Sunteți pe pagina 1din 18

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI – FACULTATEA DE

ADMINISTRATIE SI MANAGEMENT PUBLIC

Analiza serviciului public de educatie


din cadrul
Academiei de Studii Economice
din Bucuresti

-Metoda celor sase palarii ganditoare-

Studenti: MADINOAIE
ANDREI DAN
Anul 3, Grupa, Seria

BUCUREȘTI
2019
CUPRINS

1. Pălăria ALBA..........................................................................................................................2
1.1. Scurt istoric.....................................................................................................................2
1.2. Cadrul juridic de organizare si functionare al Academiei de Studii Economice din
Bucureşti..................................................................................................................................4
1.3. Cadrul organizational.......................................................................................................4
2. Palaria GALBENA.................................................................................................................7
2.1. Puncte forte......................................................................................................................7
2.2. Oportunitati.....................................................................................................................9
3. Palaria ROSIE.........................................................................................................................9
4. Palaria VERDE.....................................................................................................................12
5. Palaria NEAGRA..................................................................................................................13
5.1. Puncte slabe...................................................................................................................13
5.2. Amenintari......................................................................................................................14
6. Palaria ALBASTRA.............................................................................................................14
6.1. Recomandari...................................................................................................................14
6.2. Concluzii........................................................................................................................15
Bibliografie
Anexe

1
1. Pălăria ALBA

1.1. Scurt istoric


În anul 1913, din initiativa unui grup de economişti de înaltă Tinută ştiintifică - Ion N.
Angelescu, N.D. Xenopol, M. Săvulescu, Al. Radovici, V. Slăvescu etc. - a fost înfiintată prin
Decret regal Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti. Până în anul
1934, universitatea a functionat sub tutela Ministerului Industriei şi Comertului, iar ulterior a
trecut sub egida Ministerului Instructiunii.
Denumirea initială, de Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (A.I.S.C.I.), s-a
mentinut până în anul 1947 când, în urma fuziunii cu Academia de Studii Cooperatiste, a
rezultat Academia de Ştiinte Comerciale şi Cooperatiste, pentru ca apoi, începând cu anul
1948, să capete o nouă titulatură, Institutul de Ştiinte Economice şi Planificare. Începând cu
anul universitar 1967-1968 denumirea se schimbă din nou, în Academia de Studii Economice
Bucureşti, denumire care se păstrează şi astăzi. 1
La 1 noiembrie 1913 - Inaugurarea cursurilor la AISCI (698 de studenti in anul I), la ora 10
00, in Amfiteatrul Cladirii din Calea Victoriei
In 1918 - Primii licentiati ai AISCI (doi in vara si sapte in toamna)
In 1921 - AISCI a capatat dreptul de organizare a doctoratului (prin Legea de modificare a
Regulamentului de organizare si functionare a AISCI, publicata in M. O. nr. 110)
In 1927 - Apar doua niveluri de pregatire: licenta, de trei ani; doctorat, de cel putin un an; se
modifica sectiunile programelor de licenta si continutul acestora
1933 - Inaugurarea Caminului nr. 1, aflat pe actuala strada Stanislas Cihoski nr. 5
1935 -Trecerea AISCI din subordinea Ministerului Comertului si Industriei in cea a
Ministerului Instructiunii Publice (decizia a fost luata in anul 1934, dar trecerea efectiva s-a
facut incepând cu anul financiar 1935)
1947 - Dupa aplicarea Legii 299/1947 de fuziune, AISCI si-a schimbat numele in Academia
de Stiinte Comerciale si Cooperatiste. Noua structura are doua facultati: Stiinte comerciale;
Stiinte cooperatiste. Durata studiilor era de patru ani
1948 - Academia de Stiinte Comerciale si Cooperatiste (fosta AISCI) si-a schimbat, prin
Decretul 175 /1948, numele in Institutul de Stiinte Economice si Planificare (ISEP). ISEP
avea urmatoarele facultati: Economie generala (4 ani), Planificare si administratie
economica (3 ani), Finanțe (3 ani).

