Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC LA BIOLOGIE

LICEUL INTERNAL CU PROFIL SPORTIV LIPOVENI

31 ianuarie 2017

Subiectul lecției:
Polenizarea la plantele cu flori

Profesor: Doganic Snejana,


grad didactic II
Data: 31 ianuarie 2017
Clasa: VII-B
Disciplina: biologia
Unitatea de conținut: Reproducerea în lumea vie
Subiectul lecției: Polenizarea la plantele cu flori
Competențe – cheie transversale:
 Competențe de învățare/ de a învăța să înveți;
 Competențe acțioinal – strategice.
Competențe specifice:
 Competența de a utiliza cunoștințe de bază din domeniul biologiei în diverse situații de
comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice, procese și fenomene vitale,
legități biologice și a rolului acestora în supravețuirea organismelor.
Subcompetențe:
o analiza etapelor de reproducere la animale și la plante.

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil:

Cognitive: Psihomotorii:
O1-Să definească, studiind informația din manual, O3-Să compare, în baza
noțiunile:polenizare, autopolenizare, polenizare informației studiate din
încruțișată, polenizare artificială, plante anemofile, manual, plantele
plante entomofile; anemofile și plantele
O2-Să identifice, în text și pe imagini, tipurile de entomofile;
polenizare la plantele cu flori și agenții polenizatori;

Afective:
O4-Să alcătuiască un mesaj, scris, argumentând acțiunea nocivă a substanțelor chimice în
agricultură asupra procesului de polenizare;
O5-Să coopereze, manifestînd răbdare și bună înțelegere în timpul realizării sarcinilor.

Strategii didactice:
a)metode și procedee: alfabetul cifrat, discuția, interogarea reciprocă, lectura textului,
graficul T, exercuțiul, rebusul, explicația.
b)forme de activitate: în perechi, în grup
c)materiale didactice: manual, prezenatre Power Point ”Floarea”, fișe de lucru, alfabetul
cifrat.
Scenariul activității didactice
Etapele lecției Ob. Activități didactice Tehnologia Evaluare
didactică
Evocare Salutul. Stabilirea regulilor de lucru. Activitate
a)Captarea atenției frontală
O5 Elevii sunt împărțiți în șase grupe.
Fiecare grup primește câte o fișă care Alfabetul
conține un cod. Cu ajutorul cifrat Orală
alfabetului cifrat elevii descoperă
noțiunile codate.
1.penduncul-
2.receptacol-
3.petalele-
4.staminele
5.pistilul-
6.sepalele-
b)Verificarea cunoștințelor
Profesorul prezintă pe ecran slide-ul Power
”Alcătuirea florii” și roagă elevii să Point Formativă
numească componentele florii.

-Care este rolul staminelor? Discuția Întrebare-


-De ce are nevoie floarea de polen? răspuns

Realizarea Anunțarea subiectului lecției și a


sensului obiectivelor.
O1 Profesorul propune elevilor să Interogarea Întrebare-
formeze perechi. Fiecare pereche reciprocă răspuns
studiază primul aliniat al textului din
manual (pag. 86). După lectură
elevii alcătuiesc câte două întrebări
pe care și le adresează reciproc.

Profesorul prezintă pe ecran slide-ul prezentare


O1 „Polenizare” și slide-ul ”Cine Power
O2 transportă polenul” explicînd elevilor Point
informația prezentată. explicația

Studiind informația din manual,


O3 elevii sunt rugați să noteze lectura Completarea
O5 asemănările și deosebirile dintre textului schemei în
plantele polenizate cu ajutorul graficul T scris
vântului și plantele polenizate cu Prezentarea
ajutorul insectelor completând răspunsului
schema propusă. (anexa nr.1) oral

Reflecția și O1 Profesorul propune elevilor să Exercițiul Orală


extinderea O2 realizare exercițiul 1, pag.87 din
manual.
-Cu ce scop se realizează polenizarea Discuția Întrebare-
artificială? răspuns
-Utilizarea insecticidelor de către om
în agricultură dăunează procesului de
polenizare? Cum?

Profesorul prezintă pe ecran slide-ul


”Aplicații”. Elevii răspund la
întrebări și rezolvă rebusul propus. Rebusul oral

Lucrul pentru acasă: de alcătuit un


mesaj adresat agricultorilor
O4 Insecticidele – pericol pentru
reproducerea plantelor.
Notarea elevilor.