mare de un an.
Consider că aceste fluctuații ale împrumuturilor societății se datorează nevoilor pe
care aceasta dorește a le acoperi cu resursele financiare atrase, nevoi care pot diferi ca
mărime și ca intensitate de la un an la altul, astfel explicându-se creșterile și scăderile
sumelor împrumutate de societate pe o perioadă mai mare de un an.
- În concluzie, putem deduce din acest tabel, că societatea BIOFARM.SA este o
societate bazată pe autofinanțare, finanțarea din surse interne atingând o cotă mult mai
mare față de cea a împrumuturilor.

Fig. 2.2. Evoluția surselor de finanțare BIOFARM.SA în perioada 2015-2017

9
Sursă: Prelucrat autor după bilanțurile contabile ale BIOFARM.SA din perioada 2015-2017

Din graficul de mai sus putem observa cum au evoluat cele trei categorii de surse de
finanțare ale societății BIOFARM.SA pe parcursul celor trei ani, cea mai importantă sursă de
finanțare a firmei fiind reprezentată de capitalurile proprii care au înregistrat creșteri în
perioada analizată, pe locul doi sunt împrumuturile care au avut ușoare modificări în acești
ani, iar pe locul trei se află provizioanele care au o valoare foarte puțin semnificativă în raport
cu celelalte două surse de finanțare.

II.3. Evoluții în structura surselor de finanțare ale BIOFARM.SA în


perioada 2015-2017

În desfășurarea activității sale societatea apelează atât la surse de finanțare interne, cât
și la surse de finanțare externe, ponderile acestora, de pe parcursul anilor analizați, fiind
evidențiate în figura de mai jos.

Fig. 2.3. Proveniența surselor de finanțare BIOFARM.SA în anii 2015-2017

10
2015 surse interne 2017
surse externe
16%
18%
15%
82% 84%
85%

2016

Sursă: Prelucrat autor după bilanțurile contabile ale BIOFARM.SA din perioada 2015-2017

Din figura 2.3. observăm că societatea BIOFARM.SA practică, în cei trei ani analizați,
într-o proporție de peste 80% finanțarea din surse interne firmei, prin capitalurile proprii si
provizioanele obținute. Finanțarea din surse externe firmei este realizată pe parcursul
ultimelor 3 exerciții financiare doar prin atragerea de împrumuturi pe termen mediu și lung,
acestea reprezentând proporții între 15% și 18%; societatea nepracticând îndatorarea pe
termen scurt în perioada analizată.

Așa cum am văzut în acest capitol societatea BIOFARM.SA folosește ca principale


surse de finanțare capitalul propriu și împrumuturile, surse pe care le voi analiza în capitolele
următoare.

11
III. Analiza mutațiilor în structura capitalului propriu și a
factorilor de influență

Capitalurile proprii reprezintă resursele financiare atrase de la proprietari (asociați sau


acționari) precum și acelea constituite din profiturile obținute. Acestea suferă mutații o dată
cu trecrea timpului din cauza anumitor factori, ca de exemplu: politica de structură a
capitalului propriu, politica de dividende sau politica de investiții.

III.1. Structura capitalurilor proprii la compania BIOFARM.SA în


perioada 2015-2017

În continuare vă voi prezenta două tabele care conțin elementele capitalului propriu
ale intreprinderii analizate din perioada 2015-2017, atât în mărimi absolute, cât și în mărimi
relative.

Tabel 3.1. Structura capitaluri proprii BIOFARM.SA (2015-2017)

Nr. CAPITALURI PROPRII 2015 2016 2017


Crt. (LEI) (LEI) (LEI)
1. Capital social 109.392.116 98.443.501 98.443.501
2. Prime de capital - - 1.473.378
3. Rezerve din reevaluare 587.711 1.473.378 -
4. Rezerve 50.926.563 40.030.625 53.131.107
5. Acțiuni proprii 10.949.428 813 813
Pierderi legate de
6. instrumentele de capital 23.211.174 173.154 173.154
propriu
7. Profitul/pierderea reportatã 16.844.294 16.844.294 16.844.294
8. Profitul/pierderea exercițiului
financiar 26.559.851 27.226.492 29.477.747
9. Repartizarea profitului 1.350.967 1.713.707 2.049.562
TOTAL 168.798.966 182.130.616 197.146.498
Sursă: Prelucrat autor după bilanțurile contabile ale BIOFARM.SA din perioada 2015-
2017

