Sunteți pe pagina 1din 9

2/6/2020 Granturi pentru reabilitarea și înființarea plantațiilor de perdele de protecție forestiere/silvo-pomicole - UCIP IFAD

Granturi pentru reabilitarea și înființarea


plantațiilor de perdele de protecție
forestiere/silvo-pomicole
Concurs pentru recepționarea cererilor de la APL pentru finanțarea granturilor la
înființarea și reabilitarea perdelelor forestiere/silvo-pomicole de protecție

Abrevieri și acronime

Introducere

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanţat de


Fondul Global de Mediu (FGM) şi Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de
Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători ( Fondul ASAP),
implementate de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor IFAD,
este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin
promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate.
O atenţie deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării
tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu
impact pozitiv asupra ecosistemelor. Restabilirea învelișului vegetal natural și
productivității solului contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale
comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole.

Justificare

Una dintre cele mai importante limitări în faţa activităţii agricole din Moldova este
clima semi-aridă, care se caracterizează prin cantităţi foarte variabile de precipitaţii
atmosferice şi temperaturii înalte în timpul verii. În agricultura din Moldova se
foloseşte în cea mai mare parte tehnologia convențională de lucrare a solului şi
gestionare a culturilor agricole. Acestea nu mai sunt optime în ceea ce priveşte

www.ucipifad.md/granturi/granturi-pentru-reabilitarea-si-infiintarea-fisiilor-de-protectie-forestiere-silvo-pomicole/ 1/9
2/6/2020 Granturi pentru reabilitarea și înființarea plantațiilor de perdele de protecție forestiere/silvo-pomicole - UCIP IFAD

impactul asupra solului inclusiv fertilităţii în condiţii semi-aride și combaterea eroziunii


solului. Crearea rețelei de perdele forestiere/silvo-pomicole de protecție a cîmpului va
avea ca prim beneficiu creșterea producției agricole. Perdelele de protecție reduc
evaporația și transpirația plantelor, astfel că producția agricolă în câmp crește cu
până la 20%, chiar dacă o porțiune din teren este ocupată de perdele. Cercetările au
estimat că ponderea optimă a suprafeței ocupate de perdelele de protecție este între
4 și 6% din suprafața câmpului agricol. Concomitent, perdelele de protecție
protejează culturile agricole de spulberarea florilor de către vânt, precum și reduce
daunele provocate de particulele de sol ce lovesc cu viteză răsadul de plante,
rezultând în sporirea productivității culturilor agricole. Reieşind din cele menţionate
mai sus, precum şi din faptul că prin recunoaşterea problemei ca fiind una
semnificativă, UCIP-IFAD are ca obiectiv promovarea şi implementarea bunelor
practici de adaptare a ecosistemelor prin reabilitarea perdelelor de protecție. Pentru
atingerea acestor obiective cu suportul Programului Rural de Rezilienţă Economico-
Climatică Incluzivă (PRRECI) și a Proiectului de Reziliență Rurală (PRR) pe
parcursul anului 2020 vor fi efectuate lucrări de reabilitare/înființare a perdelelor de
protecție pe întregul teritoriu al Republicii Moldova cu finanțare din proiectele IFAD.
În baza unui concurs național vor fi selectați beneficiari, care prin conlucrarea directă
cu UCIP-IFAD, vor contribui la reabilitarea/înființarea perdelelor forestiere.

UCIP IFAD va acorda asistență financiară sub formă de grant pentru


plantarea/reabilitarea perdelelor și plantațiilor forestiere de protecție.

Beneficiarii

În calitate de beneficiari ai granturilor de finanțare pentru reabilitarea perdelelor de


protecție și altor tipuri de plantații forestiere vor fi Autoritățile Publice Locale (primării)*
din toate regiunile Moldovei, fiind acordată prioritate participanților care dețin perdele
de protecție și necesită măsuri de reabilitare în partea de Sud și Centru a țării.
Instituțiile de cercetări științifice, universitățile și colegiile agricole, stațiunile tehnico- și
didactico- experimentale înregistrate în mun. Chișinău și Bălți sunt considerate
eligibile doar în cazul când dețin terenuri agricole și desfășoară activitate în zone
rurale.

