Sunteți pe pagina 1din 16

„______”___________________20___ Anexe la SNC

Data primirii “Prezentarea situațiilor financiare”


Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada anul 2018
Entitatea SRL"Consalcom" 40090800
Cod CUIIO

Cod Fiscal 1003600122359 1003600122359


Cod IDNO

Sediul: Chisinau 0140


Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

strada, nr, bl. Uzinelor,2


strada, nr, bl.

Activitatea principală Import si comert a bauturilor alcoolice si berii G4634


Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata 15


Cod CFP

Forma organizatorico-juridică societate cu raspundere limitata 530


Cod CFOJ
Date de contact: Tel. 022-920913
WEB _contabil_consalcom@mail.ru
Unitatea de măsură: leu
Numele şi coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Sofron Natalia
Tel. 022-920913

Anexa 8
Notă informativă privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură
Perioada de gestiune
Indicatori Cod rd.
precedentă 2017 curentă 2018
1 2 3 4
Venituri din vînzări 10 109790872 134749446
Alte venituri din activitatea operaţională 20 16998 979085
Venituri din alte activităţi 30 1967063 908201
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030) 40 111774933 136636732
Variaţia stocurilor* 50
Costul vînzărilor** 60 89830206 110377820
Cheltuieli privind stocurile*** 70
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea
80 2547117 3141799
muncii
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii
şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă 90 700508 823163
medicală

Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea activelor


100 77814 96824
imobilizate
Alte cheltuieli 110 14738200 18345837
Cheltuieli din alte activităţi 120 751982 1117077

Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 +


130 108645827 133902520
rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)

Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 –


140 3129106 2734212
rd.130)

Cheltuieli privind impozitul pe venit 150 421362 360909

Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune


160 2707744 2373303
(rd.140 – rd.150)
Anexa 1
BILANŢUL
la 31 decembrie 2018

Sold la
Nr. cpt. ACTIV Cod rd. Începutul perioadei de
Sfîrşitul perioadei de gestiune
gestiune
1 2 3 4 5

Active imobilizate
Imobilizări necorporale111+112-113-114 10 3,434 3,434
Imobilizări corporale în curs de execuție121-127 20 0
Terenuri122-128 30 4,607 4,607
Mijloace fixe123-124-129 40 855,789 793,302
Resurse minerale125-126 50
Active biologice imobilizate131+132-133 60
Investiții financiare pe termen lung în părți
70
neafiliate141
1
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate142 80

Investiții imobiliare151-152 90
Creanțe pe termen lung161 100
Avansuri acordate pe termen lung162 110
Alte active imobilizate171+172 120
Total active imobilizate
(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 130 863,830 801,343
+ rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +
rd.120)
Active circulante
Materiale211 140 728,682 23,815,349 23,815,349
Active biologice circulante212 150
Obiecte de mică valoare și scurtă durată213-214 160 119,948 244,298
Producția în curs de execuție și produse215+216 170
Mărfuri217 180 16,502,922 19,762,006
Creanțe comerciale221-222 190 25,357,293 14,757,550 0
Creanțe ale părților afiliate223 200
Avansuri acordate curente224 210 3,300,545 3,490,632
Creanțe ale bugetului225 220 753,748 535,389
Creanțe ale personalului226 230 140,308 44,883

Alte creanțe curente231+232+233+234(fost 228+229) 240 457,608 529,079


2
Numerar în casierie și la conturi
250 736,567 1,253,153
curente241+242+243+244
Alte elemente de numerar245+246 260
Investiții financiare curente în părți neafiliate251 270
Investiții financiare curente în părți afiliate252 280
Alte active circulante261+262 290 312,659 231,808
Total active circulante

(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 300 48,410,280 64,664,147


+ rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250
+ rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)

Total active
310 49,274,110 65,465,490
(rd.130 + rd.300)
Sold la
Nr. cpt. PASIV Cod rd. Începutul perioadei de Sfîrşitul perioadei de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5

