Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnatul (a) _____Privistirescu Andreea-Eliza______ cu


domiciliul în localitatea Sat.Madarjesti Com.Baltati , strada Scolii ,
nr. 607, ap.-, județul Iasi, telefon 0232/721471, mobil 0764347878 /0762464155,
posesor al C.I. /B.I. seria Mz , nr. 590353, eliberat de SPCLEP Tg Frumos ,
la data de 25.03.2020 , vă rog să-mi aprobați înscrierea la concurs pentru ocuparea
postului de Functionar informatii clienti in cadrul serviciului marketing,Relatii cu publicul .
La prezenta anexez documentele necesare pentru înscriere:
1. Curriculum vitae.
2. Copia actului de identitate (se va prezenta și originalul).
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (se vor prezenta şi în original)
4. Adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

X
Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate să fie folosite doar în scopul
înscrierii la concurs pentru ocuparea postului de Functionar informatii clienti in
cadrul serviciului marketing,Relatii cu publicul , în conformitate cu Regulamentul
679/2016.
Semnătură, Privistirescu Andreea-Eliza

Vă mulțumesc.
Semnătură, Data: 16.03.2020
Privistirescu Andreea-Eliza