Sunteți pe pagina 1din 154

ce

zi
fi
r
lo
ne
PARTEA I
Anul 183 (XXVII) — Nr. 554 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 27 iulie 2015

oa
rs
pe
SUMAR
ii
ar

Pagina
rm

Anexele nr. 1–7 la Hotărârea Guvernului nr. 575/2015 privind


fo

aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/


programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor
in

de învățământ superior pentru anul universitar 2015—2016 3–153


iv
us
cl
ex
at
in
st
De
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii
universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015—2016*)
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 132 alin. (2) și art. 138 alin. (5) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ce
zi
Art. 1. — Se aprobă Nomenclatorul domeniilor și al numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program
specializărilor/ programelor de studii universitare, prevăzut în de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare,

fi
anexa nr. 1. precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în
Art. 2. — Se aprobă structura instituțiilor de învățământ anul universitar 2015—2016, prevăzute în anexa nr. 4.

r
lo
superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și Art. 5. — Se aprobă structura instituțiilor de învățământ
specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să superior autorizate să funcționeze provizoriu, care organizează

ne
funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numai programe de studii universitare de masterat/studii

oa
numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program postuniversitare, locațiile geografice de desfășurare, numărul
de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii

rs
precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum

pe
anul universitar 2015—2016, prevăzute în anexa nr. 2. și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul
Art. 3. — Se aprobă structura instituțiilor de învățământ universitar 2015—2016, prevăzute în anexa nr. 5.
ii
superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de Art. 6. — Instituțiile de învățământ superior prevăzute în
licență și specializările/programele de studii acreditate sau anexa nr. 6 sunt monitorizate în anul universitar 2015—2016 de
ar

autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
rm

desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru Superior și Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în temeiul
fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și prevederilor art. 192 și ale art. 216 alin. (2) lit. c) din Legea
fo

limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
in

pot fi școlarizați în anul universitar 2015—2016, prevăzute în ulterioare.


anexa nr. 3. Art. 7. — Specializările prevăzute în anexa nr. 7 intră în
iv

Art. 4. — Se aprobă specializările/programele de studii lichidare începând cu anul universitar 2015—2016, în sensul că
acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul la acestea nu se mai organizează admitere.
us

instituțiilor de învățământ superior particular autorizate să Art. 8. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezenta
cl

funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, hotărâre.


ex

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
at

Contrasemnează:
in

Ministrul educației și cercetării științifice,


Sorin Mihai Cîmpeanu
st

Ministrul muncii, familiei,


De

protecției sociale și persoanelor vârstnice,


Rovana Plumb

București, 15 iulie 2015.


Nr. 575.

*) Hotărârea Guvernului nr. 575/2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iulie 2015 și este reprodusă și în acest
număr bis.
$QH[DQU
1RPHQFODWRUXOGRPHQLLORU‫܈‬LDOVSHFLDOL]ăULORUSURJUDPHORUGHVWXGLLXQLYHUVLWDUH

&RG 'RPHQLXO &RG 5DPXUDGH &RG 'RPHQLXOGHVWXGLL &RG 'RPHQLXOGH &RG 6SHFLDOL]DUHD 6 1XPăU
'), IXQGDPHQWDO '), 56, ‫܈‬WLLQ‫܊‬ă 56, '68B' XQLYHUVLWDUHGH '/ OLFHQ‫܊‬ă '/ 6 GH
0 GRFWRUDWPDVWHUDW FUHGLWH
'68B'0 (&76 
0DWHPDWLFă‫܈‬L‫܈‬WLLQ‫܊‬H
 0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFă 
DOHQDWXULL
  De   0DWHPDWLFLDSOLFDWH 
0DWHPDWLFă
  st   
in LQIRUPDWLFă
  at ,QIRUPDWLFă ,QIRUPDWLFă ,QIRUPDWLFă 
     ,QIRUPDWLFăDSOLFDWă 
  )L]LFă
ex
 )L]LFă )L]LFă )L]LFă 
  
cl   )L]LFăPHGLFDOă 
  
us   %LRIL]LFă 
iv
     )L]LFăLQIRUPDWLFă 
&KLPLH‫܈‬L in
  &KLPLH &KLPLH &KLPLH 
LQJLQHULHFKLPLFă fo
rm %LRFKLPLH
     
ar WHKQRORJLFă
   
ii  5DGLRFKLPLH 
    pe  &KLPLHLQIRUPDWLFă 
    
rs &KLPLHPHGLFDOă 
oa ,QJLQHULD
,QJLQHULHne VXEVWDQ‫܊‬HORU
   ,QJLQHULHFKLPLFă  
FKLPLFă lo DQRUJDQLFH‫܈‬L
r SURWHF‫܊‬LDPHGLXOXL
fi &KLPLD‫܈‬LLQJLQHULD
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

zi VXEVWDQ‫܊‬HORU
     RUJDQLFH
ce 
SHWURFKLPLH‫܈‬L
FDUERFKLPLH
‫܇‬WLLQ‫܊‬D‫܈‬LLQJLQHULD
     PDWHULDOHORUR[LGLFH 
‫܈‬LQDQRPDWHULDOH
1
3
4

‫܇‬WLLQ‫܊‬D‫܈‬LLQJLQHULD
     
SROLPHULORU
,QJLQHULD‫܈‬L
LQIRUPDWLFD
     
SURFHVHORUFKLPLFH‫܈‬L
ELRFKLPLFH
     ,QJLQHULHFKLPLFă 
&RQWUROXO‫܈‬L
VHFXULWDWHD
     
De SURGXVHORU
st DOLPHQWDUH
  in   ,QJLQHULHELRFKLPLFă 
at ,QJLQHULDIDEULFD‫܊‬LHL
    
e x KkUWLHL
cl 7HKQRORJLDFKLPLFăD
   us   SURGXVHORUGLQSLHOH 
iv ‫܈‬LvQORFXLWRUL
7HKQRORJLHFKLPLFă
   in  
WH[WLOă
fo &KLPLHDOLPHQWDUă‫܈‬L
   
rm  WHKQRORJLL 
ar ELRFKLPLFH
ii 3UHOXFUDUHD
    pe  SHWUROXOXL‫܈‬L 
rs SHWURFKLPLH
oa A 
    ne &KLPLHPLOLWDUă 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HOH
lo
  SăPkQWXOXL‫܈‬L *HRJUDILH *HRJUDILH
r 
DWPRVIHUHL
fi *HRJUDILH
z
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

     i *HRJUDILDWXULVPXOXL 


     e
c&DUWRJUDILH 
+LGURORJLH‫܈‬L
     
PHWHRURORJLH
     3ODQLILFDUHWHULWRULDOă 
   *HRORJLH *HRORJLH *HRORJLH 

2
     *HRFKLPLH 
   ‫܇‬WLLQ‫܊‬DPHGLXOXL ‫܇‬WLLQ‫܊‬DPHGLXOXL &KLPLDPHGLXOXL 
(FRORJLH‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
     
PHGLXOXL
     *HRJUDILDPHGLXOXL 
     )L]LFDPHGLXOXL 
     ‫܇‬WLLQ‫܊‬DPHGLXOXL 
,QJLQHULHFLYLOă‫܈‬L &RQVWUXF‫܊‬LLFLYLOH
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬HLQJLQHUH‫܈‬WL ,QJLQHULHFLYLOă  ,QJLQHULHFLYLOă 
LQVWDOD‫܊‬LL LQGXVWULDOH‫܈‬LDJULFROH
De &ăLIHUDWHGUXPXUL‫܈‬L
     
st SRGXUL
in &RQVWUXF‫܊‬LL‫܈‬L
  at   
IRUWLILFD‫܊‬LL
ex $PHQDMăUL‫܈‬L
   cl   FRQVWUXF‫܊‬LL 
us KLGURWHKQLFH
   iv  &RQVWUXF‫܊‬LLPLQLHUH 
,QJLQHULHVDQLWDUă‫܈‬L
   in  
fo SURWHF‫܊‬LDPHGLXOXL
ÌPEXQăWă‫܊‬LULIXQFLDUH
   rm  
ar ‫܈‬LGH]YROWDUHUXUDOă
   ii  ,QJLQHULHFLYLOă 
,QJLQHULHXUEDQă‫܈‬L
    pe  
GH]YROWDUHUHJLRQDOă
rs ,QIUDVWUXFWXUD
    
oa WUDQVSRUWXULORU 
ne PHWURSROLWDQH
,QJLQHULD
lo ,QVWDOD‫܊‬LLSHQWUX
   
LQVWDOD‫܊‬LLORU
r 
FRQVWUXF‫܊‬LL

fi ,QVWDOD‫܊‬LL‫܈‬L
z
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

     ic HFKLSDPHQWHSHQWUX 


eSURWHF‫܊‬LDDWPRVIHUHL
,QVWDOD‫܊‬LLSHQWUX
     
FRQVWUXF‫܊‬LLSRPSLHUL

3
5
6

,QJLQHULH
HOHFWULFă ,QJLQHULH
  ,QJLQHULHHOHFWULFă  6LVWHPHHOHFWULFH 
HOHFWURQLFă‫܈‬L HOHFWULFă
WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL
(OHFWURQLFăGHSXWHUH
     
‫܈‬LDF‫܊‬LRQăULHOHFWULFH
     (OHFWURWHKQLFă 
,QVWUXPHQWD‫܊‬LH‫܈‬L
     
DFKL]L‫܊‬LLGHGDWH
  De   (OHFWURPHFDQLFă 
st ,QJLQHULHHOHFWULFă‫܈‬L
     
in FDOFXODWRDUH
at ,QIRUPDWLFăDSOLFDWă
  e x   vQLQJLQHULH 
cl HOHFWULFăA 
us ,QJLQHULH ,QJLQHULDVLVWHPHORU
    
i,QJLQHULHHQHUJHWLFă
v HQHUJHWLFă HOHFWURHQHUJHWLFH
   i  +LGURHQHUJHWLFă 
   nf  7HUPRHQHUJHWLFă 
or (QHUJHWLFă
     
ma LQGXVWULDOă
ri (QHUJHWLFă‫܈‬L
   i  
WHKQRORJLLQXFOHDUH
pe 0DQDJHPHQWXO
    
rs HQHUJLHL
oa
,QJLQHULH
,QJLQHULHHOHFWURQLFă
ne
HOHFWURQLFă
WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL‫܈‬L
lo
WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL
  
WHKQRORJLL

‫܈‬LWHKQRORJLL
r (OHFWURQLFăDSOLFDWă 
LQIRUPD‫܊‬LRQDOHA LQIRUPD‫܊‬LRQDOH
fi
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

A 
zi
    
e
c7HKQRORJLL‫܈‬LVLVWHPH

GHWHOHFRPXQLFD‫܊‬LL
5H‫܊‬HOH‫܈‬LVRIWZDUHGH
     
WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL

4
0LFURHOHFWURQLFă
     RSWRHOHFWURQLFă‫܈‬L 
QDQRWHKQRORJLL
7HOHFRPHQ]L‫܈‬L
     HOHFWURQLFăvQ 
WUDQVSRUWXUL
(FKLSDPHQWH‫܈‬L
     VLVWHPHHOHFWURQLFH 
PLOLWDUH
  De   7UDQVPLVLXQL 
,QJLQHULH
st
,QJLQHULH
  JHRORJLFăPLQH
in ,QJLQHULHJHRORJLFă  ,QJLQHULHJHRORJLFă 
JHRORJLFă
SHWURO‫܈‬LJD]H
at
*HRORJLDUHVXUVHORU
  e x   
cl PLQLHUH
us *HRORJLDUHVXUVHORU
    
iv SHWUROLHUH
     *HRIL]LFă 
in ,QJLQHULH 0ăVXUăWRULWHUHVWUH‫܈‬L
   ,QJLQHULHJHRGH]LFă
fo  
rm JHRGH]LFă FDGDVWUX
ar 7RSRJHRGH]LH‫܈‬L
DXWRPDWL]DUHD
   ii  
DVLJXUăULL
pe WRSRJHRGH]LFH
rs &DGDVWUX‫܈‬L 
    oa PDQDJHPHQWXO
ne SURSULHWă‫܊‬LORU
lo *HRGH]LH‫܈‬L 
    r 
JHRLQIRUPDWLFă
0LQHSHWURO‫܈‬L
fi
   0LQHSHWURO‫܈‬LJD]H  z ,QJLQHULHPLQLHUă 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

JD]H ic
e
3UHSDUDUHD
     VXEVWDQ‫܊‬HORUPLQHUDOH 
XWLOH
     7RSRJUDILHPLQLHUă 

5
7
8

,QJLQHULHGHSHWURO‫܈‬L
     
JD]H
7UDQVSRUWXO
GHSR]LWDUHD‫܈‬L
     
GLVWULEX‫܊‬LD
KLGURFDUEXULORU
,QJLQHULD ,QJLQHULH &RQVWUXF‫܊‬LL
  ,QJLQHULHDHURVSD‫܊‬LDOă  
WUDQVSRUWXULORU DHURVSD‫܊‬LDOă DHURVSD‫܊‬LDOH
     6LVWHPHGHSURSXOVLH 
De (FKLSDPHQWH‫܈‬L
     
st LQVWDOD‫܊‬LLGHDYLD‫܊‬LH
in ,QJLQHULH‫܈‬L
  at   PDQDJHPHQW 
ex DHURQDXWLF
cl $HURQDYH‫܈‬LPRWRDUH
     
us GHDYLD‫܊‬LH
1DYLJD‫܊‬LHDHULDQă
  
iv  
$LU1DYLJDWLRQ 
in
,QJLQHULD ,QJLQHULD &RQVWUXF‫܊‬LLGH
   fo  
DXWRYHKLFXOHORU
rm DXWRYHKLFXOHORU DXWRYHKLFXOH
a ,QJLQHULDVLVWHPHORU
   ri  GHSURSXOVLHSHQWUX 
i DXWRYHKLFXOH
    pe $XWRYHKLFXOHUXWLHUH 
rs (FKLSDPHQWH‫܈‬L
oa VLVWHPHGHFRPDQGă
     
ne ‫܈‬LFRQWUROSHQWUX
lo DXWRYHKLFXOH
r %OLQGDWHDXWRPRELOH
    fi 
‫܈‬LWUDFWRDUH
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

zi
,QJLQHULD
,QJLQHULD ,QJLQHULD ce
    WUDQVSRUWXULORU‫܈‬LD 
WUDQVSRUWXULORU WUDQVSRUWXULORU
WUDILFXOXL
,QJLQHULDVLVWHPHORU
     GHFLUFXOD‫܊‬LH 
IHURYLDUă

6
,QJLQHULDVLVWHPHORU
     
GHFLUFXOD‫܊‬LHUXWLHUă
,QJLQHULD
UHVXUVHORU
  $JURQRPLH $JURQRPLH $JULFXOWXUă 
YHJHWDOH‫܈‬L
DQLPDOH
     ‫܇‬WLLQ‫܊‬HOHVROXOXL 
     0RQWDQRORJLH 
     3URWHF‫܊‬LDSODQWHORU 
De ([SORDWDUHD
st PD‫܈‬LQLORU‫܈‬L
  in   LQVWDOD‫܊‬LLORUSHQWUX 
at DJULFXOWXUă‫܈‬L
ex LQGXVWULDDOLPHQWDUă
   cl +RUWLFXOWXUă +RUWLFXOWXUă +RUWLFXOWXUă 
   us   3HLVDJLVWLFă 
,QJLQHULH ,QJLQHULDSUHOXFUăULL
   v
i,QJLQHULHIRUHVWLHUă 
IRUHVWLHUă

OHPQXOXL

in ,QJLQHULD‫܈‬LGHVLJQXO
   
fo  SURGXVHORUILQLWHGLQ 
rm OHPQ
ar
   6LOYLFXOWXUă i 6LOYLFXOWXUă 6LOYLFXOWXUă 
   i  ([SORDWăULIRUHVWLHUH 
    pe  &LQHJHWLFă 
,QJLQHULH‫܈‬L rs
,QJLQHULH‫܈‬L
PDQDJHPHQWvQ
oa
PDQDJHPHQWvQ ,QJLQHULHHFRQRPLFă
   ne 
DJULFXOWXUă‫܈‬L DJULFXOWXUă‫܈‬L vQDJULFXOWXUă
GH]YROWDUHUXUDOă
lo
GH]YROWDUHUXUDOă
r
fi ,QJLQHULH‫܈‬L
PDQDJHPHQWvQ
    
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

 zi
cDOLPHQWD‫܊‬LDSXEOLFă‫܈‬L
e
DJURWXULVP
   %LRWHKQRORJLL %LRWHKQRORJLL ,QJLQHULHJHQHWLFă 
     %LRWHKQRORJLL  

7
9
10

,QJLQHULD
,QJLQHULDSURGXVHORU ,QJLQHULDSURGXVHORU
   SURGXVHORU 
DOLPHQWDUH DOLPHQWDUH
DOLPHQWDUH
7HKQRORJLD
     SUHOXFUăULL 
SURGXVHORUDJULFROH
&RQWUROXO‫܈‬LH[SHUWL]D
     SURGXVHORU 
DOLPHQWDUH
De 3HVFXLW‫܈‬L
  st   LQGXVWULDOL]DUHD 
in SH‫܈‬WHOXL
at 3URWHF‫܊‬LD
  e x   FRQVXPDWRUXOXL‫܈‬LD 
cl PHGLXOXL
us ([WUDFWH‫܈‬LDGLWLYL
    
iv QDWXUDOLDOLPHQWDULA 
   =RRWHKQLH =RRWHKQLH =RRWHKQLH 
in 3LVFLFXOWXUă‫܈‬L
   fo  
rm DFYDFXOWXUă
,QJLQHULD ar
VLVWHPHORU &DOFXODWRDUH‫܈‬L &DOFXODWRDUH‫܈‬L
  FDOFXODWRDUH‫܈‬L WHKQRORJLD
ii WHKQRORJLD &DOFXODWRDUH 
WHKQRORJLD LQIRUPD‫܊‬LHL pe LQIRUPD‫܊‬LHL
LQIRUPD‫܊‬LHL rs
oa 7HKQRORJLD
     
ne LQIRUPD‫܊‬LHL
lo &DOFXODWRDUH‫܈‬L
r VLVWHPHLQIRUPDWLFH
    
fi SHQWUXDSăUDUH‫܈‬L
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

zi
VHFXULWDWHQD‫܊‬LRQDOă
    
ce
,QJLQHULDLQIRUPD‫܊‬LHL 
,QJLQHULD $XWRPDWLFă‫܈‬L
   ,QJLQHULDVLVWHPHORU  
VLVWHPHORU LQIRUPDWLFăDSOLFDWă

8
,QJLQHULD‫܈‬L
VHFXULWDWHDVLVWHPHORU
     
LQIRUPDWLFH
PLOLWDUHA 
,QJLQHULDVLVWHPHORU
     
PXOWLPHGLD
,QJLQHULH
PHFDQLFă
PHFDWURQLFă ,QJLQHULH 6LVWHPH‫܈‬L
  ,QJLQHULHPHFDQLFă  
LQJLQHULH
De PHFDQLFă HFKLSDPHQWHWHUPLFH
LQGXVWULDOă‫܈‬L
st
PDQDJHPHQW in
at 0D‫܈‬LQL‫܈‬LVLVWHPH
  e x   KLGUDXOLFH‫܈‬L 
cl SQHXPDWLFH
0HFDQLFăILQă‫܈‬L
   us  
iv QDQRWHKQRORJLL
0D‫܈‬LQL‫܈‬L
   in  
HFKLSDPHQWHPLQLHUH
   
fo  ,QJLQHULHPHFDQLFă 
rm 0D‫܈‬LQL‫܈‬LLQVWDOD‫܊‬LL
   
ar  SHQWUXDJULFXOWXUă‫܈‬L 
ii LQGXVWULHDOLPHQWDUă
pe 8WLODMHSHWUROLHUH‫܈‬L
    
rs SHWURFKLPLFH
oa 8WLODMHSHQWUX
ne WUDQVSRUWXO‫܈‬L
     
lo GHSR]LWDUHD
r KLGURFDUEXULORU
fi (FKLSDPHQWHSHQWUX
     z 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

icSURFHVHLQGXVWULDOH
    
e
8WLODMHWHKQRORJLFH

SHQWUXFRQVWUXF‫܊‬LL

9
11
12

,QJLQHULD‫܈‬L
PDQDJHPHQWXO
     UHVXUVHORU 
WHKQRORJLFHvQ
FRQVWUXF‫܊‬LL
8WLODMHSHQWUXWH[WLOH
     
‫܈‬LSLHOăULH
9HKLFXOHSHQWUX
     
WUDQVSRUWXOIHURYLDU
De ,QVWDOD‫܊‬LL‫܈‬L
  st   HFKLSDPHQWHSRUWXDUH 
in ‫܈‬LPDULQHA 
at ,QJLQHULDGHVLJQXOXL
  e x   GHSURGXV 3URGXFW 
cl 'HVLJQ(QJLQHHULQJ 
us 7HKQRORJLD
,QJLQHULH
   i,QJLQHULHLQGXVWULDOă  FRQVWUXF‫܊‬LLORUGH 
v LQGXVWULDOă
PD‫܈‬LQL
in 0D‫܈‬LQLXQHOWH‫܈‬L
   fo  
VLVWHPHGHSURGXF‫܊‬LH
   
rm  ,QJLQHULDVXGăULL 
   
ar  'HVLJQLQGXVWULDO 
ii ,QJLQHULD‫܈‬L
    pe  PDQDJHPHQWXO 
rs FDOLWă‫܊‬LL
oa ,QJLQHULDVHFXULWă‫܊‬LL
     
ne vQLQGXVWULH
lo 1DQRWHKQRORJLL‫܈‬L
    r VLVWHPH 
fi QHFRQYHQ‫܊‬LRQDOH
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

zi7HKQRORJLD‫܈‬L
    
ce
GHVLJQXOSURGXVHORU 
WH[WLOH
7HKQRORJLD‫܈‬L
GHVLJQXOFRQIHF‫܊‬LLORU
     
GLQSLHOH‫܈‬L
vQORFXLWRUL
10
,QJLQHULDVLVWHPHORU
     GHHQHUJLL 
UHJHQHUDELOH
7HKQRORJLD
     WULFRWDMHORU‫܈‬L 
FRQIHF‫܊‬LLORU
,QJLQHULDSUHOXFUăULL
PDWHULDOHORU
     
SROLPHULFHWH[WLOH‫܈‬L
De FRPSR]LWH
  st   /RJLVWLFăLQGXVWULDOă 
in ,QJLQHULHLQGXVWULDOă
  at   ,QGXVWULDO 
ex (QJLQHHULQJ 
,QJLQHULHQDYDOă‫܈‬L ,QJLQHULHPDULQă 1DYLJD‫܊‬LH‫܈‬LWUDQVSRUW
   cl  
us QDYLJD‫܊‬LH ‫܈‬LQDYLJD‫܊‬LH PDULWLP‫܈‬LIOXYLDO
iv 1DYLJD‫܊‬LH
     KLGURJUDILH‫܈‬L 
in HFKLSDPHQWHQDYDOH
fo (OHFWURPHFDQLFă
   rm  
ar QDYDOă
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
‫܇‬WLLQ‫܊‬HLQJLQHUH‫܈‬WL
  
ii LQJLQHUH‫܈‬WL ,QJLQHULHPHGLFDOă 
DSOLFDWH pe DSOLFDWH
    
rs 2SWRPHWULH 
oa %LRWHKQRORJLL
     
ne LQGXVWULDOH
    lo ,QJLQHULHIL]LFă 
r ,QIRUPDWLFă
    fi 
LQGXVWULDOă
z
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

     i A 
    
ce
A 
0DWHPDWLFă‫܈‬L
     LQIRUPDWLFăDSOLFDWă 
vQLQJLQHULH
     )L]LFăWHKQRORJLFă 

11
13
14

     %LRLQJLQHULH 


%LRPDWHULDOH‫܈‬L
     
GLVSR]LWLYHPHGLFDOH
(FKLSDPHQWH‫܈‬L
     
VLVWHPHPHGLFDOH
$UKLWHFWXUă
   $UKLWHFWXUăQDYDOă  $UKLWHFWXUăQDYDOă 
QDYDOă
6LVWHPH‫܈‬L
     
HFKLSDPHQWHQDYDOH
De 0HFDWURQLFă‫܈‬L 0HFDWURQLFă‫܈‬L
    0HFDWURQLFă 
st URERWLFă URERWLFă
  in   5RERWLFă 
at ,QJLQHULD ,QJLQHULD
   ‫܇‬WLLQ‫܊‬DPDWHULDOHORU 
ex PDWHULDOHORU PDWHULDOHORU
cl ,QJLQHULDHODERUăULL
     
us PDWHULDOHORUPHWDOLFH
,QJLQHULDSURFHVăULL
  
iv  
in PDWHULDOHORU
fo ,QIRUPDWLFăDSOLFDWă
   rm  vQLQJLQHULD 
ar PDWHULDOHORUA 
,QJLQHULD
   ii  
ELRPDWHULDOHORU
pe ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
   ,QJLQHULDPHGLXOXL r,QJLQHULD 
PHGLXOXL
so PHGLXOXLvQLQGXVWULH
an ,QJLQHULDVLVWHPHORU
    e lo ELRWHKQLFH‫܈‬L 
HFRORJLFH
r ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
fi PHGLXOXLvQLQGXVWULD
    
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

 zi
FKLPLFă‫܈‬L
ce
SHWURFKLPLFă
,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
     PHGLXOXLvQ 
DJULFXOWXUă

12
,QJLQHULDGH]YROWăULL
     
UXUDOHGXUDELOH
     ,QJLQHULDPHGLXOXL 
,QJLQHULDYDORULILFăULL
     
GH‫܈‬HXULORU
5HFRQVWUXF‫܊‬LH
     
HFRORJLFă
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFă
    
PDQDJHPHQW PDQDJHPHQW LQGXVWULDOă
De ,QJLQHULHHFRQRPLFă
     
st vQGRPHQLXOPHFDQLF
in ,QJLQHULHHFRQRPLFă
     
at vQFRQVWUXF‫܊‬LL
ex ,QJLQHULH‫܈‬L
   cl   PDQDJHPHQWQDYDO‫܈‬L 
us SRUWXDU
iv ,QJLQHULHHFRQRPLFă
   in  vQGRPHQLXO 
fo WUDQVSRUWXULORU
rm ,QJLQHULHHFRQRPLFă
vQGRPHQLXOHOHFWULF
   ar  
ii HOHFWURQLF‫܈‬L
HQHUJHWLF
pe ,QJLQHULHHFRQRPLFă
    rs vQLQGXVWULDFKLPLFă 
oa ‫܈‬LGHPDWHULDOH
    ne A 
    
lo A 
r ,QJLQHULH‫܈‬L
    
f
iz PDQDJHPHQWvQ 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

LQGXVWULDWXULVPXOXL
ic
e
,QJLQHULH‫܈‬L
     PDQDJHPHQW 
IRUHVWLHU

13
15
16

,QJLQHULD‫܈‬L
     PDQDJHPHQWXO 
DIDFHULORU
,QJLQHULHJHQLVWLFă
,QJLQHULHGH ,QJLQHULH 0D‫܈‬LQL‫܈‬LXWLODMHGH
    
DUPDPHQWUDFKHWH‫܈‬L JHQLVWLFă JHQLX
PXQL‫܊‬LL
6LVWHPHSHQWUXEDUDMH
     GHPLQHGLVWUXJHUL‫܈‬L 
De PDVFDUH
st ,QJLQHULHGH
$UPDPHQWUDFKHWH
in DUPDPHQW
    PXQL‫܊‬LLGHDYLD‫܊‬LH‫܈‬L 
at UDFKHWH‫܈‬L
VLVWHPHGHVDOYDUH
ex PXQL‫܊‬LL
0XQL‫܊‬LLUDFKHWH
   cl   
us H[SOR]LYL‫܈‬LSXOEHUL
iv $UPDPHQWDSDUDWXUă
DUWLOHULVWLFă‫܈‬LVLVWHPH
   in  
GHFRQGXFHUHD
fo IRFXOXL
rm 6LVWHPHLQWHJUDWHGH
   ar  
ii DUPDPHQW‫܈‬LPXQL‫܊‬LH
‫܇‬WLLQ‫܊‬HELRORJLFH‫܈‬L
 %LRORJLH %LRORJLH %LRORJLH %LRORJLH 
ELRPHGLFDOH pe
  %LRFKLPLH %LRFKLPLH r%LRORJLH
so %LRFKLPLH 
  0HGLFLQă 0HGLFLQă 6ăQăWDWH
an 0HGLFLQă 
e $VLVWHQ‫܊‬ăPHGLFDOă
     
lo JHQHUDOă 
    r 0RD‫܈‬H 
fi 5DGLRORJLH‫܈‬L
    6ăQăWDWH z 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

LPDJLVWLFă
ic
     e
/DERUDWRUFOLQLF 
%DOQHRIL]LRNLQHWRWHUD
     
SLH‫܈‬LUHFXSHUDUH
$XGLRORJLH‫܈‬L
     
SURWH]DUHDXGLWLYă

14
     1XWUL‫܊‬LH‫܈‬LGLHWHWLFă 
0HGLFLQă 0HGLFLQă 0HGLFLQăYHWHULQDUă
  0HGLFLQăYHWHULQDUă  
YHWHULQDUă YHWHULQDUă 
  0HGLFLQăGHQWDUă 0HGLFLQăGHQWDUă 6ăQăWDWH 0HGLFLQăGHQWDUă 
    6ăQăWDWH 7HKQLFăGHQWDUă 
     $VLVWHQ‫܊‬ăGHQWDUă 
$VLVWHQ‫܊‬ăGH
     SURILOD[LH 
VWRPDWRORJLFă
  )DUPDFLH
De )DUPDFLH 6ăQăWDWH )DUPDFLH 
  st  6ăQăWDWH $VLVWHQ‫܊‬ăGHIDUPDFLH 
in &RVPHWLFăPHGLFDOă
at ‫܈‬LWHKQRORJLD
    
e x SURGXVXOXLFRVPHWLF
cl 
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬HVRFLDOH ‫܇‬WLLQ‫܊‬HMXULGLFH us 'UHSW 'UHSW 'UHSW 
'UHSWHXURSHDQ‫܈‬L
  
iv  
in LQWHUQD‫܊‬LRQDO
‫܇‬WLLQ‫܊‬H ‫܇‬WLLQ‫܊‬H $GPLQLVWUD‫܊‬LH
  ‫܇‬WLLQ‫܊‬HDGPLQLVWUDWLYH 
fo 
DGPLQLVWUDWLYH rm DGPLQLVWUDWLYH SXEOLFă
$GPLQLVWUD‫܊‬LH
   ar  
ii HXURSHDQă
$VLVWHQ‫܊‬ă
    pe PDQDJHULDOă‫܈‬L 
rs VHFUHWDULDW
    
oa 3ROL‫܊‬LHORFDOă 
ne 6HUYLFLL‫܈‬LSROLWLFLGH
    
lo VăQăWDWHSXEOLFă 
r 3XEOLF+HDOWK 
fi /HDGHUVKLSvQ
z
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

     ic VHFWRUXOSXEOLF vQ 


eOLPEDHQJOH]ă 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH ‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH ‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
   -XUQDOLVP 
FRPXQLFăULL FRPXQLFăULL FRPXQLFăULL
&RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL
     
SXEOLFH

15
17
18

     3XEOLFLWDWH 


‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOHLQIRUPăULL
     
‫܈‬LGRFXPHQWăULL
     A 
  6RFLRORJLH 6RFLRORJLH $VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă 
   6RFLRORJLH 6RFLRORJLH 6RFLRORJLH 
     $QWURSRORJLH 
     5HVXUVHXPDQH 
5HOD‫܊‬LL
5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH 5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH
  ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH
De  LQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L 
‫܈‬LVWXGLLHXURSHQH ‫܈‬LVWXGLLHXURSHQH
st VWXGLLHXURSHQH
  
in ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH 
  
at   6WXGLLGHVHFXULWDWH 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HPLOLWDUH ex ‫܇‬WLLQ‫܊‬HPLOLWDUH
,QIRUPD‫܊‬LL‫܈‬L &RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL
  LQIRUPD‫܊‬LL‫܈‬L cl LQIRUPD‫܊‬LL‫܈‬L 
VHFXULWDWHQD‫܊‬LRQDOă SXEOLFHLQIRUPD‫܊‬LL
RUGLQHSXEOLFă us RUGLQHSXEOLFă
3VLKRORJLH
  
iv  
in LQIRUPD‫܊‬LL
   fo  6HFXULWDWH‫܈‬LDSăUDUH 
rm &RPXQLFDUHSXEOLFă
‫܈‬LLQWHUFXOWXUDOăvQ
   ar  
ii GRPHQLXOVHFXULWă‫܊‬LL
‫܈‬LDSăUăULL
pe 6LVWHPH
    rs 
LQIRUPD‫܊‬LRQDOH
oa 6WXGLLGHVHFXULWDWH‫܈‬L
    ne 
LQIRUPD‫܊‬LL
lo
‫܇‬WLLQ‫܊‬HPLOLWDUH
  
2UGLQHSXEOLFă‫܈‬L
 LQIRUPD‫܊‬LL‫܈‬L
r 2UGLQH‫܈‬LVLJXUDQ‫܊‬ă

VLJXUDQ‫܊‬ăQD‫܊‬LRQDOă
RUGLQHSXEOLFă
f
iz SXEOLFă 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

‫܇‬WLLQ‫܊‬HPLOLWDUH ic&RQGXFHUHLQWHUDUPH
   ‫܇‬WLLQ‫܊‬HPLOLWDUH LQIRUPD‫܊‬LL‫܈‬L e 
IRU‫܊‬HWHUHVWUH
RUGLQHSXEOLFă
&RQGXFHUHLQWHUDUPH
     
