Sunteți pe pagina 1din 21

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1


ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

INSTRUCTIUNE PROPRIE PRIVIND Ediţia I-a


LUCRU LA INALTIME Nr. de ex. 1

Sănătate Pag.14
şi
Exemplar
securitate
nr.1
în muncă

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei


sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei instructiunii

Elemente Numele şi Funcţia Data Semnătura


privind prenumele
responsabilii
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Andrei SEPP,Safety
Tâmpu Management
System
1.2 Vazut Roxana Pisal Lucrator
desemnat
SSM
1.3 Aprobat Ionuț Tiberiu Director
CARACOTE General

2. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia în


cadrul ediţiei instructiunii:
2.1. Instructiunea se difuzează personalului ADP S1.
3. Scopul instructiunii:
3.1. Prevenirea accidentelor de munca in cadrul institutiei.

4. Domeniul de aplicare al instructiunii:


4.1. Instructiunea se aplică personalului ADP S1.
4.2. Lucratorul cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă este
responsabil pentru comunicarea acestei proceduri în cadrul ADP S1.

5. Cadrul legislativ:
pg. 1 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

 Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;


 Prevederile Hotararii de Guvern nr.300/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare si mobile-
actualizata;
 Hotărârea Guvernului nr.1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modificată și actualizată;

6. Definiţii ale termenilor:


eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale
organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de
traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate,
incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau
legată de profesiune;

accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum şi


intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară
de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;

accident uşor: eveniment care are drept consecinţă leziuni superficiale care
necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate
de muncă cu o durată mai mică de 3 zile;

comunicare oficială: procedura prin care ADP S1 comunică producerea


unui eveniment, de îndată, autorităţilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din legea
319/2006;

eveniment deosebit: accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale


organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de
traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate,
incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau
legată de profesiune;

pg. 2 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirea


ADP S1 inclusiv orice alt loc din aria clădirii la care personalul are acces în
cadrul desfăşurării activităţii;

incident periculos: evenimentul identificabil, cum ar fi explozia,


incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din
disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din
comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat personalul, dar
ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să
producă pagube materiale;

intervenţie: acţiune desfăşurată în timp oportun, de către structuri


specializate, în scopul prevenirii agravării unui accident, limitării sau
înlăturării consecinţelor acestuia;

prim ajutor: totalitatea acţiunilor întreprinse imediat după producerea unui


accident, inclusiv de muncă, până la momentul intervenţiei cadrelor medicale
de specialitate, cu scopul de a împiedica agravarea stării bolnavului, fie prin
apariţia unor complicaţii ce îngreunează actul terapeutic ulterior, fie printr-o
evoluţie nefavorabilă urmată de instalarea unor infirmităţi definitive sau de
deces;

7. Instructiunea proprie privind lucru la inaltime

Prin “lucrul la înălţime” se înţelege activitatea desfăşurată la minim 2 m, măsurat


de la tălpile picioarelor lucrătorului până la baza de referinţă naturală (solul) sau
orice altă bază faţă de referinţă artificială, bază faţă de care nu există pericolul
căderii în gol.
Pentru locurile de muncă amplasate până la înălţimea de 2 m, se consideră “lucrul
la înălţime mică”, la care se vor adopta, de la caz la caz, în funcţie de riscurile
existente măsuri de securitate a muncii prevăzute pentru lucrul la înălţime.

pg. 3 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

Executarea lucrărilor la înălţime este permisă numai dacă anterior s-au realizat
următoarele:
 organizarea tehnologică a lucrării, prin asigurarea tuturor condiţiilor colective şi
individuale, funcţie de specificul locului de muncă, pentru toată durata de
desfăşurare a lucrării,
 dotarea cu echipament individual de protecţie, conform listei interne de
echipament, tuturor participanţilor la lucrare,
 instruirea lucrătorilor în vederea utilizării corecte a dotărilor colective şi
individuale, corespunzător riscurilor existente la locul de muncă respectiv şi în
funcţie de lucrările ce urmează a se executa.
Pot efectua lucrări la înălţime numai lucrătorii care deţin avizul medical, eliberat în
urma unui control medical riguros, de către medicul de medicina muncii, care
completează fişa de aptitudini pentru fiecare lucrător, individual, prin care au fost
verificate aptitidinile şi capacităţile neuropsihice necesare lucrului la înălţime.
Lucrătorii pot fi repartizaţi să efectueze lucrări la înălţime numai dacă anterior nu au
încălcat disciplina tehnologică şi prevederile privind securitatea şi sănătatea în muncă
a lucrătorilor. Este intersiza efectuarea de lucrari la inaltime de catre tineri cu virsta
sub 18 ani.
Echipamentul individual de protecţie al lucrătorilor va cuprinde obligatoriu
echipament specific eliminării pericolului căderii în gol şi echipament pentru
combaterea riscurilor de accidentare şi boală profesională, specifice locului de
muncă/postului de lucru, unde lucrătorii desfăşoară activităţi.
Echipamentul individual de protecţie specific eliminării pericolului căderii în gol se
alege, în mod obligatoriu, luând în consideraţie:
- poziţionarea lucrătorului în timpul lucrului,

