Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

Grup Şcolar Dumbrăveni


Profesor Blînda Paula
Data: 02.02.2020
Clasa: a VII-a
Aria Curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Subiectul: Funcţiile sintactice ale verbelor la modurile nepersonale
Tipul lecţiei:Lecţie de sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor
Durata: 50 min.
Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1: să recunoască verbele la modurile verbale nepersonale;
O2: să identifice funcţiile sintactice ale verbelor la modurile nepersonale;
O3: să construiască enunţuri în care să folosească diferite forme verbale cu diferite
funcţii sintactice;
O4: să recunoască valoarea stilistică a unor verbe la modurile nepersonale, numind
figura de stil din textul suport;
O5: să ortografieze corect diferite forme verbale;
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee:
conversaţia euristică, problematizarea, exerciţiul, analiza gramaticală, tabelul
sinoptic, demonstraţia prin exemple, observaţia.
2. Forme de organizare a activităţii elevilor:
activitate frontală combinată cu activitatea pe grupe şi individuală.
3.Resurse:
a) conţinuturi: Verbul – conform programei şi manualului
b) capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţele însuşite anterior
c) locul – sala de clasă
4.Materiale şi mijloace:
fişele de lucru ale elevilor, tabla, cretă colorată, caiete, instrumente de scris,
fişa de evaluare.
5. Bibliografie:
o Costache, Adrian şi Georgeta, Limba romană - o gramatică sintetică, Grup
Editorial Art, Bucureşti, 2002
o Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Limba română,
Manual pentru clasa a VII-a, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti,
2003
o Popescu, Ştefania, Gramatică practică a limbii române, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1983
o *** Proiecte de lecţii, I.Ş.J., C.C.D., Suceava, 2003
Forme de Mijloace
Ob. Metode Evaluare
Tim Conţinuturi organizare de
op. şi procedee
p a învăţării învăţământ
5’ O1 I. Actualizarea cu- frontal conversaţia manualul, aprecieri
noştinţelor dobândite individual catihetică, caietele verbale
anterior (idei ancoră) verificarea prin elevilor
Se vor verifica cu- sondaj
noştinţele elevilor
despre verb, moduri
personale şi neperso-
nale.

5’ O2 II. Captarea aten- problematizarea, rebus anexa 1


ţiei frontal învăţarea prin
Se va propune ele- descoperire,
vilor spre rezolvare conversaţia
un rebus (anexa 1). individual euristică

1’ III. Anunţarea te- frontal conversaţia


mei şi a obiective- euristică,
lor urmărite explicaţia
Se va anunţa titlul
lecţiei: Funcţiile sin-
tactice ale verbelor
la modurile
neperso-nale şi
obiectivele urmărite:
O1,O2, O4 . . .
29’ IV. Prezentarea tabla, cretă, întărirea
sarcinilor şi dirija- caietele răspunsurilor
rea procesului de frontal elevilor, corecte
învăţare individual exerciţiul, instrumente
Se va dicta un text conversaţia de scris
(anexa 2) la tablă şi euristică,
O3 în caietele elevilor, explicaţia fişe de lucru
prin care se urmă- ce cuprind
reşte ortografierea pe grupe diferiţi itemi
corectă a unor forme
O4 verbale.La sfârşitul anexa 2
dictării se va corecta
textul, împreună cu
clasa.
Se vor împărţi fişe
de lucru, în funcţie
O5 de criteriul valoric.
Se va cere elevilor anexa 3
să lucreze indivi-
dual, dar şi pe grupe
(în perechi), pentru
O6 rezolvarea sarcinilor
de lucru propuse
(anexa 3).

V. Asigurarea feed- frontal conversaţia


back-ului individual
Are loc pe tot
parcursul activităţii,
răspunsurile elevilor
fiind apreciate, întă-
rite, corectate.

7’ VI. Evaluarea for- individual observaţia, fişa de fişa de eva-


mativă exerciţiul, evaluare luare
Se dă ca activitate problematizarea anexa 4
independentă şi indi-
viduală rezolvarea
unui exerciţiu (anexa
4).

