Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE FINALĂ

Disciplina Matematică

An școlar 2018-2019
Clasa a VI-a

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I și Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I Scrieţi litera corespunzătoare singurului răspuns corect. (45 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului: (+ 21): (- 7)- (- 3)+10 este:


A. -6 B. -14 C.9 D. 10
5p 2. Cel mai mare divizor comun al numerelor 10 şi 15 este:
A. 30 B.1 C.5 D.150
x 2 x y
5p 3. Dacă = , atunci raportul 3 x  y este egal cu :
y 3
5 4 3 10
A. B. C. D.
6 9 7 11
5p 4. Dacă 7 kg de mere costă 91 lei, atunci 13 kg de mere de același fel costă:
A. 13 lei B. 196 lei C. 1 69 lei D. 157 lei
5p 5. O persoană depune la o bancă suma de 1200 lei cu dobânda 10% pe an. După un an va avea
suma de………..lei .
A. 120 B.1100 C.1080 D.1320
5p 6. Produsul a două numere naturale este 20, iar suma lor este 9. Diferenţa numerelor este :
A. 0 B. 1 C. 4 D. 3
5p 7. Unghiul format de bisectoarele a două unghiuri adiacente și suplementare are măsura egală cu:
A. 900 B. 450 C. 600 D. 1800
5p 8. Un triunghi echilateral are perimetrul de 36 cm. Lungimea laturii triunghiului este de :
A. 9 cm B. 18cm C. 6 cm D.12 cm
5p 9. Într-un triunghi oarecare, măsurile unghiurilor sunt direct proporţionale cu numerele 2, 5şi 3
Cel mai mic unghi are măsura de :
A. 1050 B. 1800 C. 900 D. 360

Disciplina Matematică
Clasa a VI-aPagina 1 din 5
PARTEA a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete. (45 de puncte)

3 1 1 x
9p 10. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale, ecuaţia : 1  0,  3   : 1 
2 3 3 6
7
9p 11. Determinaţi numerele întregi x astfel încât să fie număr întreg .
2x  1
9p 12 Știind că la testul inițial 4 copii au luat nota 5 , 7 copii 6, 5 copii nota 7 , 2 copii nota 9 și
2 copii nota 10 , aflați media clasei.
9p 13. În triunghiul isoscel ABC, de bază BC, M este mijlocul lui [AB], N este mijlocul lui [AC],

iar perimetrul AMN este de 9 cm. Aflați perimetrul ABC.

9p 14. În triunghiul ABC dreptunghic în A, AM este mediană, unghiul B are 600 şi AB = 7cm.

Aflaţi lungimea ipotenuzei .

Disciplina Matematică
Clasa a VI-aPagina 2 din 5
TEST DE EVALUARE FINALĂ
Disciplina Matematică
Anul şcolar 2018-2019
Clasa a VI-a
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
PARTEA I (45 de puncte)

• Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul
maxim prevăzut în dreptul fiecărei cerinţe, fie 0 puncte.
• Nu se acordă punctaje intermediare.
Nr. item 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Rezultate D. C. A. C. D. B. A. D. D.

Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p

PARTEA a II-a (45 de


puncte)

• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
maxim corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări
parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.
10. 1 1 4 2p
0,  3  1 
3 3 3
2 3 3 4 x 3p
   
3 2 1 3 6
5 x 2p

3 6 2p
x = 10  N
11. 2x – 1 / 7 3p
2x – 1    1;7 / + 1 / : 2 3p
x    3 ;0 ;1; 4  3p
12. 4  5  7  6  5  7  2  9  2 10 4p

4 75 2 2
135 5p
  media este 6, 75
20
13. Desen 2p
PAMN = AM+MN+AN ; PABC = AB+BC+CA 2p
PABC = 2AM+2MN+2AN 3p
 PABC = 2  9= 18 cm 2P
Disciplina Matematică
Clasa a VI-aPagina 3 din 5
3p

14. Desen 2p
BC 2p
AM   AMB isoscel
2
2p
Dar m B  =600  AMB echilateral m B  =600
 MB = 7cm  BC = 14m. 3p

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10 .

Disciplina Matematică
Clasa a VI-aPagina 4 din 5