pg. 4 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

- limitarea deplasării lucrătorului în direcţia sursei de cădere în gol,


- poziţionarea şi suspendarea lucrătorului în timpul lucrului.
Dacă există în continuare pericolul căderii în gol datorită unor factori de risc ce nu
pot fi eliminaţi, mijlocul individual de protecţie se va completa obligatoriu cu
echipament individual de protecţie pentru oprirea căderii în gol.
Indiferent de domeniul de activitate şi de tipul echipamentului individual de protecţie,
locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil), trebuie astfel ales încât zona de prindere a
lucrătorului de acesta să fie sub cota locului de ancorare pe toată perioada lucrului.
Frânghiiile de siguranţa (frânghii, cabluri, lanţuri) denumite şi mijloace de legătură
trebuie să aibă o lungime maxima desfăşurată de 2 m. Reglarea frânghiilor de
siguranţă se face astfel ca, după petrecerea peste elementul de construcţie (stâlp,
cheson, profil metalic), distanţa dintre bustul lucrătorului şi elementul de construcţie să
fie de maxim 0,5 m.
Dacă pe elementul de construcţie (fundaţie, zid, stâlp, cheson, profil metalic, etc.) pe
care se lucrează există un element fixat rigid, obligatoriu frânghia de siguranţă
(breteaua) va fi petrecută astfel ca ea să înconjoare stâlpul deasupra acestui element
fixat rigid. În lipsa unui element rigid pe stâlp (cheson, profil metalic) echipamentul
individual de protecţie se complectează cu a doua frânghie de siguranţă prinsă pe
frânghia de acces (ca suport de ancorare) prin intermediul unui opritor de cădere
alunecător.
Dacă configuraţia locului de muncă prezintă o zonă în care pericolul căderii în gol se
poate manifesta prin intrarea lucrătorului în această zonă, obligatoriu echipamentul
individual de protecţie se va completa cu sistem pentru limitarea deplasării.
Echipamentul individual de protecţie poate fi utilizat de către lucrător numai dacă se
poate realiza prinderea sa sigură de un loc de ancorare (fix sau mobil).

pg. 5 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

Dacă se realizează un loc de ancorare mobil, acesta trebuie să aibă asigurat un traseu
continuu, fără întreruperi, aceiaşi parametrii de rezistenţă pe toată lungimea lui şi să
asigure acelaşi grad de securitate faţă de zona de pericolul de accidentare prin cădere
în gol. Gradul de securitate trebuie asigurat pe tot traseul de acces şi de lucru.
Lucrul la înălţime pe o suprafaţă înclinată este permis numai dacă lucrătorul este dotat
cu echipament individual de protecţie compus din centura-scaun cu bretele pentru
umăr şi picioare, frânghie de acces, utilizată ca loc (suport) de ancorare mobil şi
coborâtor manual.
Echipamentul individual de protecţie ca sistem de oprire a căderii de la înălţime
trebuie să aibă centura propriu-zisă prevăzută cu bretele pentru umăr, picioare şi şezut.
Frânghia de siguranţa se prinde fie de centura propriu-zisă, fie de bretelele de umăr de
pe spatele lucrătorului şi de locul de ancorare prin intermediul unui opritor.
Mecanismul sistemului de oprire a căderii trebuie să acţioneze astfel ca lucrătorul să
nu cadă mai mult de 0,5 m. Dacă se lucrează cu un sistem de oprire a căderii, trebuie
obligatoriu asigurat un spaţiu de cădere sub cota locului de muncă de minim 1m, fără
proeminente, muchii sau alte obstacole.
Casca de protecţie se poartă obligatoriu în cazul lucrului la înălţime, indiferent de
domeniul de activitate, atât de către lucrători cât şi de către persoanele care
coordonează, controlează şi îndrumă procesul de muncă.
La locurile de muncă cu temperaturi scăzute, casca de protecţie se poartă peste un
căpişon călduros.
Casca de protecţie poate fi purtată numai dacă este în stare corespunzătoare atât calota
cât şi sistemul de amortizare şi de reglare a acestuia şi a curelelor de prindere.
Casca de protecţie se poartă folosind obligatoriu curelele de prindere.