IRU‫܊‬HQDYDOH

16
&RQGXFHUHLQWHUDUPH
     
IRU‫܊‬HDHULHQH
     /RJLVWLFăA 
0DQDJHPHQWXO
     
RUJDQL]D‫܊‬LHL
0DQDJHPHQW
     
HFRQRPLFRILQDQFLDU
     &RQGXFHUHPLOLWDUă 
0DQDJHPHQWXO
     
De WUDILFXOXLDHULDQ
st 0DQDJHPHQWvQ
  
in DYLD‫܊‬LH
 at   0DQDJHPHQWXO 
 ex VLVWHPHORUGHUDFKHWH
cl ‫܈‬LDUWLOHULHDQWLDHULHQH
us 0DQDJHPHQWXO 
VLVWHPHORUGH
  
i v  
in FRPXQLFD‫܊‬LLPLOLWDUH
fo 
$GPLQLVWUDUHD $GPLQLVWUDUHD $GPLQLVWUDUHD
  ‫܇‬WLLQ‫܊‬HHFRQRPLFH rm  
DIDFHULORU ar DIDFHULORU DIDFHULORU
   ii  (FRQRPLDILUPHL 
(FRQRPLD
pe FRPHU‫܊‬XOXL
    
rs WXULVPXOXL‫܈‬L
oa VHUYLFLLORU
ne 0HUFHRORJLH‫܈‬L
    
lo PDQDJHPHQWXO 
r FDOLWă‫܊‬LL
fi (FRQRPLD
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

zi FRPHU‫܊‬XOXL
    
ce
WXULVPXOXLVHUYLFLLORU 
‫܈‬LPDQDJHPHQWXO
FDOLWă‫܊‬LL
$GPLQLVWUDUHD
     DIDFHULORUvQVHUYLFLL 
GHRVSLWDOLWDWH
17
19
20

$GPLQLVWUDUHD
DIDFHULORUvQFRPHU‫܊‬
WXULVPVHUYLFLL
     
PHUFHRORJLH‫܈‬L
PDQDJHPHQWXO
FDOLWă‫܊‬LL
&LEHUQHWLFă
&LEHUQHWLFă‫܈‬L VWDWLVWLFă‫܈‬L &LEHUQHWLFă
    
VWDWLVWLFă LQIRUPDWLFă HFRQRPLFă
De HFRQRPLFă
st 6WDWLVWLFă‫܈‬L
  in   SUHYL]LXQH 
at HFRQRPLFă
ex &LEHUQHWLFă
,QIRUPDWLFă VWDWLVWLFă‫܈‬L ,QIRUPDWLFă
   cl  
us HFRQRPLFă LQIRUPDWLFă HFRQRPLFă
iv HFRQRPLFă
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
   in
&RQWDELOLWDWH &RQWDELOLWDWH LQIRUPDWLFăGH 
fo JHVWLXQH
   (FRQRPLH
rm (FRQRPLH (FRQRPLHJHQHUDOă 
ar (FRQRPLH
   ii  
DJURDOLPHQWDUă
    pe  (FRQRPLDPHGLXOXL 
rs (FRQRPLH‫܈‬L
    oa FRPXQLFDUH 
ne HFRQRPLFăvQDIDFHUL
lo (FRQRPLH
    r DJURDOLPHQWDUă‫܈‬LD 
fi PHGLXOXL
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

zi
(FRQRPLHJHQHUDOă‫܈‬L
  
ce
FRPXQLFDUH 
HFRQRPLFă
  (FRQRPLH‫܈‬LILQDQ‫܊‬H 
vQOLPEDHQJOH]ă
  
(FRQRPLFVDQG
ILQDQFH 
18
   )LQDQ‫܊‬H )LQDQ‫܊‬H )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL 
   0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW 
0DQDJHPHQWXO
     GH]YROWăULLUXUDOH 
GXUDELOH
   0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ 
(FRQRPLH‫܈‬L
(FRQRPLH‫܈‬LDIDFHUL (FRQRPLH
   DIDFHUL 
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH LQWHUQD‫܊‬LRQDOă
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
De $IDFHUL
     
st LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
in (FRQRPLH‫܈‬LDIDFHUL
     
at LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
3VLKRORJLH‫܈‬L ex
  ‫܈‬WLLQ‫܊‬H cl 3VLKRORJLH 3VLKRORJLH 3VLKRORJLH 
FRPSRUWDPHQWDOH us
   iv  7HUDSLHRFXSD‫܊‬LRQDOă 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
   ‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOHHGXFD‫܊‬LHL
in  3HGDJRJLH 
fo HGXFD‫܊‬LHL
3VLKRSHGDJRJLH
   rm  
ar VSHFLDOă
ii 3HGDJRJLD
     vQYă‫܊‬ăPkQWXOXL 
pe SULPDU‫܈‬LSUH‫܈‬FRODU
‫܇‬WLLQ‫܊‬HXPDQLVWH‫܈‬L r/LPEă‫܈‬L /LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
 )LORORJLH )LORORJLH so 
DUWH OLWHUDWXUă
an URPkQă 
    
e lo 
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD

 
r /LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
    fi 
PRGHUQă 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

zi
/LWHUDWXUăXQLYHUVDOă
     ce 
‫܈‬LFRPSDUDWă 
     )LORORJLHFODVLFă  
/LPELPRGHUQH 7UDGXFHUH‫܈‬L
    
DSOLFDWH LQWHUSUHWDUH

19
21
22

/LPELPRGHUQH
     
DSOLFDWH
  )LORVRILH )LORVRILH )LORVRILH )LORVRILH 
  ,VWRULH ,VWRULH ,VWRULH ,VWRULH 
     $UKHRORJLH 
     $UKLYLVWLFă 
     0X]HRORJLH 
     ,VWRULDDUWHL 
6WXGLXO
6WXGLXOSDWULPRQLXOXL
De SDWULPRQLXOXL
    ‫܈‬LPDQDJHPHQWXO 
st +HULWDJH
EXQXULORUFXOWXUDOH
in 6WXGLHV 
at $UKHRORJLHVWXGLL
  e x   DQWLFH‫܈‬LDQWURSRORJLH 
cl LVWRULFă
us 7XULVPFXOWXUDO‫܈‬L
    
iv VWXGLLPX]HDOH
7HRORJLH
  7HRORJLH 7HRORJLH
in 7HRORJLH 
fo SDVWRUDOă 
7HRORJLH
   rm  
ar GLGDFWLFă 
   ii  A 
7HRORJLHDVLVWHQ‫܊‬ă
     
pe VRFLDOă 
   
rs 6WXGLLUHOLJLRDVH 
  6WXGLLFXOWXUDOH 6WXGLLFXOWXUDOH 
oa
6WXGLLFXOWXUDOH (WQRORJLH 
    
ne 6WXGLLLXGDLFH 
    
lo 6WXGLLDPHULFDQH 
    
r 6WXGLLFXOWXUDOH 
fi
     6WXGLLHXURSHQH 
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

zi
     ce7XULVPFXOWXUDO 
$UKLWHFWXUă‫܈‬L
  $UKLWHFWXUă $UKLWHFWXUă $UKLWHFWXUă 
XUEDQLVP
$UKLWHFWXUăGH
     
LQWHULRU
     'HVLJQGHSURGXV 
20
&RQVHUYDUH‫܈‬L
     UHVWDXUDUHGH 
DUKLWHFWXUă
$UKLWHFWXUD
     
SHLVDMXOXL
0RELOLHU‫܈‬LDPHQDMăUL
     
LQWHULRDUH
7HKQRORJLH
     
DUKLWHFWXUDOă
De 3URLHFWDUH‫܈‬L
   8UEDQLVP 8UEDQLVP 
st SODQLILFDUHXUEDQă
in 8UEDQLVP‫܈‬L
  at   DGPLQLVWUDUHD 
ex WHULWRULXOXL
cl $PHQDMDUHD‫܈‬L
   us   SODQLILFDUHD 
iv SHLVDMXOXL
  $UWH  $UWHYL]XDOH $UWHYL]XDOH $UWHSODVWLFH  
   
in  $UWHGHFRUDWLYH 
   
fo  'HVLJQ 
rm &RQVHUYDUH‫܈‬L
   ar  
ii UHVWDXUDUH
     $UWăPXUDOă 
pe 3HGDJRJLDDUWHORU
    
rs SODVWLFH‫܈‬LGHFRUDWLYH
oa &HUDPLFăVWLFOă
    ne 
PHWDO
lo $UWHWH[WLOHGHVLJQ
    r 
WH[WLO

fi 0RGăGHVLJQ
    
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

zi
YHVWLPHQWDU
ce
6FHQRJUDILH‫܈‬L
     
HYHQLPHQWDUWLVWLF
     'HVLJQDPELHQWDO 
     $UWăPRQXPHQWDOă 
     $UWăVDFUă 

21
23
24

,VWRULD‫܈‬LWHRULDDUWHL
   $UWHYL]XDOH ,VWRULD‫܈‬LWHRULDDUWHL 
 
7HDWUX‫܈‬LDUWHOH 7HDWUX‫܈‬LDUWHOH $UWHOHVSHFWDFROXOXL
    
VSHFWDFROXOXL VSHFWDFROXOXL 
     7HDWURORJLH  
     6FHQRJUDILH 
&LQHPDWRJUDILH‫܈‬L &LQHPDWRJUDILH &LQHPDWRJUDILH
    
PHGLD ‫܈‬LPHGLD IRWRJUDILHPHGLD 
     )LOPRORJLH 
De &RPXQLFDUH
  st   DXGLRYL]XDOă 
in PXOWLPHGLD
  at 0X]LFă 0X]LFă 3HGDJRJLHPX]LFDOă 
  e x   0X]LFăUHOLJLRDVă 
   cl   0X]LFRORJLH 
us ,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
    
iv FDQWR
,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
   in  
fo LQVWUXPHQWH
   rm  &RPSR]L‫܊‬LHPX]LFDOă 
   ar  'LULMDW 
$UWHOHVSHFWDFROXOXL
   ii  
PX]LFDO
‫܇‬WLLQ‫܊‬D6SRUWXOXL‫܈‬L ‫܇‬WLLQ‫܊‬D6SRUWXOXL ‫܇‬WLLQ‫܊‬D6SRUWXOXL‫܈‬L
pe (GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L

(GXFD‫܊‬LHL)L]LFH

‫܈‬L(GXFD‫܊‬LHL)L]LFH

(GXFD‫܊‬LHL)L]LFH
 r(GXFD‫܊‬LHIL]LFă
‫܈‬LVSRUW
so 
VSRUWLYă

an 6SRUW‫܈‬LSHUIRUPDQ‫܊‬ă
     
el PRWULFă
   
o
.LQHWRWHUDSLH r 
.LQHWRWHUDSLH‫܈‬L

fi PRWULFLWDWHVSHFLDOă

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

zi
 6HSRDWHDGăXJDvQFRPELQD‫܊‬LHFXROLPEă‫܈‬LOLWHUDWXUăPRGHUQăFODVLFăOLWHUDWXUăXQLYHUVDOă‫܈‬LFRPSDUDWă ce
 6HDGDXJăOLPED‫܈‬LOLWHUDWXUDPDJKLDUăOLPEDSHQWUXFDUHVHRUJDQL]HD]ăSURJUDPXOGHVWXGLLvQFRPELQD‫܊‬LHFXOLPED‫܈‬LOLWHUDWXUDURPkQăROLPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă
PRGHUQăFODVLFăOLWHUDWXUăXQLYHUVDOă‫܈‬LFRPSDUDWă
 6H DGDXJă OLPED SHQWUX FDUH VH VWXGLD]ă vQ FRPELQD‫܊‬LH FX R DOWă OLPEă ‫܈‬L OLWHUDWXUă PRGHUQăFODVLFă VDX vQ FRPELQD‫܊‬LH FX OLPED ‫܈‬L OLWHUDWXUD
URPkQăFODVLFăOLWHUDWXUăXQLYHUVDOă‫܈‬LFRPSDUDWă
 6HDGDXJăvQFRPELQD‫܊‬LHFXOLPED‫܈‬LOLWHUDWXUDURPkQăVDXROLPEă‫܈‬LOLWHUDWXUăPRGHUQăFODVLFăOLWHUDWXUăXQLYHUVDOă‫܈‬LFRPSDUDWă

22
 6H UHIHUă GXSă FD] OD 7HRORJLH RUWRGR[ă 7HRORJLH URPDQRFDWROLFă 7HRORJLH JUHFRFDWROLFă 7HRORJLH UHIRUPDWă 7HRORJLH EDSWLVWă 7HRORJLH SURWHVWDQWă
7HRORJLHSHQWLFRVWDOă7HRORJLHDGYHQWLVWă7HRORJLHFUH‫܈‬WLQăGXSăHYDQJKHOLH
 6HDGDXJăGXSăFD]$FWRULH5HJLH3ăSX‫܈‬L0DULRQHWH&RUHJUDILH
 6HDGDXJăGXSăFD]0DQDJHPHQWFXOWXUDO-XUQDOLVPWHDWUDO
 6HDGDXJăGXSăFD]5HJLHGHILOP‫܈‬L79,PDJLQHGHILOP‫܈‬L790XOWLPHGLDVXQHWPRQWDM&RPXQLFDUHDXGLRYL]XDOăVFHQDULVWLFăSXEOLFLWDWHPHGLD
 6HDGDXJăGXSăFD]3LFWXUă6FXOSWXUă*UDILFă)RWRJUDILHYLGHRSURFHVDUHDFRPSXWHUL]DWăDLPDJLQLL
 6HDGDXJăGXSăFD]DJULFROHPHGLFDOYHWHULQDUHSHQWUXLQGXVWULDDOLPHQWDUă
 6HSRDWHDGăXJDvQFRPELQD‫܊‬LHFXROLPEă‫܈‬LOLWHUDWXUăPRGHUQăFODVLFăOLPED‫܈‬LOLWHUDWXUDURPkQă
 2IL‫܊‬HUGHSROL‫܊‬LHSROL‫܊‬LHGHIURQWLHUăMDQGDUPLSHQLWHQFLDUHVSHFLDOL]DUHDWUHFHGLQGRPHQLXO‫܇‬WLLQ‫܊‬HMXULGLFHODGRPHQLXO‫܇‬WLLQ‫܊‬HPLOLWDUHLQIRUPD‫܊‬LL‫܈‬LRUGLQH
SXEOLFă De
 6HSRDWHVXV‫܊‬LQHGRFWRUDW‫܈‬WLLQ‫܊‬LILFvQGRPHQLXOGHVWXGLLXQLYHUVLWDUHGHGRFWRUDW´,VWRULD‫܈‬LWHRULDDUWHL´SHQWUXWR‫܊‬LDEVROYHQ‫܊‬LLGHVWXGLLXQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă‫܈‬L
st
PDVWHUDSDU‫܊‬LQkQGSURJUDPHORUGHVWXGLLGLQUDPXUDGH‫܈‬WLLQ‫܊‬ă´$UWH´
in
A (OLPLQDUHD VSHFLDOL]ăULL Ä([WUDFWH ‫܈‬L DGLWLYL QDWXUDOL DOLPHQWDUL´ GLQ GRPHQLXO GH OLFHQ‫܊‬ă Ä,QJLQHULH FKLPLFă´ ‫܈‬L UHvQFDGUDUHD DFHVWHLD vQ GRPHQLXO GH OLFHQ‫܊‬ă
at
Ä,QJLQHULDSURGXVHORUDOLPHQWDUH´ ex
A (OLPLQDUHDVSHFLDOL]ăULLÄ,QIRUPDWLFăDSOLFDWăvQLQJLQHULDPDWHULDOHORU´GLQGRPHQLXOGHOLFHQ‫܊‬ăÄ‫܇‬WLLQ‫܊‬HLQJLQHUH‫܈‬WLDSOLFDWH´‫܈‬LUHvQFDGUDUHDDFHVWHLDvQGRPHQLXO
cl
GHOLFHQ‫܊‬ăÄ,QJLQHULDPDWHULDOHORU´ us
A (OLPLQDUHDVSHFLDOL]ăULL$UWăVDFUăGLQGRPHQLXOGHOLFHQ‫܊‬ă7HRORJLH‫܈‬LUHvQFDGUDUHDDFHVWHLDvQGRPHQLXOGHOLFHQ‫܊‬ă$UWHYL]XDOH
iv
A (OLPLQDUHDVSHFLDOL]ăULLÄ&RPXQLFDUHDXGLRYL]XDOăPXOWLPHGLD´GLQGRPHQLXOGHOLFHQ‫܊‬ăÄ‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOHFRPXQLFăULL´‫܈‬LUHvQFDGUDUHDDFHVWHLDvQGRPHQLXOGHOLFHQ‫܊‬ă
Ä&LQHPDWRJUDILH‫܈‬LPHGLD´ in
A (OLPLQDUHDVSHFLDOL]ăULORU,QJLQHULHHFRQRPLFăvQDJULFXOWXUă‫܈‬L,QJLQHULH‫܈‬LPDQDJHPHQWvQDOLPHQWD‫܊‬LDSXEOLFă‫܈‬LDJURWXULVP‫܈‬LUHvQFDGUDUHDDFHVWRUDvQGRPHQLXO
fo
GHVWXGLLXQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ăFXGHQXPLUHD±,QJLQHULH‫܈‬LPDQDJHPHQWvQDJULFXOWXUă‫܈‬LGH]YROWDUHUXUDOăGLQFDGUXO ',, $JURQRPLH+RUWLFXOWXUă6LOYLFXOWXUă
rm
,QJLQHULHIRUHVWLHUă ar
A (OLPLQDUHDVSHFLDOL]ăULLÄ,QIRUPDWLFăDSOLFDWăvQLQJLQHULHHOHFWULFă´GLQGRPHQLXOGHOLFHQ‫܊‬ăÄ‫܇‬WLLQ‫܊‬HLQJLQHUH‫܈‬WLDSOLFDWH´‫܈‬LUHvQFDGUDUHDDFHVWHLDvQGRPHQLXOGH
ii
OLFHQ‫܊‬ăÄ,QJLQHULHHOHFWULFă´ pe
A 6FKLPEDUHD GHQXPLULL GRPHQLLORU GH OLFHQ‫܊‬ă PDVWHU GRFWRUDW Ä,QJLQHULH HOHFWURQLFă ‫܈‬L WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL´ vQ Ä,QJLQHULH HOHFWURQLFă WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL ‫܈‬L WHKQRORJLL
rs
LQIRUPD‫܊‬LRQDOH´ oa
A 6FKLPEDUHDGHQXPLULL VSHFLDOL]ăULL Ä(FKLSDPHQWH SHQWUXPRGHODUHVLPXODUH‫܈‬LFRQGXFHUHLQIRUPDWL]DWă D DF‫܊‬LXQLORU GH OXSWă´GLQFDGUXOGRPHQLXOXLGHOLFHQ‫܊‬ă
ne
Ä,QJLQHULDVLVWHPHORU´vQÄ,QJLQHULD‫܈‬LVHFXULWDWHDVLVWHPHORULQIRUPDWLFHPLOLWDUH´FXvQFDGUDUHDvQDFHOD‫܈‬LGRPHQLXGHOLFHQ‫܊‬ăÄ,QJLQHULDVLVWHPHORU
lo
r
A 6FKLPEDUHDGHQXPLULLVSHFLDOL]ăULLÄ8WLODMH‫܈‬LLQVWDOD‫܊‬LLSRUWXDUH´GLQFDGUXOGRPHQLXOXLGHOLFHQ‫܊‬ăÄ,QJLQHULHPHFDQLFă´vQÄ,QVWDOD‫܊‬LL‫܈‬LHFKLSDPHQWHSRUWXDUH‫܈‬L
PDULQH´FXvQFDGUDUHDvQDFHOD‫܈‬LGRPHQLXGHOLFHQ‫܊‬ăÄ,QJLQHULHPHFDQLFă´ fi
A 6FKLPEDUHD GHQXPLULL VSHFLDOL]ăULL Ä&RQGXFHUH ORJLVWLFă´ GLQ FDGUXO GRPHQLXOXL GH OLFHQ‫܊‬ă Ä‫܇‬WLLQ‫܊‬H PLOLWDUH LQIRUPD‫܊‬LL ‫܈‬L RUGLQH SXEOLFă´ vQ Ä/RJLVWLFă´ FX
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

zi
vQFDGUDUHDvQDFHOD‫܈‬LGRPHQLXGHOLFHQ‫܊‬ăÄ‫܇‬WLLQ‫܊‬HPLOLWDUHLQIRUPD‫܊‬LL‫܈‬LRUGLQHSXEOLFă´ ce
 6HvQILLQ‫܊‬HD]ăRQRXăVSHFLDOL]DUHFXGHQXPLUHDÄ&RVPHWLFăPHGLFDOă‫܈‬LWHKQRORJLDSURGXVXOXLFRVPHWLF´vQFDGUXOGRPHQLXOXLGHOLFHQ‫܊‬ă6ăQăWDWH
 6HvQILLQ‫܊‬HD]ăRQRXăVSHFLDOL]DUHFXGHQXPLUHDÄ0DQDJHPHQWXOVLVWHPHORUGHFRPXQLFD‫܊‬LLPLOLWDUH´vQFDGUXOGRPHQLXOXLGHOLFHQ‫܊‬ă‫܇‬WLLQ‫܊‬HPLOLWDUHLQIRUPD‫܊‬LL‫܈‬L
RUGLQHSXEOLFă
 6HvQILLQ‫܊‬HD]ăRQRXăVSHFLDOL]DUHFXGHQXPLUHDÄ&KLPLHPHGLFDOă´vQFDGUXOGRPHQLXOXLGHOLFHQ‫܊‬ă&KLPLH
 6HvQILLQ‫܊‬HD]ăRQRXăVSHFLDOL]DUHFXGHQXPLUHDÄ/HDGHUVKLSvQVHFWRUXOSXEOLF vQOLPEDHQJOH]ă ´vQFDGUXOGRPHQLXOXLGHOLFHQ‫܊‬ă‫܇‬WLLQ‫܊‬HDGPLQLVWUDWLYH
23
25
26

 6HvQILLQ‫܊‬HD]ăRQRXăVSHFLDOL]DUHFXGHQXPLUHDÄ,QJLQHULDELRPDWHULDOHORU´vQFDGUXOGRPHQLXOXLGHOLFHQ‫܊‬ă,QJLQHULDPDWHULDOHORU
 6SHFLDOL]ăULUHJOHPHQWDWHVHFWRULDOvQFDGUXO8QLXQLL(XURSHQH0HGLFLQă$VLVWHQ‫܊‬ăPHGLFDOăJHQHUDOă0RD‫܈‬H0HGLFLQăGHQWDUă)DUPDFLH0HGLFLQăYHWHULQDUă
$UKLWHFWXUă

De
st
in
at
ex
cl
us
iv
in
fo
rm
ar
ii
pe
rs
oa
ne
lo
r
fi
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

zi
ce

24
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 27

$QH[DQU
6WUXFWXUDLQVWLWX‫܊‬LLORUGHvQYă‫܊‬ăPkQWVXSHULRUGHVWDWGRPHQLLOHGHVWXGLLXQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă‫܈‬L
VSHFLDOL]ăULOHSURJUDPHOHGHVWXGLLDFUHGLWDWHVDXDXWRUL]DWHVăIXQF‫܊‬LRQH]HSURYL]RULXORFD‫܊‬LLOH
JHRJUDILFHGHGHVIă‫܈‬XUDUHQXPăUXOGHFUHGLWHGHVWXGLLWUDQVIHUDELOHSHQWUXILHFDUHSURJUDPGHVWXGLL
XQLYHUVLWDUHIRUPăGHvQYă‫܊‬ăPkQW‫܈‬LOLPEăGHSUHGDUHSUHFXP‫܈‬LQXPăUXOPD[LPGHVWXGHQ‫܊‬LFDUHSRW
IL‫܈‬FRODUL]D‫܊‬LvQDQXOXQLYHUVLWDU±

81,9(56,7$7($32/,7(+1,&$',1%8&85(‫܇‬7,
$FUHGLWDUH

ce
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH

zi
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL

fi
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 

r
lo
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULH (OHFWURQLFăGHSXWHUH‫܈‬L
 ,QJLQHULH $ ,) 

ne
HOHFWULFă DF‫܊‬LRQăULHOHFWULFH
(OHFWULFă
,QVWUXPHQWD‫܊‬LH‫܈‬L

oa
$ ,) 
  DFKL]L‫܊‬LLGHGDWH

rs
6LVWHPHHOHFWULFH $ ,) 
,QIRUPDWLFăDSOLFDWăvQ

pe
  $ ,) 
LQJLQHULHHOHFWULFă
,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
,QJLQHULH‫܈‬L
ii
GRPHQLXOHOHFWULF $ ,) 
 PDQDJHPHQW
HOHFWURQLF‫܈‬LHQHUJHWLF
ar

)DFXOWDWHDGH ,QJLQHULD ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD


 $ ,) 
rm

(QHUJHWLFă PHGLXOXL PHGLXOXLvQLQGXVWULH


,QJLQHULH (QHUJHWLFă‫܈‬LWHKQRORJLL
fo

 $ ,) 


HQHUJHWLFă QXFOHDUH
in

  +LGURHQHUJHWLFă $ ,) 


,QJLQHULDVLVWHPHORU
  $ ,) 
HOHFWURHQHUJHWLFH
iv

  0DQDJHPHQWXOHQHUJLHL $ ,) 


us

  7HUPRHQHUJHWLFă $ ,) 


,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
cl

,QJLQHULH‫܈‬L
 GRPHQLXOHOHFWULF $ ,) 
PDQDJHPHQW
HOHFWURQLF‫܈‬LHQHUJHWLF
ex

‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 LQJLQHUH‫܈‬WL ,QIRUPDWLFăLQGXVWULDOă $ ,) 
at

DSOLFDWH
in

)DFXOWDWHDGH &DOFXODWRDUH‫܈‬L
 $XWRPDWLFă‫܈‬L WHKQRORJLD &DOFXODWRDUH $ ,) 
st

&DOFXODWRDUH LQIRUPD‫܊‬LHL
 7HKQRORJLDLQIRUPD‫܊‬LHL $ ,) 
De

,QJLQHULD $XWRPDWLFă‫܈‬L
 $ ,) 
VLVWHPHORU LQIRUPDWLFăDSOLFDWă
)DFXOWDWHDGH
(OHFWURQLFă &DOFXODWRDUH‫܈‬L
 7HOHFRPXQLFD‫܊‬L WHKQRORJLD ,QJLQHULDLQIRUPD‫܊‬LHL $ ,) 
L‫܈‬L7HKQRORJLD LQIRUPD‫܊‬LHL
,QIRUPD‫܊‬LHL
,QJLQHULH
HOHFWURQLFă
 WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL (OHFWURQLFăDSOLFDWă $ ,) 
‫܈‬LWHKQRORJLL
LQIRUPD‫܊‬LRQDOH
(OHFWURQLFăDSOLFDWă vQ
  $ ,) 
OLPEDHQJOH]ă 

1
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

0LFURHOHFWURQLFă
  RSWRHOHFWURQLFă‫܈‬L $ ,) 
QDQRWHKQRORJLL
0LFURHOHFWURQLFă
RSWRHOHFWURQLFă‫܈‬L
  $ ,) 
QDQRWHKQRORJLL vQOLPED
HQJOH]ă 
5H‫܊‬HOH‫܈‬LVRIWZDUHGH
  $ ,) 
WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL
5H‫܊‬HOH‫܈‬LVRIWZDUHGH

ce
  WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL vQOLPED $ ,) 

zi
HQJOH]ă 
7HKQRORJLL‫܈‬LVLVWHPHGH
  $ ,) 

fi
WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL
7HKQRORJLL‫܈‬LVLVWHPHGH

r
  WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL vQOLPED $ ,) 

lo
HQJOH]ă 
)DFXOWDWHDGH

ne
,QJLQHULH ,QJLQHULH
 'HVLJQLQGXVWULDO $3 ,) 

oa
0HFDQLFă‫܈‬L LQGXVWULDOă
0HFDWURQLFă

rs
,QJLQHULH (FKLSDPHQWHSHQWUX
 $ ,) 
PHFDQLFă SURFHVHLQGXVWULDOH

pe
0D‫܈‬LQL‫܈‬LVLVWHPH
  $ ,) 
KLGUDXOLFH‫܈‬LSQHXPDWLFH
ii
0HFDQLFăILQă‫܈‬L
  $ ,) 
QDQRWHKQRORJLL
ar

6LVWHPH‫܈‬LHFKLSDPHQWH
  $ ,) 
rm

WHUPLFH
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
fo

 $ ,) 


PDQDJHPHQW GRPHQLXOPHFDQLF
in

0HFDWURQLFă‫܈‬L
 0HFDWURQLFă $ ,) 
URERWLFă
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
iv

 LQJLQHUH‫܈‬WL 2SWRPHWULH $ ,) 


us

DSOLFDWH
)DFXOWDWHDGH
cl

,QJLQHULD‫܈‬L
,QJLQHULH ,QJLQHULDVHFXULWă‫܊‬LLvQ
 0DQDJHPHQWXO $3 ,) 
ex

LQGXVWULDOă LQGXVWULH
6LVWHPHORU
7HKQRORJLFH
at

  ,QJLQHULDVXGăULL $ ,) 


in

,QJLQHULD‫܈‬L
  $ ,) 
PDQDJHPHQWXOFDOLWă‫܊‬LL
st

  /RJLVWLFăLQGXVWULDOă $3 ,) 


0D‫܈‬LQLXQHOWH‫܈‬LVLVWHPH
De

  $ ,) 


GHSURGXF‫܊‬LH
1DQRWHKQRORJLL‫܈‬L
  $ ,) 
VLVWHPHQHFRQYHQ‫܊‬LRQDOH
7HKQRORJLD
  $ ,) 
FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL
,QJLQHULHLQGXVWULDOă vQ
  OLPEDHQJOH]ă $3 ,) 
,QGXVWULDOHQJLQHHULQJ 
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFă
 $ ,) 
PDQDJHPHQW LQGXVWULDOă
0HFDWURQLFă‫܈‬L
 5RERWLFă $ ,) 
URERWLFă
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULD ,QJLQHULD ,QJLQHULDGH]YROWăULL
 $ ,) 
6LVWHPHORU PHGLXOXL UXUDOHGXUDELOH
%LRWHKQLFH

2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 29

,QJLQHULDVLVWHPHORU
  $ ,) 
ELRWHKQLFH‫܈‬LHFRORJLFH
,QJLQHULD
,QJLQHULDSURGXVHORU
 SURGXVHORU $3 ,) 
DOLPHQWDUH
DOLPHQWDUH
0D‫܈‬LQL‫܈‬LLQVWDOD‫܊‬LL
,QJLQHULH
 SHQWUXDJULFXOWXUă‫܈‬L $ ,) 
PHFDQLFă
LQGXVWULHDOLPHQWDUă
)DFXOWDWHDGH ,QJLQHULD
 $XWRYHKLFXOHUXWLHUH $ ,) 
7UDQVSRUWXUL DXWRYHKLFXOHORU

ce
,QJLQHULDVLVWHPHORUGH

zi
  SURSXOVLHSHQWUX $3 ,) 
DXWRYHKLFXOH

fi
,QJLQHULD ,QJLQHULDWUDQVSRUWXULORU
 $ ,) 
WUDQVSRUWXULORU ‫܈‬LDWUDILFXOXL

r
,QJLQHULH

lo
HOHFWURQLFă 7HOHFRPHQ]L‫܈‬L
 WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL HOHFWURQLFăvQ $ ,) 

ne
‫܈‬LWHKQRORJLL WUDQVSRUWXUL

oa
LQIRUPD‫܊‬LRQDOH
,QJLQHULH 9HKLFXOHSHQWUX
 $ ,) 

rs
PHFDQLFă WUDQVSRUWXOIHURYLDU
)DFXOWDWHDGH

pe
,QJLQHULH
 ,QJLQHULH &RQVWUXF‫܊‬LLDHURVSD‫܊‬LDOH $ ,) 
DHURVSD‫܊‬LDOă
$HURVSD‫܊‬LDOă
ii
(FKLSDPHQWH‫܈‬LLQVWDOD‫܊‬LL
  $ ,) 
GHDYLD‫܊‬LH
ar

,QJLQHULH‫܈‬LPDQDJHPHQW
  $ ,) 
rm

DHURQDXWLF
1DYLJD‫܊‬LHDHULDQă vQ
fo

  $3 ,) 


OLPEDHQJOH]ă 
in

  6LVWHPHGHSURSXOVLH $ ,) 


)DFXOWDWHDGH
‫܇‬WLLQ‫܊‬D‫܈‬L ,QJLQHULD ,QJLQHULDHODERUăULL
iv

 $ ,) 


,QJLQHULD PDWHULDOHORU PDWHULDOHORUPHWDOLFH
us

0DWHULDOHORU
,QJLQHULDSURFHVăULL
cl

  $ ,) 


PDWHULDOHORU
ex

  ‫܇‬WLLQ‫܊‬DPDWHULDOHORU $ ,) 


,QJLQHULD ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
 $ ,) 
PHGLXOXL PHGLXOXLvQLQGXVWULH
at

,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
,QJLQHULH‫܈‬L
in

 LQGXVWULDFKLPLFă‫܈‬LGH $ ,) 


PDQDJHPHQW
PDWHULDOH
st

‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 LQJLQHUH‫܈‬WL ,QJLQHULHPHGLFDOă $ ,) 
De

DSOLFDWH
)DFXOWDWHDGH
&KLPLH ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
,QJLQHULD
 $SOLFDWă‫܈‬L PHGLXOXLvQLQGXVWULD $ ,) 
PHGLXOXL
‫܇‬WLLQ‫܊‬D FKLPLFă‫܈‬LSHWURFKLPLFă
0DWHULDOHORU
,QJLQHULD
&RQWUROXO‫܈‬LH[SHUWL]D
 SURGXVHORU $3 ,) 
SURGXVHORUDOLPHQWDUH
DOLPHQWDUH
&KLPLD‫܈‬LLQJLQHULD
,QJLQHULH VXEVWDQ‫܊‬HORURUJDQLFH
 $ ,) 
FKLPLFă SHWURFKLPLH‫܈‬L
FDUERFKLPLH
&KLPLHDOLPHQWDUă‫܈‬L
  $ ,) 
WHKQRORJLLELRFKLPLFH

3
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

,QJLQHULDVXEVWDQ‫܊‬HORU
  DQRUJDQLFH‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD $ ,) 
PHGLXOXL 
,QJLQHULD‫܈‬LLQIRUPDWLFD
  SURFHVHORUFKLPLFH‫܈‬L $ ,) 
ELRFKLPLFH
‫܇‬WLLQ‫܊‬D‫܈‬LLQJLQHULD
  PDWHULDOHORUR[LGLFH‫܈‬L $ ,) 
QDQRPDWHULDOH
‫܇‬WLLQ‫܊‬D‫܈‬LLQJLQHULD

ce
  $ ,) 
SROLPHULORU

zi
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 LQJLQHUH‫܈‬WL %LRWHKQRORJLLLQGXVWULDOH $3 ,) 

fi
DSOLFDWH
)DFXOWDWHDGH &DOFXODWRDUH‫܈‬L
,QJLQHULDLQIRUPD‫܊‬LHL vQ

r
 ,QJLQHULHvQ WHKQRORJLD $ ,) 
OLPEDHQJOH]ă 

lo
/LPEL6WUăLQH LQIRUPD‫܊‬LHL
,QJLQHULDLQIRUPD‫܊‬LHL vQ

ne
 $ ,) 
 OLPEDIUDQFH]ă 

oa
,QJLQHULD ‫܇‬WLLQ‫܊‬DPDWHULDOHORU vQ
 $ ,) 
PDWHULDOHORU OLPEDHQJOH]ă 

rs
‫܇‬WLLQ‫܊‬DPDWHULDOHORU vQ
 $ ,) 
 OLPEDIUDQFH]ă 

pe
,QJLQHULH ,QJLQHULHFKLPLFă vQ
 $ ,) 
FKLPLFă OLPEDHQJOH]ă 
ii
,QJLQHULHFKLPLFă vQ
 $ ,) 
 OLPEDIUDQFH]ă 
ar

,QJLQHULH
rm

HOHFWURQLFă
(OHFWURQLFăDSOLFDWă vQ
 WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL $ ,) 
fo