Capital propriu
Capital social şi suplimentar311+312- 1,054,400 1,054,400
320
313+314-315
Rezerve321+322+323 330
Corecţii ale rezultatelor anilor 61,535
340 x
precedenţi331
Profit nerepartizat (pierdere 11,904,998 11,904,998
350
neacoperită) al anilor precedenţi332
3 Profit net (pierdere netă) al perioadei de 2,373,303
360 x
gestiune333
Profit utilizat al perioadei de 370 x
gestiune334
Alte elemente de capital
380
propriu341+342+343
Total capital propriu 12,959,398 15,394,236
(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 - rd.370 + rd.380)
Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung411 400 9,315,758 14,999,890
Împrumuturi pe termen lung412 410
Datorii pe termen lung privind leasingul 420
financiar413
4
Alte datorii pe termen
lung421+422+423+424+425+426+427 430
+428
Total datorii pe termen lung 9,315,758 14,999,890
440
(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)
Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt511 450 3,000,000 3,799,292
Împrumuturi pe termen scurt512 460 0
Datorii comerciale521 470 22,074,924 26,072,644
Datorii faţă de părţile afiliate522 480
Avansuri primite curente523 490 155,955 157,775
Datorii faţă de personal531+532 500 241,067 280,325
Datorii privind asigurările sociale şi 86,333 78,831
510
medicale533
Datorii faţă de buget534 520 223,568 32,347
Venituri anticipate curente535 530 12,340

5
Datorii faţă de proprietari536 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie 550
specială curente537
Provizioane curente538 560
1,217,107 4,637,810
Alte datorii curente541+542+543+544 570

Total datorii curente 26,998,954 35,071,364


(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 +
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  580
rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 +
rd.570)
Total pasive 49,274,110 65,465,490
590
(rd.390 + rd.440 + rd.580)
Anexa 2

SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE


de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018
Perioada de gestiune
Indicatori Cod rd.
precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 10 109,790,872 134,749,446
Costul vînzărilor 20 89,830,206 110,377,820

Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020) 30 19,960,666 24,371,626

Alte venituri din activitatea operațională 40 16,998 979,085


Cheltuieli de distribuire 50 9,919,531 12,894,403
Cheltuieli administrative 60 5,487,339 6,634,717
Alte cheltuieli din activitatea operațională 70 2,656,769 2,878,503
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pier-dere)
(rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)
80 1,914,025 2,943,088

Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 90 1,215,081 -208,876


Profit (pierdere) pînă la impozitare
100 3,129,106 2,734,212
(rd.080 + rd.090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110 421,362 360,909

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune


120 2,707,744 2,373,303
(rd.100 – rd.110)

Anexa 3

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU


de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Nr.
Sold la sfîrşitul
Sold la începutul
Indicatori Cod rd. Majorări Diminuări perioadei de
d/o perioadei  de gestiune
gestiune

1 2 3 4 5 6 7

Capital social şi suplimentar

Capital social 10 1,054,400 1,054,400


Capital suplimentar 20 0
1 Capital nevărsat 30 ( ) ( ) ( )
Capital neînregistrat 40
Capital retras 50 ( ) ( ) ( ) ( )
Total capital social şi suplimentar(rd.010 + rd.020 +
60 1054400 0 0 1054400
rd.030 + rd.040 + rd.050)

Rezerve

Capital de rezervă 70
2 Rezerve statutare 80
Alte rezerve 90

Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090) 100

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)

Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110 61,535 61,535

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor 11,904,998


120 11,904,998
precedenţi
3 Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 130 x 2,373,303 2,373,303

Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 x ( ) ( ) ( )

Rezultatul din tranziţia la noile reglementări contabile 150 0

Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110


160 11,904,998 2,434,838 0 14,339,836
+ rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)
0 0 0 `
Alte elemente de capital propriu, din care 170

Diferenţe din reevaluare 171 0 0


4
Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172

Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170) 180 12,959,398 2,434,838 0 15,394,236

