Sunteți pe pagina 1din 16

CUPRINS

Sarcina
Introducere.........................................................................................................................................2
1.Analiza datelor
inițiale.....................................................................................................................3
2. Alegerea metodei de reparație .......................................................................................................7
3. Alсătuirea etinerarului
tehnologic...................................................................................................7
4. Elaborarea operațiilor
tehnologice..................................................................................................8
5. Normarea tehnică a operațiilor procesului
tehnologic.....................................................................9
6. Stabilirea cerințelor securității și sănătății în
muncă.....................................................................10
7. Determinarea indicatorilor de mecanizare al procesului
tehnologic.............................................12
8. Definivitatea setului de documente al procesului
tehnologic.......................................................13
Concluzii...........................................................................................................................................14
Bibliografie.......................................................................................................................................15
Anexe.................................................................................................................................................16

UTDT 527.1.3.1.799.ME
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
Elaborat Moisei I. Litera Coala Coli
Verificat Malanciuc A. Ermetizarea și prelurarea 1 20
anticorozivă a caroseriei
U.T.M F.I.M.I.T ITTA-161
autoturismului VAZ
Aprobat Ceban V.
INTRODUCERE

Tehnologia repărării prevede o serie de acțiuni ce sunt efectuate de către întreprinderile


specializate ce sunt destinate pentru menținerea echipamentului în condiții bune de funcționare și
și activarea lui pe o durată mare de timp fără a fi intervenite reparările acestuia. Pentru lucrările
de reparație a automobilelor sunt preconizare o serie de întreprinderi care vor efectua aceste
lucrări. Aici pot fi menționate cît uzinele ce produc sau întreprinderi aparte de la producător cît și
întreprinderi mici ce se ocupă cu repararea anumitor elemente constructive. Un factor important
sunt și metodele de organizare a reparațiilor, aceasta avînd la baza efectuarea lucrărilor tehnico-
organizatorice care vor asigura diviziunea muncii și coordonarea în spațiu a factorilor ce obțin
produsul finit. În sarcina mea este prezent procesul de ermetizare și prelucrare anticorozivă a
caroseriei , prin aceste lucrări se înțeleg toate remedierile ce trebuie efectuate de la introducerea
lor în exploatare ca noi  și pînă la casare, cu exceptia reparaților capitale.Reținerea din
exploatarea a unui automobil pentru efectuarea de reparații curente, nu se face periodic, asa cum
se face pentru lucrările de întreținere ci numai atunci cînd se iveste necesitatea acestor reparații.
Cu ocazia efectuării reparaților curente de remediere a defecțiunilor tehnice care provoacă
imobilizarea mijlocului de transport sau care îl fac inpropriu pentru trimiterea în cursa în condiții
de deplină siguranță a circulației,se vor depista și se vor remedia toate lipsurile sau defecțiunile
complementare constatate . În fucție de inportanța, accesibilitatea sau posibilitatile de
înlocuire  cu elemente noi sau recondiționate anterior , a pieselor ce determină necesitatea
lucrării reparațile pot fi :
 directe, în situația ca reparatia se face direct pe mijlocul de transport fără a fi necesară
demontarea agregatului din care face parte elementul defect ;
 de agregat, în situația cînd pentru reparație este necesară demontarea intregului agregat ce
prezintă defecțiunea.
 În cazul cînd un agregat prezintă un grad de uzură generală avansată la majoritatea pieselor sau
chiar numai la piesele principale , din punct de vedere tehnico-economic, se recomandă ca
reparația să se facă prin shimbarea agregatului defect cu altul nou sau reparat anterior, agregatul
defect a fi reparat general sau numai remediat la un atelier specializat. În aceste cazuri din punct
de vedere tehnic, înlocuirea agregatelor și lucrările complementare amintite, sunt considerate
reparații curente iar lucrările de reparație ale agregatelor defecte au caracter de raparație generală
pentru agregatul respectiv. La stablirea modului de reparații, precum și acelui mai eficace
procedeu de remediere a defecțiunilor se vor utiliza , pe cît posibil, standurile și aparatele de
diagnosticare.