OLPEDHQJOH]ă 
‫܈‬LWHKQRORJLL
in

LQIRUPD‫܊‬LRQDOH
(OHFWURQLFăDSOLFDWă vQ
  $ ,) 
OLPEDIUDQFH]ă 
iv

(OHFWURQLFăDSOLFDWă vQ
  $ ,) 
us

OLPEDJHUPDQă 
,QJLQHULH ,QJLQHULHPHFDQLFă vQ
cl

 $ ,) 


PHFDQLFă OLPEDHQJOH]ă 
,QJLQHULHPHFDQLFă vQ
ex

  $ ,) 


OLPEDIUDQFH]ă 
,QJLQHULHPHFDQLFă vQ
at

  $ ,) 
OLPEDJHUPDQă 
in

,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
,QJLQHULH‫܈‬L GRPHQLXOHOHFWULF
 $ ,) 
st

PDQDJHPHQW HOHFWURQLF‫܈‬LHQHUJHWLF
vQOLPEDJHUPDQă 
De

,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 GRPHQLXOPHFDQLF vQ $ ,) 

OLPEDJHUPDQă 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
)DFXOWDWHDGH
 LQJLQHUH‫܈‬WL ,QJLQHULHIL]LFă $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H$SOLFDWH
DSOLFDWH
0DWHPDWLFă‫܈‬L
  LQIRUPDWLFăDSOLFDWăvQ $ ,) 
LQJLQHULH
)DFXOWDWHDGH ‫܇‬WLLQ‫܊‬H
%LRPDWHULDOH‫܈‬L
 ,QJLQHULH LQJLQHUH‫܈‬WL $3 ,) 
GLVSR]LWLYHPHGLFDOH
0HGLFDOă DSOLFDWH
(FKLSDPHQWH‫܈‬LVLVWHPH
  $3 ,) 
PHGLFDOH
  ,QJLQHULHPHGLFDOă $ ,) 

4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 31

)DFXOWDWHDGH
$QWUHSUHQRULDW
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULD‫܈‬L
 ,QJLQHULD‫܈‬L $3 ,) 
PDQDJHPHQW PDQDJHPHQWXODIDFHULORU
0DQDJHPHQWXO
$IDFHULORU
,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
  GRPHQLXOHOHFWULF $ ,) 
HOHFWURQLF‫܈‬LHQHUJHWLF
,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
  LQGXVWULDFKLPLFă‫܈‬LGH $ ,) 

ce
PDWHULDOH

zi
6SHFLDOL]ăULSURJUDPHGHVWXGLLXQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ăSHQWUXFDUHQXVHRUJDQL]HD]ăDGPLWHUHvQDQXOXQLYHUVLWDU


fi
81,9(56,7$7($7(+1,&Ă'(&216758&‫܉‬,,',1%8&85(‫܇‬7,
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD

r
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH

lo
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH

ne
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L

oa
GHSUHGDUH @
$3 

rs
)DFXOWDWHDGH
&RQVWUXF‫܊‬LL

pe
&RQVWUXF‫܊‬LLFLYLOH
 &LYLOH ,QJLQHULHFLYLOă $ ,) 
LQGXVWULDOH‫܈‬LDJULFROH
,QGXVWULDOH‫܈‬L
ii
$JULFROH
,QJLQHULHXUEDQă‫܈‬L
ar

$ ,) 


  GH]YROWDUHUHJLRQDOă
rm

,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
$ ,) 
 PDQDJHPHQW FRQVWUXF‫܊‬LL
fo

)DFXOWDWHDGH ,QJLQHULD
 ,QJLQHULDPHGLXOXL $ ,) 
in

+LGURWHKQLFă PHGLXOXL
,QJLQHULD $XWRPDWLFă‫܈‬L
$ ,) 
 VLVWHPHORU LQIRUPDWLFăDSOLFDWă
iv

$PHQDMăUL‫܈‬LFRQVWUXF‫܊‬LL
,QJLQHULHFLYLOă $ ,) 
us

 KLGURWHKQLFH
,QJLQHULHVDQLWDUă‫܈‬L
cl

$ ,) 


  SURWHF‫܊‬LDPHGLXOXL
)DFXOWDWHDGH
ex

&ăL)HUDWH &ăLIHUDWHGUXPXUL‫܈‬L
 ,QJLQHULHFLYLOă $ ,) 
'UXPXUL‫܈‬L SRGXUL
at

3RGXUL
,QIUDVWUXFWXUD
in

WUDQVSRUWXULORU $ ,) 


 
st

PHWURSROLWDQH
)DFXOWDWHDGH
De

,QJLQHULD ,QVWDOD‫܊‬LLSHQWUX
 ,QJLQHULHD $ ,) 
LQVWDOD‫܊‬LLORU FRQVWUXF‫܊‬LL
,QVWDOD‫܊‬LLORU
,QVWDOD‫܊‬LLSHQWUX
FRQVWUXF‫܊‬LL vQOLPED $ ,) 
 
IUDQFH]ă 
,QVWDOD‫܊‬LL‫܈‬LHFKLSDPHQWH
SHQWUXSURWHF‫܊‬LD $ ,) 
 
DWPRVIHUHL
,QJLQHULD‫܈‬L
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULH PDQDJHPHQWXO
 8WLODM $ ,) 
PHFDQLFă UHVXUVHORUWHKQRORJLFHvQ
7HKQRORJLF
FRQVWUXF‫܊‬LL
8WLODMHWHKQRORJLFH
$ ,) 
  SHQWUXFRQVWUXF‫܊‬LL
0HFDWURQLFă‫܈‬L
0HFDWURQLFă $3 ,) 
 URERWLFă

5
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

)DFXOWDWHDGH ,QJLQHULH 0ăVXUăWRULWHUHVWUH‫܈‬L


 $ ,) 
*HRGH]LH JHRGH]LFă FDGDVWUX
*HRGH]LH‫܈‬L
$3 ,) 
  JHRLQIRUPDWLFă
&DGDVWUX‫܈‬L
PDQDJHPHQWXO $3 ,) 
 
SURSULHWă‫܊‬LORU
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULHFLYLOă vQOLPED
 ,QJLQHULHvQ ,QJLQHULHFLYLOă $ ,) 
HQJOH]ă 
/LPEL6WUăLQH

ce
,QJLQHULHFLYLOă vQOLPED
$ ,) 

zi
  IUDQFH]ă 
'HSDUWDPHQWXO
7UDGXFHUH‫܈‬LLQWHUSUHWDUH

fi
GH/LPEL /LPELPRGHUQH
 HQJOH]ăIUDQFH]ă $ ,) 
6WUăLQH‫܈‬L DSOLFDWH
JHUPDQăVSDQLROă 

r
&RPXQLFDUH

lo
81,9(56,7$7($'($5+,7(&785Ă‫܇‬,85%$1,60,210,1&8',1%8&85(‫܇‬7,
$FUHGLWDUH

ne
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH

oa
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL

rs
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L

pe
GHSUHGDUH @
$3 
)DFXOWDWHDGH
 $UKLWHFWXUă $UKLWHFWXUă  $ ,) 
ii
$UKLWHFWXUă
$UKLWHFWXUă vQOLPED
ar

$3 ,) 


  HQJOH]ă 
rm

&RQVHUYDUH‫܈‬LUHVWDXUDUH
$ ,) 
  GHDUKLWHFWXUă OD6LELX 
fo

)DFXOWDWHDGH
in

 $UKLWHFWXUăGH $UKLWHFWXUă $UKLWHFWXUăGHLQWHULRU $ ,) 


,QWHULRU
'HVLJQGHSURGXV $ ,) 
iv

0RELOLHU‫܈‬LDPHQDMăUL
$ ,) 
us

  LQWHULRDUH
)DFXOWDWHDGH $PHQDMDUHD‫܈‬L
cl

 8UEDQLVP $ ,) 


8UEDQLVP SODQLILFDUHDSHLVDMXOXL
ex

3URLHFWDUH‫܈‬LSODQLILFDUH
$ ,) 
  XUEDQă
8UEDQLVP‫܈‬L
at

DGPLQLVWUDUHDWHULWRULXOXL $3 ,) 


 
in

OD6LELX 
 6SHFLDOL]ăULUHJOHPHQWDWHVHFWRULDOvQFDGUXO8QLXQLL(XURSHQH
st

81,9(56,7$7($'(‫܇‬7,,1‫(܉‬$*52120,&(‫܇‬,0(',&,1Ă9(7(5,1$5Ă',1%8&85(‫܇‬7,
$FUHGLWDUH
De

6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
)DFXOWDWHDGH
 $JURQRPLH $JULFXOWXUă $ ,) 
$JULFXOWXUă
$JULFXOWXUă $3 ,)5 
3URWHF‫܊‬LDSODQWHORU $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HOHVROXOXL $ ,) 
%LRORJLH %LRORJLH $ ,) 
%LRORJLH $ ,)5 
6LOYLFXOWXUă 6LOYLFXOWXUă $ ,) 
)DFXOWDWHDGH
 +RUWLFXOWXUă +RUWLFXOWXUă $ ,) 
+RUWLFXOWXUă

6
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 33

+RUWLFXOWXUă $3 ,' 


3HLVDJLVWLFă $ ,) 
)DFXOWDWHDGH
 =RRWHKQLH =RRWHKQLH $ ,) 
=RRWHKQLH
3LVFLFXOWXUă‫܈‬L
$ ,) 
  DFYDFXOWXUă
,QJLQHULD
7HKQRORJLDSUHOXFUăULL
SURGXVHORU $ ,) 
 SURGXVHORUDJULFROH
DOLPHQWDUH
6LOYLFXOWXUă &LQHJHWLFă $ ,) 

ce
)DFXOWDWHDGH
0HGLFLQă

zi
 0HGLFLQă 0HGLFLQăYHWHULQDUă  $ ,) 
YHWHULQDUă
9HWHULQDUă

fi
0HGLFLQăYHWHULQDUă vQ
$3 ,) 
  OLPEDHQJOH]ă 

r
,QJLQHULD
&RQWUROXO‫܈‬LH[SHUWL]D

lo
SURGXVHORU $ ,) 
 SURGXVHORUDOLPHQWDUH
DOLPHQWDUH

ne
)DFXOWDWHDGH

oa
ÌPEXQăWă‫܊‬LUL
ÌPEXQăWă‫܊‬LULIXQFLDUH‫܈‬L
 )XQFLDUH‫܈‬L ,QJLQHULHFLYLOă $ ,) 

rs
GH]YROWDUHUXUDOă
,QJLQHULD
0HGLXOXL

pe
,QJLQHULD ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
$ ,) 
 PHGLXOXL PHGLXOXLvQDJULFXOWXUă
ii
,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
$ ,)5 
  PHGLXOXLvQDJULFXOWXUă
ar

,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
$ ,) 
rm

 PDQDJHPHQW FRQVWUXF‫܊‬LL
,QJLQHULH 0ăVXUăWRULWHUHVWUH‫܈‬L
fo

$ ,) 


 JHRGH]LFă FDGDVWUX
in

0ăVXUăWRULWHUHVWUH‫܈‬L
$3 ,)5 
  FDGDVWUX
)DFXOWDWHDGH
iv

 %LRWHKQRORJLL %LRWHKQRORJLLDJULFROH $ ,) 


%LRWHKQRORJLL
us

%LRWHKQRORJLLPHGLFDO
$ ,) 
  YHWHULQDUH
cl

%LRWHKQRORJLLSHQWUX
$ ,) 
ex

  LQGXVWULDDOLPHQWDUă
)DFXOWDWHDGH
0DQDJHPHQW ,QJLQHULH‫܈‬L
at

,QJLQHULH PDQDJHPHQWvQ
,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
in

 (FRQRPLFăvQ DJULFXOWXUă‫܈‬L $ ,) 


DJULFXOWXUă
$JULFXOWXUă‫܈‬L GH]YROWDUH
st

'H]YROWDUH UXUDOă
5XUDOă
De

,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
$ ,' 
  DJULFXOWXUă
,QJLQHULH‫܈‬LPDQDJHPHQW
vQDOLPHQWD‫܊‬LDSXEOLFă‫܈‬L $ ,) 
 
DJURWXULVP
,QJLQHULH‫܈‬LPDQDJHPHQW
vQDOLPHQWD‫܊‬LDSXEOLFă‫܈‬L $ ,' 
 
DJURWXULVP
)DFXOWDWHDGH
0DQDJHPHQW
,QJLQHULH‫܈‬L
,QJLQHULH
PDQDJHPHQWvQ
(FRQRPLFăvQ ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 DJULFXOWXUă‫܈‬L $ ,) 
$JULFXOWXUă‫܈‬L DJULFXOWXUă
GH]YROWDUH
'H]YROWDUH
UXUDOă
5XUDOă)LOLDOD
6ODWLQD

7
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

)DFXOWDWHDGH
0DQDJHPHQW
,QJLQHULH‫܈‬L
,QJLQHULH
PDQDJHPHQWvQ
(FRQRPLFăvQ ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 DJULFXOWXUă‫܈‬L $ ,) 
$JULFXOWXUă‫܈‬L DJULFXOWXUă
GH]YROWDUH
'H]YROWDUH
UXUDOă
5XUDOă)LOLDOD
&ăOăUD‫܈‬L
 6SHFLDOL]ăULUHJOHPHQWDWHVHFWRULDOvQFDGUXO8QLXQLL(XURSHQH
81,9(56,7$7($',1%8&85(‫܇‬7,

ce
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD

zi
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH

fi
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L

r
GHSUHGDUH @

lo
$3 
)DFXOWDWHDGH

ne
$GPLQLVWUDUHD
 $GPLQLVWUD‫܊‬LH $GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU $ ,) 
DIDFHULORU
‫܈‬L$IDFHUL

oa
$GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU

rs
vQOLPEDHQJOH]ă $3 ,) 
 
%XVLQHVVDGPLQLVWUDWLRQ 

pe
0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
$GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,) 
ii
 DGPLQLVWUDWLYH
)DFXOWDWHDGH
ar

 %LRORJLH %LRFKLPLH $ ,) 


%LRORJLH
rm

%LRORJLH $ ,) 


‫܇‬WLLQ‫܊‬D (FRORJLH‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
fo

$ ,) 


 PHGLXOXL PHGLXOXL
in

)DFXOWDWHDGH
 &KLPLH %LRFKLPLHWHKQRORJLFă $ ,) 
&KLPLH
&KLPLH $ ,) 
iv

‫܇‬WLLQ‫܊‬D
&KLPLDPHGLXOXL $ ,) 
us

 PHGLXOXL
)DFXOWDWHDGH
cl

 'UHSW 'UHSW $ ,) 


'UHSW
ex

'UHSW $ ,' 


)DFXOWDWHDGH
 )LORVRILH )LORVRILH $ ,) 
)LORVRILH
at

)DFXOWDWHDGH
 )L]LFă %LRIL]LFă $ ,) 
in

)L]LFă
)L]LFă $ ,) 
st

)L]LFă vQOLPEDHQJOH]ă $ ,) 


)L]LFăLQIRUPDWLFă $ ,) 
De

)L]LFăPHGLFDOă $ ,) 


‫܇‬WLLQ‫܊‬H
LQJLQHUH‫܈‬WL )L]LFăWHKQRORJLFă $ ,) 
 
DSOLFDWH
)DFXOWDWHDGH
 *HRJUDILH &DUWRJUDILH $ ,) 
*HRJUDILH
*HRJUDILDWXULVPXOXL $ ,) 
*HRJUDILDWXULVPXOXL $ ,' 
*HRJUDILDWXULVPXOXL OD
$ ,) 
  &ăOLPăQH‫܈‬WL 
*HRJUDILDWXULVPXOXL OD
$ ,) 
  'UREHWD7XUQX6HYHULQ 
*HRJUDILH $ ,) 
*HRJUDILH $ ,' 
+LGURORJLH‫܈‬L
$ ,) 
  PHWHRURORJLH

8
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 35

3ODQLILFDUHWHULWRULDOă $ ,) 


3ODQLILFDUHWHULWRULDOă OD
$ ,) 
  'UREHWD7XUQX6HYHULQ 
‫܇‬WLLQ‫܊‬D
*HRJUDILDPHGLXOXL $ ,) 
 PHGLXOXL
)DFXOWDWHDGH
 *HRORJLH‫܈‬L *HRORJLH *HRORJLH $ ,) 
*HRIL]LFă
,QJLQHULH
*HRIL]LFă $ ,) 
 JHRORJLFă

ce
,QJLQHULHJHRORJLFă $ ,) 

zi
)DFXOWDWHDGH
 ,VWRULH ,VWRULDDUWHL $ ,) 
,VWRULH

fi
,VWRULH $ ,) 
,VWRULH $ ,' 

r
5HOD‫܊‬LL

lo
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH 5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L
$ ,) 
 ‫܈‬LVWXGLL VWXGLLHXURSHQH

ne
HXURSHQH

oa
)DFXOWDWHDGH
-XUQDOLVP‫܈‬L ‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH &RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL

rs
 $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HOH FRPXQLFăULL SXEOLFH
&RPXQLFăULL

pe
&RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL
$ ,' 
  SXEOLFH
ii
-XUQDOLVP $ ,) 
ar

-XUQDOLVP $ ,' 


3XEOLFLWDWH $ ,) 
rm

3XEOLFLWDWH $3 ,' 


/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
fo

)DFXOWDWHDGH /LPEă‫܈‬L
 URPkQă2OLPEă‫܈‬L $ ,) 
/LWHUH OLWHUDWXUă
in

OLWHUDWXUăPRGHUQă
/LWHUDWXUăXQLYHUVDOă‫܈‬L
FRPSDUDWă2OLPEă‫܈‬L $ ,) 
iv

 
OLWHUDWXUăPRGHUQă
us

6WXGLLFXOWXUDOH (WQRORJLH $ ,) 


6WXGLLHXURSHQH $ ,) 
cl

‫܇‬WLLQ‫܊‬H $VLVWHQ‫܊‬ăPDQDJHULDOă‫܈‬L
$ ,) 
ex

 DGPLQLVWUDWLYH VHFUHWDULDW
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH &RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL
$ ,) 
 FRPXQLFăULL SXEOLFH
at

&RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL
$3 ,)5 
in

  SXEOLFH
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOHLQIRUPăULL‫܈‬L
st

$ ,) 


  GRFXPHQWăULL
De

/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
)DFXOWDWHDGH
QHRJUHDFă$/LPED‫܈‬L
/LPEL‫܈‬L /LPEă‫܈‬L
 OLWHUDWXUDPRGHUQă $ ,) 
/LWHUDWXUL OLWHUDWXUă
%/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
6WUăLQH
URPkQă%
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
UURPDQL/LPED‫܈‬L
OLWHUDWXUDURPkQă2 $ ,) 
 
OLPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă
PRGHUQă
/LPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă
PRGHUQă/LPED‫܈‬L $ ,) 
 
OLWHUDWXUDFRUHHDQă % 
/LPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă
PRGHUQă/LPED‫܈‬L $ ,) 
 
OLWHUDWXUDFDWDODQă % 

9
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

2OLPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă
PRGHUQă/LPED‫܈‬L
$ ,) 
  OLWHUDWXUDURPkQă/LPED
‫܈‬LOLWHUDWXUDQHRJUHDFă
2OLPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă
PRGHUQă $ 2OLPEă
‫܈‬LOLWHUDWXUăPRGHUQă $ ,) 
 
% /LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
URPkQă
)LORORJLHFODVLFă /LPED

ce
‫܈‬LOLWHUDWXUDODWLQă$
$ ,) 
  /LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD

zi
JUHDFăYHFKH% 

fi
/LPELPRGHUQH
/LPELPRGHUQHDSOLFDWH $ ,) 
 DSOLFDWH
7UDGXFHUH‫܈‬LLQWHUSUHWDUH $ ,) 

r
lo
6WXGLLFXOWXUDOH 6WXGLLDPHULFDQH $ ,) 
6WXGLLLXGDLFH $ ,) 

ne
)DFXOWDWHDGH &DOFXODWRDUH‫܈‬L

oa
 0DWHPDWLFă‫܈‬L WHKQRORJLD 7HKQRORJLDLQIRUPD‫܊‬LHL $ ,) 
,QIRUPDWLFă LQIRUPD‫܊‬LHL

rs
,QIRUPDWLFă ,QIRUPDWLFă $ ,) 
,QIRUPDWLFă $ ,' 

pe
0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFă $ ,) 
0DWHPDWLFăLQIRUPDWLFă $ ,) 
ii
0DWHPDWLFLDSOLFDWH $ ,) 
ar

)DFXOWDWHDGH
6RFLRORJLH‫܈‬L $VLVWHQ‫܊‬ă
 $VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,) 
rm

$VLVWHQ‫܊‬ă VRFLDOă
6RFLDOă
fo

$VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,' 


in

6RFLRORJLH $QWURSRORJLH $3 ,) 


5HVXUVHXPDQH $3 ,) 
6RFLRORJLH $ ,) 
iv

)DFXOWDWHDGH
us

3VLKRORJLH‫܈‬L
 3VLKRORJLH 3VLKRORJLH $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HOH
cl

(GXFD‫܊‬LHL
ex

3HGDJRJLD
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
 HGXFD‫܊‬LHL
SUH‫܈‬FRODU
at

3HGDJRJLD
in

vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,' 


 
SUH‫܈‬FRODU
st

3HGDJRJLD
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
De

 
SUH‫܈‬FRODU OD%X]ăX 
3HGDJRJLD
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
 
SUH‫܈‬FRODU OD)RF‫܈‬DQL 
3HGDJRJLH $ ,) 
3HGDJRJLH vQOLPED
$3 ,) 
  HQJOH]ă 
3VLKRSHGDJRJLHVSHFLDOă $ ,) 
6WXGLLGHVHFXULWDWH FX
)DFXOWDWHDGH PRGXOHRS‫܊‬LRQDOHvQ
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH $3 ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H3ROLWLFH OLPELOHURPkQăHQJOH]ă
IUDQFH]ă 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH vQOLPED
$ ,) 
  HQJOH]ă 

10
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 37

‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH vQOLPED
$ ,) 
  IUDQFH]ă 
5HOD‫܊‬LL
5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
VWXGLLHXURSHQH vQOLPED $3 ,) 
 ‫܈‬LVWXGLL
HQJOH]ă 
HXURSHQH
)DFXOWDWHDGH
7HRORJLHEDSWLVWă
 7HRORJLH 7HRORJLH $ ,) 
DVLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă
%DSWLVWă
)DFXOWDWHDGH

ce
 7HRORJLH $UWHYL]XDOH $UWăVDFUă $ ,) 
2UWRGR[ă

zi
7HRORJLHRUWRGR[ă
7HRORJLH $ ,) 

fi
 DVLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă
7HRORJLHRUWRGR[ă
$ ,) 

r
  GLGDFWLFă

lo
7HRORJLHRUWRGR[ă
$ ,) 
  SDVWRUDOă

ne
)DFXOWDWHDGH

oa
7HRORJLH 7HRORJLHURPDQR
 7HRORJLH $ ,) 
5RPDQR FDWROLFăDVLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă

rs
&DWROLFă
6WXGLLUHOLJLRDVH $3 ,) 

pe
81,9(56,7$7($'(0(',&,1Ă‫܇‬,)$50$&,(&$52/'$9,/$',1%8&85(‫܇‬7,
$FUHGLWDUH
ii
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
ar

1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH


)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
rm

IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
fo

GHSUHGDUH @
$3 
in

)DFXOWDWHDGH
 6ăQăWDWH 0HGLFLQă  $ ,) 
0HGLFLQă
0HGLFLQă vQOLPED
iv

$3 ,) 


  HQJOH]ă 
us

)DFXOWDWHDGH
 0HGLFLQă 6ăQăWDWH 0HGLFLQăGHQWDUă  $ ,) 
cl

'HQWDUă
)DFXOWDWHDGH
ex

 6ăQăWDWH )DUPDFLH  $ ,) 


)DUPDFLH
)DFXOWDWHDGH
at

0RD‫܈‬H‫܈‬L $VLVWHQ‫܊‬ăPHGLFDOă
 6ăQăWDWH $ ,) 
$VLVWHQ‫܊‬ă JHQHUDOă 
in

0HGLFDOă
st

%DOQHRIL]LRNLQHWR
$ ,) 
  WHUDSLH‫܈‬LUHFXSHUDUH
De

0RD‫܈‬H  $ ,) 


7HKQLFă'HQWDUă $ ,) 
6H‫܈‬FRODUL]HD]ă‫܈‬LODFHUHUHD0LQLVWHUXOXL$SăUăULL1D‫܊‬LRQDOH
 6SHFLDOL]ăULUHJOHPHQWDWHVHFWRULDOvQFDGUXO8QLXQLL(XURSHQH
$&$'(0,$'(678',,(&2120,&(',1%8&85(‫܇‬7,
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
)DFXOWDWHDGH
(FRQRPLH (FRQRPLH‫܈‬LFRPXQLFDUH
 (FRQRPLH $ ,) 
7HRUHWLFă‫܈‬L HFRQRPLFăvQDIDFHUL
$SOLFDWă

11
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

)DFXOWDWHDGH
(FRQRPLH
(FRQRPLH
 (FRQRPLH DJURDOLPHQWDUă‫܈‬LD $ ,) 
$JURDOLPHQWDUă
PHGLXOXL
‫܈‬LD0HGLXOXL
(FRQRPLH
DJURDOLPHQWDUă‫܈‬LD $3 ,' 
 
PHGLXOXL
)DFXOWDWHDGH
$GPLQLVWUDUHD
$GPLQLVWUDUHD $GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU
 $IDFHULORUFX $ ,) 

ce
DIDFHULORU vQOLPEDHQJOH]ă 
SUHGDUHvQ
OLPELVWUăLQH

zi
$GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU
$ ,) 

fi
  vQOLPEDIUDQFH]ă 
$GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU
$ ,) 

r
  vQOLPEDJHUPDQă 

lo
$GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU
)DFXOWDWHDGH
$GPLQLVWUDUHD vQFRPHU‫܊‬WXULVP

ne
 %XVLQHVV‫܈‬L $ ,) 
DIDFHULORU VHUYLFLLPHUFHRORJLH‫܈‬L
7XULVP
PDQDJHPHQWXOFDOLWă‫܊‬LL

oa
$GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU

rs
vQFRPHU‫܊‬WXULVP
VHUYLFLLPHUFHRORJLH‫܈‬L $3 ,) 

pe
 
PDQDJHPHQWXOFDOLWă‫܊‬LL
vQOLPEDHQJOH]ă 
ii
)DFXOWDWHDGH
 0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW $ ,) 
0DQDJHPHQW
ar

0DQDJHPHQW vQOLPED
$3 ,) 
rm

  HQJOH]ă 
0DQDJHPHQW $ ,' 
fo

0DQDJHPHQW OD3LDWUD
$ ,' 
in

  1HDP‫ ܊‬
)DFXOWDWHDGH
 0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ $ ,) 
0DUNHWLQJ
iv

0DUNHWLQJ vQOLPED
$3 ,) 
us

  HQJOH]ă 
0DUNHWLQJ $ ,' 
cl

0DUNHWLQJ $3 ,)5 


ex

)DFXOWDWHDGH
&LEHUQHWLFă
&LEHUQHWLFă
VWDWLVWLFă‫܈‬L
 6WDWLVWLFă‫܈‬L &LEHUQHWLFăHFRQRPLFă $ ,) 
at

LQIRUPDWLFă
,QIRUPDWLFă
HFRQRPLFă
(FRQRPLFă
in

,QIRUPDWLFăHFRQRPLFă $ ,) 


st

,QIRUPDWLFăHFRQRPLFă
$3 ,) 
  vQOLPEDHQJOH]ă 
De

,QIRUPDWLFăHFRQRPLFă $ ,' 


6WDWLVWLFă‫܈‬LSUHYL]LXQH
$ ,) 
  HFRQRPLFă
)DFXOWDWHDGH
)LQDQ‫܊‬H
 $VLJXUăUL )LQDQ‫܊‬H )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,) 
%ăQFL‫܈‬L%XUVH
GH9DORUL
)LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL vQ
$3 ,) 
  OLPEDHQJOH]ă 
)LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,' 
)LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL OD
$ ,' 
  %X]ăX 

12
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 39

)DFXOWDWHDGH
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L &RQWDELOLWDWH‫܈‬L
 &RQWDELOLWDWH $ ,) 
,QIRUPDWLFăGH LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
*HVWLXQH
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH $3 ,) 
 
vQOLPEDHQJOH]ă 
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
$ ,' 
  LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
)DFXOWDWHDGH

ce
(FRQRPLH‫܈‬L
5HOD‫܊‬LL (FRQRPLH‫܈‬LDIDFHUL
 DIDFHUL $ ,) 

zi
(FRQRPLFH LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
,QWHUQD‫܊‬LRQDOH

fi
(FRQRPLH‫܈‬LDIDFHUL
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH vQOLPED $3 ,) 
 

r
HQJOH]ă 

lo
/LPELPRGHUQH
/LPELPRGHUQHDSOLFDWH $3 ,) 
 DSOLFDWH

ne
)DFXOWDWHDGH

oa
$GPLQLVWUD‫܊‬LH ‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 $GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,) 
‫܈‬L0DQDJHPHQW DGPLQLVWUDWLYH

rs
3XEOLF
6RFLRORJLH 5HVXUVHXPDQH $3 ,) 

pe
%XFKDUHVW
%XVLQHVV $GPLQLVWUDUHD 0%$5RPkQR&DQDGLDQ
 $ ,) 
ii
6FKRRO ‫܇‬FRDOD DIDFHULORU vQOLPEDHQJOH]ă 
GH$IDFHUL 
ar

0%$5RPkQR)UDQFH]
rm

,1'( vQOLPED $ ,) 


 
HQJOH]ă 
fo

'H]YROWDUHDHFRQRPLFă
0DQDJHPHQW $ ,) 
in

 DvQWUHSULQGHULL 
3URJUDPHGHVWXGLLXQLYHUVLWDUHGHPDVWHU
81,9(56,7$7($1$‫܉‬,21$/Ă'(08=,&Ă',1%8&85(‫܇‬7,
iv

$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
us

$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
cl

1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH


)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
ex

GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH


SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
at

)DFXOWDWHDGH
,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
 ,QWHUSUHWDUH 0X]LFă $ ,) 
in

FDQWR
0X]LFDOă
st

,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
$ ,) 
  LQVWUXPHQWH
De

)DFXOWDWHDGH
&RPSR]L‫܊‬LH
 0X]LFRORJLH‫܈‬L 0X]LFă &RPSR]L‫܊‬LHPX]LFDOă $ ,) 
3HGDJRJLH
0X]LFDOă
'LULMDW $ ,) 
0X]LFăUHOLJLRDVă $ ,) 
0X]LFRORJLH $ ,) 
3HGDJRJLHPX]LFDOă $ ,) 
81,9(56,7$7($1$‫܉‬,21$/Ă'($57(',1%8&85(‫܇‬7,

13
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
$UWHSODVWLFH IRWRJUDILH
)DFXOWDWHDGH YLGHRSURFHVDUHD
 $UWHYL]XDOH $ ,) 
$UWH3ODVWLFH FRPSXWHUL]DWăD

ce
LPDJLQLL 
$UWHSODVWLFH SLFWXUă

zi
$ ,) 
  VFXOSWXUăJUDILFă 

fi
3HGDJRJLDDUWHORU
$3 ,) 
  SODVWLFH‫܈‬LGHFRUDWLYH

r
)DFXOWDWHDGH

lo
$UWH
 $UWHYL]XDOH $UWăPXUDOă $ ,) 
'HFRUDWLYH‫܈‬L

ne
'HVLJQ
$UWHWH[WLOHGHVLJQ

oa
$ ,) 
  WH[WLO

rs
&HUDPLFăVWLFOăPHWDO $ ,) 
'HVLJQ $ ,) 

pe
0RGăGHVLJQ
$ ,) 
  YHVWLPHQWDU
ii
6FHQRJUDILH‫܈‬L
$ ,) 
  HYHQLPHQWDUWLVWLF
ar

)DFXOWDWHDGH
rm

 ,VWRULD‫܈‬L $UWHYL]XDOH &RQVHUYDUH‫܈‬LUHVWDXUDUH $ ,) 


7HRULD$UWHL
fo

,VWRULD‫܈‬LWHRULDDUWHL $ ,) 


in

81,9(56,7$7($1$‫܉‬,21$/Ă'($57Ă7($75$/Ă‫܇‬,&,1(0$72*5$),&Ă,/&$5$*,$/(',1
%8&85(‫܇‬7,
$FUHGLWDUH
iv

6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
us

$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
cl

FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL


IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
ex

GHSUHGDUH @
$3 
$UWHOHVSHFWDFROXOXL
at

)DFXOWDWHDGH 7HDWUX‫܈‬LDUWHOH
 $FWRULH5HJLH3ăSX‫܈‬L $ ,) 
7HDWUX VSHFWDFROXOXL
0DULRQHWH&RUHJUDILH 
in

6FHQRJUDILH $ ,) 


st

7HDWURORJLH
0DQDJHPHQWFXOWXUDO $ ,) 
De

 
-XUQDOLVPWHDWUDO 
&LQHPDWRJUDILH
IRWRJUDILHPHGLD 5HJLH
GHILOP‫܈‬L79,PDJLQH
GHILOP‫܈‬L79
)DFXOWDWHDGH &LQHPDWRJUDILH
 0XOWLPHGLDVXQHW $ ,) 
)LOP ‫܈‬LPHGLD
PRQWDM&RPXQLFDUH
DXGLRYL]XDOă
VFHQDULVWLFăSXEOLFLWDWH
PHGLDILOPRORJLH 
81,9(56,7$7($1$‫܉‬,21$/Ă'(('8&$‫܉‬,(),=,&Ă‫܇‬,63257',1%8&85(‫܇‬7,

14
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 41

$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
)DFXOWDWHDGH
(GXFD‫܊‬LHIL]LFă (GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
 (GXFD‫܊‬LH)L]LFă $ ,) 
‫܈‬LVSRUW VSRUWLYă
‫܈‬L6SRUW

ce
(GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
VSRUWLYă vQOLPED $ ,) 

zi
 
IUDQFH]ă 

fi
6SRUW‫܈‬LSHUIRUPDQ‫܊‬ă
$ ,) 
  PRWULFă

r
6SRUW‫܈‬LSHUIRUPDQ‫܊‬ă

lo
  PRWULFă vQOLPED $3 ,) 
HQJOH]ă 

ne
6SRUW‫܈‬LSHUIRUPDQ‫܊‬ă
$3 ,)5 
 PRWULFă

oa

)DFXOWDWHDGH .LQHWRWHUDSLH‫܈‬L
 .LQHWRWHUDSLH $ ,) 

rs
.LQHWRWHUDSLH PRWULFLWDWHVSHFLDOă
‫&܇‬2$/$1$‫܉‬,21$/Ă'(678',,32/,7,&(‫܇‬,$'0,1,675$7,9(',1%8&85(‫܇‬7,

pe
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
ii
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
ar

FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL


IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
rm

SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
fo

)DFXOWDWHDGH
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
in

 $GPLQLVWUD‫܊‬LH $GPLQLVWUD‫܊‬LHHXURSHDQă $ ,) 


DGPLQLVWUDWLYH
3XEOLFă
$GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,) 
iv

$GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,' 


us

)DFXOWDWHDGH
 3VLKRORJLH 3VLKRORJLH $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H3ROLWLFH
cl

5HOD‫܊‬LL
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH 5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L
ex

$ ,) 


 ‫܈‬LVWXGLL VWXGLLHXURSHQH
HXURSHQH
at

6RFLRORJLH 6RFLRORJLH $ ,) 


‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH $ ,) 
in

)DFXOWDWHDGH
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH &RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL
st

 &RPXQLFDUH‫܈‬L $ ,) 


FRPXQLFăULL SXEOLFH
5HOD‫܊‬LL3XEOLFH
De

3XEOLFLWDWH $ ,) 


)DFXOWDWHDGH
 0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW $ ,) 
0DQDJHPHQW
127Ă3HQWUXDEVROYHQ‫܊‬LL)DFXOWă‫܊‬LLGH&RPXQLFDUH‫܈‬L5HOD‫܊‬LL3XEOLFHvQYă‫܊‬ăPkQWXQLYHUVLWDUGHOXQJăGXUDWăvQPDWULFXOD‫܊‬L
vQDQXO,GHVWXGLLvQDQLLXQLYHUVLWDUL‫܈‬LSURILOXO‫܈‬LVSHFLDOL]DUHDRE‫܊‬LQXWHVXQW‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
FRPXQLFăULLUHVSHFWLY&RPXQLFDUHVRFLDOă‫܈‬LUHOD‫܊‬LLSXEOLFH
81,9(56,7$7($'(&(0%5,(',1$/%$,8/,$
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 

15
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

)DFXOWDWHDGH
 ,VWRULH‫܈‬L ,VWRULH $UKHRORJLH $ ,) 
)LORORJLH
$UKHRORJLH vQOLPED
$3 ,) 
  HQJOH]ă 
,VWRULH $ ,) 
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
/LPEă‫܈‬L
IUDQFH]ă/LPED‫܈‬L $ ,) 
 OLWHUDWXUă
OLWHUDWXUDHQJOH]ă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD

ce
URPkQă/LPED‫܈‬L $ ,) 
 

zi
OLWHUDWXUDHQJOH]ă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD

fi
URPkQă/LPED‫܈‬L $ ,) 
 
OLWHUDWXUDIUDQFH]ă

r
/LPELPRGHUQH
7UDGXFHUH‫܈‬LLQWHUSUHWDUH $3 ,) 

lo
 DSOLFDWH
)DFXOWDWHDGH

ne
$GPLQLVWUDUHD
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬H $GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU $ ,) 
DIDFHULORU

oa
(FRQRPLFH
$GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU

rs
$3 ,) 
  vQOLPEDHQJOH]ă 
$GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU $ ,' 

pe
(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
$ ,) 
  WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
ii
(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
$ ,' 
  WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
ar

&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
&RQWDELOLWDWH $ ,) 
rm

 LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
fo

$ ,' 


  LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
in

)LQDQ‫܊‬H )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,) 


0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ $ ,) 
)DFXOWDWHDGH
iv

 ‫܇‬WLLQ‫܊‬H([DFWH ,QIRUPDWLFă ,QIRUPDWLFă $ ,) 


us

‫܈‬L,QJLQHUH‫܈‬WL
,QIRUPDWLFă vQOLPED
cl

$3 ,) 


  HQJOH]ă 
ex

,QJLQHULD
,QJLQHULDPHGLXOXL $ ,) 
 PHGLXOXL
,QJLQHULH
at

HOHFWURQLFă
in

WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL (OHFWURQLFăDSOLFDWă $ ,) 


 
‫܈‬LWHKQRORJLL
st

LQIRUPD‫܊‬LRQDOH
,QJLQHULH 0ăVXUăWRULWHUHVWUH‫܈‬L
De

$ ,) 


 JHRGH]LFă FDGDVWUX
)DFXOWDWHDGH
$VLVWHQ‫܊‬ă
 'UHSW‫܈‬L‫܇‬WLLQ‫܊‬H $VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,) 
VRFLDOă
6RFLDOH
$VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,' 
'UHSW 'UHSW $ ,) 
(GXFD‫܊‬LHIL]LFă (GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
$3 ,) 
 ‫܈‬LVSRUW VSRUWLYă
3VLKRORJLH 7HUDSLHRFXSD‫܊‬LRQDOă $3 ,) 
6RFLRORJLH 6RFLRORJLH $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
$GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,) 
 DGPLQLVWUDWLYH
3HGDJRJLD
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
 HGXFD‫܊‬LHL
SUH‫܈‬FRODU

16
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 43

3HGDJRJLD
  vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $3 ,' 
SUH‫܈‬FRODU
.LQHWRWHUDSLH‫܈‬L
 .LQHWRWHUDSLH $3 ,) 
PRWULFLWDWHVSHFLDOă
)DFXOWDWHDGH
7HRORJLHRUWRGR[ă
 7HRORJLH 7HRORJLH $ ,) 
DVLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă
2UWRGR[ă
7HRORJLHRUWRGR[ă
$ ,) 
  SDVWRUDOă

ce
0X]LFă 0X]LFăUHOLJLRDVă $3 ,) 

zi
81,9(56,7$7($$85(/9/$,&8',1$5$'
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD

fi
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH

r
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL

lo
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L

ne
GHSUHGDUH @
$3 

oa
)DFXOWDWHDGH ,QJLQHULD
 $XWRYHKLFXOHUXWLHUH $ ,) 
,QJLQHULH DXWRYHKLFXOHORU

rs
,QJLQHULD $XWRPDWLFă‫܈‬L
$ ,) 
 VLVWHPHORU LQIRUPDWLFăDSOLFDWă

pe
,QJLQHULH 7HKQRORJLD
$ ,) 
 LQGXVWULDOă FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL
ii
7HKQRORJLD‫܈‬LGHVLJQXO
$ ,) 
  SURGXVHORUWH[WLOH
ar

7HKQRORJLDWULFRWDMHORU
$ ,) 
rm

  ‫܈‬LFRQIHF‫܊‬LLORU
  ,QJLQHULDVXGăULL $3 ,) 
fo

,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFă
$ ,) 
in

 PDQDJHPHQW LQGXVWULDOă
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULH
iv

$OLPHQWDUă ,QJLQHULD ,QJLQHULDVLVWHPHORU


 $ ,) 
us

7XULVP‫܈‬L PHGLXOXL ELRWHKQLFH‫܈‬LHFRORJLFH


3URWHF‫܊‬LD
cl

0HGLXOXL
,QJLQHULD
ex

&RQWUROXO‫܈‬LH[SHUWL]D
SURGXVHORU $ ,) 
 SURGXVHORUDOLPHQWDUH
DOLPHQWDUH
at

,QJLQHULDSURGXVHORU
$ ,) 
  DOLPHQWDUH
in

3URWHF‫܊‬LDFRQVXPDWRUXOXL
$3 ,) 
st

  ‫܈‬LDPHGLXOXL
,QJLQHULH‫܈‬L
De

PDQDJHPHQWvQ ,QJLQHULH‫܈‬LPDQDJHPHQW
DJULFXOWXUă‫܈‬L vQDOLPHQWD‫܊‬LDSXEOLFă‫܈‬L $ ,) 
 
GH]YROWDUH DJURWXULVP
UXUDOă
)DFXOWDWHDGH
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
‫܇‬WLLQ‫܊‬H /LPEă‫܈‬L
 URPkQă/LPED‫܈‬L $ ,) 
8PDQLVWH‫܈‬L OLWHUDWXUă
OLWHUDWXUDHQJOH]ă
6RFLDOH
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
URPkQă/LPED‫܈‬L $3 ,) 
 
OLWHUDWXUDJHUPDQă
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
$GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,) 
 DGPLQLVWUDWLYH
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
-XUQDOLVP $ ,) 
 FRPXQLFăULL

17
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

7HRORJLHSHQWLFRVWDOă
7HRORJLH $ ,) 
 GLGDFWLFă
)DFXOWDWHDGH
$GPLQLVWUDUHD (FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬H $ ,) 
DIDFHULORU WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
(FRQRPLFH
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
&RQWDELOLWDWH $ ,) 
 LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
)LQDQ‫܊‬H )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,) 
0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW $ ,) 
0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ $3 ,) 

ce
)DFXOWDWHDGH

zi
7HRORJLH
7HRORJLHRUWRGR[ă
 2UWRGR[ă 7HRORJLH $ ,) 

fi
SDVWRUDOă
,ODULRQ9
)HOHD

r
)DFXOWDWHDGH
 ,QIRUPDWLFă ,QIRUPDWLFă $ ,) 

lo
‫܇‬WLLQ‫܊‬H([DFWH
,QIRUPDWLFăDSOLFDWă $3 ,) 

ne
0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFăLQIRUPDWLFă $ ,) 

oa
)DFXOWDWHDGH
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH

rs
(GXFD‫܊‬LHL $VLVWHQ‫܊‬ă
 $VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,) 
3VLKRORJLH‫܈‬L VRFLDOă

pe
$VLVWHQ‫܊‬ă
6RFLDOă
ii
3VLKRORJLH 3VLKRORJLH $ ,) 
ar

3HGDJRJLD
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
 HGXFD‫܊‬LHL
rm

SUH‫܈‬FRODU
3VLKRSHGDJRJLHVSHFLDOă $ ,) 
fo

)DFXOWDWHDGH
(GXFD‫܊‬LHIL]LFă (GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
in

 (GXFD‫܊‬LH)L]LFă $ ,) 


‫܈‬LVSRUW VSRUWLYă
‫܈‬L6SRUW
)DFXOWDWHDGH
iv

 $UWHYL]XDOH 'HVLJQ $ ,) 


'HVLJQ
us

'HVLJQDPELHQWDO $3 ,) 


0RGăGHVLJQ
cl

$ ,) 


  YHVWLPHQWDU
ex

81,9(56,7$7($9$6,/($/(&6$1'5,',1%$&Ă8
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
at

3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
in

)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH


FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
st

GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH


SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
De

&DOFXODWRDUH‫܈‬L
)DFXOWDWHDGH
 WHKQRORJLD 7HKQRORJLDLQIRUPD‫܊‬LHL $ ,) 
,QJLQHULH
LQIRUPD‫܊‬LHL
,QJLQHULD ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
$ ,) 
 PHGLXOXL PHGLXOXLvQLQGXVWULH
,QJLQHULDGH]YROWăULL
$3 ,) 
  UXUDOHGXUDELOH
,QJLQHULD
,QJLQHULDSURGXVHORU
SURGXVHORU $ ,) 
 DOLPHQWDUH
DOLPHQWDUH
,QJLQHULH &RQWUROXO‫܈‬LVHFXULWDWHD
$3 ,) 
 FKLPLFă SURGXVHORUDOLPHQWDUH
,QJLQHULHELRFKLPLFă $ ,) 
,QJLQHULH
(QHUJHWLFăLQGXVWULDOă $ ,) 
 HQHUJHWLFă

18
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 45

,QJLQHULH
'HVLJQLQGXVWULDO $ ,) 
 LQGXVWULDOă
,QJLQHULD‫܈‬L
$ ,) 
  PDQDJHPHQWXOFDOLWă‫܊‬LL
7HKQRORJLD
$ ,) 
  FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL
,QJLQHULH (FKLSDPHQWHSHQWUX
$ ,) 
 PHFDQLFă SURFHVHLQGXVWULDOH
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
$ ,) 
 PDQDJHPHQW GRPHQLXOPHFDQLF

ce
0HFDWURQLFă‫܈‬L
0HFDWURQLFă $ ,) 

zi
 URERWLFă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD

fi
)DFXOWDWHDGH /LPEă‫܈‬L
 HQJOH]ă/LPED‫܈‬L $ ,) 
/LWHUH OLWHUDWXUă
OLWHUDWXUDIUDQFH]ă

r
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD

lo
URPkQă2OLPEă‫܈‬L
$ ,) 
  OLWHUDWXUăPRGHUQă

ne
HQJOH]ăIUDQFH]ă 

oa
2OLPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă
PRGHUQă HQJOH]ă

rs
$ ,) 
  IUDQFH]ă /LPED‫܈‬L
OLWHUDWXUDURPkQă

pe
/LPELPRGHUQH 7UDGXFHUH‫܈‬LLQWHUSUHWDUH
$ ,) 
 DSOLFDWH HQJOH]ăIUDQFH]ă 
ii
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH &RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL
$ ,) 
 FRPXQLFăULL SXEOLFH
ar

)DFXOWDWHDGH
rm

‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
(GXFD‫܊‬LHIL]LFă (GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
 0L‫܈‬FăULL $ ,) 
fo

‫܈‬LVSRUW VSRUWLYă
6SRUWXOXL‫܈‬L
in

6ăQăWă‫܊‬LL
(GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
$ ,)5 
  VSRUWLYă
iv

6SRUW‫܈‬LSHUIRUPDQ‫܊‬ă
$ ,) 
us

  PRWULFă
.LQHWRWHUDSLH‫܈‬L
cl

.LQHWRWHUDSLH $ ,) 


 PRWULFLWDWHVSHFLDOă
ex

.LQHWRWHUDSLH‫܈‬L
$ ,)5 
  PRWULFLWDWHVSHFLDOă
3VLKRORJLH 7HUDSLHRFXSD‫܊‬LRQDOă $ ,) 
at

)DFXOWDWHDGH
 %LRORJLH %LRORJLH $ ,) 
in

‫܇‬WLLQ‫܊‬H
,QIRUPDWLFă ,QIRUPDWLFă $ ,) 
st

,QIRUPDWLFă $ ,)5 


0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFă $ ,) 
De

‫܇‬WLLQ‫܊‬D (FRORJLH‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
$ ,) 
 PHGLXOXL PHGLXOXL
3HGDJRJLD
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
 HGXFD‫܊‬LHL
SUH‫܈‬FRODU
)DFXOWDWHDGH
$GPLQLVWUDUHD
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬H $GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU $ ,) 
DIDFHULORU
(FRQRPLFH
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
&RQWDELOLWDWH $ ,) 
 LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
$ ,)5 
  LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ $ ,) 
0DUNHWLQJ $ ,' 
81,9(56,7$7($75$16,/9$1,$',1%5$‫܇‬29

19
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULD
 ,QJLQHULH $XWRYHKLFXOHUXWLHUH $ ,) 
DXWRYHKLFXOHORU
0HFDQLFă

ce
$XWRYHKLFXOHUXWLHUH $ ,)5 

zi
$XWRYHKLFXOHUXWLHUH vQ
$ ,) 
  OLPEDHQJOH]ă 

fi
,QJLQHULD ,QJLQHULDWUDQVSRUWXULORU
$ ,) 
 WUDQVSRUWXULORU ‫܈‬LDWUDILFXOXL

r
,QJLQHULH
,QJLQHULHPHFDQLFă $ ,) 

lo
 PHFDQLFă
,QJLQHULHPHFDQLFă $3 ,)5 

ne
,QJLQHULHPHFDQLFă vQ
$3 ,) 

oa
  OLPEDHQJOH]ă 
6LVWHPH‫܈‬LHFKLSDPHQWH

rs
$3 ,) 
  WHUPLFH
)DFXOWDWHDGH

pe
,QJLQHULH
,QJLQHULH
 7HKQRORJLFă‫܈‬L &RQVWUXF‫܊‬LLDHURVSD‫܊‬LDOH $ ,) 
ii
DHURVSD‫܊‬LDOă
0DQDJHPHQW
,QGXVWULDO
ar

,QJLQHULH ,QJLQHULD‫܈‬L
$ ,) 
rm

 LQGXVWULDOă PDQDJHPHQWXOFDOLWă‫܊‬LL
0D‫܈‬LQLXQHOWH‫܈‬LVLVWHPH
fo

$ ,) 


  GHSURGXF‫܊‬LH
in

7HKQRORJLD
$ ,) 
  FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULD‫܈‬L
iv

$3 ,) 


 PDQDJHPHQW PDQDJHPHQWXODIDFHULORU
us

,QJLQHULHHFRQRPLFă
$ ,) 
  LQGXVWULDOă
cl

,QJLQHULHHFRQRPLFă
$ ,' 
ex

  LQGXVWULDOă
)DFXOWDWHDGH
‫܇‬WLLQ‫܊‬D‫܈‬L ,QJLQHULD ,QIRUPDWLFăDSOLFDWăvQ
at

 $3 ,) 


,QJLQHULD PDWHULDOHORU LQJLQHULDPDWHULDOHORU
in

0DWHULDOHORU
‫܇‬WLLQ‫܊‬DPDWHULDOHORU $ ,) 
st

  ,QJLQHULDELRPDWHULDOHORU $3 ,) 


,QJLQHULH ,QJLQHULDVHFXULWă‫܊‬LLvQ
De

$ ,) 


 LQGXVWULDOă LQGXVWULH
,QJLQHULDVXGăULL $ ,) 
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
$ ,) 
 PDQDJHPHQW GRPHQLXOPHFDQLF
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULH &DOFXODWRDUH‫܈‬L
 (OHFWULFă‫܈‬L WHKQRORJLD &DOFXODWRDUH $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬D LQIRUPD‫܊‬LHL
&DOFXODWRDUHORU
7HKQRORJLDLQIRUPD‫܊‬LHL $ ,) 
,QJLQHULD $XWRPDWLFă‫܈‬L
$ ,) 
 VLVWHPHORU LQIRUPDWLFăDSOLFDWă
,QJLQHULH
(OHFWURWHKQLFă $ ,) 
 HOHFWULFă

20
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 47

,QJLQHULHHOHFWULFă‫܈‬L
FDOFXODWRDUH vQOLPED $ ,) 
 
HQJOH]ă 
,QJLQHULH
HOHFWURQLFă
WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL (OHFWURQLFăDSOLFDWă $ ,) 
 
‫܈‬LWHKQRORJLL
LQIRUPD‫܊‬LRQDOH
7HKQRORJLL‫܈‬LVLVWHPHGH
$ ,) 
  WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL

ce
0HFDWURQLFă‫܈‬L
5RERWLFă $ ,) 
 URERWLFă

zi
‫܇‬WLLQ‫܊‬H

fi
LQJLQHUH‫܈‬WL ,QIRUPDWLFăLQGXVWULDOă $3 ,) 
 
DSOLFDWH

r
)DFXOWDWHDGH

lo
6LOYLFXOWXUă‫܈‬L ,QJLQHULH 0ăVXUăWRULWHUHVWUH‫܈‬L
 $ ,) 
([SORDWăUL JHRGH]LFă FDGDVWUX

ne
)RUHVWLHUH
6LOYLFXOWXUă &LQHJHWLFă $ ,) 

oa
&LQHJHWLFă $ ,' 

rs
([SORDWăULIRUHVWLHUH $ ,) 
6LOYLFXOWXUă $ ,) 

pe
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULH ,QJLQHULDSUHOXFUăULL
 ,QJLQHULD $ ,) 
ii
IRUHVWLHUă OHPQXOXL
/HPQXOXL
,QJLQHULDSUHOXFUăULL
ar

$ ,)5 


  OHPQXOXL
rm

,QJLQHULD‫܈‬LGHVLJQXO
SURGXVHORUILQLWHGLQ $ ,) 
fo

 
OHPQ
in

,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULH‫܈‬LPDQDJHPHQW
$3 ,) 
 PDQDJHPHQW IRUHVWLHU
)DFXOWDWHDGH ,QJLQHULD ,QVWDOD‫܊‬LLSHQWUX
iv

 $ ,) 


&RQVWUXF‫܊‬LL LQVWDOD‫܊‬LLORU FRQVWUXF‫܊‬LL
us

&ăLIHUDWHGUXPXUL‫܈‬L
,QJLQHULHFLYLOă $ ,) 
 SRGXUL
cl

&RQVWUXF‫܊‬LLFLYLOH
$ ,) 
ex

  LQGXVWULDOH‫܈‬LDJULFROH
)DFXOWDWHDGH ,QJLQHULD
&RQWUROXO‫܈‬LH[SHUWL]D
 $OLPHQWD‫܊‬LH‫܈‬L SURGXVHORU $ ,) 
at

SURGXVHORUDOLPHQWDUH
7XULVP DOLPHQWDUH
in

,QJLQHULDSURGXVHORU
$ ,) 
  DOLPHQWDUH
st

,QJLQHULH (FKLSDPHQWHSHQWUX
$ ,) 
 PHFDQLFă SURFHVHLQGXVWULDOH
De

0D‫܈‬LQL‫܈‬LLQVWDOD‫܊‬LL
SHQWUXDJULFXOWXUă‫܈‬L $ ,) 
 
LQGXVWULHDOLPHQWDUă
,QJLQHULH‫܈‬L
PDQDJHPHQWvQ ,QJLQHULH‫܈‬LPDQDJHPHQW
DJULFXOWXUă‫܈‬L vQDOLPHQWD‫܊‬LDSXEOLFă‫܈‬L $ ,) 
 
GH]YROWDUH DJURWXULVP
UXUDOă
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULH‫܈‬LPDQDJHPHQW
$ ,) 
 PDQDJHPHQW vQLQGXVWULDWXULVPXOXL
)DFXOWDWHDGH
 0DWHPDWLFă‫܈‬L ,QIRUPDWLFă ,QIRUPDWLFă $ ,) 
,QIRUPDWLFă
,QIRUPDWLFă $ ,' 
,QIRUPDWLFăDSOLFDWă $ ,) 

21
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

,QIRUPDWLFăDSOLFDWă vQ
$ ,) 
  OLPEDJHUPDQă 
0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFăLQIRUPDWLFă $ ,) 
0DWHPDWLFLDSOLFDWH $3 ,) 
)DFXOWDWHDGH
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
$GPLQLVWUDUHD $GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU
 (FRQRPLFH‫܈‬L $ ,) 
DIDFHULORU vQOLPEDHQJOH]ă 
$GPLQLVWUDUHD
$IDFHULORU
(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL

ce
$ ,) 
  WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU

zi
(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
$ ,' 
  WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU

fi
&LEHUQHWLFă
VWDWLVWLFă‫܈‬L
,QIRUPDWLFăHFRQRPLFă $ ,) 

r
 LQIRUPDWLFă

lo
HFRQRPLFă
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L

ne
&RQWDELOLWDWH $ ,) 
 LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH

oa
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
$3 ,' 
  LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH

rs
(FRQRPLH‫܈‬L
DIDFHUL $IDFHULLQWHUQD‫܊‬LRQDOH $ ,) 

pe
 
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
$IDFHULLQWHUQD‫܊‬LRQDOH $3 ,' 
ii
)LQDQ‫܊‬H )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,) 
)LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,' 
ar

0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW $ ,) 


rm

0DQDJHPHQW $ ,' 


0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ $ ,) 
fo

0DUNHWLQJ $ ,' 


in

)DFXOWDWHDGH
3VLKRORJLH‫܈‬L
 3VLKRORJLH 3VLKRORJLH $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HOH
iv

(GXFD‫܊‬LHL
us

3VLKRORJLH $3 ,' 


3HGDJRJLD
cl

‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
 HGXFD‫܊‬LHL
ex

SUH‫܈‬FRODU
3HGDJRJLD
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,' 
at

 
SUH‫܈‬FRODU
in

3HGDJRJLH $ ,) 


3VLKRSHGDJRJLHVSHFLDOă $3 ,) 
st

)DFXOWDWHDGH
De

(GXFD‫܊‬LH)L]LFă (GXFD‫܊‬LHIL]LFă (GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L


 $ ,) 
‫܈‬L6SRUWXUL ‫܈‬LVSRUW VSRUWLYă
0RQWDQH
(GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
$ ,)5 
  VSRUWLYă
6SRUW‫܈‬LSHUIRUPDQ‫܊‬ă
$ ,) 
  PRWULFă
6SRUW‫܈‬LSHUIRUPDQ‫܊‬ă
$3 ,)5 
  PRWULFă
.LQHWRWHUDSLH‫܈‬L
.LQHWRWHUDSLH $ ,) 
 PRWULFLWDWHVSHFLDOă
)DFXOWDWHDGH ,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
 0X]LFă $3 ,) 
0X]LFă FDQWR
,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
$ ,) 
  LQVWUXPHQWH
3HGDJRJLHPX]LFDOă $ ,) 

22
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 49

)DFXOWDWHDGH $VLVWHQ‫܊‬ăPHGLFDOă
 6ăQăWDWH $ ,) 
0HGLFLQă JHQHUDOă 
/DERUDWRUFOLQLF $3 ,) 
%DOQHRIL]LRNLQHWRWHUDSLH
$ ,) 
  ‫܈‬LUHFXSHUDUH
0HGLFLQă  $ ,) 
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
HQJOH]ă±2OLPED‫܈‬L
)DFXOWDWHDGH /LPEă‫܈‬L OLWHUDWXUDPRGHUQă
 $ ,) 
/LWHUH OLWHUDWXUă IUDQFH]ăJHUPDQă 

ce
/LPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă

zi
URPkQă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD

fi
FKLQH]ă±/LPED‫܈‬L
OLWHUDWXUDURPkQă2
  $3 ,) 

r
OLPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă

lo
PRGHUQă HQJOH]ă
IUDQFH]ăJHUPDQă 

ne
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD

oa
URPDQă2/LPEă‫܈‬L
OLWHUDWXUăPRGHUQă $ ,) 
 

rs
HQJOH]ăIUDQFH]ă
JHUPDQă 

pe
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
URPDQă2/LPEă‫܈‬L
$ ,' 
ii
  OLWHUDWXUăPRGHUQă
HQJOH]ăIUDQFH]ă 
ar

/LPELPRGHUQH /LPELPRGHUQHDSOLFDWH
$ ,) 
rm

 DSOLFDWH IUDQFH]ăHQJOH]ă 
/LPELPRGHUQHDSOLFDWH
fo

$ ,) 


  JHUPDQăHQJOH]ă 
in

6WXGLLDPHULFDQH vQ
6WXGLLFXOWXUDOH $ ,) 
 OLPEDHQJOH]ă 
)DFXOWDWHDGH
iv

 'UHSW 'UHSW $ ,) 


'UHSW
us

'UHSW $ ,)5 


)DFXOWDWHDGH
cl

$VLVWHQ‫܊‬ă
 6RFLRORJLH‫܈‬L $VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,) 
VRFLDOă
&RPXQLFDUH
ex

6RFLRORJLH 6RFLRORJLH $ ,) 


5HVXUVHXPDQH $3 ,) 
at

‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH &RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL
$ ,) 
in

 FRPXQLFăULL SXEOLFH
)DFXOWDWHDGH
st

'HVLJQGH ,QJLQHULD ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD


 $ ,) 
3URGXV‫܈‬L PHGLXOXL PHGLXOXLvQLQGXVWULH
De

0HGLX
,QJLQHULDYDORULILFăULL
$ ,) 
  GH‫܈‬HXULORU
,QJLQHULH
'HVLJQLQGXVWULDO $ ,) 
 LQGXVWULDOă
'HVLJQLQGXVWULDO vQ
$ ,) 
  OLPEDHQJOH]ă 
,QJLQHULDVLVWHPHORUGH
$ ,) 
  HQHUJLLUHJHQHUDELOH
,QJLQHULDGHVLJQXOXLGH
,QJLQHULH
SURGXV vQOLPED $3 ,) 
 PHFDQLFă
HQJOH]ă 
0HFDWURQLFă‫܈‬L
0HFDWURQLFă $ ,) 
 URERWLFă

23
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

‫܇‬WLLQ‫܊‬H
LQJLQHUH‫܈‬WL ,QJLQHULHPHGLFDOă $ ,) 
 
DSOLFDWH
2SWRPHWULH $ ,) 
 6SHFLDOL]ăULUHJOHPHQWDWHVHFWRULDOvQFDGUXO8QLXQLL(XURSHQH
81,9(56,7$7($7(+1,&Ă',1&/8-±1$32&$
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH

ce
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH

zi
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 

fi
)DFXOWDWHDGH
 $UKLWHFWXUă‫܈‬L $UKLWHFWXUă $UKLWHFWXUă  $ ,) 

r
8UEDQLVP

lo
)DFXOWDWHDGH &DOFXODWRDUH‫܈‬L
 $XWRPDWLFă‫܈‬L WHKQRORJLD &DOFXODWRDUH $ ,) 

ne
&DOFXODWRDUH LQIRUPD‫܊‬LHL

oa
&DOFXODWRDUH vQOLPED
$ ,) 
  HQJOH]ă 

rs
7HKQRORJLDLQIRUPD‫܊‬LHL $ ,) 
,QJLQHULD $XWRPDWLFă‫܈‬L

pe
$ ,) 
 VLVWHPHORU LQIRUPDWLFăDSOLFDWă
$XWRPDWLFă‫܈‬L
ii
LQIRUPDWLFăDSOLFDWă vQ $ ,) 
 
OLPEDHQJOH]ă 
ar

$XWRPDWLFă‫܈‬L
rm

LQIRUPDWLFăDSOLFDWă OD $ ,) 


 
6DWX0DUH 
fo

)DFXOWDWHDGH $PHQDMăUL‫܈‬LFRQVWUXF‫܊‬LL
 ,QJLQHULHFLYLOă $3 ,) 
in

&RQVWUXF‫܊‬LL KLGURWHKQLFH
&ăLIHUDWHGUXPXUL‫܈‬L
  $ ,) 
SRGXUL
iv

&RQVWUXF‫܊‬LLFLYLOH
  $ ,) 
us

LQGXVWULDOH‫܈‬LDJULFROH
&RQVWUXF‫܊‬LLFLYLOH
cl

  LQGXVWULDOH‫܈‬LDJULFROH vQ $ ,) 


ex

OLPEDHQJOH]ă 
&RQVWUXF‫܊‬LLFLYLOH
  LQGXVWULDOH‫܈‬LDJULFROH OD $ ,) 
at

%DLD0DUH 
in

,QJLQHULHXUEDQă‫܈‬L
  $3 ,) 
GH]YROWDUHUHJLRQDOă
st

,QJLQHULH 0ăVXUăWRULWHUHVWUH‫܈‬L
 $ ,) 
JHRGH]LFă FDGDVWUX OD%DLD0DUH 
De

0ăVXUăWRULWHUHVWUH‫܈‬L
 $ ,) 
 FDGDVWUX
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 $ ,) 
PDQDJHPHQW FRQVWUXF‫܊‬LL
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULH
 &RQVWUXF‫܊‬LLGH 'HVLJQLQGXVWULDO $ ,) 
LQGXVWULDOă
0D‫܈‬LQL
0D‫܈‬LQLXQHOWH‫܈‬LVLVWHPH
  $ ,) 
GHSURGXF‫܊‬LH OD%LVWUL‫܊‬D 
7HKQRORJLD
  $ ,) 
FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL
7HKQRORJLD
  FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL $ ,) 
vQOLPEDJHUPDQă 

24
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 51

7HKQRORJLD
  FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL $ ,) 
OD$OED,XOLD 
7HKQRORJLD
  FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL $ ,) 
OD6DWX0DUH 
7HKQRORJLD
  FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL $ ,) 
OD=DOăX 
7HKQRORJLD

ce
  FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL $3 ,) 
vQOLPEDHQJOH]ă 

zi
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFă
 $ ,) 

fi
PDQDJHPHQW LQGXVWULDOă
,QJLQHULHHFRQRPLFă
  $ ,) 

r
LQGXVWULDOă OD%LVWUL‫܊‬D 

lo
,QJLQHULHHFRQRPLFă
  LQGXVWULDOă vQOLPED $ ,) 

ne
HQJOH]ă 

oa
,QJLQHULHHFRQRPLFă
  LQGXVWULDOă OD$OED $ ,) 

rs
,XOLD 
,QJLQHULHHFRQRPLFă

pe
  LQGXVWULDOă OD6DWX $ ,) 
0DUH 
ii
0HFDWURQLFă‫܈‬L
 5RERWLFă $ ,) 
URERWLFă
ar

5RERWLFă vQOLPED
  $ ,) 
rm

HQJOH]ă 
  5RERWLFă OD%LVWUL‫܊‬D $3 ,) 
fo

)DFXOWDWHDGH ,QJLQHULH
in

(OHFWURQLFă HOHFWURQLFă
 7HOHFRPXQLFD‫܊‬L WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL (OHFWURQLFăDSOLFDWă $ ,) 
LVL7HKQRORJLD ‫܈‬LWHKQRORJLL
iv

,QIRUPD‫܊‬LHL LQIRUPD‫܊‬LRQDOH
us

(OHFWURQLFăDSOLFDWă vQ
  $ ,) 
OLPEDHQJOH]ă 
cl

7HKQRORJLL‫܈‬LVLVWHPHGH
  $ ,) 
WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL
ex

7HKQRORJLL‫܈‬LVLVWHPHGH
  WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL vQOLPED $ ,) 
at

HQJOH]ă 
,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
in

,QJLQHULH‫܈‬L
 GRPHQLXOHOHFWULF $3 ,) 
PDQDJHPHQW
st

HOHFWURQLF‫܈‬LHQHUJHWLF
)DFXOWDWHDGH
De

,QJLQHULH
 ,QJLQHULH (OHFWURPHFDQLFă $ ,) 
HOHFWULFă
(OHFWULFă
(OHFWURQLFăGHSXWHUH‫܈‬L
  $ ,) 
DF‫܊‬LRQăULHOHFWULFH
  (OHFWURWHKQLFă $ ,) 
,QVWUXPHQWD‫܊‬LH‫܈‬L
  $ ,) 
DFKL]L‫܊‬LLGHGDWH
,QJLQHULH
 0DQDJHPHQWXOHQHUJLHL $ ,) 
HQHUJHWLFă
,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
,QJLQHULH‫܈‬L
 GRPHQLXOHOHFWULF $3 ,) 
PDQDJHPHQW
HOHFWURQLF‫܈‬LHQHUJHWLF
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 LQJLQHUH‫܈‬WL ,QJLQHULHPHGLFDOă $ ,) 
DSOLFDWH

25
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

,QJLQHULHPHGLFDOă OD
  $3 ,) 
%LVWUL‫܊‬D 
)DFXOWDWHDGH ,QJLQHULD ,QVWDOD‫܊‬LLSHQWUX
 $ ,) 
,QVWDOD‫܊‬LL LQVWDOD‫܊‬LLORU FRQVWUXF‫܊‬LL
)DFXOWDWHDGH ,QJLQHULD
 $XWRYHKLFXOHUXWLHUH $ ,) 
0HFDQLFă DXWRYHKLFXOHORU
,QJLQHULD ,QJLQHULDWUDQVSRUWXULORU
 $3 ,) 
WUDQVSRUWXULORU ‫܈‬LDWUDILFXOXL
0D‫܈‬LQL‫܈‬LLQVWDOD‫܊‬LL
,QJLQHULH SHQWUXDJULFXOWXUă‫܈‬L

ce
 $3 ,) 
PHFDQLFă LQGXVWULHDOLPHQWDUă

zi
$OED,XOLD 
0D‫܈‬LQL‫܈‬LLQVWDOD‫܊‬LL

fi
  SHQWUXDJULFXOWXUă‫܈‬L $ ,) 
LQGXVWULHDOLPHQWDUă

r
0HFDQLFăILQă‫܈‬L
  $ ,) 

lo
QDQRWHKQRORJLL
6LVWHPH‫܈‬LHFKLSDPHQWH

ne
  $ ,) 
WHUPLFH

oa
6LVWHPH‫܈‬LHFKLSDPHQWH
  $3 ,) 
WHUPLFH OD$OED,XOLD 

rs
0HFDWURQLFă‫܈‬L
 0HFDWURQLFă $ ,) 
URERWLFă

pe
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULD ,QJLQHULD ,QJLQHULDSURFHVăULL
ii
 $ ,) 
0DWHULDOHORU‫܈‬L PDWHULDOHORU PDWHULDOHORU
D0HGLXOXL
ar