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor finnciare ale entitatii*

*conform art.36 din Legea contabilitatii


Anexa 4
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Perioada de gestiune
Indicatori Cod. rd.
precedentă curentă
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
Încasări din vînzări 10 131,688,951 142,929,070
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 20 125,697,304 141,161,471
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 30 2,830,512 3,931,839
Dobînzi plătite 40 839,343 1,046,435
Plata impozitului pe venit 50 318,255 589,362
Alte încasări 60 250,154 3,066,116
Alte plăţi 70 2,099,104 4,633,854
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.010
80 154,587 -5,367,775
– rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )

Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii


Încasări din vînzarea activelor imobilizate 90
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100
Dobînzi încasate 110 3
Dividende încasate 120
Alte încasări (plăţi) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.090 –
140 3 0
rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150 8,899,565 57,007,693
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160 9,267,020 50,731,316
Dividende plătite 170
Încasări din operaţiuni de capital 180
Alte încasări (plăţi) 190
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 –
200 -367,455 6,276,377
rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)
Fluxul net de numerar total
210 -212,865 908,602
(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220 -11,038 -392,016
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230 960,470 736,567
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210
240 736,567 1,253,153
± rd.220 + rd.230)
Anexa nr. 6

Date generale

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera inregistrarii de Stat.


Numar de inregistrare 100360015600 Data inregistrarii 2/14/1995 Seria MD Numar 0007801

2. Capital statutar inregistrat de Camera inregistrarii de Stat:


data 2/14/1995 suma 10000 lei, inclusiv cota statului lei.
Modificari ulterioare:
2.1. data 5/15/2009 suma 255400 lei, inclusiv cota statului lei.
2.2. data 4/8/2010 suma 1054400 lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:


Licenta in vigoare:
3.1. Numar 54537 ,data eliberării 3/20/2008 .
Termen de valabilitate 19,03,2020
Activitatea principala
Organul care a eliberat licenta Camera de lecentiere
3.2. Numar 45200 ,data eliberării 7/19/2007 .
Termen de valabilitate 19,07,2019
Activitatea principala Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de materiale de construție
Organul care a eliberat licenta Camera de lecentiere
3.3. Numar ,data eliberării .
Termen de valabilitate
Activitatea principala
Organul care a eliberat licenta

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 19 persoane, inclusiv pe c


4.1 personal administrativ 6 persoane
4.2 muncitori 13 persoane

5. Numarul personalului la 31 decembrie 2018 19 persoane.

6. Remunerarea personalului entitatii in cursul perioadei de gestiune 3964.963 mii.lei.

7. Remunerarea membrelor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute


sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii
lei.

8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7____________________ lei, inclusiv


rambursate lei.

9. Valoarea activelor pe termen lung si curente, inregistrate in calitate de gaj* lei.

a) valoarea de gaj lei.


b) valoarea de bilant lei.

10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune bucati.

11. Profit (pierdere) net al anului de gestiune pentru o actiune ordinara:

a) profit lei.
b) pierdere lei.

12. Dividende calculate pentru o actiune ordinara in cursul perioadei de gestiune:

a) platite lei.
b) planificate pentru plata lei.

13. Valuta straina disponibila, recalculata in valuta nationala a Republicii Moldova - total lei,
inclusiv (denumirea si codul valutei):

a) lei,
b) lei,
c) lei,

14. Numerar legat - total 1253.153 lei.

* in rindurile, in care se inscriu sumele de gaj, in toate coloanele prin fractie se reflecta:

a) la numarator - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea de bilant

