Sunteți pe pagina 1din 22

Data ..................... Lucrarea practică № 1.

Tema: Trăsăturile caracteristice protozoarelor. Încrengătura Flagelata.

Noţiuni cheie:
 Eucariote unicelulare.
 Marine, dulcicole, parazite.
 Libere, fixate, simbioză.

Efectuaţi următoarele însărcinări

1. Indicaţi trăsăturile principale ale flagelatelor.________________________________

2. Numiţi flagelate care se nutresc autotrof:


a) Trypanosoma equiperdum d) Opalina ranarum
b) Euglena viridis e) Leishmania donovani
c) Trichomonas vaginalis f) Volvox aureus
3. Completează spaţiile libere cu informaţia omisă
Tripanosomele fac parte din ordinul-------------------------, clasa-------------------------- .Boala
somnului este transmisă de către ---------------------------. Leişmania fac parte din
ordinul--------------------, clasa----------------------------.Lambliile parazitează în ------------------------
omului.
Trihomonada fac parte din ordinul-------------------------, clasa-------------------
4. Completaţi legenda desenului

5.Selectaţi răspunsul corect.


5.1 Indicaţi speciile care fac parte din clasa Fitoflagelate: a) euglene verde, b) amiba, c) amiba
dizenterică, d) volvoxul, e) tripanosoma, f)ceratium, g)leişmania.
5.2 Selectaţi speciile care fac parte din clasa Zooflagelate: a)opalina, b) amiba dizenterică,c)
codosiga d)tripanosoma, e)trihomonas.
5.3 Enumeraţi organitele care sunt la euglenă şi lipsesc la amibă:a) nucleu, b) vacuola excretoare,
c)stigma, d)cloroplastele, e)flagel, f)membrana sub formă de ”peliculă”.
5.4 Euglena se înmulţeşte :a) binar transversal b) binar longitudinal c) prin schizogonie d)
asexuat în condiţii favorabile şi sexuat în condiţii nefavorabile.

1
6. Determinaţi următoarele specii.

5 6 7 8
8
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
7.Asociaţi noţiunile din următoarea coloană

a)Phytomastigina 1. Autotrof
b) Zoomastigina 2. Heterotrof
3. Mixotrof
4. Stigma
5. Membrană ondulatoare
6. Cloroplaste
7. Amidon
8.Numiţi specia care prezintă totodată şi pseudopode şi flageli

a) Euglena viridis c) Mastigamoeba aspersa


b) Trichomonas vaginalis d) Opalina ranarum

2
Data ..................... Lucrarea practică № 2.
Tema: Trăsăturile caracteristice a sarcodinelor.

Noţiuni cheie:
 Eucariote unicelulare.
 Pseudopod, fagocitoză
 Marine, dulcicole, mediu terestru umed.

Efectuaţi următoarele însărcinări

1. Comparaţi procariotele cu eucariotele


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Comparaţi modul de nutriţie autotrof cu cel heterotrof
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Prezentaţi schematic şi explicaţi structura amibei. Estimează dimensiunile individului.

4.CS Vacuola pulsativă la protozoare:

a) participă la mişcare b)elimină apa şi produsele de excreţie


c) elimină numai surplusul de apă

5.CS Organitele de mişcare caracteristice pentru sarcodine sunt:

a)flagelii b) pseudopodele
c) cilii

6.Indicaţi poziţia sistematică a amibei:încrengătura___________________,


s/încr.______________, clasa_____________________

3
7. Completaţi legenda desenului

B
Digestia

C
D
Absorbţia
8. Indică poziţia sistematică a speciilor A, B,
C,
D___________________________________
Excreţia ____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Data ..................... Lucrarea practică № 3.
8.Completează spaţiile libere cu informaţia omisă.

Amiba se deplasează cu ajutorul________________, procesul de înglobare a hranei la amibă se


numeşte_______________. În condiţii nefavorabile amiba formează______________, prezintă
reproducere _______________.
Arcela şi diflugia fac parte din filumul______________________, clasa____________.
Prezenţa cochiliei calcaroase multicamerale este caracteristică pentru reprezentanţii din ordinul
_____________________.
„Scheletul intern ” este caracteristic pentru speciile din ordinul __________________.
Amiba dizinteriană parazitează la om în ____________________. Specie ce trăieşte în
intestinul gros la om fără a provoca daune _____________________________.

