Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala cu clasele I-VIII ”G.E.

Palade” Ploieşti
Prof. Burlan Aurelia

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul şcolar 2011 – 2012, Disciplina Chimie, Clasa a VIII-a
Numele şi prenumele elevului: …………………………….. MODEL
Data susţinerii testului: …………………………………….
 Pentru rezolvarea corecta a tuturor cerintelor din partea I şi din partea a II-a se
acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.
PARTEA I ..................................................................................................50 PUNCTE
1. a) Notaţi în spaţiile punctate denumirea aparaturii de laborator din fiecare imagine.
(10p)
b) Alegeţi varianta corectă: Pentru separarea componenţilor amestecului: nisip, apă şi
sare se folosesc următoarele metode de separare:
1. distilarea urmată de cristalizare
2. decantarea urmată de filtrare
3. decantarea urmată de cristalizare
4. filtrarea urmată de distilare
(4p)
c) Precizaţi ustensilele folosite pentru fiecare metodă găsită, utilizând numerotarea lor.

.1.................................... 2........................... 3.......................... 4........................

5.......................... 6......................... 7......................... 8...........................


9............................
10..........................
(6p)
2. Andrei a constatat că ceaiul lui nu este suficient de dulce. Alegeţi răspunsul ce conţine
variantele pe care le-ar putea folosi:
Şcoala cu clasele I-VIII ”G.E.Palade” Ploieşti
Prof. Burlan Aurelia
a) să mai pună ceai neîndulcit; să amestece ceaiul lui cu altul mai dulce
b) să mai pună zahăr; să amestece ceaiul lui cu altul mai dulce; să supună incălzirii
ceaiul pentru a se vaporiza o parte din apă.
c) să mai pună zahăr; să amestece ceaiul lui cu altul mai puţin dulce
d) să mai pună ceai neîndulcit; ; să amestece ceaiul lui cu altul mai dulce; să supună
incălzirii ceaiul pentru a se vaporiza o parte din apă. (6p)
3. Apreciaţi enunţurile următoare cu precizarea adevărat/fals ( A/F )
a) atomul este neutru din punct de vedere electric;
b) partea centrală a atomului numită nucleu este neutră din punct de vedere electric;
c) particulele conţinute în atom sunt: p-, n0, e+;
d) izotopii sunt speciile de atomi cu acelaşi număr de protoni dar cu număr diferit de
neutroni.
(4p)
4. Se consideră următoarele formule chimice: HCl, NaOH, CuSO4, H2SO4, Ca(OH)2,
H2O2, CaO. Alegeţi formulele chimice ce corespund substanţelor cu denumirile uzuale:
a) vitriol; c) var nestins
b) soda caustică d) var stins
(4p)
5. Alegeţi varianta în care substanţele: CaCl2, O2, Ca(OH)2 sunt aşezate în ordinea
crescătoare a masei moleculare:
a) CaCl2, O2, Ca(OH)2; c) O2, Ca(OH)2, CaCl2 ;
b) CaCl2, Ca(OH)2, O2 ; d) O2, CaCl2, Ca(OH)2.
(10p)
6. Identificaţi şi marcaţi cu “x”reacţiile folosite la obţinerea unor gaze şi precizaţi tipul
lor:
a) C + O2 CO2 c) 2H2O2 2 H2O + O2
b) 2Na + S Na2S d) Mg + 2HCl MgCl2 + H2
(6p)
PARTEA a II-a ......................................................................................................40 puncte
1. Un atom ce s-a “rătăcit” îşi caută locuinţa şi doreşte să se descopere. Şi-a amintit două
numere ce-l caracterizează: 13 şi 27. Ajutaţi-l precizând:
a) cine sunt cele două numere;
b) structura atomică şi a învelişului de electroni ;
c) locul în sistemul periodic; denumirea atomului/ simbolul chimic.
d) procesul de ionizare/ electrovalenţa/ caracterul electrochimic.
(14p)
2. Peste 600 g soluţie de NaCl de c=20% s-au adăugat 30 g NaCl. Constatând că este prea
sărată, s-au adăugat apoi 70 g de apă.Ce concentraţie procentuală are soluţia finală?
(8p)
3. H2O este substanţa indispensabilă vieţii pe Pământ. Precizaţi:
a) raportul atomic în care se combină elementele
b) compoziţia procentuală ( folosind masa molară)
c) masa apei conţinută în 10 moli
(10p)
Şcoala cu clasele I-VIII ”G.E.Palade” Ploieşti
Prof. Burlan Aurelia
4. Trasaţi prin săgeţi corespondenţa între reactanţii din coloana A şi produşii de reacţie
din coloana B. Scrieţi apoi ecuaţiile reacţiilor chimice şi precizaţi tipul lor.
(8p)
Reactanţi Produşi de reacţie
NaOH + CuSO4 KCl + O2
Cl2 + H2 ZnCl2 + H2
KClO3 Cu(OH)2 + Na2SO4
Zn + HCl HCl

