Sunteți pe pagina 1din 8

Speţa 13 La data de 15.05.

2010 Ion a depus cerere de chemare în judecată către Elena,


solicitînd instanţei obligarea pîrîtei la plata sumei de 100 000 lei cu titlu de prejudiciu material şi
suma de 50 000 lei cu titlu de prejudiciu moral. Temeiul juridic invocat de reclamant este
promisiunea  de căsătorie pe care i-a făcut-o Elena (pîrîta) în urmă cu şase luni, promisiune pe
care o probează cu martori. Ion menţionează că, bazîndu-se pe această promisiune, a început
organizarea nunţii - a închiriat sala unui restaurant, a transmis invitaţii şi cadouri.

            În referinţa  prezentată instanţei de către avocatul pîrîtei   este invocată nulitatea
absolută a promisiunii de căsătorie ca şi temei juridic al acţiunii, susţinînd pe de o parte că nu
este reglementată nici în Codul familiei, nici în Codul civil, iar pe de altă parte că instituţia
căsătoriei nu poate să facă obiectul unui contract.

            1. Analizaţi apărarea pîrîtei – Elena;

              2. Sunt îndeplinite în speţă condiţiile răspunderii civile delictuale a pîrîtei?

              3. Soluţionaţi situaţia creată. Argumentaţi răspunsul.

Corolenco Sergiu Reclamant (Ion)

  Stimată instanță în calitate de reclamant cer ca să fie reparat prejudiciul moral cât și cel
material fiindcă Elena nu și-a respectat obligațiile asumate, care pot fi dovedite prin mărturiile
martorilor , după care conform Articolul 2036. Reparaţia prejudiciului moral
    (1) În cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral prin fapte ce atentează la
drepturile ei personale nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege, instanţa de
judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului prin plata de
despăgubiri și Articolul 19. Repararea prejudiciului
    (1) În condițiile legii, persoana lezată într-un drept al ei sau într-un interes recunoscut de lege
poate cere repararea integrală a prejudiciului patrimonial și nepatrimonial cauzat astfel.
    (2) Se consideră prejudiciu patrimonial cheltuielile pe care persoana lezată le-a suportat sau
urmează să le suporte la restabilirea dreptului sau interesului recunoscut de lege încălcat,
distrugerea sau deteriorarea bunurilor sale (daună reală), precum și profitul ratat ca urmare a
încălcării dreptului sau interesului recunoscut de lege (profit ratat), pârâtul este obligat să repare
prejudiciul cauzat. plus la aceasta conform Articolul 1998. Temeiul şi condiţiile generale ale
răspunderii delictuale, alin. (1) ea este obligată să repare prejudiciul din care reese că: Cel care
acţionează faţă de altul în mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial,
iar în cazurile prevăzute de lege, şi prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune

Sarcine pentru seminarul urmator

Soluționarea testelor grilă la tema Răspunderea civilă

Studentii vor soluționa testul grilă și speța ce urmează de la tema Răspunderea


civilă

Speţa 14. La data de 10.09.2007  A a plecat într-o deplasare de serviciu în altă localitate
pe o perioadă de 2 săptămîni.  A l-a rugat din timp pe B să aibă grijă de cîinele său de rasă pe
toată durata absenţei sale. B a fost de acord să aibă grijă de cîine şi pentru aceasta l-a luat să stea
la el în curte,  deoarece locuia la casă pe pămînt.

 La data de 15.09.2007 vecinul lui  B, C juca în curtea sa cu prietenii volei cu o minge
care îi aparţinea prietenului lui C, D, minge  al cărui cost  este de 200 Euro, fiind  procurată de la
campionatul mondial. În urma unei lovituri, mingea a căzut în ograda lui B. Pentru a-şi întoarce
mingea,  C a sărit gardul vecinului, unde a fost muşcat de cîinele de rasă a lui A. Tot atunci,
cîinele de rasă prin muşcăturile aplicate mingii a rupt-o în bucăţi. În consecinţă, C a fost internat
în spital.