pg. 6 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

Pentru lucrul la înăţime, purtarea centurii de siguranţă este obligatorie, dacă măsurile
integrate de asigurare şi de dotare a locurilor de muncă nu elimina pericolul căderii în
gol.
Lucrătorii trebuie să poarte centura de siguranţă de tipul şi în componenta specifică
fiecărui domeniu de activitate.
Centura de siguranţă trebuie folosită fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc
de protecţie prin suspendarea împotriva căderii în gol, fie ca mijloc de oprire a
accesului într-o zonă periculoasă.
Lucrătorii pot utiliza centurile de siguranţă şi accesoriile lor numai în cadrul
lucrătorilor pentru care au fost dotaţi cu acestea, iar la terminarea lucrului trebuie să le
predea conducătorului locului de muncă.
Înaintea începerii lucrului se verifică obligatoriu centura de siguranţă şi accesoriile
acesteia. Se examinează cu atenţie cusăturile, cordoanele părţilor metalice, frânghiile,
cârligele de siguranţă, niturile, etc.
Centurile de siguranţă şi frânghiile de legătură trebuiesc păstrate la loc uscat, fără
umezeală sau temperaturi excesive, respectând strict instrucţiunile producătorului.
Dacă centurile de siguranţă şi frânghiile au fost păstrate în magazii o perioadă mai
mare de 1 an, pot fi utilizate numai dacă se supun la încercări dinamice conform
instrucţiunilor producătorului.
SE INTERZICE:
- utilizarea schelei-nacelă, defectă;
- utilizarea echipamentelor individuale de protecţie care nu sunt
omologate, standardizate şi certificate din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în
muncă a lucrătorilor,
- înlocuirea de către utilizatori a componentelor, accesoriilor sau a
pieselor metalice ale echipamentului individual de protecţie, defecte, precum şi
pg. 7 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

repararea acestora. Aceste operaţii pot fi efectuate exclusiv de către producătorii


autorizaţi ai echipamentului.
- utilizarea echipamentului individual de protecţie pentru lucrul la
înălţime care nu este însoţit de instrucţiuni de utilizare, certificat de calitate, declaraţie
de conformitate, certificat de verificare tehnică a calităţilor de protecţie şi/sau de
siguranţă (după caz),
- folosirea căştii de protecţie dacă aceasta prezintă fisuri ale calotei,
spărturi, defecţiuni ale sistemului de amortizare, etc. Casca defectă se scoate imediat
din uz;
- utilizarea de centuri de siguranţă neverificate periodic, din punct de
vedere al siguranţei în muncă,
- folosirea centurii de siguranţă pentru alte funcţii de protecţie decât
cele pentru care a fost proiectată,
Este interzisa utilizarea centurilor de siguranţă care:
- prezintă rupturi, pete, destrămări, nituri lipsă sau slăbite, catarame
defecte, răscoacerea pielii, ruginirea pieselor metalice, rosaturi, etc.,
- au fost odată solicitate dinamic (suspendarea corpului lucrătorului
căzut de la înălţime),
- au fost scurtate prin coasere (bucle).
Echipamentul individual de protecţie va fi întreţinut obligatoriu prin grija
angajatorului, în condiţii perfecte de utilizare, prin păstrare, curăţare, denocivizare şi
reparare corespunzătoare.
Lucrătorii sunt obligaţi să folosească echipamentul individual de protecţie pe toată
perioada lucrului, în timpul accesului la şi de la locul de muncă şi să-l păstreze în
condiţii bune de utilizare.