1
Academia de Studii Economice din Bucuresti http://www.ase.ro/ase/management/pdf/ARACIS/Raport%
20evaluare%20externa%20a_%20calitatii%20ASE%202011-2012.pdf

2
1951 - Introducerea invatamântului fara frecventa, incepând cu anul universitar 1951-1952
1952 - ISEP capata numele V. I. Lenin
1957 - Durata studiilor la zi a devenit cinci ani, pentru toate facultatile
1958 - Institutul de Stiinte Economice si Planificare (ISEP) si-a schimbat denumirea in
Institutul de Stiinte Economice (ISE). ISE avea urmatoarele facultati: Economie generala,
Finanțe-credit si evidenta contabila, Comert.
1967 - Institutul de Stiinte Economice (ISE) si-a schimbat denumirea in Academia de Studii
Economice (ASE). ASE avea urmatoarele facultati: Ecomomia productiei, Calcul economic si
cibernetica economica (nou infiintata), Comert (cu o noua sectie: Economia comertului
exterior), Finanțe, Contabilitate, Economie generala. S-a infiintat specializarea Cibernetica
economica
1974 - au descoperit unele fraude de la examenul de admiterea in anul I, facute in perioada
1972-1974. Evenimentul a intrat in folclorul comunitatii universitare cu numele Cutremurul
din 1974 de la ASE.
1975 - Sistemul doctoratului s-a inchis si a devenit atent controlat de organele de partid. Au
fost ani multi in care nu s-a organizat concurs de admitere. Atunci când a existat, s-a cerut
avizul de partid pe dosarul candidatului
1993 – S-a introdus invatamântul organizat pe cicluri (module): ciclul I – anii I si II, trunchi
comun; ciclul II – anii III, IV (si V), specializari ASE a admis studenti la taxa, in plus fata de
cei Finanțati de la bugetul de stat. Durata studiilor era de patru ani (la zi) si cinci ani (la
seral si fara frecventa)
1994 - Se introduc studiile aprofundate (un an, dupa licenta)
1995 - Absolventii studiilor de lunga durata pot urma o a doua specializare, fara sustinerea
unui examen de admitere. Absolventii colegiilor pot continua studiile de lunga durata, in
urma unui examen. Introducerea facilitatii de percepere de catre ASE a taxelor pentru
admiteri, inmatriculari, reinmatriculari, reexaminari, repetentie, repetarea examenelor,
inclusiv a celor de licenta si absolvire
1997 - Programul Tempus de mobilitati internationale ale studentilor a fost inlocuit de
programul Erasmus.
1998 - Introducerea, incepand cu anul universitar 1998-1999, a invatamantului la distanta
(numit, initial, Invatamant Economic Deschis la Distanta). Introducerea, incepand cu anul
universiatar 1998-1999, a sistemului creditelor transferabile – ECTS (European Credit

3
Transferred System) – fiecarui semestru universitar alocandu-i-se 30 de credite; trecerea de
la un an la altul era conditinata de acumularea unui mumar minim de credit
2000 - Se introduc programele de masterat (trei semestre, dupa licenta), incepand cu anul
universitar 2000-2001. Se renunta la studiile aprofundate, de doua semestre
2005 - Implementarea procesului Bologna, statuat prin legea nr. 288/2004, care prevedea ca
studiile universitare sa aiba trei niveluri: licenta (3 ani), masterat (2 ani), doctorat (3 ani). In
anul universitar 2005-2006 s-au reorganizat programele de licenta si mastera. Colegiile
intra in lichidare. Programele de masterat de trei semestre intra in lichidare.2

