Sunteți pe pagina 1din 26

Universitatea din Craiova Drăghici Loredana Gabriela

Facultatea de Teologie Didactică Anul al II-lea, Sem. al II-lea

PROIECT DE LECŢIE
Clasa: a IX-a.
Disciplina: Religie.
Obiectivul cadru: Definirea specificului propriei credinţe.
Subiectul lecţiei: ,,Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu”.
Obiective de referinţă:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
 să argumenteze importanţa sfinţeniei;
 să conştientizeze rolul învăţăturilor Bisericii în viaţa personală şi a comunităţii;
 să prezinte interes pentru aprofundarea cunoştinţelor religioase în vederea permanentei deveniri spirituale.
Obiective operaţionale:
a) cognitive:
O. 1.-să răspundă la întrebările profesorului;
O. 2.- să explice cu cuvintele proprii sau să descrie;
O. 3.- să demonstreze cu citate biblice sau patristice;
O. 4.- să generalizeze;
O. 5.- să compare;

1
O. 6.- să deducă;
O. 7.- să stabilească relaţii;
O. 8.- să sintetizeze;
O. 9.- să judece critic;
O.10.- să interpreteze;
O.11.- să formuleze judecăţi de valoare;
O.12.- să redescopere;
O.13.- să ia decizii;
O.14.- să exprime prin întrebări ceea ce nu au înţeles sau ceea ce ar dori să pună în discuţie.
O. 15.- să asculte cu atenţie explicaţiile profesorului;
b) afectiv – atitudinale:
O.16.-să noteze titlul şi ideile principale ale lecţiei ce urmează a fi desfăşurată;
O.17.- receptarea şi conştientizarea valorilor şi evaluarea acestora;
O.18.- reacţia prin asentiment sau satisfacţie;
O.19.- valorizare şi acceptare;
O.20.- preferinţe;
O.21.- organizare;
O.22.- dispoziţia să simtă un climat călduros
O.23.- starea de pregătire;
O.24.-să noteze tema pentru acasă.
Conţinut informativ:
Resurse oficiale:

2
 Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a IX-a;
 Planificarea calendaristică, clasa a IX-a;
 Proiectarea unităţii de învăţare: binele şi răul.
Resurse bibliografice:
 ***Biblia, Ed. Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
 Bunăiaşu, Claudiu Marian, Seminarul didactic universitar, Ed. Universitaria, Craiova, 2005.
 Corbu, Ierom. Dr. Agapie, ,,Sfânta Scriptură şi tâlcuirea ei în opera Sfântului Grigorie de Nyssa”, Ed. Teofania, Sibiu, 2002.
 Maciuc, Irina, Pedagogie II. Repere ale instruirii, Ed. Sitech, Craiova, 2006.
 Popescu, Pr. Dr. Ion, Popescu Elena, Năstase Manuela, ,,Metodica Predării Religiei”, Ed. România Creştină, Bucureşti, 1999.
Tipul lecţiei: descoperire pe cale deductivă.
Strategia didactică: centrată pe acţiunea elevilor.
Tipuri de strategii didactice folosite:
 afectiv – atitudinală;
 euristică;
 deductivă;
 transductivă.
Elemente componente ale strategiei folosite:
a) Metode de instruire:
 enunţarea;
 precizarea în scris;
 conversaţia didactică;

3
 explicaţia;
 conversaţia euristică;
 problematizarea;
 argumentarea biblică şi patristică;
 generalizarea;
 explicaţia prin analogie;
 expunere;
 studiul de caz.
b) Mijloace de învăţământ:
 manual de religie;
 materiale ergonomice: tablă, cretă, caiet;

 Sfânta Scriptură;
 experienţa, capacitatea profesională, temperamentul profesorului, caracteristicile clasei şi cele individuale ale educaţilor.
c) Forme de organizare:
 frontală;
Metode de evaluare:
 observarea comportamentului elevilor;
 chestionarea orală;
 aprecieri verbale;
 observarea notiţelor.
Durata: 50 minute.