12
Tabel 3.2. Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă a
capitalului propriu al societății BIOFARM.SA (2015-2017)

Nr. CAPITALURI PROPRII 2015 2016 2017


Crt. (%) (%) (%)
1. Capital social 45,73% 52,95% 48,83%
2. Prime de capital 0% 0% 0,73%
3. Rezerve din reevaluare 0,0002% 0,79% 0%
4. Rezerve 21,29% 21,53% 26,36%
5. Acțiuni proprii 4,58% 0,0004% 0.0004%
Pierderi legate de instrumentele
6. de capital propriu 9,70% 0,09% 0,09%
7. Profitul/pierderea reportatã 7,04% 9,06% 8,36%
8. Profitul/pierderea exercițiului
financiar 11,10% 14,65% 14,62%
9. Repartizarea profitului 0,56% 0,92% 1,02%
TOTAL 100% 100% 100%
Sursă: Prelucrat autor după bilanțurile contabile ale BIOFARM.SA din perioada 2015-2017

Se observă din cele 2 tabele de mai sus că:

- Capitalul social reprezintă cea mai importantă componentă a capitalurilor proprii


având, pe parcursul celor trei ani analizați, o proporșie între 45% și 53%, valoarea lui
maximă de 109.392.116 mil. lei fiind înregistrată în anul 2015.
- Prime de capital au fost înregistrate doar în anul 2017, cu o valoare de 1.473.378.
- Rezervele din reevaluare le găsim înregistrate doar în anii 2015 și 2016, înregistrând o
creștere semnificativă de la un an la altul.
- Rezervele reprezintă a doua cea mai importantă componentă a capitalurilor proprii ale
firmei BIOFARM.SA cu o pondere între 20% și 27% di totalul acestora din perioada
analizată; acestea au atins o valoare mazimă de 53.131.107 mil. lei în anul 2017.
- Societatea deține acțiuni proprii cu o valoare de 10.949.428 mil. lei în anul 2015, în
următorii doi ani acestea înregistrând scăderi și ajungând la o valoare nesemnificativă
de 813 lei.

13
- Societatea a înregistrat și pierderi legate de instrumentele de capital propriu în valoare
de 23.211.174 mil. lei în anul 2015, acestea afectând semnificativ structura
capitalurilor proprii. Aceste pierderi s-au diminuat ajungând în următorii doi ani să
aibă o valoare de doar 173.154 lei.
- Pe parcursul celor 3 ani analizați societatea a înregistrat un profit raportat de
16.844.294.
- Societatea a înregistrat profit în cele trei exerciții financiare analizate care a atins o
valoare maximă de 29.477.747 în anul 2016, reprezentând 14,62% din totalul acestora.

Fig. 3.1. Structura capitalurilor proprii BIOFARM.SA pentru anul 2015

Sursă: Prelucrat autor după bilanțurile contabile ale BIOFARM.SA din perioada 2015-2017

Conform figurii 3.1. Biofarm.SA avea în anul 2014 un capital propriu format din
45,73% capital social, 21,29% rezeve, 11,10% profitul exercițiului financiar, 9,7% pierderi
legate de instrumentele de capital, 7,4% profit reportat și 4,58% acțiuni proprii.

Fig. 3.2. Structura capitalurilor proptii BIOFARM.SA pentru anul 2016

14
Sursă: Prelucrat autor după bilanțurile contabile ale BIOFARM.SA din perioada 2015-2017

Conform figurii 3.2. observăm unele modificări ale componenței capitalului propriu în
anul 2015 față de anul 2015. Acesta fiind format din 52,95% capital social (crescând cu
aproximativ 7% față de 2015), 21,53% rezerve (acestea sunt menținute la un nivel constant);
profitul exercițiului înregistrează o creștere de aproximativ 5%, ajungând la 14,65%;
pierderile legate de capitalul propriu devin nesemnificative în structura acestuia ajungând la
0,09%; iar acțiunile proprii înregistrează o scădere până la un nivel aproape de 0, și anume
0,0004%.

Fig. 3.3. Structura capitalurilor proprii BIOFARM.SA pentru anul 2017

15
Sursă: Prelucrat autor după bilanțurile contabile ale BIOFARM.SA din perioada 2015-2017

În anul 2017 componența capitalului propriu este următoarea: 48,83% capital social (în ușoară
scădere față de anul 2015); 26,36% rezerve (înregistrând o creștere de aproximativ 5% față de anul
anterior); un profit al exercițiului menținut constant la 14,62%; iat în acest an societatea realizează și
prime de capital în proporție de 0,73%.