9. Explicaţi următoarele noţiuni: nutriţie heterotrofă, fagocitoză, osmoza, pinocitoză,


anaerob______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4
Tema: Caracteristica generală a încrengăturii sporozoare – Sporozoa

Încrengătura – Sporozoa
Clasa – Coccidiomorpha, ord. Coccidiida , Eimeria magna, Toxoplasma gondii, ord.
Haemosporidia Plasmodium malariae.

Efectuaţi următoarele însărcinări

1. Indicaţi adaptările sporozoarelor la modul parazitar de viaţă


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
2. Enumeraţi particularităţile sporozoarelor în comparaţie cu alte protozoare
studiate------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
3. Folosind modelul propus, determină asemănările şi deosebirile dintre ciclul de
dezvoltare la Eimeria magna şi Plasmodium malariae.
Asemănări
1.________________________
2.________________________
3.________________________

Deosebiri
a) Eimeria magna criterii b) Plasmodium malariae
_______________ ________________ ________________
_______________ ________________ ________________
---------------------- ------------------------- ------------------------
4. Adnotaţi fig. 1, scrieţi legenda-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------

Iepurele ------------------------------------------------
------------------------------------------------
Fig. 1 Mediul extern
------------------------------------------------
------------------------------------------------
5
------------------------------------------------
------------------------------------------------
5. Adnotaţi fig. 2 scrieţi legenda --------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
6. Completează spaţiile libere cu
Fig. 2
informaţia omisă
Plasmodium malariae face parte din ordinul-----------------------------clasa---------------------
filumul------------------------------; gaza principală este---------------------------iar cea intermediară
--------------------------------. Plasmodium malariae pătrunde sub formă de------------------------, când
ţânţarul din genul Anofeles înţeapă omul. Procesul asexuat ce decurge în celulele ficatului se
numeşte--------------------------., iar cel ce are lor în eritrocitele omului ----------------------------.
Procesul de formare a gameţilor la malarie începe în organismul----------------------------------şi se
termină în organismul------------------------------. Din genul Plasmodium la om parazitează
---------------specii

7. CM Indicaţi protozoarele parazitare la care transmiţătorii sunt dipterele:


a) Leishmania tropica, b) Plasmodium falciparum,
c) Trypanosoma equiperdum, d) Eimeria magna.
8. CM Selectaţi sporozoare pentru care este caracteristic procesul de schizogonie:
a) Toxoplasma gondii, b) Eimeria magna, c) Plasmodium malariae,
9. CS Numiţi specia provocatoare ai malariei cuaternare:
a)Plasmodium falciparum, b) Plasmodium malariae, c) Plasmodium vivax, d) Plasmodium
ovale
10. Enumeraţi metodele de luptă împotriva
paludismului-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
11. Definiţi noţiunile de ectoparazit. gazdă principală, gazdă intermediară, schzogonie,
oochist, merozoit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------

Data ..................... Lucrarea practică №4.


Tema: Particularităţile de structură a cilioforelor

Încrengătura – Ciliophora (ciliofore) Clasa – Ciliata


Ordo – Holotricha
Sp. – Paramecuim caudatum
Ordo – Peritricha
Sp. – Vorticella nebulifera

Efectuaţi următoarele însărcinări


1. Completează spaţiile libere cu informaţia omisă
Parameciul face parte din ordinul-----------------------------clasa---------------------
filumul------------------------------. Trecerea hranei la infuzorii se realizează prin
----------------------- şi ------------------------. Organitele cu funcţie de protecţie la infuzorii se
numesc --------------------------------. Parameciul prezintă două vacuole excretoare, fiecare dintre
ele este formată din ---------------------- şi -------------------------.

2.Adnotează figura 3, scrie legenda -------------------------------------------------------------------.

Fig. 3

3.Indică corelaţia dintre specia şi poziţia sistematică.