Coala
UTDT 527.1.3.1.799.ME 2
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
1. Analiza datelor inițiale
Prin coroziune se înțelege fenomenul complex de distrugere a materialelor, datorită reacțiilor
chimice sau electrochimice cu diferite substanțe prezente în mediul înconjurător.

Atacul chimic direct este posibil la toate materialele folosite, în timp ce atacul electrochimic este
posibil numai la metale, deoarece numai ele posedă electroni liberi. Materialele sintetice nu
posedă această structură, ele fiind degradabile numai prin atac chimic. Sub acest aspect se
definește :

Coroziunea chimică caracterizată prin aceea că în timpul reacției dintre un material și mediul


coroziv nu apare un transport de sarcini electrice.

Coroziunea electrochimică caracterizată prin aceea că în timpul reacției cu mediul coroziv


apare un transport de sarcini electrice. Ca efect al coroziunii se pierd permanent din economia
mondială cantități importante de materiale. De exemplu, din producția mondială de oțel din
ultimii 50 de ani, aproximativ 20 miliarde de tone, se apreciază că circa 44% s-au pierdut
datorită coroziunii. Aceasta justifică pe deplin necesitatea luării de măsuri de protecție a
metalelor împotriva agenților corozivi și de aprofundare a studierii fenomenelor coroziunii.

Coroziunea chimică

Se poate produce din cauza afinității dintre metale si unele gaze uscate (O 2, SO2, HCl, H2, CO,
H2S etc.) sau lichide rău conducătoare de electricitate (alcooli, benzină, benzen) provocînd
modificări ale materialului care se manifestă prin :

 dizolvarea părților componente;


 dezagregarea materialului de către cristalele sărurilor care se formează în porii săi;
 spălarea componenților;

Intensitatea procesului de coroziune depinde de :

 natura materialului;
 natura mediului coroziv;
 concentrație ;
 presiune;
 temperatură ;
 durata de contact.

Coala
UTDT 527.1.3.1.799.ME 3
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
Dintre factorii externi, acțiunea cea mai dăunătoare asupra metalelor o are oxigenul. Suprafața
curată a metalelor expusă la aer se oxidează. Dacă pelicula de oxid formata prezintă proprietăți
protectoare (cum se întîmplă la aluminiu), viteza inițială de coroziune scade. Capacitatea de
protecție a peliculelor de oxid formate depinde de permeabilitatea lor pentru substanțele cu care
reacționează.

Coroziunea electrochimică

Pentru apariția coroziunii elctrochimice este necesar să existe un anod, un catod, un electrolit și
un conductor. Prin înlăturarea uneia dintre aceste condiții, coroziunea electrochimică nu se
produce. Deoarece în practică industrială, metalele și aliajele sunt heterogene se pot considera ca
fiind alcătuite din electrozi electrici scurtcircuitați prin însăși corpul metalului respectiv. Prin
introducerea metalului în apă sau într-un mediu cu proprietăți electrolitice, pe suprafața metalului
apar elemente galvanice în care impuritățile din metal funcționează că microcatozi, în timp ce
metalul functionînd ca anod se dizolvă. Exemple tipice de coroziune electrochimică se întîlnesc
în cazul oțelului expus coroziunii atmosferice (ruginirea fierului), precum și a coroziunii
provocate de curenții electrici de dispersie din sol, numiți și curenți vagabonzi. Foarte importantă
este viteza de coroziune “v” care se masoară în cantitatea de metal distrusă pe unitatea de
suprafață în unitatea de timp [g/m 2h]. Cunoașterea acestor indicii permite alegerea
corespunzătoare a materialului în funcție de natura mediului.

Metode de protecție anticorozivă a metalelor

Metodele de protecție anticorozivă  se împart în :

 Metode de prevenire a coroziunii.


 Utilizarea metalelor și aliajelor rezistente la coroziune.
 Metoda de acționare asupra mediului coroziv
 Metode de acoperire a suprafețelor metalice.