1.2. Cadrul juridic de organizare si functionare al Academiei de Studii Economice din


Bucureşti
A.S.E. este o universitate de cercetare avansată şi educatie care functionează pe baza
principiului autonomiei şi al răspunderii publice şi care dispune de libertate universitară,
potrivit legislatiei în vigoare.
A.S.E. a fost înfiintată ca institutie de învățământ superior sub denumirea de Academia de
Înalte Studii Comerciale şi Industriale, în baza legii promulgate prin „Decretul Regal nr.
2.978 din 6 aprilie 1913, publicat în Monitorul Oficial al României din 13 aprilie 1913”.
A.S.E. este persoană juridică non-profit, de interes national şi face parte din Sistemul
European al Învățământului Superior, constituit în 2005. În A.S.E. a fost implementat
Procesul Bologna, după cum urmează: începând cu anul universitar 2005-2006, pentru
programele de licentă şi doctorat; începând cu anul 2008-2009, pentru programele de masterat
acreditate în baza H.G. nr. 707/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din
30/07/2012.

1.3. Cadrul organizational


În A.S.E., în anul universitar 2012-2013, functionează 11 facultăti organizate pe domenii
de licentă si 22 de departamente. Cele 11 facultăti au sediile în şase clădiri proprii ale A.S.E.
Prin facultătile sale şi Centrul ID-IFR, A.S.E. organizează în clădirile proprii din teritoriu şi
studii universitare de licentă la distantă.
Începând cu anul universitar 2005-2006, A.S.E. organizează procesul de învățământ pe
ciclurile europene de studii, respectiv: studii universitare de licentă, de masterat şi de doctorat.
Studiile universitare de licentă au o durată de trei ani şi sunt organizate în domeniile
fundamentale ale Ştiintelor economice şi Ştiintelor administrative, pe următoarele domenii de
licentă: Administrarea afacerilor; Cibernetică, Statistică şi Informatică economică;

2
Academia de Studii Economice din Bucuresti http://www.100.ase.ro/#

4
Contabilitate; Economie; Economie şi Afaceri internationale; Finanțe; Management;
Marketing şi Ştiințe Administrative.3
Durata ciclului de licentă este de trei ani (180 punctecredit), atât pentru forma de învățământ
cu frecventă, cât si pentru cea la distanță. Pentru anul universitar 2012-2013 au fost scoase la
concurs pentru programele de licență forma de învățământ cu frecventă, 2.700 locuri la buget,
dintre care 17 pentru candidatii de etnie romă; 1.435 locuri cu taxă si 18 locuri pentru
candidaTii din Republica Moldova, absolventi de licee din România, si pentru programele de
licență forma de învățământ la distantă, 720 locuri în Bucuresti si 100 locuri în cele 2 centre
teritoriale.
Studiile universitare de masterat au o durată de doi ani (120 puncte-credit). Pentru anul
universitar 2012-2013, A.S.E. a oferit 54 programe de masterat profesional fata de 38 în anul
universitar precedent cu un total de 3.050 locuri, dintre care 606 locuri la buget si 2.444 locuri
la taxă 30 programe de masterat de cercetare, fata de 27 în anul universitar precedent cu un
total de 1.920 locuri, dintre care 1.294 locuri la buget si 626 locuri la taxă, 4 programe de
masterat de tip MBA cu un total de 200 locuri la taxă fiecare program caracterizându-se
printr-o misiune didactică si de cercetare bine definită.
Studiile universitare de doctorat constituie ciclul al III-lea de studii universitare si are două
componente: Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate si Program individual
de cercetare stiintifică. Pentru anul universitar 2012-2013, 273 locuri, dintre care 110 locuri
granturi, 152 cu taxă si 11 granturi, dintre care 3 cu bursă, alocate tinerilor de origine etnică
română sau cetăTenilor români cu domiciliul în străinătate.
Personalul didactic
În anul universitar 2012-2013 în A.S.E. sunt angajate 1.470 persoane (ianuarie 2013),
fata de 1.568 în anul universitar 2011-2012, dintre care 772 cadre didactice cu functia de
bază în A.S.E. (207 profesori, 157 conferentiari, 267 lectori, 113 asistenti şi 28 preparatori)
fata de 812 în anul universitar 2011-2012 (234 profesori, 141 conferentiari, 248 lectori, 119
asistenti şi 70 preparatori), 366 personal didactic auxiliar fata de 399 în anul universitar 2011-
2012 şi 332 personal nedidactic fata de 357 în anul universitar 2011-2012.
Studentii
În anul universitar 2011-2012 în cadrul A.S.E. au fost înscrişi 27.826 studenti, dintre
care 15.299 la ciclul de studii universitare de licență, 10.908 la studiile de masterat, 1.354 la
studiile universitare de doctorat şi 265 la şcolile academice/ programele de masterat