pg. 8 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

Conform Cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către


lucrători a echipamentului individual de protecţie la locul de muncă, anexele 1-3,
aprobate prin HG nr. 1048/09.08.2006, lucrătorii care desfăşoară activităţi la înălţime
vor fi doţi obligatoriu cu următorul echipament individual de protecţie:
- cască de protecţie;
- încălţăminte de securitate, cu inserţie antiperforaţie, cu talpă care
împiedică alunecarea, dupa caz;
- îmbrăcăminte pentru lucru”de securitate” din 2 piese
- îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor (ploaie, frig), după caz;
- echipament de prevenire a căderilor de la înălţime (echipament complet cu
toate accesoriile necesare), sau după caz centură de securitate şi frânghie de securitate.
Lucrul la înălţime este permis numai dacă locul de muncă a fost amenajat şi dotat din
punct de vedere tehnic şi organizatoric astfel încât să prevină căderea de la înălţime a
lucrătorilor.
Dacă tehnologiile şi lucrările au caracter de unicat, proiectul tehnic de amenajare a
lucrului la înălţime va fi obligatoriu aprobat de către organele abilitate în domeniul
securităţii muncii.
Accesul la şi de la locurile muncă amplasate la înălţime se vor asigura obligatoriu
împotriva căderii în gol a lucrătorilor.
La organizarea locului de muncă amplasat la înălţime sau la mica înălţime trebuiesc
respectate şi aplicate şi prevederile şi reglementările de securitate a muncii în vigoare,
referitoare la posibilele pericole de accidentare specifice activităţilor depuse în locul de
muncă respectiv, altele decât pericolul căderii lucrătorilor în gol.
Desfăşurarea lucrului la înălţime este permisă numai sub supraveghere. Persoana
desemnată să supravegheze este de regulă conducătorul locului de muncă respectiv
coordonatorul de securitate şi sănătatea în muncă din şantier. Aceştia au obligaţia ca
pg. 9 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

înaintea începerii lucrului să verifice dacă au fost asigurate toate măsurile de securitate
necesare pentru prevenirea accidentării lucrătorilor, în cazul unei căderi de la înălţime.
Locurile de muncă amplasate la înălţime şi căile de acces la şi de la aceste locuri de
muncă trebuiesc marcate şi semnalizate atât ziua cât şi noaptea, respectându-se
reglementarile în vigoare.
Din zona de siguranţă se vor evacua obligatoriu sau proteja echipamentele tehnice de
muncă, care pot fi afectate de eventualele căderi de obiecte de la înălţime.
Pentru efectuarea operaţiilor de manipulare, transport, depozitare, în condiţiile lucrului
la înălţime, se respectă următoarele prevederi:
- scule şi unelte de mână:
- este interzisa aruncarea de pe sol la poziţia de lucru sau de la poziţia de lucru la
sol a acestora;
- se utilizeză saci de pânză pentru scule sau alte containere izolate, care se trag
cu funii de ajutor la locul de munca situat la inaltime;
- uneltele de mână se păstrează în genţi rezistente şi fixate corespunzător şi
asigurate împotriva căderii;
- în timpul lucrului cu unelte de mână, la operaţiile la care se pot produce
scântei, aşchii metalice, etc., lucrătorii vor purta obligatoriu ochelari de protecţie, iar
zona de lucru va fi protejată cu paravane de protecţie mobile;
- la uneltele şi sculele care prin forma lor devin periculoase în timpul
transportului (foarfeci, cuţite, etc.) se vor acoperi părţile tăioase, cu teci, genţi, etc.
- la sol, uneltele de mână se vor păstra după caz în dulapuri, rastele sau pe
suporturi speciale, în apropierea locului de muncă, cu partea de prindere spre exterior,
pentru a exclude contactul cu părţile ascuţite sau tăioase,
- sculele şi uneltele de mână din şantier se controlează periodic, iar cele defecte se
repară sau se înlocuiesc imediat.
pg. 10 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

- la punctul de lucru:
- sculele mărunte se vor păstra în genţi, saci sau truse de scule, prinse la centură
sau la umăr;
- sculele mari nu se depozitează la punctul de lucru, ci se ridică cu funia de
ajutor, doar la nevoie şi se coboară imediat după utilizare;
- menghinele şi nicovalele se vor fixa pe bancul de lucru astfel încât lucrătorii
care le utilizează să aibă o poziţie corectă, normală, neobositoare;
- menghinele trebuie să aibă fălcile paralele, să se asigure continuitatea şurubului
spiral şi piesele să fie bine strânse în toate poziţiile de fixare;
- dacă se utilizează dălţi sau pene ţinute de ajutori, la baterea cu barosul se vor
utiliza obligatoriu cleşti cu lungimea de minim 0,7 m;
- capetele răngilor şi dornurilor nu trebuie să fie tocite;
SE INTERZICE:
- executarea de lucrări cu scule şi unelte mecanizate, de pe scări rezemate.
- Dacă în timpul lucrului se produc modificări ale condiţiilor iniţiale de muncă,
conducătorul locului de muncă este obligat să oprească lucrul şi să efectueze un nou
instructaj de lucru şi de protecţia muncii, corespunzător noilor condiţii.
SE INTERZICE:
- Accesul persoanelor străine la locul de manipulare a materialelor.
Grinzile şi planurile înclinate precum şi podeţele utilizate la manipularea
materialelor trebuie să fie rezistente, astfel încât arcuirea lor sub sarcina manipulată să
nu fie vizibilă.
Grinzile, planurile înclinate, podeţele, etc. vor fi prevăzute obligatoriu cu
dispozitive de prindere şi fixare sigură, fiind interzisă orice deplasare a lor în timpul
lucrului.

