Sunteți pe pagina 1din 4

SilverCrest SBB 850 E1

Scurte instrucţiuni de utilizare


Această fișă cu informații este o parte integrantă a manualului de utilizare. Păstrați-o întotdeauna
împreună cu manualul de utilizare. Dacă transferați produsul altei persoane, nu uitați să includeți și
documentația corespunzătoare. Înainte de utilizarea produsului, citiți manualul de utilizare și acordați
atenție deosebită instrucțiunilor privind siguranța prezentate în acesta.
Pornire rapidă
1. Scoateţi forma de copt (8) din automatul de copt pâine prin tragerea în sus a acestuia.
2. Introduceţi cârligele de frământare (7) pe arborele de antrenare şi asiguraţi-vă că acestea sunt bine
prinse.
3. Introduceţi ingredientele în forma de copt (8). Începeţi cu lichidele, zahărul şi sarea, adăugaţi apoi
făina, iar ultimul ingredient va fi drojdia.
4. Aşezaţi forma de copt (8) înapoi şi asiguraţi-vă că aceasta este bine prinsă.
5. Închideţi capacul (2).
6. Introduceţi ştecherul într-o priză de curent şi porniți comutatorul principal. Se va auzi un semnal
sonor şi pe ecran va apărea numărul de program 1 şi durata acestui program.
7. Selectaţi programul dorit cu ajutorul butonului de program .
8. Prin intermediul tastei selectaţi gradul de prăjire.
9. Prin intermediul tastei selectaţi greutatea pâinii.
10. Cu ajutorul ambelor taste temporizator puteţi regla momentul final al programului selectat.
Panoul de comandă

Ecran
Greutatea pâinii: Apăsaţi tasta de atâtea ori, până când săgeata sub
greutatea dorită.
Nivelul de prăjire / Mod rapid: Reglarea nivelului de prăjire (scăzut, mediu,
ridicat) sau a modului rapid. Apăsaţi tasta de atâtea ori, până când săgeata
ajunge deasupra simbolului dorit. În funcţie de setările selectate se modifică şi
timpul de coacere .
Buton Pornit/Oprit: Apăsaţi această tastă până când se aude un semnal sonor
pentru pornirea/oprirea aparatului sau pentru ştergerea setărilor temporizatorului,
LED stare de funcţionare: afişează, dacă un program derulat
Butoane temporizator: coacere întârziată
Buton program: Aici alegeţi programul de copt dorit. Numărul programului
şi timpul de coacere sunt afişate pe ecran .
- 1 - Română 062019-1 V1.0
SilverCrest SBB 850 E1
Ecranul

Elemente afişate pe ecran


Afişarea greutăţii (1000 g / 1250 g / 1500 g)
Funcţia REMOVE (RMV)
Timpul de coacere (ORE) / Preselecţie timp
Nivelul de prăjire selectat / Mod rapid
Scăzut , Mediu , Ridicat , Rapid
Programul selectat (1 – 16)
Derularea programului
Adăugarea ingredientelor (ADD)

Lansare program
Lansaţi programul de copt dorit prin apăsarea butonului Pornit/Oprit . Automatul de copt pâine va
efectua automat etapele de lucru ale programului.
Derularea detaliată a programelor dumneavoastră le găsiţi în instrucţiunile detaliate de
utilizare.

Întrerupere program
Apăsaţi scurt butonul Pornit/Oprit , pentru a întrerupe un program. Se aude un semnal sonor şi timpul
afişat va începe să clipească.
Pentru a continua programul, apăsaţi din nou scurt butonul Pornit/Oprit .
Terminare program
Apăsaţi butonul Pornit/Oprit timp de cca. 3 secunde pentru a opri un program. Se aude un semnal
sonor prelung.
Terminarea coacerii
După terminarea coacerii se vor auzi 10 semnale sonore, iar timpul de pe ecran va arăta valoarea
0:00.
Oprirea automatului de copt pâine
Pentru a opri automatul de copt pâine, decuplaţi comutatorul principal (5).

