Sunteți pe pagina 1din 11

GHIDUL

STUDENTULUI
pentru anul universitar
2013-2014

Facultatea de Ştiinţe
Programul de studii
INFORMATICA
ECHIPA

Conf. univ.dr. Simona TRIP


Secretar Monica HAVA
Redactor Cătălin ZMOLE
Studenţi:
Olah Roland
Filip Romeo
Delczeg Claudia

Reprezentanţi Facultate

Decan Prof.univ.dr. Sanda Monica FILIP


Prodecan Prof.univ.dr. Sorin Gal
Director de departament Prof. univ. dr. Constantin POPESCU
Coordonator program de studii: Lector univ.dr. Horea OROS
Sudent membru în Consiliul Facultăţii Vlad Sebastian IONESCU

2
UNIVERSITATEA DIN ORADEA Valabil din anul univ.
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ 2013 – 2014
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE EXACTE
Domeniul de licenţă: INFORMATICĂ începând cu anul I
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 credite
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
începând cu anul universitar 2013/2014

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA: de Ştiinţe
Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ
Domeniul fundamental:_Ştiinţe exacte
Domeniul de licenţă: INFORMATICĂ
Durata studiilor / număr de credite: 3ani / 180 credite
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

DIRECTOR DE DEPARTAMENT, COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU,


Prof. univ. dr. Constantin POPESCU Lector univ.dr. Horea OROS

RECTOR, DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Constantin BUNGĂU Prof.univ.dr. Sanda Monica FILIP

Page 1 of 11
UNIVERSITATEA DIN ORADEA Valabil din anul univ.
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ 2013 – 2014
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE EXACTE
Domeniul de licenţă: INFORMATICĂ începând cu anul I
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 credite
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

1. Misiunea programului de studii / specializării

Misiunea programului de studii este de a forma informaticieni cu o pregătire superioară în domeniul informaticii şi a
aplicaţiilor ei.
Absolventul acestei forme de şcolarizare va avea următoarele competenţe:
 Capacitatea de a specifica, proiecta şi dezvolta programe folosind:
o Limbaje procedurale;
o Limbaje orientate pe obiecte;
o Limbaje declarative;
o Baze de date;
o Metodologii şi platforme de dezvoltare.
 Capacitatea de a opera, utiliza şi administra sisteme de calcul, reţele de calculatoare, sisteme de gestiune a bazelor
de date;
 Capacitatea de a utiliza şi întreţine produse program;
 Capacitatea de instruire în tehnologia informaţiei la nivelul învăţământului primar şi gimnazial;
 Capacitatea de a utiliza şi întreţine softuri educaţionale pentru învăţământul primar şi gimnazial;
 Însuşirea tehnicilor de bază necesare pentru autoperfecţionare în informatică.

Competenţele menţionate permit formarea următoarelor tipuri de specialişti:


 Programator;
 Specialist în ingineria sistemelor soft;
 Administrator de reţele de calculatoare şi baze de date;
 Cadru didactic în specialitatea informatică pentru învăţământul primar şi gimnazial;
 Administrator de platforme educaţionale.

Cadrele didactice implicate în activitatea de predare trebuie să aducă contribuţii la cunoaşterea ştiinţifică în
domeniile informaticii şi cele conexe, în special informatica aplicată.

2. Obiectivele programului de studii / specializării

Programul de studiu Informatică contribuie la conturarea unui profil al absolventului care vizează dezvoltarea de
cunoştinţe, competenţe şi abilităţi cognitive şi anume (obiective generale):
a. familiarizarea cu cele mai noi şi avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniu;
b. capacitatea de a aplica teoria în situaţii specifice ale mediului economic şi instituţional.
c. acumularea unui volum substanţial de cunoştinţe noi;
d. identificarea, abordarea şi soluţionarea de probleme cognitive şi profesionale noi;
e. compararea cunoştinţelor noi cu cele tradiţionale şi capacitatea de a stabili relaţii între acestea, în vederea
sesizării direcţiilor noi de adâncire a cunoaşterii şi de dezvoltare a profesiei.
Obiectivele principale ale secţiei sunt formarea de profesori de informatică pentru gimnaziu şi liceu şi de specialişti în
domeniul informaticii- informaticieni.