4
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr Etapele Ob. Timp Conţinut Activitatea profesor/elev Metode şi Mijloace Forme Evaluare
crt lecţiei op. esenţializat procedee de învăţă- de orga-
mânt nizare
1. Moment O. 1 2 min. - Profesorul salută elevii. / Bună ziua! Conversa- Materiale Activita- Observa-
organi- O.10 - Rosteşte rugăciunea „Împărate Ceresc …” ţia ergono- te rea
zatoric. O.13 împreună cu elevii. didactică, mice. frontală. comporta-
O.21 - Notează absenţele. precizare. mentului
O.22 - Realizează managementul clasei. elevilor.

2. Reactua- O.1. 2 min. - Profesorul solicită răspuns la întrebările: Conversa- Activita- Chestiona-
lizarea - Ce puteţi spune despre păcatul strămoşesc şi ţia te rea orală,
cunoştin- care a fost cauza lui? / Este păcatul săvârşit de didactică. frontală. aprecieri
ţelor Adam şi Eva în Eden, iar cauza a fost verbale.
anterioa- neascultarea.
re. - De Cine şi cum a fost ridicat însă acest greu
păcat, transmis întregului neam omenesc? / De
către Mântuitorul Iisus Hristos prin Jertfa de pe
Cruce.

3. Pregăti- O.15 1 min - Astăzi vom proceda la o dezbatere sub formă de Explicaţia. Activita-
rea elevi- dialog prin care vom încerca să conştientizăm te

5
lor importanţa sfinţeniei în viaţa noastră. frontală.
pentru
recepta-
rea noilor
cunoştin-
ţe.
4. Enunţa- O.16 1 min Titlul lecţiei: - Profesorul anunţă şi scrie pe tablă data şi titlul Enunţare, Materiale Frontală. Observa-
rea O.23 ,,Chemarea lecţiei.: Tema de astăzi este ,,Chemarea omului precizare din rea
titlului şi omului spre spre asemănarea cu Dumnezeu” ( ,,Treptele în scris. dotarea comporta-
a asemănarea cu creşterii duhovniceşti”) / Elevii notează data şi clasei: mentului
obiective- Dumnezeu” titlul lecţiei în caiet. tablă, elevilor.
lor cretă;
urmărite. caietul de
notiţe.

6
5. Organi- O. 1 5 min. A. Ascultarea. - Fiul lui Dumnezeu, prin Pogorârea Sa la noi, S-a Conversa- Manual, Frontală. Observa-
zarea O. 2 făcut ascultător, iar prin Jertfa de pe Cruce, S-a ţia Sfânta rea
activităţii O.11 smerit până la moarte. euristică, Scriptură, comporta
de O. 6 - Ce înţelegeţi prin ,,ascultare”şi ce s-ar întâmpla problemati caietul de mentului
învăţare. O. 7 dacă toţi am vorbi deodată? / O abilitate necesară zarea, notiţe. elevilor;
O. 5 în comunicare şi în comuniunea de persoane, fără argumenta chestiona-
O. 3 de care nu ne-am putea înţelege reciproc. rea rea orală,
O.10 - Cei care comunică între ei se văd reciproc? / biblică, aprecieri
O.17 Desigur. generaliza verbale,
O.19 - Ştiind că Dumnezeu este întreit în Persoane, iar rea, observarea
O.23 noi suntem fiinţe personale putem să-L vedem pe precizarea notiţelor.
O.16 Dumnezeu? Nu, de ce? Da, de ce? / Nu. Pentru că în scris.
este necuprins şi necunoscut după firea Sa. Da.
Pentru că este spiritual şi personal aşa cum
suntem şi noi creaţi de Dumnezeu cu trup şi
suflet.
- a) Deci vederea lui Dumnezeu este o vedere
suprafirească, prin ascultare, prin puterea lui
Dumnezeu şi prin credinţă.
- Sfântul Teofil, episcopul Antiohiei, care a trăit
în sec. al II-lea d. Hr, este primul de la care aflăm
de ,,ochii sufletului” şi de ,,urechile inimii”.