- 2 - Română 062019-1 V1.0


SilverCrest SBB 850 E1

Kurzbedienungsanleitung
Dieses Informationsblatt ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie es zusammen mit
der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit
aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin
enthaltenen Sicherheitshinweise.
Schnellstart
1. Entnehmen Sie die Backform (8) aus dem Brotbackautomaten, indem Sie diese nach oben
herausziehen.
2. Stecken Sie die Knethaken (7) auf die Antriebswellen und achten Sie darauf, dass diese fest sitzen.
3. Geben Sie die Zutaten in die Backform (8). Beginnen Sie mit den Flüssigkeiten, Zucker und Salz,
geben Sie dann Mehl und als letzte Zutat die Hefe dazu.
4. Setzen Sie nun die Backform (8) wieder ein und achten Sie darauf, dass diese fest einrastet.
5. Schließen Sie die Abdeckung (2).
6. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose und schalten Sie den Hauptschalter (5) ein. Es
ertönt ein Signalton und im Display wird die Programmnummer 1 und die Zeitdauer für dieses
Programm angezeigt.
7. Wählen Sie mit der Programm-Taste das gewünschte Programm aus.
8. Mit der Taste wählen Sie den Bräunungsgrad.
9. Mit der Taste wählen Sie das Brotgewicht.
10. Mit den beiden Timer-Tasten können Sie den Endzeitpunkt des gewählten Programmes einstellen.
Das Bedienfeld

Display
Brotgewicht: Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil unter dem
gewünschten Gewicht steht.
Bräunungsgrad / Schnellmodus: Einstellung von Bräunungsgrad (hell, mittel,
dunkel) oder Schnellmodus. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil über dem
gewünschten Symbol steht. Abhängig von der gewählten Einstellung ändert sich die
Backzeit .
Start/Stopp-Taste: Drücken Sie diese Taste bis ein Signalton ertönt zum
Starten/Stoppen des Gerätes oder zum Löschen einer Timer-Einstellung,
Betriebs-LED: zeigt an, dass ein Programm läuft

- 1 - Deutsch 062019-1 V1.0


SilverCrest SBB 850 E1
Timer-Tasten: zeitverzögertes Backen

Programm-Taste: Wählen Sie hier das gewünschte Backprogramm. Programm-


Nummer und Backzeit werden im Display angezeigt.

Das Display

Displayanzeigen
Gewichtsanzeige (1000 g / 1250 g / 1500 g)
REMOVE-Funktion (RMV)
Backzeit (STD) / Zeitvorwahl
Gewählter Bräunungsgrad / Schnellmodus
Hell , Mittel , Dunkel , Schnell
Gewähltes Programm (1 – 16)
Programmablauf
Zugabe von Zutaten (ADD)
Programm starten
Starten Sie das gewünschte Backprogramm durch Drücken der Start/Stopp-Taste . Der
Brotbackautomat führt automatisch die programmabhängigen Arbeitsgänge durch.
Den detaillierten Programmablauf zu Ihrem gewünschten Programm finden Sie in der
ausführlichen Bedienungsanleitung.
Programm unterbrechen
Drücken Sie kurz die Start/Stopp-Taste , um ein Programm zu unterbrechen. Ein Signalton ertönt und
die Zeitanzeige blinkt.
Um das Programm fortzusetzen, drücken Sie erneut kurz die Start/Stopp-Taste .
Programm beenden
Drücken Sie die Start/Stopp-Taste für ca. 3 Sekunden, um ein Programm zu beenden. Ein langer
Signalton ertönt.
Ende des Backvorganges
Nach Abschluss des Backvorganges ertönen 10 Signaltöne und die Zeitanzeige im Display zeigt
0:00 an.
Brotbackautomaten ausschalten
Um den Brotbackautomaten auszuschalten, schalten Sie den Hauptschalter (5) aus.
- 2 - Deutsch 062019-1 V1.0

S-ar putea să vă placă și