Sunteți pe pagina 1din 3

CURRICULUM ADAPTAT

Clasa: a V-a
Disciplina: MATEMATICĂ
Elev:
Anul şcolar:
Profesor:
Profesor de sprijin:

Unitatea de Activităţi de învăţare


Conţinuturi
învăţare (cerinţe minimale)
 Scrierea şi citirea numerelor  Să citească şi să scrie corect
naturale în sistemul zecimal numerele naturale
 Să recunoască numerele
romane (I, V, X, L, C, D, M)
 Reprezentarea numerelor  Să reprezinte numerele
Numere naturale naturale pe axa numerelor naturale pe axa numerelor
 Compararea şi ordonarea  Să compare două numere
numerelor naturale
 Să ordoneze un şir de numere
în ordine crescătoare şi
descrescătoare
Operaţii cu numere naturale  Adunarea numerelor naturale  Să efectueze adunări simple de
două numere de două cifre
 Scăderea numerelor naturale  Să efectueze scăderi simple de
două numere de două cifre
 Înmulţirea numerelor naturale  Să efectueze înmulţiri simple
de două numere de două cifre
 Ridicarea la puterea a doua  Să ridice un număr la puterea
a doua
 Împărţirea, cu rest zero, a  Să efectueze împărţiri simple
numerelor naturale
 Ordinea efectuării operaţiilor  Să cunoască ordinea efectuării
operaţiilor
 Să rezolve exerciţii simple
 Media aritmetică a două  Să calculeze media aritmetică
numere naturale, cu rezultat a două numere naturale, cu
număr natural rezuultat număr natural
 Noţiunea de divizor, multiplu  Să enumere divizorii unui
număr natural mai mic decât
20
 Să enumere multiplii
numerelor naturale mai mici
decât 10
 Divizibilitatea cu 10, 2, 5  Să cunoască criteriile de
divizibilitate cu 10, 2, 5
 Să aplice criteriile de
divizibilitate în exerciţii
simple
 Ecuaţii în N  Să rezolve ecuaţii de forma
x ± a=b ; a , b ∈ N
Ecuaţii şi inecuaţii în N
 Inecuaţii în N  Să rezolve inecuaţii de forma
x± a≤ b ;a,b∈ N
 Descriere şi notaţii  Să descrie şi să exemplifice
noţiunea de mulţime
 Relaţia de apartenenţă  Să stabilească dacă un element
face parte dintr-o mulţime sau
nu
Mulţimi
 Mulţimi finite şi mulţimi  Să stabilească dacă o mulţime
infinite, mulţimile N ş i N ¿ este finită sau infinită
 Operaţii cu mulţimi  Să efectueze operaţii simple
cu mulţimi: reuniune şi
intersecţie
 Fracţii subunitare, echiunitare,  Să cunoască nuţiunea de
supraunitare fracţie
 Să reprezinte fracţiile cu
ajutorul unor desene
 Să recunoască fracţiile
subunitare, echiunitare şi
supraunitare
Fracţii ordinare  Amplificarea fracţiilor  Să cunoască semnificaţia
amplificării
 Să amplifice fracţiile ordinare
 Adunarea şi scăderea unor  Să efectueze adunarea şi
fracţii ordinare care au acelaşi scăderea a două fracţii
numitor ordinare care au acelaşi
numitor
 Scrierea fracţiilor zecimale  Să recunoască şi să scrie
corect fracţiile zecimale
 Să stabilească partea întreagă
şi partea zecimală a unei
fracţii zecimale
 Compararea şi ordonarea  Să compare două fracţii
Numere raţionale positive fracţiilor zecimale zecimale
Fracţii zecimale  Adunarea fracţiilor zecimale  Să adune două fracţii zecimale
care au un număr finit de asemănător urnătorului
zecimale nenule exemplu: 2,25+3,12
 Scăderea fracţiilor zecimale  Să efectueze scăderea a două
care au un număr finit de fracţii zecimale asemănător
zecimale nenule urnătorului exemplu:
5, 25−3,12
Elemente de geometrie  Punctul. Dreapta  Să recunoască figurile
 Segmentul de dreaptă. geometrice: punctul, dreapta,
Măsurarea lungimii unui segmentul
segment  Să deseneze şi să noteze corect
figurile studiate
 Să măsoară lungimea unui
segment
 Unghiul. Triunghiul  Să recunoască un unghi
 Să deseneze un triunghi
 Să cunoască elementele unui
triunghi
 Patrulaterul. Cercul  Să recunoască patrulaterele
 Să deseneze patrulaterele
 Să deseneze un cerc
 Simetria, axa de simetrie  Să cunoască noţiunea de
simetrie
 Să stabilească axa de simetrie
a pătratului, dreptunghiului
 Cubul  Să deseneze un cub
 Să cunoască elementele unui
cub
 Paralelipipedul dreptunghic  Să deseneze un paralelipiped
dreptunghic
 Să cunoască elementele unui
paralelipiped dreptunghic
 Unităţi de măsură pentru  Să cunoască unităţile de
lungime; transformări măsură
 Unităţi de măsură pentru arie  Să stabilească multiplii şi
 Unităţi de măsură pentru volum submultiplii unei unităţi de
 Unităţi de măsură pentru măsură
Unităţi de măsură capacitate; transformări  Să efectueze transformări
 Unităţi de măsură pentru masă; simple
transformări  Să cunoască rolul unităţilor de
 Unităţi de măsură pentru timp; măsură
transformări
 Unităţi monetare; transformări
 Perimetre  Să calculeze perimetrul unui
triunghi, unui dreptunghi şi
unui pătrat
 Aria pătratului şi a  Să calculeze aria unui pătrat
dreptunghiului cunoscând latura sa
Determinarea perimetrelor,
 Să calculeze aria unui
a ariilor şi a volumelor
dreptunghi cunoscând laturile
sale
 Volumul cubului şi a  Să calculeze volumul cubului
paralelipipedului dreptunghic şi paralelipipedului
dreptunghic cunoscând laturile