3
Academia de Studii Economice din Bucuresti http://www.ase.ro/ase/prezentare/brosura/index.html

5
internationale. În anul universitar 2012-2013 în cadrul A.S.E. sunt înscrişi 23.754 studenti,
dintre care 14.652 la ciclul de studii universitare de licență, 8.227 la studiile de masterat, 742
la studiile universitare de doctorat şi 133 la programele de masterat internationale.
Baza materială
Activitatea din cadrul A.S.E. se desfăşoară într-un spatiu universitar propriu format din
38 de clădiri, în suprafata totală de 169.920,94 mp, cu un patrimoniu propriu care corespunde
unor standarde înalte şi care asigură desfăşurarea unui proces de învățământ de calitate, în
concordantă cu planurile de învățământ şi cu numărul de studenti4

Organigrama

4
Academia de Studii Economice din Bucuresti http://www.ase.ro/ase/management/pdf/ARACIS/Raport%20
evaluare%20externa%20a_%20calitatii%20ASE%202011-2012.pdf

6
2. Palaria GALBENA

2.1. Puncte forte


 Este singura universitate din ţară cu programe numai în domeniul fundamental al
științelor economice şi în domeniul științelor administrative si cea mai buna din
Romania
 ASE are un brand, o imagine în domeniul cercetării şi educaţiei în ştiinţele economice
şi ale administraţiei publice recunoscut atat pe plan national cat si international.
ASE îşi prezintă oferta educaţională prin publicarea de broşuri, pliante şi postere, diseminate
la târguri educaţionale, la întâlniri organizate cu liceenii, la întâlniri cu potenţialii studenţi din
străinătate (China, Iordania, Brazilia, Argentina, Franţa etc.), în mass-media naţională şi
locală. Astfel, se poate menţiona broşura de prezentare A.S.E. în limbile română, engleză şi
franceză, care a fost transmisă la peste 86 de instituţii publice din România, 73 de ambasade
străine la Bucureşti, 132 de misiuni diplomatice româneşti în străinătate. De asemenea, toate
delegaţiile care au reprezentat Academia de Studii Economice la manifestări internaţionale au
folosit acest prilej pentru a promova valorile specifice instituţiei şi oferta noastră educaţională
şi de cercetare ştiinţifică. Anual, au fost actualizate şi făcute publice: Oferta completă de
şcolarizare, Ghidul Admiterii, Oferta de programe de masterat şi şcoli academice
postuniversitare, Oferta de programe de studii post-universitare şi de doctorat.
 Academia de Studii Economice este „Universitate cu grad de încredere ridicat”.
Acest calificativ a fost obtinut in anul 2008 in urma unei evaluari externe instituţionale
efectuata de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS),
Certificat nr. 12/17.07.2008
 Cadre didactice bine pregatite
În cadrul A.S.E. toţi titularii de discipline au titlul ştiinţific de doctor, înregistrându-se un total
de 668 cadre didactice universitare cu acest titlu, 82,77 % din total cadre universitare. Dintre
aceştia, sunt confirmaţi, prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, 134 conducători de doctorat, reprezentând 16,6% din total cadre universitare cu
titlul de doctor, dintre care 132 conducători în Ştiinţe economice şi 2 conducători în Ştiinţe
juridice. Celelalte cadre didactice posedă pregătirea iniţială şi competenţele în domeniul
disciplinelor predate, preparatorii şi asistenţii având pregătirea pedagogică atestată, marea
majoritate fiind înscrise la doctorat
 A.S.E. dispune de un sistem de management al calităţii (SMC) în conformitate cu SR
EN IS0 9001:2008 – sistem exigent de evaluare a calităţii