III.2. Analiza evoluției structurii capitalutilor proprii și a


principalilor factori de influență

În următorul grafic putem observa evoluția principalelor componente ale capitalului


propriu în valori procentuale, astfel:

- deducem o menținere constantă a capitalului social pe parcursul celor trei ani


analizați;
- primele de capital sunt create începând cu anul 2017;
- rezervele au o pondere mai mică în anul 2016 față de ceilalți doi ani, deoarece atunci a
fost înregistrată o creștere a capitalului social;
- profitul reportat este același în fiecare an;
- profitul exercițiului prezintă cea mai mare valoare procentuală în 2017;
- repartizarea profitului este într-o continuă creștere.

16
Fig. 3.4. Modificări procentuale ale componentelor capitalului propriu în perioada 2015-2017

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30% 2017
20%
10% 2016
0%
2015

Sursă: Prelucrat autor după bilanțurile contabile ale BIOFARM.SA din perioada 2015-2017

Fig. 3.5. Modificări absolute ale componentelor capitalului propriu în perioada 2015-2017

120,000,000
Capital social

100,000,000
Prime de capital

80,000,000 Rezerve din reevaluare

60,000,000 Rezerve

40,000,000 Profitul/pierderea
reportată

20,000,000 Profitul/pierderea
exercițiului financiar
Repartizarea profitului
0
2015 2016 2017

Sursă: Prelucrat autor după bilanțurile contabile ale BIOFARM.SA din perioada 2015-2017

În mărimi absolute, cele mai relevante modificări apar la capitalul social care
înregistrează o descreștere continuă în această perioadă și la rezerve acestea înregistrând o
scădere în anul 2016, dar revenind la nivelul inițial în anul 2017; celelalte elemente ale
capitalului propriu menținându-se aproximativ constante pe parcursul celor trei ani.

17
Analizând mutațiile capitalului propriu, din ultimele trei exerciții financiare, ajung la
concluzia că firma este obligată de către acestea să își schimbe comportamentul, adaptândul la
noile condiții în care își desfășoară activitatea.

18
IV. Analiza mutațiiilor resurselor împrumutate

Societatea BIOFARM.SA practică, în cei 3 ani analizați, doar împrumuturi pe termen


mediu și lung (pe o perioadă mai marede un an). Împrumutul pe termen mediu și lung este o
sursă importantă de finanțare a firmelor. El este preferabil împrumutului pe termen scurt (sub
un an), deoarece asigură celui împrumutat un grad mai mare de siguranță. Decât să aibă grija
reînnoirii unui credit pe termen scurt, cel împrumutat poate obține un credit pe termen mediu
sau lung structurat în așa fel încât scadența acestuia să coincidă cu viața economică a
activelor ce vor fi finanțate. Astfel, fluxurile de numerar ce vor fi generate de activele
finanțate pot servi la rambrsarea ratelor la împrumut.

IV.1. Structura resurselor împrumutate ale companiei Biofarm.SA în


perioada 2015-2017

În următoarele 2 tabele vă voi prezenta structura resurselor împrumutate ale


întreprinderii din perioada analizată, exprimate în mărimi absolute (lei) și în mărimi relative.

Tabel 4.1. Structura resurselor împrumutate în mărimi absolute

Nr. 2015 2016 2017


Crt. (lei) (lei) (lei)
III. ÎMPRUMUTURI
SUMELE CAE TREBUIE PLÃTITE PE
1. O PERIOADÃ DE PÂNÃ LA UN AN - - -
SUMELE CARE TREBUIE PLÃTITE
2. ÎNTR-O PERIOADÃ MAI MARE DE 37.935.690 32.151.457 38.259.087
UN AN
Sursă: prelucrare autor după bilanțurile contabile BIOFARM.SA din anii 2015-2017

Tabel 4.2. Structura resurselor împrumutate în mărimi relative

Nr. 2015 2016 2017


Crt. (%) (%) (%)
III. ÎMPRUMUTURI
SUMELE CAE TREBUIE PLÃTITE PE
1. O PERIOADÃ DE PÂNÃ LA UN AN - - -
SUMELE CARE TREBUIE PLÃTITE
2. ÎNTR-O PERIOADÃ MAI MARE DE 100% 100% 100%

19
UN AN
Sursă: prelucrare autor după bilanțurile contabile BIOFARM.SA din anii 2015-2017

După cum se poate observa din tabelul 4.1. societatea BIOOFARM.SA folosește pe
parcursul celor trei ani analizați, ca resurse împrumutate, doar sume care trebuie plătite într-o
perioada mai mare de un an (împrumuturi pe termen mediu și lung). Astfel, în anul 2015
aceasta a atras împrumuturi în valoare de 37.935.690 lei, în anul 2016 scăzând ușor la
32.151.457 lei și ajungând la valoarea lor maximî de 38.259.087 lei în anul 2017.