Metode de prevenire a coroziunii

Coroziunea poate fi prevenită prin:

 alegerea corectă a materialelor utilizate în constructia de mașini;


 evitarea punerii în contact a unui metal cu altul mai electronegativ decît el;
 prelucrarea îngrijită a suprafețelor metalice, deoarece adînciturile favorizează și
accelerează coroziunea;

Coala
UTDT 527.1.3.1.799.ME 4
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
Utilizarea metalelor și aliajelor rezistente la coroziune. Întrucat metalele și aliajele rezistente la
coroziune sunt rare și scumpe, în practică se utilizează metale și aliaje autoprotectoare, care în
timpul coroziunii inițiale se acoperă cu o peliculă pasivizată sau se utilizează oțeluri anticorozive
cu Ni, Cr.

Metoda de acționare asupra mediului coroziv

Uneori se poate acționa asupra mediului prin :

 modificarea ph-ului, adică reglarea lui la o valoare convenabilă pentru metalul protejat;
 îndepartarea gazelor (O2, CO2) care măresc viteza de coroziune;
 utilizarea inhibitorilor sau a pasivitorilor care micșorează sau reduc viteza de coroziune;
 protecția catodică (electroapararea) care constă în placarea suprafeței de protejat cu anozi
metalici auxiliari, care se corodează în locul metalului protejat;

Metode de acoperire a suprafețelor metalice

Protectia prin învelișuri anticorozive se realizează prin acoperirea metalului cu un strat subțire de
material protector. Stratul protector trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

 să fie compact și aderent;


 ăa fie suficient de elastic și plastic;
 să aibă grosime uniformă;

Stratul protector poate fi metalic sau nemetalic. Depunerile metalice se realizează pe cale
galvanică sau termică prin imersie, pulverizare, placare, etc.

Straturile protectoare nemetalice pot fi organice sau anorganice folosind : lacuri, vopsele,
emailuri sau folii de masă plastică.

Depunerile metalice se execută în două variante :

 Fără a ține cont de aspectul depunerii, interesîndu-ne numai protecția anticorozivă.


 Luînd în considerare  și aspectul exterior.

Din prima grupa fac parte zincarea, cadmierea, cuprarea, eloxarea, iar din cea de a doua
depunerile de straturi succesive din mai multe metale, combinate în așa fel încat ultimul strat sa
fie cel mai electronegativ și mai ieftin Cu+Ni, Cu+Ni+Cr.

Grosimea depunerii variază de la 3 mm la 60 mm.

Coala
UTDT 527.1.3.1.799.ME 5
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
Depunerile nemetalice sau acoperirile cu materiale peliculogene se fac în scopul protecției
anticorozive.

Rezistența anticorozivă crește cu grosimea stratului depus care este condiționată de lipsa de
porozitate, uniformitate, aderență. Pentru a asigura aceste condiții suprafețele se curăță de oxizi
(decapare) și se conferă o anumiă rugozitate suprafeței pentru a obține o bună aderență a
primului strat depus.

Aceste depuneri se realizează prin pulverizare simplă sau în cîmp electrostatic.

Suprapunerea pe stratul vechi de acoperire D-11A ar trebui să fie minimă. În sezonul rece, puneți
mastic înainte de utilizare într-o cameră caldă până când temperatura crește sub 20 ° C. În cazul
îngroșării masticului, se diluează cu xilen, dar nu mai mult de 3%. Vopseaua clară din mastic cu
o cârpă umezită cu alcool alb. Se usucă masticul la o temperatură de 100-110 ° C timp de 30
minute sau la 18-28 ° C timp de cel puțin 24 de ore. Coroziunea este cea mai sensibilă la
profilele corpului gol, partea inferioară, partea inferioară a ușilor și rafturilor, precum și
conexiunile părților corpului, inclusiv sudarea prin puncte. Coroziunea se dezvoltă cel mai rapid
în cavitățile ascunse și în părțile inferioare ale corpului, când se injectează umezeală, murdărie,
săruri și acizi. În acest sens, în timpul funcționării mașinii pentru protecția suplimentară a
suprafețelor interioare și a cavităților ascunse ale corpului, se aplică un compus anti-coroziune
special și se aplică masticuri de etanșare la racordurile pieselor. Materialele utilizate pentru
tratamentul anticoroziv sunt prezentate în Tabelul. 11.1. Anticorozivul "Movil" sau "Movil-2"
este utilizat pentru tratamentul cavităților ascunse. Se recomandă cavitățile la fiecare 1-1,5 ani.
Autopreparatul permite tratarea suprafețelor acoperite anterior cu nigrol sau alte uleiuri, precum
și suprafețe ruginite.