,QJLQHULDSURFHVăULL
  $ ,) 
rm

PDWHULDOHORU OD=DOăX 
  ‫܇‬WLLQ‫܊‬DPDWHULDOHORU $ ,) 
fo

,QJLQHULD ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
 $ ,) 
in

PHGLXOXL PHGLXOXLvQLQGXVWULH
,QJLQHULH (FKLSDPHQWHSHQWUX
 $3 ,) 
PHFDQLFă SURFHVHLQGXVWULDOH
iv

&DOFXODWRDUH‫܈‬L
)DFXOWDWHDGH
us

 WHKQRORJLD &DOFXODWRDUH $ ,) 


,QJLQHULH 
LQIRUPD‫܊‬LHL
cl

,QJLQHULH
 (OHFWURPHFDQLFă $ ,) 
ex

HOHFWULFă
,QJLQHULH
HOHFWURQLFă
at

 WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL (OHFWURQLFăDSOLFDWă $ ,) 


in

‫܈‬LWHKQRORJLL
LQIRUPD‫܊‬LRQDOH
st

,QJLQHULH ,QJLQHULDVLVWHPHORU
 $ ,) 
HQHUJHWLFă HOHFWURHQHUJHWLFH
De

,QJLQHULH 7HKQRORJLD
 $ ,) 
LQGXVWULDOă FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL
,QJLQHULH (FKLSDPHQWHSHQWUX
 $ ,) 
PHFDQLFă SURFHVHLQGXVWULDOH
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 $ ,) 
PDQDJHPHQW GRPHQLXOPHFDQLF
,QJLQHULD ,QJLQHULDSURFHVăULL
 $ ,) 
PDWHULDOHORU PDWHULDOHORU
,QJLQHULD ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
 $ ,) 
PHGLXOXL PHGLXOXLvQLQGXVWULH
,QJLQHULDYDORULILFăULL
 $ ,) 
 GH‫܈‬HXULORU
0LQHSHWURO‫܈‬L
 ,QJLQHULHPLQLHUă $ ,) 
JD]H
0HFDWURQLFă‫܈‬L
 5RERWLFă $3 ,) 
URERWLFă

26
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 53

)DFXOWDWHDGH
 $UWHYL]XDOH $UWHSODVWLFH SLFWXUă $ ,) 
/LWHUH 
$VLVWHQ‫܊‬ă
 $VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,) 
VRFLDOă
 )LORVRILH )LORVRILH $ ,) 
/LPEă‫܈‬L /LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
 $ ,) 
OLWHUDWXUă URPkQă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
URPkQă2OLPEă‫܈‬L
 $ ,) 
 OLWHUDWXUăPRGHUQă

ce
HQJOH]ăIUDQFH]ă 

zi
/LPELPRGHUQH
 /LPELPRGHUQHDSOLFDWH $ ,) 
DSOLFDWH

fi
 6WXGLLFXOWXUDOH (WQRORJLH $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
 -XUQDOLVP $ ,) 

r
FRPXQLFăULL

lo
3HGDJRJLD
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
 vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $3 ,) 

ne
HGXFD‫܊‬LHL
SUH‫܈‬FRODU

oa
7HRORJLHRUWRGR[ă
 7HRORJLH $ ,) 
GLGDFWLFă

rs
7HRORJLHRUWRGR[ă
 $ ,) 
 SDVWRUDOă

pe
)DFXOWDWHDGH $GPLQLVWUDUHD
 (FRQRPLDILUPHL $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H DIDFHULORU
ii
 %LRORJLH %LRORJLH $ ,) 
ar

 &KLPLH &KLPLH $ ,) 


&LEHUQHWLFă
rm

VWDWLVWLFă‫܈‬L
 ,QIRUPDWLFăHFRQRPLFă $ ,) 
LQIRUPDWLFă
fo

HFRQRPLFă
in

 ,QIRUPDWLFă ,QIRUPDWLFă $ ,) 


,QJLQHULD
&RQWUROXO‫܈‬LH[SHUWL]D
 SURGXVHORU $ ,) 
iv

SURGXVHORUDOLPHQWDUH
DOLPHQWDUH
us

,QJLQHULDSURGXVHORU
 $ ,) 
 DOLPHQWDUH
cl

 0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW $ ,) 


ex

 0DQDJHPHQW $ ,)5 


 )L]LFă )L]LFă $ ,) 
 0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFăLQIRUPDWLFă $ ,) 
at

 0DWHPDWLFă $ ,) 


in

‫܇‬WLLQ‫܊‬D
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬DPHGLXOXL $ ,) 
PHGLXOXL
st

)XQF‫܊‬LRQHD]ăvQFDGUXO&HQWUXOXL8QLYHUVLWDU1RUGGLQ%DLD0DUH &81%0 
De

 6SHFLDOL]ăULUHJOHPHQWDWHVHFWRULDOvQFDGUXO8QLXQLL(XURSHQH
81,9(56,7$7($'(‫܇‬7,,1‫(܉‬$*5,&2/(‫܇‬,0(',&,1Ă9(7(5,1$5Ă',1&/8-1$32&$
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
)DFXOWDWHDGH
 $JURQRPLH $JULFXOWXUă $ ,) 
$JULFXOWXUă
  $JULFXOWXUă $ ,' 
$JULFXOWXUă vQOLPED
  $ ,) 
IUDQFH]ă 

27
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

([SORDWDUHDPD‫܈‬LQLORU‫܈‬L
LQVWDOD‫܊‬LLORUSHQWUX
  $3 ,) 
DJULFXOWXUă‫܈‬LLQGXVWULD
DOLPHQWDUă
  0RQWDQRORJLH $ ,) 
 %LRORJLH %LRORJLH $ ,) 
,QJLQHULD
 ,QJLQHULDPHGLXOXL $ ,) 
PHGLXOXL
,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
 $3 ,' 
 PHGLXOXLvQDJULFXOWXUă

ce
)DFXOWDWHDGH
 +RUWLFXOWXUă +RUWLFXOWXUă $ ,) 

zi
+RUWLFXOWXUă
  +RUWLFXOWXUă $ ,' 

fi
  3HLVDJLVWLFă $ ,) 
,QJLQHULH 0ăVXUăWRULWHUHVWUH‫܈‬L
 $ ,) 

r
JHRGH]LFă FDGDVWUX

lo
,QJLQHULH‫܈‬L
PDQDJHPHQWvQ

ne
,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 DJULFXOWXUă‫܈‬L $ ,) 
DJULFXOWXUă

oa
GH]YROWDUH
UXUDOă

rs
,QJLQHULH‫܈‬LPDQDJHPHQW
 vQDOLPHQWD‫܊‬LDSXEOLFă‫܈‬L $ ,) 

pe

DJURWXULVP
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULH‫܈‬LPDQDJHPHQW
ii
 $3 ,) 
PDQDJHPHQW vQLQGXVWULDWXULVPXOXL
ar

 6LOYLFXOWXUă 6LOYLFXOWXUă $ ,) 


)DFXOWDWHDGH
rm

 =RRWHKQLH‫܈‬L %LRWHKQRORJLL %LRWHKQRORJLLDJULFROH $ ,) 


%LRWHKQRORJLL
fo

%LRWHKQRORJLLPHGLFDO
  $3 ,) 
in

YHWHULQDUH
%LRWHKQRORJLLSHQWUX
  $ ,) 
LQGXVWULDDOLPHQWDUă
iv

3LVFLFXOWXUă‫܈‬L
 =RRWHKQLH $ ,) 
us

DFYDFXOWXUă
  =RRWHKQLH $ ,) 
cl

  =RRWHKQLH $ ,' 


ex

)DFXOWDWHDGH
0HGLFLQă
 0HGLFLQă 0HGLFLQăYHWHULQDUă  $ ,) 
YHWHULQDUă
9HWHULQDUă
at

0HGLFLQăYHWHULQDUă vQ
  $3 ,) 
in

OLPEDHQJOH]ă 
0HGLFLQăYHWHULQDUă vQ
st

  $3 ,) 


OLPEDIUDQFH]ă 
De

)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULD
‫܇‬WLLQ‫܊‬D‫܈‬L &RQWUROXO‫܈‬LH[SHUWL]D
 SURGXVHORU $ ,) 
7HKQRORJLD SURGXVHORUDOLPHQWDUH
DOLPHQWDUH
$OLPHQWHORU
,QJLQHULDSURGXVHORU
  $3 ,) 
DOLPHQWDUH
7HKQRORJLDSUHOXFUăULL
  $ ,) 
SURGXVHORUDJULFROH
7HKQRORJLDSUHOXFUăULL
  $ ,' 
SURGXVHORUDJULFROH
 6SHFLDOL]ăULUHJOHPHQWDWHVHFWRULDOvQFDGUXO8QLXQLL(XURSHQH
81,9(56,7$7($%$%(‫܇‬%2/<$,',1&/8-1$32&$

28
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 55

$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
)DFXOWDWHDGH &DOFXODWRDUH‫܈‬L
 0DWHPDWLFă‫܈‬L WHKQRORJLD ,QJLQHULDLQIRUPD‫܊‬LHL $3 ,) 
,QIRUPDWLFă LQIRUPD‫܊‬LHL

ce
 ,QIRUPDWLFă ,QIRUPDWLFă $ ,) 

zi
,QIRUPDWLFă vQOLPED
  $ ,) 
HQJOH]ă 

fi
,QIRUPDWLFă vQOLPED
  $ ,) 
PDJKLDUă 

r
,QIRUPDWLFă vQOLPED
  $3 ,) 

lo
JHUPDQă 
 0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFă $ ,) 

ne
0DWHPDWLFă vQOLPED
  $ ,) 

oa
PDJKLDUă 
  0DWHPDWLFăLQIRUPDWLFă $ ,) 

rs
0DWHPDWLFăLQIRUPDWLFă
  $3 ,) 
vQOLPEDPDJKLDUă 

pe
)DFXOWDWHDGH
 )L]LFă )L]LFă $ ,) 
)L]LFă
ii
)L]LFă vQOLPED
  $ ,) 
PDJKLDUă 
ar

  )L]LFăLQIRUPDWLFă $ ,) 


rm

)L]LFăLQIRUPDWLFă vQ
  $ ,) 
OLPEDPDJKLDUă 
fo

  )L]LFăPHGLFDOă $ ,) 


in

‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 LQJLQHUH‫܈‬WL )L]LFăWHKQRORJLFă $ ,) 
DSOLFDWH
iv

)L]LFăWHKQRORJLFă vQ
  $ ,) 
us

OLPEDPDJKLDUă 
)DFXOWDWHDGH
cl

&KLPLH‫܈‬L
 &KLPLH &KLPLH $ ,) 
ex

,QJLQHULH
&KLPLFă
&KLPLH vQOLPED
at

  $3 ,) 


HQJOH]ă 
in

&KLPLH vQOLPED
  $3 ,) 
IUDQFH]ă 
st

&KLPLH vQOLPED
  $3 ,) 
JHUPDQă 
De

&KLPLH vQOLPED
  $3 ,) 
PDJKLDUă 
&KLPLD‫܈‬LLQJLQHULD
,QJLQHULH VXEVWDQ‫܊‬HORURUJDQLFH
 $ ,) 
FKLPLFă SHWURFKLPLH‫܈‬L
FDUERFKLPLH
&KLPLD‫܈‬LLQJLQHULD
VXEVWDQ‫܊‬HORURUJDQLFH
  SHWURFKLPLH‫܈‬L $ ,) 
FDUERFKLPLH vQOLPED
PDJKLDUă 
&KLPLHDOLPHQWDUă‫܈‬L
  $ ,) 
WHKQRORJLLELRFKLPLFH
,QJLQHULDVXEVWDQ‫܊‬HORU
  DQRUJDQLFH‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD $ ,) 
PHGLXOXL

29
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

,QJLQHULD‫܈‬LLQIRUPDWLFD
  SURFHVHORUFKLPLFH‫܈‬L $ ,) 
ELRFKLPLFH
  ,QJLQHULHELRFKLPLFă $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬D‫܈‬LLQJLQHULD
  PDWHULDOHORUR[LGLFH‫܈‬L $ ,) 
QDQRPDWHULDOH
)DFXOWDWHDGH
 %LRORJLH‫܈‬L %LRORJLH %LRFKLPLH $ ,) 
*HRORJLH

ce
  %LRORJLH $ ,) 

zi
%LRORJLH vQOLPED
  $ ,) 
PDJKLDUă 

fi
 *HRORJLH *HRORJLH $ ,) 
*HRORJLH vQOLPED
 $3 ,) 

r
 PDJKLDUă 

lo
,QJLQHULH
 ,QJLQHULHJHRORJLFă $ ,) 
JHRORJLFă

ne
‫܇‬WLLQ‫܊‬D (FRORJLH‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
 $ ,) 

oa
PHGLXOXL PHGLXOXL
(FRORJLH‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD

rs
  PHGLXOXL vQOLPED $ ,) 
JHUPDQă 

pe
(FRORJLH‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
  PHGLXOXL vQOLPED $ ,) 
ii
PDJKLDUă 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
ar

 LQJLQHUH‫܈‬WL %LRWHKQRORJLLLQGXVWULDOH $ ,) 


rm

DSOLFDWH
)DFXOWDWHDGH
fo

 *HRJUDILH &DUWRJUDILH $ ,) 


*HRJUDILH
in

  *HRJUDILDWXULVPXOXL $ ,) 


  *HRJUDILDWXULVPXOXL $ ,' 
*HRJUDILDWXULVPXOXL vQ
iv

  $ ,) 


OLPEDPDJKLDUă 
us

*HRJUDILDWXULVPXOXL vQ
  OLPEDPDJKLDUăOD $ ,) 
cl

*KHRUJKHQL 
ex

*HRJUDILDWXULVPXOXL OD
  $ ,) 
%LVWUL‫܊‬D 
*HRJUDILDWXULVPXOXL OD
at

  $ ,) 


*KHRUJKHQL 
in

*HRJUDILDWXULVPXOXL OD
  $ ,) 
6LJKHWXO0DUPD‫܊‬LHL 
st

*HRJUDILDWXULVPXOXL OD
  $ ,) 
=DOăX 
De

*HRJUDILDWXULVPXOXL vQ
  $3 ,) 
OLPEDJHUPDQă 
  *HRJUDILH $ ,) 
*HRJUDILH vQOLPED
  $ ,) 
JHUPDQă 
*HRJUDILH vQOLPED
  $ ,) 
PDJKLDUă 
+LGURORJLH‫܈‬L
  $ ,) 
PHWHRURORJLH
  3ODQLILFDUHWHULWRULDOă $ ,) 
3ODQLILFDUHWHULWRULDOă vQ
  $ ,) 
OLPEDPDJKLDUă 
‫܇‬WLLQ‫܊‬D *HRJUDILDPHGLXOXL OD
 $3 ,) 
PHGLXOXL 6LJKHWX0DUPD‫܊‬LHL 

30
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 57

)DFXOWDWHDGH
‫܇‬WLLQ‫܊‬D‫܈‬L ,QJLQHULD
 ,QJLQHULDPHGLXOXL $ ,) 
,QJLQHULD PHGLXOXL
0HGLXOXL
,QJLQHULDVLVWHPHORU
  $ ,) 
ELRWHKQLFH‫܈‬LHFRORJLFH
‫܇‬WLLQ‫܊‬D
 *HRJUDILDPHGLXOXL $ ,) 
PHGLXOXL
  ‫܇‬WLLQ‫܊‬DPHGLXOXL $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬DPHGLXOXL vQ

ce
  $ ,) 
OLPEDPDJKLDUă 

zi
‫܇‬WLLQ‫܊‬DPHGLXOXL vQ
  OLPEDPDJKLDUăOD $3 ,) 

fi
6IkQWX*KHRUJKH 
)DFXOWDWHDGH
 'UHSW 'UHSW $ ,) 

r
'UHSW

lo
  'UHSW $ ,' 
)DFXOWDWHDGH /LPEă‫܈‬L

ne
 )LORORJLHFODVLFă $ ,) 
/LWHUH OLWHUDWXUă

oa
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
FKLQH]ă/LPED‫܈‬L

rs
OLWHUDWXUD
  URPkQăPDJKLDUăPRGHU $ ,) 

pe
QăODWLQăJUHDFă
YHFKHHEUDLFă/LWHUDWXUD
ii
XQLYHUVDOă‫܈‬LFRPSDUDWă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
ar

FRUHHDQă/LPED‫܈‬L
rm

OLWHUDWXUDURPkQă
PDJKLDUăPRGHUQă
fo

HQJOH]ăIUDQFH]ă
in

JHUPDQăUXVăLWDOLDQă
  $ ,) 
VSDQLROăQRUYHJLDQă
ILQODQGH]ăMDSRQH]ă
iv

FKLQH]ăXFUDLQHDQă 
us

ODWLQăJUHDFăYHFKH
HEUDLFă/LWHUDWXUD
cl

XQLYHUVDOă‫܈‬LFRPSDUDWă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
ex

ILQODQGH]ă/LPED‫܈‬L
OLWHUDWXUDURPkQă/LPED
at

‫܈‬LOLWHUDWXUD
PDJKLDUă/LPED‫܈‬L
in

OLWHUDWXUDPRGHUQă
st

HQJOH]ăIUDQFH]ă
  JHUPDQăLWDOLDQă $ ,) 
De

VSDQLROăUXVă
QRUYHJLDQăMDSRQH]ă
FKLQH]ăFRUHHDQă
HEUDLFă /LPED
ODWLQă/LPEDJUHDFă
YHFKH/LWHUDWXUD
XQLYHUVDOă‫܈‬LFRPSDUDWă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
  $ ,) 
PDJKLDUă

31
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
PDJKLDUăPRGHUQă
HQJOH]ăJHUPDQă
IUDQFH]ăUXVă
LWDOLDQăVSDQLROă 
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
URPkQă/LPED‫܈‬L
  OLWHUDWXUD $ ,) 
PDJKLDUăPRGHUQă
HQJOH]ăJHUPDQă

ce
IUDQFH]ăUXVăLWDOLDQă
VSDQLROă 

zi
/DWLQă*UHDFă

fi
YHFKH(EUDLFă/LWHUDWXUD
XQLYHUVDOă‫܈‬LFRPSDUDWă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD

r
lo
URPkQă/LPED‫܈‬L
OLWHUDWXUD

ne
PDJKLDUăPRGHUQă
HQJOH]ăJHUPDQă

oa
  $ ,) 
IUDQFH]ăUXVă

rs
LWDOLDQăVSDQLROă ODWLQă
JUHDFă

pe
YHFKHHEUDLFă/LWHUDWXUD
XQLYHUVDOă‫܈‬LFRPSDUDWă ii
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
URPkQă/LPED‫܈‬L
ar

OLWHUDWXUD
PDJKLDUă/LWHUDWXUă
rm

XQLYHUVDOă‫܈‬L
fo

FRPSDUDWă/LPEL‫܈‬L
OLWHUDWXULPRGHUQH
in

HQJOH]ăIUDQFH]ă
  $3 ,) 
JHUPDQăLWDOLDQă
iv

VSDQLROăUXVă
XFUDLQHDQăQRUYHJLDQă
us

ILQODQGH]ă
MDSRQH]ă /LPEL‫܈‬L
cl

OLWHUDWXULFODVLFH ODWLQă 


ex

/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
FKLQH]ă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
at

URPkQă/LPED‫܈‬L
in

OLWHUDWXUD
PDJKLDUă/LWHUDWXUă
st

XQLYHUVDOă‫܈‬L
De

FRPSDUDWă/LPEL‫܈‬L
OLWHUDWXULPRGHUQH
HQJOH]ăIUDQFH]ă
  $3 ,) 
JHUPDQăLWDOLDQă
VSDQLROăUXVă
XFUDLQHDQăQRUYHJLDQă
ILQODQGH]ă
MDSRQH]ă /LPEL‫܈‬L
OLWHUDWXULFODVLFH ODWLQă 
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
FRUHHDQă

32
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 59

/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
XFUDLQHDQă/LPED‫܈‬L
OLWHUDWXUDURPkQă
PDJKLDUăPRGHUQă vQ
OLPELOHHQJOH]ă
JHUPDQăIUDQFH]ăUXVă
  $ ,) 
LWDOLDQăVSDQLROă
HEUDLFăQRUYHJLDQă
ILQODQGH]ă
MDSRQH]ă ODWLQăJUHDFă

ce
YHFKH/LWHUDWXUD
XQLYHUVDOă‫܈‬LFRPSDUDWă

zi
/LPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă

fi
MDSRQH]ăOLPED‫܈‬L
OLWHUDWXUDURPkQă
  PDJKLDUăPRGHUQă $ ,) 

r
lo
ODWLQăJUHDFăYHFKH
HEUDLFă/LWHUDWXUD

ne
XQLYHUVDOă‫܈‬LFRPSDUDWă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD

oa
QRUYHJLDQă/LPED‫܈‬L

rs
OLWHUDWXUDURPkQă
PDJKLDUăPRGHUQă

pe
HQJOH]ăIUDQFH]ă
JHUPDQăUXVăLWDOLDQă
  $ ,) 
ii
VSDQLROăFRUHHDQă
ILQODQGH]ăMDSRQH]ă
ar

FKLQH]ăXFUDLQHDQă 
ODWLQăJUHDFăYHFKH
rm

HEUDLFă/LWHUDWXUD
fo

XQLYHUVDOă‫܈‬LFRPSDUDWă
/LPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă
in

URPkQăPDJKLDUă
PRGHUQă vQOLPELOH
iv

HQJOH]ăJHUPDQă
IUDQFH]ăUXVăLWDOLDQă
us

VSDQLROă 2OLPEă‫܈‬L
  $ ,) 
cl

OLWHUDWXUăPRGHUQă
XFUDLQHDQăHEUDLFă
ex

QRUYHJLDQăILQODQGH]ă
MDSRQH]ă ODWLQăJUHDFă
YHFKHHEUDLFă/LWHUDWXUD
at

XQLYHUVDOă‫܈‬LFRPSDUDWă
in

/LWHUDWXUăXQLYHUVDOă‫܈‬L
FRPSDUDWă/LPED‫܈‬L
st

OLWHUDWXUDURPkQă/LPED
De

‫܈‬LOLWHUDWXUD
PDJKLDUă/LPED‫܈‬L
OLWHUDWXUD
PRGHUQă HQJOH]ă
  IUDQFH]ăJHUPDQă $ ,) 
LWDOLDQăVSDQLROăUXVă
XFUDLQHDQăQRUYHJLDQă
ILQODQGH]ăMDSRQH]ă
FKLQH]ăFRUHHDQă
HEUDLFă /LPED
ODWLQă/LPEDJUHDFă
YHFKH

33
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

/LPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă
PDJKLDUă/LPEă‫܈‬L
OLWHUDWXUăURPkQă/LPEă
‫܈‬LOLWHUDWXUăPRGHUQă
HQJOH]ăJHUPDQă
IUDQFH]ăUXVăLWDOLDQă
  $3 ,) 
VSDQLROăXFUDLQHDQă
QRUYHJLDQăILQODQGH]ă
MDSRQH]ăFKLQH]ă
FRUHHDQă /LWHUDWXUD

ce
XQLYHUVDOă‫܈‬LFRPSDUDWă
vQOLPEDPDJKLDUă 

zi
/LPELPRGHUQH
 /LPELPRGHUQHDSOLFDWH $ ,) 

fi
DSOLFDWH
(WQRORJLH vQOLPED
 6WXGLLFXOWXUDOH $ ,) 
PDJKLDUă 

r
lo
6WXGLLFXOWXUDOH vQOLPED
 $3 ,) 
 PDJKLDUă 

ne
)DFXOWDWHDGH
 ,VWRULH‫܈‬L )LORVRILH )LORVRILH $ ,) 

oa
)LORVRILH

rs
  )LORVRILH $ ,' 
)LORVRILH vQOLPED

pe
  $ ,) 
PDJKLDUă 
 ,VWRULH $UKHRORJLH $ ,) 
ii
$UKHRORJLH vQOLPED
  $ ,) 
PDJKLDUă 
ar

  $UKLYLVWLFă $ ,) 


rm

$UKLYLVWLFă vQOLPED
  $ ,) 
PDJKLDUă 
fo

  ,VWRULDDUWHL $ ,) 


in

,VWRULDDUWHL vQOLPED
  $ ,) 
PDJKLDUă 
  ,VWRULH $ ,) 
iv

  ,VWRULH $ ,' 


us

,VWRULH vQOLPED
  $ ,) 
PDJKLDUă 
cl

,VWRULH vQOLPED
  $ ,' 
ex

PDJKLDUă 
5HOD‫܊‬LL
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH 5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L
at

 $ ,) 


‫܈‬LVWXGLL VWXGLLHXURSHQH
in

HXURSHQH
5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L
st

  VWXGLLHXURSHQH vQOLPED $ ,) 


IUDQFH]ă 
De

5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L
  VWXGLLHXURSHQH vQOLPED $ ,) 
PDJKLDUă 
 6WXGLLFXOWXUDOH (WQRORJLH $ ,) 
  7XULVPFXOWXUDO $3 ,) 
7XULVPFXOWXUDO vQ
  $3 ,) 
OLPEDPDJKLDUă 
  6WXGLLLXGDLFH $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH ‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOHLQIRUPăULL‫܈‬L
 $ ,) 
FRPXQLFăULL GRFXPHQWăULL
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOHLQIRUPăULL‫܈‬L
  GRFXPHQWăULL vQOLPED $ ,) 
PDJKLDUă 
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH 6WXGLLGHVHFXULWDWH $ ,) 
6WXGLLGHVHFXULWDWH vQ
 $3 ,) 
 OLPEDHQJOH]ă 

34
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 61

)DFXOWDWHDGH
6RFLRORJLH‫܈‬L $VLVWHQ‫܊‬ă
 $VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,) 
$VLVWHQ‫܊‬ă VRFLDOă
6RFLDOă
  $VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,' 
$VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă vQ
  $ ,) 
OLPEDPDJKLDUă 
$VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă vQ
  $ ,' 
OLPEDPDJKLDUă 
 6RFLRORJLH $QWURSRORJLH $ ,) 

ce
$QWURSRORJLH vQOLPED
  $ ,) 

zi
PDJKLDUă 
  5HVXUVHXPDQH $3 ,) 

fi
5HVXUVHXPDQH vQ
  $3 ,) 
OLPEDPDJKLDUă 

r
  6RFLRORJLH $ ,) 

lo
6RFLRORJLH vQOLPED
  $ ,) 
PDJKLDUă 

ne
)DFXOWDWHDGH

oa
3VLKRORJLH‫܈‬L
 3VLKRORJLH 3VLKRORJLH $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH

rs
(GXFD‫܊‬LHL

pe
  3VLKRORJLH $ ,' 
3VLKRORJLH vQOLPED
  $ ,) 
PDJKLDUă 
ii
3VLKRORJLH vQOLPED
  $ ,' 
ar

PDJKLDUă 
3HGDJRJLD
rm

‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
 vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
HGXFD‫܊‬LHL
SUH‫܈‬FRODU
fo

3HGDJRJLD
in

  vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,' 


SUH‫܈‬FRODU
3HGDJRJLD
iv

vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L
  $ ,) 
us

SUH‫܈‬FRODU vQOLPED
PDJKLDUă 
cl

3HGDJRJLD
ex

vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L
  $3 ,' 
SUH‫܈‬FRODU vQOLPED
PDJKLDUă 
at

3HGDJRJLD
in

vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L
  SUH‫܈‬FRODU vQOLPED $ ,) 
st

PDJKLDUăOD2GRUKHLX
6HFXLHVF 
De

3HGDJRJLD
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L
  SUH‫܈‬FRODU vQOLPED $3 ,) 
PDJKLDUăOD7kUJX
0XUH‫ ܈‬
3HGDJRJLD
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L
  SUH‫܈‬FRODU vQOLPED $ ,) 
PDJKLDUăOD7kUJX
6HFXLHVF 
3HGDJRJLD
  vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
SUH‫܈‬FRODU OD1ăVăXG 
3HGDJRJLD
  vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $3 ,' 
SUH‫܈‬FRODU OD1ăVăXG 

35
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

3HGDJRJLD
  vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
SUH‫܈‬FRODU OD6LELX 
3HGDJRJLD
  vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $3 ,' 
SUH‫܈‬FRODU OD6LELX 
3HGDJRJLD
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L
  $ ,) 
SUH‫܈‬FRODU OD6LJKHWX
0DUPD‫܊‬LHL 

ce
3HGDJRJLD
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L

zi
  $3 ,' 
SUH‫܈‬FRODU OD6LJKHWX

fi
0DUPD‫܊‬LHL 
3HGDJRJLD
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L

r
  $ ,) 

lo
SUH‫܈‬FRODU OD7kUJX
0XUH‫ ܈‬

ne
3HGDJRJLD
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L

oa
  $3 ,' 
SUH‫܈‬FRODU OD7kUJX

rs
0XUH‫ ܈‬
3HGDJRJLD

pe
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L
  $3 ,) 
SUH‫܈‬FRODU OD9DWUD
ii
'RUQHL 
3HGDJRJLD
ar

vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L
  $ ,) 
rm

SUH‫܈‬FRODU vQOLPED
JHUPDQăOD6LELX 
fo

3HGDJRJLD
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L
in

  SUH‫܈‬FRODU vQOLPED $3 ,' 


PDJKLDUăOD2GRUKHLX
iv

6HFXLHVF 
3HGDJRJLD
us

vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L
  $ ,) 
cl

SUH‫܈‬FRODU vQOLPED
PDJKLDUăOD6DWX0DUH 
ex

3HGDJRJLD
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L
  $3 ,' 
at

SUH‫܈‬FRODU vQOLPED
PDJKLDUăOD6DWX0DUH 
in

  3HGDJRJLH $ ,) 


st

  3VLKRSHGDJRJLHVSHFLDOă $ ,) 


  3VLKRSHGDJRJLHVSHFLDOă $ ,' 
De

3VLKRSHGDJRJLHVSHFLDOă
  $ ,) 
vQOLPEDPDJKLDUă 
)DFXOWDWHDGH
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
$GPLQLVWUDUHD (FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
 (FRQRPLFH‫܈‬L $ ,) 
DIDFHULORU WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
*HVWLXQHD
$IDFHULORU
(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
  $ ,' 
WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
  $3 ,) 
vQOLPEDPDJKLDUăOD
6IkQWX*KHRUJKH 
(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
  $3 ,' 
vQOLPEDPDJKLDUăOD
6IkQWX*KHRUJKH 

36
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 63

(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
  WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU $ ,) 
OD6IkQWX*KHRUJKH 
(FRQRPLDILUPHL vQ
  $ ,) 
OLPEDJHUPDQă 
(FRQRPLDILUPHL vQ
  OLPEDPDJKLDUăOD $ ,) 
6IkQWX*KHRUJKH 
(FRQRPLDILUPHL vQ
  OLPEDPDJKLDUăOD $3 ,' 

ce
6IkQWX*KHRUJKH 

zi
(FRQRPLDILUPHL OD
  $3 ,' 
6IkQWX*KHRUJKH 

fi
$GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU
  $3 ,) 
vQOLPEDJHUPDQă 

r
&LEHUQHWLFă

lo
VWDWLVWLFă‫܈‬L
 ,QIRUPDWLFăHFRQRPLFă $ ,) 
LQIRUPDWLFă

ne
HFRQRPLFă

oa
  ,QIRUPDWLFăHFRQRPLFă $ ,' 
,QIRUPDWLFăHFRQRPLFă
  $3 ,) 

rs
vQOLPEDPDJKLDUă 
6WDWLVWLFă‫܈‬LSUHYL]LXQH

pe
  $ ,) 
HFRQRPLFă
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
ii
 &RQWDELOLWDWH $ ,) 
LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
ar

 $ ,' 


 LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
rm

&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
  LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH $3 ,) 
fo

vQOLPEDHQJOH]ă 
in

&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
  LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH $3 ,) 
vQOLPEDIUDQFH]ă 
iv

&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
us

  LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH $ ,) 


OD6LJKHWX0DUPD‫܊‬LHL 
cl

&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
  LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH $3 ,' 
ex

OD6LJKHWX0DUPD‫܊‬LHL 
(FRQRPLH
at

 (FRQRPLH DJURDOLPHQWDUă‫܈‬LD $ ,) 


PHGLXOXL
in

 (FRQRPLHJHQHUDOă $ ,) 


st

(FRQRPLH‫܈‬L
(FRQRPLH‫܈‬LDIDFHUL
 DIDFHUL $ ,) 
De

LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
(FRQRPLH‫܈‬LDIDFHUL
  $ ,' 
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
 )LQDQ‫܊‬H )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,) 
  )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,' 
)LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL vQ
  $ ,) 
OLPEDHQJOH]ă 
)LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL vQ
  $ ,) 
OLPEDPDJKLDUă 
 0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW $ ,) 
  0DQDJHPHQW $ ,' 
0DQDJHPHQW vQOLPED
  $ ,) 
HQJOH]ă 
0DQDJHPHQW vQOLPED
  $ ,) 
PDJKLDUă 

37
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

0DQDJHPHQW vQOLPED
  $ ,' 
PDJKLDUă 
 0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ $ ,) 
  0DUNHWLQJ $ ,' 
0DUNHWLQJ vQOLPED
  $ ,) 
PDJKLDUă 
0DUNHWLQJ OD6IkQWX
  $3 ,) 
*KHRUJKH 
)DFXOWDWHDGH
 6WXGLL 0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW $ ,) 

ce
(XURSHQH

zi
5HOD‫܊‬LL
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH 5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L
 $ ,) 

fi
‫܈‬LVWXGLL VWXGLLHXURSHQH
HXURSHQH

r
5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L
  $ ,' 

lo
VWXGLLHXURSHQH
5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L

ne
  VWXGLLHXURSHQH vQOLPED $3 ,) 

oa
HQJOH]ă 
5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L

rs
  VWXGLLHXURSHQH vQOLPED $ ,) 
JHUPDQă 

pe
6WXGLLDPHULFDQH vQ
 6WXGLLFXOWXUDOH $ ,) 
OLPEDHQJOH]ă 
ii
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 $GPLQLVWUD‫܊‬LHHXURSHDQă $ ,) 
DGPLQLVWUDWLYH
ar

)DFXOWDWHDGH $GPLQLVWUDUHD
 $GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU $ ,) 
rm

%XVLQHVV DIDFHULORU
  $GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU $ ,' 
fo

$GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU
  $ ,) 
in

vQOLPEDHQJOH]ă 
$GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU
  $3 ,) 
OD%LVWUL‫܊‬D 
iv

$GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU
  $ ,) 
us

vQVHUYLFLLGHRVSLWDOLWDWH
$GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU
cl