Specia Clasa Filum


1. Toxoplasma _________ А.Heliozoa I. Инфузории
2. Amiba dizinterică ________ B.Fitoflagelata II. Apicomplexa
3. Trihomonas_____________ C. Zooflagelata III. Flagelata
4. Diflugia ______________ D. Coccidiomorfa IV . Sarcodina
5. Ceratium __________ E. Amoebina

7
6. Volvox __________ F. Testacea
7. Vorticela __________ G. Ciliata

4. Determină corelaţia dintre specia şi organitul caracteristic.

specia organitul
1.Parameciul А. Flagel
2. Trihomonas B. Cili
3.Lamblia C. Membrana ondulantă
4. Tripanosoma D. Pseudopod
5. Amiba E. Trihociste
6. Volvox F. Axostil
7. Euglena G. Stigma

5. Stabileşte corelaţia dintre specia parazitară şi modul de infectare a omului.

Specia Modul de infectare


1. Amiba dizenterică А. Preoral
2. Boala somnului B.Prin gazdă intermediară
3. Lamblia C. Prin contact
4. Buton de orient D. Transplancentar
5. Trihomonas
6. Лямблия
7.Malaria
8. Toxoplasma

6. Explicaţi următorii termeni


Trihociste --------------------------------------------------------------------------------------------------
Conjugare--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sincarion---------------------------------------------------------------------------------------------------
Heterocarionte --------------------------------------------------------------------------------------------
7. Explicaţi în ce constă importanţa protozoarelor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Data ..................... Lucrarea practică №5.
Tema: Diviziunea Eumetazoa. Filum Coelenterate. Clasa Hydrozoa -
particularităţile de structură pe exemplul hidrei (Hydra vulgaris)
Încrengătura – Coelenterata, Clasa – Hydrozoa, Subclasa Hydroidea, ord. Hydroidea
specia Hydra viridis – hidra de apă dulce, Ord. Leptolida Obelia polystila

Efectuaţi următoarele însărcinări


1. Alege varianta corectă - adevărat sau fals.
 A F Celenteratele aparţin subregnul Protozoa..
 A F Posedă simetrie radiară, sunt animale didermice
 A F Apare pentru prima data în seria animală o cavitate care îndeplineşte funcţia digestivă -
cavitate gastrală..
 A F Pentru toate celenteratele sunt caracteristice cnidoblastele.
 A F Printre celenterate sunt forme terestre.
 A F Pentru celenterate este caracteristic sistemul nervos de tip difuz
 A F Celenteratele posedă sistem respirator
 A F Pentru hidră este caracteristic procesul de regenerare
 A F Resturile nedigerate la hidră sunt eliminate prin orificiul bucal.

2. Completează spaţiile libere cu informaţia omisă

Hidra face parte din clasa_______________________filumul______________________.


Celenteratele posedă simetrie_____________________.Cavitatea gastrală posedă un singur
orificiu numit____________________________. Nutriţia la hidră este _____________________
şi_______________________. În ectoderm la hidră se află următoarele tipuri de celule
______________, ____________________, ________________________,
______________________, _________________________. În endoderm se află următoarele
tipuri de celule ___________________, _______________________,
________________________. Între ectoderm şi endoderm la hidră se află o membrană acelulară
numită ____________________ Înmulţirea asexuată la hidră se realizează prin
________________ . Produsele genitale la hidră se dezvoltă din celulele___________________

3. Adnotează figura 3, scrie legenda A__________________________________________

9
B________________________________________________________________________________________

C_____________________________
__________________________________________

3. CM Pentru reprezentanţii din clasa Hidrozoa este caracteristic:


a) înmulţirea asexuată prin – înmugurire externă
b) cavitatea gastrală divizată în compartimente
c) produsele genitale se dezvoltă în ectoderm

d) sistem nervos de tip difuz

e) prezenţa cnidoblastelor

10
4. Explicaţi următorii termeni
Mezoglee____________________________________________________________________
Simetrie radiară______________________________________________________________
Metageneză_________________________________________________________________
Plancton____________________________________________________________________
Data ..................... Lucrarea practică №6 .
Tema: Filum Coelenterate. Clasa Scifozoa, particularităţile de structură pe
exemplul speciei Aurelia aurita
Încrengătura – Coelenterata, Clasa – Scyphozoa. Ordinul Semaeostomeae – semeostomee,
Aurelia aurita – farfurioara de mare
Efectuaţi următoarele însărcinări

1. Alege şi încercuieşte variantele (CM) corecte:


CM Scifozoarele se caracterizează prin:

a) Mezogleia bine dezvoltatăi d) prezenţa ganglionilor


b) lipsa ganglionilor e) produsele genitale se dezvoltă în ectoderm
c) produsele genitale f) alternarea scifopolipului şi a scifomeduzei
dezvoltă în endoderm

2. CM Meduzele scifoide se deosebesc de meduzele hiroide prin:


a)dimensiuni mai mari
b)gonade endodermale e) stomacul divizat în camere
c) sistem nervos mai bine dezvoltat cu 8 f) mezogleea bine dezvoltată
ganglioni
d)prezenţa unui „velum”
3. Adnotează figura , scrie legenda A__________________________________________