Lubrifiantul de protecție NGM-ML este utilizat pentru tratamentul cavităților ascunse. Acest
material a procesat cavitățile ascunse ale mașinilor noi. Filmul de protecție NG-216B este utilizat
pentru a acoperi părțile mașinii sub corp. Masticul anti-zgomot bituminos BPM-1 este utilizat
pentru a proteja caroseria împotriva coroziunii și pentru a reduce zgomotul. Grosimea de
acoperire 1,0-1,5 mm.

Plastisol D-11A este utilizat pentru a proteja partea inferioară a corpului de coroziune, uzură
abrazivă și izolare fonică. Grosimea de acoperire 1,0-1,2 mm. Plastisol D-11A a tratat fundul
mașinilor noi. Plastisol D-4A este utilizat pentru etanșarea sudurilor. Masticul ne-uscat 51-G-7
este utilizat pentru etanșarea articulațiilor corpului. În cavitățile interne ale substanței
anticorozive se aplică prin aer și pulverizare fără aer. Când pulverizarea aerului necesită aer

Coala
UTDT 527.1.3.1.799.ME 6
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
comprimat cu o presiune de 0,5-0,8 MPa, un pistol de pulverizare cu un rezervor, furtunuri și
duze de extensie pentru pistol. Cea mai bună calitate a acoperirii este obținută prin pulverizarea
fără aer sub o presiune de 4-12 MPa, care permite pulverizarea materialelor cu vâscozitate
considerabilă.

Datorită utilizării echipamentelor tehnologice sofisticate și a necesității unei lucrări de înaltă


calitate, se recomandă prelucrarea cavităților ascunse numai la stațiile de service auto.

2. Alegerea metodei de reparație

Tehnologia de ermetizare și prelucrare anticorozivă include în sine o serie de lucrări care se


efectuiază într-o anumită ordine și este necesară utilizarea echipamentului(uneltelor speciale)
pentru a efectua aceste lucrări. Ordinea efectuării lucrărilor sunt: pregătirea, prelucrarea
anticorozivă și ermetizarea autoturismului VAZ 2170.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/

Mașini-unelte care vor fi folosite la demontarea ambreiajului al automobilului FORD Escort


sunt:
 elevator TOPLIFT 2.35 TSK
 pistol aer, compresor
 mașină de spălat
Echipament și scule folosite pe parcusul procesului tehnologic sunt:
 șpaclu
 pulverizator
 perie
 șminghel
 filtru de rugină
 șurubelniță 7810-0318 H12.X1 GOST 17199-71
 cheie 7811-0023 H C 1 X9 (17x19 mm),7811-0025 H C 1 X9 GOST 2839 (22x24 mm)
 cîrpă

Coala
UTDT 527.1.3.1.799.ME 7
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
3. Alсătuirea itinerarului tehnologic
Itinerarul tehnologic prevede elaborarea planului de organizare a operațiilor procesului
tehnologic. Itinerarul tehnologic de efectuare a lucrării prelucrare anticorozivă și ermetizare a
caroseriei este alcătuit din următoarele operații:

Tabelul 3.1 Operații


Numărul operației Denumirea și descrieria succintă a operației
005 De pregătire
010 De prelucrare

4. Elaborarea operațiilor tehnologice

Elaborarea operațiunilor tehnologice include stabilirea consecutivității trecerilor tehnologice și


auxiliare, alegerea mijloacelor de echipare tehnologică (utilajului, dispozitivelor). Operațiile
procesului tehnologic de ermetizare și prelucrare anticorozivă a autoturismului VAZ sunt
următoarele:

005 De pregătire
1. De așezat mașina pe elevator,
Elevator TOPLIFT 2.35 TSK
2. De îndepărtat părțile și tapițeria, ce împiedică accesul la cavitatea ascunsă;
3. De spălat cavitățile ascunse și partea de jos a corpului prin orificiile tehnologice și de
drenaj cu apă la o temperatură de 40-50 ° C până când apa curată iese. În același timp,
ferestrele ușilor trebuie ridicate;
Mașină de spălat
4. De îndepărtat umezeala, prinsă în cabină și în portbagaj,
5. De suflat toate locurile de aplicare a compușilor anticorozivi cu aer comprimat;
Pistol aer, compresor

010 De prelucrare
1. De verificat atent caroseria și de identificat eventualele defecte ale stratului de acoperire,
2. De îndepărtat murdăria, rugina,
Șpaclu, hîrtie abrazivă
3. De suflat partea inferioară a corpului cu aer comprimat,
Pistol aer, compresor

Coala
UTDT 527.1.3.1.799.ME 8
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
4. De instalat mașina în camera de aplicat mastic și de demontat roțile,
Șurubelniță 7810-0318 H12.X1 GOST 17199-71
Cheie 7811-0023 H C 1 X9 (17x19 mm),7811-0025 H C 1 X9 GOST 2839 (22x24 mm)
5. De închis tamburele și discurile de frînă cu capace de protecție,
6. De izolat transmisia, amortizoarele, cablurile,
7. De degresat locurile curățate
Cîrpă îmbibată cu alcool
8. De aplicat gruntul GF-073 pe zonele curățate prin pulverizare sau perieire,
Perie
9. De aplicat masticul BPM-1 pe locurile defecte
Perie, pulverizator
10. De coborît mașina de pe elevator
Elevator TOPLIFT 2.35 TSK
11. De efectuat curățarea finală a suprafețelor prelucrate.
Etanșarea caroseriei
12. De montat garnituri de etanșare cu rame metalice,
13. De montat garnituri de cauciuc în lcourile unde este necesar,
14. De acoperit sudurile cu plasticol,
Șpaclu
15. De aplicat mastic neuscat de tip 54-G-7 la colțurile și golurile de colț

5. Normarea tehnică a operațiilor procesului tehnologic

În procesul normării sunt determinate regimurile efectuării operațiunilor și normele tehnice de


timp. Una din metodele este bazată pe utilizarea normelor tipice de timp. În conformitate cu
normele tipice de timp se determină timpul incomplet operativ Tiop,min, informația respectivă
poate fi obținută din surse specializate.
Determinăm timpul operativ Top cu relația:
Top=Tiop+Tins (5.1)
unde:
Tiop - timpul incomplet operativ care se determină conform normelor tipice de timp,
Tins - timpul pentru instalarea și scoaterea obiectului de producție,min
Determinăm timpul de unicate Tbuc,min după relația:
Tbuc=Top+Toni+Tdes (5.2)

Coala
UTDT 527.1.3.1.799.ME 9
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
unde:
Toni - timpul de odihnă și pentru necesități individuale,min
Tdes - timpul de deservire a locului de muncă,min
Determinăm timpul de odihnă și pentru necesități individuale:
Toni=X1×Top/100 (5.3)
unde:
X1 - timpul de odihnă din timpul operativ,(X1=6 %)
Determinăm timpul de deservire a locului de muncă:
Tdes=X2×Top/100 (5.4)
unde:
X2 - timpul de deservire a locului de muncă din timpul operativ,(X2=2.5 %)
Determinăm timpul de pregătire-încheiere Tpi,min cu relația:
Tpi=X3×Top/100 (5.5)
unde:
X3 - timpul de pregătire-încheiere din timpul operativ,(X3=3.5 %)
Determinarea normelor tehnice de timp pentru operația 005 De pregătire
Top=25+5=30 min. (5.6)
Tbuc=30+2.64+1.1=33.74 min. (5.7)
Toni= 6×30/100=1.8 min. (5.8)
Tdes=2.5×30/100=0.75 min. (5.9)
Tpi=3.5×30/100=1.05 min. (5.10)
Determinarea normelor tehnice de timp pentru operația 010 De prelucrare
Top=55+3=58 min. (5.11)
Tbuc=58+1.98+0.825=60.805 min. (5.12)
Toni= 6×58/100=3.48 min. (5.13)
Tdes=2.5×58/100=1.45 min. (5.14)
Tpi=3.5×58/100=2.03 min. (5.15)