7
A.S.E. a implementat sistemul de management al calităţii (SMC) în anul 2003, iar în anul
2010 a avut loc o nouă re-certificare în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2008
pentru următoarele domenii: activităţi de învăţământ superior, masterat, studii
postuniversitare; doctorat în ştiinţe economice şi în ştiinţe juridice; activităţi de cercetare
ştiinţifică, de consultanţă şi expertize în domeniul economic şi al administraţiei publice;
activităţi de învăţământ pentru pregătirea psiho-pedagogică, metodică şi practică a studenţilor
şi a absolvenţilor care optează pentru cariera didactică; activităţi de cercetare în domenii care
asigură pregătirea personalului didactic.
 ASE are statutul de “Universitate de cercetare avansată şi educaţie”, conform evaluării
EUA;toate programele de studii sunt acreditate5
 dispune de blibliotecă digitală pe site-ul universitatii
 permite accesul la baze de date ştiintifice în format full-text şi baze de date
bibliografice şi bibliometrice care pot fi accesate prin proiectul ANELiS;
 Mediul asociativ studentesc bine dezvoltat
Oraganizatiile studentesti din cadrul ASE-ului sunt: Uniunea Studenţilor Academiei De Studii
Economice Din Bucureşti (USASE), Consiliile Studentilor, Sindicatul Studentilor din
Facultatea de Cibernetică, Statistică si Informatică Economică (SiSC), ADVICE Students,
Asociaţia Internaţională a Studenţilor în Stiinte Economice şi Comerciale (AIESEC), ASCIG
(Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de Gestiune) , Asociaţia Studenţilor
Economişti din România (ASER), Business Organization for Students (BOS), DaAfaceri
(DAfi), Clubul de Ecologie si Turism ECOTUR, Sindicatul Studenţilor din Cibernetică
(SiSC), Tinerii Creştini Ortodocşi (TCO), Voluntari pentru Idei şi Proiecte (VIP)
 ASE este o universitate economică de excelenţă, cu numeroase premii obţinute pentru
calitatearidicată a prestaţiei sale în cercetarea ştiinţifică, educaţie, formare continuă,
management academic şi administrativ
 Dezvoltarea considerabilă a producţiei ştiinţifice a A.S.E. – cărţi, articole de
specialitate,monografii, participări la conferinţe internaţionale, numeroase contracte de
cercetare ştiinţifică
Editura ASE a obtinut peste 24 de premii la Targurile de carte „Gaudeamus”
 Ofera cursuri gratuite pentru viitori studenti.
Cei care aspiră să devină studenţi la Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti vor
putea urma cursuri de pregătire pentru admiterea din 2013. Cursurile sunt organizate in
5
Academia de Studii Economice din Bucuresti http://www.ase.ro/ase/avizier/pdf/EUA/RAPORT%20DE%
20AUTOEVALUARE.pdf

8
perioada 9 februarie – 27 aprilie, săptămânal pentru fiecare disciplină de examen şi vor urma
programa cerută la examen. Pentru a putea participa la pregătire cursanţii trebuie să
completeze un formular online. 

2.2. Oportunitati
 Integrarea ASE în Sistemul European al Învăţământului Superior şi în spaţiul
European al cercetării
 Deschiderea mai mare a universităţilor europene concretizată în mobilitatea în creştere
a profesorilor şi studenţilor
 Contextul favorabil asigurat de Legea Educaţiei prin promovarea principiului
autonomiei universitare
 Strategia Europa 2020 ca bază pentru dezvoltarea unor programe educaţionale şi de
formare continuă. Strategia Sectorială de Dezvoltare a Educaţiei pentru anii 2012 –
2020 este principalul document de politici în domeniul educaţiei
 Rata de promovare a bacalaureatului in crestere (in 2013 a crescut cu 12% fata de
2012)

Sursa: https://www.edupedu.ro/rezultate-bac-2019-rata-de-promovare-de-la-bacalaureat-
este-cea-mai-mica-din-ultimii-5-ani/