B_____________________

11
4. Specia care nu se referă la clasa scifozoa este indicată cu cifra_____________________

5. Completează spaţiile libere cu informaţia omisă

Procesul de contopire a ovulului cu spermatozoidul se numeşte -------------------. Succesiunea


g eneraţiilor sexuată (meduză) şi asexuată (polip) poartă denumirea de
----------------------------Ropalia este alcătuită din -------------------------------,
--------------------------------------, -----------------------------------. Aurelia aurita face parte din
ordinul-----------------------------------------Rhizostoma pulmo --------------------------------.

6.Asociază noţiunile din cele două coloane

Hidrozoa_____________ 1. Hidropolip
2. Scifopolip
Scifozoa______________ 3. Hidromeduză
4. Velum
5. Scifomeduză
6. Strobilare
7. Hydra viridis
8. Obelia polystila
9. Aurelia aurita
7. Explicaţi următorii termeni

12
Ectoderm____________________________________________________________________
Endoderm __________________________________________________________________
Mezoglee____________________________________________________________________
Ropalie______________________________________________________________________
Statocist_____________________________________________________________________

Data ..................... Lucrarea practică №7 .

Tema: Filumul Plathelminthes, clasa Turbelaria şi Trematoda,


Încrengătura Plathelminthes Clasa Turbellaria Ordinul Tricladida , Dendrocoelum lacteum
(planaria albă); Clasa Trematoda Fasciola hepatica – viermele de gălbează, Dicrocoelium
lanceatum – viermele mic de gălbează.

Efectuaţi următoarele însărcinări


1. Alege răspunsul – adevărat sau fals, cu referire la turbelariate
1. A/F Turbelariatele posedă simetrie radiară.
2. A/F Turbelariatele sunt tridermice, acelomate.
3. A/F Sacul muscular cutaneu la turbelariate este bine dezvoltat.
4. A/F Aparatul digestiv la planarie începe cu orificiul bucal şi se termină cu orificiul anal.
5. A/F Sistemul circulator la turbelariate este de tip închis.
6. A/F Sistemul nervos este de tip difuz.
7. A/F Sistemul excretor lipseşte.
8. A/F Majoritatea turbelariatelor sunt hermafrodite.
9. A/F Planaria albă face parte din ordinul tricladida.
10. A/F Trăsătura caracteristică a planariei este lipsa aparatului digestiv.
11. A/F Aparatul excretor la planarie este de tip protonefridian.
12. A/F Pentru turbelariate este caracteristic cicluri de reproducere complicate, cu schimb de
gazde şi stadii larvare.
13. A/F formele libere posedă respiraţie tegumentară.
14. A/F Dezvoltarea la speciile de apă dulce este directă, la speciile marine este indirectă.

2. Completează spaţiile libere cu informaţia omisă (cu referire la trematode).


1. Trematodele prezintă două ventuze:----------------, -------------------.
2. Sac muscular este de tip------------------.
3. Aparatul digestiv este de tip--------------------.
4. Sistemul excretor este de tip--------------------.
5. Sistemul nervos este de tip---------------------.
6. La formele endoparazite respiraţia este ------------------.
7. Gazda principală la viermele de gălbează este -----------------, --------------- iar gazda
intermediară este………………..
8. La viermele de gălbează stadia invazivă pentru om este ………………
9. Viermele de gălbează provoacă boala numită------------------
10. Gazda principală la viermele mic de gălbează este -----------------, ------------
11. Prima gazdă intermediară la viermele mic de gălbează este ---------------------, iar gazda a
doua --------------------.
3. Complectaţi casetele libere ce reflectă clasificarea clasei Turbellaria şi Trematoda

13
Clasa Turbelaria Ordinul --------------------------, specia----------------------------------
Ordinul---------------------------, specia----------------------------------
Ordinul -------------------------, specia-----------------------------------
Ordinul -------------------------, specia-----------------------------------

Clasa Ttrematoda
Ordinul -----------------------, specia---------------------------------------
Ordinul -----------------------, specia---------------------------------------

4.Adnotează figurile, scrie legenda______________________________________________

A B C

14
D

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Data ..................... Lucrarea practică №8 .