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul scolar 2011-2012
Disciplina Chimie
Clasa a VIII-a
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru test la 10.
PARTEA I .............................................................................................................(50 de puncte)
1. a) Notarea denumirii aparaturii de laborator din imagini : 1- capsule (1p); 2-pahare
Berzelius (1p); 3-pâlnii de filtrare (1p); 4-baghete (1p); 5-cilindru gradat (1p); 6-spatulă
(1p); 7-pisetă (1p); 8-sita cu azbest (1p); 9-trepied (1p); 10-bec de gaz (1p) 10p

b) 3- decantarea urmată de cristalizare - 4p


c) pentru decantare: 2, 4. - 2p
pentru cristalizare: 1, 8, 9, 10 - 4p
2. b) - 6p
3. a) A; b)F; c)F; d)A 4∙ 1p = 4p
4. a) H2SO4 ; b)NaOH; c) CaO; d) Ca(OH)2. - 4∙ 1p = 4p
5. Calculare mase moleculare: MCaCl2 = 111u (3p);
MO2 = 32u (2p)
MCa(OH)2 = 74u (3p)
Ordonare mase moleculare: c) 2p
6. Reacţiile din care se obţin gaze: a); c); d) – 3∙ 1p = 3p
Tipul reacţiilor: a) – reacţie de combinare; c) reacţie de descompunere; d) reactie
de înlocuire (substituţie) - 3∙ 1p = 3p

PARTEA II .....................................................................................(40 de puncte)


1. a) 13 = Z (1p); 27 = A (1p)
b) structura atomică: 13 p+; 14n0; 13e-. (3p)
structura electronică: K – 2e-; L – 8e-; M – 3e-. (3p)
c) locul în sistemul periodic: grupa 13 (IIIA) (1p); perioada a 3-a. (1p)
Al – aluminiul (1p)
d) Al Al3+ + 3e_ (1p)
electrovalenţa = +3 (1p)
Şcoala cu clasele I-VIII ”G.E.Palade” Ploieşti
Prof. Burlan Aurelia
caracter electropozitiv (1p)
2. calculare mdi = 120 g NaCl iniţial (2p)
calculare mdf = 120 + 30 = 150g (2p)
calculare msf = 600 + 30 + 70 = 700g (2p)
calculare cf = 21,42% (2p)
3. a) raport atomic H:O = 2:1 (1p)
b) calculare MH2O = 18u (2p)
%H = 11,11%; %O = 88,89% (4p)
c) m = 180 g H2O ( formula de calcul – 2p; calculare mH2O – 1p)
4. realizarea corespondenţei dintre reactanţi si produşii de reactie: 4 reacţii ∙ 1p = 4p
aplicarea legii conservării numărului de atomi: 4 reacţii ∙ 1p = 4p
Precizări referitoare la testul de evaluare iniţială la disciplina Chimie

Evaluarea iniţială constituie o condiţie hotărâtoare pentru reusita unei activităţi de


instruire, fiind menită să ofere posibilitatea de a cunoaste potenţialul de învăţare al elevilor la
începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an scolar, semestru, începutul unui
capitol sau chiar al unei lecţii).
Necesitatea realizării evaluării iniţiale este dată de faptul că, la începutul unei activităţi de
instruire, oricare ar fi dimensiunea acesteia, există o oarecare eterogenitate în ceea ce priveste
pregătirea elevilor, mai ales după o întrerupere mai mare de activitate. În această situaţie,
evaluarea iniţială poate sugera nevoia unor programe de recuperare sau a desfăsurării unui
învăţământ diferenţiat, cel puţin pe durata unei perioade în care diferenţele dintre elevi, sub
raportul pregătirii, pot fi atenuate.
Matricea de specificaţii pentru testul de evaluare iniţială la clasa a VIII-a realizează
corelarea între competenţele pe niveluri taxonomice si conţinuturile de la disciplina chimie
parcurse anul şcolar anterior.
Matricea de specificaţii este un instrument flexibil. De aceea, nu este obligatoriu ca prin
testul de evaluare iniţială să se construiască itemi prin care să se evalueze competenţe
corespunzătoare tuturor nivelelor taxonomice.
Detalierea conţinuturilor evaluate în cadrul modelului de test iniţial este
prezentată mai jos:
Conţinutul I: Aparatura şi ustensilele de laborator. Proprietăţi fizice şi chimice.
Fenomene fizice şi chimice. Amestecuri de substanţe. Metode de separare a
componenţilor amestecurilor.
Conţinutul II: Soluţii. Modalităţi de diluare/concentrare a soluţiilor.Concentraţia
procentuală a soluţiilor. Aplicaţii.
Conţinutul III: Atomul. Structura atomică. Formarea ionilor.
Conţinutul IV: Formule chimice. Mase moleculare/molare. Calcule pe baza formulelor
chimice.
Conţinutul V: Ecuaţii chimice. Tipuri de reacţii chimice.

Niveluri cognitive Achiziţia Înţelegere Aplicare Analiză Total


informaţiei itemi
Competenţe de
evaluat/Conţinuturi
Element de conţinut × 1
Şcoala cu clasele I-VIII ”G.E.Palade” Ploieşti
Prof. Burlan Aurelia
CI
Element de conţinut × × 2
CII
Element de conţinut × × 2
CIII
Element de conţinut × × × 3
CIV
Element de conţinut × × 2
CV
Total itemi 1 2 4 3 10

.
Testul de evaluare iniţială are două părţi:
Partea I cuprinde itemi de tip obiectiv si itemi de tip semiobiectiv si are repartizate 50 de
puncte.
Partea a II-a cuprinde itemi de tip subiectiv si are repartizate 40 de puncte.
Punctajul total acordat este de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.
Durata testului este de 45 de minute.

S-ar putea să vă placă și