3. Competenţe care se vor dobândi la finalizarea studiilor:

 Profesionale;
C1. Programarea în limbaje de nivel înalt.
C2. Dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice.
C3. Utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar.
C4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale.
C5. Proiectarea şi gestiunea bazelor de date.
C6. Proiectarea si administrarea reţelelor de calculatoare.
DIRECTOR DE DEPARTAMENT, COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU,
Prof. univ. dr. Constantin POPESCU Lector univ.dr. Horea OROS

RECTOR, DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Constantin BUNGĂU Prof.univ.dr. Sanda Monica FILIP

Page 2 of 11
UNIVERSITATEA DIN ORADEA Valabil din anul univ.
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ 2013 – 2014
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE EXACTE
Domeniul de licenţă: INFORMATICĂ începând cu anul I
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 credite
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

 Transversale.
CT1. Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-ştiinţific,
pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională
CT2. Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar şi dezvoltarea capacităţilor empatice de
comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse
CT3. Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare
a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de
circulaţie internaţională.

4. Finalităţi 1
1
- Absolvenţii programului de studii universitare de licenţă vor accesa următoarele ocupaţii posibile
conform „Clasificării Ocupaţiilor din România” – ISCO – 08.

Ocupaţii posibile conform COR:


Profesor în învăţământul gimnazial - 232201;
Analist - 213101;
Programator - 213102;
Proiectant sisteme informatice - 213103;
Administrator de reţea de calculatoare - 213902;
Administrator baze de date - 213903;
Asistent de cercetare în matematică informatică - 249110;
Asistent de cercetare în informatică - 250102;

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR:


Informatician designer; Asistent achiziţie şi analiză date; specialist testare aplicaţii

DIRECTOR DE DEPARTAMENT, COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU,


Prof. univ. dr. Constantin POPESCU Lector univ.dr. Horea OROS

RECTOR, DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Constantin BUNGĂU Prof.univ.dr. Sanda Monica FILIP

Page 3 of 11
UNIVERSITATEA DIN ORADEA Valabil din anul univ.
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ 2013 – 2014
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE EXACTE
Domeniul de licenţă: INFORMATICĂ începând cu anul I
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 credite
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

SE APROBĂ
începând cu anul I
SE APROBĂ
începând cu anul I
 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Anul de studiu I
Felul Conditi-
Total verif. SI onări
Semestrul. I Credite
Cod Discipline Tip ore (Ex, Cv, [ore]
Vp)
C S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
(IMPUSE)
UO.ST.I.I.F.01.01 Fundamentele programării DF 2 - 2 56 Ex 6 112
UO.ST.I.I.F.01.02 Arhitectura sistemelor de calcul DF 2 - 1 42 Cv 6 126
UO.ST.I.I.C.01.0 Analiză matematică I DC 2 2 - 56 Cv 5 84
3
UO.ST.I.I.C.01.0 Algebră I DC 2 2 - 56 Ex 5 84
4
UO.ST.I.I.C.01.0 Logică computaţională DF 2 2 - 56 Cv 6 112
5
UO.ST.I.I.C.01.0 Limba străină (engleză) I DC - 1 - 14 Cv 2 42
6
TOTAL 10 7 3 280 30 560
UO.ST.I.I.C.01.0 Sport I DC - 1 - - 14 A/R 1 14
7
TOTAL 10 8 3 294 31 574

Felul Conditi-
Total verif. SI onări
Semestrul. II Credite
Cod Discipline Tip ore (Ex, Cv, [ore]
Vp)
C S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
(IMPUSE)
UO.ST.I.I.F.02.01 Sisteme de operare DF 2 - 2 - 56 Ex 6 112
UO.ST.I.I.F.02.02 Programare orientată pe obiecte DF 2 - 2 - 56 Ex 6 112
UO.ST.I.I.F.02.03 Algoritmi şi structuri de date DF 2 1 2 - 70 Ex 6 98
UO.ST.I.I.C.02.04 Analiză matematică II DC 2 2 - - 56 Cv 5 84
UO.ST.I.I.C.02.05 Algebră II DC 2 2 - - 56 Ex 5 84
UO.ST.I.I.C.02.06 Limba străină (engleză) II DC - 1 - - 14 Cv 2 42
TOTAL 10 6 6 308 30 532
UO.ST.I.I.C.02.07 Sport II DC - 1 - - 14 A/R 1 14
TOTAL 10 7 6 322 31 546

Legendă pentru planurile de învăţământ:


DF - disciplină fundamentală, DS - disciplină de specialitate, DC - disciplină complementară (de complementaritate)
C – curs; P – Proiect; Lucrări practice; S - Seminar; L – Laborator; SI – Studiu Individual
Felul verif. – felul verificării/forma de verificare; Ex. – examen; Cv. – colocviu; Vp. – verificare pe parcurs , Credite – număr
credite ECTS.