  $ ,' 


vQVHUYLFLLGHRVSLWDOLWDWH
ex

$GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU
  vQVHUYLFLLGHRVSLWDOLWDWH $3 ,) 
vQOLPEDHQJOH]ă 
at

)DFXOWDWHDGH
in

‫܇‬WLLQ‫܊‬H3ROLWLFH
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 $GPLQLVWUDWLYH $GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,) 
DGPLQLVWUDWLYH
st

‫܈‬LDOH
&RPXQLFăULL
De

  $GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,' 


$GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă vQ
  OLPEDJHUPDQăOD6DWX $ ,) 
0DUH 
$GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă vQ
  OLPEDPDJKLDUăOD6DWX $ ,) 
0DUH 
$GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă vQ
  OLPEDPDJKLDUăOD $ ,) 
6IkQWX*KHRUJKH 
$GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă vQ
  OLPEDPDJKLDUăOD $ ,' 
6IkQWX*KHRUJKH 
$GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă OD
  $ ,) 
%LVWUL‫܊‬D 

38
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 65

$GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă OD
  $3 ,' 
%LVWUL‫܊‬D 
$GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă OD
  $ ,) 
6DWX0DUH 
$GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă OD
  $3 ,' 
6DWX0DUH 
$GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă OD
  $ ,) 
6IkQWX*KHRUJKH 
$GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă OD
  $3 ,' 
6IkQWX*KHRUJKH 

ce
6HUYLFLL‫܈‬LSROLWLFLGH

zi
VăQăWDWHSXEOLFă 3XEOLF
  $3 ,) 
+HDOWK vQOLPED

fi
HQJOH]ă 
/HDGHUVKLSvQVHFWRUXO
  $3 ,) 

r
SXEOLF vQOLPEDHQJOH]ă 

lo
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH &RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL
 $ ,) 
FRPXQLFăULL SXEOLFH

ne
&RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL
  $ ,' 

oa
SXEOLFH
&RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL

rs
  SXEOLFH vQOLPED $ ,) 
JHUPDQă 

pe
&RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL
  SXEOLFH vQOLPED $ ,) 
ii
PDJKLDUă 
  -XUQDOLVP $ ,) 
ar

  -XUQDOLVP $ ,' 


rm

-XUQDOLVP vQOLPED
  $ ,) 
HQJOH]ă 
fo

-XUQDOLVP vQOLPED
  $ ,) 
in

JHUPDQă 
-XUQDOLVP vQOLPED
  $ ,) 
PDJKLDUă 
iv

  3XEOLFLWDWH $ ,) 


us

 ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH $ ,) 


  ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH $ ,' 
cl

‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH vQOLPED
  $ ,) 
ex

PDJKLDUă 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH vQOLPED
  $ ,) 
HQJOH]ă 
at

)DFXOWDWHDGH
(GXFD‫܊‬LHIL]LFă (GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
in

 (GXFD‫܊‬LH)L]LFă $ ,)5 


‫܈‬LVSRUW VSRUWLYă
‫܈‬L6SRUW
st

(GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
  $ ,) 
De

VSRUWLYă
(GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
  VSRUWLYă vQOLPED $ ,) 
PDJKLDUă 
(GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
  $ ,) 
VSRUWLYă OD%LVWUL‫܊‬D 
6SRUW‫܈‬LSHUIRUPDQ‫܊‬ă
  $3 ,) 
PRWULFă
6SRUW‫܈‬LSHUIRUPDQ‫܊‬ă
  PRWULFă vQOLPED $3 ,) 
PDJKLDUă 
.LQHWRWHUDSLH‫܈‬L
 .LQHWRWHUDSLH $ ,) 
PRWULFLWDWHVSHFLDOă
.LQHWRWHUDSLH‫܈‬L
 PRWULFLWDWHVSHFLDOă vQ $ ,) 

OLPEDPDJKLDUă 

39
66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

)DFXOWDWHDGH
 7HRORJLH $UWHYL]XDOH $UWăVDFUă $ ,) 
2UWRGR[ă
7HRORJLHRUWRGR[ă
 7HRORJLH $ ,) 
DVLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă
7HRORJLHRUWRGR[ă
  $ ,) 
GLGDFWLFă
7HRORJLHRUWRGR[ă
  $ ,) 
SDVWRUDOă
)DFXOWDWHDGH

ce
7HRORJLHJUHFRFDWROLFă
 7HRORJLH 7HRORJLH $ ,) 
DVLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă

zi
*UHFR&DWROLFă
7HRORJLHJUHFRFDWROLFă
  $ ,) 

fi
GLGDFWLFă
7HRORJLHJUHFRFDWROLFă
  $ ,) 

r
SDVWRUDOă

lo
7HRORJLHJUHFRFDWROLFă
  $ ,) 
SDVWRUDOă OD%ODM 

ne
7HRORJLHJUHFRFDWROLFă
  $ ,) 

oa
SDVWRUDOă OD2UDGHD 
)DFXOWDWHDGH

rs
3HGDJRJLHPX]LFDOă vQ
 7HRORJLH 0X]LFă $ ,) 
OLPEDPDJKLDUă 
5HIRUPDWă

pe
7HRORJLHUHIRUPDWă
 7HRORJLH DVLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă vQ $ ,) 
ii
OLPEDPDJKLDUă 
7HRORJLHUHIRUPDWă
ar

  GLGDFWLFă vQOLPED $ ,) 


rm

PDJKLDUă 
)DFXOWDWHDGH
fo

7HRORJLH 6WXGLLUHOLJLRDVH vQ


 7HRORJLH $ ,) 
in

5RPDQR OLPEDPDJKLDUă 
&DWROLFă
7HRORJLHURPDQR
iv

  FDWROLFăDVLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,) 


us

vQOLPEDPDJKLDUă 
7HRORJLHURPDQR
cl

  FDWROLFăGLGDFWLFă vQ $ ,) 


OLPEDPDJKLDUă 
ex

7HRORJLHURPDQR
FDWROLFăSDVWRUDOă vQ
at

  $ ,) 


OLPEDPDJKLDUăOD$OED
,XOLD 
in

&LQHPDWRJUDILH
st

IRWRJUDILHPHGLD 5HJLH
GHILOP‫܈‬L79,PDJLQH
De

)DFXOWDWHDGH ILOP‫܈‬L790XOWLPHGLD
&LQHPDWRJUDILH
 7HDWUX‫܈‬L VXQHWPRQWDM $ ,) 
‫܈‬LPHGLD
7HOHYL]LXQH &RPXQLFDUH
DXGLRYL]XDOă
VFHQDULVWLFăSXEOLFLWDWH
PHGLD 
&LQHPDWRJUDILH
IRWRJUDILHPHGLD 5HJLH
GHILOP‫܈‬L79,PDJLQH
ILOP‫܈‬L790XOWLPHGLD
VXQHWPRQWDM
  $ ,) 
&RPXQLFDUH
DXGLRYL]XDOă
VFHQDULVWLFăSXEOLFLWDWH
PHGLD vQOLPED
PDJKLDUă 

40
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 67

  )LOPRORJLH $3 ,) 


7HDWUX‫܈‬LDUWHOH $UWHOHVSHFWDFROXOXL
 $ ,) 
VSHFWDFROXOXL DFWRULH 
$UWHOHVSHFWDFROXOXL
  DFWRULH vQOLPED $ ,) 
PDJKLDUă 
$UWHOHVSHFWDFROXOXL
  $ ,) 
UHJLH 
$UWHOHVSHFWDFROXOXL
  UHJLH vQOLPED $ ,) 

ce
PDJKLDUă 

zi
7HDWURORJLH -XUQDOLVP
WHDWUDO0DQDJHPHQW
  $ ,) 

fi
FXOWXUDOvQOLPED
PDJKLDUă 

r
7HDWURORJLH -XUQDOLVP

lo
  WHDWUDO0DQDJHPHQW $ ,) 
FXOWXUDO 

ne
81,9(56,7$7($'(0(',&,1Ă‫܇‬,)$50$&,(,8/,8+$‫܉‬,(*$18',1&/8-1$32&$

oa
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH

rs
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH

pe
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
ii
$3 
)DFXOWDWHDGH $VLVWHQ‫܊‬ăPHGLFDOă
ar

 6ăQăWDWH $ ,) 


0HGLFLQă JHQHUDOă 
rm

%DOQHRIL]LRNLQHWRWHUDSLH
  $ ,) 
‫܈‬LUHFXSHUDUH
fo

  /DERUDWRUFOLQLF $ ,) 


in

  0HGLFLQă  $ ,) 


0HGLFLQă vQOLPED
  $ ,) 
HQJOH]ă 
iv

0HGLFLQă vQOLPED
  $ ,) 
us

IUDQFH]ă 
  0RD‫܈‬H  $ ,) 
cl

  5DGLRORJLH‫܈‬LLPDJLVWLFă $ ,) 


ex

)DFXOWDWHDGH
 0HGLFLQă 6ăQăWDWH 0HGLFLQăGHQWDUă  $ ,) 
'HQWDUă
at

0HGLFLQăGHQWDUă vQ
  $ ,) 
in

OLPEDHQJOH]ă 
0HGLFLQăGHQWDUă vQ
  $ ,) 
st

OLPEDIUDQFH]ă 
  7HKQLFă'HQWDUă $ ,) 
De

)DFXOWDWHDGH
 6ăQăWDWH )DUPDFLH  $ ,) 
)DUPDFLH
)DUPDFLH vQOLPED
  $ ,) 
HQJOH]ă 
)DUPDFLH vQOLPED
  $ ,) 
IUDQFH]ă 
  1XWUL‫܊‬LH‫܈‬LGLHWHWLFă $ ,) 
 6SHFLDOL]ăULUHJOHPHQWDWHVHFWRULDOvQFDGUXO8QLXQLL(XURSHQH
$&$'(0,$'(08=,&Ă*+(25*+(',0$',1&/8-1$32&$
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 

41
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

)DFXOWDWHDGH
$UWHOHVSHFWDFROXOXL
 ,QWHUSUHWDUH 0X]LFă $ ,) 
PX]LFDO
0X]LFDOă
,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
  $ ,) 
FDQWR
,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
  $ ,' 
FDQWR
,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
  $ ,) 
FDQWR OD3LDWUD1HDP‫ ܊‬
,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă

ce
  $ ,) 
LQVWUXPHQWH

zi
,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
  $ ,' 
LQVWUXPHQWH

fi
,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
  LQVWUXPHQWH OD3LDWUD $ ,) 

r
1HDP‫ ܊‬

lo
)DFXOWDWHD
 0X]LFă &RPSR]L‫܊‬LHPX]LFDOă $ ,) 
7HRUHWLFă

ne
  'LULMDW $ ,) 

oa
  0X]LFRORJLH $ ,) 
  3HGDJRJLHPX]LFDOă $ ,) 

rs
  3HGDJRJLHPX]LFDOă $ ,' 

pe
3HGDJRJLHPX]LFDOă OD
  $ ,) 
3LDWUD1HDP‫ ܊‬
81,9(56,7$7($'($57Ă‫܇‬,'(6,*1',1&/8-1$32&$
ii
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
ar

$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
rm

1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH


)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
fo

GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH


SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
in

$3 
$UWHSODVWLFH IRWRJUDILH
)DFXOWDWHDGH YLGHRSURFHVDUHD
iv

 $UWHYL]XDOH $ ,) 


$UWH3ODVWLFH FRPSXWHUL]DWăD
us

LPDJLQLL 
  $UWHSODVWLFH JUDILFă $ ,) 
cl

  $UWHSODVWLFH SLFWXUă $ ,) 


ex

  $UWHSODVWLFH VFXOSWXUă $ ,) 


  &RQVHUYDUH‫܈‬LUHVWDXUDUH $ ,) 
)DFXOWDWHDGH
at

$UWH $UWHWH[WLOHGHVLJQ
 $UWHYL]XDOH $ ,) 
in

'HFRUDWLYH‫܈‬L WH[WLO
'HVLJQ
st

  &HUDPLFăVWLFOăPHWDO $ ,) 


De

  'HVLJQ $ ,) 


0RGăGHVLJQ
  $ ,) 
YHVWLPHQWDU
  ,VWRULD‫܈‬LWHRULDDUWHL $3 ,) 
81,9(56,7$7($29,',86',1&2167$1‫܉‬$
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
)DFXOWDWHDGH /LPEă‫܈‬L
 IUDQFH]ă/LPED‫܈‬L $3 ,) 
/LWHUH OLWHUDWXUă
OLWHUDWXUDHQJOH]ă

42
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 69

/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
IUDQFH]ă2OLPEă‫܈‬L
  $ ,) 
OLWHUDWXUăPRGHUQă
LWDOLDQă 
/LPEDVLOLWHUDWXUD
  IUDQFH]ă/LPEDVL $ ,) 
OLWHUDWXUDSRUWXJKH]ă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
HQJOH]ă2OLPEă‫܈‬L
  $3 ,) 
OLWHUDWXUăPRGHUQă

ce
LWDOLDQăIUDQFH]ă 
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD

zi
HQJOH]ă2OLPEă‫܈‬L

fi
  OLWHUDWXUăPRGHUQă $3 ,) 
JHUPDQăWXUFă
SRUWXJKH]ă 

r
lo
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
URPkQă2OLPEă‫܈‬L

ne
  $ ,)5 
OLWHUDWXUăPRGHUQă
HQJOH]ăLWDOLDQă 

oa
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD

rs
URPkQă2OLPEă‫܈‬L
OLWHUDWXUăPRGHUQă

pe
  $ ,) 
HQJOH]ăLWDOLDQă
JHUPDQăWXUFăVSDQLROă ii
SRUWXJKH]ăIUDQFH]ă 
/LPELPRGHUQH /LPELPRGHUQHDSOLFDWH
ar

 $ ,) 


DSOLFDWH HQJOH]ăIUDQFH]ă 
rm

/LPELPRGHUQHDSOLFDWH
 $3 ,) 
 HQJOH]ăLWDOLDQă 
fo

6WXGLLDPHULFDQH vQ
 6WXGLLFXOWXUDOH $ ,) 
OLPEDHQJOH]ă 
in

‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
 -XUQDOLVP $ ,) 
FRPXQLFăULL
iv

)DFXOWDWHDGH 7HRORJLHRUWRGR[ă
 7HRORJLH $ ,) 
7HRORJLH DVLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă
us

7HRORJLHRUWRGR[ă
  $ ,) 
cl

GLGDFWLFă
7HRORJLHRUWRGR[ă
ex

  $ ,) 


SDVWRUDOă
 0X]LFă 0X]LFăUHOLJLRDVă $3 ,) 
at

)DFXOWDWHDGH
 ,VWRULH‫܈‬L ,VWRULH ,VWRULH $ ,) 
in

‫܇‬WLLQ‫܊‬H3ROLWLFH
st

5HOD‫܊‬LL
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH 5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L
De

 $ ,) 


‫܈‬LVWXGLL VWXGLLHXURSHQH
HXURSHQH
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH $ ,) 
)DFXOWDWHDGH
 'UHSW‫܈‬L‫܇‬WLLQ‫܊‬H 'UHSW 'UHSW $ ,) 
$GPLQLVWUDWLYH
 'UHSW $ ,)5 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 $GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,) 
DGPLQLVWUDWLYH
  $GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,)5 
$VLVWHQ‫܊‬ăPDQDJHULDOă‫܈‬L
  $ ,) 
VHFUHWDULDW
  3ROL‫܊‬LHORFDOă $ ,) 

43
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

)DFXOWDWHDGH
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
 1DWXULL‫܈‬L $JURQRPLH $JULFXOWXUă $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
$JULFROH
  $JULFXOWXUă $ ,)5 
,QJLQHULH‫܈‬L
PDQDJHPHQWvQ
,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 DJULFXOWXUă‫܈‬L $3 ,) 
DJULFXOWXUă
GH]YROWDUH

ce
UXUDOă

zi
 %LRORJLH %LRORJLH $ ,) 
 *HRJUDILH *HRJUDILDWXULVPXOXL $3 ,) 

fi
  *HRJUDILH $ ,) 
 +RUWLFXOWXUă +RUWLFXOWXUă $ ,) 

r
‫܇‬WLLQ‫܊‬D (FRORJLH‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
 $ ,) 

lo
PHGLXOXL PHGLXOXL
  ‫܇‬WLLQ‫܊‬DPHGLXOXL $3 ,) 

ne
)DFXOWDWHDGH
(GXFD‫܊‬LHIL]LFă (GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L

oa
 (GXFD‫܊‬LH)L]LFă $ ,) 
‫܈‬LVSRUW VSRUWLYă
‫܈‬L6SRUW

rs
(GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
  $ ,)5 
VSRUWLYă

pe
6SRUW‫܈‬LSHUIRUPDQ‫܊‬ă
  $3 ,) 
PRWULFă
ii
.LQHWRWHUDSLH‫܈‬L
 .LQHWRWHUDSLH $ ,) 
ar

PRWULFLWDWHVSHFLDOă
)DFXOWDWHDGH
rm

 ‫܇‬WLLQ‫܊‬H$SOLFDWH &KLPLH &KLPLH $ ,) 


‫܈‬L,QJLQHULH
fo

 )L]LFă )L]LFă $ ,) 


in

,QJLQHULH &KLPLHDOLPHQWDUă‫܈‬L
 $3 ,) 
FKLPLFă WHKQRORJLLELRFKLPLFH
3UHOXFUDUHDSHWUROXOXL‫܈‬L
iv

 $ ,) 


 SHWURFKLPLH
us

‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 LQJLQHUH‫܈‬WL )L]LFăWHKQRORJLFă $ ,) 
cl

DSOLFDWH
ex

)DFXOWDWHDGH
 0DWHPDWLFă‫܈‬L ,QIRUPDWLFă ,QIRUPDWLFă $ ,) 
,QIRUPDWLFă
at

,QIRUPDWLFă vQOLPED
  $3 ,) 
in

HQJOH]ă 
 0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFă $ ,) 
st

 0DWHPDWLFăLQIRUPDWLFă $ ,) 


De

)DFXOWDWHDGH
$GPLQLVWUDUHD (FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬H $ ,) 
DIDFHULORU WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
(FRQRPLFH
(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
  $ ,' 
WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
  (FRQRPLDILUPHL $3 ,) 
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
 &RQWDELOLWDWH $ ,) 
LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
 $ ,' 
 LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
(FRQRPLH‫܈‬L
 DIDFHUL $IDFHULLQWHUQD‫܊‬LRQDOH $ ,) 
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
  $IDFHULLQWHUQD‫܊‬LRQDOH $ ,' 
 )LQDQ‫܊‬H )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,) 
 )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,' 
 0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW $ ,) 

44
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 71

 0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ $ ,) 


)DFXOWDWHDGH $VLVWHQ‫܊‬ăPHGLFDOă
 6ăQăWDWH $ ,) 
0HGLFLQă JHQHUDOă 
%DOQHRIL]LRNLQHWRWHUDSLH
  $ ,) 
‫܈‬LUHFXSHUDUH
  0HGLFLQă  $ ,) 
0HGLFLQă vQOLPED
  $ ,) 
HQJOH]ă 
)DFXOWDWHDGH
 0HGLFLQă 6ăQăWDWH 0HGLFLQăGHQWDUă  $ ,) 

ce
'HQWDUă

zi
  7HKQLFă'HQWDUă $ ,) 
)DFXOWDWHDGH

fi
 6ăQăWDWH $VLVWHQ‫܊‬ăGHIDUPDFLH $ ,) 
)DUPDFLH
  )DUPDFLH  $ ,) 

r
)DFXOWDWHDGH

lo
,QJLQHULH
$UKLWHFWXUă 6LVWHPH‫܈‬LHFKLSDPHQWH
 0HFDQLFă $ ,) 

ne
QDYDOă QDYDOH
,QGXVWULDOă‫܈‬L

oa
0DULWLPă
,QJLQHULD

rs
 $XWRYHKLFXOHUXWLHUH $ ,) 
DXWRYHKLFXOHORU

pe
 $XWRYHKLFXOHUXWLHUH $ ,)5 
,QJLQHULH
 (QHUJHWLFăLQGXVWULDOă $ ,) 
HQHUJHWLFă
ii
,QJLQHULH
 ,QJLQHULDVXGăULL $ ,) 
ar

LQGXVWULDOă
,QJLQHULH ,QVWDOD‫܊‬LL‫܈‬LHFKLSDPHQWH
rm

 $ ,) 


PHFDQLFă SRUWXDUH‫܈‬LPDULQH
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
fo

 $ ,) 


PDQDJHPHQW GRPHQLXOPHFDQLF
in

,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
  $ ,)5 
GRPHQLXOPHFDQLF
)DFXOWDWHDGH $PHQDMăUL‫܈‬LFRQVWUXF‫܊‬LL
iv

 ,QJLQHULHFLYLOă $ ,) 


&RQVWUXF‫܊‬LL KLGURWHKQLFH
us

&RQVWUXF‫܊‬LLFLYLOH
  $ ,) 
LQGXVWULDOH‫܈‬LDJULFROH
cl

ÌPEXQăWă‫܊‬LULIXQFLDUH‫܈‬L
  $ ,) 
ex

GH]YROWDUHUXUDOă
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 $ ,) 
PDQDJHPHQW FRQVWUXF‫܊‬LL
at

)DFXOWDWHDGH 3HGDJRJLDDUWHORU
 $UWHYL]XDOH $ ,) 
in

$UWH SODVWLFH‫܈‬LGHFRUDWLYH
,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
st

 0X]LFă $ ,) 


FDQWR
De

 3HGDJRJLHPX]LFDOă $ ,) 


7HDWUX‫܈‬LDUWHOH $UWHOHVSHFWDFROXOXL
 $ ,) 
VSHFWDFROXOXL DFWRULH 
$UWHOHVSHFWDFROXOXL
 $3 ,) 
 FRUHJUDILH 
)DFXOWDWHDGH
3VLKRORJLH‫܈‬L $VLVWHQ‫܊‬ă
 $VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HOH VRFLDOă
(GXFD‫܊‬LHL
 3VLKRORJLH 3VLKRORJLH $ ,) 
3HGDJRJLD
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
 vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
HGXFD‫܊‬LHL
SUH‫܈‬FRODU
 3VLKRSHGDJRJLHVSHFLDOă $ ,) 
 6SHFLDOL]ăULUHJOHPHQWDWHVHFWRULDOvQFDGUXO8QLXQLL(XURSHQH
81,9(56,7$7($0$5,7,0Ă',1&2167$1‫܉‬$

45
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULH
1DYLJD‫܊‬LH‫܈‬L 1DYLJD‫܊‬LH‫܈‬LWUDQVSRUW
 PDULQă‫܈‬L $ ,) 
7UDQVSRUW PDULWLP‫܈‬LIOXYLDO

ce
QDYLJD‫܊‬LH
1DYDO
1DYLJD‫܊‬LH‫܈‬LWUDQVSRUW

zi
  $ ,)5 
PDULWLP‫܈‬LIOXYLDO

fi
1DYLJD‫܊‬LH‫܈‬LWUDQVSRUW
  PDULWLP‫܈‬LIOXYLDO vQ $ ,) 
OLPEDHQJOH]ă 

r
lo
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 $ ,) 
PDQDJHPHQW GRPHQLXOWUDQVSRUWXULORU

ne
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULD ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
(OHFWURPHFDQLF $ ,) 

oa

PHGLXOXL PHGLXOXLvQLQGXVWULH
ă1DYDOă

rs
,QJLQHULH
 (OHFWURWHKQLFă $ ,) 
HOHFWULFă

pe
  (OHFWURWHKQLFă $ ,)5 
,QJLQHULH
ii
HOHFWURQLFă
7HKQRORJLL‫܈‬LVLVWHPHGH
 WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL $ ,) 
ar

WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL
‫܈‬LWHKQRORJLL
rm

LQIRUPD‫܊‬LRQDOH
,QJLQHULH
fo

 PDULQă‫܈‬L (OHFWURPHFDQLFăQDYDOă $ ,) 


in

QDYLJD‫܊‬LH
  (OHFWURPHFDQLFăQDYDOă $ ,)5 
(OHFWURPHFDQLFăQDYDOă
iv

  $ ,) 


vQOLPEDHQJOH]ă 
us

81,9(56,7$7($',1&5$,29$
$FUHGLWDUH
cl

6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
ex

1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH


)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
at

SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
in

)DFXOWDWHDGH
 &KLPLH %LRFKLPLHWHKQRORJLFă $ ,) 
st

‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 &KLPLH $ ,) 
De

 )L]LFă )L]LFă $ ,) 


 )L]LFăLQIRUPDWLFă $ ,) 
 )L]LFăPHGLFDOă $ ,) 
 ,QIRUPDWLFă ,QIRUPDWLFă $ ,) 
 0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFă $ ,) 
 0DWHPDWLFăLQIRUPDWLFă $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬D
 &KLPLDPHGLXOXL $ ,) 
PHGLXOXL
 )L]LFDPHGLXOXL $ ,) 
 *HRJUDILH *HRJUDILDWXULVPXOXL $3 ,) 
 *HRJUDILH $ ,) 
)DFXOWDWHDGH
(GXFD‫܊‬LHIL]LFă (GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
 (GXFD‫܊‬LH)L]LFă $ ,) 
‫܈‬LVSRUW VSRUWLYă
‫܈‬L6SRUW

46
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 73

(GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
  VSRUWLYă OD'UREHWD $ ,) 
7XUQX6HYHULQ 
.LQHWRWHUDSLH‫܈‬L
 .LQHWRWHUDSLH $ ,) 
PRWULFLWDWHVSHFLDOă
.LQHWRWHUDSLH‫܈‬L
 PRWULFLWDWHVSHFLDOă OD $ ,) 

'UREHWD7XUQX6HYHULQ 
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
)DFXOWDWHDGH /LPEă‫܈‬L
 URPkQă±/LPED‫܈‬L $ ,) 

ce
/LWHUH OLWHUDWXUă
OLWHUDWXUDODWLQă

zi
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
URPkQă±2OLPEă‫܈‬L

fi
OLWHUDWXUăPRGHUQă
  $ ,) 
HQJOH]ăIUDQFH]ă
LWDOLDQăJHUPDQă

r
lo
VSDQLROă 
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD

ne
URPkQă±2OLPEă‫܈‬L
OLWHUDWXUăPRGHUQă

oa
  $ ,' 
HQJOH]ăIUDQFH]ă

rs
LWDOLDQăJHUPDQă
VSDQLROă 

pe
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
URPkQă2OLPEă‫܈‬L
ii
  OLWHUDWXUăPRGHUQă $ ,) 
IUDQFH]ăHQJOH]ă OD
ar

'UREHWD7XUQX6HYHULQ 
rm

2OLPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă
PRGHUQă $ ±2OLPEă
fo

  ‫܈‬LOLWHUDWXUăPRGHUQă $ ,) 


% /LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
in

ODWLQă
/LPELPRGHUQH 7UDGXFHUH‫܈‬LLQWHUSUHWDUH
iv

 $ ,) 


DSOLFDWH HQJOH]ăIUDQFH]ă 
,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
us

 0X]LFă $ ,) 


FDQWR
cl

,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
  $ ,) 
LQVWUXPHQWH
ex

  3HGDJRJLHPX]LFDOă $ ,) 


‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH &RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL
 $ ,) 
at

FRPXQLFăULL SXEOLFH
 -XUQDOLVP $ ,) 
in

3HGDJRJLD
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
st

 vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 


HGXFD‫܊‬LHL
SUH‫܈‬FRODU
De

3HGDJRJLD
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L
 $ ,) 
 SUH‫܈‬FRODU OD'UREHWD
7XUQX6HYHULQ 
7HDWUX‫܈‬LDUWHOH $UWHOHVSHFWDFROXOXL
 $ ,) 
VSHFWDFROXOXL DFWRULH 
)DFXOWDWHDGH
 7HRORJLH $UWHYL]XDOH $UWăVDFUă $3 ,) 
2UWRGR[ă
7HRORJLHRUWRGR[ă
 7HRORJLH $ ,) 
SDVWRUDOă
)DFXOWDWHDGH
 'UHSW 'UHSW $ ,) 
'UHSW
  'UHSW $ ,)5 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 $GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,) 
DGPLQLVWUDWLYH

47
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

$GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă OD
  $ ,) 
'UREHWD7XUQX6HYHULQ 
$VLVWHQ‫܊‬ăPDQDJHULDOă‫܈‬L
  $ ,) 
VHFUHWDULDW
)DFXOWDWHDGH
 ,VWRULH ,VWRULH $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H6RFLDOH
5HOD‫܊‬LL
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH 5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L
 $ ,) 
‫܈‬LVWXGLL VWXGLLHXURSHQH
HXURSHQH

ce
$VLVWHQ‫܊‬ă
 $VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,) 

zi
VRFLDOă
 )LORVRILH )LORVRILH $ ,) 

fi
 6RFLRORJLH 6RFLRORJLH $ ,) 
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH $ ,) 

r
)DFXOWDWHDGH
$GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU

lo
(FRQRPLH‫܈‬L $GPLQLVWUDUHD
 OD'UREHWD7XUQX $ ,) 
$GPLQLVWUDUHD DIDFHULORU

ne
6HYHULQ 
$IDFHULORU

oa
(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
  $ ,) 
WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU

rs
&LEHUQHWLFă
VWDWLVWLFă‫܈‬L

pe
 ,QIRUPDWLFăHFRQRPLFă $ ,) 
LQIRUPDWLFă
HFRQRPLFă
ii
6WDWLVWLFă‫܈‬LSUHYL]LXQH
 $ ,) 
 HFRQRPLFă
ar

&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
 &RQWDELOLWDWH $ ,) 
rm

LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
fo

 $ ,' 


 LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
in

&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
  $ ,) 
OD'UREHWD7XUQX
iv

6HYHULQ 
us

(FRQRPLH‫܈‬L
(FRQRPLH‫܈‬LDIDFHUL
 DIDFHUL $ ,) 
cl

LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
ex

(FRQRPLH‫܈‬LDIDFHUL
 LQWHUQD‫܊‬LRQDOH vQOLPED $3 ,) 

HQJOH]ă 
at

 )LQDQ‫܊‬H )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,) 


in

)LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL vQ
 $3 ,) 
 OLPEDHQJOH]ă 
st

 )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,' 


)LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL OD
De

 $ ,) 


 'UREHWD7XUQX6HYHULQ 
 0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW $ ,) 
 0DQDJHPHQW $ ,' 
0DQDJHPHQW OD
 $ ,) 
 'UREHWD7XUQX6HYHULQ 
 0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ $ ,) 
)DFXOWDWHDGH ,QJLQHULD
 $XWRYHKLFXOHUXWLHUH $ ,) 
0HFDQLFă DXWRYHKLFXOHORU
,QJLQHULD ‫܇‬WLLQ‫܊‬DPDWHULDOHORU OD
 $ ,) 
PDWHULDOHORU 'UREHWD7XUQX6HYHULQ 
,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
,QJLQHULD
 PHGLXOXLvQLQGXVWULH OD $ ,) 
PHGLXOXL
'UREHWD7XUQX6HYHULQ 
,QJLQHULD ,QJLQHULDWUDQVSRUWXULORU
 $ ,) 
WUDQVSRUWXULORU ‫܈‬LDWUDILFXOXL

48
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 75

&RQVWUXF‫܊‬LLFLYLOH
 ,QJLQHULHFLYLOă $3 ,) 
LQGXVWULDOH‫܈‬LDJULFROH
,QJLQHULDVXGăULL OD
 $ ,) 
,QJLQHULH 'UREHWD7XUQX6HYHULQ 
LQGXVWULDOă 7HKQRORJLD
 $ ,) 
FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL
,QJLQHULH 1DYLJD‫܊‬LH‫܈‬LWUDQVSRUW
 PDULQă‫܈‬L PDULWLP‫܈‬LIOXYLDO OD $ ,) 
QDYLJD‫܊‬LH 'UREHWD7XUQX6HYHULQ 
,QJLQHULHHFRQRPLFă

ce
,QJLQHULH‫܈‬L
 LQGXVWULDOă OD'UREHWD $ ,) 
PDQDJHPHQW

zi
7XUQX6HYHULQ 
,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 $ ,) 

fi
 GRPHQLXOPHFDQLF
,QJLQHULD ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
$ ,) 

r
PHGLXOXL PHGLXOXLvQLQGXVWULH

lo
,QJLQHULH (FKLSDPHQWH‫܈‬LLQVWDOD‫܊‬LL
$ ,) 
DHURVSD‫܊‬LDOă GHDYLD‫܊‬LH

ne
,QJLQHULH
(OHFWURPHFDQLFă $ ,) 

oa
HOHFWULFă

 (OHFWURPHFDQLFă $ ,)5 

rs
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULHHOHFWULFă‫܈‬L
,QJLQHULH $ ,) 
FDOFXODWRDUH

pe
(OHFWULFă
,QJLQHULHHOHFWULFă‫܈‬L
 FDOFXODWRDUH vQOLPED $ ,) 
ii
IUDQFH]ă 
ar

,QIRUPDWLFăDSOLFDWăvQ
 $ ,) 
LQJLQHULHHOHFWULFă
rm

,QJLQHULH ,QJLQHULDVLVWHPHORU
 $ ,) 
HQHUJHWLFă HOHFWURHQHUJHWLFH
fo

 7HUPRHQHUJHWLFă $ ,) 


in

)DFXOWDWHDGH
&DOFXODWRDUH‫܈‬L
$XWRPDWLFă
 WHKQRORJLD &DOFXODWRDUH $ ,) 
&DOFXODWRDUH‫܈‬L
iv

LQIRUPD‫܊‬LHL
(OHFWURQLFă
us

&DOFXODWRDUH vQOLPED
  $ ,) 
HQJOH]ă 
cl

,QJLQHULD $XWRPDWLFă‫܈‬L
 $ ,) 
ex

VLVWHPHORU LQIRUPDWLFăDSOLFDWă
,QJLQHULDVLVWHPHORU
 $ ,) 
 PXOWLPHGLD
at

,QJLQHULH
in

HOHFWURQLFă
 WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL (OHFWURQLFăDSOLFDWă $ ,) 
st

‫܈‬LWHKQRORJLL
LQIRUPD‫܊‬LRQDOH
De

0HFDWURQLFă‫܈‬L
 0HFDWURQLFă $ ,) 
URERWLFă
 5RERWLFă $ ,) 
)DFXOWDWHDGH
 $JURQRPLH $JULFXOWXUă $ ,) 
$JURQRPLH
  $JULFXOWXUă $3 ,)5 
  0RQWDQRORJLH $ ,) 
,QJLQHULD
&RQWUROXO‫܈‬LH[SHUWL]D
 SURGXVHORU $3 ,) 
SURGXVHORUDOLPHQWDUH
DOLPHQWDUH
,QJLQHULH 0ăVXUăWRULWHUHVWUH‫܈‬L
 $ ,) 
JHRGH]LFă FDGDVWUX
 6LOYLFXOWXUă 6LOYLFXOWXUă $ ,) 
)DFXOWDWHDGH
 %LRORJLH %LRORJLH $ ,) 
+RUWLFXOWXUă
 +RUWLFXOWXUă +RUWLFXOWXUă $ ,) 