7
- Ce le spune Mântuitorul ucenicilor Săi în
Parabola Semănătorului? / ,, De aceea le vorbesc
în pilde, că, văzând, nu văd şi, auzind, nu aud,
nici nu înţeleg.  Şi se împlineşte cu ei proorocia
lui Isaia, care zice: Cu urechile veţi auzi, dar nu
veţi înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi
vedea” (Matei, cap 13, vv. 13-14). 
O. 1 1 min. B. Atributele - Văzând pe Dumnezeu cu ochii sufletului cum Îl Conversa- Sfânta Frontală. Observa-
O. 2 divine. putem descrie? / Că este de faţă, prezent. Este ţia, Scriptură, rea
O. 5 sfânt, dulce şi de negrăit, bun şi drept, generaliza manualul, comporta
O. 7 milostiv şi îndelung răbdător, ştie ce este mai rea, caietul de mentului
O. 9 bine să facem, este puternic. Dumnezeu este precizarea notiţe. elevilor,
O.17 întreit în Persoane, este comuniune de iubire. în scris. chestiona-
O.18 Este înfăţişat în Vechiul Testament prin trei rea orală,
O.19 tineri, primiţi de Patriarhul Avraam la Sejarul aprecieri
O.23 Mamvri, având plenitudinea frumuseţii. verbale.
O.16 -b) Deci Dumnezeu are plenitudinea frumuseţii.

8
O. 1 2 min. C. Porunca - Dar fiinţa umană de după cădere cum o Conversa- Manualul, Frontală. Observa-
O. 2 asemănării. caracterizaţi? / Omul este neputincios şi slab. ţia Sfânta rea
O. 4 - Fiul lui Dumnezeu, întrupându-Se, a înnoit firea euristică, Scriptură, comporta
O. 6 omenească cea căzută şi ne-a lăsat un nume, cel generaliza caietul de mentului
O. 7 de ,,creştin”. rea, notiţe. elevilor;
O.11 - Care credeţi că este etimologia acestui nume? / precizarea chestiona-
O.15 Vine de la numele Domnului nostru Iisus Hristos, în scris. rea orală,
O.17 care înseamnă Cel Uns, adică Împărat. aprecieri
O.19 - Purtând acest nume triumfător, ce se cade să verbale.
O.16 împlinim? / Asemănarea cu Domnul Iisus Hristos.
- c) Deci omul trebuie să tindă spre desăvârşire.

O. 1 13 D. Dragostea lui - Ce îşi doreşte omul în general? / Să fie fericit, să Conversaţi Manualul, Frontală. Observa-
O. 3 min. Dumnezeu, fie iubit. a euristică, Sfânta rea
O.10 dătătoare de - Cum credeţi că este dragostea lui Dumnezeu argumenta Scriptură, comporta
O.17 viaţă. faţă de oameni? Argumentaţi biblic. / ,, rea caietul de mentului
O.19 Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său biblică, notiţe. elevilor,
O. 2 Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să generaliza observarea
O. 5 nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan, cap. 3, rea, notiţelor.
O. 6 v. 16). precizarea
O. 4 - d) Deci Dumnezeu iubeşte pe toţi oamenii în în scris,
O. 7 chip desăvârşit. expunerea
O. 9 - Când şi cum simţim noi dragostea lui studiul de