pg. 11 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

Podinele de lucru (podinele auxiliare) vor fi confecţionate din material lemnos din
calitatea prevăzută în proiect. Pentru podinele metalice se vor utiliza obligatoriu tabla
expandată sau nervurată.
Pot fi utilizate numai podinele auxiliare care, aşezate pe sol, pe calupuri din lemn,
au fost supuse anterior unei încercări statice, faţă de încărcătura preconizată.
Podinele din lemn vor avea suprafaţa continuă. Rosturile între panouri sau dulapii
podinei nu trebuie să fie mai mari de 10 mm. Pe suprafaţa podinelor în pantă sau în
curbă se vor fixa şipci împotriva alunecării, la distanţe de 300-400 mm.
Aşezarea podinei pe reazeme trebuie făcută astfel încât să fie exclusă posibilitatea
deplasării sau alunecării ei.
SE INTERZICE:
- aşezarea podinei în consolă.
Urcarea şi coborârea de pe podinele de lucru este permisă numai prin rampe şi
scări de acces executate conform prescripţiilor tehnice.
Deplasarea pe podine de lucru se face lent, fără a se alerga şi a se produce
balansuri sau şocuri.
Rampele de acces trebuiesc fixate pe reazeme special prevăzute pentru a se evita
deplasările longitudinale şi transversale.
Dacă rampele de acces trec peste goluri, acestea vor avea obligatoriu balustrade
solide, bine fixate pe podină, pe ambele părţi ale rampei.
Rampele de acces trebuiesc întreţinute şi curăţate în permanenţă.
-SE INTERZICE:
- blocarea lor cu materialele de construcţii sau alte obiecte.
Scările rezemate trebuie să fie rezistente şi uşoare. Pentru cele executate din lemn
se va utiliza lemn uscat, cu fibre drepte şi fără defecte.

pg. 12 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

Lungimea totală a scării trebuie stabilită astfel încât să dea posibiliatea lucrătorului
să lucreze stând pe o treaptă care se afla la o distanţă de cel puţin 1 m de la capătul
superior al scării.
Picioarele scărilor trebuiesc bine fixate, pentru a se evita alunecarea scărilor şi
căderea lucrătorului.
Dacă condiţiile de lucru permit fixarea scării sus, atunci se fixează cârlige la
capetele superioare ale ramelor longitudinale.
Pentru ca scara să alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuiesc
dotate, după caz, cu saboţi metalici cu capete ascuţite sau cu saboţi de cauciuc.
Scările duble, care se desfac, trebuiesc dotate cu dispozitive cu lanţ care să nu
permită desfacerea lor accidentală, în timpul lucrului.
Dacă se lucrează la o înălţime mai mare de 2 m, în locurile de circulaţie intensă
sau pardoseli alunecoase, la baza scării trebuie să stea un lucrător care va asigura
stabilitatea scării. La sol se va sigura o zonă de protecţie, avertizată vizibil, pe o
suprafaţă stabilită în funcţie de înălţimea maximă la care se lucrează.
SE INTERZICE:
- accesul persoanelor străine în această zonă.
Pentru lucrul la înălţime pot fi utilizate instalaţii, dispozitive şi scule, cu condiţia
alegerii acestora de către conducătorul locului de muncă corespunzător fiecărei faze
tehnologice sau fiecărei operaţii specifice efectuate şi a adaptării acestorala condiţiile
concrete ale locului de muncă respectiv. Conducătorul locului de muncă este obligat să
verifice zilnic integritatea şi starea de funcţionare a instalaţiilor, dispozitivelor şi
sculelor folosite pentru lucrul la înălţime precum şi modul de asigurare practică a
lucrătorilor pentru a nu cădea în gol.
Pentru orice defecţiune sau lipsă constatată, se opreşte obligatoriu lucrul şi accesul
lucrătorilor până la remedierea celor constatate.
pg. 13 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