DIRECTOR DE DEPARTAMENT, COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU,


Prof. univ. dr. Constantin POPESCU Lector univ.dr. Horea OROS

RECTOR, DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Constantin BUNGĂU Prof.univ.dr. Sanda Monica FILIP

Page 4 of 11
UNIVERSITATEA DIN ORADEA Valabil din anul univ.
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ 2013 – 2014
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE EXACTE
Domeniul de licenţă: INFORMATICĂ începând cu anul I
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 credite
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

SE APROBĂ
 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT începând cu anul I

Anul de studiu II
Felul Conditi-
Total verif. Credi SI onări
Semestrul. III
Cod Discipline Tip ore (Ex, Cv, te [ore]
Vp)
C S L P
DISCIPLINE
OBLIGATORII (IMPUSE)
UO.ST.I.I.S.03.01 Geometrie computaţională DS 2 - 2 56 Ex 6 112
UO.ST.I.I.F.03.02 Introducere în criptografie DF 2 - 2 56 Cv 5 84
UO.ST.I.I.F.03.03 Baze de date DF 2 - 2 56 Ex 6 112
UO.ST.I.I.F.03.04 Calcul numeric DF 2 - 2 56 Ex 6 112
UO.ST.I.I.C.03.05 Probabilităţi şi statistică DC 2 2 - 56 Ex 5 84
UO.ST.I.I.C.03.06 Limba engleză III DC - 1 - 14 Cv 2 42
TOTAL 10 3 8 294 30 546
UO.ST.I.I.C.03.07 Sport III DC - 1 - - 14 Vp. 1 14
TOTAL 10 4 8 308 31 560

Felul Condi
Total verif. Credi SI ti-
Semestrul. IV
Cod Discipline Tip ore (Ex, Cv, te [ore] onări
Vp)
C S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
(IMPUSE)
UO.ST.I.I.F.04.01 Limbaje formale şi automate DF 2 2 - - 56 Ex 4 56
UO.ST.I.I.F.04.02 Sisteme de gestiune a bazelor de DF 2 - 2 - 56 Ex 5 84
date
UO.ST.I.I.S.04.03 Medii vizuale de programare DS 2 - 2 - 56 Ex 5 84
UO.ST.I.I.S.04.04 Practica DS - - - - 60 Cv 4 52
UO.ST.I.I.C.04.05 Limba engleză IV DC - 1 - - 14 Cv 1 14
TOTAL 6 3 4 - 242 20 374
UO.ST.I.I.C.04.07 Sport IV DC - 1 - - 14 A/R 1 14
TOTAL 8 4 6 - 312 21 388
DISCIPLINE OBLIGATORII
(OPŢIONALE)
Pachet opţional 1
UO.ST.I.I.F.04.08 Tehnici avansate de programare
DS 2 - 2 - 56 Ex 5 84
Tehnici de optimizare
Pachet opţional 2
UO.ST.I.I.F.04.09 Proiectarea interfeţelor grafice - 112
D 2 - 2 56 Cv 5
Birotică
TOTAL 4 - 4 - 112 10 196
TOTAL final 12 4 10 424 31 584

Legendă pentru planurile de învăţământ:


DF - disciplină fundamentală, DS - disciplină de specialitate, DC - disciplină complementară (de complementaritate)
C – curs; P – Proiect; Lucrări practice; S - Seminar; L – Laborator; SI – Studiu Individual
Felul verif. – felul verificării/forma de verificare; Ex. – examen; Cv. – colocviu; Vp. – verificare pe parcurs , Credite – număr credite
ECTS.

DIRECTOR DE DEPARTAMENT, COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU,


Prof. univ. dr. Constantin POPESCU Lector univ.dr. Horea OROS

RECTOR, DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Constantin BUNGĂU Prof.univ.dr. Sanda Monica FILIP

Page 5 of 11
UNIVERSITATEA DIN ORADEA Valabil din anul univ.
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ 2013 – 2014
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE EXACTE
Domeniul de licenţă: INFORMATICĂ începând cu anul I
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 credite
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT SE APROBĂ


Anul de studiu III începând cu anul I

Felul Conditi-
Total verif. SI onări
Semestrul. V Credite
Cod Discipline Tip ore (Ex, Cv, [ore]
Vp)
C S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
(IMPUSE)
UO.ST.I.I.F.05.01 Programare distribuită DF 2 - 2 56 Ex 6 112
UO.ST.I.I.F.05.02 Tehnologii WEB DF 2 - 2 56 Ex 6 112
UO.ST.I.I.F.05.03 Reţele de calculatoare DF 2 - 2 56 Ex 6 112
TOTAL 6 - 6 - 168 18 336
DISCIPLINE OBLIGATORII
(OPŢIONALE)
Pachet opţional 1
UO.ST.I.I.S.05.04 Calcul paralel
DS 2 - 2 - 56 Cv 6 112
UO.ST.I.I.S.05.05 Grafică pe calculator
Pachet opţional 3
UO.ST.I.I.S.05.06 Sisteme de operare distribuite
DS 2 - 2 - 56 Cv 6 112
UO.ST.I.I.S.05.07 Prelucrarea imaginilor
TOTAL 4 - 4 - 112 12 224
DISCIPLINE FACULTATIVE
UO.ST.I.I.C.05.0 Istoria ştiinţei DC 1 1 - - 28 Cv 2 28
8