6. Stabilirea cerințelor securității și sănătății în muncă

Procesele tehnologice trebuie să corespundă cerințelor generale conform standardului GOST


12.3.002-75 “ Procesele de producție”. Să corespundă și cerințelor de securitatea a muncii pentru

Coala
UTDT 527.1.3.1.799.ME 10
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
diferite tipuri de procese de producție: GOST 12.3.017-79. La fel să corespundă cerințelor de
securitate în muncă pentru testare și reparație: GOST 37.009.026-92.
Operațiile de întreținere și reparare efectuate în halele și atelierele persoanelor juridice sau fizice
se vor executa de către salariați calificați și instruiți special în acest scop, respectîndu-se întocmai
instrucțiunile tehnice, de exploatare, protecție a muncii și P.S.I.  Electricianul de instalații
electrice de forță va fi autorizat din punctul de vedere al protecției muncii.
- Întreținerea și repararea autovehiculelor vor face în hale și încăperi amenajate, dotate cu utilaje,
instalații și dispozitive adecvate.
- Executarea unor lucrări de demontare, întreținere sau reparare a autovehiculelor este admisă  și
în spații amenajate în afara halelor și atelierelor de întreținere denumite ''platforme tehnologice ''.
Aceste platforme vor fi delimitate, marcate și amenajate corespunzator, iar atunci cînd
este necesar vor fi împrejmuite.
-Căile de acces din hale, ateliere și de pe platformele tehnologice vor fi întreținute în stare bună
și vor fi prevăzute cu marcaje și indicatoare de circulație standardizate.
- În halele de întreținere și reparare a autovehiculelor,canalele de revizie, vor fi menținute în
stare curată, asigurîndu-se scurgerea apei, a uleiurilor și a  combustibililor.
-Nu se admite pornirea motoarelor  autovehiculelor în interiorul halelor, decît dacă există
instalații de exhaustare, în stare de funcționare.
-Utilajele din hală și ateliere (polizoare , mașini de găurit etc. )  vor fi bine fixate, legate la
pămînt, dotate cu dispozitive de protecție în bună stare . Deasemenea, utilajele vor avea afișate
instrucțiunile tehnice de exploatare și de protecție a muncii.
- Cricurile din dotarea halelor de reparații sau a canalelor de revizie vor fi menținute în
permanență în stare bună de funcționare și vor avea inscripționată sarcina maximă.
- La demontarea, montarea și transportul  subansamblelor grele sau voluminoase se vor folosi
mijloace mecanice de ridicat se va face cu dispozitive  speciale , omologate , care să asigure
prinderea corectă  și echilibrată a subansamblurilor.
-Se interzice că la prinderea subansamblurilor să se folosească lanțuri sau cabluri care nu au
poansonate sarcina maximă de ridicat.
- Dispozitivele de suspendare a autovehiculelor și stelajele pentru așezarea pieselor trebuie să
aibă  stabilitate și rezistență corespunzatoare . Acestea vor fi menținute, în permanență, în stare
bună de folosire.
- În halele de reparații în care se execută și lucrări de sudură la autovehicule se va stabili locul de
amplasare a tuburilor de oxigen, a generatoarelor de sudura oxiacetilenică, a transformatoarelor
de sudură  electrică, precum și a paravanelor de protecție folosite în timpul sudurii electrice .