9
O.11 Dumnezeu? / Prin observarea naturii, prin citirea caz.
O.12 Sfintei Scripturi, prin Sfânta Liturghie la Biserică,
O.14 prin anumite momente din viaţa noastră, prin
O.15 rugăciunea particulară. Şi este dătătoare de
O.16 fericire. De ce unii oameni la necaz se depărtează
O.18 de Dumnezeu?
O.19 - Depărtarea lui Dumnezeu cum o simţim? /
O. 2 Crudă şi nemiloasă.
- Am să dau un exemplu real:
,,La un creştin i-a murit soţia. Ea fusese o
femeie foarte credincioasă. Şi pentru acest fapt
soţul ei nu i-a făcut nici îmormântare religioasă şi
chiar trupul i l-a dus să fie ars ca să nu mai ştie
nici de Dumnezeu şi nici de dânsa.
Altcineva, o credincioasă, murindu-i soţul, a
stăruit cu lacrimi rugându-se lui Dumnezeu şi
zicându-i: ,,Iată, ai zis că dacă voi crede în Tine,
nu voi mai avea nici un necaz, iar Tu mi-ai luat
sprijinul meu?” Şi mergând cu trupul neînsufleţit
la biserică, s-a rugat de toţi să stăruie împreună în
rugăciune căci credea că aşa Dumnezeu îl va
învia pe soţul ei. Si aşa s-a şi întâmplat”.

10
- Ce putem înţelege prin aceste două cazuri? / În
primul caz, nu soţia a murit ci soţul a murit
sufleteşte, iar în al doilea caz a înviat nu numai
soţul ci şi femeia cea stăruitoare la Dumnezeu,
care şi-a câştigat şi viaţa ei sufletescă, şi pe a
sotului ei.
- e) Deci credinţa curată în Dumnezeu şi stăruinţa
în rugăciune prelungeşte viaţa sufletească şi
trupească.
- Puteţi enumera câteva cazuri asemănătoare din
Sfânta Scriptură? / Pentru primul caz soţul cel
căzut în deznădejde se aseamănă lui Iuda
Iscarioteanul. Pentru al doilea caz sunt
asemănătoare minunile învierii fiicei lui Iair, a
tânărului văduvei din Nain, a lui Lazăr.
O. 1 12 E.Despătimirea. - Poate cineva să spună cum putem ajunge la Conversaţi Manualul, Observa-
O.11 min. despătimire? / Pe măsură ce înaintăm în dragostea a euristică, Sfânta rea
O.12 de Dumnezeu. argumenta Scriptură, comporta
O. 2 - Dar cum putem rămâne statornici în rea caietul de mentului
O. 3 curăţie? / Prin iubirea aproapelui, prin Puterea biblică, notiţe. elevilor,
O.10 lui Dumnezeu, prin dreapta judecată a Sfinţilor generaliza chestiona-
O.17 Părinţi, prin dreapta măsură şi străduinţă. rea, rea orală,
O.18 - Daţi câteva exemple din Sfânta Scriptură în care precizarea aprecieri

11
O.19 suntem chemaţi la sfinţenie şi la iubirea de în scris. verbale.
O.23 semeni. / ,,Sfinţiţi-vă pe voi înşivă şi veţi fi sfinţi,
O.16 că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt”
(Levitic, cap. 20, v. 7).
,,Ci, după Sfântul Care v-a chemat pe voi, fiţi şi
voi înşivă sfinţi în toată petrecerea vieţii. Că
scris este: Fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt Sfânt” (I
Petru, cap. 1, vv. 15-16).
,,Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar
cel ce nu va crede se va osândi” (Marcu, cap. 16,
v. 16).
,,Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă,
dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu
veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi”
(Ioan, cap.6, v. 53). 
,,Cercetaţi Scripturile, că socotiţi că în ele aveţi
viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc
despre Mine” (Ioan, cap. 5 v. 39).
,,Şi Eu zic vouă: Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi
veţi afla; bateţi şi vi se va deschide” (Luca, cap.
11, v. 9).
,,Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe
fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel
ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe
Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L
iubească” (I Ioan, cap. 4, v. 20). 

