Sunteți pe pagina 1din 3

Curenteliterare/ trăsături

1.Clasicismul

- dominărațiunea, ordineașirigoarea;

- artaeste mimesis: datoriascriitoruluiestesăcreeze o lumeverosimilă;

- genurileliterare nu trebuiesă fie amestecate;

- personajulliterareste un ideal uman, care are catrăsături: vitejia, curajul, zgârcenia, lașitatea;

- idealulîmbinăriifrumosului cu bineleșiadevărul, a utilului cu plăcutul.

2.Romantismul

- imaginațiaesteprincipiul fundamental de creație;

- dominăsentimentalismul care presupunepasiune, vis, subiectivism, sinceritateemoțională;

- seintroducnoicategoriiesteticeca: urâtul, grotescul, fantasticul;

- romanticiipreferă: antiteza, hiperbolacaprocedeeartisticeșiironiaromanticăca mod de exprimare;

- eroul romantic este un erouneînțeles, singuratic,


avândtrăsăturiexcepționaleșiacționeazăînsituațiiexcepționale.

3. Realismul

- reflectareaveridică, obiectivă a realității/ societățiicontemporane;

- adoptareastilului impersonal, obiectiv, fărăimplicareînviațapersonajelor;

- semanifestă o atitudinecriticăfață de societate( frescasocială);

- serecurge la tehnicadetaliuluiși a observațieirealistepentrudescriereafidelă a aspectelor de


viațăsurprinse;

- personajelesunttipuriumanereprezentativepentru o anumităcategoriesocială.
4. Naturalismul

-naturalismuleste o continuare a realismului, daraccentueazăaspectebrutale, patologice;

- suntimportantestărilefiziceșiinstinctuale, schimbările de comportament din cauzamediului;

- sepune accent peinvestigareapsihologicăsaupsihică a individului.

5.Simbolismul

- estedefinităca ”arta de a simți”;

- seadreseazăînexclusivitatesensibilității, iarobiectulpoezieiîlconstituiestărilesufleteștinedefinite;

- atmosferaliricăesteunaapăsătoare, dezolantă, creatoare de nelinișteși spleen, de tristețe;

- principalulmijloc de exprimareartisticăestesimbolul, corespondențașisinestezia;

- sepune accent pemuzicalitateprin: repetiții, refrene, eufonii, enumerații;

- secultivăversul liber, strofaasimetrică, ritmvariabil.

6.Modernismul

- preocupareapentru o poezie de cunoaștere care vizeazăaspectemetafizice;

- artelepoeticedobândesc o valoareemblematicăpentruuniversul poetic;

- noullimbaj poetic se caracterizeazăprintr-un vocabularinsolit, ambiguitate, înnoireametaforei,


preferințapentruversulalb;

- aparițiaermetismuluiși a elementelor de noutate care aduc un suflunou de originalitateînlirică

- ilustrareaesteticiiurâtului.

7. Tradiționalismul

- promoveazăproblematicațăranuluișiuniversulpatriarhal al satului;

- istoriașifolclorulsuntprincipalelesurse de inspirație;

- ilustareaspecificului national, în spirit exagerat;


- seapelează la formulestilistice care pun înevidențăexuberanța, frenezia, stihialul, o dezlănțuire
a eului;

- introducereaideilorreligioaseînopereliterare.

8. Neomodernismul

-întoarcereapoezieisprelirismspreproblemeleexistențiale;

-secultivăironiașiludicul, luciditateașifantezia, iarabstracțiilesuntprezentateîntr-o formăconcretă,


ceeacecreează un univers poetic absolutnou;

- reinterpretareamarilorteme ale literaturiidintr-o perspectivăludică;

- limbajul poetic estesurprinzător, abstract, ermetic, esențializat;

- seutilizeazăimaginiinsolite, metaforesubtile, diverse și ample.

9.Postmodernismul

- sepractică o poetică a concretului,abanalului, a livrescului;

- citatul ironic, joculsauparodiereamodelelor, dialogulintertextual,


parafrazaindicăpresiuneacotidianuluiasupraexistenței;

- extindereanarativitățiiasuprapoeziei, mai ales sub forma scriiturii de tip jurnal,


cultivareaefectelorexprimăriidirecte;

- poeziareprezintă o nouădeschiderecătre real, cătreautenticitatealumiiși a ființei;

- estedesolemnizatdiscursul poetic prinvalorificareaprozaismului, refuzulstiluluiînalt, ermeticși


impersonal.