Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA nr.

1
la Normele generale

OPERATORUL ECONOMIC/INSTITUŢIA
_________________________________
APROBAT
Numele şi prenumele
_________________
Semnătura
_________________

ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR


locul de muncă____________________________

I.-PREVENIREA INCENDIILOR
1.-Materiale combustibile şi inflamabile (de exemplu, produse finite din lemn, lacuri,
solvenţi, etc.)
2.-Surse de aprindere posibile (de natură electrică, termică, autoaprindere etc.)
3.-Echipamente şi mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice, instalaţie de
ventilaţie, scule şi dispozitive etc)
4.-Măsuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea fumatului,
colectarea deşeurilor etc.)
5.-Măsuri specifice (de exemplu, asigurarea funcţionării sistemului de menţinere
constantă a temperaturii, de evacuare a gazelor, utilizarea numai a sculelor care nu
produc scântei etc)

II.-ORGANIZAREA PRIMEI INTERVENŢII DE STINGERE A INCENDIILOR


1.-Mijloace de alarmare/alertare (telefon/număr serviciu profesionist pentru situaţii de
urgenţă....dispecerat/şef tură......buton de alarmare amplasat la....etc)
2.-Instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor (de exemplu,sprinklere, uşi
rezistente la foc, trape )
3.-Mijloace de protecţie a salariaţilor (de exemplu, aparate de respiraţie)
4.-Personalul care asigură prima intervenţie :
- stingătoare…………….
- hidranţi interiori………….
- tablou electric…………..
- declanşare/oprire instalaţiile..............
5.-Personalul care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor…………….

ÎNTOCMIT
Numele şi prenumele
___________________
Semnătura