6
Anexa Informaţii cerute de Standardele Naţionale de Contabilitate

1. Informaţiile privind activele imobilizate

Anexa 7
Intrarea în Ieşirea în Existenţa la
Existenţa la Amortizarea Deprecierea Amortizarea
cursul cursul sfîrşitul Deprecierea
începutul acumulată la acumulată la acumulată la
Nr.rind perioadei (la perioadei (la perioadei (la acumulată la
perioadei (la începutul începutul sfîrşitul
costul de costul de costul de sfîrşitul
costul de intrare) perioadei perioadei perioadei
intrare) intrare) intrare)
Indicatori
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Imobilizări necorporale în curs de execuţie 100 3434 3434
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total 200 25179 25179 0 0 0 25179 25179
inclusiv:
2.1. brevete şi mărci 210 17887 17887 17887 17887
2.2. licenţe de activitate 220 0 0 0 0
2.3. programe informatice 230 7292 7292 7292 7292
3. Imobilizări corporale în curs de execuţie 300 0 0
4. Terenuri 400 4607 x 4,607 х
5. Mijloace fixe, total 500 1250251 394462 0 34337 0 1284588 491286
din care:
5.1. clădiri 510 824038 215659 0 824038 246028
5.2. construcţii speciale 520 14619 5992 14619 6479
5.3. maşini, utilaje, instalaţii de transmisie 530 208936 111015 208936 142441
inclusiv: tehnică de calcul 531 22312 8517 22312 15714
5.4. mijloace de transport 540 0
5.5. instrumente şi inventar 550 0
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ 560 0
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar 570 0
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică 580 0
5.9. alte mijloace fixe 590 202658 61796 34337 236995 96338
6. Resurse minerale 600
7. Investiţii imobiliare, total 700

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531
col.2 + col.5 – col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa și Bilanțul: rd.100 col.(2-3-4) + rd.200 col.(2 -3 - 4) = rd.010 col.4
rd.100 col.(7-8-9) + rd.200 col.(7 -8 - 9) = rd.010 col.5
rd.300 col.(2 -3 - 4) = rd.020 col.4
rd.300 col.(7 -8 - 9) = rd.020 col.5
rd.400 col.(2 -3 - 4) = rd.030 col.4
rd.400 col.(7 -8 - 9) = rd.030 col.5
rd.500 col.(2 -3 - 4) = rd.040 col.4
rd.500 col.(7 -8 - 9) = rd.040 col.5
rd.600 col.(2 -3 - 4) = rd.050 col.4
rd.600 col.(7 -8 - 9) = rd.050 col.5
rd.700 col.(2 -3 - 4) = rd.090 col.4
rd.700 col.(7 -8 - 9) = rd.090 col.5
Anexa 7
Informaţii cerute de Standardele Naţionale de Contabilitate la SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”

2016
1 Investiţii imobiliare evaluate conform metodei bazate pe cost 0

2 Leasing financiar la locatar 12/31/2016

1. Valoarea contabilă a activului primit în leasing financiar la 0


2. Mărimea datoriilor de leasing curente la 0
3. Mărimea datoriilor de leasing pe termen lung la 0
4. Suma dobînzilor de leasing, constatate ca cheltuieli curente în 2015 0
5. Suma amortizării calculate activelor primite în leasing recunoscute în 2015 0

3 Leasing operaţional la locator

1. Suma plăţilor de leasing constatate ca venituri curente în 2015 0

4 Deprecierea activelor

1. Soldul pierderilor din depreciere la 01.01.2015 0


2. Soldul pierderilor din depreciere la 31.12.2015 0
3. Suma pierderilor din depreciere recunoscute în 2015 0
4. Suma pierderilor din depreciere reluate în 2015 0

5 Creanţe

1. Valoarea contabilă a creanţelor (în lei): 1/1/2016 12/31/2016

– creanţe comerciale 25,357,293 14,757,550


– creanţe ale bugetului 753,748 535,389
– creanţe ale personalului 140,308 44,883
– creanţe curente privind asigurările

2. Mărimea creanţelor compromise decontate în 2015 0 0


3. Mărimea provizioanelor privind creanţele compromise 0 0

6 Investiţii financiare

1. Valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen lung (în lei): 1/1/2016 12/31/2016

– cote de participaţie în părţi neafiliate 0 0


– cote de participaţie în părţi afiliate 0 0

7 Stocuri 1/1/2016 12/31/2016

1. Valoarea contabilă a stocurilor la situatia 17,351,552 43,821,653


2. Valoarea contabilă a stocurilor intrate 2015
3. Valoarea contabilă a stocurilor ieşite în 2015

8 Capital propriu
1. Mărimea şi cauzele modificărilor semnificative ale elementelor capitalului propriu în : 2016

– Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 331( anii 2013,2015) 61,535