-f) Deci iubirea de Dumnezeu şi de aproapele este


curăţitoare desăvârşită de orice păcat şi ne
conduce spre asemănarea cu El.

12
O. 1 7 min. F. Dobândirea - Cine poate spune care este scopul vieţii? Conversa- Manualul, Frontală Observa-
O. 3 Duhului Sfânt. Argumentaţi biblic şi patristic. / Fericirea veşnică. ţia Sfânta rea
O. 6 Resădirea şi ,, Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască euristică, Scriptură, comporta
O.15 regăsirea în pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus argumenta caietul de mentului
O.10 Dumnezeu. Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan, cap. 17, v. 3). rea biblică notiţe elevilor,
O. 2 Sfântul Serafim de Sarov, un ascet rus care a trăit şi chestiona-
O.17 în Mănăstirea Sarov din Rusia, în secolul al patristică, rea orală,
O.19 XVIII-lea, spunea că ,, adevaratul scop al vieţii explicaţia aprecieri
O.23 creştine constă în dobândirea Duhului Sfânt.” prin verbale.
O.16 - Cum dobândim pe Duhul Sfânt? Argumentaţi analogie,
biblic şi patristic. / Cercetând Scripturile de generaliza
Dumnezeu insuflate, care ne fac simţită prezenţa rea,
lui Dumnezeu. Prin învăţăturile şi canoanele precizarea
Sfinţilor Părinţi. Prin Sfintele Taine şi rânduieli în scris.
bisericeşti. Prin nevoinţă duhovnicească, dreapta
judecată, dreapta măsură, prin smerenie. Botezul
în numele Sfintei Treimi, evenimentul de la
Cinzecime şi binecuvântarea Sf. Ap. Pavel
amintesc de pogorârea Duhului Sfânt:
,, Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi
dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea
Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!” (II Corinteni,

13
cap. 13, v. 13). Caracterul insuflat al Sf. Scripturi:
,, Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi
de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre
îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate”
(II Timotei, cap 3, v. 16).
- g) Deci prin unirea cu Hristos devenim o făptură
nouă şi ne resădim în grădina lui Dumnezeu.
- Prin smerenie recunoaştem că datorită lui
Dumnezeu existăm, ne mişcăm şi suntem oameni:
,,Căci în El trăim şi ne mişcăm şi suntem,
precum au zis şi unii dintre poeţii voştri: căci ai
Lui neam şi suntem” (Fapte, cap. 17, v. 28).
- Însuşi Dumnezeu ne luminează prin Sfânta
Scriptură, ne întăreşte cu Tăria Puterii Lui prin
Sfintele Taine, şi ne călăuzeşte pe cărarea cea
dreaptă, străbătută de Sfinţii Săi.

14
6. Fixarea O.15 1 min. Concluzii: Prin urmare să ne sârguim: Generaliza Materiale Frontală Observa-
şi O.17 importanţa  să conştientizăm importanţa sfinţeniei; rea, ergono- rea
sistemati- O.19 sfinţeniei,  să- L iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele; precizarea mice, comporta
zarea O.16 învăţături.  să fim ascultători; în scris. caietul de mentului
cunoştin-  să credem că Dumnezeu împlineşte toate notiţe elevilor.
ţelor promisiunile.

7. Tema O.15 1 min. Îmbogăţirea - Citiţi zilnic două capitole din Noul Testament Explicaţia Sfânta Frontală Observa-
pentru O.24 cunoştinţelor, sau din întreaga Sfântă Scriptură. Scriptură, rea
acasă. O.20 deprinderea de manualul. comporta
O.22 apreciere şi mentului
deosebire a elevilor.
binelui şi răului.