Lucrătorii trebuiesc instruiţi şi verificaţi cu privire la modul de utilizare a instalaţiilor,


dispozitivelor şi sculelor în condiţiile lucrului la înălţime.
Utilizarea cârligelor pentru urcarea pe stâlpi de lemn sau de beton este permisă numai
dacă deschiderea (mărimea) cârligelor corespunde cu diametrul exterior al stâlpului.
- La urcarea-coborârea pe stâlpi de lemn cu cârlige, trebuiesc evitate zonele cu
aşchii desprinse, putrede, conducătoarele de legare la pământ, cablurile, etc.
- Utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborârea pe stâlpi este permisă numai dacă
acestea sunt autorizate, omologate şi certificate din punct de vedere al protecţiei
muncii.
- Conducătorul locului de muncă este obligat să asigure tipo-dimensiunile necesare
pentru cârlige în funcţie de dimensiunile stâlpilor pe care se va lucra. Acesta este
obligat să efectueze după utilizare controlul integrităţii cârligelor şi a dimensiunilor lor
prin comparare cu un şablon etalon.
- SE INTERZICE:
- mărirea sau micşorarea diametrului deschiderii cârligelor de către utilizatori,
- utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborârea pe stâlpi de lemn dacă acestea nu
au ghearele de prindere ascuţite corespunzător unei fixări sigure pe stâlp,
- utilizarea cârligelor pentru urcare-coborârea pe stâlpi din beton centrifugat dacă
manşoanele de cauciuc sunt uzate, rupte sau subdimensionate,
- utilizarea cârligelor de urcare-coborâre pe stâlpi de lemn sau de beton dacă
curelele de prindere sunt rupte, uscate (îmbătrânite)sau înădite,
- utilizarea cârligelor pentru urcarea-coborârea pe stâlpi de lemn sau beton, dacă
tălpile metalice ale acestora sunt deformate, prezintă fisuri sau rupturi,
- urcarea cu cârlige pe stâlpi de beton dacă suprafaţa acestora este pătată cu
grăsimi, prezintă zone umede, este încărcată cu praf aderent sau este acoperită cu
gheaţă,
pg. 14 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

- orice reparaţie necesară cârligelor de către lucrători. Repararea este permisă


numai de către producătorul cârligelor.
Utilizarea scărilor din lemn este permisă la o sarcină maximă de 1,5 kN şi numai de
către un singur lucrător. Lungimea maximă a unei scări din lemn cu trepte late nu
trebuie să depăşească 5 m, dacă este folosită ca suport al locului de muncă pentru
lucrător.
Lungimea scării trebuie să permită lucrul de pe o treaptă aflată la o distanţă
minimă de 1 m faţă de capătul superior al scării.
Conducătorul locului de muncă este obligat să verifice integritatea scării înaintea
fiecărei utilizări (montări). Sistemul de îmbinare trebuie să fie sigur şi rigid.
Trecerea de pe scara extensibilă pe platformă (consola) locului de muncă este
permisă numai după ce lucrătorul a trecut cel de-al doilea cordon al centurii de
siguranţă pe după stâlp, deasupra platformei.
Scările pe pneuri pot fi utilizate numai cu respectarea strictă a instrucţiunilor
producătorului. Înainte de ridicare, scările mecanice pe pneuri, trebuiesc verificate şi
cărate pe un teren plan, compact.
Lucrătorii care folosesc scările trebuie să poarte încălţăminte corespunzătoare
pentru evitarea alunecării.
SE INTERZICE:
- lucrul de pe primele două trepte superioare ale scărilor simple sau duble,
- utilizarea scărilor prelungite prin legare provizorie,
- utilizarea scărilor care au trepte lipsă sau sunt reparate provizoriu,
- executarea de lucrări de pe scările extensibile. Aceste scări pot fi folosite numai
la urcarea-coborârea de pe stâlpi, chesoane, profile metalice.
- urcarea pe scara extensibilă a mai mult de un lucrător pentru accesul la şi de la
locul de muncă,
pg. 15 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

- repararea scărilor extensibile de către utilizatori. Repararea poate fi executată