După însănătoşire, C a formulat pretenţii faţă de B, solicitînd repararea prejudiciului


material şi moral  cauzat lui C de către cîinele de rasă, totodată solicitînd restituirea costului
mingii ce aparţinuse prietenului său D.

B, la rîndul său, a refuzat satisfacerea pretenţiilor pe motiv că animalul nu este al său, ci 
a proprietarului A, iar în ceea ce ţine de restituirea costului mingii, B a refuzat categoric, fiindcă
mingea este a altei persoane şi, respectiv, acea persoană ar putea înainta  careva pretenţii. C a
adresat o cerere de chemare în judecată împotriva lui B.

1. Stabiliţi persoanele care sunt în drept să formuleze pretenţii în situaţia descrisă mai
sus şi  persoanele  faţă de care aceste obiecţii ar putea fi înaintate . Cum va proceda instanţa?

2. Soluţionaţi situaţia. Argumentaţi răspunsul.

Articolul 2014. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale


    (1) Proprietarul unui animal sau persoana care se serveşte de animal în timpul serviciului
răspunde de prejudiciul cauzat de acesta, fie că se afla în paza sa, fie că a scăpat de sub pază.
Obligaţia reparaţiei nu apare dacă prejudiciul a fost cauzat de un animal domestic predestinat
activităţii profesionale, de întreprinzător sau obţinerii de mijloace pentru întreţinerea
proprietarului, iar proprietarul animalului a asigurat grija cuvenită pentru supravegherea
animalului, sau dacă prejudiciul s-a produs chiar şi în cazul manifestării unei asemenea griji.
    (2) Persoana care, în baza contractului încheiat cu posesorul animalului, şi-a asumat obligaţia
de a supraveghea animalul răspunde pentru prejudiciul cauzat de acesta dacă nu demonstrează
nevinovăţia sa.

Popa Tudor Părăt (B)


Stimată instanță în calitate de pârât, solicit ca să fiu exonerat de repararea
prejudiciului morol și material către reclamantul C, deoarece eu nu sunt vinovat pentru
crearea acestui prejudiciu din perspectiva, că C a pătruns în domiciiu ilegal, ceea ce duce la
încălcarea inviolabilitatea domiciliului. În baza Articolul 2014. Răspunderea pentru
prejudiciul cauzat de animale, alin. (2) Persoana care, în baza contractului încheiat cu posesorul
animalului, şi-a asumat obligaţia de a supraveghea animalul răspunde pentru prejudiciul cauzat
de acesta dacă nu demonstrează nevinovăţia sa, din care țin să menționez că nu sunt vinovat
pentru această faptă, fiindcă cainele a fost în curte, nu a fot într-un loc public și nu a fost pusă în
pericol viața persoanei, adică au fost luate toate măsurile pentru ca să nu fie cauzat un prejudiciu
terțiolor. Plus la aceasta nu admit restituirea sumei pentru mingea deteriorată, deoarece în primul
rând C nu este în drept să înainteze o astfel de acțiune, iar în al doilea rând nu eu sunt vinovatul
că mingea în cauză a ajuns în curtea mea.
În completul instanței de judecată formată din judecătorii Zagaican Florin și Corolenco Sergiu
Reieșind din circumstanțele prezentate,
Instanța a hotărât:

-admiterea acțiunii reclamantei Ana Bâtâcă cu privire la constatarea că notificarea de


rezoluțiune este abuzivă și nu a produs efecte juridice. Tot odată ea cere ramânerea contractului
în viguare și producerea efectelor acestuia, obligând pe SRL să continue construcția. În cele din
urmă instanța de judecată jotărăște să respingă acțiunile părătului SRL “Chisinau Residence” cu
privire la rezoluluțiunea contractului în baza clauze 3.2.2 din contract, dacă investitorul întârzie
plata unei rate mai mult de 30 de zile, SRL are dreptul la rezoluțiunea contractului, deoarece
conform 1072. Clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (1) Într-un contract
dintre un profesionist și un consumator, clauza care nu a fost negociată individual se consideră
abuzivă dacă este propusă de către profesionist și dezavantajează considerabil, contrar bunei-
credințe, consumatorul, prin faptl că aceasta își executa obligația conform contractului însă SRL
“Chisinau Residence” din declarațiile reclamantei nu exercita obligația sa corelativă de
construcție a apartamentului, motivând prin argument nejustificat că ,,are dificultăți financiare
provizorii “ceea ce instanța consideră ca fiind neântemeiat și nu este o cauză de evitare a
executării obligației contractuale.

- clauza 3.2.2 din contract, dacă investitorul întârzie plata unei rate mai mult de 30 de
zile, SRL are dreptul la rezoluțiunea contractului, invocată de SRL “Chisinau Residence” este
nulă conform Articolul 1076. Nulitatea de protecție (1) Clauza abuzivă este lovită de nulitate
absolută, deoarece conform alin. (2) nulitatea acestei clauze duce la avantajarea persoanei care
nu a propus aceasta clauză, adică a Anei. Tot odată se va considera neântemeiată acțiune
părâtului cu privire la plata sumei de 1.240 lei cu titlu de penalități pentru întârziere în plata
ratelor, deoarece conform Articolul 947. Dispoziţii generale cu privire la clauza penală alin. (6)
Nulitatea obligației atrage nulitatea clauzei penale. Nulitatea clauzei penale nu atrage nulitatea
obligației, din care reiese că SRL ,,Chisinau Residence” nu poate solicita plata penalităților de la
Ana Bâtâcă. Conform art. 1076 alin. (4) Dacă contractul poate fi, în mod rezonabil, menținut fără
clauza abuzivă, celelalte clauze rămîn valabile, prin urmare contractul continuă să producă efecte
juridice, iar SRL este obligat să ria condtrucția imobilului.
În baza celor expuse instanța a decis,
Hotărâre:

1. Admiterea acțiunii reclamante Ana Bâtâcă, și de a obliga pe SRL de a relua


construcția conform graficului.
2. Hotărârea poate fi atacată în termen de 30 de zile din momentul pronunțării.
Speţa 11. La 25 februarie 2016 Ion Nucă a încheiat cu Mădălina Ciobanu un contract de
vânzare-cumpărare prin care Ion îi vinde Mădălinei apartamentul nr. 52 din str. Bernardazzi 24,
Chișinău.  Prețul a fost achitat la biroul notarial al notarului public care a autentificat contractul. 
În aceeași zi Mădălina a primit cheile apartamentului și a depus cerere la Oficiul Cadastral
Teritorial pentru intabularea dreptului său de proprietate.  Deoarece a plătit taxa minimă,
intabularea urma să fie finalizată în termen de 28 de zile. 

În 2 martie 2016, în urma unei explozii în blocul locativ, apartamentul a fost distrus.  În
20 martie 2016 dreptul Mădălinei a fost intabulat în registrul bunurilor imobile, pe contract
aplicându-se parafa corespunzătoare. 

Mădălina a înaintat acțiune în judecată față de Ion Nucă prin care a cerut restituirea
prețului plătit.  Soluționați litigiul. Argumentați răspunsul.