– obţinerea profitului net al perioadei de gestiune în mărime de: 2,373,303
9 Datorii financiare, comerciale şi calculate 1/1/2016 12/31/2016

– credite bancare pe termen lung 9,315,758 14,999,890


– datorii pe termen lung privind leasingul financiar 0 0
– credite bancare pe termen scurt 3,000,000 3,799,292
– împrumuturi pe termen scurt 0 0
– datorii comerciale curente 22,074,924 26,072,644
– avansuri primite curente 155,955 157,775
– datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 241,067 280,325
– datorii faţă de personal privind alte operaţii
– datorii privind asigurările sociale şi medicale 86,333 78,831
– datorii faţă de buget 223,568 32,347
– provizioane curente 0 0
– datorii preliminate
– alte datorii curente 1,217,107 4,637,810

10 Provizioane 1/1/2016 12/31/2016


1. Valoarea contabilă a provizioanelor 0 0
2. Suma majorării provizioanelor în 2015 0 0
3. Suma provizioanelor utilizate în 2015 0 0

11 Venituri 2015 2016


Suma veniturilor recunoscute în 2016(lei):
1. Venituri din vînzări: 95,863,161 110,087,110
- venituri din vînzarea produselor
- venituri din vînzarea mărfurilor 89,913,029 109,196,762
- venituri din prestarea serviciilor 5,950,132 890348
- venituri din contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă, locaţiune)
2. Alte venituri din activitatea operaţională 16,998 1,958,170
- Alte venituri operaţionale 16,998 979,085
- venituri din ieşirea altor active circulante(621)
3. Venituri din operaţiuni cu active imobilizate
˗ reluarea pierderii din deprecierea obiectului de mijloace fixe
4. Venituri financiare(622) 12926998 7542099

12. Cheltuieli 2015 2016


Suma cheltuielilor recunoscute în 2016 (lei):
1. Costul vînzărilor, total 89,830,206 110,377,820
 valoarea contabilă a produselor vîndute
 valoarea contabilă a mărfurilor vîndute 89,830,206 110,377,820
 costul serviciilor prestate
 costuri aferente contractelor de locaţiune
2. Cheltuieli de distribuire 9,919,531 12,894,403
3. Cheltuieli administrative 5,487,339 6,634,717
4. Alte cheltuieli din activitatea operaţională 2,656,769 2,878,503
5. Cheltuieli cu active imobilizate(721)
6. Cheltuieli financiare(722) 11,711,917 7,750,975
Suma cheltuielilor (pierderilor) suportate în perioada de gestiune, pe seama
provizioanelor (lei): 0 0

13. Costurile îndatorării 2015 2016

1. Suma costurilor îndatorării recunoscute drept cheltuieli curente în 2015: 0

14. Diferenţe de curs valutar şi de sumă 2015 2016

1. Suma veniturilor din diferenţe de curs valutar 12926998 7542099


2. Suma veniturilor din diferenţe de sumă 0 0
3. Suma cheltuielilor din diferenţe de curs valutar 11,711,917 7750975
4. Suma cheltuielilor din diferenţe de sumă 0 0
Valoarea elementelor contabile exprimate în valuta străină (echivalentul în lei)
5.
– credite bancare în valută străină 9,315,758 7,626,101
– datorii comerciale in valuta(echivalentul) lei
– creante comerciale in valuta(echivalentul) lei
Anexa 9
la SNC „Prezentarea situaţiilor financiare”

Tabelul 4
Creanţe, investiţii financiare şi datorii curente aferente nerezidenţilor, cu excepţia fondatorilor
Sold la începutul perioadei de gestiune Modificări în perioada de gestiune Sold la sfîrşitul perioadei de gestiune