*în cazul în care localitatea solicitantă este parte a unei Primării (comune), fiecare
localitate în parte din cadrul acestei primării are dreptul să aplice individual la
concursul privind solicitarea de grant, cu solicitare aparte

Categoriile generale de investiții

Destinația

www.ucipifad.md/granturi/granturi-pentru-reabilitarea-si-infiintarea-fisiilor-de-protectie-forestiere-silvo-pomicole/ 2/9
2/6/2020 Granturi pentru reabilitarea și înființarea plantațiilor de perdele de protecție forestiere/silvo-pomicole - UCIP IFAD

Perdele de protecție – unul sau mai multe rânduri de specii de arbori și arbuști
amplasate la o anumită distanță unele față de altele și plantate împotriva vântului
cu scopul de a proteja culturile agricole, solul, animalele și clădirile.
Fâșii riverane de protecție a apelor – rânduri de arbori, arbuști și vegetație verde
plantate de-a lungul malului bazinelor de apă cu scopul de a preveni eroziunea
solului.
Garduri vii sau paravânturi – un tip de protecție împotriva vânturilor puternice din
timpul iernii reprezintă plantarea arborilor/arbuștilor într-un mod ca să rețină și
păstreze zăpada pe suprafețele terenurilor agricole.
Benzi din pomi și arbuști fructiferi – în scopuri de conservare se plantează plante
lemnoase multianuale pentru reîmpădurire și reabilitarea habitatelor, cultivarea
pomilor sau arborilor forestieri, paravânturi, restabilirea luncilor inundabile și
zonelor umede, precum și pentru implementarea practicilor agrosilvice cum ar fi
pășunile împădurite și intercalarea culturilor agricole cu rânduri de arbori.
Cultivarea pomilor forestieri include creșterea pomilor de Crăciun și altor plantații
de culturi forestiere (plantații forestiere). Un interes special îl prezintă arborii ce au
o creștere rapidă cum ar fi plopul hibrid sau cel piramidal care poate fi recoltat o
dată la 10-15 ani sau chiar mai des și comercializat pentru celuloză, biomasă și
alte produse lemnoase. Creșterea produselor forestiere include managementul
terenurilor forestiere în scopul obținerii lemnului de calitate înaltă, lemnului pentru
foc și produselor forestiere specifice: nuci comestibile, pomușoare și ciuperci;
plante medicinale; semințe sau butași de arbori, arbuști sau flori locale; specii de
plante destinate pentru fabricarea articolelor decorative: coșuri, paniere, fructiere,
mobilă etc.

Exemple de specii din care se poate compune o fâșie de protecție:

Arbori: păr, prun, cireș, vișin, nuc, migdal, alun, corn, salcâm, tei, arțar ș.a.
Arbuști: Coacăz negru, coacăz roşu, coacăz alb, agriş, zmeur de grădină, mur de
grădină, mur cu ghimpi sau fără, măceş, soc negru, cătină, trandafir pentru petale,
www.ucipifad.md/granturi/granturi-pentru-reabilitarea-si-infiintarea-fisiilor-de-protectie-forestiere-silvo-pomicole/ 3/9
2/6/2020 Granturi pentru reabilitarea și înființarea plantațiilor de perdele de protecție forestiere/silvo-pomicole - UCIP IFAD

scorușul negru (aronia) ș.a. ;


Specii ornamentale: tuie, castan porcesc, glicemia, berberis, brazi, molid

Câteva criterii de clasificare a perdelelor forestiere de protecție a terenurilor


agricole

După modul de amplasare:

perdele principale, amplasate perpendicular pe direcția vântului dominant;


perdele secundare amplasate perpendicular pe direcția perdelelor principale si care
întregesc astfel rețeaua de perdele dintr-un perimetru