49
76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

 3HLVDJLVWLFă $3 ,) 


,QJLQHULD ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
 $ ,) 
PHGLXOXL PHGLXOXLvQDJULFXOWXUă
,QJLQHULD
7HKQRORJLDSUHOXFUăULL
 SURGXVHORU $ ,) 
SURGXVHORUDJULFROH
DOLPHQWDUH
81,9(56,7$7($'(0(',&,1Ă‫܇‬,)$50$&,(',1&5$,29$
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH

ce
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL

zi
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @

fi
$3 
)DFXOWDWHDGH
 6ăQăWDWH 0HGLFLQă  $ ,) 

r
0HGLFLQă

lo
0HGLFLQă vQOLPED
  $3 ,) 
HQJOH]ă 

ne
)DFXOWDWHDGH

oa
0RD‫܈‬H‫܈‬L $VLVWHQ‫܊‬ăPHGLFDOă
 6ăQăWDWH $ ,) 
$VLVWHQ‫܊‬ă JHQHUDOă 

rs
0HGLFDOă
%DOQHRIL]LRNLQHWRWHUDSLH

pe
  $ ,) 
‫܈‬LUHFXSHUDUH
  0RD‫܈‬H  $ ,) 
ii
)DFXOWDWHDGH
 0HGLFLQă 6ăQăWDWH 0HGLFLQăGHQWDUă  $ ,) 
ar

'HQWDUă
rm

  7HKQLFă'HQWDUă $ ,) 


)DFXOWDWHDGH
fo

 6ăQăWDWH )DUPDFLH  $ ,) 


)DUPDFLH
in

)DUPDFLH vQOLPED
  $3 ,) 
HQJOH]ă 
 6SHFLDOL]ăULUHJOHPHQWDWHVHFWRULDOvQFDGUXO8QLXQLL(XURSHQH
iv

81,9(56,7$7($'81Ă5($'(-26',1*$/$‫܉‬,
us

$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
cl

3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
ex

)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH


FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
at

GHSUHGDUH @
$3 
in

)DFXOWDWHDGH ,QJLQHULD
 $XWRYHKLFXOHUXWLHUH $3 ,) 
,QJLQHULH DXWRYHKLFXOHORU
st

,QJLQHULH
 ,QJLQHULDVXGăULL $ ,) 
LQGXVWULDOă
De

7HKQRORJLD
  $ ,) 
FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL
,QJLQHULDVHFXULWă‫܊‬LLvQ
  $3 ,) 
LQGXVWULH
,QJLQHULH
 ,QJLQHULHPHFDQLFă $ ,) 
PHFDQLFă
6LVWHPH‫܈‬LHFKLSDPHQWH
 $ ,) 
 WHUPLFH
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFă
 $ ,) 
PDQDJHPHQW LQGXVWULDOă
,QJLQHULHHFRQRPLFă
 $ ,)5 
 LQGXVWULDOă
0HFDWURQLFă‫܈‬L
 0HFDWURQLFă $ ,) 
URERWLFă
,QJLQHULD
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬DPDWHULDOHORU $ ,) 
PDWHULDOHORU

50
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 77

,QIRUPDWLFăDSOLFDWăvQ
 $3 ,) 
 LQJLQHULDPDWHULDOHORU
,QJLQHULD ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
 $ ,) 
PHGLXOXL PHGLXOXLvQLQGXVWULH
)DFXOWDWHDGH
$UKLWHFWXUă
 $UKLWHFWXUă $UKLWHFWXUăQDYDOă $ ,) 
QDYDOă
1DYDOă
$UKLWHFWXUăQDYDOă vQ
  $3 ,) 
OLPEDHQJOH]ă 
6LVWHPH‫܈‬LHFKLSDPHQWH

ce
  $ ,) 
QDYDOH

zi
)DFXOWDWHDGH
$XWRPDWLFă
&DOFXODWRDUH‫܈‬L

fi
&DOFXODWRDUH
 WHKQRORJLD &DOFXODWRDUH $ ,) 
,QJLQHULH
LQIRUPD‫܊‬LHL

r
(OHFWULFă‫܈‬L

lo
(OHFWURQLFă
,QJLQHULD $XWRPDWLFă‫܈‬L

ne
 $ ,) 
VLVWHPHORU LQIRUPDWLFăDSOLFDWă

oa
,QJLQHULH
 (OHFWURPHFDQLFă $ ,) 
HOHFWULFă

rs
(OHFWURPHFDQLFă vQ
  $3 ,) 
OLPEDIUDQFH]ă 

pe
(OHFWURQLFăGHSXWHUH‫܈‬L
  $ ,) 
DF‫܊‬LRQăULHOHFWULFH
ii
,QJLQHULHHOHFWULFă‫܈‬L
  $3 ,) 
FDOFXODWRDUH
ar

,QJLQHULH
rm

HOHFWURQLFă
 WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL (OHFWURQLFăDSOLFDWă $ ,) 
fo

‫܈‬LWHKQRORJLL
in

LQIRUPD‫܊‬LRQDOH
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULH‫܈‬L
iv

 $JURQRPLH $JULFXOWXUă $ ,) 


$JURQRPLHGLQ
us

%UăLOD
,QJLQHULD ,QJLQHULDVLVWHPHORU
cl

 $ ,) 


PHGLXOXL ELRWHKQLFH‫܈‬LHFRORJLFH
,QJLQHULD‫܈‬L
ex

,QJLQHULH PDQDJHPHQWXO
 $ ,) 
PHFDQLFă UHVXUVHORUWHKQRORJLFHvQ
at

FRQVWUXF‫܊‬LL
8WLODMHWHKQRORJLFH
in

 $ ,) 


 SHQWUXFRQVWUXF‫܊‬LL
st

,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 $ ,) 
PDQDJHPHQW GRPHQLXOPHFDQLF
De

)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULD
‫܇‬WLLQ‫܊‬D‫܈‬L &RQWUROXO‫܈‬LH[SHUWL]D
 SURGXVHORU $ ,) 
,QJLQHULD SURGXVHORUDOLPHQWDUH
DOLPHQWDUH
$OLPHQWHORU
,QJLQHULDSURGXVHORU
  $ ,) 
DOLPHQWDUH
3HVFXLW‫܈‬L
  $ ,) 
LQGXVWULDOL]DUHDSH‫܈‬WHOXL
,QJLQHULH‫܈‬L
PDQDJHPHQWvQ ,QJLQHULH‫܈‬LPDQDJHPHQW
 DJULFXOWXUă‫܈‬L vQDOLPHQWD‫܊‬LDSXEOLFă‫܈‬L $ ,) 
GH]YROWDUH DJURWXULVP
UXUDOă
‫܇‬WLLQ‫܊‬D (FRORJLH‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
 $ ,) 
PHGLXOXL PHGLXOXL

51
78 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

%LRWHKQRORJLLSHQWUX
 %LRWHKQRORJLL $ ,) 
LQGXVWULDDOLPHQWDUă
$VLVWHQ‫܊‬ăPHGLFDOă
$ ,) 
)DFXOWDWHDGH JHQHUDOă 
 0HGLFLQă‫܈‬L 6ăQăWDWH
)DUPDFLH $VLVWHQ‫܊‬ăPHGLFDOă
JHQHUDOă (QQD± $3 ,) 
,WDOLD 
  )DUPDFLH  $ ,) 
  0HGLFLQă  $ ,) 

ce
  0HGLFLQăGHQWDUă  $3 ,) 

zi
  0RD‫܈‬H  $3 ,) 
)DFXOWDWHDGH

fi
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬H‫܈‬L &KLPLH &KLPLH $ ,) 
0HGLX

r
 0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFăLQIRUPDWLFă $ ,) 

lo
‫܇‬WLLQ‫܊‬D
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬DPHGLXOXL $ ,) 
PHGLXOXL

ne
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD

oa
)DFXOWDWHDGH /LPEă‫܈‬L URPkQă2OLPEă‫܈‬L
 $ ,) 
/LWHUH OLWHUDWXUă OLWHUDWXUăPRGHUQă

rs
HQJOH]ă 

pe
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
URPkQă2OLPEă‫܈‬L
  $ ,' 
OLWHUDWXUăPRGHUQă
ii
HQJOH]ă 
ar

/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
URPkQă2OLPEă‫܈‬L
rm

  $ ,) 


OLWHUDWXUăPRGHUQă
IUDQFH]ă 
fo

/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
in

  HQJOH]ă/LPED‫܈‬L $ ,) 


OLWHUDWXUDIUDQFH]ă
iv

/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
  HQJOH]ă/LPED‫܈‬L $3 ,) 
us

OLWHUDWXUDURPkQă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
cl

  IUDQFH]ă/LPED‫܈‬L $3 ,) 


ex

OLWHUDWXUDURPkQă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
  IUDQFH]ă/LPED‫܈‬L $3 ,) 
at

OLWHUDWXUDHQJOH]ă
in

‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
 -XUQDOLVP $ ,) 
FRPXQLFăULL
st

)DFXOWDWHDGH
De

,VWRULH
 )LORVRILH )LORVRILH $ ,) 
)LORVRILH‫܈‬L
7HRORJLH
 ,VWRULH ,VWRULH $ ,) 
 6RFLRORJLH 6RFLRORJLH $ ,) 
  5HVXUVHXPDQH $3 ,) 
7HRORJLHRUWRGR[ă
 7HRORJLH $ ,) 
DVLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă
7HRORJLHRUWRGR[ă
 $ ,) 
 GLGDFWLFă
5HOD‫܊‬LL
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH 5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L
 $3 ,) 
‫܈‬LVWXGLL VWXGLLHXURSHQH
HXURSHQH
)DFXOWDWHDGH
 $UWHYL]XDOH $UWHSODVWLFH SLFWXUă $ ,) 
$UWH

52
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 79

,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
 0X]LFă $ ,) 
FDQWR
7HDWUX‫܈‬LDUWHOH $UWHOHVSHFWDFROXOXL
 $ ,) 
VSHFWDFROXOXL DFWRULH 
)DFXOWDWHDGH
(FRQRPLH‫܈‬L $GPLQLVWUDUHD (FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
 $ ,) 
$GPLQLVWUDUHD DIDFHULORU WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
$IDFHULORU
&LEHUQHWLFă
VWDWLVWLFă‫܈‬L

ce
 ,QIRUPDWLFăHFRQRPLFă $ ,) 
LQIRUPDWLFă

zi
HFRQRPLFă
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
 &RQWDELOLWDWH $ ,) 

fi
LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
(FRQRPLH
 (FRQRPLH $ ,) 

r
DJURDOLPHQWDUă

lo
(FRQRPLH‫܈‬L
 DIDFHUL $IDFHULLQWHUQD‫܊‬LRQDOH $ ,) 

ne
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH

oa
 )LQDQ‫܊‬H )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,) 
 0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW $ ,) 

rs
 0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ $ ,) 
)DFXOWDWHDGH

pe
‫܇‬WLLQ‫܊‬H-XULGLFH
 'UHSW 'UHSW $ ,) 
6RFLDOH‫܈‬L
ii
3ROLWLFH
  'UHSW $ ,)5 
ar

‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 $GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,) 
rm

DGPLQLVWUDWLYH
)DFXOWDWHDGH
fo

(GXFD‫܊‬LHIL]LFă (GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
 (GXFD‫܊‬LH)L]LFă $ ,) 
‫܈‬LVSRUW VSRUWLYă
in

‫܈‬L6SRUW
.LQHWRWHUDSLH‫܈‬L
 .LQHWRWHUDSLH $ ,) 
PRWULFLWDWHVSHFLDOă
iv

3HGDJRJLD
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
us

 vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $3 ,) 


HGXFD‫܊‬LHL
SUH‫܈‬FRODU
cl

)DFXOWDWHD
ex

7UDQVIURQWDOLHUă
GH‫܇‬WLLQ‫܊‬H (GXFD‫܊‬LHIL]LFă (GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
 $ ,) 
8PDQLVWH ‫܈‬LVSRUW VSRUWLYă OD&DKXO 
at

(FRQRPLFH‫܈‬L
,QJLQHUH‫܈‬WL
in

,QJLQHULD
,QJLQHULDSURGXVHORU
st

 SURGXVHORU $ ,) 


DOLPHQWDUH OD&DKXO 
DOLPHQWDUH
De

,QJLQHULH (OHFWURPHFDQLFă OD


 $ ,) 
HOHFWULFă &DKXO 
/LPELPRGHUQH /LPELPRGHUQHDSOLFDWH
 $ ,) 
DSOLFDWH OD&DKXO 
3LVFLFXOWXUă‫܈‬L
 =RRWHKQLH $3 ,) 
DFYDFXOWXUă OD&DKXO 
5HOD‫܊‬LL
5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
 VWXGLLHXURSHQH OD $3 ,) 
‫܈‬LVWXGLL
&DKXO 
HXURSHQH
,QJLQHULD ,QJLQHULDSURFHVăULL
 $3 ,) 
PDWHULDOHORU PDWHULDOHORU OD&DKXO 
(FRQRPLH‫܈‬L
$IDFHULLQWHUQD‫܊‬LRQDOH OD
 DIDFHUL $3 ,) 
&DKXO 
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
 6SHFLDOL]ăULUHJOHPHQWDWHVHFWRULDOvQFDGUXO8QLXQLL(XURSHQH

53
80 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

81,9(56,7$7($7(+1,&Ă*+(25*+($6$&+,',1,$‫܇‬,
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULD $XWRPDWLFă‫܈‬L
 $XWRPDWLFă‫܈‬L $ ,) 

ce
VLVWHPHORU LQIRUPDWLFăDSOLFDWă
&DOFXODWRDUH

zi
&DOFXODWRDUH‫܈‬L
 WHKQRORJLD &DOFXODWRDUH $ ,) 

fi
LQIRUPD‫܊‬LHL
  7HKQRORJLDLQIRUPD‫܊‬LHL $ ,) 

r
)DFXOWDWHDGH

lo
,QJLQHULH
,QJLQHULD ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
 &KLPLFă‫܈‬L $ ,) 

ne
PHGLXOXL PHGLXOXLvQLQGXVWULH
3URWHF‫܊‬LD
0HGLXOXL

oa
&KLPLD‫܈‬LLQJLQHULD

rs
,QJLQHULH VXEVWDQ‫܊‬HORURUJDQLFH
 $ ,) 
FKLPLFă SHWURFKLPLH‫܈‬L

pe
FDUERFKLPLH
&KLPLHDOLPHQWDUă‫܈‬L
  $3 ,) 
ii
WHKQRORJLLELRFKLPLFH
,QJLQHULDIDEULFD‫܊‬LHL
ar

  $ ,) 


KkUWLHL
rm

,QJLQHULDVXEVWDQ‫܊‬HORU
  DQRUJDQLFH‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD $ ,) 
fo

PHGLXOXL
in

  ,QJLQHULHELRFKLPLFă $ ,) 


  ,QJLQHULHFKLPLFă $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬D‫܈‬LLQJLQHULD
iv

  $ ,) 


SROLPHULORU
us

,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
,QJLQHULH‫܈‬L
 LQGXVWULDFKLPLFă‫܈‬LGH $ ,) 
cl

PDQDJHPHQW
PDWHULDOH
)DFXOWDWHDGH
ex

,QJLQHULHFLYLOă vQOLPED
 &RQVWUXF‫܊‬LL‫܈‬L ,QJLQHULHFLYLOă $ ,) 
HQJOH]ă 
,QVWDOD‫܊‬LL
at

&RQVWUXF‫܊‬LLFLYLOH
  $ ,) 
LQGXVWULDOH‫܈‬LDJULFROH
in

&ăLIHUDWHGUXPXUL‫܈‬L
  $ ,) 
st

SRGXUL
,QJLQHULD ,QVWDOD‫܊‬LLSHQWUX
De

 $ ,) 


LQVWDOD‫܊‬LLORU FRQVWUXF‫܊‬LL
)DFXOWDWHDGH
&RQVWUXF‫܊‬LLGH
,QJLQHULH 7HKQRORJLD
 0D‫܈‬LQL‫܈‬L $ ,) 
LQGXVWULDOă FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL
0DQDJHPHQW
,QGXVWULDO
0D‫܈‬LQLXQHOWH‫܈‬LVLVWHPH
  $ ,) 
GHSURGXF‫܊‬LH
  ,QJLQHULDVXGăULL $ ,) 
,QJLQHULH 0HFDQLFăILQă‫܈‬L
 $ ,) 
PHFDQLFă QDQRWHKQRORJLL
0D‫܈‬LQL‫܈‬LVLVWHPH
 $ ,) 
 KLGUDXOLFH‫܈‬LSQHXPDWLFH
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 $ ,) 
PDQDJHPHQW GRPHQLXOPHFDQLF

54
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 81

)DFXOWDWHDGH ,QJLQHULH
(OHFWURQLFă HOHFWURQLFă
 7HOHFRPXQLFD‫܊‬LL WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL (OHFWURQLFăDSOLFDWă $ ,) 
‫܈‬L7HKQRORJLD ‫܈‬LWHKQRORJLL
,QIRUPD‫܊‬LHL LQIRUPD‫܊‬LRQDOH
0LFURHOHFWURQLFă
  RSWRHOHFWURQLFă‫܈‬L $ ,) 
QDQRWHKQRORJLL
7HKQRORJLL‫܈‬LVLVWHPHGH
  $ ,) 
WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL

ce
7HKQRORJLL‫܈‬LVLVWHPHGH

zi
  WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL vQOLPED $3 ,) 
HQJOH]ă 

fi
‫܇‬WLLQ‫܊‬H 0DWHPDWLFă‫܈‬L
 LQJLQHUH‫܈‬WL LQIRUPDWLFăDSOLFDWăvQ $3 ,) 

r
DSOLFDWH LQJLQHULH

lo
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULH

ne
(OHFWULFă ,QJLQHULH (OHFWURQLFăGHSXWHUH‫܈‬L
 $ ,) 
(QHUJHWLFă‫܈‬L HOHFWULFă DF‫܊‬LRQăULHOHFWULFH

oa
,QIRUPDWLFă

rs
$SOLFDWă
  6LVWHPHHOHFWULFH $ ,) 

pe
,QVWUXPHQWD‫܊‬LH‫܈‬L
  $ ,) 
DFKL]L‫܊‬LLGHGDWH
ii
,QJLQHULHHOHFWULFă‫܈‬L
  FDOFXODWRDUH vQOLPED $3 ,) 
ar

HQJOH]ă 
rm

,QIRUPDWLFăDSOLFDWăvQ
  $ ,) 
LQJLQHULHHOHFWULFă
fo

,QJLQHULH ,QJLQHULDVLVWHPHORU
 $ ,) 
in

HQHUJHWLFă HOHFWURHQHUJHWLFH
 0DQDJHPHQWXOHQHUJLHL $ ,) 
,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
iv

,QJLQHULH‫܈‬L
 GRPHQLXOHOHFWULF $ ,) 
PDQDJHPHQW
us

HOHFWURQLF‫܈‬LHQHUJHWLF
)DFXOWDWHDGH
cl

+LGURWHKQLFă
$PHQDMăUL‫܈‬LFRQVWUXF‫܊‬LL
 *HRGH]LH‫܈‬L ,QJLQHULHFLYLOă $ ,) 
ex

KLGURWHKQLFH
,QJLQHULD
0HGLXOXL
at

ÌPEXQăWă‫܊‬LULIXQFLDUH‫܈‬L
 $ ,) 
 GH]YROWDUHUXUDOă
in

,QJLQHULH 0ăVXUăWRULWHUHVWUH‫܈‬L
 $ ,) 
st

JHRGH]LFă FDGDVWUX
,QJLQHULD ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
De

 $ ,) 


PHGLXOXL PHGLXOXLvQDJULFXOWXUă
)DFXOWDWHDGH ,QJLQHULD
 $XWRYHKLFXOHUXWLHUH $ ,) 
0HFDQLFă DXWRYHKLFXOHORU
,QJLQHULDVLVWHPHORUGH
  SURSXOVLHSHQWUX $ ,) 
DXWRYHKLFXOH
&RQVWUXF‫܊‬LLGH
  $3 ,) 
DXWRYHKLFXOH
,QJLQHULH
 ,QJLQHULHPHFDQLFă $ ,) 
PHFDQLFă
6LVWHPH‫܈‬LHFKLSDPHQWH
  $ ,) 
WHUPLFH
0D‫܈‬LQL‫܈‬LLQVWDOD‫܊‬LL
  SHQWUXDJULFXOWXUă‫܈‬L $ ,) 
LQGXVWULHDOLPHQWDUă

55
82 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

0HFDWURQLFă‫܈‬L
 0HFDWURQLFă $ ,) 
5RERWLFă
  5RERWLFă $ ,) 
)DFXOWDWHDGH
‫܇‬WLLQ‫܊‬D‫܈‬L ,QJLQHULD ,QJLQHULDSURFHVăULL
 $ ,) 
,QJLQHULD PDWHULDOHORU PDWHULDOHORU
0DWHULDOHORU
  ‫܇‬WLLQ‫܊‬DPDWHULDOHORU $ ,) 
,QJLQHULH ,QJLQHULDVHFXULWă‫܊‬LLvQ
 $3 ,) 
LQGXVWULDOă LQGXVWULH

ce
,QJLQHULH (FKLSDPHQWHSHQWUX
 $ ,) 

zi
PHFDQLFă SURFHVHLQGXVWULDOH
)DFXOWDWHDGH

fi
7H[WLOH±
,QJLQHULH 7HKQRORJLD‫܈‬LGHVLJQXO
 3LHOăULH‫܈‬L $ ,) 
LQGXVWULDOă SURGXVHORUWH[WLOH

r
0DQDJHPHQW

lo
,QGXVWULDO
7HKQRORJLDWULFRWDMHORU

ne
  $ ,) 
‫܈‬LFRQIHF‫܊‬LLORU

oa
7HKQRORJLD‫܈‬LGHVLJQXO
  FRQIHF‫܊‬LLORUGLQSLHOH‫܈‬L $ ,) 

rs
vQORFXLWRUL
  'HVLJQLQGXVWULDO $3 ,) 

pe
'HVLJQLQGXVWULDO vQ
  OLPEDHQJOH]ă $3 ,) 
ii
,QGXVWULDO'HVLJQ 
,QJLQHULH 7HKQRORJLHFKLPLFă
ar

 $ ,) 


FKLPLFă WH[WLOă
rm

7HKQRORJLDFKLPLFăD
 SURGXVHORUGLQSLHOH‫܈‬L $ ,) 
fo


vQORFXLWRUL
in

,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFă
 $ ,) 
PDQDJHPHQW LQGXVWULDOă
)DFXOWDWHDGH
iv

 $UKLWHFWXUă* $UKLWHFWXUă $UKLWHFWXUă  $ ,) 


0&DQWDFX]LQR
us

 6SHFLDOL]ăULUHJOHPHQWDWHVHFWRULDOvQFDGUXO8QLXQLL(XURSHQH
cl

81,9(56,7$7($'(‫܇‬7,,1‫(܉‬$*5,&2/(‫܇‬,0(',&,1Ă9(7(5,1$5Ă,21,21(6&8'(/$%5$'',1
,$‫܇‬,
ex

$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
at

$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
in

FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL


IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
st

GHSUHGDUH @
$3 
De

)DFXOWDWHDGH
 $JURQRPLH $JULFXOWXUă $ ,) 
$JULFXOWXUă
  $JULFXOWXUă $ ,' 
  0RQWDQRORJLH $ ,) 
([SORDWDUHDPD‫܈‬LQLORU‫܈‬L
LQVWDOD‫܊‬LLORUSHQWUX
  $3 ,) 
DJULFXOWXUă‫܈‬LLQGXVWULH
DOLPHQWDUă
 %LRORJLH %LRORJLH $ ,) 
,QJLQHULD
7HKQRORJLDSUHOXFUăULL
 SURGXVHORU $ ,) 
SURGXVHORUDJULFROH
DOLPHQWDUH
3URWHF‫܊‬LDFRQVXPDWRUXOXL
 $3 ,) 
 ‫܈‬LDPHGLXOXL

56
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 83

,QJLQHULH‫܈‬L
PDQDJHPHQWvQ
,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 DJULFXOWXUă‫܈‬L $ ,) 
DJULFXOWXUă
GH]YROWDUH
UXUDOă
,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 $ ,' 
 DJULFXOWXUă
)DFXOWDWHDGH
 +RUWLFXOWXUă +RUWLFXOWXUă $ ,) 
+RUWLFXOWXUă
  +RUWLFXOWXUă $ ,' 

ce
  3HLVDJLVWLFă $ ,) 

zi
,QJLQHULD
 ,QJLQHULDPHGLXOXL $3 ,) 
PHGLXOXL

fi
,QJLQHULD
)DFXOWDWHDGH &RQWUROXO‫܈‬LH[SHUWL]D
 SURGXVHORU $3 ,) 
=RRWHKQLH SURGXVHORUDOLPHQWDUH

r
DOLPHQWDUH

lo
,QJLQHULH‫܈‬L
PDQDJHPHQWvQ ,QJLQHULH‫܈‬LPDQDJHPHQW

ne
 DJULFXOWXUă‫܈‬L vQDOLPHQWD‫܊‬LHSXEOLFă‫܈‬L $3 ,) 

oa
GH]YROWDUH DJURWXULVP
UXUDOă

rs
3LVFLFXOWXUă‫܈‬L
 =RRWHKQLH $ ,) 
DFYDFXOWXUă

pe
  =RRWHKQLH $ ,) 
  =RRWHKQLH $ ,' 
ii
)DFXOWDWHDGH
0HGLFLQă
 0HGLFLQă 0HGLFLQăYHWHULQDUă  $ ,) 
ar

YHWHULQDUă
YHWHULQDUă
rm

0HGLFLQăYHWHULQDUă vQ
  $3 ,) 
OLPEDHQJOH]ă 
fo

 6SHFLDOL]ăULUHJOHPHQWDWHVHFWRULDOvQFDGUXO8QLXQLL(XURSHQH
in

81,9(56,7$7($$/(;$1'58,2$1&8=$',1,$‫܇‬,
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
iv

3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
us

)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH


FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
cl

GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH


SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
ex

$3 
)DFXOWDWHDGH
 %LRORJLH %LRFKLPLH $ ,) 
%LRORJLH
at

%LRFKLPLH vQOLPED
  $3 ,) 
in

IUDQFH]ă 
  %LRORJLH $ ,) 
st

‫܇‬WLLQ‫܊‬D (FRORJLH‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
 $ ,) 
PHGLXOXL PHGLXOXL
De

)DFXOWDWHDGH
 &KLPLH %LRFKLPLHWHKQRORJLFă $ ,) 
&KLPLH
  &KLPLH $ ,) 
  &KLPLHPHGLFDOă $3 ,) 
)DFXOWDWHDGH
 'UHSW 'UHSW $ ,) 
'UHSW
  'UHSW $ ,)5 
)DFXOWDWHDGH
(FRQRPLH‫܈‬L $GPLQLVWUDUHD $GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU
 $ ,) 
$GPLQLVWUDUHD DIDFHULORU vQOLPEDHQJOH]ă 
$IDFHULORU
(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
  $ ,) 
WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU

57
84 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
  $3 ,) 
%ăO‫܊‬L5HSXEOLFD
0ROGRYD 
(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
  WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU $ ,) 
OD3LDWUD1HDP‫ ܊‬
&LEHUQHWLFă
VWDWLVWLFă‫܈‬L
 ,QIRUPDWLFăHFRQRPLFă $ ,) 
LQIRUPDWLFă

ce
HFRQRPLFă
6WDWLVWLFă‫܈‬LSUHYL]LXQH

zi
  $ ,) 
HFRQRPLFă

fi
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
 &RQWDELOLWDWH $ ,) 
LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH

r
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
 $ ,' 

lo
 LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
(FRQRPLH‫܈‬LILQDQ‫܊‬H vQ

ne
 (FRQRPLH OLPEDHQJOH]ă $3 ,) 
(FRQRPLFVDQGILQDQFH 

oa
(FRQRPLH‫܈‬L
(FRQRPLH‫܈‬LDIDFHUL

rs
 DIDFHUL $ ,) 
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH

pe
 )LQDQ‫܊‬H )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,) 
 )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,' 
ii
 0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW $ ,) 
 0DQDJHPHQW $ ,' 
ar

 0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ $ ,) 


rm

‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 $GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,) 
DGPLQLVWUDWLYH
fo

  $GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,' 


in

)DFXOWDWHDGH
(GXFD‫܊‬LHIL]LFă (GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
 (GXFD‫܊‬LH)L]LFă $ ,) 
‫܈‬LVSRUW VSRUWLYă
‫܈‬L6SRUW
iv

.LQHWRWHUDSLH‫܈‬L
 .LQHWRWHUDSLH $ ,) 
us

PRWULFLWDWHVSHFLDOă
)DFXOWDWHDGH
cl

)LORVRILH‫܈‬L $VLVWHQ‫܊‬ă
 $VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,) 
ex

‫܇‬WLLQ‫܊‬H6RFLDO VRFLDOă
3ROLWLFH
  $VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,' 
at

 )LORVRILH )LORVRILH $ ,) 


in

5HOD‫܊‬LL
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH 5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L
st

 $ ,) 


‫܈‬LVWXGLL VWXGLLHXURSHQH
HXURSHQH
De

 6RFLRORJLH 5HVXUVHXPDQH $3 ,) 


 6RFLRORJLH $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH &RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL
 $ ,) 
FRPXQLFăULL SXEOLFH
&RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL
 $ ,' 
 SXEOLFH
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH $ ,) 
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH $ ,' 
)DFXOWDWHDGH
 )L]LFă %LRIL]LFă $ ,) 
)L]LFă
  )L]LFă $ ,) 
  )L]LFăLQIRUPDWLFă $ ,) 
  )L]LFăPHGLFDOă $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 LQJLQHUH‫܈‬WL )L]LFăWHKQRORJLFă $ ,) 
DSOLFDWH

58
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 85

)L]LFăWHKQRORJLFă %ăO‫܊‬L
 $3 ,) 
 5HSXEOLFD0ROGRYD 
)DFXOWDWHDGH
 *HRJUDILH‫܈‬L *HRJUDILH *HRJUDILDWXULVPXOXL $ ,) 
*HRORJLH
*HRJUDILDWXULVPXOXL vQ
  $ ,) 
OLPEDIUDQFH]ă 
  *HRJUDILH $ ,) 
+LGURORJLH‫܈‬L
  $ ,) 
PHWHRURORJLH

ce
  3ODQLILFDUHWHULWRULDOă $ ,) 

zi
 *HRORJLH *HRFKLPLH $ ,) 
,QJLQHULH

fi
 ,QJLQHULHJHRORJLFă $ ,) 
JHRORJLFă
‫܇‬WLLQ‫܊‬D
 *HRJUDILDPHGLXOXL $ ,) 

r
PHGLXOXL

lo
)DFXOWDWHDGH
 ,QIRUPDWLFă ,QIRUPDWLFă $ ,) 
,QIRUPDWLFă

ne
,QIRUPDWLFă vQOLPED
  $3 ,) 

oa
HQJOH]ă 
)DFXOWDWHDGH

rs
 ,VWRULH $UKHRORJLH $ ,) 
,VWRULH

pe
  $UKLYLVWLFă $3 ,) 
  ,VWRULH $ ,) 
  ,VWRULH $ ,' 
ii
 6WXGLLFXOWXUDOH 6WXGLLHXURSHQH $3 ,) 
ar

)LORORJLHFODVLFă /LPED
)DFXOWDWHDGH /LPEă‫܈‬L
 ODWLQă$/LPEDJUHDFă $ ,) 
rm

/LWHUH OLWHUDWXUă
YHFKH% 
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
fo

  URPkQă/LWHUDWXUă $ ,) 


in

XQLYHUVDOă‫܈‬LFRPSDUDWă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
URPkQă2OLPEă‫܈‬L
iv

OLWHUDWXUăPRGHUQă
  $ ,) 
us

HQJOH]ăIUDQFH]ă
JHUPDQăUXVăLWDOLDQă
cl

VSDQLROă 
ex

/LWHUDWXUăXQLYHUVDOă‫܈‬L
  FRPSDUDWă/LPEă‫܈‬L $ ,) 
OLWHUDWXUăPRGHUQă
at

2OLPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă
in

PRGHUQă$ HQJOH]ă
IUDQFH]ăJHUPDQăUXVă
st

  $ ,) 


LWDOLDQăVSDQLROă 
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
De

URPkQă
2OLPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă
PRGHUQă$ HQJOH]ă
IUDQFH]ăJHUPDQăUXVă
LWDOLDQăVSDQLROă 2
  $ ,) 
OLPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă
PRGHUQă% HQJOH]ă
IUDQFH]ăJHUPDQăUXVă
LWDOLDQăVSDQLROă 
2OLPEă‫܈‬LOLWHUDWXUă
  PRGHUQă $ /LWHUDWXUă $ ,) 
XQLYHUVDOă‫܈‬LFRPSDUDWă
/LPELPRGHUQH
 7UDGXFHUH‫܈‬LLQWHUSUHWDUH $ ,) 
DSOLFDWH
 6WXGLLFXOWXUDOH 6WXGLLDPHULFDQH $ ,) 

59
86 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
 -XUQDOLVP $ ,) 
FRPXQLFăULL
)DFXOWDWHDGH
 0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFă $ ,) 
0DWHPDWLFă
0DWHPDWLFă vQOLPED
  $ ,) 
HQJOH]ă 
  0DWHPDWLFăLQIRUPDWLFă $ ,) 
)DFXOWDWHDGH
3VLKRORJLH‫܈‬L
 3VLKRORJLH 3VLKRORJLH $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH

ce
(GXFD‫܊‬LHL

zi
  3VLKRORJLH $ ,' 
3HGDJRJLD

fi
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
 vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
HGXFD‫܊‬LHL
SUH‫܈‬FRODU

r
3HGDJRJLD

lo
  vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $3 ,' 
SUH‫܈‬FRODU

ne
  3HGDJRJLH $ ,) 

oa
  3VLKRSHGDJRJLHVSHFLDOă $ ,) 
)DFXOWDWHDGH

rs
 7HRORJLH $UWHYL]XDOH $UWăVDFUă $ ,) 
2UWRGR[ă

pe
7HRORJLHRUWRGR[ă
 7HRORJLH $ ,) 
DVLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă
ii
7HRORJLHRUWRGR[ă
  $ ,) 
ar

GLGDFWLFă
7HRORJLHRUWRGR[ă
  $ ,) 
rm

SDVWRUDOă
)DFXOWDWHDGH
fo

7HRORJLH 7HRORJLHURPDQR
 7HRORJLH $ ,) 
in

5RPDQR FDWROLFăDVLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă
&DWROLFă
7HRORJLHURPDQR
iv

  $ ,) 


FDWROLFăGLGDFWLFă
us

7HRORJLHURPDQR
  $3 ,) 
FDWROLFăSDVWRUDOă
cl

81,9(56,7$7($'(0(',&,1Ă‫܇‬,)$50$&,(*57323$',1,$‫܇‬,
ex

$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
at

1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH


)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
in

IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
st

$3 
)DFXOWDWHDGH $VLVWHQ‫܊‬ăPHGLFDOă
De

 6ăQăWDWH $ ,) 