15
8. Aprecie- O.23 2 min Climat sufletesc - Vă mulţumesc pentru atenţia acordată! Conversa- Experienţa Frontală Apreciere
rea O.22 pozitiv. - Profesorul rosteşte rugăciunea de mulţumire: ţia capacita- verbală.
activităţii O.21 ,,Cuvine-se cu adevărat ...”. didactică. tea
elevilor O.10 - Salută elevii: Doamne ajută! profesio-
nală,
tempera-
mentul
profesoru-
lui,
caracteris-
ticile
clasei şi
cele
individu-
ale ale
educaţilor.

16
OGLINDA TABLEI

,,Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu”

Ideile principale ale lecţiei:


 vederea lui Dumnezeu este o vedere suprafirească, prin ascultare, prin puterea lui Dumnezeu şi prin credinţă;
 Dumnezeu are plenitudinea frumuseţii;
 omul trebuie să tindă spre desăvârşire;
 Dumnezeu iubeşte pe toţi oamenii în chip desăvârşit;
 credinţa curată în Dumnezeu şi stăruinţa în rugăciune prelungeşte viaţa sufletească şi trupească;
 Iubirea de Dumnezeu şi de aproapele ne conduce spre asemănarea cu El;
 prin unirea cu Hristos devenim o făptură nouă.

Învăţături:
 să conştientizăm importanţa sfinţeniei;
 să- L iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele;
 să fim ascultători;
 să credem că Dumnezeu împlineşte toate promisiunile.

17
18
CURS DE RELIGIE
CHEMAREA OMULUI SPRE ASEMĂNAREA CU DUMNEZEU
A. Ascultarea
a) Prin ascultare noi putem ,,să vedem” pe Dumnezeu în mod suprafiresc cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin credinţă.
B. Atributele divine
b) Gândindu-ne la fiinţa lui Dumnezeu nu putem decât ,,să ne uimim”, iar dacă ne gândim la atributele Lui, putem să cugetăm că
Dumnezeu are plenitudinea frumuseţii.
C. Porunca asemănării cu Dumnezeu
c) Purtând numele de creştin trebuie să tindem spre desăvârşirea care ne-o imprimă acest nume.
D. Dragostea lui Dumnezeu
d) Omului, fiindu-i specifice bucuria şi dragostea, pe acestea le află desăvârşit în ,,fiinţa” divină, deoarece Dumnezeu iubeşte pe toţi
oamenii în chip desăvârşit.
e) Chiar în cele mai grele clipe ale vieţii noastre Dumnezeu ne ajută, chiar dacă nu înţelegem acest ajutor. Credinţa curată în
Dumnezeu şi stăruinţa în rugăciune prelungeşte viaţa sufletească şi trupească
E. Despătimirea
f) Iubirea de Dumnezeu şi de aproapele ne conduce treptat spre sfinţenie, despătimire şi spre asemănarea cu Chipul lui Dumnezeu,
adică cu Mântuitorul Iisus Hristos.
F. Dobândirea Duhului Sfânt
g) Unindu-ne cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos sufleteşte, prin poruncile şi învăţăturile Sale, prin canoanele şi învăţăturile Sfinţilor
Părinţi, şi trupeşte, prin Sfintele Taine, prin participarea la Sfânta Liturghie, prin fapte bune, prin smerenie, sârguinţă, dreaptă

19
judecată, dreaptă măsură, ne ,,sădim în Dumnezeu”, adică ne îndumnezeim şi devenim o făptură nouă, adică ne împlinim menirea de
a fi ,,după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu”, hristoşi, fructe ale pomului vieţii, spiritualizate şi veşnic fericite.