Felul Conditi-
verif. onări
Total SI
Semestrul. VI (Ex, Credite
Cod Discipline Tip ore
Cv,
[ore]
Vp)
C S L P
DISCIPLINE OBLIGATORII
(IMPUSE)
UO.ST.I.I.F.06.01 Algoritmica grafurilor DF 2 - 2 - 48 Ex 4 64
UO.ST.I.I.S.06.02 Managementul proiectelor DS 2 - 2 - 48 Ex 4 64
informatice
UO.ST.I.I.F.06.03 Inteligenţă artificială DF 2 - 2 - 48 Ex 4 64
UO.ST.I.I.S.06.04 Elaborarea lucrării de licenţă DS - 2 - - 24 A/R 10 256
TOTAL 6 2 6 - 168 22 448
DISCIPLINE OBLIGATORII
(OPŢIONALE)
Pachet opţional 1
UO.ST.I.I.S.06.05 Dezvoltarea aplicaţiilor WEB
DS 2 - 2 48 Cv 4 64
UO.ST.I.I.S.06.06 Tehnici multimedia
Pachet opţional 2
UO.ST.I.I.S.06.07 Securitatea informaţiei
UO.ST.I.I.S.06.08 Sisteme fuzzy aplicate în prelucrarea DS 2 - 2 48 Ex 4 64
imaginilor
TOTAL 4 - 4 - 96 8 128
Legendă pentru planurile de învăţământ:
DF - disciplină fundamentală, DS - disciplină de specialitate, DC - disciplină complementară (de complementaritate)
C – curs; P – Proiect; Lucrări practice; S - Seminar; L – Laborator; SI – Studiu Individual
Felul verif. – felul verificării/forma de verificare; Ex. – examen; Cv. – colocviu; Vp. – verificare pe parcurs , Credite – număr
credite ECTS.

DIRECTOR DE DEPARTAMENT, COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU,


Prof. univ. dr. Constantin POPESCU Lector univ.dr. Horea OROS

RECTOR, DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Constantin BUNGĂU Prof.univ.dr. Sanda Monica FILIP

Page 6 of 11
UNIVERSITATEA DIN ORADEA Valabil din anul univ.
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ 2013 – 2014
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE EXACTE
Domeniul de licenţă: INFORMATICĂ începând cu anul I
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 credite
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE LICENŢĂ


Număr credite alocate, conform legislaţiei: 180;
1) 158 credite pentru disciplinele obligatorii (impuse inclusive Sport – 4 credite)
2) 26 credite pentru disciplinele obligatorii (opţionale)
3) 4 credite la practică incluse în numărul de credite alocate disciplinelor obligatorii din pct.1 şi pct.2
4) 10 credite alocate examenului de licenţă .
 În cazul examenului de licenţă se acordă:
 5 credite pentru proba „Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate”.
 5 credite pentru proba „Susţinerea lucrării de licenţă.
Dacă examenul de licenţă constă dintr-o singură probă (ex. Susţinerea lucrării de licenţă), aceasta va fi creditată
cu 10 credite.

II. STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR (în număr de săptămâni)


Activităţi didactice Sesiuni de examene Practică * Vacanţă
Anul Restanţe Restanţe Restanţe
sem. I sem. II Iarnă Vară Iarnă Primăvară Vară
Iarnă Vară Toamnă
I 14 14 3 1 3 1 2 - 3 1 10
II 14 14 3 1 3 1 2 2 3 1 8
III 14 12 3 1 3 1 1 - 3 1

Practica se organizează pe baza unor programe elaborate de departamente şi aprobate de Consiliul facultăţii. Practica se desfăşoară în
laboratoarele facultăţii şi în unităţi economice de profil, pe baza unor convenţii de practică. Disciplinele din semestrul 6 (cu excepţia
disciplinei „Elaborarea lucrării de licenţă”) vor fi distribuite în săptămânile 1-12 fără a depăşi 28 ore/săptămână, astfel încât pentru
fiecare disciplină să se efectueze numărul total de ore din planul de învăţământ. Disciplina „Elaborarea lucrării de licenţă” se va
desfăşura în ultimele 2 săptămâni (săptămânile 13-14), un număr de ore conform planului de învăţământ.