După desime:

perdele compacte sau impenetrabile: nu lasă vântul să treacă prin ele;


perdele semi-penetrabile: vântul trece prin ele diminuându-și progresiv tăria (sunt
cele mai recomandate pentru protecția terenurilor agricole din zonele de centru și
sud);
perdele penetrabile, vântul pătrunde ușor, în special sub nivelul coronamentelor

După structura arboretului:

perdele pure: când sunt formate dintr-o singură specie;

perdele de amestec: când sunt formate din mai multe specii de arbori si arbuști (sunt
cele mai recomandate pentru protecția terenurilor agricole din zonele de centru și
sud).

Mărimea granturilor pe unitate de suprafață și limita per beneficiar

Pentru reabilitarea perdelelor forestiere de protecție vor fi acordate granturi pentru


acoperirea costurilor de reabilitare, în baza proiectelor de execuție elaborat de
instituția abilitată de UCIP IFAD pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare, dar nu
mai mult de 1300 dolari SUA per ha.
Pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție vor fi acordate granturi pentru
acoperirea costurilor de înființare, în baza proiectelor de execuție elaborate de
instituția abilitată (ICAS) pentru proiectarea lucrărilor de înființare, dar nu mai mult
de 3000 dolari SUA per ha.
Suprafața maximă înființată/reabilitată per un beneficiar nu va depăși 10 ha.
APL vor contribui financiar doar în cazul când costul lucrărilor pentru înființare
reabilitare vor fi mai mari decât suma grantului disponibil per ha.

Perioada derulării Programului și data de depunere a cererilor de finanțare

Programul va fi implementat pe parcursul a. 2020.


Cererile de finanțare vor fi primite în baza apelului de granturi anunțat de UCIP-
IFAD.
www.ucipifad.md/granturi/granturi-pentru-reabilitarea-si-infiintarea-fisiilor-de-protectie-forestiere-silvo-pomicole/ 4/9
2/6/2020 Granturi pentru reabilitarea și înființarea plantațiilor de perdele de protecție forestiere/silvo-pomicole - UCIP IFAD

Criterii de eligibilitate

Pentru a beneficia de aceste granturi Primăriile trebuie să îndeplinească următoarele


criterii:

Să fie amplasate în zonele rurale ale Republicii Moldova, cu excepția orașelor


Chișinău și Bălți*;
Să dețină în proprietate perdele forestiere de protecție, care necesită măsuri de
reabilitare sau să dețină terenuri pe care se intenționeze să înființeze plantații
forestiere de protecție;
Să asigure paza și întreținerea calificată a perdelelor/plantațiilor forestiere de
protecție în următorii 3 ani după plantare.

Documentele de aplicare la concurs

Pentru participare la concurs solicitanții vor prezenta următoarele documente:

1. Cererea de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul APL (Anexa 1).


2. Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice.
3. Certificat ce confirmă suprafața totală de perdele/plantații forestiere aflată la
balanța primăriei pe ultimul an de gestiune (în conformitate cu informația inclusă în
Raportul anual prezentat la Oficiul Cadastral Teritorial).
4. Decizia consiliului local de alocare a terenului pe care urmează să fie efectuate
lucrările de înființare/reabilitare a perdelelor forestiere de protecție.
5. Copia extrasului din registrul bunurilor imobile (cu planul geometric) pentru
terenuri/parcele/loturi de pământ cu perdele forestiere de protecție sau pe care se
planifică înființarea perdelelor forestiere (valabil doar pe terenurile unde sunt
formate bunuri imobile) sau Schema suprafeței terenului pe care se planifică
înființarea/reabilitarea perdelelor forestiere de protecție și va include coordonatele
GPS, nr. cadastral scurt și numărul conturului (valabil doar pe terenurile unde nu
sunt formate bunuri imobile).
6. Declarația pe propria răspundere privind alocarea resurselor financiare pentru
îngrijirea și protecția perdelelor forestiere pe o perioadă de cel puțin 3 ani după
plantare și privind veridicitatea datelor prezentate (Anexa 2).
7. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
(Anexa 3).
8. UCIP IFAD își rezerva dreptul de a solicita și alte documente și informații
suplimentare pentru clarificări.
Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate nu vor fi admise la
etapa de pre-calificare.