Tema: Clasa Cestoda, modificările structurale în legătură cu modul
parazitar de viaţă.
Încrengătura Plathelminthes, Clasa Cestoda, Taenia solium (tenia porcului),Taenia saginata
(tenia boului), Multiceps multiceps (tenia oii), Echinococcus granulosus (tenia echinococ),
Hymenolepis nana (tenia pitică), Diphyllobothrium latum (botriocefalul sau panglica de
peşte)

Efectuaţi următoarele însărcinări

1. Alege şi încercuieşte varianta (CS) sau variantele (CM) corecte:


CM Speciile care fac parte din clasa Cestoda sunt:
a) Fasciola hepatica d) Taenia saginata b) Multiceps multiceps
e) Opisthorchis felineus c) Dendrocoelum lacteum f) Hymenolepis nana

CS Specia la care ciclul vital decurge fără schimb de gazde:


a) Taenia solium c) Hymenolepis nana
b) Echinococcolus granulosus d) Multiceps multiceps

2. Completează spaţiile libere cu informaţia omisă


1. Prima stadie larvară a cestodelor se numeşte-----------------------
2. Gazda definitivă pentru tenia boului este -----------------------, iar gazda
intermediară------------------------, stadia invazivă pentru om este ------------------
3. Gazda definitivă pentru tenia porcului este -----------------------, gazda intermediară
------------------------, stadia invazivă pentru om este ------------------
4. Gazda definitivă pentru tenia pitică este -----------------------,gada intermediară
este-------------------. stadia invazivă pentru copil-------------------------.
5. Gazda definitivă pentru echinococ este -----------------------, gazda intermediară
-------------------, stadia invazivă pentru om este -------------------------------.
6. Gazda definitivă pentru tenia lată este ------------------------------, prima gazda
intermediară -------------------------------, iar cea dea două-------------------------,stadia
invazivă pentru om este -----------------------------.

3.Adnotează figurile, scrie legenda

15
A B C
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-------------------------------------------------------------------------------------------

2
3

5
6
7

E---------------------------------------------------------------------------------------------------

C D
F
ED E F
B

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16
4. Corelează, unind prin săgeţi:
Specia Localizarea în organismul uman
4. Fasciola hepatica А. Intestinul subţire
5. Dicrocelum lanceatum B. Ficat
6. Taenia solium C. Plămâni
7. Taenia saginata Г. Creier
8. Hymenolepis nana
1. Multiceps multiceps
2. Echinoccocus granulosus
3. Diphyllobotrhium latum
Data ..................... Lucrarea practică №9 .

Tema: Filumul Nemathelminthes. Clasa Nematoda, particularităţile


structurale. Nematode paraziţi ai omului.
Încrengătura Nemathelminthes – viermi cilindrici, Clasa Nematoda – nematode, Ascaris
lumbricoides – ascarida omului, Trichinella spiralis – trihinela, Enterobius vermicularis – oxiur.

Efectuaţi următoarele însărcinări


1. A/F Corpul nematodelor în secţiune transversală este aplatisat.
2. A/F Sacul muscular cutaneu la nematode este format din cuticulă, hipodermă, şi muşchi
diagonali.
3. A/F Sacul muscular cutaneu este format din cuticulă, hipodermă şi muşchii longitudinali
4. A/F Cavitatea corpului lipseşte, spaţiul dintre organe este plin cu parenchimă.
5. A/F Există cavitatea secundară (celom).
6. A/F Aparatul digestiv ca şi la viermii plaţi este incomplet.
7. A/F Similar viermilor plaţi, intestinul posterior şi orificiul anal lipseşte.
8. A/F Sunt prezente organe speciale pentru respiraţie.
9. A/F Sistemul circulator lipseşte.
10. A/F Funcţia de excreţie la nematode o îndeplinesc protonefridiile cu structură tipică.
11. A/F Majoritatea viermilor cilindrici sunt unisexuaţi.
12. A/F Nemathelminţii sunt în exclusivitate forme parazite.

2. Completează spaţiile libere cu informaţia omisă

Nematodele posedă simetrie ------------------, sistemul nervos este de tip -----------------,


funcţia de excreţie o îndeplinesc--------------.,respiraţia -------------, ----------------.
Aparatul genital masculi este format din -----------testicul ------------ spermiduct care în
partea terminală formează o dilatare ---------------------, care se deschide în cloacă prin
-----------------------------------..