Cod rd./ Intrări/majorări Ieşiri/


Indicatori La care termenul de plată nu a Termenul expirat mai mult de un La care termenul de plată nu a Termenul expirat mai mult de un
cod țară Transferări din active şi datorii pe Diferenţe de curs valutar
sosit sau este expirat pînă la un an an Total termen lung în active şi datorii diminuări sosit sau este expirat pînă la un an an
curente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Creanţe şi investiţii financiare curente – total 10 0 0 0 0 0
Creanţe comerciale, inclusiv pe ţări: 20
Avansuri acordate, inclusiv pe ţări: 30 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Împrumuturi acordate şi creanţe privind leasingul
40
financiar, inclusiv pe ţări:
Depozite, inclusiv pe ţări: 50
Alte creanţe şi investiţii financiare, inclusiv pe ţări: 60
-
-
-
Datorii curente – total 70 2,672,474 13,855,353 12,717,568 0 4,841,546
Datorii comerciale, inclusiv pe ţări: 80 2,665,559 13,855,353 12,710,653 4,837,716
SLOVENIA 11,001,365 81,139 10,920,226
SPANIA 67,150 224,282 -157,132
FRANTA 42,478 96,116 -53,638
LITUANIA 261,189 545,664 -284,475
BELGIUM 1,878,009 480,573 1,397,436
UCRAINA 2,665,559 605,162 10,255,422 -6,984,701
BELARUSIA 1,027,457 1,027,457 0
Avansuri primite, inclusiv pe ţări: 90
Credite bancare, împrumuturi şi datorii privind
100 6,915 3,830 6,915 0 3,830
leasingul financiar, inclusiv pe ţări:
-Seychells 643 4,606 3,830 4,606 3,830
-Panama 112 2,309 2,309 0
Alte datorii, inclusiv pe ţări: 428 383203 383203
- TOTAL 387,033
Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110


Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 – col.7 ± col.8
Notă explicativă la Situatii Financiare 2016 SC "Consalcom" SRL

Informaţii privind corespunderea situaţiilor financiare


Standardelor Naţionale de Contabilitate
Situaţiile financiare sînt întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate. Abateri de
principiile de bază şi caracteristicile calitative prevăzute în Standardele Naţionale de Contabilitate nu au fost comise.

Dezvăluirea politicilor contabile


Indicatorii situaţiilor financiare au fost determinaţi în baza metodelor şi procedeelor prevăzute în politicile contabile
prin ordinul directorului entităţii nr. 1C din 04 ianuarie 2015. Pe parcursul perioadei de gestiune nu au fost operate modifi
politicile contabile.

Analiza activităţii economico-financiare a SC „Consalcom” S.R.L. în 2016

Analiza veniturilor din vînzări

SC „Consalcom” S.R.L. a înregistrat în 2016 veniturile din vînzări în mărime de 110 087 110 lei din care din vinzarea
109 196 762 lei si din prestari de servicii de marketing 890 348, ceea ce constituie cu 14 223 949 mai mult faţă de perioad
gestiune precedentă. Activitatea operaţională a entităţii in 2016 include urmatoarele tipuri de activităţi: importul si come
produselor alcoolice si a berii si prestarea serviciilor. Genul principal de activitate reprezintă importul si comercializarea p
alcoolice si a berii cu cota predominantă de 99,0% din totalul veniturilor. Ponderea comerţului şi serviciilor prestate consti
şi respectiv 1,0%. În comparaţie cu perioada de gestiune precedentă se constată creşterea diversificării produselor come

Analiza rezultatelor financiare şi rentabilităţii

În 2016 SC „Consalcom” S.R.L. a obţinut profit net în mărime de 2 416 093 lei, ceea ce reprezintă o egalitate faţă de p
gestiune precedentă. Necatind la fapul ca au crescut vinzarile nu sa obtinut un profit net mai mare fata de anul trecut din
a crescut costul marfii si au fost facute investitii in promovarea marfii, avind pozitii noi care necesita publicitatea si promo
fie mai bine cunoscuta pe piata de desfacere. Pentru prima data a fost facut export de marfa.