Coala
UTDT 527.1.3.1.799.ME 11
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
Transformatoarele de sudura electrică vor fi conectate la instalația de legare  la pamînt, iar
cablurile vor fi amplasate  și protejate astfel încat să nu fie deteriorate de roțile autovehiculelor
care circulă în timpul reparațiilor (efectuate pe platforme).
- Petele de ulei și de combustibil de pe pardoselile halelor sau încăperilor vor fi acoperite cu
nisip, după care vor fi luate măsuri de curățare a  materialului rezultat în locuri care nu prezintă
pericol de incendiu.
- Carpele și alte materiale textile folosite la curățirea și ștergerea pieselor sau a mîinilor  vor fi
depuse în cutii metalice cu capac de inchidere și evacuate în locuri stabilite în acest scop  pentru
a fi arse  sau îngropate.
- Lucrătorii trebuie să poarte echipament de lucru și de protecție corespunzător lucrărilor pe care
le execută  cu instalațiile și utilajele din dotare.
- Sculele vor fi  așezate pe suporturi speciale, amplasate în locuri corespunzatoare și la înălțimi
accesibile. După terminarea lucrului sculele vor fi curățate, după care vor fi închise în dulapuri.
Ascutirea sculelor  de tăiat, cioplit se va face de un lucrator instruit special în acest scop. 
- Lucrătorii sunt  obligați ca înainte de începerea lucrului să verifice dacă uneltele și utilajele pe
care le folosesc sunt în stare bună și corespund din punctul de vedere al securității muncii. Se
interzice folosirea uneltelor și utilajelor care nu corespund acestor verificări.
- Este interzisă modificarea sculelor prin sudarea prelungitoarelor improvizate pentru chei în
vederea măririi cuplului.
- Este interzisă păstrarea îmbrăcăminții personale a lucrătorilor și a alimentelor în incinta halei
sau atelierelor. Îmbrăcămintea se va păstra numai în vestiar. Alimentele se vor consuma numai în
încaperi special  amenajate și destinate de unitate în acest scop și numai după ce  lucrătorii
respectivi își vor spăla bine mîinile.
-La repartizarea lucrărilor pe muncitori, maistrul sau șeful de echipă va indica procedeul corect
de lucru (nepericulos ) și măsurile corespunzatoare privind utilizarea instalațiilor, utilajelor și
sculelor din dotare. Va verifica  starea echipamentului de protecție și a celui de lucru care va fi
folosit de muncitor la lucrarea respectivă.

7. Determinarea indicatorilor de mecanizare al procesului tehnologic

Nivelul de mecanizare al procesului de reparare Y, % acesta determină partea lucrului mecanizat


în volumul total de lucru:
Y=(Tm/Tt)×100 % (7.1)

Coala
UTDT 527.1.3.1.799.ME 12
Mod Coala Nr.Documente Semnatur Data
unde:
Tm - timpul/manopera operațiunilor mecanizate ale procesului de reparare, om×min,
Tt - timpul/manopera totală a tuturor operațiunilor ale procesului de reparare, om×min,
Tm=2
Y=(2/94.545)×100=2.11 % (7.2)
Ttotal=33.74+60.805=94.545 om×min ≈1.6 om×ore (7.3)
Gradul de mecanizare:
(Z 1 × M 1+ Z 2 × M 2+Z 3 × M 3)
G=[ ]×100 %
4×N
(7.4)
(1 ×1+2 ×0+3 × 0+3.5 ×2+4 ×0)
G1=[ ]×100 %=2.1 %
4 × 94.54
(7.5)
(1 ×1+2 ×0+3 × 0+3.5 ×2+4 ×3)
G2=[ ]×100 %=5.28 %
4 × 94.54
(7.6)

8. Definitatea setului de documente al procesului tehnologic

Pentru procesul tehnologic se elaborează un set de documente care cuprinde:


1. Foaie de titlu F.T
2. Lista documentelor tehnologice L.D.T
3. Fișa procesului tehnologic de reparație F.P.T.R
4. Lista utilajului L.U
5. Lista echipamentului L.E
6. Fișa de schițe F.S

Coala
UTDT 527.1.3.1.799.ME 13
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
Concluzie

În urma elaborării procesului tehnologic am căpătat cunotințe de bază prinvind organizarea


lucrărilor de reparație în cazul meu a caroseriei autoturismului VAZ, acumularea documentației
necesare și închegarea acesteia într-o lucrare.

Coala
UTDT 527.1.3.1.799.ME 14
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
Bibliografie

1. http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/
2. http://www.scritub.com/tehnica-mecanica/COROZIUNE-PROTECTIE-
ANTICOROZI34731.php

Coala
UTDT 527.1.3.1.799.ME 15
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data
Anexe

Coala
UTDT 527.1.3.1.799.ME 16
Mod Coala Nr.Document Semnatur Data