Rolul reclamantei –Corolenco Sergiu


Stimată instanță în calitate de avocat a reclamantei Mădălina solicit ca să fie înapoiată
suma de bani care a fost achitată pentru imobil, din perspectiva că la momentul când sa produs
această explozie Ion Nucă se afla încă proprietrul apartamentului, acesta având obligația să îl
predea Mădalinei fără deteriorarea acestuia, pânăcând acesteia nu i se va transmite definitiv
dreptul de proprietate asupra bunului. Însă Ion Nucă nu și-a executat obligația de aceea el trebuie
să restitue banii fiindcă conform Articolul 2347. Imposibilitatea executării alin. (1) persoana care
grevează un drept este obligată să restitue suma echivalentă bunului care a fost transmisă de
persoana care beneficiază de acest drept dacă nu-și execută obligațiile de transmitere a bunului,
în cele din urmă are loc înbogățirea nejustificată. (1) În cazul în care executarea sarcinii este
imposibilă din cauze pentru care răspunde persoana grevată, persoana care ar beneficia imediat
din decăderea persoanei grevate direct cu sarcină are dreptul să ceară, conform dispozițiilor
legale referitoare la restituirea îmbogățirii nejustificate, restituirea bunurilor transmise, în limita
în care acestea trebuiau folosite pentru executarea sarcinii.
Onorată instanță! rolul pârâtului- Zagaican Florin

Țin să menționez că nu sunt de acord cu acțiunea invocată de către reclamanta Mădălina,


deoarece nu identific legătura cauză-efect dintre explozia blocului locativ cu încheierea noastră a
contractului de vânzare-cumpărare a apartementului din considerentul următor:

1. Contractul de vânzare-cumpărare prin care am vândut apartamentul nr. 52 din str.


Bernardazzi 24, Chișinău către Mădălina Ciobanu este perfect valabil, fapt confirmat prin
autentificarea notarială la notar public;

2. În aceeași zi Mădălina a primit cheile apartamentului deci este o dovadă că ea a


intrat în posesia bunului;

3. Conform art. 503 alin. (2) în cazul bunului predat în temeiul contractului de
vînzare-cumpărare ori antrepriză cu rezerva proprietății, al contractului de leasing ori al altui
contract translativ de proprietate în care trecerea proprietății este supusă unei condiții suspensive,
riscurile trec la dobînditor în momentul în care acesta preia posesia bunului, dacă legea sau
contractul nu prevede altfel.
Prin urmare, în această listă de argumente invocate, cer soluționarea justă a litigiului de
către instanța de judecată sigur că, în spiritul legii.
Mulțumesc de atenție părților la proces!

Soluția instanței de judecată-Burca Nicolae, Chitorag Ion


Hotărâre:
Excepțiile de la forța obligatorie a contractului
Instanța de judecată respinge cererea de chemare în instanța de judecată înaintată către
Ion Nucă, de către Mădălina Ciobanu în lipsa temeiului juridic deoarece conform art. 449 cod
civil al RM, înregistrarea în registrul bunurilor imobile produce efecte de la data, ora și minutul
depunerii, astfel cererea de înregistrare la Oficiul Cadastral Teritorial a fost depusă la 25
februarie, iar explozia s-a produs pe 2 martie, astfel la data exploziei apartamentul aparținea de
drept reclamantului.

Speța 7 X este proprietarul unui apartament din municipiul Chişinău şi a încheiat cu o


societate comercială Y un contract de vânzare-cumpărare a unor panouri solare cu obligaţia
acesteia de a le monta pe peretele exterior al apartamentului.  La numai trei zile după montare,  o
parte dintre panouri s-au desprins şi au căzut peste automobilul lui Z. Ultimul s-a adresat în
instanţa de judecată cu o acţiune faţă de X şi Y prin care a cerut repararea solidară a
prejudiciului. X a solicitat respingerea acţiunii pe motiv că nu a comis nici un fapt ilicit, iar
vinovat pentru prejudiciu este Y care nu a respectat tehnologia de montare a panourilor. Y, la
rândul său, a menţionat că panourile au fost montate în strictă conformitate cu normele şi
standardele în vigoare, iar căderea se datorează calităţii proaste a materialelor din care este
construit apartamentul.