3’ VII. Asigurarea re- frontal explicaţia


tenţiei şi a transfe-
rului
Se va da tema pentru
acasă: „Realizaţi o
compunere gramati-
cală în care să
utilizaţi cel puţin câte
trei verbe la moduri
nepersonale, cu dife-
rite funcţii sintac-
tice.”

Prof. Mihaela Apetrei


Anexa 1

Descifraţi următorul rebus:

A
1
2
3
4
5
6
B
1. Timpul verbului din enunţul: O să vin şi eu la tine.
2. Precizaţi care este funcţia sintactică a verbului a fi din enunţul: Cărţile sunt în
bibliotecă.
3. Modul care exprimă un ordin, un îndemn.
4. Felul predicatului din enunţul de la punctul 2.
5. După sufixele de infinitiv, verbele sunt grupate în patru . . .
6. Care este valoarea verbului a fi din enunţul: Recoltele au fost bogate.

Anexa 4

FIŞĂ DE EVALUARE

Citiţi cu atenţie versurile, pentru a răspunde cerinţelor:


„Iar vântul spune crengilor plecate
Povestea ta, frumoasă domnişoară.”
(Octavian Goga, Dăscăliţa)
1. Analizaţi sintactic şi morfologic cuvântul plecate.
2. Numiţi figurile de stil din aceste versuri şi comentaţi semnificaţia uneia dintre
ele.
3. Construiţi un enunţ în care verbul a pleca să fie la modul gerunziu şi să
îndeplinească funcţia sintactică de comlement circumstanţial de mod.
4. Rescrieţi corect enunţul: Plecânduşi ochi, fata ia răspuns smerită cu sfială.
Anexa 2

Dictare:

„ - Închinar-aş, şi n-am cui!


Închinar-aş murgului,
Murgului sirepului,
Dar mi-e murgul vită mută,
Mă priveşte şi m-ascultă,
N-are gură să-mi răspundă!”

(Toma Alimoş)

„Privindu-l şi nemaiştiind ce să facă se apucă de strânse hainele copilului.”

(Marin Preda)
Anexa 3
FIŞĂ DE LUCRU

I. Citiţi cu atenţie următoarele texte pentru a răspunde cerinţelor:


„E uşor a scrie versuri
Când nu ai nimic a spune.”
(Mihai Eminescu)

Mă privea cu ochii strălucind de bucurie.

Copilul privea nedumerit ceea ce se întâmpla.


Este bun de călugărit.
Picătura găureşte piatra, iar inelul se roade de purtat.

Grupa A Grupa B

Selectaţi verbele la modurile Analizaţi sintactic şi morfologic


nepersonale şi precizati la ce mod sunt. verbele la modurile nepredicative.

II. Alcătuiţi enunţuri în care să aveţi:


Grupa A Grupa B
- un verb la modul infinitiv cu fucţia sintactică de: CD CCT
- un verb la modul supin cu fucţia sintactică de: CCCz NP
- un verb la modul gerunziu cu fucţia sintactică de: Aa Av
- un verb la modul participiu cu fucţia sintactică de: NP Aa

III. Rezolvaţi următoarele exerciţii:

Grupa A c) subliniază nerăbdarea.


Grupa B
Încercuiţi răspunsul corect privind
rolul verbelor la gerunziu: Identificaţi valorile stilistice ale
verbelor la modurile nepersonale
„Din ochi lăcrimând precizând figura de stil :
Pe câmpi alergând
Pe toţi întrebând
a. „Tresărind scânteie lacul
Şi la toţi zicând.”
(Mioriţa)
Şi se leagănă sub soare . . .”
(Mihai Eminescu)
b. A râde, a plânge, a te bucura sunt doar
a) sugerează perseverenţa;
câteva trăsături ale fiinţei omeneşti.
b) accentuează dinamismul secven- c. „Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de
ţei; ploaie.”
(Mihai Eminescu)
Proiect didactic