Modul de participare la concurs

Granturile competitive sunt acordate în baza rezultatelor evaluării cererilor de


finanțare, înaintate către UCIP IFAD. Pentru obținerea asistenței financiare Autoritățile

www.ucipifad.md/granturi/granturi-pentru-reabilitarea-si-infiintarea-fisiilor-de-protectie-forestiere-silvo-pomicole/ 5/9
2/6/2020 Granturi pentru reabilitarea și înființarea plantațiilor de perdele de protecție forestiere/silvo-pomicole - UCIP IFAD

Publice Locale (APL) vor întreprinde următoarele:

Pasul I

Vor analiza și identifica terenuri acoperite cu culturi agricole sau terenuri degradate, în
pantă cu risc sporit de eroziune care necesită a fi protejate prin înființarea perdelelor
forestiere de protecție sau terenuri pe care deja există perdele forestiere de protecție
și necesită măsuri de reabilitare, aflate la balanța primăriei.

Pasul II

Vor studia condițiile generale de participare la concurs pentru obținerea asistenței


financiare sub formă de grant publicată de UCIP IFAD și cerințele de prezentare a
documentelor stipulate în anunțul de lansare a concursului pentru anul respectiv.

Pasul III

Vor convoca ședința consiliului local al primăriei în vederea alocării terenului (max.10
ha) pentru executarea lucrărilor de înființare/reabilitare a perdelelor forestiere de
protecție.

Pasul IV

Vor completa Cererea de solicitare a grantului pentru reabilitarea și înființarea


perdelelor forestiere/silvo-pomicole (Anexa 1) și va perfecta setul de documente
solicitat conform condițiilor de aplicare la concurs (vezi Lista documentelor de aplicare
la concurs), care vor fi depuse în plic sigilat la sediul UCIP IFAD sau expediate prin
poșta la adresa UCIP IFAD până la data limită de recepționare a cererilor.

Condițiile de evaluare a cererilor de finanțare:

Cererile de finanțare vor fi evaluate în două etape:

Etapa I: Pre-calificare

La etapa de pre-calificare va fi formată o Comisie de evaluare a cererilor de solicitare


a grantului, care va verifica dacă lista documentelor de aplicare la concurs este
completă și criteriile de eligibilitate sunt întrunite de către solicitantul de grant. APL
care au prezentat cererile de solicitare a grantului completate corect şi care
corespund criteriilor de eligibilitate, vor fi evaluate în baza criteriilor de evaluare
(tabelul 1) și întocmită o listă a solicitanților de grant în ordine descendentă după
punctajul acumulat. În scopul verificării veridicității informației prezentate în setul de
documente și a corespunderii criteriilor de eligibilitate, membrii Comisiei de evaluare a

www.ucipifad.md/granturi/granturi-pentru-reabilitarea-si-infiintarea-fisiilor-de-protectie-forestiere-silvo-pomicole/ 6/9
2/6/2020 Granturi pentru reabilitarea și înființarea plantațiilor de perdele de protecție forestiere/silvo-pomicole - UCIP IFAD

cererilor de solicitare a grantului vor întreprinde vizite în teren.

Elaborarea proiectului de execuție

După efectuarea vizitelor în teren, UCIP IFAD va semna cu solicitanții de grant


selectați un acord de înțelegere care prevede modalitatea de elaborare a proiectului
de execuție și colaborarea la înființarea/reabilitarea perdelelor forestiere de protecție.
Proiectului de execuție a perdelei forestiere de protecție va fi elaborat de către
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) și finanțat integral din sursele UCIP
IFAD.