Corolenco Sergiu-rolul pârât X


Stimată instanță în calitate de avocat, susțin că X nu este vinovat pentru
prejudiciul cauzat lui Z după care trebuie să răspundă Y deorece clientul meu nu a știut despre
viciile instalării acestor panouri solare și în realitate nici nua avea de unde să cunoască. Din
perspectiva aceasta Y era obligat să prezinte aceste vicii cumpărătorului cu privire la ceea că
există probabilitatea ca panourile să cadă din cauza calității proaste a materialului din care este
confecționat imobilul. Y la rândul să nu a comunicat această informație, deci X nu a putut să
cunoască că panourile vor cădea și că se va produce un prejudiciu terțului, din care deducem că
conform Articolul 20. Vinovăția alin. (1) Cc persoana răspunde doar pentru faptele care au fost
săvârșide de făptuitor cu vinovăție manifestată prin intenție și imprudență. În cele din urmă cer
ca X să nu repare prejudiciul deoarece în urma circumstanțelor nu se dovedește vinovăția
acestuia.
Tudor Popa-rolul pârât Z
Mult stimată instanță cer în calitate de avocat ca să fie reparat prejudiciul clientului meu
solidar,în baza Articolul 2044. Răspunderea solidară - Dacă pentru acelaşi prejudiciu sînt
răspunzătoare mai multe persoane, ele răspund solidar, deoarece el nu este parte la contract, el nu
cunoaște care sunt clauzele, obligațiile acestora și de aceea el nu cunoaște cine este vinovat pentu
prejudiciul cauzat de aceștia. În cele din urmă este nevoie de a proteja mai întâi interesele lui Z
fiindcă el este terța persoană prejudiciată în urma semnării a contractului dintre X și Y, el nu
poate să aștepte pâna instanța sau ei vor decide cine este vinovatul, din aceasta cauză se prezumă
că ambii sunt vinovați de aceea ei vor răsunde conform Articolul 2023. Răspunderea pentru
prejudiciul cauzat în comun (1) Dacă prejudiciul a fost cauzat în comun de mai mulți
participanți, aceștia poartă răspundere solidară, din care reese că ei trebuie să execute solidar
obligația de reparare a prejudiciului după care ei cu ajutorul instanței vor identifica cine este
vinovatul după care vor răspunde conform Articolul 2023. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat
în comun (3) În cazul acțiunii în regres, partea fiecărui participant din obligația solidară este
proporțională contribuției sale la săvîrșirea faptei ilicite dacă aceasta poate fi determinată.

Onorată instanță! rolul reclamant ) Zagaican Florin

Referitor la acțiunea înaintată de către reclamantul Z, consider că nu sunt obligat de a


răspunde pentru daunele cauzate în urma desprinderii a panourilor solare de pe peretele exterior
al apartamentului și care au căzut peste automobilul lui, deoarece vin cu următoarea listă de
argumente prin care solicit respingerea acțiunii de a fi obligat la repararea prejudiciului:

1. consider că lucrările s-au efectuat corespunzător precum și faptul că panourile au


fost montate în strictă conformitate cu normele şi standardele în vigoare, deținem și licență de
întreprinzător, ne bucurăm de asemenea și de o reputație ireproșabilă pe parcursul activității
noastre de efectuare a lucrărilor;

2. conform art. 1354 alin. (1) antreprenorul trebuie să transmită clientului lucrarea
liberă de orice viciu material sau juridic. Deci, la momentul predării efectuării lucrărilor de
instalare a panourilor solare, clientul nu a avut obiecții cu privire la lucrările efectuate, de aici
concluzionăm că a fost executat corespunzător; de asemenea conform art. 1363 alin. (2)
recepţionarea este o declaraţie prin care clientul acceptă lucrarea, cu sau fără rezerve.

În această ordine de idei, reiterez ideea că nu identific vinovăția mea, și cer de la instanță
sa fiu exonerat de la repararea prejudiciului lui Z.