3. Palaria ROSIE

Opiniile cadrelor didactica/salariatilor din cadrul Academiei de Studii Economice din


București
Activităţi care nu sunt apreciate:
- Accesul la infrastructură, dotările si facilitaţile necesare desfasurării activităţii;
- Aprecierea şi respectul la locul de muncă; - Existența unor programe de formare care să
permită realizarea sarcinilor şi utilizarea dotărilor;

9
- Număr de angajaţi la nivelul departamentului/compartimentului, in raport cu sarcinile de
serviciu, care este considerat ca fiind insuficient;
- Gradul de implicare al colegilor scăzut;
- Top managementul si uşurarea sarcinilor de muncă nu sunt intr-o relație directa;
- Consultarea intre personalul de conducere si angajaţi privind schimbările care afectează
locul de muncă este considerată deficitară;
- Nivelul salariului, beneficiilor şi recompenselor scazut.
Aspectele activităţii care sunt apreciate:
- Locul de muncă considerat că este interesant si asigură valorificarea cunostinţelor,
abilităţilor şi deprinderilor salariaţilor;
- Sentimental de implinire personală pe care il dă munca in ASE;
- Considerarea unei cariere in ASE pe termen lung;
- Lucrul in echipă şi increderea in colegi;
- Modul de lucru si colaborarea cu seful ierarhic direct.6

Sursa: http://www.ase.ro/ase/conducere/pdf/Sondaj/Prelucrare_sondaj_satisfactie_ASE.pdf

6
http://www.ase.ro/ase/conducere/pdf/Sondaj/Prelucrare_sondaj_satisfactie_ASE.pdf

10
Sursa: http://www.ase.ro/ase/conducere/pdf/Sondaj/Prelucrare_sondaj_satisfactie_ASE.pdf

Opiniile absolventilor de programe din cardul Academiei de Studii Economice din


București
- Intampina dificultati de angajare iar faptul ca au terminat ASE nu este un mare avantaj asa
cum s-ar fi asteptat
- Competentele dobandite in cursul anilor de studiu nu sunt utile pe piata muncii
- Abilitatile dobandite in stagiile de practica/intership efectuate in cadrul studiilor
universitare nu sunt aplicabile la locul de munca
- Gradul de valorificare la locul de muncă a competentelor dobândite în cadrul studiilor
universitare este scazut
- Media de absolvire este ultimul element care este considerat că a contribuit la găsirea
unui loc de muncă
- Un loc de muncă corespunzător pregătirii au numai 60% dintre absolvenţi, rata celor fără un
loc de muncă corespunzător pregatirii fiind relativ mare
- absolvenţii studiilor de licenţă apreciază pozitiv activitatea din ASE

11
Sursa:http://www.ase.ro/ase/conducere/pdf/Sondaj_ALUMNI/Rezultat_chestionar_ALUMNI
_19_03.pdf

Opiniile studentilor din cardul Academiei de Studii Economice din București


Studentii sustin ca:
- Sunt mandrii ca fac parte din aceasta comunitate de studenti si profesori

12
- Taxele universitare sunt acceptabile
- Sistemul de burse este orientat catre student
- O jumatate din studenti se identifica cu univeritatea
- Sentimentul de frica in comunicarea problemelor pe care le intampina, in general cele
legate de cadrele didactice
- Sunt multumiti de site-ul universitatii www.ase.ro si de site-ul fiecarei facultati in
parte, de informatiile care se gasesc online
- Nu ii atrag cursurile/seminariile chiar daca se folosesc instrumente tehnologice
moderne – cadrul didactic foloseste aceasi metoda de expunere
- Relatii rigide intre studenti si profesori