20
21
CURS DE RELIGIE

22
CHEMAREA OMULUI SPRE ASEMĂNAREA CU DUMNEZEU
A. Ascultarea
a) Prin ascultare noi putem să vedem pe Dumnezeu în mod suprafiresc cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin credinţă.
B. Atributele divine
b) Gândindu-ne la fiinţa lui Dumnezeu nu putem decât ,,să ne uimim”, iar dacă ne gândim la atributele Lui, putem să cugetăm că
Dumnezeu are plenitudinea frumuseţii.
C. Porunca asemănării cu Dumnezeu
c) Purtând numele de creştin trebuie să tindem spre desăvârşirea care ne-o imprimă acest nume.
D. Dragostea lui Dumnezeu
d) Omului, fiindu-i specifice bucuria şi dragostea, pe acestea le află desăvârşit în ,,fiinţa” divină, deoarece Dumnezeu iubeşte pe toţi
oamenii în chip desăvârşit.
e) Chiar în cele mai grele clipe ale vieţii noastre Dumnezeu ne ajută, chiar dacă nu înţelegem acest ajutor. Credinţa curată în
Dumnezeu şi stăruinţa în rugăciune prelungeşte viaţa sufletească şi trupească
E. Despătimirea
f) Iubirea de Dumnezeu şi de aproapele ne conduce treptat spre sfinţenie, despătimire şi spre asemănarea cu Chipul lui Dumnezeu,
adică cu Mântuitorul Iisus Hristos.
F. Dobândirea Duhului Sfânt
g) Unindu-ne cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos sufleteşte, prin poruncile şi învăţăturile Sale, prin canoanele şi învăţăturile Sfinţilor
Părinţi, şi trupeşte, prin Sfintele Taine, prin participarea la Sfânta Liturghie, prin fapte bune, prin smerenie, sârguinţă, dreaptă
judecată, dreaptă măsură, ne ,,sădim în Dumnezeu”, adică ne îndumnezeim şi devenim o făptură nouă, adică ne împlinim menirea de
a fi ,,după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu”, hristoşi, fructe ale pomului vieţii, spiritualizate şi veşnic fericite.

23
BIBLIOGRAFIE

 Corbu, Ierom. Dr. Agapie, ,,Sfânta Scriptură şi tâlcuirea ei în opera Sfântului Grigorie de Nyssa”, Ed. Teofania, Sibiu, 2002.
 Mladin, Mitrop. Nicolae, ,,Asceza şi Mistica Paulină”, Ed. Deisis, Sibiu, 1996.

SCHEMA LECŢIEI

24
 Rugăciunea ................................................................................................................................................................... minutul 0
 Reactualizarea ............................................................................................................................................................... minutul 2
 Prezentarea metodei şi obiectivelor .............................................................................................................................. minutul 4
 Titlul ............................................................................................................................................................................. minutul 5
Ca să ajungi la asemănarea cu Dumnezeu, întâi trebuie:
,,să îţi doreşti”
şi ca să îţi doreşti, trebuie:
A. să-L asculţi, să-L vezi ................................................................................................................................................... minutul 6
B. să-L cunoşti ................................................................................................................................................................ minutul 11
C. să-L auzi, ,,creştin” cheamă ...................................................................................................................................... minutul 12
D. să-L simţi .................................................................................................................................................................... minutul 14
E. să te curăţeşti de patimi .............................................................................................................................................. minutul 27
F. să te întăreşti în Dumnezeu, Sf. Taine ........................................................................................................................ minutul 39
G. să rămâi în Dumnezeu, smerenia, iubirea de aproapele ............................................................................................ minutul 43
Mântuitorul nostru Iisus Hristos S-a făcut asemenea nouă
pentru ca
pe noi să ne ridice la asemănarea cu Dumnezeu.
 Fixarea, învăţăturile ....................................................................................................................................................
minutul 46
 Tema ...........................................................................................................................................................................
minutul 47
 Aprecierea, evaluare, rugăciunea ...............................................................................................................................
minutul 48

25
 Pauza ...........................................................................................................................................................................
minutul 50

Lecţia este bine să fie întâi:


1. asistată, cum făcea Sf. Ap Pavel, pentru a vedea nevoile, problemele, posibilităţile noi;
apoi:
2. dirijată, de comunicare a noilor cunoştinţe.
http://cis01.central.ucv.ro/DPPD/cbunaiasu.htm

26

S-ar putea să vă placă și