III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ LA DISCIPLINELE OBLIGATORII (IMPUSE ŞI


OPŢIONALE)

ANUL SEMESTRUL I SEMESTRUL II


I
21 23
II
22 22
III 20 22

Standard ARACIS
Nr. Nr. de ore Total
Disciplina [min / max. %]
Crt.
An I An II An III Ore %
1. Obligatorii Impuse 616 564 336 1516 82,5%
2. Obligatorii Opţionale 0 112 208 320 17,5%
TOTAL 616 676 544 1836 100%
3 Facultative 0 0 28 28 1,5%

Standard ARACIS
Nr. Nr. de ore Total
Disciplina [min / max. %]
Crt.
An I An II An III Ore %
1. Fundamentale 280 392 264 936 50,98% [50% / 60%]
3. De specialitate 56 172 280 508 27,66% [25% / 30%]
DIRECTOR DE DEPARTAMENT, COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU,
Prof. univ. dr. Constantin POPESCU Lector univ.dr. Horea OROS

RECTOR, DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Constantin BUNGĂU Prof.univ.dr. Sanda Monica FILIP

Page 7 of 11
UNIVERSITATEA DIN ORADEA Valabil din anul univ.
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ 2013 – 2014
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE EXACTE
Domeniul de licenţă: INFORMATICĂ începând cu anul I
Durata studiilor / numărul de credite: 3 ani / 180 credite
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă (IF)

4. Complementare 280 112 0 392 21,35% [10% / 25%]


TOTAL 616 616 676 544 1836
IV. PONDEREA DISCIPLINELOR DIN CATEGORIILE OBLIGATORII (IMPUSE + OPŢIONALE)
+ FACULTATIVE:
Pentru licenţă:
 Discipline obligatorii impuse: 82,5%, număr de ore 1516;
 Discipline obligatorii opţionale: 17,5%, număr de ore 320;
 Discipline fundamentale: 50,98%, număr de ore: 936;
 Discipline de specialitate: 27,66%, număr de ore: 508;
 Discipline complementare: 21,35% număr de ore: 392;
 Discipline facultative: 1,5% număr de ore: 28;
 Raportul curs / aplicaţii: 61/71 = 0,86.
Total ore discipline obligatorii (impuse +opţionale): 1836 ore
Total ore discipline facultative: 28 ore

V. FLEXIBILITATEA PROCESULUI EDUCAŢIONAL


Flexibilitatea programului de studii este asigurată prin discipline opţionale şi facultative. Disciplinele opţionale sunt
propuse pentru semestrele 4/5/6 şi sunt grupate în discipline opţionale sau pachete opţionale. Din fiecare pachet de
discipline opţionale studentul alege una care devine obligatorie. Această activitate se desfăşoară înainte de începerea anului
universitar din care fac parte semestrele care conţin disciplinele sau pachetele de discipline opţionale.

VI. EXAMENUL DE FINALIZARE STUDII (LICENŢĂ)


1) Comunicarea temei lucrării de licenţă: semestrul IV;
2) Elaborarea lucrării de licenţă: 12 x 4 ore = 48 ore, semestrul VI
Susţinerea lucrării de licenţă: examenul de licenţă din sesiunea Iulie sau Septembrie.

VII. UN PUNCT DE CREDIT NECESITĂ UN TOTAL DE 28 ORE / SEMESTRU DE ACTIVITATE


DIDACTICĂ ŞI INDIVIDUALĂ

Denumire
Domeniu Ştiinţe Domeniu
Informatica program de Informatică
fundamental: exacte de studiu:
studiu:
Ocupaţii posibile conform COR:
Profesor în învăţământul gimnazial - 232201;
Analist - 213101; Programator - 213102;
Proiectant sisteme informatice - 213103;
Administrator de reţea de calculatoare -
Denumire calificare: Informatică 213902; Administrator baze de date - 213903;
Asistent de cercetare în matematică informatică
Nivel de studiu: Licenţă - 249110; Asistent de cercetare în informatică -
250102;
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in
COR:
Informatician designer; Asistent achiziţie şi
analiză date; specialist testare aplicatii

DIRECTOR DE DEPARTAMENT, COORDONATOR PROGRAM DE STUDIU,


Prof. univ. dr. Constantin POPESCU Lector univ.dr. Horea OROS

RECTOR, DECAN,
Prof.univ.dr.ing. Constantin BUNGĂU Prof.univ.dr. Sanda Monica FILIP

Page 8 of 11