Așadar împrumutul pe termne mediu și lung este o sursă de finanțare cu caracter


durabil, ce face parte din capitalurile permanente, acestea având o durată de rambursare între
1 și 5 ani la împrumuturile pe termen mediu și peste 5 ani la cele pe termen lung. Asemenea
surse sunt destinate finanțării investițiilor.

Din tabelul 4.2. se poate observa că 100% din valoare împrumuturilor rezultă din
împrumuturile pe termen mediu și lung. Așadar, societatea nu se împrumută pe termen scurt
în această perioadă, deoarece își achită cheltuielile curente, datoriile față de furnizori,
datoriile față de bugetul de stat, etc. din surse proprii.

Consider că o diagramă pie pentru a arăta acest lucru este irelevantă, deoarece
structura resurselor împrumutate este formată în procent de 100% de împrumuturile pe termen
mediu și lung.

IV.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a


principalilor factori de influență

Împrumuturile pe termen mediu și lung au o evoluție relativ constantă pe parcursul


anilor analizați, în anul 2015 au fost atrase 35% din valoarea acestora, 30% în anul 2016 și
35% în anul 2017, conform figurii 4.1.
Fig. 4.1. Evoluția împrumuturilor pe termen mediu și lung în perioada 2015-2017

20
100%
90%
80%
70%
60% 2017
50% 2016
40% 2015
30%
20%
10%
0%

Sursă: prelucrare autor după bilanțurile contabile BIOFARM.SA din anii 2015-2017

V. Concluzii

Potrivit acestui studiu de caz observăm că o întreprindere își poate finanța resursele
atât prin surse interne (capitalurile proprii), cât și prin surse externe ( împrumuturi). În
procesul de procurare a resurselor externe întreprinderile au la dispoziție o varietate de oferte,
acestea trebuind să le aleagă pe cele mai eficiente prin care resursele atrase vor putea stinge
obligațiile da plată pe care asceasta le deține.
Relațiile economice în formă bănească prin care se constituie, repartizează și
utilizează resursele bănești la nivelul întreprinderii se desfășoară pe baza principiului
echilibrului financiar, potrivit căruia este necesară asigurarea unei concordanțe între resursele
financiare necesare realizării investițiilor și producției la nivelul întreprinderii și posibilitățile
de procurare a acestora.
Mutațiile capitalului propriu și ale împrumuturilor aduc atât oportunități cât și
elemnete de risc, dacă avem în vedere și perioadele precedente. Aceste mutații afectează în
cea mai mare parte relațiile financiare ale întreprinderii, aceasta trebuind să dovedească o
capacitate de adaptare foarte mare, astfel încât rezultatele finale să fie maxime.
Întreprinderea trebuie să cunoască, în orice moment, care este situația sa financiară
pentru a aprecia șansele atingerii obiectivului propus. Astfel, este necesară analiza financiară

21
care trebuie să permită factorilor de decizie să se aproprie de realitatea din întreprindere
pentru a emite judecăți în deplină cunoștință de cauză, cu privire la firmă.
Cunoașterea temeinică a situației financiare a firmei este o premisă esențială a
fundamentării unor decizii corecte care să contribuie la realizarea obiectivului financiar al
întreprinderii, respectiv creșterea valoriii sale de piață.

22
VI. Bibliografie

1.Dumitru, B., Finanțele întreprinderii, Editura TipoMoldova, Iași, 2014


2.Emil, H., ș.a., Introducere în contabilitate. Concepte și practici, Ed. a 5-a, Editura
TipoMoldova, Iași, 2016
3.Finanțe, suport de curs, anul II, profil Științe Economice, învățământ ID, anul
universitar 2018-2019
4.Toma, M. ; Alexandru, F., Finanțe și gestiune financiară de întreprindere, Editura
Economică, București, 2003
5.www.bvb.ro
6.www.biofarm.ro
7.www.zf.ro

23
24
25
26

S-ar putea să vă placă și