4. Palaria VERDE

 posibilitatea înlocuirii unei discipline cu un internship oferit de companii prin


intermediul facultătii pentru ca studentii să poată acumula mai multă experientă
practică;
 Intoducerea unor cursuri, o data pe semestru in care studentii vor lua locul profesorilor
si vor sustine discutii libere cu cadrele didactice
 In fiecare sediu a facultatilor sa se deschida un „loc de recreere” in care studentii pot
petrece timpul dintre cursuri/seminarii
 Sa se introduca un sistem de evaluare a cadrelor didactice online care se va face public
si de care se va tine cont
 Fiecare sala de curs sa fie dotata cu laptopuri,iar fiecare student sa poata avea partitura
lui unde sa isi scrie si salveze cursurile,putand sa le acceseze si de acasa.
 Fiecare sala sa fie vopsita cat mai colorat ,astfel sa iti dea o stare de bine cand petreci
cateva ore si sa te invioreze.
 Sa existe muzica pe fundal,deoarece stimuleaza procesul de invatare si de atentie
sporita.
 Sa existe in fiecare cladire ASE o cantina ieftina pentru studenti,unde sa poata lua un
pranz decent.
 In fiecare an universitar sa se realizeze programe de practica in diverse institutii,pentru
a avea posibilitatea de a intelege mai bine cum functioneaza mediul privat sau cel
public

13
 Langa fiecare cladire ASE sa existe o parcare de tipul „Smart Parking” (parcare
supraetajata) unde sa poata parca si studentii si profesorii, de exemplu la etajul 1 –
studentii, etajul 2- profesorii
 Sa organizeze excursii in anul I pentru ca noii studenti sa se cunoasca mai bine si sa se
obisnuiasa, deasemenea pentru cei din anul III sa existe o excursie special destinata
pentru a petrece ultimul timp universitar impreuna. Aceste excursii sa aiba teme
speciale

5. Palaria NEAGRA

5.1. Puncte slabe


 număr locuri de cazare insuficient
Sunt 19 cămine aflate în folosintă permanentă şi temporară, cu o capacitate totală de 1.778 de
camere şi 6.180 de locuri de cazare, numar relativ mic in comparatie cu numarul studentilor
straini sau din provincie
 planurile de învătământ prevăd o singură sesiune de practică
 Numar scazut de studenti straini
În prezent sunt înmatriculaţi 578 studenţi străini (314 la programele de licenţă şi 264 la
programele de masterat) din 48 de ţări (7 din U.E. şi 41 de ţări non UE). Cei mai multi sunt
din Republica Moldova 247 (147 programele de licenţă şi 100 la programele de masterat). La
programele şcolilor doctorale sunt înmatriculaţi 7 doctoranzi străini.
 nu oferă facilitati de studii pentru studentii cu dizabilitati
 Flexibilitate redusă a programelor de studii şi slabă cooperare interdisciplinară inter
facultăţi cu posibilităţi limitate pentru studenţi în alegerea cursurilor opţionale
 Managementul riscurilor în zona infrastructurii – clădiri şi echipamente este mai
degrabă reactivdecât proactiv
 Nu s-au respectat proiectele de dezvoltare pe perioada 2010-2013
 Număr redus de visiting profesor de la universităti de prestigiu din străinătate.

5.2. Amenintari
 Amplificarea concurenţei în domeniul învăţământului superior economic la nivel
naţional şi internaţional
 Legea salarizării demotivează în special cadrele didactice tinere
 Trend demografic descendent şi reducerea nivelului de trai în România care vor
conduce la scăderea numărului de studenţi.

14
 Restricţii existente pe piaţa muncii în UE7

6. Palaria ALBASTRA

6.1. Recomandari
 Identificarea posibilitătilor privind introducerea modulelor de practică începând din
anul I de studii;
 Dezvoltarea şi implementarea, la nivelul universităţii, de programe comune inter-
facultăţi pentru creşterea gradului de cooperare între acestea;
 Cresterea numărului programelor de studii într-o limbă de circulatie internationale
pentru a crea posibilitatea cresterii numărului de studenti străini si o promovare
internaţională mai susţinută şi extinsă
 Introducerea unor programe de invatamant adaptate nevoilor speciale ale studentilor
cu dizabilitati;
 numărul de studenti străini care studiază în universitate este foarte mic în raport cu
potentialul de care dispunem şi cu calitatea programelor pe care le oferim;
 implementarea unei politici de atragere a personalului didactic si de
cercetare din străinătate, pe bază de parteneriat, si de stimulare a
participării cadrelor noastre didactice în alte universităti în calitate de
visiting professor.