Etapa II. Calificare

La etapa de calificare, cererile de solicitare a grantului selectate în set cu proiectele


de execuție vor fi examinate în cadrul ședinței Comitetului pentru aprobarea
granturilor de finanțare pentru reabilitarea/înființarea perdelelor forestiere în vederea
aprobării şi finanțării ulterioare. Granturile vor fi acordate APL-rilor care au acumulat
cel mai mare punctaj, de la cel mai mare punctaj – la cel mai mic, în limita resurselor
financiare incluse în bugetul pentru anul 2020.

Modul de finanțare, executare și supraveghere a lucrărilor de


înființare/reabilitare a perdelelor forestiere de protecție

Pasul I

www.ucipifad.md/granturi/granturi-pentru-reabilitarea-si-infiintarea-fisiilor-de-protectie-forestiere-silvo-pomicole/ 7/9
2/6/2020 Granturi pentru reabilitarea și înființarea plantațiilor de perdele de protecție forestiere/silvo-pomicole - UCIP IFAD

După etapa de aprobare a granturilor de către Comitetul pentru aprobarea granturilor


de finanțare pentru reabilitarea/înființarea perdelelor forestiere în cadrul Programului
Rural de Reziliență Economico-climatică Incluzivă/ Proiectului de Reziliență Rurală,
beneficiarii selectați și aprobați vor fi anunți oficial.

Pasul II

APL în cel mai scurt timp după aprobare, va purcede la selectarea prin metoda
achizițiilor publice și contractarea unui prestator de servicii, care va fi responsabil de
executarea lucrărilor de înființare/reabilitare a perdelelor forestiere conform devizului
de cheltuieli indicat în proiectul de execuție elaborat de către ICAS. În procesul de
achiziție unul dintre specialiștii UCIP-IFAD, va face parte în mod obligatoriu din
componența Comisiei de evaluare și selectare a prestatorului de servicii.

Pasul III

După desemnarea prestatorului de servicii câștigător pentru executarea lucrărilor de


înființare/reabilitare a perdelelor forestiere, UCIP IFAD împreună cu APL și prestatorul
de servicii vor semna un contract tripartit, în care vor fi stipulate drepturile și
obligațiunile fiecărei părți contractante. Sursele financiare sub formă de grant vor fi
achitate la contul APL, care la rândul său va efectua transferul la contul prestatorului
de servicii.

Pasul IV

Pe tot parcursul lucrărilor de înființare/reabilitare a perdelelor forestiere și până la


etapa de recepție finală, UCIP IFAD va delega un prestator de servicii selectat în
baza unui concurs național, care va fi responsabil de supravegherea și raportarea
către UCIP IFAD privind etapele de executare a lucrărilor de înființare/reabilitare a
perdelelor forestiere și calitatea lucrărilor.

CONDIŢIILE DE PREZENTARE A CERERILOR:

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea denumirii


concursului „Selectarea beneficiarilor pentru obținerea granturilor de finanțare la
reabilitarea și înființarea perdelelor forestiere/silvo-pomicole de protecție”, numele și
datele de contact ale solicitantului de grant, până la data limită de recepționare a
cererilor și anume 10 martie 2020, ora 17:00, la adresa: UCIP IFAD, bd. Ștefan cel
Mare și Sfânt 162, bir.1303, mun. Chișinău.

Pentru întrebări sau clarificări , contactați următoarea adresă: office@ucipifad.md

sau la tel: 022 22 30 73.

www.ucipifad.md/granturi/granturi-pentru-reabilitarea-si-infiintarea-fisiilor-de-protectie-forestiere-silvo-pomicole/ 8/9
2/6/2020 Granturi pentru reabilitarea și înființarea plantațiilor de perdele de protecție forestiere/silvo-pomicole - UCIP IFAD

doc
Cerere-finantare-perdele-de-

protectie_2020_GEF-ASAP Descarcă

www.ucipifad.md/granturi/granturi-pentru-reabilitarea-si-infiintarea-fisiilor-de-protectie-forestiere-silvo-pomicole/ 9/9