de către producător.
- utilizarea scărilor mecanice pe pneuri la înălţimea maximă, dacă vârful scării
nu este rezemat (sprijinit),
- deplasarea scărilor pe pneuri atunci când pe ele se află lucrători,
- întinderea de conductoare sau ridicarea de greutăţi cu ajutorul scărilor.
În timpul lucrului la înălţime pe stâlpi, chesoane, profile metalice, se vor repecta
obligatoriu urmatoarele:
- în toate cazurile, lucrătorul trebuie asigurat, bine rezemat pe cârlige, zăbrele,
platformă, scara sau scăunel suspendat,
- pe tot timpul lucrului, cordonul centurii de siguranţă trebuie legat la un element
rigid component al stâlpului (chesonului, profilului metalic), deasupra punctului de
lucru, în aşa fel încât să nu fie stânjenite mişcările lucrătorului,
- se va evita lucrul în poziţii etajate a doi sau mai mulţi lucrători pe acelaşi stâlp
(cheson, profil metalic),
- se interzice executarea oricarei lucrări la fundaţia stâlpilor in acelasi timp in
care se executa lucrari la inaltime, pe stilp,
- lucrătorii, inclusiv manevranţii autoutilajelor şi organele de control vor fi
echipaţi tot timpul lucrului şi cu casca de protecţie.
Urcarea pe stâlpi, indiferent de materialul din care sunt construiţi este permisă
numai după verificarea prealabilă a acestora la bază şi pe tot parcursul urcării,
respectându-se prevederile din fişa tehnologică a lucrării.
Pentru urcarea şi lucrul la înălţime pot fi folosite numai următoarele mijloace
omologate şi certificate de securitate:
- scări din lemn sau metalice, simple, duble sau extensibile,
- cârlige pentru urcarea pe stâlpi de lemn sau de beton,
pg. 16 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

- utilaje speciale (autoscări mecanice, platforme telescopice hidromecanice,


autotelescoape cu cos, platforme ridicatoare cu braţe articulate, etc.),
- construcţii definitive ale stâlpilor, adecvate operaţiilor de urcare şi lucrului la
înălţime,
- dispozitive de lucru la înălţime (platforme, scări, dispozitive pentru schimbarea
elementelor din lanţurile de izolare, cărucior, păşitor, etc.).
La locul de muncă aflat la înălţime, este permis a se ridica numai materialele şi
sculele strict necesare.
Sculele necesare executării diferitelor operaţii vor fi păstrate obligatoriu în
buzunare speciale sau teci prinse de centura de siguranţă.
Sculele şi materialele vor fi urcate şi coborâte pe măsura necesităţilor, utilizând
funie de ajutor.
SE INTERZICE:
- aruncarea acestora de la sol la poziţia de lucru sau invers,
- aşezarea chiar temporară a sculelor, dispozitivelor sau a materialelor nefixate
pe elementele stâlpilor liniilor electrice aeriene.
Dotările şi amenajările locului de muncă/postului de lucru amplasat la înălţime se
realizează obligatoriu după un proiect tehnic aprobat de către angajator.
Grinzile şi planurile înclinate trebuie să aibă o pantă maximă de 20%. Lăţimea
minimă a planelor înclinate şi a podeţelor este de 1 m pentru circulaţia într-un sens.
Planele înclinate şi podeţele utilizate la înălţimi de peste 0,7 m, faţă de sol sau de o
bază de referinţă artificială, vor fi prevăzute cu balustrade înalte de 1 m, cu legături
intermediare şi cu borduri laterale (balustrade de protecţie) de 10-15 cm.
Dacă transportul materialelor se face manual, fără mijloace ajutătoare, planele
înclinate se vor prevedea obligatoriu cu şipci transversale fixate la distanţe de 20-40
cm.
pg. 17 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

Platforma de lucru va fi prevăzută obligatoriu cu balustrade de protecţie pe cele


trei laturi exterioare, formate din minim două elemente paralele, dintre care primul
montat la 1 m de suprafaţa platformei, prinse de bare verticale prevăzute la distanţe
maxime de 1,5 m. Barele verticale şi bordurile (scânduri de 10-15 cm lăţime) se
montează la nivelul suprafeţei platformei, în suporţi speciali prevăzuţi în acest scop.
Balustrada (elemenţii orizontali şi barele verticale) trebuie să reziste la o forţă
orizontală de 80 daN aplicată la jumătatea distanţei dintre două bare verticale sau la o
forţă dinamică de 50 daN aplicată în acelaşi punct fără ca săgeata să depăşească
30mm.
SE INTERZICE:
- înclinarea scărilor (altele decât cele fixate) peste 60 grade. Între 60-80 grade
înclinare, trebuie folosite scări fixe, cu balustrade, iar peste 80 grade înclinare, scările
fixe trebuie prevăzute cu apărători tip colivie şi cu întreruperi pentru odihna la maxim
4 m.
Atât la scările din lemn fixe, cât şi la cele portative, treptele trebuiesc încastrate în
ramele longitudinale şi dotate cu prag de minim 2 cm.
Rampele de urcare trebuiesc montate cu o înclinare de cel mult 1:3, iar la fiecare
30-40 cm, trebuiesc bătute şipci transversale cu o secţiune de 4x6 cm 2, pe toată lăţimea
rampei.
Rampele de acces pentru executarea lucrărilor pe acoperişuri, luminatoare, etc.
trebuie să aibă o lăţime de minim 0,6 m. Se asigură obligatoriu măsuri speciale
împotriva alunecării.
Scările rezemate pe perete trebuie să aibă lăţimea treptei inferioare de cel puţin 50
cm, pentru realizarea unei bune stabilităţi.
Platformele trebuie să se realizeze astfel încât să permită accesul, lipsit de pericole,
la toate subansamblele situate la nivelul respectiv.
pg. 18 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

