Sunteți pe pagina 1din 3

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

POSDRU/87/1.3/S/62534
Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii
Conţinut pentru tema TIC din Modulul A
INTERDISCIPLINARITATE

4. Abordarea predării matematicii şi ştiinţelor prin activităţi care


presupun conexiuni în cotidian

Dezbaterea

O metodă potenţial transdisciplinară folosită în ultimii ani ca şi metodă didactică


este dezbaterea. Este o metodă care facilitează conexiunile în cotidian. Dezvoltă în
primul rând capacitatea de a analiza o temă, o afirmaţie, un enunţ, din perspective
multiple. Dezvoltă capacitatea de a clasifica criterii, de a aplica criteriile în mod obiectiv,
de a emite concluzii, judecăţii legate de tema, afirmaţia dată, şi nu în ultimul rând
dezvoltă capacitatea de argumentare, de susţinerea sau combaterea afirmaţiei pe baza
argumentării. Elevii devin toleranţi faţă de opiniile opuse, ei vor studia fenomenele în
profunzime.

Practic se formează două echipe, una care susţine o afirmaţie şi una care neagă
afirmaţia. După o perioadă de documentare şi organizare are loc dezbaterea concretă,
respectând reguli bine stabilite. Considerăm importantă partea de documentare, în care
elevii consultă diverse surse de informare, analizând astfel tema din mai puncte de
vedere.

Etapele dezbaterii sunt următoarele:

„Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea


cunoaşterii”

QA-087 1/3
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 Etapa de iniţiere. În această etapă se enunţă tema, afirmaţia care va fi


dezbătută. Afirmaţia trebuie să fie echilibrată, ca să nu ofere avantaje
unei echipe. Tot în această etapă se discută şi idei legate de sursele de
informare posibile, bibliografia.
 Etapa de documentare, pregătire pentru dezbatere. Echipele studiază
documentele corespunzătoare, consultă sursele de informare, analizează
afirmaţia, formulează argumente şi contraargumente plauzibile.
 Etapa dezbaterii, desfăşurarea efectivă. Se aleg echipele (afirmatoare şi
negatoare), arbitri (judecătorii) şi are loc dezbaterea propriu-zisă în uram
căreia se stabileşte echipa câştigătoare. Dezbaterea propriu-zisă decurge
urmând paşi bine stabiliţi, membrii susţin sau combat afirmaţia vorbind,
argumentând pe rând, într-o ordine bine stabilită, alternând echipa
afirmatoare cu cea negatoare. Fiecare membru are posibilitatea
argumentării, având la dispoziţie evident un interval de timp limitat.

Evident că există şi alte metode/activităţi care implică conexiuni în cotidian,


corespunzătoare predării matematicii şi ştiinţelor. Aplicarea lor poate fi eficientă în
formarea şi dezvoltarea gândirii ştiinţifice structurate ale elevilor doar dacă acordăm o
atenţie sporită implicării efective a elevilor în aceste activităţi. Profesorul nu trebuie să
fie un emiţător de informaţii, mai degrabă el trebuie să dirijeze, să monitorizeze
activităţile elevilor.

„Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea


cunoaşterii”

QA-087 2/3
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Bibliografie selectivă

1. Ciolan, Lucian, 2008, Învăţarea integrată, Fundamente pentru un curriculum


transdiciplinar, Editura Polirom Iaşi.
2. Crahay, Marcel, (2009), Psihologia educaţiei, trad. Chiriacesu, Rodica, Editura
Trei, Bucureşti
3. Drake,S.M., 1993, Creating Integrated Curriculum.Proven Ways to Increase
student Learning, Corwin Press, Inc., Thousand Paks.
4. Gagne,R.,M, ( 1975), Condiţiile învăţării, EDP, Bucureşti
5. Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti
6. Jinga, Ioan, Negreţ, Ioan,(1994), Învăţarea eficientă. O abordare teoretică şi două
ghiduri practice pentru educatori şi elevi, Editura EDIS, Bucureşti
7. Joiţa, Elena, (2006), Instruirea constructivistă - o alternativă. Fundamente.
Strategii, Editura Aramis, Bucureşti.
8. Singer, Mihaela, Voica, Cristian, ,(2010) Didactica ariilor curriculare, Matematică,
ştiinţe ale naturii şi tehnologii
9. Nicolescu, B., 1997, O nouă viziune asupra lumii - transdisciplinaritatea, Editura
Polirom, Iaşi

„Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea


cunoaşterii”

QA-087 3/3