Micsorarea profitului brut cu 4% faţă de perioada de gestiune precedentă este cauzată, în mare măsură, de majorare
marfii, si in descresterea prestarii de servicii ca considerabil au influintat profitul si daca o sa le dam la o parte profitul bru
din vinzarea produselor este putin in descrestere in comparatie cu anul precedent ce este cauzat de devalorizarea a leulu
moldovenesc fata de USD si EURO ce a dus la majorarea sinecostului (luind in considerare ca mare parte a produselor sun
importate), dar pretul de vinzarea nu a fost modificat.

Nivelul rentabilităţii veniturilor din vînzări (raportul procentual dintre profitul brut şi volumul vînzărilor) în 2016 consti
înregistrînd o micsorare cu 3,5% faţă de perioada de gestiune precedentă (cauzata din lipsa venituri de serviicii care anul
influintat nivelul rentabilitatii)
Rentabilitatea activelor (raportul dintre profitul pînă la impozitare şi valoarea medie a activelor totale) la SC „Consalc
s-a micsorat cu 2,3%, de la 8,1% în perioada de gestiune precedentă pînă la 5,8% în 2016.

Rentabilitatea capitalului propriu (raportul dintre profitul net şi valoarea medie a capitalului propriu) în 2016 a consti
ceea ce reprezintă un nivel de eficienţă mult mai ridicat decît dobînda pentru depozite bancare.

Analiza surselor de finanţare

Datele bilanţului atestă o modificare esențială în cursul anului 2016 privind dependenţa financiară a SC „Consalcom
sursele împrumutate. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit 22,7% din total
pasivelor, atunci la sfîrşit –21,7%, ceea ce nu depaseste nivelul de siguranţă (50%).

Analiza nivelului de lichiditate şi fluxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendinţe de modificare a ratelor de lichiditate. În par
lichiditatea curentă (active circulante/datorii curente) care la începutul anului 2016 a alcătuit 2,1, spre finele anului au sc
1,7. Totodată, această rată nu se incadreaza in intervalul optim (2–2,5).

Alte informaţii
Anexa 7

Active imobilizate
Existenţa la Intrarea în Ieşirea în Existenţa la Deprecierea
Amortizarea Deprecierea Amortizarea acumulată la
începutul cursul cursul sfîrşitul
acumulată la acumulată la acumulată la sfîrşitul
Indicatori perioadei (la perioadei (la perioadei (la perioadei (la
începutul începutul sfîrşitul
costul de costul de costul de costul de
perioadei perioadei perioadei perioadei
intrare) intrare) intrare) intrare)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Imobilizări necorporale în curs de 3,434 3,434
execuţie
2. Imobilizări necorporale în utilizare, 185,859 127,454 0 0 160,680 25,179 83,462
total
inclusiv:
17,887 17,887 17,887 17,887
2.1.brevete şi mărci
2.2. programe informatice 7,292 7,170 7,292 7,292
2.2. licente 160,680 102,397 160,680 0 58,283
2.2. alte imobilizari necorporale 0
Nota informativă:
a) valoarea imobilizărilor necorporale amortizabile x x x x 25,179 x x

b) valoarea imobilizărilor necorporale


neamortizabile 3,434 x x x x x x
2. Terenuri 4,607 4,607
3. Mijloace fixe, total 893,733 253,831 0 152,996 0 1,046,729 316,648
inclusiv
3.1. clădiri 681,742 158,477 142,296 824,038 185,289
3.2. construcţii speciale 14,619 5,019 14,619 5,505

3.3. maşini, utilaje, instalaţii de transmisie 197,372 90,335 10,700 208,072 125,854

3.4. mijloace de transport 0


4. Investiţii imobiliare evaluate conform
metodei bazate pe cost