Soluția instanței de judecată -Burca Nicolae, Chitorag Ion


Hotărâre:
Articolul 2016. Răspunderea în cazul căderii sau scurgerii din construcție
    (1) Dacă prejudiciul s-a produs prin faptul că din construcție a căzut ori a curs ceva, răspunde
persoana care are construcția în posesie. Această regulă nu se aplică în cazul în care prejudiciul
s-a produs din cauza unui eveniment prevăzut la art. 2012 ori din vina celui prejudiciat.
    (2) Pînă la proba contrară, se prezumă că construcția este în posesia proprietarului său.
Principiul bunei credințe, trebuie să se informeze reciproc, despre viciile,
Instanța admite cererea de chemare în instanța de judecată înaintată de Z doar în privința
lui X proprietarul apartamentului, deoarece Y și-a onorat obligațiile contractuale față de X în
privința instalării panourilor în conformitate cu normele și standardele în vigoare, astfel căderea
se datorează calității proaste a materialelor din care este construit apartamentul astfel în
conformitate cu art. 2015 alin.1 cod civil al RM,proprietarul este obligat să repare prejudiciul
cauzat prin surparea construcției din cauza viciului de construcție constatat, și în consecință
proprietarul v-a repara prejudiciul cauzat față de Z.

Speţa 4. La 4 februarie 2014 Ana Bâtcă a încheiat cu SRL “Chisinau Residence” un
contract privind investirea în construcţia imobilului prin care SRL s-a obligat să construiască şi
să transmită în proprietate Anei un apartament cu 3 camere cu suprafaţa de 120 m.p. la preţul de
80 000 euro.  Imobilul urma să fie dat în exploatare la 1 septembrie 2017.  Conform anexei la
contract, Ana urma să achite prețul în rate trimestriale egale până la 1 septembrie 2017. 

Vizitând șantierul la 10 martie 2015 Ana a observat că lucrările s-au stopat. 


Administrația SRL a spus că are dificultăți financiare provizorii.  La 1 aprilie 2015 Ana a
declarat administrației SRL că nu va plăti niciun ban până când lucrările nu vor începe și nu vor
reveni în grafic.  La 15 mai 2015 SRL a transmis Anei o notificare de rezoluțiune a contractului,
menționând că, conform clauzei 3.2.2 din contract, dacă investitorul întârzie plata unei rate mai
mult de 30 de zile, SRL are dreptul la rezoluțiunea contractului.  SRL de asemenea a solicitat
plata sumei de 1.240 lei cu titlu de penalități pentru întârziere în plata ratelor. 

Ana s-a adresat cu acțiune în instanța de judecată cerând să se constate că notificarea de


rezoluțiune este abuzivă și nu a produs efecte juridice, contractul continuă să existe, iar SRL este
obligat să reia construcția conform graficului.  

1072 alin. (1) deoarece Ana Bâtcă a fost dezavantajată considerabil prin faptul că aceasta
își executa obligațiie conform contractului însă SRL nu exercita obligația sa corelativă de
construcție a apartamentului motivând prin argument nejustificat că ”are dificultăți financiare
provizorii”.

Soluționați litigiul. Argumentați răspunsul

Chitorag Ion- rolul reclamantei

Eu Ana Bâtcă în calitate de reclamant, cer onorată instanță să se constate că notificarea de


rezoluțiune este abuzivă și nu v-a produce efecte juridice asemenea am constatat că la 10 martie
2015 lucrările la șantier s-au stopat, conform art. 901 alin. 1 litera b Cc al RM am suspendat
executarea obligației corelative până debitorul își va onora obligațiile contractuale, astfel cer ca
SRL ”Chisinău Residence ” să-și execute obligațiile contractuale.
Burcă Nicolae-rolul pârâtului

Onorata instanta, In calitate de parat, cer rezolutiunea contractului, intrucat Ana nu a


respectat conditiile de achitare, care urma sa achite in rate trimestrial. Totodata, Ana a intarziat
cu 30 zile la plata in rate, astfel cer despagubiri in suma de 1240 lei, cu titlul de penalitate pentru
intarziere in plata ratelor.