Podinele trebuiesc dimensionate la sarcina maximă dată de greutatea lucrătorilor


care lucrează pe ele şi a materialelor ce se folosesc în timpul lucrului.
Rampele de acces pentru circulaţia lucrătorilor trebuiesc confecţionate numai din
panouri bine legate între ele, cu o lăţime de cel puţin 1 m, dacă se circulă într-un singur
sens şi de cel puţin 1,5 m dacă se circulă în ambele sensuri.
Grosimea dulapilor din care se confecţionează podina trebuie să fie de cel puţin 6
cm, iar în cazul în care se transportă materialele grele, grosimea va fi cea rezultată prin
calcul.
Locurile de primire a materialelor necesare desfăşurării activităţii vor fi amenajate
conform proiectului tehnic, elaborat în funcţie de configuraţia locului de amplasare şi
de necesarul de materiale.
Sculele şi uneltele de mână utilizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
generale pentru a fi permisă folosirea lor:
- să fie confecţionate din materiale corespunzătoare operaţiilor ce se execută,
- să fie în perfectă stare tehnică şi să corespundă caracterului lucrărilor care se
execută,
- să fie verificate zilnic, la începutul lucrului şi periodic în funcţie de frecvenţa
utilizării. Sculele şi uneltele care nu mai corespund condiţiilor normale de lucru se vor
înlocui imediat.
- cozile şi mânerele uneltelor de mână vor fi netede, bine fixate şi vor avea
dimensiuni care să permită prinderea lor sigură şi comodă,
- cozile şi mânerele din lemn trebuie sa nu prezinte crăpături şi aşchii desprinse,
- sculele trebuie sa fie bine fixate în mâner,
SE INTERZICE:
- utilizarea sculelor şi uneltelor defecte,
- utilizarea sculelor dacă nu au mâner sau acesta este spart, ciobit, etc.,
pg. 19 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

- utilizarea aceluiaşi mâner la mai multe scule, dacă trusa nu a fost confecţionată
tocmai pentru a se putea utiliza acelaşi mâner detaşabil, la mai multe scule, de acelaşi
tip, dar dimensiuni diferite.
SE INTERZICE:
- utilizarea de unelte de mână improvizate,
- utilizarea de unelte de mână cu suprafeţe de percuţie deformate, înflorite,
ştirbite,
- utilizarea ciocanelor de orice greutate, neprevăzute cu până de fixare, care să
aibă lungimea cât 1/3 din înălţimea orificiului ciocanului.
Utilizarea sculelor şi uneltelor de tăiat se va face cu respectarea următoarelor
reguli:
- zilnic, înaintea începerii lucrului se va verifica dacă sunt bine ascuţite şi dacă
au profilul corect în raport cu operaţiunea de executat,
- pentru tăierea metalelor, sculele utilizate trebuie să îndeplinească obligatoriu
următoarele condiţii:
- să nu fie degradate, cu crăpături sau ruginite,
- muchiile laterale să nu prezinte margini tăioase, în locurile unde se strâng
cu mâna,
- la foarcele de tăiat tablă, lamele se vor strânge astfel încât să preseze una
pe alta, fără joc în axul de fixare,
- capul dălţilor, unde lucrătorul loveşte cu ciocanul trebuie să fie neted şi să
nu aibă fixuri şi oblicităţi, iar lungimea lor să fie de minim 150 mm,
- dacă se foloseşte ferăstrăul pentru tăiat metale, de regulă, pentru a se împiedica
alunecarea, se pileşte înainte o adâncitură, cu o pilă triunghiulară, în piesa care
urmează să se taie,
SE INTERZICE:
pg. 20 Intocmit,
Safety Management System
MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1

Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București


Tel: 021 319 32 58; 021 319 32 53; Fax: 021 319 32 54
E-mail: secretariat@adp-sector1.ro

- utilizarea pânzelor de ferăstrău sau joagăr dacă au trei dinţi lipsă pe metru sau
doi dinţi alăturaţi.

pg. 21 Intocmit,
Safety Management System