6.2. Concluzii
Folosind ca metodologie analiza documentara, lucrând pe date secundare preluate aproape
integral de pe site-ul oficial al instituției publice analizate dar si pe date primare, chestionare
adresate studentilor din cadrul universitatii, rezultatele unor sondaje de opinie adresate
salariatilor si fostilor studenti din cadrul Academiei de Studii Econimice din București.

 Academia de Studii Economice din București este prima universitate din Romania in
domeniul economic, finante, administrarea afacerilor, cibernetica si statistica de
gestiune si are programe numai in domeniul stiintelor administrative si economice.
 ASE are statutul de “Universitate de cercetare avansată şi educaţie”, toate programele
universitare sunt acreditate iar cadrele didactice sunt bine pregatite
 Principala problema care au semnalat-o stdentii este stagiul de practica din cadrul
licenței: perioada de timp in care se desfășoară relativ mica, 3 săptămâni, institutiile

7
http://www.ase.ro/ase/avizier/pdf/EUA/RAPORT%20DE%20AUTOEVALUARE.pdf

15
partenere nu sunt foarte serioase la monul ca nu se face practica „pe bune” si sunt
putine sanse de angajare in continuarea practicii.

16
BIBLIOGRAFIE

1. Academia de Studii Economice din Bucuresti, 2013, „Academia de Studii Economice


din Bucuresti – 100 de ani de la infiintare”, [online] la adresa: http://www.100.ase.ro,
accesat la data de 14.12.2013;
2. Academia de Studii Economice din Bucuresti, 2007, „ASE Bucuresti – Strategia de
dezvoltare a ASE 2007-2014”, [online] la adresa:
http://www.ase.ro/ase/management /Bazalegislativa/Strategia%20de%20dezvoltare
%202007-2014/index.asp, accesat la data de 15.12.2013;
3. Academia de Studii Economice din Bucuresti, 2013, „Brosura ASE”, [online] la
adresa: http://www.ase.ro/ase/prezentare/brosura/index.html, accesat la data de
14.12.2013;
4. Academia de Studii Economice din Bucuresti, 2013, „Raport de autoevaluare a
asigurării calitătii academice din Academia de Studii Economice din Bucureşti, an
universitar 2011-2012”, [online] la adresa: http://www.ase.ro/ase/management
/pdf/ARACIS/Raport%20evaluare%20externa%20a_%20calitatii%20ASE%202011-
2012.pdf, accesat la data de 14.12.2013;
5. Academia de Studii Economice din Bucuresti, „Rezultate ancheta ALUMNI”, 2012,
[online] la adresa: http://www.ase.ro/ase/conducere/pdf/Sondaj_ALUMNI/Prelucrare
_sondaj_ALUMNI_2013.pdf, accesat la data de 15.12.2013;
6. Academia de Studii Economice din Bucuresti, 2012, „Raport de autoevaluare
Academia de Studii Economice din Bucuresti” [online] la adresa:
http://www.ase.ro/ase/avizier/pdf/EUA/RAPORT%20DE
%20AUTOEVALUARE.pdf, accesat la data de 14.12.2013;
7. ARACIS, 2011, „Raport evaluare institutionala al studentilor evaluatori Academia de
Studii Economice Bucuresti”, [online] la adresa: http://www.aracis.ro/uploads/
media/4._Raportul _studentilor_-_ASE_02.pdf, accesat la data de 15.12.2013;
8. Consiliul de Administraţie ASE, 2013, „Rezultatele prelucrării chestionarului privind
gradul de satisfacție a salariaților din ASE”, [online] la adresa:
http://www.ase.ro/ase/conducere/pdf/Sondaj/Prelucrare_sondaj_satisfactie_ASE.pdf,
accesat la data de 15.12.2013.

17