17
Aparatul genital femenin este format din --------- ovare, -------- ovuducte. ---------- utere
şi -------vagin.
La temperatura de 24 grade, în prezenţa oxigenului ouăle de ascaridă devin invazive timp de
--------- zile.
Profilaxia ascaridozei include--------------------------------------------------------------------------.
-----------------------------------------------------------------.----------------------------------------------
-------------------------------,------------------------------------------------------------------------------.
Ouăle de oxiur devin invazive peste ----- ore. Rezervorul de infecţie este --------------------.
Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis se referă la geohelmint, iar
------------------------------------- la biohelmint.

3.Determinaţi clasele din care fac parte următoarele specii şi identificaţi caracterele
specifice.

E
D

--------------------------------------------------------------------------------------------

B --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
4.Adnotează figura, scrie legenda

18
5. Prezentaţi schematic ciclul de dezvoltare la Ascaris lumbricoides

Data ..................... Lucrarea practică №10 .

Tema: Filumul Annelida – particularităţile structurale.

Încrengătura Annelida – viermi inelaţi S/încr. Clitellata, Clasa Oligochaeta


S/înc. Aclitellata. Specia Lumbricus terrestris – râma
Clasa Polychaeta - policheţi Clasa Hirudinea - lipitori
S/cl. Errantia. Specia Nereis pelagica - nereida Ordinul Gnathobdellida
S/cl. Sedentaria. Specia Arenicola marina – arenicola Specia Hirudo medicinalis – lipitoarea
medicinală

Efectuaţi următoarele însărcinări

1. Enumeraţi caracterele noi structurale apărute la


anelide---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
2. Alege varianta corectă - adevărat sau fals.

A/F.Anelidele sunt animale cu simetrie bilaterală, tridermice.


A/F.La viermii inelaţi cavitatea corpului este schizocel.
A/F.Corpul viermilor inelaţi este alcătuit din :prostomium, trunchiul segmentat şi paleta anală.
A/F. Spre deosebire de Plathelminthes la viermii inelaţi apare aparatul circulator de tip deschis.
A/F. Organele de excreţie la anelida sunt – protonefridiile.
A/F. Sistemul nervos este format dintr-o pereche de ganglioni situaţi deasupra şi sub faringe de
la care pleacă lanţul nervos ventral.
A/F. Dezvoltarea policheţilor decurge prin metamorfoză, iar stadia larvară se numeşte trocofora.

19
A/F Râmele sunt unisexuate cu dimorfism sexual bine exprimat.
A/F. Funcţia de excreţie la râmă o îndeplinesc metanefridiile, câte o pereche în fiecare segment
A/F. Prin vasul sanguin dorsal sângele circulă de la partea posterioară spre anterior, iar prin
vasul sanguin ventral – invers.
A/F La râme intestinul anterior formează tiflozoliul.
A/F În componenţa salivei la lipitoare se află hirudina, ce împedică coagularea sângelui aspirat şi
depozitat în diverticulele stomacale.

3. Completează spaţiile libere cu informaţia omisă (cu referire la policheţi).


Corpul polichetelor este alcătuit din trei regiuni --------------------, --------------------,
----------------------. Paleta cefalică este alcătuită din 2 segmente ----------------------,
-------------------------. Anexele prostomiului sunt --------------------, ------------------,
-------------------------, ------------, iar a peristomiului ---------------------,
-------------------------------. Fiecare segment al trunchiului poartă lateral câte o pereche de
-------------------------.
4. Completează spaţiile libere cu informaţia omisă (cu referire la oligochete).
Pentu râmă este caracteristică segmentaţia corpului ---------------------------, funcţia de excreţie o
îndeplinesc--------------------------------, sistemul nervos este de tip ----------------------------, pe
segmentele 9-10 se află orificiile----------------------------., pe segmentul 14 orificiul genital
------------,pe segmentul 15orificiul genital----------------, în regiunea segmentelor 32-37 se află o
îngroşare numită ---------------------.

5. Enumeraţi adaptările hirudineelor la viaţa


parazitară-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

6. Explicaţi şi prezentaţi schematic structura unei metanefridii şi aparatul circulator la


râmă

7. Adnotează figurile, scrie legenda A-------------------------------------------------------------------

20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

B------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------

21
3.Explicaţi termenii: 1.Cavitatea secundară a corpului (celom) 2. Sistem circulator de tip
închis. 3. Metanefridii. 4. Parapodii. 5.Trocofora. 6. Plancton. 7.Bentos.

22