Obiectul : limba şi literatura română


Şcoala :Tudor Vladimirescu
Clasa : a şaptea
Profesor : Alina Safta
Subiectul : ,,Textul argumentativ ”

Obiective cadru

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală ;


Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă ;

Obiective de referinţă
1.3 să integreze categoriile semantice în structuri lexicale proprii ;
3.1 să recunoască modalităţile specifice de organizare a textului epic ;
2.3 să respecte normele morfosintactice în propoziţii şi în fraze ;
4.4 să adapteze redactarea la capacitatea de receptare a destinatarului utilizând o structură grafică
adecvată tipului de redactare realizat .

Obiective cognitive

O1. să valorifice noţiunile de teorie literară ;


O 2. să precizeze sensurile şi valorile morfologice ale unor cuvinte ;
O 4. să utilizeze corect părţile de vorbire flexibile şi neflexibile ;
O 5. să construiască ,pornind de la noţiunile de teorie predate compuneri ;

Momentele Ob Activitatea propunătorului Activitatea Metode strategii


lecţiei op elevului
Moment Asigur liniştea ,ordinea ,
organizatoric materialele necesare orei .
Verificarea temei Verific dacă elevii şi-au însuşit Elevii rezolvă Descoperirea Act. în
şi a cunoştinţelor noţiunile legate de :adverb , exerciţiile perechi
prepoziţie ,conjuncţie ,
interjecţie.
Ex . fişa nr 1
Elevii au avut ca temă de scris în Elevii citesc
portofolii : tema din
1 argumentaţi că fragmentul portofolii
studiat face parte dintr-un poem
eroic Act pe
2 prezentaţi imaginea Conversaţia grupe
confruntării dintre cele două euristică
armate ;
3 evidenţiază rolul mijloacelor
artistice în conturarea încleştării
dintre cele două armate ;

-
Captarea atenţiei Aceste compuneri au rolul de a
vă dezvolta imaginaţia de a vă
învăţa să selectaţi ceea ce este
esenţial , de a vă expune
punctele de vedere.
Anunţarea Scriu titlul pe tablă . Elevii notează Act
subiectului lecţiei şi Profesorul precizează titlul lecţiei .frontală
a obiectivelor obiectivele pe care trebuie să le
atingă de-a lungul orei .
Reactualizarea Daţi exemple şi de alte poeme Elevii Act .ind.
cunoştinţelor şi eroice studiate la clasă. răspund la Descoperirea
stabilirea sarcinilor - Pornind de la fragmentul din întrebările
de învăţare dirijată manual profesorului
,,Dan ,căpitan de plai ” de V.
Alecsandri , indicaţi un
argument referitor la personajul
prezentat care să demonstreze că
fragmentul reprodus face parte elevii scriu
dintr-un poem eroic . temele date. . Conversaţia
- Argumentează în cel mult 8 euristică
rânduri că fragmentul dat (din ,,
Golia ticălosul” de G . Coşbuc )
aparţine unui poem eroic .
-transcrie din fragmentele date
versuri în care să comentezi
rolul mijloacelor
artistice şi modalităţilor artistice Act. pe
într-un poem. grupe.
Descoperirea
Le predau elevilor noţiunile
legate de ,,Textul argumentativ”
pornind de la unul pe care îl
citesc drept model.
Discurs(Alocutiunea)
Un discurs este o cuvâ ntare publică în care o persoană vorbește în fața altora.
Discursul poate fi improvizat sau mai mult sau mai puțin pregă tit.
Discursurile sunt ținute cu diferite ocazii. Discursurile pot fi instituționalizate precum
discursurile de mulțumire sau pot să nu aibă o temă predeterminată . Discursul poate
fi ținut pe stradă , într-o încă pere, într-un context mai mult sau mai puțin formal.
Retorica a fost numită în mod tradițional arta de a vorbi, chiar dacă retorica este
astă zi o știință mult mai vastă .
Frica de a vorbi în fața altor persoane este numită glosofobie.