Sunteți pe pagina 1din 4

Numele Popa

Prenumele Tudor

Grupa 1807

Data 23.04.2020

Test-grilă

Răspunderea civilă

3, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 20, 28

3. Posesorul unui izvor de pericol sporit răspunde pentru prejudiciul cauzat

a) doar în cazul în care nu a demonstrată lipsa vinovăţiei;

b) doar dacă a fost demonstrată vinovăţia acestuia;

c) dacă nu a demonstrat că prejudiciul se datorează forţei majore sau intenţiei părţii


vătămate.

C- - Deoarece conform aricolului 2013 alin (1) CC al RM persoanele a căror


activitate este legată de un izvor de pericol sporit pentru lumea înconjurătoare
(exploatarea vehiculelor, a instalaţiilor, mecanismelor, folosirea energiei electrice, a
substanţelor explozibile, efectuarea lucrărilor de construcţii etc.) au obligaţia să
repare prejudiciul cauzat de izvorul de pericol sporit dacă nu demonstrează că
prejudiciul se datorează unui eveniment prevăzut la art. 2012 (cu excepţia cazurilor în
care prejudiciul a survenit ca urmare a exploatării navelor aeriene) sau din intenţia
persoanei vătămate.

5. O persoană răspunde pentru prejudiciul cauzat chiar şi în lipsa vinovăţiei:

a) în toate cazurile;

b) doar în cazurile prevăzute de lege;

c) în toate cazurile, cu excepţia cazurilor în care prejudiciul se datorează forţei majore.

B- Deoarece conform aricolului 1998 alin (2) CC al RM Prejudiciul cauzat prin


fapte licite sau fără vinovăţie se repară numai în cazurile expres prevăzute de lege.

7. Poate fi obligată o altă persoană decât autorul să repare prejudiciul:


a) nu;

b) doar în cazurile expres prevăzute de lege;

c) da, în cazul în care nu este interzis de lege.

B- Deoarece conform aricolului 1998 alin (3) CC al RM O altă persoană decît


autorul prejudiciului este obligată să repare prejudiciul numai în cazurile expres
prevăzute de lege.

8. Prejudiciul cauzat la rugămintea sau cu consimţământul persoanei vătămate:

a) se repară conform regulilor generale;

b) se repară, dacă fapta autorului vine în contradicţie cu normele de etică şi morală;

c) nu se repară.

C- Deoarece conform aricolului 1998 alin (4) CC al RM prejudiciul nu se repară


dacă a fost cauzat la rugămintea sau cu consimţămîntul persoanei vătămate, cu
condiția că persoana cunoștea sau trebuia să cunoască consecințele rugăminții sau ale
consimțămîntului, şi dacă fapta autorului nu contravine bunelor moravuri.

11. Comitentul răspunde pentru fapta prepusului:

a) în cazul în care prepusul a acţionat cu vinovăţie;

b) doar în cazul lipsei de diligentă în alegerea prepusului;

c) doar în cazul în care prepusul a respectat instrucţiunile comitentului.

A- Deoarece conform aricolului 2005 alin (1) CC al RM comitentul răspunde de


prejudiciul cauzat cu vinovăție, iar în cazurile expres prevăzute de lege, fără
vinovăție, de către administratorul, salariatul său sau o altă persoană subordonată
comitentului (prepus) în funcțiile care i s-au încredințat.

14. Pentru prejudiciul cauzat de un minor în vârstă de la 14 la 18 ani:

a) răspund solidar minorul şi părinţii sau curatorul acestuia;

b) răspunde minorul conform regulilor generale;


c) răspund părinţii sau curatorul şi subsidiar minorul.

B- deoarece conform prevederilor articolului 2009 alin(1) CC al RM minorul între 14


şi 18 ani răspunde personal pentru prejudiciul cauzat, potrivit regulilor generale.

16. Dacă prejudiciul a fost cauzat în comun de mai multe persoane:

a) acestea răspund solidar;

b) acestea răspund în dependenţă de gradul de vinovăţie;

c) acestea poartă răspundere pe cote-părţi egale.

A- deoarece conform articolului 2023 alin (1) CC al RM dacă prejudiciul a fost


cauzat în comun de mai mulți participanți, aceștia poartă răspundere solidară.

17. Persoana care a reparat prejudiciul cauzat de o altă persoană:

a) are drept de regres în cazul intenţiei sau culpei grave a autorului;

b) are drept de regres în cazurile prevăzute de lege sau contract;

c) are drept de regres împotriva autorului dacă legea sau contractul nu prevăd altceva.

C- deoarece conform articolului 2024 alin (1) CC al RM persoana care a reparat


prejudiciul cauzat de o altă persoană are dreptul la o acţiune de regres împotriva
acesteia în mărimea despăgubirii plătite persoanei vătămate dacă legea sau contractul
nu prevede altfel.

20. Prejudiciul moral poate fi reparat prin echivalent bănesc:

a) doar în cazul în care au fost încălcate drepturile personale nepatrimoniale;

b) în cazul în care au fost încălcate drepturile personal nepatrimoniale sau drepturile


patrimoniale;

c) în cazul în care au fost încălcate drepturile personale nepatrimoniale şi în alte cazuri


prevăzute de legislaţie.

C- deoarece conform articolului 2036 alin (1) CC al RM în cazul în care persoanei i


s-a cauzat un prejudiciu moral prin fapte ce atentează la drepturile ei personale
nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege, instanţa de judecată are
dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului prin plata de
despăgubiri.

28. Este răspunzător pentru prejudiciile cauzate de animale:

a) Proprietarul, persoana care se serveşte de animal în timpul serviciului sau persoana


care supraveghea animalul în baza unui contract ;
b) Cel care se serveşte de animal la momentul adresării în instanţa de judecată;
c) Cel care are paza materială a animalului la momentul producerii prejudiciului.
A-- deoarece conform articolului 2014 CC alin (1)-(2) al RM proprietarul unui
animal sau persoana care se serveşte de animal în timpul serviciului răspunde de
prejudiciul cauzat de acesta, fie că se afla în paza sa, fie că a scăpat de sub pază.
Obligaţia reparaţiei nu apare dacă prejudiciul a fost cauzat de un animal domestic
predestinat activităţii profesionale, de întreprinzător sau obţinerii de mijloace pentru
întreţinerea proprietarului, iar proprietarul animalului a asigurat grija cuvenită pentru
supravegherea animalului, sau dacă prejudiciul s-a produs chiar şi în cazul
manifestării unei asemenea griji.

Persoana care, în baza contractului încheiat cu posesorul animalului, şi-a asumat


obligaţia de a supraveghea animalul răspunde pentru prejudiciul cauzat de acesta
dacă nu demonstrează nevinovăţia sa.