0HGLFLQă JHQHUDOă 
$VLVWHQ‫܊‬ăPHGLFDOă
  $3 ,) 
JHQHUDOă OD%DFăX 
$VLVWHQ‫܊‬ăPHGLFDOă
  JHQHUDOă OD $ ,) 
%RWR‫܈‬DQL 
  0HGLFLQă  $ ,) 
0HGLFLQă vQOLPED
  $ ,) 
HQJOH]ă 
0HGLFLQă vQOLPED
  $ ,) 
IUDQFH]ă 
  0RD‫܈‬H  $ ,) 
  1XWUL‫܊‬LH‫܈‬LGLHWHWLFă $ ,) 
)DFXOWDWHDGH
 0HGLFLQă 6ăQăWDWH $VLVWHQ‫܊‬ăGHQWDUă $ ,) 
'HQWDUă

60
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 87

  0HGLFLQăGHQWDUă  $ ,) 


0HGLFLQăGHQWDUă vQ
  $ ,) 
OLPEDHQJOH]ă 
0HGLFLQăGHQWDUă vQ
  $ ,) 
OLPEDIUDQFH]ă 
  7HKQLFă'HQWDUă $ ,) 
)DFXOWDWHDGH
 6ăQăWDWH )DUPDFLH  $ ,) 
)DUPDFLH
)DUPDFLH vQOLPED
  $ ,) 
HQJOH]ă 

ce
)DFXOWDWHDGH
%DOQHRIL]LRNLQHWRWHUDSLH

zi
 %LRLQJLQHULH 6ăQăWDWH $ ,) 
‫܈‬LUHFXSHUDUH
0HGLFDOă

fi
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 LQJLQHUH‫܈‬WL %LRLQJLQHULH $ ,) 

r
DSOLFDWH

lo
 6SHFLDOL]ăULUHJOHPHQWDWHVHFWRULDOvQFDGUXO8QLXQLL(XURSHQH
81,9(56,7$7($'($57(*(25*((1(6&8',1,$‫܇‬,

ne
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD

oa
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH

rs
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL

pe
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
ii
)DFXOWDWHDGH
,QWHUSUHWDUH
ar

&RPSR]L‫܊‬LH‫܈‬L
 0X]LFă &RPSR]L‫܊‬LHPX]LFDOă $ ,) 
rm

6WXGLL
0X]LFDOH
fo

7HRUHWLFH
in

  'LULMDW $ ,) 


,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
  $ ,) 
FDQWR
iv

,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
  $ ,) 
us

LQVWUXPHQWH
  0X]LFăUHOLJLRDVă $ ,) 
cl

  0X]LFRORJLH $ ,) 


ex

  3HGDJRJLHPX]LFDOă $ ,) 


$UWHOHVSHFWDFROXOXL
)DFXOWDWHDGH 7HDWUX‫܈‬LDUWHOH
 DFWRULHSăSX‫܈‬L $ ,) 
at

7HDWUX VSHFWDFROXOXL
PDULRQHWH 
in

$UWHOHVSHFWDFROXOXL
  $ ,) 
UHJLH 
st

7HDWURORJLH -XUQDOLVP
  $ ,) 
WHDWUDO 
De

$UWHOHVSHFWDFROXOXL
  $3 ,) 
FRUHJUDILH 
)DFXOWDWHDGH
 $UWH9L]XDOH‫܈‬L $UWHYL]XDOH $UWăPXUDOă $ ,) 
'HVLJQ
$UWHSODVWLFH IRWRJUDILH
YLGHRSURFHVDUHD
  $3 ,) 
FRPSXWHUL]DWăD
LPDJLQLL 
$UWHSODVWLFH SLFWXUă
  $ ,) 
VFXOSWXUăJUDILFă 
  &RQVHUYDUH‫܈‬LUHVWDXUDUH $ ,) 
  'HVLJQ $ ,) 
  ,VWRULD‫܈‬LWHRULDDUWHL $ ,) 
0RGăGHVLJQ
  $ ,) 
YHVWLPHQWDU

61
88 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

$UWHWH[WLOHGHVLJQ
  $3 ,) 
WH[WLO
3HGDJRJLDDUWHORU
  $ ,) 
SODVWLFH‫܈‬LGHFRUDWLYH
81,9(56,7$7($',125$'($
$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL

ce
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 

zi
)DFXOWDWHDGH
 $UWHYL]XDOH $UWHGHFRUDWLYH $ ,) 

fi
$UWH
  $UWHSODVWLFH SLFWXUă $ ,) 

r
  $UWHSODVWLFH VFXOSWXUă $ ,) 

lo
  &RQVHUYDUH‫܈‬LUHVWDXUDUH $ ,) 
  'HVLJQ $ ,) 

ne
0RGăGHVLJQ
  $3 ,) 

oa
YHVWLPHQWDU
  $UWHSODVWLFH *UDILFD $3 ,) 

rs
,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
 0X]LFă $ ,) 
FDQWR

pe
,QWHUSUHWDUHPX]LFDOă
  $ ,) 
LQVWUXPHQWH
ii
  3HGDJRJLHPX]LFDOă $ ,) 
ar

)DFXOWDWHDGH
&RQVWUXF‫܊‬LL &RQVWUXF‫܊‬LLFLYLOH
 ,QJLQHULHFLYLOă $ ,) 
rm

&DGDVWUX‫܈‬L LQGXVWULDOH‫܈‬LDJULFROH
$UKLWHFWXUă
fo

,QJLQHULHVDQLWDUă‫܈‬L
  $ ,) 
in

SURWHF‫܊‬LDPHGLXOXL
,QJLQHULH 0ăVXUăWRULWHUHVWUH‫܈‬L
 $ ,) 
JHRGH]LFă FDGDVWUX
iv

 $UKLWHFWXUă $UKLWHFWXUă  $3 ,) 


us

)DFXOWDWHDGH
 'UHSW 'UHSW $ ,) 
'UHSW
cl

‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 $GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,) 
ex

DGPLQLVWUDWLYH
)DFXOWDWHDGH
 *HRJUDILH *HRJUDILH *HRJUDILDWXULVPXOXL $ ,) 
at

7XULVP‫܈‬L6SRUW
in

*HRJUDILDWXULVPXOXL vQ
  $3 ,) 
OLPEDHQJOH]ă 
st

  *HRJUDILH $ ,) 


De

  3ODQLILFDUHWHULWRULDOă $ ,) 


.LQHWRWHUDSLH‫܈‬L
 .LQHWRWHUDSLH $ ,) 
PRWULFLWDWHVSHFLDOă
(GXFD‫܊‬LHIL]LFă (GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
 $ ,) 
‫܈‬LVSRUW VSRUWLYă
6SRUW‫܈‬LSHUIRUPDQ‫܊‬ă
 $3 ,) 
 PRWULFă
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULH &DOFXODWRDUH‫܈‬L
 (OHFWULFă‫܈‬L WHKQRORJLD &DOFXODWRDUH $ ,) 
7HKQRORJLD LQIRUPD‫܊‬LHL
,QIRUPD‫܊‬LHL
  7HKQRORJLDLQIRUPD‫܊‬LHL $ ,) 
,QJLQHULD $XWRPDWLFă‫܈‬L
 $ ,) 
VLVWHPHORU LQIRUPDWLFăDSOLFDWă
,QJLQHULH
 (OHFWURPHFDQLFă $ ,) 
HOHFWULFă

62
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 89

(OHFWURPHFDQLFă OD
  $ ,) 
%HLX‫ ܈‬
  6LVWHPHHOHFWULFH $ ,) 
,QJLQHULH
HOHFWURQLFă
 WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL (OHFWURQLFăDSOLFDWă $ ,) 
‫܈‬LWHKQRORJLL
LQIRUPD‫܊‬LRQDOH
5H‫܊‬HOH‫܈‬LVRIWZDUHGH
 $ ,) 
 WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL

ce
,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
,QJLQHULH‫܈‬L

zi
 GRPHQLXOHOHFWULF $ ,) 
PDQDJHPHQW
HOHFWURQLF‫܈‬LHQHUJHWLF

fi
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULH
,QJLQHULH

r
 (QHUJHWLFă‫܈‬L (QHUJHWLFăLQGXVWULDOă $ ,) 
HQHUJHWLFă

lo
0DQDJHPHQW
,QGXVWULDO

ne
,QJLQHULDVLVWHPHORU
  $ ,) 
HOHFWURHQHUJHWLFH

oa
,QJLQHULH ,QJLQHULDVLVWHPHORUGH
 $3 ,) 

rs
LQGXVWULDOă HQHUJLLUHJHQHUDELOH
7HKQRORJLDWULFRWDMHORU

pe
 $ ,) 
 ‫܈‬LFRQIHF‫܊‬LLORU
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFă
 $ ,) 
ii
PDQDJHPHQW LQGXVWULDOă
,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
ar

 GRPHQLXOHOHFWULF $ ,) rm

HOHFWURQLF‫܈‬LHQHUJHWLF
)DFXOWDWHDGH
fo

,QJLQHULH ,QJLQHULD
 $XWRYHKLFXOHUXWLHUH $ ,) 
in

0DQDJHULDOă‫܈‬L DXWRYHKLFXOHORU
7HKQRORJLFă
,QJLQHULH 7HKQRORJLD
iv

 $ ,) 


LQGXVWULDOă FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL
us

,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 $ ,) 
PDQDJHPHQW GRPHQLXOPHFDQLF
cl

,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 $ ,' 
 GRPHQLXOPHFDQLF
ex

0HFDWURQLFă‫܈‬L
 0HFDWURQLFă $3 ,) 
URERWLFă
at

 5RERWLFă $ ,) 


in

)DFXOWDWHDGH
,VWRULH5HOD‫܊‬LL
st

,QWHUQD‫܊‬LRQDOH
 ,VWRULH ,VWRULH $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H3ROLWLFH
De

‫܈‬L‫܇‬WLLQ‫܊‬HOH
&RPXQLFăULL
5HOD‫܊‬LL
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH 5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L
 $ ,) 
‫܈‬LVWXGLL VWXGLLHXURSHQH
HXURSHQH
5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L
 VWXGLLHXURSHQH vQOLPED $ ,) 

HQJOH]ă 
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH 6WXGLLGHVHFXULWDWH $3 ,) 
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬HSROLWLFH $ ,) 
 6WXGLLFXOWXUDOH 6WXGLLDPHULFDQH $3 ,) 
 7XULVPFXOWXUDO $3 ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
 -XUQDOLVP $ ,) 
FRPXQLFăULL

63
90 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

&RPXQLFDUH‫܈‬LUHOD‫܊‬LL
  $3 ,) 
SXEOLFH
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
HQJOH]ă2OLPEă‫܈‬L
)DFXOWDWHDGH /LPEă‫܈‬L OLWHUDWXUăPRGHUQă
 $ ,) 
/LWHUH OLWHUDWXUă IUDQFH]ăJHUPDQă
UXVă /LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
URPkQă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
IUDQFH]ă2OLPEă‫܈‬L

ce
OLWHUDWXUăPRGHUQă
  $ ,) 
HQJOH]ă

zi
JHUPDQă /LPED‫܈‬L

fi
OLWHUDWXUDURPkQă
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
JHUPDQă2OLPEă‫܈‬L

r
lo
OLWHUDWXUăPRGHUQă
  $ ,) 
HQJOH]ă

ne
IUDQFH]ă /LPED‫܈‬L
OLWHUDWXUDURPkQă

oa
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD

rs
URPkQă2OLPEă‫܈‬L
  OLWHUDWXUăPRGHUQă $ ,) 

pe
HQJOH]ăIUDQFH]ă
JHUPDQă ii
)DFXOWDWHDGH
$VLVWHQ‫܊‬ăPHGLFDOă
 0HGLFLQă‫܈‬L 6ăQăWDWH $ ,) 
ar

JHQHUDOă 
)DUPDFLH
rm

%DOQHRIL]LRNLQHWRWHUDSLH
  $ ,) 
‫܈‬LUHFXSHUDUH
fo

  )DUPDFLH  $ ,) 


  0HGLFLQă  $ ,) 
in

  0HGLFLQăGHQWDUă  $ ,) 


0HGLFLQă vQOLPED
iv

  $3 ,) 


HQJOH]ă 
us

  5DGLRORJLH‫܈‬LLPDJLVWLFă $ ,) 


  7HKQLFă'HQWDUă $ ,) 
cl

)DFXOWDWHDGH
 3URWHF‫܊‬LD $JURQRPLH $JULFXOWXUă $ ,) 
ex

0HGLXOXL
 +RUWLFXOWXUă +RUWLFXOWXUă $ ,) 
at

  3HLVDJLVWLFă $3 ,) 


,QJLQHULD ,QJLQHULDVLVWHPHORU
in

 $ ,) 


PHGLXOXL ELRWHKQLFH‫܈‬LHFRORJLFH
st

,QJLQHULD
&RQWUROXO‫܈‬LH[SHUWL]D
 SURGXVHORU $ ,) 
De

SURGXVHORUDOLPHQWDUH
DOLPHQWDUH
7HKQRORJLDSUHOXFUăULL
 $ ,) 
 SURGXVHORUDJULFROH
,QJLQHULH ,QJLQHULDSUHOXFUăULL
 $ ,) 
IRUHVWLHUă OHPQXOXL
,QJLQHULH‫܈‬L
PDQDJHPHQWvQ ,QJLQHULH‫܈‬LPDQDJHPHQW
 DJULFXOWXUă‫܈‬L vQDOLPHQWD‫܊‬LDSXEOLFă‫܈‬L $ ,) 
GH]YROWDUH DJURWXULVP
UXUDOă
 6LOYLFXOWXUă ([SORDWăULIRUHVWLHUH $ ,) 
 6LOYLFXOWXUă $ ,) 
 =RRWHKQLH =RRWHKQLH $ ,) 
)DFXOWDWHDGH
 %LRORJLH %LRORJLH $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 &KLPLH &KLPLH $ ,) 

64
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 91

 )L]LFă )L]LFă $ ,) 


 )L]LFăPHGLFDOă $ ,) 
 ,QIRUPDWLFă ,QIRUPDWLFă $ ,) 
 0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFă $ ,) 
0DWHPDWLFă vQOLPED
  $3 ,) 
HQJOH]ă 
  0DWHPDWLFăLQIRUPDWLFă $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬D (FRORJLH‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
 $ ,) 
PHGLXOXL PHGLXOXL
)DFXOWDWHDGH

ce
$GPLQLVWUDUHD (FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬H $ ,) 
DIDFHULORU WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU

zi
(FRQRPLFH
(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL

fi
 $ ,' 
 WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
 &RQWDELOLWDWH $ ,) 

r
LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH

lo
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
 $ ,' 
 LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH

ne
(FRQRPLH‫܈‬L

oa
 DIDFHUL $IDFHULLQWHUQD‫܊‬LRQDOH $ ,) 
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH

rs
$IDFHULLQWHUQD‫܊‬LRQDOH
 $3 ,) 

pe
 vQOLPEDHQJOH]ă 
 $IDFHULLQWHUQD‫܊‬LRQDOH $ ,' 
 )LQDQ‫܊‬H )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,) 
ii
 )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,' 
ar

 0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW $ ,) 


 0DQDJHPHQW $ ,' 
rm

 0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ $ ,) 


fo

 0DUNHWLQJ $ ,' 


)DFXOWDWHDGH
in

$VLVWHQ‫܊‬ă
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬H6RFLR $VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,) 
VRFLDOă
8PDQH
iv

 3VLKRORJLH 3VLKRORJLH $ ,) 


 6RFLRORJLH 6RFLRORJLH $ ,) 
us

 5HVXUVHXPDQH $3 ,) 


cl

3HGDJRJLD
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
 vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
HGXFD‫܊‬LHL
ex

SUH‫܈‬FRODU
3HGDJRJLD
at

 vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,)5 SUH‫܈‬FRODU
in

3HGDJRJLD
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L
st

 $ ,) 


 SUH‫܈‬FRODU vQOLPED
De

PDJKLDUă 
3HGDJRJLD
  vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
SUH‫܈‬FRODU OD%HLX‫ ܈‬
  3VLKRSHGDJRJLHVSHFLDOă $ ,) 
)DFXOWDWHDGH
7HRORJLH
7HRORJLHRUWRGR[ă
 2UWRGR[ă 7HRORJLH $ ,) 
DVLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă
Ä(SLVFRS'U
9DVLOH&RPDQ´
7HRORJLHRUWRGR[ă
  $ ,) 
SDVWRUDOă
 6SHFLDOL]ăULUHJOHPHQWDWHVHFWRULDOvQFDGUXO8QLXQLL(XURSHQH
81,9(56,7$7($',13(752‫܇‬$1,

65
92 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
)DFXOWDWHDGH ,QJLQHULD ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
 $ ,) 
0LQH PHGLXOXL PHGLXOXLvQLQGXVWULH
,QJLQHULDYDORULILFăULL

ce
  $3 ,) 
GH‫܈‬HXULORU

zi
 ,QJLQHULHFLYLOă &RQVWUXF‫܊‬LLPLQLHUH $ ,) 
,QJLQHULH ,QJLQHULD‫܈‬L
 $3 ,) 

fi
LQGXVWULDOă PDQDJHPHQWXOFDOLWă‫܊‬LL
,QJLQHULDVHFXULWă‫܊‬LLvQ
 $3 ,) 

r
 LQGXVWULH

lo
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 $3 ,) 
PDQDJHPHQW FRQVWUXF‫܊‬LL

ne
0LQHSHWURO‫܈‬L
 ,QJLQHULHPLQLHUă $ ,) 

oa
JD]H
  7RSRJUDILHPLQLHUă $ ,) 

rs
)DFXOWDWHDGH
&DOFXODWRDUH‫܈‬L
,QJLQHULH

pe
 WHKQRORJLD &DOFXODWRDUH $ ,) 
0HFDQLFă‫܈‬L
LQIRUPD‫܊‬LHL
(OHFWULFă
ii
,QJLQHULD $XWRPDWLFă‫܈‬L
 $ ,) 
VLVWHPHORU LQIRUPDWLFăDSOLFDWă
ar

,QJLQHULD ,QJLQHULDWUDQVSRUWXULORU
 $ ,) 
rm

WUDQVSRUWXULORU ‫܈‬LDWUDILFXOXL
,QJLQHULH
fo

 (OHFWURPHFDQLFă $ ,) 


HOHFWULFă
in

,QVWUXPHQWD‫܊‬LH‫܈‬L
 $ ,) 
 DFKL]L‫܊‬LLGHGDWH
,QJLQHULH
iv

 (QHUJHWLFăLQGXVWULDOă $ ,) 


HQHUJHWLFă
us

,QJLQHULH 7HKQRORJLD
 $ ,) 
LQGXVWULDOă FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL
cl

,QJLQHULH (FKLSDPHQWHSHQWUX
 $ ,) 
ex

PHFDQLFă SURFHVHLQGXVWULDOH
0D‫܈‬LQL‫܈‬LHFKLSDPHQWH
 $ ,) 
 PLQLHUH
at

)DFXOWDWHDGH $GPLQLVWUDUHD (FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL


 $ ,) 
in

‫܇‬WLLQ‫܊‬H DIDFHULORU WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU


$VLVWHQ‫܊‬ă
st

 $VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,) 


VRFLDOă
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
De

 &RQWDELOLWDWH $ ,) 


LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
 $ ,' 
 LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
 )LQDQ‫܊‬H )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,) 
 )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,' 
 0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW $ ,) 
 0DQDJHPHQW $ ,' 
 0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFăLQIRUPDWLFă $3 ,) 
 6RFLRORJLH 6RFLRORJLH $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 $GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,) 
DGPLQLVWUDWLYH
81,9(56,7$7($',13,7(‫܇‬7,

66
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 93

$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
)DFXOWDWHDGH
 %LRORJLH %LRORJLH $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 &KLPLH &KLPLH $ ,) 

ce
 +RUWLFXOWXUă +RUWLFXOWXUă $ ,) 

zi
,QJLQHULD
 ,QJLQHULDPHGLXOXL $ ,) 
PHGLXOXL

fi
.LQHWRWHUDSLH‫܈‬L
 .LQHWRWHUDSLH $ ,) 
PRWULFLWDWHVSHFLDOă

r
 3VLKRORJLH 7HUDSLHRFXSD‫܊‬LRQDOă $3 ,) 

lo
$VLVWHQ‫܊‬ăPHGLFDOă
 6ăQăWDWH $ ,) 
JHQHUDOă 

ne
‫܇‬WLLQ‫܊‬D (FRORJLH‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
 $ ,) 

oa
PHGLXOXL PHGLXOXL
‫܇‬WLLQ‫܊‬H

rs
 LQJLQHUH‫܈‬WL ,QJLQHULHIL]LFă $ ,) 
DSOLFDWH

pe
,QJLQHULH (QHUJHWLFă‫܈‬LWHKQRORJLL
 $3 ,) 
HQHUJHWLFă QXFOHDUH
ii
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
)DFXOWDWHDGH /LPEă‫܈‬L
 IUDQFH]ă/LPED‫܈‬L $ ,) 
ar

/LWHUH OLWHUDWXUă
OLWHUDWXUDHQJOH]ă
rm

/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
URPkQă/LPED‫܈‬L
fo

  $ ,) 


OLWHUDWXUDHQJOH]ă OD
in

5kPQLFX9kOFHD 
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
URPkQă2OLPEă‫܈‬L
iv

  $ ,) 


OLWHUDWXUăPRGHUQă
us

IUDQFH]ăHQJOH]ă 
/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
cl

HQJOH]ă2OLPEă‫܈‬L
  OLWHUDWXUăPRGHUQă $3 ,) 
ex

IUDQFH]ăVSDQLROă
JHUPDQă 
at

/LPELPRGHUQH
 /LPELPRGHUQHDSOLFDWH $ ,) 
DSOLFDWH
in

)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULD
st

 0HFDQLFă‫܈‬L $XWRYHKLFXOHUXWLHUH $ ,) 


DXWRYHKLFXOHORU
7HKQRORJLH
De

$XWRYHKLFXOHUXWLHUH vQ
  $3 ,) 
OLPEDIUDQFH]ă 
,QJLQHULD ,QJLQHULDWUDQVSRUWXULORU
 $ ,) 
WUDQVSRUWXULORU ‫܈‬LDWUDILFXOXL
,QJLQHULH 7HKQRORJLD
 $ ,) 
LQGXVWULDOă FRQVWUXF‫܊‬LLORUGHPD‫܈‬LQL
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFă
 $ ,) 
PDQDJHPHQW LQGXVWULDOă
,QJLQHULHHFRQRPLFă
 LQGXVWULDOă vQOLPED $3 ,) 

IUDQFH]ă 
)DFXOWDWHDGH
&DOFXODWRDUH‫܈‬L
(OHFWURQLFă
 WHKQRORJLD &DOFXODWRDUH $ ,) 
&RPXQLFD‫܊‬LL‫܈‬L
LQIRUPD‫܊‬LHL
&DOFXODWRDUH

67
94 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

,QJLQHULH
 (OHFWURPHFDQLFă $ ,) 
HOHFWULFă
,QJLQHULH
HOHFWURQLFă
 WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL (OHFWURQLFăDSOLFDWă $ ,) 
‫܈‬LWHKQRORJLL
LQIRUPD‫܊‬LRQDOH
5H‫܊‬HOH‫܈‬LVRIWZDUHGH
 $ ,) 
 WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL
)DFXOWDWHDGH

ce
 7HRORJLH 0X]LFă 3HGDJRJLHPX]LFDOă $ ,) 

zi
2UWRGR[ă
$VLVWHQ‫܊‬ă
 $VLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă $ ,) 

fi
VRFLDOă
 $UWHYL]XDOH $UWăVDFUă $ ,) 

r
7HRORJLHRUWRGR[ă
 7HRORJLH $ ,) 

lo
DVLVWHQ‫܊‬ăVRFLDOă
7HRORJLHRUWRGR[ă

ne
 $ ,) 
 SDVWRUDOă

oa
)DFXOWDWHDGH
$GPLQLVWUDUHD
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬H $GPLQLVWUDUHDDIDFHULORU $ ,) 

rs
DIDFHULORU
(FRQRPLFH
(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL

pe
  $ ,) 
WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
ii
  $ ,)5 
WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
ar

  WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU $3 ,) 


rm

OD5kPQLFX9kOFHD 
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
fo

 &RQWDELOLWDWH $ ,) 


LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
in

&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
  LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH $3 ,) 
OD5kPQLFX9kOFHD 
iv

&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
  $ ,)5 
us

LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
(FRQRPLH‫܈‬L
cl

(FRQRPLH‫܈‬LDIDFHUL
 DIDFHUL $ ,) 
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
ex

LQWHUQD‫܊‬LRQDOH
 )LQDQ‫܊‬H )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,) 
 )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,)5 
at

 0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW $ ,) 


in

 0DQDJHPHQW $ ,)5 


 0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ $ ,) 
st

)DFXOWDWHDGH
De

 'UHSW‫܈‬L‫܇‬WLLQ‫܊‬H 'UHSW 'UHSW $ ,) 


$GPLQLVWUDWLYH
  'UHSW $ ,)5 
'UHSW OD5kPQLFX
  $3 ,) 
9kOFHD 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 $GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,) 
DGPLQLVWUDWLYH
)DFXOWDWHDGH
(GXFD‫܊‬LHIL]LFă (GXFD‫܊‬LHIL]LFă‫܈‬L
 (GXFD‫܊‬LH)L]LFă $ ,) 
‫܈‬LVSRUW VSRUWLYă
‫܈‬L6SRUW
6SRUW‫܈‬LSHUIRUPDQ‫܊‬ă
  $ ,) 
PRWULFă
)DFXOWDWHDGH
 0DWHPDWLFă ,QIRUPDWLFă ,QIRUPDWLFă $ ,) 
,QIRUPDWLFă
,QIRUPDWLFă OD5kPQLFX
  $3 ,) 
9kOFHD 

68
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 95

 0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFă $ ,) 


)DFXOWDWHDGH
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬H6RFLR ,VWRULH ,VWRULH $ ,) 
8PDQH
 3VLKRORJLH 3VLKRORJLH $ ,) 
5HOD‫܊‬LL
LQWHUQD‫܊‬LRQDOH 5HOD‫܊‬LLLQWHUQD‫܊‬LRQDOH‫܈‬L
 $ ,) 
‫܈‬LVWXGLL VWXGLLHXURSHQH
HXURSHQH
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH

ce
 -XUQDOLVP $ ,) 
FRPXQLFăULL

zi
)DFXOWDWHDGH
‫܇‬WLLQ‫܊‬H $VLVWHQ‫܊‬ăPDQDJHULDOă‫܈‬L
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH $ ,) 
DGPLQLVWUDWLYH VHFUHWDULDW

fi
(GXFD‫܊‬LHL
$VLVWHQ‫܊‬ăPDQDJHULDOă‫܈‬L

r
  VHFUHWDULDW OD5kPQLFX $3 ,) 

lo
9kOFHD 
3HGDJRJLD

ne
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
 vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
HGXFD‫܊‬LHL

oa
SUH‫܈‬FRODU
3HGDJRJLD

rs
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L
  $ ,) 
SUH‫܈‬FRODU OD

pe
$OH[DQGULD 
3HGDJRJLD
ii
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L
  $ ,) 
SUH‫܈‬FRODU OD
ar

&kPSXOXQJ 
rm

3HGDJRJLD
vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L
fo

  $ ,) 


SUH‫܈‬FRODU OD5kPQLFX
in

9kOFHD 
3HGDJRJLD
  vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
iv

SUH‫܈‬FRODU OD6ODWLQD 
us

 6SHFLDOL]ăULUHJOHPHQWDWHVHFWRULDOvQFDGUXO8QLXQLL(XURSHQH
81,9(56,7$7($3(752/*$=(',13/2,(‫܇‬7,
cl

$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
ex

3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
at

FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL


IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
in

GHSUHGDUH @
$3 
st

)DFXOWDWHDGH
&DOFXODWRDUH‫܈‬L
,QJLQHULH
De

 WHKQRORJLD &DOFXODWRDUH $ ,) 


0HFDQLFă‫܈‬L
LQIRUPD‫܊‬LHL
(OHFWULFă
,QJLQHULD $XWRPDWLFă‫܈‬L
 $ ,) 
VLVWHPHORU LQIRUPDWLFăDSOLFDWă
$XWRPDWLFă‫܈‬L
 $ ,)5 
 LQIRUPDWLFăDSOLFDWă
,QJLQHULH
 (OHFWURPHFDQLFă $ ,) 
HOHFWULFă
8WLODMHSHQWUX
,QJLQHULH WUDQVSRUWXO‫܈‬L
 $ ,) 
PHFDQLFă GHSR]LWDUHD
KLGURFDUEXULORU
8WLODMHSHWUROLHUH‫܈‬L
 $ ,) 
 SHWURFKLPLFH
,QJLQHULH‫܈‬L ,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
 $ ,) 
PDQDJHPHQW GRPHQLXOPHFDQLF

69
96 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015

,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
  $ ,' 
GRPHQLXOPHFDQLF
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULD ,QJLQHULH *HRORJLDUHVXUVHORU
 $ ,) 
3HWUROXOXL‫܈‬L JHRORJLFă SHWUROLHUH
*D]HORU
0LQHSHWURO‫܈‬L ,QJLQHULHGHSHWURO‫܈‬L
 $ ,) 
JD]H JD]H
,QJLQHULHGHSHWURO‫܈‬L
  $ ,)5 
JD]H

ce
7UDQVSRUWXOGHSR]LWDUHD

zi
  ‫܈‬LGLVWULEX‫܊‬LD $ ,) 
KLGURFDUEXULORU

fi
)DFXOWDWHDGH
7HKQRORJLD ,QJLQHULD ,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD
 $ ,) 

r
3HWUROXOXL‫܈‬L PHGLXOXL PHGLXOXLvQLQGXVWULH

lo
3HWURFKLPLH
,QJLQHULD‫܈‬LSURWHF‫܊‬LD

ne
  $ ,)5 
PHGLXOXLvQLQGXVWULH

oa
,QJLQHULD‫܈‬LLQIRUPDWLFD
,QJLQHULH
 SURFHVHORUFKLPLFH‫܈‬L $ ,) 
FKLPLFă

rs
ELRFKLPLFH
3UHOXFUDUHDSHWUROXOXL‫܈‬L

pe
 $ ,) 
 SHWURFKLPLH
)DFXOWDWHDGH
$GPLQLVWUDUHD (FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
ii
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬H $ ,) 
DIDFHULORU WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
(FRQRPLFH
ar

0HUFHRORJLH‫܈‬L
  $ ,) 
rm

PDQDJHPHQWXOFDOLWă‫܊‬LL
&LEHUQHWLFă
fo

VWDWLVWLFă‫܈‬L
 ,QIRUPDWLFăHFRQRPLFă $ ,) 
in

LQIRUPDWLFă
HFRQRPLFă
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
iv

 &RQWDELOLWDWH $ ,) 


LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
us

&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
 $ ,' 
 LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
cl

 )LQDQ‫܊‬H )LQDQ‫܊‬H‫܈‬LEăQFL $ ,) 


 0DQDJHPHQW 0DQDJHPHQW $ ,) 
ex

 0DQDJHPHQW $ ,' 


)DFXOWDWHDGH
at

 &KLPLH &KLPLH $ ,) 


/LWHUH‫܈‬L‫܇‬WLLQ‫܊‬H
in

 ,QIRUPDWLFă ,QIRUPDWLFă $ ,) 


/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
/LPEă‫܈‬L
st

 HQJOH]ă/LPED‫܈‬L $ ,) 


OLWHUDWXUă
OLWHUDWXUDIUDQFH]ă
De

/LPED‫܈‬LOLWHUDWXUD
 URPkQă/LPED‫܈‬L $ ,) 

OLWHUDWXUDHQJOH]ă
 0DWHPDWLFă 0DWHPDWLFă $ ,) 
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 $GPLQLVWUD‫܊‬LHSXEOLFă $ ,) 
DGPLQLVWUDWLYH
$VLVWHQ‫܊‬ăPDQDJHULDOă‫܈‬L
 $ ,) 
 VHFUHWDULDW
3HGDJRJLD
‫܇‬WLLQ‫܊‬HDOH
 vQYă‫܊‬ăPkQWXOXLSULPDU‫܈‬L $ ,) 
HGXFD‫܊‬LHL
SUH‫܈‬FRODU
 3HGDJRJLH $ ,) 
81,9(56,7$7($()7,0,(085*8',15(‫܇‬,‫܉‬$

70
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 554 bis/27.VII.2015 97

$FUHGLWDUH
6SHFLDOL]DUHD
$ 1XPăU
3URJUDPXOGHVWXGLL 1XPăUGH
$XWRUL]DUH PD[LPGH
1U 'RPHQLXOGH XQLYHUVLWDUHGHOLFHQ‫܊‬ă )RUPDGH FUHGLWHGH
)DFXOWDWHD GH VWXGHQ‫܊‬LFDUH
FUW OLFHQ‫܊‬ă >ORFD‫܊‬LDJHRJUDILFăGH vQYă‫܊‬ăPkQW VWXGLL
IXQF‫܊‬LRQDUH SRWIL
GHVIă‫܈‬XUDUH ‫܈‬LOLPED WUDQVIHUDELOH
SURYL]RULH ‫܈‬FRODUL]D‫܊‬L
GHSUHGDUH @
$3 
)DFXOWDWHDGH
,QJLQHULD ,QJLQHULDSURFHVăULL
 ,QJLQHULH‫܈‬L $ ,) 
PDWHULDOHORU PDWHULDOHORU
0DQDJHPHQW

ce
,QJLQHULH
 ,QJLQHULDVXGăULL $ ,) 
LQGXVWULDOă

zi
,QJLQHULH
 ,QJLQHULHPHFDQLFă $3 ,) 

fi
PHFDQLFă
,QJLQHULH
 (OHFWURPHFDQLFă $ ,) 

r
HOHFWULFă

lo
‫܇‬WLLQ‫܊‬H
 LQJLQHUH‫܈‬WL ,QIRUPDWLFăLQGXVWULDOă $ ,) 

ne
DSOLFDWH

oa
,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ
,QJLQHULH‫܈‬L
 GRPHQLXOHOHFWULF $ ,) 
PDQDJHPHQW

rs
HOHFWURQLF‫܈‬LHQHUJHWLF
,QJLQHULHHFRQRPLFăvQ

pe
 $ ,) 
 GRPHQLXOPHFDQLF
)DFXOWDWHDGH
$GPLQLVWUDUHD (FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
ii
 ‫܇‬WLLQ‫܊‬H $ ,) 
DIDFHULORU WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
(FRQRPLFH
ar

(FRQRPLDFRPHU‫܊‬XOXL
  $3 ,' 
rm

WXULVPXOXL‫܈‬LVHUYLFLLORU
&RQWDELOLWDWH‫܈‬L
fo

 &RQWDELOLWDWH $ ,) 


LQIRUPDWLFăGHJHVWLXQH
in

 0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ $ ,) 


 0DUNHWLQJ $ ,' 
)DFXOWDWHDGH 'UHSWHXURSHDQ‫܈‬L
iv

 'UHSW $3 ,)